«Ауыл ағасыз, тон жағасыз болмай ды» дейтін қазаққа бұл жат емесжүктеу 2.91 Mb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата06.03.2017
өлшемі2.91 Mb.
  1   2   3

№61  (8412) 6 тамыз, 

|   сенбі, 2016 жыл

озкеп_опіг@таіІ.ги

АШЫҚ ЕСІК КҮНІМЕДИАТОРЛАР

БАС ҚОСТЫ

Ы.ЖАҚАЕВ -  125

күнінде  медиаторлар  тарапынан  көптеген 

сұрақтар  қойы лы п,  тұрғы ндарға  кеңес 

берілді.  Судья  Ә.Бердібекқызы  сұрақтарға 

нақты жауап берді.  Сұлутөбе мен Бәйгеқұм 

ауылының медиаторлары осы тақырып  ая- 

сында өз ойларын ортаға салып, көпшіліктің 

ықыласына  бөленді.

«Ауыл  ағасыз,  тон  жағасыз  болмай- 

ды»  дейтін  қазаққа  бұл  жат  емес.  Бұрын 

ұры-қарылар,  бұзақылар  ауылдың  беделді 

ақсақалдарының  шешімімен  өз  жазасын

алып,  екі  жақ  келісімге  келген.  Аталған 

за ң   м е д и а ц и я н ы ң   қ о л д а н ы с   а я с ы н , 

м едиаторларды ң  құқы қты қ  м әртебесін 

ай қ ы н д ай д ы .  М ә с е л е н ің   а қ -қ а р а с ы н  

анықтауда  сот  пен  м едиация  арасы нда 

айырмаш ылық  көп.  Сот  туындаған  дау- 

ды  заң  тұрғы сынан  қарайды .  Ал,  «ме- 

диация»  заңында  екі  жақтың  да  көңілін 

тауы п,  д ау-д ам ай д ы   бей біт  ж олм ен  

шешу  қарастырылған.  Аудан  әкімдігінің 

мемлекеттік-құқықтық жұмыстар бөлімінің

басшысы Т.Мұсаханов барлық медиаторларға 

арнайы әдістемелік- нұсқаулық кітапшалары 

мен  кеңес  алу үшін  медиация  кабинетіне 

кез  келген  уақытта  баруға  болатындығын 

назарға салды.

Сонымен қатар,  жиын  соңында  аудан 

әкімінің  орынбасары А.Есмаханов  кәсіби 

емес медиатор  Ә.Батырбаевқа аудан әкімінің 

алғыс хатын табыстады.Айнұр НАЗАРОВА.

Сурет Б.БӘЙІМБЕТ.

Т ҰЛ ҒА  ТУРАЛЫ

Т ҰЩ Ы М Д Ы

Д ЕРЕКТЕР

Биылғы мешін жылын даңқты диқан екі 

мәрте Социалистік Еңбек Ері, дала академигі 

“Ыбырай Ж ақаев жылы” д есек те болады. 

Себебі, а қ  күріштің атасы биыл 125 ж а с қа  

толады.

*  Д и қ ан   ата  еңбегін  д әріп тей   оты ры п,  оны ң 

басқа  да  қ ы р ы н ы ң   ұр п аққа  үлгі  тұстары н  айта 

өткіміз келеді.  Зер салып, назар аударыңыздар.

*  Биыл  Ы .Ж ақаевтың бірінші рет күріш  звено- 

сын басқарғанына — 80 жыл толады.

*  Даңқты диқанны ң  мемлекеттік  сыйлыққа  ие 

болғанына — 70 жыл.

*  Қ азақ жазуш ысы  С әбит  М ұқановтың диқан 

үйінде  болып  “Сы рдария”  романы н жазғанына  — 

65 жыл.  Бұл романны ң басты кейіпкері диқанны ң 

прототипі болатын.

*  А қ  к ү р іш тің   а та с ы н ы ң   “Д ал а  а к а д е м и г і” 

атанғанына — 60 жыл.

*  Е л д ің   е ң   ір г е л і  ф у т б о л   к о м а н д а с ы н а  

Ы .Ж ақаевты ң  “ Қ ай р ат”  есім ін  қо й ған ы н а  —  60 

жыл.

*  “ Қ ы зы л ту ”  к ол хозы н а  Ы .Ж ақ аев  есім ін ің  берілгеніне — 35 жыл.

* Д иқан  бабаның дүниеден  озғанына  — 35 жыл 

толады.

*  Ы .Ж а қ а е в   б а б а м ы з  -   қ о ғ а м   қ а й р а т к е р і Д .Қ о н а е в ,  е к і  м ә р т е   С о ц и а л и с т ік   Е ң б е к   Е рі 

Ж .Қ у а н ы ш б а е в ,  К е ң е с   О д ағы н ы ң   б аты р л ар ы  

ұшқыш-космонавт Г.Титов пен генерал Г.Ковтунов, 

т.б.  ақын-ж азуш ы,  қоғам  қайраткерлерімен  бірге 

болуы  өз  алдына үлкен  әңгіме  арқауы.  Д иқан  ме- 

рейтойын жоғары дәрежеде өткізуге баршамыз бо- 

лып үлес қосайық.

А.НУРИДДИНҰЛЫ .

Медиация туралы Қазақстан 

Республикасының Заңы 2011 

жылдың  5 тамызында күшіне ен- 

ген болатын. Міне,  аталған заңның 

қабылданғанына биыл  5 жыл тол- 

ды. Қазақша мағынасы бітімгер 

дегенді білдіретін медиацияны пай- 

далану біріншіден, тиімді әрі өзара 

қолайлы келісімге келу. Ең ал- 

дымен, медиация процедурасы 

уақытты өте үнемді пайдалануға 

бағытталған. Сот өндірісінен оның 

айырмашылығы -  медиацияның 

нәтижесінде «кінәлілер» мен «кінәсіз» 

деген тараптар болмайды. Со- 

нымен қатар, тараптарға қажетті 

құпияны жария етпеуге мүмкіндік 

береді. Дауларды  бейбіт жолмен 

шеше отырып,  олардың кикілжіңі 

мен шиеленісуін төмендетуге, аза- 

маттар мен ұйымдардың даулар- 

ды сотқа жүгінбей ж әне істі сот- 

та қарау процесінде шешу үшін та- 

туласу рәсімдерін пайдалануына, 

дауға қатысушылардың үнемділігін, 

шығынның барынша төмен болуын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Шиелі ауданд ы қ 

қо ға м д ы қ-са я си   газет

с

Л/Іафжамьі СщрОың

  -  

ІИ иелі

Аудан  әкімінің  мәжіліс  залында  «Ме- 

диация күні»  республикалық акциясы  ая- 

сында  ашық  есік күні  болып  өтті.  Кезде- 

суге  аудандық  сот төрағасының  міндетін 

атқарушы Ә.Түбекбаева, судья А.Жолдыбаев, 

а у д ан д ы қ   тер геу   б ө л ім ін ің   б асты ғы  

Д .Ілиясов,  кент  ардагерлер  кеңесінінің 

төрағасы ,  медиатор  Ә .Баты рбаев  ж әне 

барлық  ауылдың  медиаторлары  қатысты. 

Ж иналысты  аудан  әкімінің  орынбасары 

А.Есмаханов жүргізіп отырды.

Біздің  ауданымызда жуырда  медиация 

кабинеті ашылып,  онда кәсіби  емес  меди- 

атор Ә.Батырбаев жұмыс жасап келеді.  Ме- 

диация кабинеті істі жүргізу қағидаттары мен 

рәсімін, сондай-ақ, медиатордың мәртебесін 

айқындайды.  Медиацияны дамыту бойын- 

ша жүргізіліп отырған жұмыстардың аясын- 

да барлық өңірлерде  «Медиация күні»  ата- 

лып өтілмек.

«Медиация күні» республикалық акция- 

сы  аясында  өткізіліп  отырған  ашық  есік

Газет 1939 жылдың 

19 наурызынан бастап шығады

А ь .

  МАРАПАТА ік

  ДІНІҢ ТҰРСЫН ДІН АМАН

л & и   ЕҢБЕК ҚОҒАМЫ

АРДАГЕРГЕ

АЛҒЫС БІЛДІРДІШ .Қодам анов ауылының тұрғыны Б иб іаж ар Нұрғалиева “А р - 

д аге р л е р  ұйымы” республикалы қ қоғам ды қ бірлестігінің алғыс 

хатымен м арапатталды .

Х а т   м ә т і н і н д е   “ А р д а г е р -  

л е р   ұ й ы м ы ”  р е с п у б л и к а л ы қ  

қ о ға м д ы қ   б ір л естігін ің   О р талы қ 

к е ң е с і  а р д аге р л е р   қ о з ғ а л ы с ы н а  

белсене  қ аты сқ ан ы ң ы з,  ж астарға 

п а т р и о т т ы қ   ж ә н е   а д а м г е р ш іл ік  

т ә р б и е   б е р у   ж ө н ін д е г і  ж е м іс т і 

жұмысыңыз үшін алғыс білдіреміз” 

делінген.

Жүз жастағы  Б.Нұрғалиева  1916 

ж ы лы   Ш и е л і  а у д ан ы н а  қ а р а с т ы  

Бесбесік деген елді мекенде дүниеге 

келген. Еңбек жолын Қарағанды об- 

лысыны ң Қарсақбай кенішінде кен 

өндіру ісінен  бастап,  Ш иелі  кан а- 

лы н   қазуға  да  атсалы сқан .  К ей ін  

отыз жылдан  аса уақыт қазіргі  Ба- 

лаби ауылындағы дәрігерлік пункт-

те  те х н и к а л ы қ   қы зм еткер   болы п 

жұмыс істейді.

Айта кетейік,  1987 жылы 21  нау- 

р ы з д а   А л м а ты д а   а р д а г е р л е р д ің  

б ір ін ш і  құры лтай   к о н ф е р е н ц и я - 

сы  өтіп,  онда республикалық арда- 

герлер ұйымы құрылған еді.  Қазіргі 

уақы тта  бұл  ұйым  Қ азақстандағы  

бұқаралық қоғам ды қ  бірлестік  бо- 

лы п   табы лады .  Респ уб ли кад а  9,5 

м ы ңнан астам бастауыш ардагерлер 

ұйымы, 240 аудандық және қалалық, 

16  ө ң ір л ік   к е ң е с   ж ұм ы с  істей д і. 

Оларға 1,7 м лн-нан астам Ұлы Отан 

соғысыны ң  қатысуш ылары,  соғыс 

ж ы лдары ндағы   тыл  ең б еккерлері 

ж әне басқа да зейнеткерлер мүше.Гүлхан СӘБИТҚЫ ЗЫ .

Бүгінгі таңда діни экстремизм мен терро- 

ризм сөздерін естімеген адам  аз шығар.  Газет 

пен ғаламтор беттерінде шет елдердегі және 

Қазақстандағы діни ахуал, соның ішінде діни 

экстремизм мен терроризм тақырыптарына 

қатысты мәліметтер жетерлік. Бұл -  аталған 

мәселенің ғаламдық деңгейде орын алып 

отырғандығының белгісі.

АҒЫМДАРДЫҢ

ЫҚПАЛЫНАН

САҚТАНАЙЫҚ

Қазақстан  әлем  елдеріне  көптеген  конфессиялар 

мен ұлт  өкілдерінің  бейбіт  өмір  сүру мекені ретінде 

танылғаны рас. Дегенмен, діни экстремизм  мәселесі 

біздің елімізді де айналып өткен жоқ.

Елбасымыз  Н.Н азарбаев  еліміздің  болашағы  тек 

жастардың қолында дегені белгілі.Олай болса, қазіргі 

қоғамға  қауіп-қатер  тудырып  тұрған  мәселенің  бірі 

діни экстремизм мен терроризмнің елімізде,  әсіресе, 

жас  ұрпақты ң  арасында  орын  алып  ж атқаны ,  оған 

байқаусы зда  тап  болуы,  теріс  бағы тқа  бет  бұрып 

бара  ж атқ ан д ы ғы ,  елім із  үш ін ,  ел ім ізд ің   ертең і, 

болашағымыз  — жастар үшін өте қауіпті болып отыр. 

Осындай мәселелердің алдын алу мақсатында аудандық 

«Нұр  Отан»  п арти ясы   ф и ли алы н ы ң   ғим араты нда 

«Д іни  э к с т р е м и з м н ің   қ а л ы п т а с у ы   ж ә н е   ал ды н  

алу»  тақырыбында жиын  өтті.  «Сұңқар»  әлеуметтік 

қам қорлы қ  орталығының»  ұйымдастырумен  өткен 

шараға  аудандық  «Оқшы  ата»  мешітінің  бас  имамы, 

«Қамқорлық» дағдарыс  орталығының дінтанушысы, 

«Дін мәселелерін зерттеу орталығы» К М М -нің Шиелі 

аудандық бөлімінің мамандары және  аудандағы дер- 

бес мекемелердің қызметкерлері қатысты.

Ж иында діни экстремизм  мен терроризм туралы 

көптеген  мәліметтер  түсіндіріліп,  мазмұны  кеңінен 

талқы ланды.  К өпш ілікке  осы ндай  қауіп-қатерден 

аулақ  болы п,  теріс  ж ән е  күм ән ді  дін и   ағы м дарға 

ж а қ ы н д а м ау ы   ж а й л ы   сөз  е тіл д і.  Қ аты су ш ы л ар  

тақы рып  бойынш а  өз  ойларын  білдіріп,  пікірталас 

жүргізді.Гүлхан ЯХИЯЕВА.

ТІЗГІНДЕГЕН

ТАРЛАНДАР

ТЕМІР ТҰЛПАРДЫ№6  кен

басқарм асы нда негізгі 

өндірістен  бөлек, көлік 

бөлімі  д е  бар.  Бөлімді 

тәжірибелі  маман,  өз 

ісінің  білгірі, өлгө  таны- 

мал  азаматТойшы-

бек Есенбеков 

басқарады .

Б ө д   і  м д е  

ш о ғ ы р д а н ғ а н  

23  ж е ң ід   ж ә н е  

а р н а й ы  

а в т о -  

к ө д і к т е р д і ң   е ш б і р  

ақаусыз  жод  жүруіне,  не- 

гізгі  өндіріске  қадтқысыз  қызмет 

е т у ін е   м е х а н и к   Т о ғы з б а й   М ы р з а н о в  

п е н   ж ү р гізу ш іл е р   К е н ж е б е к   А й т ж а - 

нов,  О ралбек  М ұсаевты ң,  Ж еңіс  С ы з- 

дықовты ң,  Сайлаухан  Байтұрсыновтың, 

Ғ а б и т   А й т е к е н о в ты ң ,  М ұр атб ай   С ы з- 

дықовтың,  Алтай  М ампаевтардың  қосып 

о т ы р ғ а н   ү л е с т е р і   з о р .   Б и ы л ғ ы   ж ы л  

«Қ азатом өнеркәсіп»  Ұ лттық  К ом п ан и я- 

сында «Көлік қозғалысындағы қауіпсіздік 

жылы» деп жарияланып отырғаны  белгілі. 

«РУ-6»  Ж Ш С   техника қауіпсіздігі  ж әне 

еңбекті қорғау мәселелері бойынша жетек-

ш  і 


м  а  - 

м а н ы 


Ә м і р б е к  

Әйменов осы 

бағытта  мекеме- 

де  арнайы  і с-шаралар 

өткізіліп  ж атқаны н  айтып  өтті.  Олардың 

қатары н да  ж ол  қауіпсіздігі  ж айлы   л ек- 

циялар,  білім  тексеру  емтихандары  бар. 

Қ азақта  алыс  сапарға  ш ы ғаты н  адамға 

«Ай жүрсең де  аман жүр» деп жатады.  Біз 

де  Қарамұрын  кенішінде  болғанымызда, 

өңірім іздегі  33  ж ы лды қ  бай  тарихы   бар 

іргелі  өндіріс  кәсіпорны ны ң темір тұлпар 

тізгіндеген тарландарына осы  тілегімізді 

жеткіздік.Мақсұт ИБРАШ ЕВ.

Сурет  автордікі.

№61  (8412) 6 тамыз, сенбі  2016 жыл

■ >


Тоғыз жолдың  торабында  орналасқан  ғасырдан 

астам  тарихы   бар  Ш иелі  стансасы   ең б еккерлері 

қ ай   к е з е ң д е   де  ж ү к   ж ә н е   ж о л ау ш ы   тасы м ал- 

дау  бағытында  нәтижелі  еңбек  етіп  келеді.  Стан- 

са  алғашында  кеңес  үкіметі  құрылғанда  Скоблев 

стансасы  аталды.  Теміржол орнағаннан  кейін  бұл 

м аңға  халық  көп  шоғырланып,  бұл  станса  бойы- 

нан  Ө зб ек стан ,  Қ ы р ғы зстан ,  Т әж ікстан ,  Р есей 

м ем лекеттерінен  ж үк  ж ән е  ж олауш ы лар  ерсілі- 

қарсылы құрдай қатынады.  Қазір  Қытай мемлекеті 

қосылды, келешекте өзге де елдердің поездары осы 

жолменен жүретін болады деп күтілуде.

Шиелі стансасын бүгінде тәжірибелі теміржолшы 

Сәкен Файзуллаев басқарады.  Өткен ғасырда стан- 

сада  н егізін ен   өзге  ұлт  өкілдері  е ң б ек   етті.  Ал- 

пысыншы,  жетпісінш і  жы лдары  тем ірж олға  теп- 

се  тем ір  ү зе тін д ей   қ а за қ   ж а с та р ы   келе  баста- 

ды.  Алғашқыда темір  тұлпардың  сұлбасын  көрген 

қазақ жұрты тым-тырақай  қашатын  болса,  бүгінде 

олар ж аңа технологиямен жабдықталған,  толықтай 

автоматтандырылған  ж үйені  толық  бағындырып, 

бары нш а  меңгеріп  алған  м айталмандарға  айнал- 

ды.  "Елу жылда  ел жаңа"  деген  осы.  Қазіргі  таңда 

станса жұмыстары қалыпты деңгейде жүріп жатыр. 

Ж ы л басынан  бері  станса  бойынан  3137  жолаушы 

ж әне  3375 жүк поездары  жөнелтіліп  үлгерсе,  стан- 

са  аумағында  205  поезд құрамасы  құрастырылған. 

Станса  қызметіндегі  ең жоғарғы  көрсеткіштердің 

бірі  ж үк тиеу 34  вагон  болып  жоспарланса,  ол 383 

вагон  болып  оры ндалған,  яғни,  1277  п ай ы з  бо- 

лып  арты ғы м ен  ж ү зе ге   асы ры лған.  С ондай-ақ, 

Шиеліге  келген  5619  вагоннан  ж үктер  түсірілген. 

П о е з д а р   қ о з ғ а л ы с ы н ы ң   қ а р б а л а с   с ә т т е р ін д е  

осы н ш ал ы қты   ваго н д ар д ы   қ ұ р ам ад ан   ағы ты п, 

тиеп,  түсіріп,  қайта  құрамаларға  қосу  оңай  емес. 

Мұндай жұмыстар қысы-жазы, күндіз-түні іркіліссіз 

атқарылады. Теміржолда темірдей тәртіп бар, соған

^

  ЕРТЕҢ- КӨ ЛІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ  КҮНІҚырғыздың атақты жазушысы  Шыңғыс Айтматов «Боранды бекет» романында 

ғасы рдан д а узақ түнді суреттей отырып, шойын ж ол д а шыңдалған  Едігенің тағдырын 

^  

әсерлі етіп бейнелейді.  Шынтуайтына келгенде, жолаушыға сәт с а п а р  тілеп

жүретін әрбір теміржолшының емірі қызық.  Біз бүгін саналы ғүмырының 

40 жылға жуы қ уақытын темір жол саласы на арнаған  Найманбай 

Кенжалиев жайлы сөз етпекпіз.

ШОЙЫН  ЖОПАА 

ШЫНДААҒАН  ТАҒАЫР

Ол

1953  жылы  21 қарашада  Оңтүстік  Қазақстан 

облысының  Созақ  ауданында  өмірге 

келген.  1970 жылы Шиелі ауданындағы 

№47  М.В.Ломоносов  атындағы  орта 

мектепті  бітіріп,  1972  жылы  арнайы 

м ам ан д ан д ы р ы л ған   те х н и к а л ы қ  

училищені слесарь мамандығы бойын- 

ша тәмамдайды.  Содан  соң  1973-1975 

жылдар  аралығында  әскерде  болып, 

Отан  алдындағы  борышын  өтейді. 

Әскерден келген соң  1978 жылға дейін 

Балаби ауылыңда слесарь болып жұмыс 

жасайды.

Балаң  жігітті  шойын  жол  өзіне 

тартады да тұрады.  Темір  жолға деген 

қызығушылық  Н.Кенжалиевті  ақыры 

осы  салаға  біржолата алып  келеді.  Ол 

1978 жылдан  осы уақытқа дейін локо- 

мотив  депосыңда  6  разрядты  тепло- 

воз  жөңдеушісі  болып жұмыс  жасай- 

ды.  Темір  жол  — экономикамыздың 

күре тамыры. Алайда, сол күре тамырға

қан жүгіртіп, экономиканың дамуыңа, 

еліміздің гүлденуіне Найманбай сияқты 

қарапайым  жұмысшылар  үлестерін 

қосуда.  Мұндай  жаңдардың  таңнан 

кешке дейің үсті-бастары май-май бо- 

лып,  қолдары  қара  күйелешке  боя- 

лып жүруінің өзі жасалып  жатқан то- 

лассыз  жұмыстардың  айғағы  іспетті. 

Біздің  қоғамда  еңбек  адамына  де- 

ген  құрметтің  ерекше  екені  белгілі. 

Тіпті, биылғы мәжіліс депутаттарының 

сайлауында  тепловоз  жүргізушісі- 

м аш и н и с т  Г .Ш и п о в ск и х   х ал ы қ 

қалаулысы  ретіңде  сайланып,  қазір 

Астананың төріңде  отыр.  Бұл  — Най- 

маңбай сияқты барша теміржолшыларға 

көрсетілгең  құрмет.  Бұл  — жалпыға 

ортақ еңбек қоғамьша қарай жасалғаң 

тағы  бір  қадам.  Бұл  — еңбек  адамың 

бағалаудағы қайталаңбас үлгі.  Мәжіліс 

депутаты  болғаң  Г.Шиповских маши- 

ңист  болса,  біздің  Н.Кеңжалиев  те- 

пловоз жөңдеушісі.  Екеуіңің жұмысы 

бір-бірімең тығыз  байлаңысты.  Қалай

десек те,  қарапайым  еңбек  адамыңа 

көрсетілгең  құрмет  атқарғаң жұмысқа 

берілгең  баға  екеңің ұмытпағаңымыз 

жөң.


А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

орай  тегеурінді  тірлік  те  бар.  Теміржолшылардың 

жаңылысуына да  жол жоқ.  Олардың  еңбегінің  ая- 

сында жолаушы мен жүк тағдыры жатыр.

Т аб ы стар   тасқы н ы   ө зд ігін ен   келм ейді.  Оны 

ж асай ты н  е ң б ек  адамдары.  С танса  кезекш ісі  — 

ең  ж ауапты   жұмыс.  Осы  істі  иіріп  оты рған  На- 

сыр  Қойшыбаев  тәжірибелі,  білікті  маман.  Ол  бұл 

қы зм етке  бірден  келген  жоқ.  Станса  бойындағы 

барлық  жұмыстарды  істеп,  тәжірибе  жинап  келді. 

Қазір өзі жастар тәлімгері. Станса операторы Ж ібек 

Аюпова да Ақтөбе  теміржол техникумын  бітіргелі 

отыз  жылға  ж уы қ  табан  аудармай  ж емісті  еңбек 

етіп  келеді.  Ол да жастарға тәжірибесін үйретуден 

еш жалыққан емес. Поезд құрастырушы Бексұлтан 

Тұрсыманов  өз  жұмысын  адал  атқараты н  азамат. 

Құрамаларды  сұрыптауда,  ж үк  тиелген  вагондар- 

ды дер кезінде түсіру алаңына алып баруда, босаған 

немесе ж үк тиелген  вагондарды құрамаға тіркеуде 

қимылы ширақ.  Техникалық кеңсесінің операторы 

Үлбала  Қияқбаева  мен  информатор  Светлана  Ша- 

лекеевалар да жемісті еңбектерімен үнемі алдыңғы 

қатардан көрініп келе жатқан қызметкерлер.

Күндіз-түні  ауысыммен  еңбек ететін  теміржол- 

шылардың ешқайсысының жұмысы жеңіл емес, біз 

оларды бөле-жармаймыз. Сол себептен, барша стан- 

са  қы зметкерлерін  төл м ерекелерімен  құттықтап, 

толағай табыстар, амандық-саулық тілейміз!Алтай НУРИДДИНҮЛЫ.

Суретті түсірген 

Б.БӘЙІМБЕТ.

ЛОКОМОТИВ

ДЕПОСЫНДАҒЫ 45 ЖЫЛТӘРТІПКЕ  САЙ 

ТЕГЕУРІНДІ  ТІРАІК

111 жылдық тарихы бар Шиелі 

теміржол стансасы әу баста Түркісіб 

теміржолына қарады, одан кейінгі 

кезеңдерде Тәшкент теміржолы, Алматы, 

Батыс Қазақстан теміржол бөлімшелеріне 

қараса, жуырда ғана Қазақстан 

теміржолы “Локомотив” акционерлік 

қоғамының “Жүк тасымалдау Қызылорда 

бөлімшесінің” филиалына айналды.

ҚОҒАМ


Бүгінде темір жолды экономикамыздың 

қозғаушы күші ретінде бағалайды. Тіпті, 

тәуелсіздік жылдары еліміздің өркендеуіне 

де шойын жолда жұмыс жасайтын м ам андар 

өзіндік үлестерін  қосты. Өмірін болат жолға 

арнаған жандарды ң бірі -  Ахметов Ердүйсен 

Сағынтайұлы.

Әңгіме  өзегіңе  айңалып  отырғаң  Е.Ахметов  1954 

жылдың  11  қаңтарыңда  Шиелі  қыстағыңда дүңиеге 

келгең.  1971  жылы №47  М.Ломоңосов  атыңдағы  орта 

мектепті бітіреді. Сол жылы Қызылордадағы локомотив 

депосыңа келіп, 1972 жылы машиңист көмекшісі курсың 

тәмамдайды. Содаң соң 1972-1974 жылдар аралығыңда 

Гермаңияда Отаң алдыңдағы  әскери  борышың  өтейді. 

Ердүйсең  Сағыңтайұлы  әскер  қатарыңда жүріп  адал 

қызмет  атқарғаңы  үшің  бірңеше  рет  «Сың  родиңы» 

газетіңе  шығады.  Әскердең  келгең  соң  оқығаң  оқуы 

бойыңша  Қызылорда  қаласыңдағы локомотив депо- 

сыңда машиңистің көмекшісі қызметің жалғастырады. 

Кәсіби біліктілігш арттыру үшің 1978 жылы Қазалыдағы 

Жол техңикалық мектебің  бітіреді.  1980 жылдаң  күңі 

бүгіңге дейің  Шиелі айңалым депосыңда депо кезекшісі 

қызметің абыроймең атқарып келеді.

Еңбек  адамың  экоңом икаңы ң  тірегі  ретіңде 

қарастыратың болсақ, оңда Ердүйсең Ахметовті де осы 

қатардағы жаңдардың  саңатыңа қосу қажет.  Өйткеш, 

саңалы  ғұмыры  мең  өңегелі  өмірі  шойың  жолдағы 

еңбекке  арңалғаң.  Экоңомикаңың дамуыңа,  еліміздің 

гүлдеңуіңе,  теміржолшылардың  қосқаң  үлесі  ора- 

саң  зор.  Ұзақ мерзімге  белгілеңгең  2050  стратегиясы 

арқылы Қазақстаң әлемңің дамығаң, барыңша бәсекеге 

қабілетті 30 еліңің қатарыңа қосылуға ңиетті.  Бұл рет- 

те де темір жол саласыңа артылатың үміттің көп  екеңі 

айтпаса да белгілі.Азиз АҚЫЛБЕКОВ.

АҚ ЖОЛ ТІЛЕП  БАРШАҒАӘр жұмыс күні болған сайын 

көпшілікке а қ жол тілеп отыратын 

мамандар болады.

Сондай  ж андарды ң  бірі  —  Шиелі 

вокзалы ндағы   тем ір  ж ол  кассасы н - 

да  билет  сатум ен  айналы саты н   би- 

лет кассирі  Ш әукебаева  Бақытжамал 

Жүнісқызы.  Ол 2003 жылдан  бері  осы 

қы зм етте  абы роймен  жұмыс  жасап, 

елдің игілігі үшін еңбек етуде. Өз ауысы- 

манда кезекшілікке түскен сайын әрбір 

билет алған жанға «Жолың болсын, жо- 

лаушы»,  — деп, іштей тілектес болып от- 

ырады.  Бақытжамал Ж үнісқызы  шын 

мәнінде өз ісінің білгір маманы.

Б.БӘЙІМБЕТ.

Тағайындау

Ыхаңов  Ғалымжаң  Шайықұлы «Қазақстаң Республи- 

касыңың  Мемлекеттік қызметі  туралы»  Заңыңың  19  ба- 

бың, Қазақстаң Республикасы Президешшің 2013 жылғы 

24  сәуірдегі  «Қазақстаң  Республикасыңың  аудаңдық 

маңызы бар қалалары, ауылдық округтері,  ауылдық округ 

құрамыңа  кірмейтш  кеңттері  мең  ауылдары  әкімдеріңің 

сайлауың  өткізудің  кейбір  мәселелері  туралы»  №555 

Жарлығыңа  сәйкес  аудаң  әкіміңің  2016  жылғы  01  та- 

мыз  №1219-ө  өкімімең  Бестам  ауылдық  округіңің  әкімі 

қызметіңе тағайыңдалды.

Ыхаңов  Ғалымжаң  Шайықұлы  1974  жылдың  3  сәуір- 

іңде  Шиелі  аудаңы,  Керделі  ауылдық  округіңде  дүңиеге 

келгең.  Білімі  жоғары.  1997  жылы  Алматы  Аграрлық 

Уңиверситетің  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

0^0^  мамаңдығы  бойыңша

бітіргең. Еңбек жолың 1997-2000жыл- 

дары  Алматы  қаласыңдағы  «Жетісу» 

аяқ  киім  фабрикасыңда  техңолог 

болып  бастағаң.  2000-2003  жылда- 

ры  Шиелі  кеңтіңдегі  «Самат»  жеке 

кәсіпкерлігіңде 

кассир-оператор,

2003-2007 жылдары  Шиелі  аудаңдық 

ауыл  шаруашылығы  бөліміңде  бас 

мамаң, ауыл шаруашылық техңикасы 

жөңіңдегі бас мамаң,  2007-2009 жыл- 

дары  жеке  кәсіпкер,  2010-2011  жьш- 

дары  Шымкеңт  қаласыңдағы  «Астаңа  Құрылыс  сервис» 

ЖШС-іңде  таразшы,  2011-2012  жылдары  «АБК Автодор 

НС»  ЖШ С-ңің  Шиелі-Тайқоңыр  учаскесшің  әкімшілік 

шаруашылық бөлімшің аға меңеджері, 2012 жылдаң бастап 

жеке кәсіпкерлік қызметтерімең айңалысқаң.

Отбасылы.

МҮЛІКТІ  ЖАРИЯ  ЕТУ НАУҚАНЫНЫҢ 

АЯҚТАЛУЫНА 5  АЙ  ҚАЛДЫ

Қызылорда облысыида 

мүлікті ж ария ету жұмыстары 

жалғасуда.

Ж ария етуге мыиадай 

мүліктер жатады:

- ақша;


- Қазақстаи 

Республикасыиың 

аумағыңдағы тұрғаң үйлер 

(құрылыстар, ғимараттар);

- Қазақстаң Республи- 

касы аумағыиаи тыс жер- 

лерде тұрғаң 

мүліктер:

- бағалы қағаздар;

- заңды тұлғаңың жарғылық 

капиталыңа қатысу үлесі.

Құқығы ресімделмегең 

Қазақстаң Республикасы 

аумағыңдағы ж ы лж ымаш ъш  

мүлікті ж ария ету үшің қажетті 

құжаттар тізімі:

- өтіңіш беру кезіңде 

жеке басың

кұжаттың түпңұсқасың көрсете 

отырып,  оңың көшірмесің;

- объектіңің құрылыс ңор- 

малары мең қағидаларыңа 

сәйкестігі тұрғысыиаи 

ғимараттар мең құрылыстарды 

техңикалық тексеруді жүзеге 

асыратың аттестатталғаң 

сарапш ыңың ^

0^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ;

- ж ы лж ы маш ъш  мүлік 

объектісіиің техңикалық пас- 

порты.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет