5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету»жүктеу 300.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата20.01.2017
өлшемі300.22 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі 

Алматы энергетика және байланыс университеті  

Коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

 

Жылу энергетика факультеті Жылу энергетикалық қондырғылар кафедрасы 

 

                                                                         

      

"Бекітемін" 

ЖЭФ деканы___________ Зияханов М.У. 

__________________2014 ж. 

 

 

 

 

 

5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» 

мамандығының 

ТОТ 2207 «Жылутехникасының теориялық негіздері»

 

пәнінен Syllabus  

 

Курс Семестр 


Барлығы кредиттер 

Барлық ECTS кредиттері  6 Барлық сағат саны 

135 


Оның ішінде: 

 

Дәрістер 30 

Зертханалық жұмыстар   15 

Практикалық сабақтар 

ОӨЖ 82 

Оның ішінде: 

 

СОӨЖ 


30 

ЕГЖ 


Емтихан 


 

  

Алматы, 2014 

 


Syllabus құрастырушылары: 5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз ету»  мамандығының жұмыстық оқу жоспарының негізінде 

доцент Умбетов Е.С. құрастырған. 

Syllabus Жылу энергетикалық қондырғылар кафедрасының отырысында 

қаралған. 

 

 28.08. 2014 ж. № 1 хаттама 

 

 ЖЭҚ кафедра меңгерушісі ______________ Кибарин А.А. 

 

 Syllabus 

Электрэнергетика 

факультетінің 

оқу-тәсілдемелік 

комиссиясының мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама № 5   " 29 "  08. 2014 ж.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушы:  

Умбетов  Ерик  Сериккалиевич  –  ЖЭҚ  кафедрасының  доценті,  А505 

каб.  


Байланыс: 8(727)292-78-98, erumbetov64@mail. ru.  

2  Курстың  аудиториялық  сабақтарының  уақыты  мен  орны  оқу 

сабақтары  кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  кеңес  алуының  графигі  жылу 

энергетика факультеті деканатының (Б 232) және ЖЭҚ кафедрасының (А 118) 

хабарландыру тақтасында орналастырылған. 3 Курстың пререквизиттері:  

«Физика», «Математика», «Информатика».   

4 Оқу пәнінің сипаттамалары 

4.1  Пән  міндеті–  студенттерге  термодинамиканың  негізгі  қағидалары 

мен  заңдары,  термодинамикалық  процестер  мен  жылуқайратты  қондырғылар 

айналымдарын  талдаудың  және  есептеудің  жаңа  әдістері  туралы, 

жылумаңызалмасу құбылыстарының түбегейлі заңдарын талдау және есептеу  

әдістері  туралы  көлемді  және  терең  білім  беріп,  жылуэнергетикалық 

қондырғылар  мен  аспаптардың  сипаттамаларын  анықтайтын  практикалық 

бейімділіктерін қалыптастыру. 

4.2 «Жылутехникасының териялық негіздері» пәнін оқытудың мақсаты.  

–  энергетикалық  және  жылу    ресурстарын  тиімді  пайдаланудың  негізгі 

шарты болатын инженерлік жылу техникасы негіздерін білу; 

–  қазіргі  заманғы  өндіріс,  технологиялық  циклдар  мен    тұрмыста 

теориялық бiлімдерi мен практикалық тәсiлдерiн меңгеруі; 

– жылу техникалық және жылу энергетикалық қондырғыларының  жұмыс 

істеу негізіндегі негізгі заңдылықтар мен қағидаларды білу. 

3 Курстың түсіндірмесі 

        Пәнде  жылулық  пен  отынды  үнемдеудi,  жылу  техникасы  үрдістерін 

оптимальды  есептеу  мен  математикалық  модельдеу  әдістерін    игеруді,  жылу 

алмасу  жабдықтары  мен  жылу  энергетикалық  қондырғыларын  ұтымды 

пайдалануды оқытылады. 

Пәнді оқып-білген студенттер келесілерді білуі қажет: түсінігі болу: 

–  техникалық  термодинамиканы  қолдану  аумағы  және  зерттеу  әдістері,  пәні 

туралы;  

–  негізгі  жылутехнологиялары  және  жылу  электр  станцияларының 

технологиялық сүлбелері туралы; 

– сәулелік жылуалмасу, қорытқы сәулелік ағынды есептеу әдістері туралы; 

– жылуберу, жылуберуді қарқындату әдістері және жылуалмасу құрылғыларын 

есептеу туралы; – жылуды пайдаланудың энергетикалық және экологиялық мәселелері туралы; 

жылутехника саласындағы заманауи ғылыми зерттеулер туралы; білуі керек: 

– тепе-теңдік күйін, тепе-теңдік және кері құбылысын, күйлер теңдігін; 

– термодинамиканың бастамасын, Карно циклін және теоремасын; 

–  энтропияның,  энтальпияның,  ішкі  энергияның  толық  дифференциалын, 

термодинамиканың дифференциалдық теңдігін; 

– жұмыстың қайтымдылығы мен өндірісін, жылу мен ағынның эксергиясын; 

– газды ағындардың термодинамикасын; 

істей білуі керек: 

–  таза  заттардың  және  олардың  қоспаларының  термодинамикалық  қасиетін, 

термодинамикалық процесстерде олардың өзгеруін анықтауды; 

– процесстер мен циклдерді талдау кезінде заттардың күйлерінің диаграммаларын 

және кестелерін пайдалануды; 

–  стационарлы  және  стационарлы  емес  жылуөткізгіштік  кезіндегі  жылу 

ағындарын, температуралық өрістерді, жылулық кедергілерді есептеуді; 

–  құбырлар  мен  арналардағы  денелер  мен  ағымдардың  табиғи  және  мәжбүрлі 

ағысталуы,  сондай-ақ  фазалық  ауысымдар  кезіндегі  жылубергіштік  коэффициентін 

анықтауды; 

–  жылуалмасуды  сәулеленумен  және  жылуберуді  күрделі  жылуалмасу  кезінде 

есептеуді; 

– маңызалмасу процестерін есептеуді; 

–  жылуберілімді  есептеуді  және  жылуалмасу  құралдарының  әртүрлі 

элементтерінің жылулық шығындарын анықтауды; 

5. Курстың мазмүны 

5.1 Дәрістер 

Дәрі


стер 

№ 

                                      Тақырыбы Әдебиет 

көзінің 


нөмірі 

 Жылу техникасының теориялық негізі   

Техникалық  термодинамика.  Негiзгi  ұғымдар  мен 

анықтамалар.  Энергия,  оның  қасиетi.  Жылулық  пен 

жұмыс  энергиясының  берiлiс  түрi.  Техникалық 

термодинамиканың  пәнi  мен  тәсiлi.  Жұмыстық  дене. 

Жұмыстық  дененiң  күй-қалпын  анықтайтын  шамалар 

(параметрлер). Идеал газдың күй-қалпының теңдеуi. 

Идеал  газ  қоспалары.  Массалық,  көлемдiк  және 

молярлық  үлеспен  берiлген  қоспалар  құрамы. 

Қоспаның  тығыздығы.  Қоспаның  емескi  молекулалық 

массасы мен газ тұрақтысы. 

 Жылу  сиымдылык.  Газдың  массалық,  көлемдiк  және 

молярлық  жылу  сиымдылығы,  олардың  арасындағы 

байланыс.  Газдың  орташа  және  шынайы  жылу 

Конспект,  

Л.1, 2, 3 сиымдылығы. 

Тұрақты 


көлем 

және 


тұрақты 

қысымдағы  жылу  сиымдылық.  Газ  қоспаларының 

жылу сиымдылығы. Термодинамиканың бiрiншi заңы. 

Оның  мазмұны  мен  аналитикалық  өрнегi.  Газдың 

энтальпиясы. 

Газдың 

жұмысы, 


оның 

РV- 


координатасында графикалық бейнеленуi. 

Газдың энтропиясы. ТS-координат жүйесi.  

Конспект, 

Л.1, 2, 3  Термодинамикалық процестер. 

Политропалық  процес.  Изохоралық,  изобаралық, 

изотермиялық  және  адиабаталық  процестер  - 

политропалық процестiң дербес түрлерi. Олардың РV-

және ТS-координаталарында бейнеленуi. 

 

Конспект, Л.1, 2, 3 

4  


Термодинамиканың екiншi заңы. 

Дөңгелек  процестер.  Тура  және  керi  циклдар. 

Циклдың  термиялық  пайдалы  және  суытқыш 

коэффициенттерi.  Карно  циклы.  Екiншi  заңның 

аналитикалық  өрнегi  мен  анықтамалары.  Газдардың 

энтропиясы.  TS  координат  жүйесі.  Эксергия  туралы 

ұғым. 

Конспект,  Л.1, 2, 3

 Іштен жану қозғалтқыштарының идеал циклдері. 

Жылулық  аралас  тәсiлмен  беретiн  цикл.  Жылулық 

тұрақты  көлемде  және  тұрақты  қысымда  берiлетiн 

цикл.  Осы  циклдердің  ПӘК.  Газдың  циклдағы 

жұмысы. Циклдарды салыстыру.  

Газтурбиналы қондырғылардың циклдары. 

Компрессорлы  машиналардың  термодинамикалық 

негіздері. 

Конспект, 

Л.1, 2, 3  Су  буы.Су  буы-жұмыстық  дене.  Бу  пайда  болу 

процесi.  Су  буының  РV  және  ТS  диаграммалары.  Су 

буының күй-қалпы параметрлері. 

Ылғал  ауа.Ылғал  ауаның  негiзгi  параметрлер: 

абсолют  және  салыстырмалы  ылғалдылық,  ылғал 

ұстағыштағы, 

үлестi 


көлем, 

энтальпия. 

Нd 

диаграммасы. Конспект,  

Л.1, 2, 3

 Жылумасса алмасу негіздері Жылулықтың  таралу  тәсiлдерi.  Жылу  өткiзгiштiк. 

Температуралық  өрiс.  Температуралық  градиент. 

Фурье заңы. Жылу өткiзгiштiк коэффициентi. 

Конвективті  жылу  алмасу.  Ньютон-Рихман  заңы. 

Жылу берілу коэффициенті. 

Сәулелену арқылы жылу алмасу. Негiзгi ұғымдар мен 

Конспект, 

Л.1, 2, 3 анықтамалар. 

Нақтылы 


денелердiң 

сәулелену 

заңдылықтары.  Газдың  сәулелену  ерекшелiктерi. 

Сәулелену арқылы жылу беру коэффициентi. Жылумасса алмасу.  

Негізгі  ерекшеліктері.  Массалық  молекулалық  және 

молярлық 

ауысу. 


Кинетикалық 

ауысу 


коэффициенттерi.  Жылумасса алмасу аппараттарының есептемесi. 

Жіктелуi.  Жылулық  есептеменiң  негiзгi  шарттары. 

Жылу  беру  мен  жылу  теңгерiлiмiнiң  тендеуi.  Орташа 

температуралық  ағын.  Жылу  тасымалдағыштардың 

бағыттас 

және 

қарама-қарсы бағыттас 

ағын 


сұлбаларын  салыстыру.  Iшкi  жылу  көзi  бар  жылу 

алмастырғыш аппараттарының есептемесі. 

Конспект, 

Л.1, 2, 3  

 

5.2  Зертханалық жұмыстардың тізімі 

 

Зерт. 


жұм.  

Тақырыбы 

Әдебиет 

көзінің 


нөмірі 

Судың  текті  күй  өзгерісінің  меншікті  жылылығын анықтау  

Дәріс, 


Л.1, 2, 5,6 

Судың  меншікті  жылусыйымдылығын  ағынсыз калориметр әдісімен анықтау 

Дәріс,  


Л.1, 2, 5,6 

Ауаның  меншікті  жылусыйымдылығын  ағынды калориметр әдісімен анықтау 

Дәріс,  


Л.1, 2, 5,6

 Судың  қайнау  ыстықтығының  қысымға  тәуелділігін 

анықтау 


Дәріс,  

Л.1, 2, 5,6 

Дененің  жылуөткізгіштік  еселеуішін  сырықтық әдісімен анықтау 

Дәріс, 


 Л.1, 2, 5,6

 Дененің 

ыстықтықөткізгіштік 

еселеуішін 

ыстықтыққа тәуелді қозғалымдық әдіспен анықтау 

Дәріс, 

 Л.1, 2, 5,6 

Сымның қаралық 

дәрежесін 

ыстықтықөлшер 

әдісімен анықтау 

Дәріс, 

 Л.1, 2, 5,6 

Рэлей санының аз мәндеріндегі жылуалмасу Дәріс, 

 Л.1, 2, 5,6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

5.3 Практикалық сабақтар  

№ 

Тақырып 


сағат 

1 

Идеал газ, заңдары, газдар қоспасы. 

Термодинамиканың бірінші бастамасы. 

Идеал газдың термодинамикалық процестері. 

Термодинамиканың 

екінші 

бастамасы. Термодинамикалық 

процестердегі энтропия өзгерісін есептеу. 

Нақты газдардың күй теңдеуі. 

Су буының процестері, диаграммасы, кестелері. 

Ағып шығу процестері. Лаваля саптамасы, адиабатты 

кедергілеу. Термохимия.Гесс заңы. 

Стационарлы жылуөткізгіштік. 

10 

Стационарлы емес жылуөткізгіштік 

11 

Ағынды  жылуалмасу.  Ағынды  жылуалмасудың  ұқсастық 

теориясы. 12 

Дененің  ішкі  айналып  ағуы  кезіндегі  ағынды  жылуалмасуы. 

Еркін ағындық кезіндегі жылуалмасу. 13 

Құбырлар  шоғыры  мен  құбырдағы  айналып  ағуы  кезіндегі 

жылу беру. 14 

Денелер арасындағы сәулелік жылуалмасу. 

15 

Жылу өту. Жылу өтуді қарқындату жолдары  

 5.4    Студенттердіңің өзіндік жұмыстарының мазмұны (СӨЖ) 

1.

 

Жылыту  жүйесінің  жылулық  қуаты.  Жылулық  жүктемесінің  кестесі. Жылулық жүктемесін реттеу. Қазан таңдау.  

2.

 Термодинамика  циклдарын  талдау.  Энергияның  әр  түрге  айналу 

тиімділігі. Энергетикалық теңгерілім және ПӘК. 3.

 

Нақтылы  жұмыстық  денелердің  термодинамикасы.  Нақтылы  денеленің жалпы сипаттамасы. Компрессорлы, букүштік, суыту қондырғыларының және 

жылу насостарының циклі. Жұмыс істеу принцпі. 

4.

 

Жылуөткізгіштік  теңдеуі.  Жазық  және  жалпақ  қабырғалардың  жылу өткiзгiштiгі. Конвективті жылу алмасу теңдеуі. Ұқсастық теориясы негіздері. 

5.

 Жылу  берілу  процесі.  Жылу  өткiзгiштiк.  Температуралық  өрiс.  Жылу 

өткiзгiштiк  коэффициентi.  Конвективті  жылу  алмасу.  Жылу  берілу 

коэффициенті.  

6.

 Идеальды газ қоспалары. Қоспаның емескі молекулалық массасы мен газ 

тұрақтысы. 

7.

 

Ішкі  энергия.  Термодинамикалық  үдерістердегі  жұмыс  және  жылулық. Жабық жүйелердегі термодинамиканың бiрiншi заңының теңдеуі.   

8.

 Газ  турбиналық  қондырғыларының.  Тұрақты  режимдегі  жылу 

өткізгіштік. Дененің жылу өткізгіштігі. Тұрақсыз режимдегі жылу өткізгіштік.  

9.

 

Жылу өндіргіш 

қондырғылар. 

Қазан 

қондырғылары. Жылу 

генераторлары. Компрессорлар. Желдеткіштер. Жылу электр станциялары. 

10.

 

Дәстүрлі  емес  қайта  жаңғыртылатын  энергия  көздері.  ҚР энергетикалық кешенінің даму болжауы. 

 

5.5 Емтихан сұрақтары 

1.  Энергия,  онын  касиеті.  Жылулық  пен  жұмыс  энергиясының  беріліс  түрі. 

Техникалық термодинамика пәні мен тәсілі. 

2.  Жұмыстық  дене.  Жұмыстық  дененің  күй-қалпын  анықтайтын  шамалар 

(параметрлер).  

3. Идеал газдың күй-қалпының теңдеуі. 

4. Идеал газ қоспалары. Массалық, келемдік және молярлық үлеспен берілген 

қоспалар құрамы.  

5.  Қоспаның  тығыздығы.  Қоспаның  көмескі  молекулалық  массасы  мен  газ 

тұрақтысы. 

6.  Жылу  сиымдылык.  Газдың  массалық,  көлемдік  жзне  молярлық  жылу 

сиымдылығы,  олардың  арасындағы  байланыс.  Газдың  орташа  және  шынайы 

жылу сиымдылығы.  

7.  Тұрақты  көлем  және  турақты  қысымдағы  жылу  сиымдылығы.  Газ 

қоспаларының жылу сиымдылығы. 

8. Термодинамиканың бірінші заңы. Оның мазмұны мен аналитикалық өрнегі. 

9.  Газдың  энтальпиясы.  Газдың  жұмысы,  оның  РУ-  координатасында 

графикалық бейнеленуі. 

10. Газдың энтропиясы. Т8-координат жұйесі. Эксергия ұғымы. 

11. Термодинамикалық процесстер. Политропалық процесс.  

12.  Изохоралық,  изобаралық,  изотермиялық  және  адиабаталық  процестер  - 

политропалық 

процестің 

дербес 

түрлері. Олардың 

РУ-жэне 


Т8-

координаталарында бейнеленуі. 

13. Термодинамиканьщ екінші заңы. Дөңгелек процесстер. 


14.  Тура  жене  кері  циклдар.  Циклдың  термиялық  пайдалы  және  суытқыш 

коэффициенттері.  

15. Карно циклы. Екінші заңның аналитикалық өрнегі мен анықгамалары.  

16. Газдардың энтропиясы. ТS координат жүйесі. Эксергия туралы ұғым.  

17.  Іштен  жану  қозғалтқыштарының  идеал  циклдері.  Жылулық  аралас 

тәсілмен  беретін  цикл.  Жылулык  тұрақты  көлемде  және  турақты  қысымда 

берілетін  цикл.  Осы  циклдердің  ПӘКі.  Газдың  циклдағы  жұмысы.  Циклдарды 

салыстыру.  

18. Газтурбиналы қондырғылардың циклдары. Компрессорлы машиналардың 

термодинамикалық негіздері. 

19. Су буы. Су буы-жұмыстық дене. Бу пайда болу процессі. Су буының РV 

және ТS диаграммалары. Су буының күй-қалпы параметрлері. 

20.  Ылғал  ауа.  Ылғал  ауаның  негізіі  параметрлер:  абсолют  және 

салыстырмалы  ылғалдылық,  ылғал  ұстағыштагы,  үлесті  көлем,  энтальпия.  Нd 

диаграммасы. 

21. Жылулықтың таралу тәсілдері. Жылу еткізгіштік.  

22. Температуралық өріс. Температуралық градиент.  

23. Фурье заңы. Жылу өткізгіштік коэффициенті.  

24. Конвективті жылу алмасу.  

25. Ньютон-Рихман заңы. Жылу берілу коэффициенті. 

26. Сәулелену арқылы жылу алмасу. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар.  

27.  Нақтылы        денелердің        сеулелену        заңдылықтары.        Газдың    

сәулелену ерекшеліктері. Сәулелену арқылы жылу беру коэффициенті.  

28. Жылумасса  алмасу.   Негізгі  ерекшеліктері.  

29.  Массалық    молеулалық    және  молярлық  ауысу.  Кинетикалық  ауысу 

коэффициенттері. 

30.  Жылу  алмасу  аппараттарының  есептемесі.  Жіктелуі.  Жылулық 

есептеменің негізгі шарттары.  

31.  Жылу  беру  мен  жылу  теңгерілімінің  тендеуі.  Орташа  температуралық 

ағын.  Жылу  тасымалдағыштардың  бағыттас  және  қарама-қарсы  бағыттас  ағын 

сұлбаларын салыстыру. 

32. Ішкі жылу көзі бар жылу алмастыргыш аппараттарының есептемесі. 

33.  Қазан  қондырғыларының  тұрлері  мен  қолдану  мақсаттары.  Қазан 

қондырғыларының принциптік сүлбалары. Қазан қондырғыларының негізгі және 

қосымша жабдықтары. Қазан агрегатының құрамы. 

34.  Жіктелуі.  Жылыту  мен  өндірістік  жылу  қазандарына  арналган  шағын 

және орташа қуатты бу және су қыздырғыш қазандар.  

35. Энергетикалық қазандар. Жылу  генераторларының қолданылу мақсаты  

мен  құрылысы.  Олардың турлері мен сипатгамалары 

36.  Су  қыздырғыштар.  Олардың  түрлері  және  қолданылу  орындары. 

Судың температурасын реттеу автоматикасы. 

37.  Газбен  жылыту  аспаптары.  Қолданылу  мақсаты,  құрылысы,  жұмыс 

істеу принципі. Инфрақызыл сәулелендіруші газ жакқыштары.  


38. Жылытатын үй-жайларға қажетті жаққыш санын есептеу, жаққыш арқылы 

жүмсалатын газ мөлшерін анықтау. 

39.  Бу  турбиналары.  Қолданылу  мақсаты  бойынша  жіктелуі.  Қүрылыс 

сүлбасы  мен  жұмыс  істеу  принципі.  Активтік  және  реактивтік  бу 

турбиналары, оларлың конструкциялық ерекшеліктері. 

40. Газ турбиналары мен газтурбиналық қондырғылар. Газ турбинасының бу 

турбинасынан 

конструкциялық 

айырмашылығы. 

Газтурбиналық 

қондырғалардың принциптік сүлбалары мен жұмыс процессі. 

41.  Компрессорлы  машиналардың  қолданылу  максаты,  түрлері  және 

қолданылу  орындары.  Компессорлы  машиналардың  құрылысы  мен  жұмысы. 

Компрессордың ПӘКі. Бір сатылы және көп сатылы компрессорлар. 

42.  Жылу  күштік  қондырғылардың  жіктелуі.  Ел  энергетикасының 

дамуындағы жылу электр станциясының рөлі. 

43.  Бу  турбиналы  конденсатты  электр  станциялары  (КЭС),  оларлың 

принциптік  жылу  сұлбалары.  Конденсатты  электр  станцияларының  жылу, 

теңгерілімі мен ПӘКі. 

44.  Электр  энергиясы  мен  жылылықгы  аралас  өндіру.  Жылу  электр 

орталыктары (ЖЭО), олардың принциптік жылу сұлбалары. Отынның жылуын 

пайдалану  коэффициенті.  Қазақстан  Республикасының  жылыту  жүйесі  және 

оның даму жолдары. 

 

6  Студент жетістіктерін бағалау жайлы мәліметтер 

6.1 Бағалау жүйесі 

 

Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіз  кредиттік  оқыту технологиясында  қабылданған  қорытынды  баға  деңгейі  бойынша 

бағаланады (6.1 кесте) 

                6.1 кесте 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

  Балл 

  %-дық мазмұны 

Дәстүрлі  жүйе  бойынша 

бағалау 

        А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


           85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67 


           75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


           70-74 

Қанағаттанарлық         С 

  2,0 


           65-69 

Қанағаттанарлық         С- 

  1,67 


           60-64 

Қанағаттанарлық         D+ 

  1,33 


           55-59 

Қанағаттанарлық         D- 

  1,0 


           50-54 

Қанағаттанарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттанарлық емес 

 

Сіздің жіберілу рейтингіңіздің (ЖР) бағасы семестр бойында жиналады. Оқу  жұмысының  әрбір  түрі  100-баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2 

кестеге  сәйкес  коэффициенттерді  есепке  алып  жіберілу  рейтингіге 

қосылады.  


 

 

6.2 кесте. Жіберілу рейтингі. Әрбір жұмыс түрінің маңыздылығы. Сипаттамасы 

Коэффициент салмағы 

Дәріс сабақтарына қатысу 

0,1 

Зертханалық практикумның орындалуы 0,3 

Практикалық сабақтан қалмау және белсенді түрде қатысу 

0,1 

Есептік-графикалық жұмысты орындау және қорғау 0,4 

Шектік аттестация 

0,1 

Жіберілу рейтингінің қорытындысы (ЖР) 1,0 

 

Қорытынды бағаның шығарылуы: 1.

 

И = 0,6ЖР+0,4Е,  

мұнда Е – емтихандағы баға.  

6.2 Балл шығарылуының саясаты: 

Максималды  бағалау  балы  жұмыстың  жоғары  сапада  және  қалыпты 

орындалу  шартында  қойылады.  Дәрістер  сабағына  қатысу  және  тестілеудің 

бағалау балы дұрыс жауап саны мен дәріске қатыспаудың санына байланысты 

қойылады. 

 

6.3  Университет  оқушыларының  академиялық  ұтқырлығын ұйымдастырудағы бағаларды аудару 

  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  (Европейская  система 

трансферта  (перевода)  и  накопления  кредитов)  бойынша  және  керісінше 

бағаларды  баллдық-жіберу  әріптік  жүйеге  аудару  3  және  4  кестеге  сай 

орындалады. 

 

6.3  –  кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша бағаларды баллдық-жіберу әріптік жүйеге аудару 

 ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдың 

сандық 

баламасы 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 4,0 

100 


Өте жақсы 

В 

В+ 3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлық емес 

 

6.4  –  кесте.    ҚР  баллдық-жіберу  әріптік  жүйедегі  бағаларды  ECTS бағаларына аудару 

Әріптік 

жүйе 

Баллдың 

сандық 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша баға  

бойынша 

баға 

баламасы 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

7 Курстың саясаты: 

– сабақты жібермеу және кешікпеу; 

–  оқытушының  берген  сабақ  бағдарламасын  мұқият  тыңдап,  белсенді 

түрде қатысу; 

–  белгілі  себеппен  қатыса  алмаған  зертханалық  сабақтарды  өтеу 

(деканаттан рұқсат болған жағдайда); 

–  есептік-графикалық  жұмыстарды  қорғау,  семестрдің  14-ші  аптасынан 

кеш болмауы тиіс; 

–  білімін өз бетімен жоғарылату. 

 

8 Академиялық этиканың нормалары: 

– тәртіптілік; 

– тәрбиелік; 

– ізгілік; 

– адалдық; 

– жауапкершілік; 

– аудиторияда ұялы телефонды өшіріп жұмыс жасау. 

  Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен 

ашық  түрде  талқылануы  тиіс,  ал  келісімге  келе  алмаған  жағдайда  деканат 

қызметкерлеріне жеткізіледі. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі: 

 

1.  Темірбаев Д.Ж. Жылутехника  негіздері:  Дәрістер жинағы.  –  Алматы: 

АЭжБИ, 2010. – 72 б. 

2.  Круглов  Г.А.,  Теплотехника  /  Г.А.  Круглов,  Р.И.  Булгакова,  Е.С. 

Круглова; учеб.пособие.- 2-е изд.стереотип.- М.: Лань, 2012.- 208с. 

3.  Темірбаев  Д.Ж.  Жылутехника  негіздері:  Автоматтандыру  және 

басқару  мамандық  студенттеріне  арналған  зерттеу  жұмыстары  әдістемелік 

нұсқаулары. – Алматы: АЭжБУ, 2010. – 38 б.   

4.  Қуатбеков  М.К.,  Ақымбеков  Е.К.  Техникалық  термодинамика.-

Алматы.: Рауан, 1995. 

5.  Д.Ж.Темірбаев.  Жылутехника  негіздері:  Автоматтандыру  және 

басқару  мамандық  студенттеріне  арналған  есептік-сызба  жұмыстарының 

әдістемелік нұсқаулары. – Алматы: АЭжБУ, 2013. – 30 б. 

6.  Теплотехника: // Под ред. В.Н.Лукнина — М.: Высшая школа, 2002. 

7.  Кабашев  Р.А.,Кадырбаев  А.К.,  Кекилбаев  А.М.  Жылу  техникасы.-

Алматы.:Баспа, 2008. 

8.  Әділбеков  М.  Ә.  Жылутехника:  Жоғары  оқу  орындарының 

студенттеріне арналған оқу кұралы. Алматы, 2005. - 246 бет. 

9.  Сборник  задач  по  теплотехнике:  учеб.пособие  /  М.Г.  Шатров,  И.Е. 

Иванов,  С.А.  Пришвин  и  др.;  под  ред.М.Г.Шатрова.-  М.:  Академия,  2012.- 

272с.- (Бакалавриат). 

 

Қосымша: 

1. Р. А. Амерханов, Б. Х. Драганов. Теплотехника.- М: Энергоатомиздат, 

2006. 

2.  Мырзахметов  Б.А.,  Сазаев  Ж.О.  Техникалық  термодинамика:  Оқу кұралы. Алматы, 2003. - 138 бет. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ЖЫЛУТЕХНИКАСЫНЫҢ ТЕОРИЯ 

НЕГІЗДЕРІ 

  

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК) 

 

Мамандық: 

5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз ету» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Каталог: student -> sillabus 2014
student -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
sillabus 2014 -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
student -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
student -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
sillabus 2014 -> Құрастырған: Мұстахишев К. М., доцент
sillabus 2014 -> «Бекітемін» ртжбф деканы У. И. Медеуов
sillabus 2014 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2014 ж


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет