Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының даPdf просмотр
бет5/5
Дата31.03.2017
өлшемі6 Mb.
1   2   3   4   5

Б. АХМЕТБЕКОВ.

 Жанкелдин ауданы.Полицейлерге

алѓыс айтады

Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны такси ж‰ргізушісі

Владимир Дмитриенко Ќостанай ќаласындаѓы

Оњт‰стік полиция бμліміне алѓыс айта келді.

29 ќањтар к‰ні т‰нде 9 шаѓын ауданда біреулер оныњ кμлігіне

отырып, орталыќќа жеткізуді с±раѓан. Мінгеннен кейін екеулеп

соќќыѓа жыќќан. Ж‰ргізуші есін жиѓанда екі телефоны мен 5 мыњ

тењге аќшасыныњ ±рланѓанын біліп, полицияѓа хабар берді. Оќиѓа

болѓан жерге Оњт‰стік полиция бμлімініњ жедел-тергеу тобы келіп

жетті. Сол жерде таѓы екі такси ж‰ргізушісініњ  б±заќылардан зар-

дап шеккені аныќталды. Тєртіп саќшыларыныњ жедел іс-єрекетініњ

нєтижесінде ќылмыс келесі к‰ні ашылды. Ќылмыскерлер ±рлан-

ѓан телефоннан хабарласпаќ болѓанда ќолѓа т‰сті.19,20 жастаѓы

екі жігітке ќатысты ќылмыстыќ іс ќозѓалды. Такси ж‰ргізушісі  μз

хатында Оњт‰стік полиция бμлімі криминалдыќ полиция бμлімшесі

бастыѓыныњ орынбасары Серік Кєкімжановќа, сондай-аќ жедел

ќызметкерлер Алексей Рудаковќа, Азамат Бекм±хамедовке жєне

Евгений Курьятаѓа ќылмысты жедел ашып, такси ж‰ргізушілеріне

кμмекке келгені ‰шін алѓысын айтты.М±рат

       Ж‡НІС¦ЛЫ

10

25 аќпан 2015 жыл

п/п1

2

34

 

2014 жылѓы 4 тоќсанѓашектелген баѓада ескерілген т±тынушыларѓа электр энергиясын сату

Инвестициялыќ баѓдарламасыныњ (жобаныњ)  орындалѓаны н/е орындалмаѓаны жμнінде

"Ќостанай Жылу Орталыѓы" ЖШС  БИН 031040002945

Тоќсанаралыќ аќпарат

Инвестициялыќ

баѓдарлама (жоба)

кμрсеткішініњ атауы

(мерзім уакытыныњ

кμрсетілуімен)

Энергияны ‰немдеу

бойынша ќадаѓалау

ќызметі шењберінде

2014 жылѓа "ЌЖО"

ЖШС Инвестиция-

лыќ баѓдарламасы

Барлыѓы

Кіммен


бекітілген

(б±йрыќ


нμмірі,

мерзімі


Іс-шараныњ

 атауы


Автокμлікке ие

болу


А в т о к μ л і к т і

толыќ жμндеуден

μткізу

К о м п ь ю т е р л і кжєне ±йымдастыру-

шылыќ техникаѓа

ие болу

Ж±мыс орын-дарды жараќтанды-

ру

Іс-шараны іскеасыру жылдары

Инвестициялыќ баѓдарлама объектісініњ

шектелген баѓада ескерілген іс-шараныњ

жоспарлыќ параметрлері (кμрсеткіштер)

Шектелген баѓада ескерілген инвестици-

ялыќ баѓдарлама жоспары, (тоќсан

аралыќ, μсу ќорытындысы б/ша), наќты

параметрлерініњ (кμрсеткіштер)

іс-шарасын орындау *

Ќайтару


(эконо-

мия+,


шамадан

тыс


шыѓын-)

10 977,5


2 602,0

962,7


-700,8

13 841,4

Ќайтару


себебі

"KEGOC" АЌ

желісі бойынша

электр энергия-

сын беруге

байланысты

тарифтіњ μсуі

б/ша ќаражаттыњ

болмауы мен іске

асырылѓан электр

энергиясын алдын

ала тμлеу

м‰мкіндігініњ

болмауы


І

тоќ-


сан

Тоќсан бойын-

ша бекітілмеген

Энергияны

‰немдеу

бойынша


ќадаѓалау

ќызметі


шењберінде

2014 жылѓа

"ЌЖО" ЖШС

Инвестициялыќ

баѓдарламасы-

ныњ жоспары

ІІ

тоќ-


сан

ІІІ


тоќ-

сан


ІV

тоќ-


сан

¤л-


шем

бірлігі


шт

шт

шт¤л-

шем


бірлігі

мыњ


тењге

мыњ


тењге

мыњ


тењге

мыњ


тењге

¤л-


шем

бірлігі


мыњ

тењге


¤л-

шем


бірлігі

шт

штшт

¤л-


шем

бірлігі


мыњ

тењге


мыњ

тењге


¤л-

шем


бірлігі

мыњ


тењге

Техни-


калыќ-

пара-


метр-

лер


9

4

55Инвес-

тиция


соммасы

(жылдыќ)


22 862,6

2 602,0


7 335,8

1 430,8


34 231,2

Инвес-


тиция

кμзі


Жеке

ќаржы


Техни-

калыќ-


пара-

метр-


лер

4,0


0,0

92,0


0,0

Инвести-


ция

соммасы


(жылдыќ)

11 885,1


0,0

6 373,1


2 131,6

20 389,8

Инвес-


тиция

кμзі


Жеке

ќаржы


"Ќостанай облысы єкімдігініњ ж±мыспен

ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓдар-

ламалар басќармасы" ММ (110000, Ќостанай

ќаласы, Ќасымќанов кμшесі, 34, 308 каби-

нет, аныќтама  телефоны: 501-611,  факс:

500-902, электрондыќ мекенжай:

social@kostanay.gov.kz) бос єкімшілік мем-

лекеттік лауазымына орналасуѓа конкурс

жариялайды:

Басќарма басшысыныњ орынбасары,

Д-0-2 санаты, лауазымдыќ жалаќысы ењбек

μтіліне байланысты 125 564 - 169 767 тењге

аралыѓында.

Ќызметтік міндеттері: Жетекшілік ететін

бμлімдердіњ ж±мысына басшылыќ жасайды,

олардыњ ќызметтік міндеттер мен лауазымдыќ

н±сќаулыќтарды орындауына баќылау жасай-

ды. Басќарма ќызметкерлеріне єдістемелік жєне

практикалыќ кμмек кμрсетеді. ¤ткізілетін семи-

нарларды ±йымдастырады. Бекітілген график-

ке сєйкес азаматтардыњ ќабылдауын ж‰ргізеді.

Єлеуметтік тμлемдер жєне ќаржылыќ мєселе-

лер бойынша тиісті комитеттермен, басќарма-

лармен, ведомстволармен, ќоѓамдыќ бірлес-

тіктермен μзара ќарым-ќатынас жасайды.Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын

талаптар:

Жоѓары экономикалыќ білім (экономист, бух-

галтер, ќаржыгер).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне

сєйкес болуы тиіс:

1)  Мемлекттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан кем

емес;

2) Жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім баѓ-дарламалары бойынша Ќазаќстан Республика-

сы Президентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-

дарында мемлекеттік тапсырыс негізінде неме-

се шетелдіњ жоѓары оќу орындарында мемле-

кеттік Шетелде кадрлар даярлау жμніндегі рес-

публикалыќ комиссия бекітетін басым маман-

дыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мем-

лекттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес неме-

се ѓылыми дєрежесініњ болуы;

3) Мемлекеттік органдарда басшылыќ неме-

се μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жылдан

кем емес;

4) Осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-

ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда

ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем емес, оныњ ішінде

басшылыќ лауазымдарда бір жылдан  кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,

Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ Президенті туралы", "Ќазаќстан

Республикасыныњ ‡кіметі туралы" Конститу-

циялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республикасыныњ

"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-

ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік

рєсімдер туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-

лер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓарлардыњ

μтініштерін ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік

кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањдарын, осы

санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына

сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін

Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-

гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси

баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-

зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс

комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын бекі-

ту туралы" Ќазаќстан Республикасы Мемле-

кеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013

жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен

бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа

орналасуѓа конкурс μткізу ќаѓидалары негізінде

ж‰ргізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:

1) Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа

3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан

сауалнама;

3) Білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-

риалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-

тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы

№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ

тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697

болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-

лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ

жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен

тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені ту-

ралы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нота-

риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай облысы

єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне

єлеуметтік баѓдарламалар басќармасы" ММ

(Ќостанай ќаласы, Ќасымќанов кμшесі, 34, 308

кабинет) конкурсты μткізу туралы хабарлама-

ны жариялау к‰нінен кейін 10 ж±мыс к‰ні ішінде

±сынылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарастырылуына

азаматтармен мерзімінде ќолма-ќол немесе

пошта бойынша берілген (ќоса беріліп отырѓан

ќ±жаттар кμрсетілуімен папкіге салынѓан) ќ±жат-

тар ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін

электрондыќ пошта бойынша ќ±жаттарды тап-

сырѓан азаматтар ќ±жаттардыњ телн±сќаларын

єњгімелесу басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен

кешіктірмей тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер оны

єњгімелесуге жіберу туралы хабарландыру

к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай

облысы єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды ‰йлесті-

ру жєне єлеуметтік баѓдарламалар басќарма-

сы"  ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-

лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін

оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа

жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќау-

шылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парла-

ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат депу-

таттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнама-

сында белгіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќа-

ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа мемлекеттік

органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік

емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ

жєне саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті орган-

ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ

отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа єњгімелесу

μткізілуі басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен

кешіктірмей персоналды басќару ќызметінде

"Ќостанай облысы єкімдігініњ ж±мыспен ќам-

туды ‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓдарлама-

лар басќармасы" ММ  тіркеледі. Тіркелу ‰шін

т±лѓалар персоналды басќару ќызметіне "Ќос-

танай облысы єкімдігініњ білім басќармасы" ММ

жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ

кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растайтын

ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-

лерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар (μткізілуі ор-

нына жєне кері ќайтуына ж‰ру, ‰й-жайын жал-

дауѓа, т±руына, барлыќ т‰рдегі байланыс ќыз-

меттерімен пайдалануына) азаматтар μз ќара-

жаты есебінен тμлейді.

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппара-

ты" мемлекеттік мекемесі (Ќарасу

ауданы, Ќарасу ауылы, А.Исаќов

кμшесі, 73, аныќтамалар ‰шін теле-

фон: 8-714-52-21-5-76, факс:  8-714-

52-21-5-76, электронды пошта:

kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru) бос

єкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымѓа ор-

наласуѓа конкурс жариялайды:

"Ќарасу ауданы єкімдігініњ білім

беру бμлімі" ММ бас маманы,  санаты

Е-R-4, лауазымдыќ    жалаќысы   ењбек

еткен    жылдарына     байланысты

56376 тењгеден  76235 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Аудандаѓы

мектептердіњ лицензиялыќ ќызметініњ,

аттестациялыќ іс-єрекеттері бойынша

жадыѓаттарын єзірлейді. Бірыњѓай

±лттыќ сынаќ, аралыќ тексеру пункттер-

імен ќарым-ќатынасын ж‰зеге асырады.

Сарыкμлде μткізілетін Бірыњѓай ±лттыќ

сынаќќа мектептердіњ ќатысуын, сына-

ма сынаќтарды, аралыќ тексеруді, емти-

хандарды дайындап μткізуін ќамтамасыз

етеді. Баќылаудаѓы с±раќтары бойынша

ќабылдаѓан ќ±жаттарды баќылау жєне

басќа  ќ±жаттар мен б±йрыќ жобаларын

єзірлеуіне ќатысады. Шаралар μткізу

‰шін пайдаланѓан ќаржылар бойынша

есеп бμліміне есеп беру.Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-

тын талаптар: Жоѓары білім: педагоги-

калыќ, гуманитарлыќ.

Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жылдан

кем емес немесе осы санаттаѓы наќты

лауазымныњ функционалдыќ баѓытына

сєйкес салаларда екi жылдан кем емес

ж±мыс μтiлi бар болѓан жаѓдайда орта-

дан кейiнгi бiлiмi: педагогикалыќ, гума-

нитарлыќ барларѓа р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-

туциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ

"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас

жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",

"Ќазаќстан Республикасындаѓы

жергiлiктi мемлекеттiк басќару жєне  μзін-

μзі    басќару    туралы", "Жеке жєне зањ-

ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi

туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-

меттер туралы" Зањдарын, осы санаттаѓы

наќты лауазымныњ мамандануына

сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-

тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-

мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-

кеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын

білуі.


Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша

функционалдыќ міндеттерді орындау

‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі Тμра-

ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы

№06-7/32 Б±йрыѓымен бекітілген Бос

єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа орнала-

суѓа конкурс жєне конкурс комиссиясын

ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі -

Ќаѓидалар)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-

ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-

тырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотари-

алды куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ

нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-

лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23

ќарашадаѓы №907 б±йрыѓымен бекітіл-

ген (Ќазаќстан Республикасы норма-

тивтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде

2010 жылѓы 21 желтоќсандаѓы №6697

болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы

туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-

ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкі-

летті органмен белгіленген шекті мєннен

тμмен емес нєтижемен тестілеудіњ μткені

туралы ќолданыстаѓы сертификат (неме-

се оныњ нотариалды куєландырылѓан

кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ

μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы

жарияланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс

к‰ні ішінде Ќостанай облысы, Ќарасу

ауданы, Ќарасу ауылы, А.Исаќов кμшесі,

73 мекенжайы бойынша "Ќарасу ауда-

ны єкімініњ аппараты" ММ-не ±сынылуы

ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан,ќ±жат тігілетін м±ќабада орналастырыл-

ѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртіпте не-

месе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-

дау мерзімінде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын

электрондыќ т‰рде хабарландыруда

кμрсетілген электрондыќ пошта арќылы

берген азаматтар, ќ±жаттардыњ

т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа

дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей

береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткер-лерді хабарландыру к‰нінен 5 ж±мыс

к‰ні ішінде ‰міткерлер єњгімелесуді

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппараты" ММ-

де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ

ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќамта-

масыз ету ‰шін оныњ отырысына байќа-

ушыларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына

байќаушылар ретінде Ќазаќстан Рес-

публикасы Парламентініњ жєне барлыќ

дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ,

Ќазаќстан Республикасы зањнамасында

белгіленген тєртіпте аккредиттелген

б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, ба-

сќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-

дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-

дардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ

жєне саяси партиялардыњ μкілдері,

уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-

са алады.

Байќаушы ретінде конкурс комисси-

ясыныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа-

лар єњгімелесу басталуына бір ж±мыс

к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей Ќара-

су ауданы єкімі аппаратыныњ кадр-

лармен ж±мыс бμлімінде тіркеледі.

Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќарасу ауданы

єкімі аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс

бμліміне жеке басын куєландыратын

ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тие-

с і л і л і г і н   р а с т а й т ы н   ќ ± ж а т т а р д ы њ

т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін

±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі

шыѓыстарын (єњгімелесу μтетін орынѓа

жєне кері жол ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-

жайын жалдау, т±ру, байланыстыњ бар-

лыќ т‰рлерін пайдалану) μз ќаражаты

есебінен ж‰ргізеді.


11

25 аќпан 2015 жыл

 

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппа-

раты" мемлекеттік мекемесі Єулие-

кμл ауданы, Єулиекμл селосы, 1-

Май кμшесі,44, № 8- кабинет, аныќ-

тама ‰шін телефондар: 21-006

Факс:21-000, электронды мекен-

жайы: auliekol@kostanay.kz бос

єкімшілік мемлекеттік лауазымына

орналасуѓа ашыќ конкурс жариялай-

ды:

"Новонежин ауылдыќ ок-

ругініњ єкімі аппараты" мемле-

кеттік мекемесініњ бас маман-бух-

галтері, санаты Е-G-3, лауазым-

дыќ ењбек аќысы ќызмет μтіліне

байланысты 53813 тењгеден

72391 тењгеге дейін (негізгі ж±мыс-

кердіњ бала к‰тіміне байланысты

демалыс кезењіне).

Функционалдыќ міндеттері:

Ауылдыќ округі єкімі аппаратында

есеп жєне бухгалтерлік есеп ж‰ргізу,

ќазынашылыќпен ќарым-ќатынас,

тауарлыќ-материалдыќ ќ±ндылыќ-

тардыњ санаѓын ж‰ргізу, негізгі ќара-

жаттарды ж‰ргізу, бухгалтерлік жік-

теулерді, бюджеттік μтінімдерді ќ±ру.

Ќаржыландыру жоспарын ќ±ру жєне

олардыњ есептері. Ќаржылыќ есепті

ќ±ру жєне ±сыну. Статистикалыќ

салыќ есебі. Т‰сімдердіњ табыстыќ

бμлімдерін ќалыптастыру. Жалѓа

беру бμлмелердіњ есебі.Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар:  Жоѓары:

экономикалыќ, мемлекеттік жєне

жергілікті басќару. Ортадан кейінгі

білім р±ќсат етіледі: экономикалыќ,

мемлекеттік жєне жергілікті басќару.

Орта білімнен кейін мемлекеттік

ќызмет μтілі бір жылдан кем емес

немесе осы санаттаѓы наќты лауа-

зымныњ функционалдыќ баѓыттары-

на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі  екі

жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы жергілікті мем-

лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-

ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-

лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-

ралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін

ќызметтер туралы" зањдарын, осы

санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-

мандануына сєйкес салалардаѓы

ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"

Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-

кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-

сын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді

орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттік ќызмет істері агентігі

Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-

даѓы № 06-7/32 б±рыѓымен  бекітіл-

ген бос мемлекеттік  єкімшілік    лауа-

зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу

жєне конкурс комиссиясын ќалып-

тастыру ќаѓидалары негізінде

μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы

Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiр-

мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтынќ±жаттыњ нотариалды куєланды-

рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

саулыќ саќтау министрлігініњ 2010

жылѓы 23 ќарашадаѓы №907 б±йры-

ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ

актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21

желтоќсанда № 6697 болып тіркел-

ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы

аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-

матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

шекті мєннен тμмен емес нєтижемен

тестілеуден μткені туралы ќолда-

ныстаѓы сертификат (немесе нота-

риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндегі

туралы  хабарландыруды соњѓы жа-

рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс

к‰н ішінде  "Єулиекμл ауданы єкімініњ

аппараты" мемлекеттік мекемесіне

мына мекенжайѓа: Єулиекμл село-

сы, 1-Май кμшесі,44, № 8-кабинет,

аныќтама ‰шін телефондар: 21-006

Факс: 21-000 ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ  ќолма-ќол  тєр-

тіпте  немесе   пошта  арќылы ќ±жат-

тарды ќабылдау мерзімінде берген

ќ±жаттары   (ќоса берілген ќ±жатта-

ры кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін

м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-

миссияныњ ќарауына ќабылданады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын

электрондыќ  пошта арќылы берген

азаматтар,  ќ±жаттардыњ т±пн±сќа-

сын єњгімелесу  басталѓанѓа дейін бір

ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей  ±сы-

нады.


Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-

лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-

гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен

бастап  5 ж±мыс к‰нніњ ішінде

"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппара-

ты" ММ-де  36 кабинетте μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ

ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-

тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына

байќаушыларды ќатыстыруѓа жол

беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-

сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-

стан Республикасы Парламентініњ

жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-

путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-

касы зањнамасында белгіленген

тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ

аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа мем-

лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ

бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-

дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-

дыњ жєне саяси партиялардыњ

μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-

керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-

сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін

т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1

ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-

мей Єулиекμл ауданы єкімі аппара-

тыныњ кадр ќызметіне тіркеледі.

Тіркелу ‰шін т±лѓалар Єулиекμл

ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-

метіне жеке басын куєландыратын

ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа

тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ

т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін

±сынады.


Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-

ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге

келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-

дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ

т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке

ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.ЕСКЕ АЛУ

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ¦ТТЫЌТАУЕске алу

Ардаќты єке, с‰йікті ата, туып-μскен жері

мен ењбек еткен ортасына сыйлы да ќ±рметті

азамат болѓан САРСЕНБАЕВ Ќаратайдыњ

д‰ниеден озѓанына 1 жыл толып отыр.

Кеудемізді ќайѓы-шер мен м±њѓа толтыр-

ѓан к‰йзеліс сезім де уаќыт  ќ±діретіне баѓы-

нып, ж‰регімізді елжірететін мєњгі саѓынышќа

айналды.

Єкешім, топыраѓыњ торќа болсын,

Жатќан жеріњ жєннатта, ж±маќ болсын.

Алланыњ н±ры жауып, иманды бол

Аруаѓыњ біздерді ќорѓап ж‰рсін.

‡йіміз ќањырап т±р орныњ толмай,

¤мірден ерте кеткен єкешім-ай,

¤зіњізді ойласаќ ж‰рек сыздап

Кμзімізден жас аѓар бір тыйылмай.

Ортамызда ойнап-к‰ліп ж‰ретін ењ,

¦рпаѓыњныњ ќызыѓын кμретін ењ.

Аман ж‰рсењ єкешім ортамызда

Шалќып-тасып 80-ге келетін ењ.

Саѓынышпен еске алушылар:

ж±байы К‰лєш, балалары, немере-шμберелері.

Ќ±ттыќтаймыз!

Ќ±ттыќтаймыз!

Ќ±ттыќтаймыз!

Ќ±ттыќтаймыз!

Ќ±ттыќтаймыз!

¤мірлік серігіне адал жан, балаларына ардаќ-

ты ана бола білген, б‰гінде ќызын – ќияѓа, ±лын –

±яѓа ќондырып, немерелерініњ с‰йікті єжесі болып

отырѓан асыл анамыз ЌАБАСОВА Н±рзифаМ±хтарќызын б‰гінгі туѓан к‰німен, єрі зейнет-

керлікке шыѓуымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтай оты-

рып, мына μлењ жолдарын арнаймыз:

Ќалѓанымен ќаншама жыл артында,

Зейнеткермін деп ењбектен тартынба.

Ќос т±лпардай ќ±йѓытумен ж‰зге жет,

К‰ш-ќуатыњ толѓан осы ќалпыњда!

Ізгі тілекпен:

ж±байы – Айтмаѓанбет,

балалары, немерелері.

ЖЄРМЕЊКЕ!

28 аќпанда саѓат 9.00-де Спорт сарайында тауар μндіру-

шілер баѓасымен ауыл шаруашылыќ жєрмењкесі μтеді.

Ќосымша аќпарат тел.: 575 - 773.

  "Рудный ќаласы єкімініњ аппара-

ты" мемлекеттік мекемесі "Б" корпу-

сыныњ бос мемлекеттік єкімшілік ла-

уазымдарына орналасуѓа конкурс

жариялайды:1) "Рудный ќалалыќ т±рѓын ‰й-

коммуналдыќ шаруашылыќ, жо-

лаушылар кμлігі жєне автомо-

биль жолдары бμлімі" мемле-

кеттік мекемесініњ сектор мењге-

рушісі (санаты E-R-3), лауазымдыќ

жалаќысы ќызмет атќарѓан жылда-

рына ќарай 74 313 тењгеден 99 938

тењгеге дейін.Функционалдыќ міндеттері:

Сектор  ж±мыскерлері арасында

міндеттерді бμлу. Сектор ќарамаѓын-

да т±рѓан мєселелер бойынша

єкімніњ шешімдерін жєне μкімдерін

дайындау. Ќала т±рѓындарыныњ хат-

тарымен шаѓымдарын ќарау. Ќала-

лыќ єлеуметтік-экономикалыќ баѓ-

дарламаларды єзірлеуге ќатысу.

Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорына бай-

ланысты  с±раќтармен айналысады.

Т±рѓын ‰й секторыныњ ќызметін

‰йлестіреді. Коммуналдыќ меншікке

т‰сетін жылжымайтын м‰лік бойын-

ша ж±мыстар. Ипотекалыќ т±рѓын

‰йді сату бойынша іс-шараларды

μткізу. Иесіз жылжымайтын м‰лік

бойынша сот тєртібінде ж±мыстар-

ды  ж‰ргізу. Мемлекеттік сатып алуѓа

ќатысу. Олардыњ келіп т‰су

м‰мкіндігінше жедел аќпаратты беру.

Конкурс ќатысушыларына

ќойылатын талаптар: Жоѓары зањ-

герлік.


 Ж±мыс тєжiрибесi келесi талап-

тардыњ бiрiне сєйкес болуы тиiс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр

жарым жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-

ныњ функционалдыќ баѓытына

сєйкес салаларда ‰ш жылдан кем

емес ж±мыс μтiлiнiњ бар болуы;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-

дарынан кейiнгi бiлiм баѓдарламала-

ры бойынша Ќазаќстан Республика-

сыныњ Президентi жанындаѓы бiлiм

беру ±йымдарында мемлекеттiк тап-

сырыс негiзiнде немесе шетелдiњ

жоѓары оќу орындарында Шетелде

кадрлар даярлау жμнiндегi республи-

калыќ комиссия бекiтетiн басым ма-

мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

 4) ѓылыми дєрежесiнiњ бар болуы.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді

орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Президенті туралы"

Ќазаќстан Республикасыныњ кон-

ституциялыќ зањы, Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет

туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік

рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-

ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-

тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-

стан Республикасындаѓы жергілікті

мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі

басќару туралы" Зањдарын, осы са-

наттаѓы наќты лауазымныњ маман-

дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-

настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ

актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-

гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ

жања саяси баѓыты стратегиясын

білуі.


Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді

орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.2) "Рудный ќалалыќ ішкі саясат

бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ

бас маманы (санаты E-R-4), лауа-

зымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан

жылдарына ќарай 56 375 тењгеден

76 235 тењгеге дейін.Функционалдыќ міндеттері:

Олардыњ μкілеттіктері шегінде шыѓа-

рылѓан басшылардыњ б±йрыќтарын

жєне μкімдерін орындау; Мемлекеттік

жєне  ењбек тєртібін міндетті т‰рде

орындау; Ќазаќстан Республикасын-

даѓы ішкі жєне сыртќы саясат сала-

сында б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралда-

рыныњ кμзќарасын оќып ‰йрену,

тиісті аналитикалыќ материалдарды

дайындау, БАЌ ж±мысын ‰йлестіру;

Ќазаќстан Республикасы Прези-

дентініњ Жолдауын, єр т‰рлі таќы-

рыптар бойынша баѓдарламалыќ

ќ±жаттарды іске асыру бойынша БАЌ

материалдардыњ жарыќтануына мо-

ниторинг ж‰ргізу; Мемлекеттік негізгі

ішкі саяси баѓыттары бойынша

т±рѓындардыњ аќпараттану дењгейі-

не мониторинг ж‰ргізу. Ќала, облыс,

республика басшысымен ж‰ргізіліп

жатќан саясат саласында т±рѓын-

дардыњ ќоѓамдыќ пікірін ќалыптасты-

ру жєне атќарушы биліктіњ оњ

имиджін ќалыптастыру бойынша

б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарымен

т±раќты байланысты ж‰зеге асыру;

Ќаланыњ атќарушы органдарымен

μткізіліп жатќан іс-шаралары туралы

б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарын аќпа-

раттандыру; Ќоѓамдыќ-саяси іс-ша-

раларды ±йымдастыруѓа жєне

μткізуге ќатысу; Бμлім ќ±жаттарыныњ

бірыњѓай тєртіппен μтуі бойынша

ж±мысты ±йымдастыруды ж‰зеге

асыру; Ќазаќстан Республикасында

мерекелерді дайындау жєне μткізу.

Т±жырымдамасына сєйкес ±лттыќ,

мемлекеттік, кєсіби мерекелерді дай-

ындау мен μткізуді идеологиялыќ

ќамтамасыз ету бойынша аќпарат-

тыќ материалдарды дайындау. Бμлім

ќ±зіретіне жататын с±раќтар бойын-

ша ±йымдастырушылыќ-єдісте-

мелік, аќпараттыќ жєне басќа да

кμмек кμрсету.Конкурс ќатысушыларына

ќойылатын талаптар: Жоѓары гу-

манитарлыќ, педагогикалыќ,  мемле-

кеттік басќару, жаратылыстану

ѓалымдар (математика, экология).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан

кем емес немесе осы санаттаѓы наќ-

ты лауазымныњ функционалдыќ ба-

ѓытына сєйкес салаларда екі жыл-

дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан

жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-

ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы жергілікті мем-

лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-

ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-

лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-

ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін

ќызметтер туралы" Зањдарын, осы

санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-

мандануына сєйкес салалардаѓы

ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"

Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-

кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-

сын білуі.

  Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді

орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi

Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-

даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-

ген  Бос єкімшілік мемлекеттік ла-

уазымѓа орналасуѓа конкурс

μткізу жєне конкурс комиссиясын

ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан

єрі - Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы

Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан

кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын

ќ±жаттыњ нотариалды куєландыры-

лѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

саулыќ саќтау министрлігініњ 2010

жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-

ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-

тілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-

тоќсанда № 6697 болып тіркелген)

нысандаѓы денсаулыѓы туралы

аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-

матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

шекті мєннен тμмен емес нєтижемен

тестілеуден μткені туралы ќолда-

ныстаѓы сертификат (немесе нота-

риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі

туралы хабарландыруды соњѓы

жарияланѓан сєттен бастап

10 ж±мыс к‰ні ішінде "Рудный

ќаласы єкімініњ аппараты" мемле-

кеттік мекемесіне мына мекенжайѓа:

Рудный ќаласы, Ленин кμшесі, 95

аныќтама ‰шін телефоны: 8 (71431)

4-41-25, электрондыќ мекенжай

rudapparat_kadr@rambler.ru  ±сыну

ќажет.


Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте

немесе пошта арќылы ќ±жаттарды

ќабылдау мерзіміне берген ќ±жаттар-

ды (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-

тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа

салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ

ќарауына ќабылданады. Конкурсќа

ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-

дыќ пошта арќылы берген азамат-

тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын

єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір

ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-

нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-даттар, оны "Рудный ќаласы єкімініњ

аппараты" мемлекеттік мекемесініњ

304 кабинетте 2015 жылѓы 16 нау-

рызда μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ

ашыќтылыѓы мен объективтiлiгiн ќам-

тамасыз ету ‰шiн оныњ отырысына

байќаушыларды ќатыстыруѓа жол

берiледi.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-

сына байќаушылар ретiнде Ќазаќ-

стан Республикасы Парламентiнiњ

жєне барлыќ дењгейдегi мєслихат де-

путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-

касы зањнамасында белгiленген

тєртiпте аккредиттелген б±ќаралыќ

аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа

мемлекеттiк органдардыњ, ќоѓамдыќ

бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес ±йым-

дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-

дыњ жєне саяси партиялардыњ

μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ

ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комис-

сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шiн

т±лѓалар єњгiмелесу басталуына бір

ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн

кешiктiрмей персоналды басќару

ќызметiне тiркеледi. Тiркелу ‰шiн

т±лѓалар персоналды басќару

ќызметiне жеке басын куєландыра-

тын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн, ±йым-

дарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жат-

тардыњ т‰пн±сќасын немесе

кμшiрмелерiн ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу

жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу

μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,

т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,

т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін

пайдалану) μз ќаражаты есебінен

ж‰ргізеді.12

25 ақпан 2015 жыл

Көрнекті суреткер, жазушы, 

драматург, ақын С.Досановтың 

75 жасқа толуына орай  №2 об-

лыстық әмбебап ғылыми кітап­

хананың  абонемент  бөлімінің 

ұйым дастыруымен    «Қазақ 

әдебиетінің  кемеңгері»  атты 

әдеби  кеш  өтті.  Аталмыш  қа-

ламгердің күні бүгінге дейін 25 

том көлеміндегі көркем шығар-

малары жарық  көрген екен. 

Әдеби  кеш  жерлес  інісі 

Н.Мұқатовтың «Жазбай қалған 

жалғанда  жанры  жоқ»  атты 

өлеңімен    басталды.  Өлеңді 

оқыған  АрМПИ­ның  студенті 

Бекболат Қаленов. Сонымен қа-

тар, Сәбит Досановтың проза-

ларындағы адам концепциясы, 

қаламгердің көркемдік ізденіс­

тері сөз болды. «Тұлғаң толы 

ірілік  пен  мықтылық»    тақы-

рыбында  кейіпкеріміздің  өмір 

жолы, «Кемел ойлар тыныштық 

таптырмайды»  тақырыбын-

да  жазушының  шығармалары 

туралы  айтылды.  С.Досанов-

тың соңғы жылдары жазылған 

көркем шығармалары «Жиыр­

масыншы ғасыр», «Ұйық» «Тұ­

йық» роман­эпопеялары жайлы 

кеңінен  әңгімеленіп,  «Іздедім 

мен  асылды»,  «Қай  биікте 

жүрсің  сен?»,  «Кешір  жаным, 

бола алмасам сабыр лы»  атты 

поэ зия саласындағы шоқтығы 

биік  өлеңдерін  жас  шәкірттер 

жатқа  айтты.  «Тау  жолы»  ро-

манынан  үзінді  сахналанды. 

Жазушының «Алтын күрек әні» 

шығармасынан үзінді оқылды.  

Онда  Торғай тыңын көтеруге 

бар қажыр­қайратын жұмсаған 

басшы азаматтардың іс­тәжіри-

белері баяндалады. Сондай­ақ, 

Торғай және Арқалық аудандық 

партия комитетінің бірінші сек­

ретары  болып  қызмет  еткен 

Оразалы  Қозыбаевтың  және 

оның еңбекқор жолдастарының 

тың игеруге қосқан үлес тері ту-

ралы жазылған. 

Кеш барысында Қазақстан-

ның халық ақыны  Ә.Беркенова 

мен  аманкелділік  ақын  Х.Мұ-

сабаевтың  арнау  өлеңдерін 

АрМПИ­дың жанындағы М.Ду-

латов  атындағы  әдеби­мәде-

ни бірлестік мүшелері  оқыды. 

Жазушының    жерлес  досы, 

Арқалық  қаласының  құрметті 

азаматы Ж.Өмірбеков  қатысып, 

ақын өлеңіне жазылған  өз әнін 

орындап берді. Осынау берері 

мол әдеби кешке Н.Құлжанова 

атындағы колледждің музыка-

лық факультетінің студенттері 

де қатыс ты.

Зайра СЫҒАЕВА,

абонемент бөлімінің 

 кітапханашысы.

Арқалық қаласы.Суретте: кештен көрініс.

Қазақ әдебиетінің 

бір тұлғасы

Айбек 

     КӘДІРҰЛЫ

Желаяқтар арасында өткен марафондық жа-

рыс дәл осылай аталды. Бұл көпшілік шара Кеңес 

Одағының Батыры, жерлесіміз Сұлтан Баймағам-

бетовтың  95  жылдығына  арналды.  Жүгіріске  

қатысуға мыңға тарта спортшы тілек білдіріпті. 

Олардың арасында мектеп оқушылары, жастар 

және спортты жанына серік еткен ардагерлер бар. 

Жарыстың ашылу салтанатында қала әкімі Ахмед-

бек Ахметжанов, ҰОС ардагері Николай Стуран 

және облыстық кәсіподақтар комитетінің төрайымы 

Балбөпе Ертаева сөз алып, еске алу шарасының 

мән­маңызына тоқталды. Биыл Ұлы Жеңіске 70 

жыл толады. Сол бір сұрапыл жылдары жүздеген 

қостанайлықтар кеудесін оққа төсеп, азаттық жо-

лында өздерін құрбан етті. «Ерлік мәңгі өшпейді. 

Бүгінгі өскелең ұрпақ   даңқты жерлестеріміздің 

сол жанқиярлық ерлігін ешқашан ұмытпайды және 

олардың рухына тағзым етеді», – деп атап өтті қала 

басшысы. 

Жарыс  үш  қашықтық  бойынша  белгіленді. 

Мәселен, 1999 жылғы туған және одан төменгі 

жастағылар 2000 метрге жүгірсе, 5000 пен 10000 

метр қашықтықта өз бақтарын сынаған спортшы-

лардың жасына шек қойылған жоқ. Солтүстік­Ба-

тыс шағын ауданынан басталған марафон Гагарин 

көшесі арқылы өтіп, «Забава» мейрамханасын-

да  мәреге  жетті.Жарыстың  бас  бәйгесін  жеңіп 

алған желаяқ енді Алматы қаласында өтетін 42 

шақырымдық  марафонға  қатыспақ.  Сондай­ақ, 

жарыс  жүлдегерлеріне  арнайы  сыйлықтар  мен 

дипломдар табыс етілді.Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

«Мен денсаулықты 

таңдаймын»

Мұрат 

     ЖҮНІСҰЛЫ

 Ә. Боранбаев атындағы 

кинотеатрда қалалық 

ішкі саясат бөлімінің 

қолдауымен қазақ 

хандығының 550 

жылдығы, Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңістің 

70 жылдығына арналып, 

"Ұрпаққа ұран болған Ұлы 

Жеңіс" атты патриоттық 

әндер байқауы өткізілді.

 Тұрақты ұйымдастырушы-

сы  қалалық  мәдениет  сарайы-

ның ұжымы болып табылатын 

байқаудың басты мақсаты жас 

ұрпақты  елжандылыққа  бау-

лу  және  өнер  әлеміндегі  жаңа 

есімдерді  анықтау.  Салтанат-

ты  шақта  қазылар  алқасының 

төрайымы Қ. Жақыпбекова мен 

ауған  соғысының  ардагері  М. 

Бәлдіков құттықтау сөз сөйлеп, 

жас өрендерге ақжол тіледі.

 Сағаттап созылған сайыстың 

нәтижесінде мектеп оқушылары 

арасында І орынды Е. Сақан (№4 

мектеп), ІІ орынды А. Пак (№2 

мектеп), ІІІ орынды А. Кенжебе-

кова (№1 мектеп) қанжығалады.  

 Кәсіптік оқу орындары ара-

сында  І  орынды  А.  Сәтенова 

(Арқалық көпсалалы колледжі), 

ІІ орынды А. Смағұлова мен А. 

Сейітжанов дуэті (Торғай гума-

нитарлық  колледжі),  ІІІ  орын-

ды  Н. Алматов (Торғай аграрлы 

-  техникалық  колледжі)  жеңіп 

алды.


 Барлық қатысушылар түрлі 

номинацияларға ие болып, гра-

мотамен, бағалы сыйлықтармен 

марапатталды.  

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Байқау көрінісі.

Суретті түсірген автор.

Патриоттық әндер байқауы өтті

Вакцина егу уақытша тоқтатылды

Еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшиннің 

қаулысымен Теміртау және Жаңаөзен қалаларында егу жұмы-

старынан кейін орын алған келеңсіз оқиғалардың тіркелуіне 

байланысты егу жұмыстары уақытша тоқтатылды. 

Республикалық ақпарат көздеріне сүйенсек, егу жұмыстары 

үстіміздегі жылдың 2 наурызына дейін тоқтатылды. Осы уақытқа 

дейін тергеу жұмыстары аяқталып, ҚР Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму министрлігінің Ұлттық дәрі­дәрмек, медициналық 

заттар мен медициналық техниканы сараптау орталығы вакцинаға 

сараптама жүргізетін болады.

Ал, Қостанай облысы бойынша бұл вакцинаны жасөспірімдердің 

үштен бірі ғана қабылдап үлгерген екен, тек біреуі бас ауруымен 

шағымданған көрінеді.Қ.МАРАТҚЫЗЫ

Арқалықта: 7­55­91

Рудныйда: 5­57­60

Аманкелдіде: 2­17­40

Жанкелдинде: 2­10­75, 5­00­02

Сарыкөлде: 2­25­17Редакцияның

мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, 

Әл-Фараби даңғылы, 90

Меншiк иесi:

Қоғамдық­саяси, экономика: 54­79­68

Әлеумет, білім, мәдениет: 54­28­42

Фототілшілер: 54­73­36

Социологиялық зерттеу орталығы: 

54­53­21,39­26­25

Жарнама бергіңіз келсе: 39­26­88

Бухгалтерия: 

54­99­88, 39­26­88

Компьютер орталығы:

54­54­45 

Корректура: 54­39­49

Бөлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:Таралымы 11280. Тапсырыс 393.                  Нөмiрдiң кезекшi редакторы:   Г.САҒИТОВА.

Директор-Бас редактор

ЖАНҰЗАҚ

АЯЗБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 

редакциясы” ЖШС

Газет аптасына  үш рет шығады.  

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 

министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790­Г куәлiгi 

берiлген. 

Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 

беттелдi. Офсеттiк басылым. 

Бағасы келiсiм бойынша.

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-

сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 

жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 

асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 

жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 

болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 

мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.

Директор­бас редактордың қабылдау

бөлмесi: 54­12­66, факс: 54­99­69

Директор­бас редактордың 

 орынбасарлары: 54­84­44, 54­67­65

Жауапты хатшы: 54­33­22

Бөлім редакторлары: 54­79­68, 54­28­42$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Document Outline

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет