«Қазақ филологиясы» кафедрасыжүктеу 0.61 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата06.03.2017
өлшемі0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
 
«Қазақ филологиясы» кафедрасы 
 
«Қазақ тілі мен əдебиеті» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде 
оқитын студенттерге арналған 
 
«Қазақ əдебиетінің тарихы (1941-1960)» пəні бойынша 
 
Пəннің оқу - əдістемелік кешені 
 
 
 
Курс – 3 
Семестр – 6 
Кредит - 3 
Дəріс –30 сағат 
Практикалық сабақ – 15 сағат 
ОЖСӨЖ – 45 
СӨЖ – 45 
Барлығы – 135 сағ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орал 2011ж. 
 

Пəннің  оқу-əдістемелік  кешені  ҚР  Білім  жəне  Ғылым  министрлігінің  əл-
Фараби  атындағы  ҚазҰУ  құрастырған  «Қазақ  əдебиетінің  тарихы»  қазақ  тілі 
мен  əдебиеті  мамандығы  бойынша  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім 
стандартына сəйкес дайындалды. Алматы, 2007 жыл 
 
Құрастырған: 
 
«Қазақ  филологиясы»  кафедрасының  оқытушысы,  филол.ғ.к.  –    Р.Б. 
Сұлтанғалиева. 
        
 
«Қазақ филологиясы» кафедрасының отырысында қарастырылды. 
05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 
 
Филологиялық  факультеттің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 
07.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Пəннің  типтік  оқу  бағдарламасы.  Пəннің  оқу-əдістемелік  кешені  ҚР 
Білім  жəне  Ғылым  министрлігінің  əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  құрастырған 
«Қазақ  əдебиетінің  тарихы  (1941-1960)»  филология  мамандығы  бойынша 
мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  стандартына  сəйкес  типтік  бағдарлама 
бойынша жасалды. Алматы, 2007 жыл 
Ғимарат № 1, кабинет 408. 
 
2. Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS 
 
2.1. Құрастырушылар:  
 
Сұлтанғалиева  Рита  Бекжанқызы  –  қазақ  филологиясы  кафедрасының 
оқытушысы , филол.ғ.к. 
 
Қазақ филологиясы кафедрасы №4 ғимараттың 4-қабаты, 409-бөлме 
2.2. 
 «Қазақ əдебиетінің тарихы (1941-1960)» 
Семестр  15  оқу  аптасынан  жəне  2  апта  сессиядан  тұрады.  Бір  аптада  4  кредит 
сағат  саны,  əр  кредит  сағат  саны  (2  дəріс,  1  практика)  төрт  байланыс  сағаттан 
жəне 3 сағат СӨЖ, 3 ОЖСӨЖ тұрады. 
 
Аптаға кредит сағат санының бөліну кестесі. 
 
 
Сабақ 
Өткізу уақыты 
Сабақ 
Өткізу уақыты 
Байланыс  сағаты 
1  
(дəріс 1) 
50 мин, 
ОЖСӨЖ, СӨЖ  
50+50 минут 
Байланыс  сағаты 
2  
(дəріс 2) 
50 минут 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50 минут 
Байланыс  сағаты 
3  
(семинар 1) 
50 минут 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50 минут 
 
 
Оқу жоспарынан көшірме: 
 
 
Курс 
Семест
р 
Креди
т 
Дəріс 
Семин
ар 
ОЖСӨ
Ж 
СӨЖ 
Барлығ
ы 
Бақыла
у түрі 30 
15 
45 
45 
135 
Емтиха
н 
 
 

2.3. «Қазақ əдебиетінің тарихы (1940-1960)» пəні – жоғары оқу орындарында 
соңғы  кездерде  оқытылып  жүрген  пəн.  Бұл  курста  ХХ  ғасырдың  алпысыншы 
жылдарынан  күні  бүгінге  дейінгі  қазақ  əдебиетіндегі  əдеби  ахуал,  поэзия, 
проза,  драма,  əдеби  сын,  көркем  аударма  жəне  белгілі  қаламгерлердің 
шығармалары т.б. мəселелер кеңінен қарастырылады. 
 Курстың мақсаты

ХХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  тарихи  -  əлеуметтік  өзгерістердің 
қоғам дамуына тигізген əсерін саралай отырып, осы дəуірдегі əдебиеттің жалпы 
хал-ахуалына сипаттама беру; 

41-60  ж.ж.  Қазақстанның  саяси-əлеуметтік,  мəдени  өміріне,  дəуір 
басындағы  ірі  тарихи  оқиғалардыңкөркем  əдебиеттің  дамуына  тигізген  əсерін, 
қазақ зиялы қауымының қоғамдық өзгерістерге деген көзқарастарын саралау; 

41-60  жылдардағы  шығармашылық  тұлғалар.  Олардың  əдебиетте 
ұстанған бағыттарын, жанрлық-тақырыптық ізденістерін түсіндіру; 

41-60  жылдардағы  əдебиеттің  жанрлық,  идеялық-көркемдік  жағынан 
толысуын ұғындыру, кейіпкерлер сипатын ашу; 

дəуір əдебиетінің ауыз əдебиеті дəстүрлерімен байланысын ашу; 

41-60 жылдарда əдебиетке келген жас талаптар, олардың шығармашылық 
бағыт-бағдарларын саралау. 
 
Курс міндеті. 
  
ХХ  40-60  ж.ж.  əдебиет  өкілдерінің  көркем  шығармаларын,  оқу-ағарту, 
мəдениет саласының түрлі мəселелеріне арналған еңбектерін жан-жақты қамти 
отырып,  бұларды  қазіргі  заман  əдебиетімізде  алатын  орнын  зерделеп 
байланыстырып оқыту.  
 
Пререквезиттер  -  халық  ауыз  əдебиеті,  əдебиеттануға  кіріспе,  ежелгі 
дəуір əдебиеті, хандық дəуір əдебиеті, ХІХ ғ. əдебиеті, поэтика, драма тарихы, 
тарихи  эпос,            ХХ  ғ.  басындағы  əдебиет,  абайтану,  қазақ  əдебиетін  оқыту 
əдістемесі. 
 
Постреквезиттер  –  қазақ  əдебиетінің  жалпылама  курсы,  əдебиет 
теориясы. 
Оқу  пəнінің  мазмұны.    ХХ  ғасырдың 40-60  ж.ж.  қазақ  əдебиеті  туралы 
түсінік,  мəтіндерді  салыстыру,  проза,  поэзия,  драматургия  үлгілеріне 
текстологиялық талдау жасалады.     
 
Оқыту əдістемесі: 
Сабақты  мұғалімнің  жанды  сөзімен  түсіндіруі  қадағаланады.  Сұрақ-жауап, 
əңгімелеу,  пікір  таластыру  сағатында  арнайы  тапсырмалар  беріледі.  Бүкіл 
ақпараттық  білім  мұғалімнің  жетекшілігімен  іске  асады.  Студенттердің  өз 
бетінше  ізденісі  университеттің  немесе  қалалық,  облыстық  ғылыми  көпшілік 
кітапханаларында бар кітап қорынан алынып жабдықталады.  
 
Электрондық яки интернет арқылы жинақталған білім көздері мұғалімнің 
нақты нұсқауымен анық бағыттар арқылы беріледі. 
 
Пəн  өтетін  семестрде  2  рет  рейтинг  өткізіледі.  Рейтингтік  балл  тестілеу 
немесе  жазбаша  шығармашылық  жұмыстар  арқылы  қойылады.  Əрбір  семинар 
сабағы ауызша жауап немесе өзіндік жұмыстың əр түрлі тапсырмалары арқылы 
жүзеге асырылады. 

 
2.4. Сабақ мазмұны мен кестесі 
1-  апта.  
  1 кредит сағат 
  № 1 - дəріс.  
Дəріс тақырыбы: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ əдебиеті 
Дəріс мазмұны:  
1. 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ əдебиетіндегі көркемдік 
ізденістер 
2. 
Майданға шақыратын патриоттық өлеңдер 
3. 
Публицистика жанры 
Əдебиеттер: 
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. 
– 11 августа 
1ОЖСӨЖ мазмұны: 1941-60 жылдардағы қазақ əдебиеті. Өлеңдердің 
идеялық, көркемдік мəні 
1СӨЖ мазмұны: Соғыс кезіндегі қазақ əдебиетін қалыптастыруға 
қаламгерлердің қосқан үлесі. 
Əдебиеттер
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. 
– 11 августа 

2 кредит сағат. 
№2 дəріс сабақ.  
Дəріс тақырыбы: Ұлы Отан соғысы кезіндегі қазақ поэзиясы. Идеялық, 
көркемдік мəні.  
Дəріс мазмұны: 
1. 
Отан қорғаушылардың патриоттық бейнесі. Суреттеудегі көркемдік 
ізденістер.  
2. 
Поэзияда лирикалық кейіпкердің рухани əлемі. Көркемдік бейнелеу.  
3. 
Поэзиядағы ерлік, елдік тақырыбы. Көркемдік жинақтау.  
Əдебиеттер:  
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. 
– 11 августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. 
–18 декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 
марта. О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7. М.С.Сильченко. Д.Н.Николич. Войны и преподавание литературы. Алма-
Ата: КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8. Ə.Əбішев. Қос герой // Социалистік Қазақстан.-1943.-2 ақпан. 
9. Ғ.Əбішев. Жауыегер журналист // Социалистік Қазақстан.-1943.-5 мамыр. 
Баубек Бұлқышев туралы. 
10. В.Григорьев. Герой ақын // Социалистік Қазақстан.-1943.- 13 қаңтар. 
Абдолла Жұмағалиев туралы. 
2ОЖСӨЖ  мазмұны. Абдолла Жұмағалиев шығармашылығы.  
2 СӨЖ мазмұны: А. Жұмағалиевтің романтикалы пафосты өлеңдерінің 
поэтикасы 
Əдебиеттер: 
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 

4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. 
– 11 августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. 
–18 декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 
марта. О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7. М.С.Сильченко. Д.Н.Николич. Войны и преподавание литературы. Алма-
Ата: КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8. Ə.Əбішев. Қос герой // Социалистік Қазақстан.-1943.-2 ақпан. 
9. Ғ.Əбішев. Жауыегер журналист // Социалистік Қазақстан.-1943.-5 мамыр. 
Баубек Бұлқышев туралы. 
10. В.Григорьев. Герой ақын // Социалистік Қазақстан.-1943.- 13 қаңтар. 
Абдолла Жұмағалиев туралы. 
3 кредит сағат.  
№1 практикалық сабақ.  
Тақырыбы: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы поэмалар. 
Əдебиеттер: 
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. 
– 11 августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. 
–18 декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 
марта. О творчестве Джамбула Джабаева. 

4ОЖСӨЖ    мазмұны:  Поэмалардағы  соғыс  жəне  адам,  Отан  жəне  ерлік 
тақырыбы.  
4СӨЖ  мазмұны:  Н.  Байғанин  «Ер  туралы  жыр»,  Д.  Əбілев  «Майданбек»,  Қ. 
Аманжолов «Ақын өлімі туралы аңыз» поэмалары. Көркемдік ерекшелігі.  
Əдебиеттер:  
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. 
– 11 августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. 
–18 декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 
марта. О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7. М.С.Сильченко. Д.Н.Николич. Войны и преподавание литературы. Алма-
Ата: КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8.  Ғ.Мүсірепов.  Майданнан  соққан  жаңа  леп  //  Социалистік  Қазақстан.-1944.-6 
маусым. 
9. Т. Нұртазин. «Шеру» туралы //Майдан. – 1944. №1. – 108 – 114-беттер. 
Отан соғысы жəне əдебиет // Майдан. – 1944. №1. –5–27-беттер. 
10. Ə.Тоқмағамбетов. Ақынға хат // Социалистік Қазақстан.-1944.- 4 шілде. 
Д.Əбіловтің «Майданбек» атты поэмасы жөнінде. 
2- 
апта.  
  4-кредит сағат 
  № 3 - дəріс. Тақырыбы: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ прозасы.  
Дəріс мазмұны: 
1. 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ прозасы. Шағын, орта көлемді 
эпикалық туындылар.  
2. 
Суреттеудегі көркемдік ізденістер.  
3. 
Көркем прозадағы кейіпкердің рухани əлемі. Көркемдік бейнелеу.  
4. 
Шығармадағы ерлік, елдік тақырыбы. Көркемдік жинақтау.  
Əдебиеттер:  
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 

2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. 
– 11 августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. 
–18 декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 
марта. О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7. М.С.Сильченко. Д.Н.Николич. Войны и преподавание литературы. Алма-
Ата: КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8. Ə.Əбішев. Қос герой // Социалистік Қазақстан.-1943.-2 ақпан. 
9. Ғ.Əбішев. Жауыегер журналист // Социалистік Қазақстан.-1943.-5 мамыр. 
Баубек Бұлқышев туралы. 
10. В.Григорьев. Герой ақын // Социалистік Қазақстан.-1943.- 13 қаңтар. 
Абдолла Жұмағалиев туралы. 
№4  ОЖСӨЖ  мазмұны:1941-60  жылдардағы  қазақ  розасының  тақырып 
порблематикасы.  
№4СӨЖ мазмұны: 1941-60 ж. қазақ прозасы. Əңгіме, повесть жанры. 
Əдебиеттер:  
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. 
– 11 августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. 
–18 декабря.  

5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 
марта. О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7. М.С.Сильченко. Д.Н.Николич. Войны и преподавание литературы. Алма-
Ата: КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8.  Ғ.Мүсірепов.  Майданнан  соққан  жаңа  леп  //  Социалистік  Қазақстан.-1944.-6 
маусым. 
9. Т. Нұртазин. «Шеру» туралы //Майдан. – 1944. №1. – 108 – 114-беттер. 
Отан соғысы жəне əдебиет // Майдан. – 1944. №1. –5–27-беттер. 
10. Ə.Тоқмағамбетов. Ақынға хат // Социалистік Қазақстан.-1944.- 4 шілде. 
Д.Əбіловтің «Майданбек» атты поэмасы жөнінде. 
5 кредит сағат. 
№4 дəріс сабақ.  
Тақырыбы: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ драматургиясы 
Дəріс мазмұны: 
1. 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ драматургиясы. Суреттеудегі 
көркемдік ізденістер.  
2. 
Драмадағы кейіпкер əлемі. Көркемдік бейнелеу.  
3. 
Шығармадағы ерлік, елдік тақырыбы. Образ сомдау ерекшелігі.  
Əдебиеттер:  
1. Жақыпов Е. Дастаннан – драмаға. Монография. А.: Ғылым, 1979 
2. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
3. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
4. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
5. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
6. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
7.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. 
– 11 августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. 
–18 декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 
марта. О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7.  М.С.Сильченко.  Д.Н.Николич.  Войны  и  преподавание  литературы.  Алма-
Ата: КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8. Ə.Əбішев. Қос герой // Социалистік Қазақстан.-1943.-2 ақпан. 

9. Ғ.Əбішев. Жауыегер журналист // Социалистік Қазақстан.-1943.-5 мамыр. 
Баубек Бұлқышев туралы. 
10. В.Григорьев. Герой ақын // Социалистік Қазақстан.-1943.- 13 қаңтар. 
Абдолла Жұмағалиев туралы.  
№5  ОЖСӨЖ  мазмұны:  М.  Əуезов:  «Сын  сағатта»,  «Намыс  гвардиясы» 
(Əлжаппар Əбішевпен бірігіп жазған).  
№5СӨЖ  мазмұны:  «Қынаптан  қылыш»  драмасы.  (М.  Əуезв,  Ғ.  Мүсірепов).  
Көркемдік поэтикасы 
Əдебиеттер: 
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6.  Дəдебаев  Ж.  Қазіргі  қазақ  əдебиеті.  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2.  Ғ.Сармурзин.  «Намыс  гвардиясы»  //  Социалистік  Қазақстан.-1942.-  18 
қараша. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет