Бағдарламасы курстарының тыңдаушыларына арналған біліктілік емтиханының сұрақтарыPdf көрінісі
Дата20.01.2017
өлшемі373.38 Kb.
#2277

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері педагог қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы курстарының тыңдаушыларына арналған біліктілік 

емтиханының сұрақтары 

Бірінші (ілгері) деңгей 

 

Өтетін уақыты: 90 минут Е

МТИХАН ТАПСЫРУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

 

1.

 Аудиториядағы бақылаушы рұқсат бергенше сұрақ кітапшасын ашпаңыз. 

2.

 Сұрақ кітапшасына 38 сұрақ енгізілген. Сіз барлық сұраққа жауап беруге тиіссіз. 

3.

 Сұрақтардың жауаптарын Сізге берілген жауап парағында «құстұмсық» белгісін қойып белгілеңіз: 

4.

 Дұрыс жауаптарды белгілеу үшін қаламды (ручка) пайдаланыңыз. 

5.

 Сіз  міндетті  түрде  жауаптарыңызды  сұрақ  кітапшасына  енгізуге  тиістісіз,  сонан  соң  

жауаптарды  жауап  парағында  белгілеу  қажет.  Бүкіл  жұмысты  90  минуттың  ішінде  аяқтау қажет.  

6.

 Емтихан  аяқталған  соң  аудитория  бойынша  бақылаушыға  сұрақ  кітапшасы  мен  жауап  парағын 

тапсыруыңыз керек. Е

МТИХАН ТАПСЫРУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

 

Блок А-дағы сұрақтардың әрбір дұрыс жауабы 1 балмен бағаланады. Блок В-дағы (сәйкестікті немесе 

дұрыс реттілікті анықтау) сұрақтар 2, 1 немесе 0 балдар  жүйесінде бағаланады. 2 балл – толық дұрыс, 

1 балл – 1 немесе 2 қате  болса, 0 балл – екі қатеден көп болса.  Сіз жинай алатың ең жоғары балдың 

саны  –  50.  Блок  А-дағы  сұрақтарда  бес  жауаптан  бір  дұрыс  жауап  болуы  қажет.  Блок  В-дағы 

сұрақтардың  жауабы  былай  болуы  мүмкін:  реттілігін  анықтауға  –  1В,  2А,  3Е,  4С,  5D;  сәйкестікті 

орнатуға  –  1АС,  2ВЕ,  3D  және  т.б.,  яғни  дұрыс  жауаптардың  жиындық  таңдау  нұсқалары  болуы 

мүмкiн. Сұрақтар қазақ және орыс тілдерінде берілген. Орыс тіліндегі сұрақтар 15 беттен басталады. 

 

 

 I НҰСҚА – I ВАРИАНТ 

 

 

Вопросы квалификационного экзамена слушателя  

курсов Программы повышения квалификации учителей  

общеобразовательных школ Республики Казахстан  

Первый (продвинутый) уровень 

 

Время проведения: 90 минут И

НСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЕМЫХ

 

1.

 Не раскрывайте вопросник без разрешения наблюдателя по аудитории. 

2.

 Книжка-вопросник содержит 38 вопросов. Вам необходимо ответить на все вопросы. 

3.

 Отмечайте ответы на вопросы в выданном Вам листе ответов по образцу: 

4.

 Используйте только ручку для отметки правильных ответов. 

5.

 Вам  необходимо  ответы  вносить  в  листы  книжки-вопросника,  затем  ответы  на  вопросы 

перенести на листы ответов. Всю работу необходимо завершить по истечении 90 минут. 

6.

 

По окончании экзамена Вам необходимо сдать наблюдателю по аудитории лист ответов и книжку-вопросник. 

И

НФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЕМЫХ 

 

Каждый правильный ответ на вопрос блока А оценивается в 1 балл. Вопросы блока В (на установление 

соответствия или правильной последовательности) оцениваются по системе 2, 1 или 0 баллов. 2 балла 

–  совершенно  правильный  ответ,  1  балл  –  1  или  2  ошибки,  0  баллов  –  более  двух  ошибок. 

Максимальное  количество  баллов,  которое  Вы  можете  набрать  –  50.  В  вопросах  блока  А 

предполагается  один  правильный  ответ  из  пяти  возможных  вариантов  ответов.  Ответы  на  вопросы 

блока В могут выглядеть следующим образом: на определение последовательности – 1В, 2А, 3Е, 4С, 

5D; на установление соответствия – 1АС, 2ВЕ, 3D и т.д., то есть возможны варианты множественного 

выбора правильных ответов.  

Вопросы  представлены  на  казахском  и  русском  языках.  Вопросы  на  русском  языке  начинаются  со 

страницы 15.  

Қала/Город: ____________________ 

Оқыту орталығы/Центр обучения: 

________________________________ Емтихан тапсырушының 

нөмірі/Номер экзаменуемого: 

________________________________ Аудитория нөмірі/Номер 

аудитории: _____________________ 

Емтихан тапсырушының  аты-

жөні/Фамилия и имя 

экзаменуемого:  

________________________________  

  

 Бірінші (ілгері) деңгейдің емтихан сұрақтары 

 

I НҰСҚА 

Блок А 

 

1. Оқыту мен оқудағы заманауи тәсілдің негізгі ерекшелігі 

 

А)  оқушылардың  алған  білімдерін  орынды  қолдана  білуін  қалыптастыру басымдылығы 

В) басты назарды оқушының біліміне аудару 

С) оқушының  өз білімін көрсете білуі 

D) оқушы білімін бағалау үшін бағытталған мұғалім қызметі 

Е)  мұғалімдердің  материалдық  базасын  қамтамасыз  етуге  бағытталған  мектеп 

әкімшілігінің қызметі 

 

2. Сындарлы оқытудың мақсаты  

А) алған білімін  сыныптан тыс жерде пайдалануын және қолдануын қамтамасыз ету 

В) «дәстүрлі» оқыту арқылы білім алу  

С) АҚТ-ны қолдану мүмкіншілігі 

D) мұғалімнің оқушыға әсер ету қабілеттілігі 

E) оқушылардың алған білімін көрсете білуі 

 

3. «Мұғалімнің үш көмекшісі» метафорасының авторы  

А) Выготский 

В) Пиаже 

С) Шульман 

D) Пажарес 

E) Сухомлинский 

 

4. Сын тұрғысынан ойлау негізінен келесіге дайын болуды көздейді:  

А) болжауда және қабылдауда баламалы шешімдерді ескеруге 

В) назарын өзіндік оқытуына аударуға 

С) қарастырылатын тақырып бойынша білім алуға 

D) оқушыға көмектесуге 

Е) өздігінен жұмыс істеуге  

 5. 1996 жылы дарынды және талантты оқушылардың мінез-құлықтарының 

пайдалы тізімін жасаған ғалымдар 

 

А) Госвами мен Брайант В) Макэлпайн мен Рид  

С) Пиаже мен Родак 

D) Выготский мен Пиаже 

Е) Хоу мен Мерсер 

 

6. Госвами мен Брайант ересектер мен балалардың ойлауы арасындағы айырмашылықтарын түсіндіруге болады деп болжаған 

 

А) жас айырмашылығында  В) нейрофизиологиялық ерекшеліктерінде 

С) дамуындағы айырмашылығында  

D) бар тәжірибесінің айырмашылығында 

Е) қабылдау ерекшеліктерінде 

 

7. «Метатанудың» мәні индивидтің қабілеттілігі болып табылады  

А) қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау 

В) алған ақпаратты есте сақтау 

С) алынған ақпараттар негізінде меңгерілген материалды мазмұндау  

D) теориялық материалды меңгеру нәтижесінде ақпаратты тарату (табыс ету)  

Е) алынған ақпаратты талдау 

 

8.

 Бағалаудың  түрлері жалпы сипаттамаларға ие. Атап айтқанда, бағалаудың кез 

келген түріне жатады 

 

А) алған білімдері үшін балл қою В) алынған мәліметтердің интерпретациясы 

С) оқушыларды тестілеу  

D) оқушылардың білімі туралы есеп дайындау 

Е) мұғалімнің бағалар қоюы 

 

9. Қазіргі зерттеулер бойынша оқушылардың оқуында аса маңызды рөл атқарады   

А) құрдастар тобындағы өзара қарым-қатынас 

В) мәтінді механикалық тұрғыда есте сақтау 

С) мұғалімнің дәрісін тыңдау 

D) мұғалімнің айтқанын қайталау 

E) берілген алгоритм бойынша есептер шығару  

 10.

 

«Рефлексивті практик» ұғымы төмендегі зерттеушілердің еңбектерінен бастау алады  

 

А) Джон Дьюи және Джон Флейвелл В) Джон Флейвелл және Дональд Шон 

С) Джон Дьюи және Дональд Шон  

D) Дональд Шон және Робин Александер 

Е) Джон Флейвелл және  Робин Александер 

 

11. Бағдарламада ерекше аталып көрсетілген мұғалім даярлығының сапасы қажет етеді 

 

А) аттестацияны өткізу барысында талаптардың бірізділігін   В) күнтізбелік жоспарды құруды білуін  

С) тек қана тереңдетілген пән бағдараламасы бойынша оқытуды  

D) техникалық жасақтаманың болуын 

Е) теориялық және тәжірибелік білімдердің бірлігін 

 

12. Орта мерзімді жоспарлау дегеніміз   

А) оқу бағдарламасын жоспарлау  

В) тізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлау  

С) бір сабақты жоспарлау 

D) пән мазмұнын әзірлеу 

Е) сабақты талдау 

 

13.


 

Топтық жұмысты міндетті компонент ретінде болжайтын оқыту мен оқу тәсілі 

 

А) аффективтік теория В) оқытуды технологизациялау

 

С) бірлесіп жұмыс істеу D) оқытуды жекешелендіру 

Е) ассоциациялық  оқыту 

 

14. Иганның зерттеуіне сәйкес (Egan, 1998) «тиімді тәлімгерліктің» моделі 3 сатылы құрылымнан тұрады. Бұл құрылымның бірінші кезеңі бағытталған 

 

А) үдерістің басында тәлім алушының іс-әрекетін анықтауға В) тәлім алушының нәтижесін талдауға  

С) тиісті тиімді шешім таңдауға 

D) тәжірибенің алған нәтижелерін табуына 

Е) тәжірибенің тәжірибелі (түбегейлі) өзгерісіне   

 15. «Іс-әрекеттегі зерттеу» мұғалім тәжірибесінде өзгерістер енгізуге мүмкіншілік 

береді. Кез келген зерттеу аясына қатысты жауапты анықтаңыз 

 

А) журналға баға қою үдерісі В) визуалды ақпаратты қабылдау 

С) сыныптағы әдеттегі тәртіп жүйесі 

D) дәстүрлі дәріс материалы 

Е) өз мінез-құлқын түсінуі 

 

16. «Lesson Study» негізгі орын алады А) бағалар қою 

В) тәртіпті қадағалау 

С) дәстүрлі дәрістерді өзгерту 

D) мұғалімнің жеке қасиеттерін табу  

Е) сабақты зерттеу 

 

17. «Lesson Study» тәсілі аясындағы тізбектелген үш қадамнан тұратын іс-әрекетті жоспарлау болжайды 

 

А) сабақты талдау, мұғалімді бақылау, пікілер айту В) бастапқы бақылау, сабақ үстінде, бақылаудан кейін  

С) бір оқушыны бақылау, талдау, бағалау 

D) бақылау, мұғалімнің сапасын бағалау, талдау  

Е) сабақты сипаттау, сабақ барысы, бағалар қою 

 

18. Тиімді желілік қоғамдастықтың басты ерекшелігі   

А) қатысушылардың іс-әрекетін жұпта ғана ұйымдастыру  

В) басқа педагогтардың іс-әрекетін бақылау 

С) мұғалімдердің өзінің жеке қоғамдастықтарын құру 

D) қатысушылардың сенімділікке негізделген қарым-қатынас құру 

Е) қатысушы мектептер басшыларын басқару 

 

19. Желілік қоғамдастықтың табысты дамуы барысында серіктестіктің шекаларынан тыс таралуға мүмкіндігі бар. Бірлесіп атқарылатын мықты, пәрменді іс-қимылдар 

(сәтті серіктестік) ерекшеленеді  

 

А) бір мектеп немесе екі мектеп аясындағы қатысушылардың қызметін ұйымдастыруымен 

В) қоғамдастықтың мектеп беделіне әсерімен   

С) бір мектеп аясындағы оң нәтижелерімен   

D) мектеп жетекшісінің жеке беделінің артуымен   

Е) бірлескен зерттеу топтарымен 


 

 20. Желілік қоғамдастықтар үшін іс-шаралар тиімді, егер бағаланса  

 

А) қатысушы пікірі В) бір тектес топтардың ішінде болу 

С) мектеп директорының дауысы (үні) 

D) жеке алғанда бір мектептің болуы 

Е) топ құрамының шағын болуы 

 

21. Көшбасшылық тәлімгерлік (коучинг) стратегиялық ынтымақтастықтың дамуына ықпал етеді. Бұл қарым-қатынастар тиімді болуы үшін 

 

А) көшбасшы позициясының басымдығын болжау  В) ерікті болып, қандай да болмасын иерархияның орын алуына жол бермеу 

С) топ көшбасшысы жұмыс істейтін мектептің мүддесінен шығу  

D) авторитарлы болу 

Е) бір адаммен басқарылатын болу  

 

22. Зерттеулер көрсеткендей (Robinson, 2009), мектепті басқару жұмысының бес бағытының бірі оқушылар үлгеріміне аса ықпал етеді 

 

А) мақсаттар мен күтілетін нәтижелерді анықтау В) ресурстарды стратегиялық тұрғыда анықтау 

С) жоспарлау, координация және оқытуды бағалау  

D) мұғалімдердің білім алып, дамуына ықпал ету және тікелей қатысу 

Е) тәртіп құру және қолайлы орта құру  

 

23. Мектеп басшылығы мектеп нәтижелерін жақсартуда басты рөл атқарады. Бұл бағыттағы ықпал ететін негізгі салаларға жатпайды 

 

А) мұғалімдердің кәсіби өсуіне ықпал ету В) барлық мұғалімдер үшін тәлімгерікті ұйымдастыру 

С) мектеп әкімшілігінің кәсіби өсуіне ықпал ету 

D) мұғалімдердің кәсіби дамуын жоспарлау 

Е) командалық жұмыс пен бірлескен оқуды ұйымдастыру 

 

24. Көшбасшы-мұғалімдерді дайындаудың сапалы өлшемдерінің бірі  

А) өз пәні бойынша тереңдетілген  бағдарламаны меңгеру 

В) жеке қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін уақытты жоспарлау 

С) мұғалімдердің көңіл-күйіне назар аудармау 

D) өз сабағында тәртіпті қадағалай білу  

Е) адамдармен қатым-қатынас жасаудың тиімді дағдыларына ие болу  

 25. Көшбасшы-мұғалімдердің қызметіне жатпайды 

 

А) мектеп менеджментіне қатысты сұрақтардың шешімін қабылдауға қатысу В) оқу бағдарламасын әзірлеу/дамыту жөніндегі біліммен қамтамасыз ету 

С) өзінің мұғалімдік қызметін үздіксіз жетілдіру 

D) мұғалімдердің және оқушылардың тәртібін қадағалау 

Е) басқа мұғалімдердің тиімділігін бағалауға қатысу 

 

26. Мектептің даму жоспары мұғалімдерді даярлау агенттігінің (TDA) жоспарлау жөніндегі материалдарына негізделген және 4 кезеңнен тұрады. Мектеп дамуының 

«Басымдықтарды белгілеу, іс-шараларды жоспарлау және үдерісті басқару» 2 

кезеңіне жататын қатарды көрсетіңіз 

 

А) іске асыру, мониторинг және пысықтау В) дайындық және қатысушылар, мектептің өзін-өзі бағалауы 

С) орта мерзімді талдауға шолу жасау және оның 

басымдықтарын қайта қарау, бағалау  

D) іске асыру, іс-шараларды жоспарлау 

Е) басымдықтарды белгілеу, іс-шараларды жоспарлау 


 

 Блок В 

 

27. Деңгейлі бағдарламалар мен олардың мақсаттары арасындағы сәйкестікті орнатыңыз 

 

1) үшінші деңгей бағдарламасы  

A) өз әріптестеріне ықпал етуге  қажетті 

тәлімгерлік дағдыларын дамыту 

 

2) екінші деңгей бағдарламасы  

B) құзырлы мұғалімдердің қасиеттерін,  

икемдіктері мен жұмыс тәртібін дамыту 

 

3) бірінші деңгей бағдарламасы  

C) әріптестеріне бүкіл мектеп жағдайында 

коучинг арқылы көшбасшыларды дайындау 

 

 28. Бағдарлама деңгейлері және оның басымды жұмыс әдістері арасындағы 

сәйкестікті орнатыңыз 

 

1) бірінші деңгей  

A) оқыту үшін бағалау, диалогтік оқыту, 

тәжірибе туралы рефлексия 

 

2) екінші деңгей  

B) коучинг және тәлімгерлік, Lesson study, іс-

әрекеттегі зерттеу 

 

3) үшінші деңгей  

C) мектеп көшбасшылығы, кәсіби желілік 

мектеп қоғамдастықтары (желіні кеңейту) 

 

  

10 


 

29. Ұғымдар мен олардың анықтамалары арасындағы сәйкестікті орнатыңыз 

 

1) сын тұрғысынан ойлау  

A) қадағалау, тәжірибе, ойлану нәтижесінде 

алынған ақпараттың мағынасын тануда, оны 

бағалауда және талдауда аналитикалық 

тәсілдің қолданылуын көздейді 

 

2) cындарлы оқу  

B) дағдылардың ықпалдасып, проблеманы 

терең түсінуге көмектеседі 

 

3) рефлексивті оқыту C) әрекет, үдеріс не өнімнің нәтижелілігін 

анықтау және бұлардың неліктен нәтижелі 

болу себебін айқындау үдерісі 

 

4) сыни талдау  

D ) оқыту мен оқу үдерісін жақсарту 

мақсатында мұғалімнің өзіндік тәжірибесін 

жүйелі түрде талдауына негізделген оқыту 

тәжірибесі 

 

 30. Дарынды және талантты оқушылардың мінез-құлықтарының сипаттамалары 

(Макэлпайн мен Ридтің тізімі бойынша) мен олардың шынайы өмірде орын алу 

арасындағы сәйкестікті орнатыңыз 

 

1) дарынды және талантты оқушылардың қалай оқитыны 

 

A) мақсатқа жету үшін топты жігерлендіру қабілетін көрсетеді 

 

2) креативті ойлау  

B) зияткерлік тапсырмаларды  ұнатады 

 

3) ынталандыру  

C) мақсатқа ұмтылады және жеке мақсаттарын 

белгілейді 

4) қоғамдық көшбасшылық 

 

D) ерекше идеяларды табады  

5) табандылық 

 

E) өктем пікірлерге кекесінмен қарайды  

 


 

11 


 

31. Бағалау кезеңдерін олардың  сипаттамаларымен сәйкестендіріңіз 

 

1) интерпретация А) іс-әрекет сыныпта жүзеге асады 

 

2) қорытынды В) бағалауды көздейді 

 

3) қадағалау С) қызығушылық тудыратын мәселелерге 

қатысты


 

 

32. Білім салалары мен сипаттамалары арасындағы сәйкестікті орнатыңыз  

1)

 пәндік білім 

 

А) технологиялық, пәндік білімдердің әрекеттесу тәсілі 

 

2) 

педагогикалық білім 

 

В) оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтастығы 

 

3) 

технологиялық білім 

 

С) білім берудің жалпы негіздері туралы білім  

4)

 білімнің технологиялық 

аспектісі 

 

D) пән бойынша өзекті білім  

5)

 білімнің педагогикалық 

аспектісі 

 

E) оқытудың қосалқы құралдары туралы білім  

33. Топтардағы бірлескен жұмыс тұлғаның үш аспектісін дамытуға ықпал етеді. 

Аспектілер мен олардың сипаттамасы арасындағы сәйкестікті орнатыңыз 

 

1) әлеуметтік 

A) маңызды дағдыларды және түсініктерді 

дамыту 


 

2) танымдық 

B) мәселені бірлесіп шешу 

 

3) эмоционалдық C) тәжірибемен және идеялармен алмасу 

 

 D) жұмыстың баламалы амалдары туралы 

идеяларды ұсыну және пікір алмасу 

 

 

E) күрделі тапсырмаларды орындау үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету 

 


 

12 


 

34. Коучинг пен тәлімгерлік үдерісі және оларға тән ерекшеліктерді сәйкестендіріңіз 

 

1) коучинг A) қарым-қатынас ұзақтығы алдын ала 

белгіленеді 

 

2) тәлімгерлік B) үдеріс бейресми сипатта өтуі мүмкін 

 

 C) ұзақ уақыт бойы жалғасуы мүмкін жүйелі 

қарым-қатынас 

 

 

D) үдеріс құрылымдық сипатта болады, кез-десулер алдын ала жоспарланады 

 

35. Желілік қоғамдастықта жұмыс топтарының үш түрі қалыптасады. Жұмыс топтарының түрлері мен олардың қызметінің мазмұны арасындағы сәйкестікті 

орнатыңыз 

 

1) басшы топ  

A) оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіруге назар 

аударады 

 

2) үйлестіруші топ  

B) жұмыстарды бағыттайды, басқарады және 

бақылайды 

 

3) дамытушы топ  

C) желі ішіндегі өткізілетін іс-шаралар шешімін 

қабылдайды 

 

 36. Мұғалім көшбасшылығының сипаттамаларын олардың мазмұнымен 

сәйкестендіріңіз 

 

1) орындаушы A) тәжірибе мен ақпараттың маңызды көзі 

 

2) делдалдық B) мектепті жақсарту қағидаттарын жекелеген 

сыныптардағы тәжірибеге көшіру тәсіліне 

қатысты 

 

3) қарым-қатынас C) бірін-бірі оқытып, өзара білім алады 

 


 

13 


 

37. Табысты көшбасшылықтың алты факторының бірі (Макбеттің зерттеуі 

бойынша) «мәдени бөліністегі» қарым-қатынас болып саналады. Осы мәнмәтінінде 

қарастырылған  қарым-қатынас түрлерін  оның сипаттамаларымен сәйкестендіріңіз 

 

1) құрметтеу A) кәсіби қарым-қатынасты қолдайтын орнықты  

қатынас 


 

2) жеке қарым-қатынас 

B) өзара сенімді және шынайы қарым-қатынас 

 

3) құзыреттілік 

C) басқаның пікірін тыңдау және бағалау 

 

4) адалдық D) күтілетін нәтижеге қол жеткізу қабілеттілігі 

 

 38. Көшбасшы-мұғалім шешетін сұрақтардың дұрыс реттілігін көрсетіңіз 

 

A) Біз мұны қалай істейміз? B) Неліктен біз оқыту тәсілдерімізді өзгертуге тиіспіз? 

C) Сыныпта біз не істеуіміз керек?  

 

14 


 

 

Экзаменационные вопросы первого (продвинутого) уровня  

I ВАРИАНТ 

 

Блок А  

 

1. Принципиальным отличием современных процессов преподавания и обучения 

является 

 

А) приоритет в формировании готовности учащихся к практическому использованию имеющихся знаний 

В) акцентирование основного внимания на знаниях учащихся 

С) демонстрация учащимися собственных знаний  

D) деятельность учителя, направленная на контроль знаний учащихся 

E) деятельность администрации школ, направленная на обеспечение учителей 

материальной базой 

 

2. Цель конструктивисткого преподавания заключается в  

А) обеспечении использования и применения знаний вне класса 

В) приобретении знаний посредством «традиционной» методики 

С) возможности использования ИКТ 

D) способности учителей оказывать влияние на учащихся 

E) способности учащихся демонстрировать свои знания 

 

3. Автором метафоры «Три помощника учителя» является  

А) Выготский 

В) Пиаже 

С) Шульман 

D) Пажарес 

E) Сухомлинский 

 

4. Критическое мышление зачастую предполагает готовность  

А) к воображению или принятию во внимание альтернативных решений  

В) сосредотачивать свое внимание на собственном преподавании 

С) получать знания по рассматриваемой теме 

D) прийти на помощь ученику 

Е) работать самостоятельно  

15 


5. Перечень характеристик одаренных и талантливых учеников разработали в 1996 

году 


 

А) Госвами и Брайант 

В) Макэлпайн и Рид  

С) Пиаже и Родак 

D) Выготский и Пиаже 

Е) Хоу и Мерсер 

 

6. Госвами и Брайант предположили, что различия между мышлением взрослых и детей могут быть объяснены 

 

А) разницей в возрасте В) нейрофизиологическими особенностями 

С) разницей в развитии 

D) разницей имеющегося опыта 

Е) особенностями восприятия 

 

7. Сущностью «метапознания» является способность индивида  

А) к отслеживанию, оцениванию, контролю и преобразованию того, как он мыслит 

и обучается 

В) к запоминанию полученной информации 

С) пересказывать изученный материал на основе полученной информации 

D) передавать информацию, полученную в результате изучения теоретического 

материала 

Е) анализировать полученную информацию 

 

8.

 Виды оценивания имеют общие характеристики. В частности, при любом виде 

оценивания предполагается 

 

А) выставление баллов за полученные знания В) интерпретацию полученных данных 

С) тестирование учащихся  

D) подготовка отчета о знаниях учащихся 

Е) выставление отметок учителем 

 

9. Согласно современным исследованиям наиболее важную роль в обучении для учащегося играет

 

 А) взаимодействие со сверстниками 

В) механическое запоминание текста 

С) слушание лекции учителя 

D) повторение сказанного учителем 

E) решение задачи по предложенному алгоритму 


 

16 


 

10.


 

Понятие «рефлексивный практик» исходит из работ исследователей 

 

А) Джона Дьюи и Джона Флейвела В) Джона Флейвела и Дональда Шона 

С) Джона Дьюи и Дональда Шона 

D) Дональда Шона и Робина Александера 

Е) Джона Флейвела и Робина Александера 

 

11. Программа подчеркивает, что качество подготовки учителя предполагает  

А) единство требований при проведении аттестации 

В) умение составлять календарные планы 

С) преподавание только по углубленным предметным программам 

D) наличие технического обеспечения 

Е) единство теоретических и практических знаний  

 

12. Среднесрочным планированием является  

А) планирование учебной программы 

В) планирование серии последовательных уроков 

С) планирование одного урока 

D) разработка содержания предмета 

Е) анализ урока 

 

13.


 

Образовательный подход в преподавании и обучении, предполагающий  

групповую работу как обязательный компонент 

 

А) аффективная теория В) технологизация обучения

 

С) обучение в сотрудничестве D) персонализация обучения 

Е) ассоциативное обучение 

 

14. Модель «эффективного менторинга», согласно исследованиям Иган (Egan, 1998) состоит из 3-х этапов. Первый этап направлен на 

 

А) установление действий подопечного в начале процесса  В) анализ результатов деятельности подопечного 

С) получение соответствующего эффективного решения  

D) выявление полученных результатов практики 

Е) практическое преобразование практики  

17 


 

15. Исследование в действии может способствовать внесению изменений в практику 

учителя. Определите ответ, относящийся к исследованию любой тематики 

 

А) процесс выставления отметок в журнал  В) восприятие визуальной информации  

С) систему обычных действий в классе  

D) традиционный лекционный материал 

Е) понимание своего характера 

 

16. Центральное место в «Lesson Study» имеет  

А) выставление отметок  

В) отслеживание дисциплины  

С) изменение традиционной лекции 

D) выявление личных качеств  учителя  

Е) исследование урока 

 

17. В рамках подхода «Lesson Study» предполагается планирование действий, состоящее из трех последовательных шагов 

 

А) анализ урока, наблюдение за учителем, высказывание мнений В) предварительное наблюдение, ход урока, после наблюдения  

С) наблюдение за одним учеником, анализ, оценка 

D) наблюдение, оценка качеств учителя, анализ  

Е) описание урока, ход урока, выставление отметок 

 

18. Главной особенностью эффективного сетевого сообщества является   

А) организация деятельности участников только в паре 

В) наблюдение за деятельностью других педагогов  

С) создание собственных сообществ учителями 

D) функционирование его участников на основе взаимного доверия 

Е) управление руководителями школ-участниц 

 

19. При успешном развитии сетевых сообществ возможна организация партнерства за их пределами. Наиболее эффективное партнерство отличается 

 

А) организацией деятельности участников в рамках одной или двух школ В) влиянием сообщества на авторитет школы  

С) положительными результатами в рамках одной школы 

D) повышением личного авторитета руководителя школы 

Е) совместными исследовательскими группами  

18 


 

20. Для сетевых сообществ эффективны мероприятия, в которых ценится  

 

А) голос участника В) присутствие однотипных групп 

С) голос директора школы  

D) присутствие одной отдельно взятой школы  

Е) малочисленность групп 

 

21. Лидерское наставничество способствует установлению стратегического сотрудничества. При этом эффективные партнерские взаимоотношения должны

 

 А) предполагать преимущество позиции лидера 

В) быть добровольными и исключать какие-либо иерархии 

С) исходить из интересов школы, где работает лидер группы 

D) быть авторитарными 

Е) быть управляемыми одним человеком 

 

22. Исследования (Robinson, 2009) показали, что из пяти основных направлений работы по руководству школой наибольшее влияние на успеваемость учащихся 

оказывает  

 

А) определение целей и ожидаемых результатов В) стратегическое определение ресурсов 

С) планирование, координация и оценивание преподавания 

D) содействие и непосредственное участие в обучении и развитии учителей 

Е) обеспечение дисциплинированной и благоприятной атмосферы  

 

23. Школьное руководство играет ключевую роль в повышении результативности школы. К главным сферам его деятельности в данном направлении не относится 

 

А) содействие профессиональному росту всех учителей В) реализацию процессов менторинга для всех учителей 

С) содействие профессиональному росту администрации школы 

D) планирование профессионального развития учителей 

Е) организацию командной работы и совместного обучения  

 

24. Одним из параметров качества подготовки учителей-лидеров является   

А) владение углубленной программой по своему предмету  

В) планирование времени на реализацию личных потребностей 

С) умение не обращать внимание на настроения учителей 

D) умение контролировать дисциплину на своих уроках 

Е) владение навыками межличностного общения  

19 


 

25. К функциям учителей-лидеров не относится 

 

А) участие в принятии решений вопросов школьного менеджмента  В) пополнение знаний по разработке учебных программ 

С) непрерывное совершенствование собственной преподавательской деятельности в 

классе 

D) отслеживание дисциплины учителей и учащихся Е) участие в оценивании эффективности других учителей 

 

26. План развития школы основан на материалах Агентства по подготовке учителей (TDA) и состоит из четырех этапов. Укажите ряд, который относится ко второму 

этапу: «Расстановка приоритетов, планирование мероприятий и управление 

процессом» 

 

А) реализация, мониторинг и корректировка В) организация и решение координационных вопросов, самооценивание школы 

С) обзор и переосмысление приоритетов среднесрочного планирования, оценивание 

D) реализация, планирование мероприятий 

Е) расстановка приоритетов, планирование мероприятий 

 


 

20 


 

Блок В  

 

27. Установите соответствие между уровнями программы и их целями 

 

1) программа третьего уровня A) развитие навыков менторинга, необходимых 

для оказания содействия своим коллегам  

 

2) программа второго уровня  

B) развитие профессиональных качеств, 

способностей и системы работы успешных 

учителей 

 

3) программа первого уровня  

C) подготовка лидеров, способных к обучению 

коллег посредством коучинга в масштабе всей 

школы 


 

 

28. Установите соответствие между уровнями программы и преимущественными методами работы 

 

1) первый уровень  

A) оценивание для обучения, диалогическое 

обучение, размышление о практике 

 

2) второй уровень  

B) коучинг и менторинг, исследование урока, 

исследование в действии  

 

3) третий уровень  

C) лидерство в школе, сетевые профессиональные 

сообщества школ 

 

  

21 


 

29. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

 

1) критическое мышление   

A) предполагает аналитический подход к 

осмыслению, оценке, и синтезу информации, 

полученной в результате наблюдения, опыта, 

размышления или рассуждения  

 

2) конструктивисткое обучение   

B) способствует интеграции навыков и 

углублению понимания вопроса/ проблемы  

 

3) рефлексивное преподавание  

C) процесс определения 

результативности/ценности/ обоснованности 

какого-либо действия, процесса или продукта и 

установления обусловливающих их причин 

 

4) критический анализ  

D) практика преподавания, основанная на 

систематическом анализе учителем 

собственного опыта, с целью улучшения 

процесса преподавания и обучения 

 

 30. Установите соответствие между характеристиками одаренных и талантливых 

детей (по перечню Макэлпайна и Рида) и их проявлениями в реальной жизни 

 

1) обучение одаренных и талантливых учеников 

 

A) демонстрируют способность к инициированию работы группы для достижения 

целей 


 

2) креативное мышление 

 

B) предпочитают интеллектуальный вызов  

3) мотивация к обучению 

 

C) целеустремлены и способны к постановке личных целей 

 

4) общественное лидерство  

D) формулируют оригинальные идеи 

5) самостоятельность 

 

E) скептически относятся к авторитарным заявлениям 

 

  

22 


 

31. Соотнесите этапы оценивания с их характеристиками 

 

1) интерпретация  А) осуществляется непосредственно в классе 

 

2) заключение В) предполагает результат оценивания

 

 3) наблюдение 

С) осуществляется в интересующем учителя 

аспекте 

 

32. Установите соответствие между областями знаний и их характеристиками   

1)

 предметные знания 

 

А) способ взаимодействия технологических знаний и предметных знаний  

 

2) 

педагогические знания 

 

В) единство его составляющих: предметных и педагогических знаний 

 

3) 

технологические знания 

 

С) знания о процессах, практике и методах преподавания и обучения 

 

4) 

технологический аспект 

знаний 

 

D) знание преподаваемого предмета  

5)

 педагогический аспект знаний 

 

E) знание прикладных средств преподавания  

 

33.  Работа  в  группах  в  условиях  сотрудничества  воздействует  на  развитие  трех аспектов  личности.  Установите  соответствие  между  этими  аспектами  и  их 

характеристиками 

 

1) социальный A)  развитие  практически  значимых  навыков  и 

понимания  

 

2) познавательный B) совместное решение проблем 

 

3) эмоциональный C) обмен опытом и идеями 

 

 D)  обмен  идеями  об  альтернативных  способах  

работы 


 

 

E) обеспечение благоприятной среды для выполнения сложных заданий 

 


 

23 


 

34.  Установите  соответствие  между  процессами  коучинга  и  менторинга  и  их 

характерными особенностями 

 

35. В сетевых сообществах, как правило, формируются три типа рабочих групп. Соотнесите типы рабочих групп с содержанием их деятельности  

 

1) руководящие группы A) фокусируются на методах 

усовершенствования процессов преподавания и 

обучения 

 

2) координирующие группы   

B) направляют, управляют и контролируют  

действия 

 

3) группы развития  

C) принимают решения по проведению 

совместных мероприятий внутри сетевого 

сообщества 

 

 

36. Соотнесите характеристики лидерской позиции учителя с их cодержанием  

1) обязанности 

A) представляют собой важный источник опыта и  

информации 

 

2) посредничество B)  воплощаются принципы преобразования всей 

школьной практики в рамках обучения в  

конкретном классе 

 

3) взаимоотношения C) происходит взаимообучение 

 

1) коучинг A) продолжительность отношений 

устанавливается предварительно  

 

2) менторинг B) процесс носит неформальный характер 

 

 C) взаимоотношения системные, продолжаются 

длительное время 

 

 

D) процесс структурирован, встречи предварительно запланированы 

 


 

24 


 

37. Одним из 6 факторов успешности лидерства (по Макбету) является «культура 

распространения». Соотнесите типы рассматриваемых в данном контексте 

взаимоотношений с их характеристиками 

 

1) уважение A) устойчивые взаимоотношения, 

воздействующие на профессиональные 

взаимоотношения 

 

2) личностные отношения  B) доверительные и искренние 

взаимоотношения 

 

3) компетентность  C) слушать и ценить мнения других 

 

4) честность  D) способность к достижению желаемых 

результатов  

 

38.  Укажите  правильную  последовательность  вопросов,  которые  должен  решать учитель-лидер 

 

A) Как мы будем это делать? B) Почему мы должны изменить наши подходы в преподавании? 

C) Что мы должны делать в классе?  

 


 

25 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Бос бет 

Пустая страница 

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет