Ахмет Байтұрсынов атындағыжүктеу 4.06 Mb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата03.03.2017
өлшемі4.06 Mb.
1   2   3   4   5

c

m

y

k

+

c

m

y

k

+

+

+

3

БЖ

 АҚПАН 2016 ЖЫЛБІЗДІҢ МАҚТАНЫШЫМЫЗ

Сайлау-2016

Жарайсың!                               

ТоғызқұмалақУақыт талабы

Оразхан ЗЕЙНОЛЛА,

ГӘФ журналистика 

мамандығының 2 курс 

студенті

 

Биылғы жылдың 20 наурызында ҚР Парламенті 

Мәжілісінің және барлық 

деңгейдегі мәслихат 

депутаттарының кезектен 

тыс сайлауы өтеді. Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев 20 қаңтар 

күні кезектен тыс сайлауды 

тағайындау туралы 

Жарлыққа қол қойған 

болатын. 

Қаулыға  сәйкес  Қазақ­

стан Республикасының Ор­

талық  сайлау  комиссия сы 

саяси  науқанға  дайындық 

шараларын  бастап  кетті. 

Біздің 

облысымызда да  қызу  тірлік.  Қос та­

най дағы 

ахуал 

туралы 


аймақтық  сайлау комис сия­

сының  төрайымы  Антони­

на Маркова  28 қаңтар күнгі 

брефингте айтып берді. 

Көпшілік 

белгіленген 

мер  зімнен  бұрын  өткізілгелі 

отыр  ған  сайлауды  —  уа­

қыт   тың  талабы  деп  отыр. 

Ал дағы сайлаудан халық тың 

қамын ойлаған мемлекет шіл 

азаматтарды  күтеді.  Сон­

дық тан  саяси  науқанға  қа­

тысып,  дауыс  беру  әр 

қа зақс тандықтың  конститу­

циялық құқығы.

Сайлауға  дайындық  ша­

ралары  басталысымен  рес­

публикада  ең  алғаш  болып 

Қостанай  обылысынан  17 

адам тіркелген. Соның ішін ­

де 1 адам  облыс, қал ған 16 

адам барлық деңгейдегі мас­

лихат де пу таттығына канди­

дат  ре тінде  өтініш  білдірді. 

Бұл  тір кеу  жұмыстары  бас­

талған алғашқы күннің көр­

сеткіші  болатын.  Кан ди­

даттардың  өтініш  беру  жұ­

мыстары  сайлауға  20  күн 

қалғанда  аяқталып,  15  күн 

бұрын барлық құжаттар тек­

серіліп, қаралады.

­  «ҚР  сайлау  туралы» 

За ңы 

бойынша, бұрын 

сот тал маған, 

сыбай­

лас  жем  қор лық  оқиға­ларына қа тысы жоқ, 20 жа­

стан  асқан  ҚР­ның  кез 

келген  азама ты  кан

 

дидат ретінде  өзін  өзі  ұсына  ала­

ды.  24  ақ пан  мен  18  науыз­

рыз  ара лығында  үміткерлер 

өз де рінің  үгіт­насихат  жұ­

мыс тарын  жүргізуге  құ­

қылы,  ­  деді  аймақтық  сай­

лау  комиссиясының  тө­

райымы  Антонина  Марко­

ва.

Сессиядан сүрінбей өтті

Арайлым 

Қабимолдақызы,

ГӘФ журналистика 

мамандығының 2 курс 

студенті

“Білімді ұрпақ - бо-

лашақтың кепілі”, - де -

мекші, елдің білікті маман-

дарын қалыптастыру 

ба ғытындағы білім беру 

ісі - мем лекетіміздің басты 

сая сатынына жатады. Бі-

лім мен ғылымның ел да-

муына оңтайлы әсер етуі 

үшін оқыту жүйесін заман 

талабына сай үйлестіре алу 

міндеті туындап, бүкіл оқу-

әдістемелік жүйеге жаңа 

та 

 

лаптар қойылуда. Демек, 

кез-келген мемлекеттің бо-

лашағы – білімді жастардың 

қолында. 

Бүгінгі  студент  —  ел дің 

ер теңі,  білікті  маман.  Жас­

тардың білім алуына жағдай 

жасап,  өңірлерді  жұмысшы 

мамандармен  қамту  мақ са­

тында  «Серпін­2050»  бағ­

дарламасы  басталғанын  бі­

леміз.  Мемлекеттік  бағ­

дарлама  бойынша  сол түс­

тікте оқу үшін биыл бір топ 

жас біздің университетімізге 

келді. Серпіндіктердің оқуы, 

тұрмысы,  күнделікті  жүріс 

­тұрысы  оқу  орны  әкім­

шілігінің  назарында.  Біз  де 

алғашқы  сессиядан  сүрін­

бей өткен серпіндік студент­

термен  сұхбаттасқан  едік. 

Солардың бірі Айдана Жан­

досқызы.

- Сәлем! Алдымен таныс 

болайық. 

­ Сәлеметсізбе. Менің аты 

­жөнім  Әкім  Айдана  Жан­

досқызы.  Оңтүстік  Қазақ­

стан,  Жамбыл  облысы, 

Қордай  ауданы,  Қаракемер 

ауылынан  келдім.  «Серпін 

­  2050»  бағдарламасы  бой­

ынша  оқып  жатырмын. 

Ветеринария  және  мал 

ша руашылығы  факуль те ті­

нің  1  курс  студентімін.  Ве­

теринарлық  медицина  ма­

мандығы  бойынша  білім 

алу дамын.

- Айдана, алғашқы сес-

сияңды  GPA  4.0-ге  жа-

уыпсың.  Құт тық тай мыз! 

Жаңа  қала,  жаңа  орта 

ұнады ма?

­  Әрине,  ұнады.  Бірақ, 

жаңа  ортаға,  жаңа  мұ­

ғалімдерге  бірден  үйренісіп 

кету  оңай  емес.  Бірте­бірте 

бейімделесің.  Қостанай  қа­

ласының  сақылдаған  сары 

аязына біраз уақыт үйренісе 

алмадық.  Сессиядан  сү­

рін бей  өту  үшін  көп  оқуға, 

күндіз­түні  ізденуге  тура 

келді. Оқытушылар ізденгіш 

студентті  жақсы  көреді  ғой. 

Сондықтан ол кісілермен тіл 

табысу мен үшін жеңіл бол­

ды. 


-  Қайсы  пәннен  қатты 

қиналдың?

­ Дене шынықтыру. Себебі 

бақылау  нормативтерім  тө­

мен болды. Оны тапсырудың 

өзі мен үшін бір мұң. Сынақ 

талаптары  жоғары.  Басқа 

пәндерден  қатты  қиналған 

жоқпын.  Ауырып  сабаққа 

қа тыса  алмай  қалсаң,  кейін 

барлық  тақырыптарды  тап­

сыруға  тура  келеді.  Кейде 

сабақ айтып үлгермей қала­

тын  сәттер  де  болады.  Он­

дайда  реферат  жазып,  пре­

зентация жасап тапсырамын.

-  Қандай  пән  қатты 

қызықтырды?

­  Мамандыққа  қатысты 

пәндер  қызық.  Жануарлар 

морфологиясы  деп  атала­

тын  пәннің  ерекшеліктері 

көп.  Мектепте  биология 

пәнінен  жануарлар  туралы 

оқығанымызбен,  универси­

тетте  тереңірек  ізденесің, 

қосымша  мәліметтерге  қа­

нық  боласың.  Жан­жануар­

лардың  ішкі  құрылыстарын 

ақтарасың.  Сүйектердің  бә­

рін  қолымызға  алып,  көз­

бен көреміз. Бұның бәрі ма­

ған  қызық  болды.  Ең  бір 

есте  қаларлық  сәт,  ол  қоян 

сойған  кезіміз  еді.  Кәдім­

гідей  кішкене  қоянды  қой 

сой ғандай сойдық. Оның үс­

тіне бізге берілгені ауру қоян 

болған.  Қоянның  жара қа ты­

на  ешкім  мән  бермеген.  Со­

ның  нәтижесінде  жарасы 

іріңдеп, әбден қиналған екен. 

Қатты қорықтым. Оқыту шы­

мыз «жақсы баға алғыларың 

келсе,  қорықпай  сойыңдар» 

деген  соң  намысқа  тыры­

сып  бақтым.  Қоянды  сой­

ып, жіліктеп, бөлшектедік. 

-  Алғашқы  сессияны 

GPA 4.0 көрсеткішіне жап-

қан    санаулы  1  курс  сту-

ден тінің  бірі  өзіңсің.  Қа-

та рластарыңа  айтарың 

бар шығар. 

­  Кеңес  берерліктей 

дә  ре жем  жоқ.  Сонда  да 

оқыңдар  деп  айтамын.  Се­

бебі,  жақсы  оқысаң  бәріне 

қол  жет кі зе сің.  Оқы,  оқы 

жә не  оқы  дегенді  қайта­

лайын.  Ең  бастысы,  мұ­

ғалімдермен  тіл  табысып, 

са баққа көбірек кө ңіл бөлу 

керек. 

- Арманың бар ма?

­ Армансыз адам болмай­

ды.  Әркімнің  асқақ  арма­

ны  бар.  Менің  де  алға  қой­

ған  мақсаттарым  мен  жо­

спарларым  жетерлік.  Оның 

бәрін  көпшілікке  жария  ет­

пей­ақ  қояйын.  Әзірге  бар 

ойым  оқу.  Болашақта  ма

 ­

гистратураға  оқуға  түс кім келеді.  Оны  да  осы  Қос­

танайдан  бітіремін  деп  ой­

лаймын.  Еліне  еңбегі  сіңген 

азаматшалардың  қа та ры нан 

табылуды мақсат тұтамын.

Ақару – тапқыр 

ойыншы 

Аягөз ӨМІРБЕКОВА,

ГӘФ журналистика 

мамандығының 2 курс 

студенті

Ахмет Байтұрсынов 

атындағы Қостанай 

мемлекеттік университетінде 

өнерлі студенттер жетерлік. 

Біреулері ән айтып, би 

билеп, «Өнер» студия-

сында шығармашылық 

қабілеттерін шыңдаса, енді 

біреулері ұлттық ойындар 

ойнайды. 

Сегіз  қырлы,  бір  сырлы 

студенттің  бірі  «Серпін» 

мемлекеттік  бағдар лама сы­

мен  Тараздан  келген  Сарық­

баева  Ақару  Бақдәулетқызы. 

Ол  бос  уақытында  тоғыз­

құмалақ  ойынын  ойнағанды 

жақсы көреді. Ақарудың әке­

сі Бақдәулет Қойлыбаев мек­

тепте  тоғызқұмалақ  ойы­

нынан  сабақ  берген.  Үйде 

жүргенде  өз  балаларына  да 

үйрететін  бол ған.  Ақарудың 

ағалары  да  ұлттық  ойын­

ды  жақсы  ой на са  керек. 

Әке ңіз 

бұл 


ойынды 

қайдан  біледі  де ген  сұраққа 

Ақару  Қой лы  баева,  «әу ле­

тіміздің  бар лық  мүше лері 

бұл 

ойын ның ере жесін 

өте жақ сы бі леді. Өз дері біліп 

қана қой май, оны балаларына да 

үй ретеді. То ғыз  құмалақ ойнау 

біздің  от  ба сының  дәстүрі»  ­ 

деп жа уап берді. 

Ақару  көптеген  жарыс­

тарға  қатысып,  жүлделі  оры­

н дар  алған.  Солардың  ішін ­

де 2014 жылы Жамбыл облы­

сында 8 наурыз – халықаралық 

әйелдер 


күні 

мереке сіне 

орай 

өткізілген жа рыс та 

І  орынға  ие  болып,  «смарт­

фон»  телефонын  ұтып  алды. 

Меркі  ауданында  ұйымдас­

тырылған  сайыстан  да  жүлде 

алды.  Жаңатас,  Қаратау  ау­

да ндарында  өткен  сайыс­

тарда  ақшалай  сыйлыққа  қол 

жеткізген.  Ақару  Қостанайға 

оқуға  келгелі  бері  сүйікті 

ісінен  қол  үзген  жоқ.  Қала­

мызда  2­ші  желтоқсанда  өт­

кен  жарыста  ІІ  орын  алды. 

Кәсіби  деңгейде  қабі летін 

шыңдау  үшін  универ си те­

тіміздегі  арнайы  үйірмеге 

жазылған.  Болашақта  ше тел­

ге  шығып,  үлкен  сайыста  бақ 

сынағысы  келеді.  Талантты 

студентке  тек  қана  сәттілік 

тілейміз!


c

m

y

k

+

c

m

y

k

+

+

+

4

БЖ

4

АҚПАН 2016 ЖЫЛ

ГОСТИНАЯ

На пути к своей мечте

Проекты


Динара АБДИРОВА, 

студентка 2 курос ГСФ

специальность 

«журналистика»

В разные годы наши 

земляки решались попытать 

счастья в различных теле-

визионных программах. Мы 

решили узнать, как сложилась 

судьба костанайцев - участни-

ков самых масштабных про-

ектов страны.

Популярным 

реали-

ти-шоу  страны  был  и  оста-ется  на  сегодняшний  день 

«Х-фактор»,  ориентирован-

ный  на  поиск  талантливой 

молодежи  Казахстана.  Этот 

проект  подарил  карьерный 

взлет  в  музыкальной  сфе-

ре  более  пятидесяти  участ-

никам,  которые  пополнили 

ряды  отечественного  шоу-

бизнеса.


В  последнем  сезоне  про-

екта костанайцы активно бо-

лели  за  Айслу  Бозанову  (на 

снимке).  Работая  в  Коста-

найском 

муниципальном 

эстрадно-джазовом 

орке-


стре  областной  филармонии 

им.Е.Умурзакова  под  управ-

лением  Александра  Евсюко-

ва, она открыла для себя но-

вый мир музыки и безмерно 

благодарна  данному  коллек-

тиву за опыт и высокий про-

фессионализм.

  -  После  участия  в  проек-

те «Х-фактор» у меня появи-

лось множество друзей и зна-

комых, которые поддержива-

ли  мой  дух.  По  завершении 

телешоу я решила переехать 

в Астану, так как было безум-

ное  желание  открывать  для 

себя что-то новое, - рассказы-

вает Айслу. – Здесь меня за-

метили и пригласили в одну 

из  лучших  команд  -  группу 

«К-7», руково-

дителем  кото-

рой  является 

заслуженный 

артист  РК  Ер-

лан Кокеев. Он 

не только про-

фессиональ-

ный 

компо-


зитор,  мастер 

своего 


дела, 

но  и  человек 

с  открытым, 

добрым  серд-

цем.  В  бли-

жайшем  буду-

щем планируем записать ав-

торские  песни,  которые,  на-

деюсь, придутся по душе слу-

шателям нашей страны.

Кстати,  некоторое  время 

назад  проработала  в  студии 

«Онер»  Костанайского  Го-

сударственного  университе-

та  имени  А.Байтурсынова,  и 

бесспортно,  являлась  укра-

шением  праздничных  кон-

цертов. Ее неповторимый го-

лос, тщательно продуманный 

репертуар  и  присущая  толь-

ко ей манера исполнения без-

условно  надолго  запомнят-

ся не только студентам и про-

фесорско-преподавательско-

му  составу  университета,  но 

и всем жителям нашей обла-

сти. 

Финалистке  третьего  се-зона - Руслане Пономаревой 

известность  пришла  с  пер-

вых минут участия в этом му-

зыкальном  шоу.  Яркая,  ха-

ризматичная  Руслана  сра-

зу  покорила  сердца  не  толь-

ко строгого жюри, но и тысяч 

поклонников.

 - После проекта я верну-

лась в Костанай и вышла за-

муж.  Но  петь  не  перестала, 

так как без музыки не пред-

ставляю  свою  жизнь,  -  улы-

бается Руслана. - Пою в джаз-

бэнде при областной филар-

монии,  иногда  выступаю  в 

других городах Казахстана по 

приглашению.  Конечно,  по-

сле «Х-фактора» пришла уз-

наваемость.

Помимо  этого,    Руслана 

еще  и    бизнес-леди,  имеет 

свой  бутик  домашнего  тек-

стиля.


- Меня всегда интересова-

ли красивые полезные штуч-

ки для создания уюта в доме, 

- продолжает Руслана. - Ста-

раюсь  совмещать  музыкаль-

ную карьеру с личным делом, 

которое так же требует твор-

ческого подхода!

Оригинальным  прорывом 

на  казахстанской  телевизи-

онной  площадке  стал  проект 

«Лучший  город.KZ»  на  Пер-

вом канале «Евразия». В этом 

шоу,  в  отличие  от  предыду-

щих,  главным  критерием  на-

ряду с музыкальным талантом 

является и хореография.

Во  второй  сезон  проекта 

были  отобраны  пять  коста-

найцев  -  частный  предпри-

ниматель Шахман Абакаров, 

учитель музыки Марат Жай-

санбаев,  студент  автодорож-

ного  колледжа  Сайран  Тасбу-

латов,  музыкант  Марат  Па-

зилов и ученик школы №115 

Нурым  Ауезхан.  Эта  пятер-

ка хоть и не дошла до фина-

ла проекта, запомнилась зри-

телям своими оригинальны-

ми  выступлениями  и  вокаль-

ными данными. Капитан ко-

манды  Шахман  Абакаров 

стал  не  только  узнаваем  в 

Костанае,  но  и  обрел  сотни 

поклонниц  по  всей  стране, 

которые  активно  голосова-

ли за его кандидатуру в кон-

курсе «Мистер «Лучший го-

род.KZ». Шахману не хвати-

ло всего 100 голосов, чтобы 

одержать победу и получить 

это  почетное  звание.  Но  все 

его победы и яркие взлеты, на-

деемся,  еще  впереди. Парень 

намерен связать свою дальней-

шую жизнь с кинематографом.

-  После  проекта  я  стал 

больше  заниматься  творче-

ством. Недавно съездил в Ал-

маты, зарегистрировался в ак-

терской  базе.  С  детства  меч-

таю  сниматься  в  кино,  -  го-

ворит  Шахман.  -  К  тому  же 

на проекте член жюри кино-

продюсер Гульнара Сарсено-

ва  предложила  всей  нашей 

команде  в  приехать  в  Алма-

ты на кастинг фильма «Мон-

гол-2», чему мы были неска-

занно рады. Этот проект нам 

всем  дал  новый эмоциональ-

ный  всплеск,  желание  совер-

шенствоваться  и  идти  вперед 

на пути к своей мечте!

Прорыв по-костанайскиКазахи на ТНТ

Татьяна НАЗАРУК, студентка 2 курса ГСФ 

специальность «журналистика»

Студенты нашего университета, кстати, оба журнали-

сты, Дархан Коргамбеков и Алмат Искаков прошли кастинг 

юмористического шоу "Comedy Батл" и теперь появятся в 

его новом сезоне на одном из популярнейших российских 

телеканалов. О том, как все это было, мы передаем со слов 

Дархана.

Как часто бывает, все самое грандиозное в жизни па-

дает на нас с неба без предупреждения. Но не в этом слу-

чае:  идея  поехать  на  кастинг  зародилась  у  ребят  еще  в 

прошлом  году,  и  все  их  действия  были  тщательно  про-

думаны. Единственное, что омрачало всю картину, - от-

сутствие финансов. Помог ребятам их близкий друг Рач 

Мартиросян,  он  нашел  спонсоров  и  вместе  с  ребятами 

отправился на кастинг в Екатеринбург. Дархан отмеча-

ет открытость и доброжелательность представителей ка-

нала  ТНТ,  которые  незамедлительно  отреагировали  на 

письмо:  перезвонили и подробно рассказали об услови-

ях участия. После этого воодушевление и энтузиазм на-

чали  брать  верх:    ребята  точно  едут,  осталось  написать 

грамотный сценарий. Это должен быть не просто поток 

шуток, а специально подобранные для российского зри-

теля юмористические зарисовки со своим стилем и иде-

ей. Дархан отметил, что в шоу уже участвовал дуэт из Ка-

раганды, их шутки ярко отражали казахский колорит и 

на общем фоне смотрелись крайне самобытно. В проти-

вовес им,  наши ребята хотели показать, насколько наши 

народы похожи и могут понимать друг друга.

День  кастинга.  Екатеринбург.    2  часа  дня.  Бесконеч-

ная очередь,  порядковый номер 103, пять листов анке-

ты. Кстати, это вообще отдельный разговор. Зачем пред-

ставителям  канала  знать  про  самый  курьезный,  самый 

важный  случай  из  жизни  семьи  будущих  участников? 

Креатив во всем, одним словом.  Далее ребят поджида-

ли 9 часов томительного ожидания - к жюри они попа-

ли лишь в 11 вечера. За это время Дархан и Алмат успе-

ли переволноваться, восемь раз отрепетировать свои но-

мера, поспать и обсудить все на свете. Периодически они 

спрашивали у остальных участников, если ли те, кто ус-

лышал заветное "Да". Таковых не оказалось. И это после 

стольких  часов  просмотра!  Естественно,  в  затылок  ды-

шало  чувство  невозможности  выполнения данной мис-

сии. В жюри в тот день сидел Дмитрий Шпеньков - глав-

ный редактор высшей лиги КВН. Когда ребята, наконец,  

попали к нему, то поистине убедились в серьезности про-

исходящего: 

-  Мы  показали  один  номер,  второй.  Нам  говорят: 

"Еще". Мы показали третий, нам говорят: "Еще!". Мы по-

казали четвертый, дополнительный номер, и снова слы-

шим: "Еще!". Но у нас больше не было номеров. В ответ 

мы  услышали,  что  играем  классно,  но  этого  материала 

недостаточно, чтобы пройти в эфир. После этого,  нас от-

правили в коридор и сказали зайти еще раз после всех 

участников. У нас было время, чтобы вспомнить свои вы-

ступления или, в крайнем случае,  придумать новые шут-

ки - все что угодно, лишь бы пройти кастинг. 

Далее  предпоследний  участник,  пока  что  единствен-

ный, кто прошел в новый сезон, глубокая ночь и снова 

наши ребята, готовые показать еще номера. Но половине 

второй зарисовки их прервали и сказали заветное "Да". 

Теперь они вторые финалисты из более 100 человек. 

Теперь  подробнее  о  самом  проекте:  ребятам  повез-

ло,  что  канал  берет  на  себя  абсолютно  все  расходы,  то 

есть  ценит  прежде  всего  талант  участника,  а  не  его  ко-

шелек.  Съемки  будут  проходить  в  Москве,  они  начнут-

ся в уже в феврале: с 25 февраля по 2 марта - редактор-

ский просмотр, 3-5 марта - режиссерская съемка, 7 мар-

та  -  основная  съемка  с  членами  жюри  (Сергей  Свет-

лаков,  Гарик  Мартиросян,  Михаил  Галустян).  8  мар-

та  будут  объявлены  прошедшие  во  2-й  сезон  участ-

ники.  Главный  приз  проекта  -  7  миллионов  рублей.

P.S.  Ребята  признаются,  что  им  очень  инте-

ресно  посмотреть  на  других  участников,  они  хо-

тят  набраться  опыта  и  научиться  шутить  еще  луч-

ше.  Надеемся,  что  у  них  все  получится.  Будем  смо-

треть  новый  сезон  "Comedy  Батл"  и  болеть  за  наших!

Опрос

Должен ли мужчина служить в армии?

Татьяна НАЗАРУК, студентка 2 курса ГСФ

 специальность «журналистика»

Этот вопрос особенно бурно обсуждали накануне Дня защит-

ника Отечества России. И хотя в Казахстане есть свой государ-

ственный праздник 7 мая, тем не менее по традиции, особенно 

для старшего  поколения мужской половины страны этот день 

не остается  не замеченным. Обязан ли каждый представитель 

сильной половины человечества пройти службу в армии? В ре-

зультате бурных дискуссий в интернете без оскорблений и вза-

имных  упреков  не  обошлось:  девушки  упорно  настаивают  на 

том, что армия - долг любого мужчины, а если вы, уважаемые, 

не служили, то и с праздником вас поздравлять не обязательно. 

Мнения парней разделились: одни считают, что армия - это не 

показатель мужественности, другие верят, что эту школу жизни 

должны пройти все. Что ж, давайте разберемся в этом вопросе 

и выслушаем разные точки зрения наших студентов и препода-

вателей.


Нурушева Гульмира Кельдыбаевна, преподаватель 

Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет