Бакалавриатжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет3/9
Дата08.02.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

ЖББПМК 07  Саясаттану 

Саясаттану  ғылымы,  оның  қазіргі  заманғы 

ғылыми  білім  жүйесіндегі  орны.  Саясаттың 

мəні, 

құрылымы, қызметтері 

жəне 


субъектілері.  Саяси билік. Қауымның саяси 

жүйесі.  Қазақстан  Республикасының  саяси 

жүйесінің модернизациясы. Мемлекет саяси 

жүйенің  негізгі  институты.  Қазақстанда 

азаматтық  қоғам  мен  құқықтық  мемлекет 

құрудағы  мəселелер.  Саяси  тəртіп.  Саяси 

партиялар  мен  партиялық  жүйелер.  Саяси 

элита  жəне  саяси  көшбасшы.  Қоғамның 

саяси  сана  мен  саяси  мəдениеті.  Жеке 

тұлғаның  саяси  əлеуметтенуі.  Əлемдік 

саясат  жəне  халықаралық  қатынастар. 

Қазақстан 

Республикасындағы 

саяси 


үрдістің  мəселелері  мен  қайшылықтары. 

Қазақстан əлемдік қоғамдастықта. 90/2 

17


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


ЖББПМК 08  Əлеуметтану 

Əлеуметтік  білім  жүйесіндегі  əлеуметтік 

статус.  Əлеуметтік  білімнің  құрылымы. 

Макро-микро əлеуметтану. Теориялық жəне 

қолданбалы 

əлеуметтану. 

Əлеуметтану 

заңдылықтары 

мен 


категориялары. 

Əлеуметтану  əдістемесі.  Əлеуметтанудың 

басқа  əлеуметтік-гуманитарлық  ғылымдар-

мен  байланысы.  Əлеуметтану  тарихының 

негізгі 

бағыттары. 

Əлеуметтанудың 

қалыптасуындағы  негізгі  кезеңдер.  О.Кант 

жəне 

Э.Дюркгейм – əлеуметтанудың бастаушылары.  ХХ  ғасыр  əлеуметтануы. 

Ресейдегі  əлеуметтану    көзқарасының 

дамуы. 

Қазақстандағы əлеуметтану  

көзқарасының  дамуы.  Əлеуметтік  өмірдің 

элементтері. 

Қоғам 


əлеуметтік 

жүйе 


ретінде.  Əлеуметтік  институттар  мен 

əлеуметтік  үрдістер.  Əлеуметтік  құрылым 

жəне  əлеуметтік  стратификация.  Жеке 

бастың  əлеуметтік  сипаты.  Жеке  бастың 

құрылымы. 

Əлеуметтендіру 

үрдісінің 

мазмұны, 

оның 

негізгі 


құрылымы. 

Қоғамдағы 

ауытқушылықтар 

жəне 


əлеуметтік  бақылау.  Арнаулы  əлеуметтік 

теория. Білім берудің əлеуметтануы.  Саяси 

əлеуметтануы.  Экономикалық  əлеметтануы. 

Отбасы  əлеуметтануы.  Мəдениет  əлеметта-

нуы.  Бұқаралық  ақпарат  əлеуметтануы. 

Əлеуметтік 

зерттеу 

бағдарламасының 

құрылымы.  Мəліметтерді  жинаудың  негізгі 

əдістері 

жəне 

олардың 


топтамасы. 

Ақпараттарды 

өндеу 

əдістері мен 

нəтижелерін саралау. 90/2 

ЖББПМК 09 Құқық негіздері 

“Құқық  негіздері”  курсы  пəні  жəне  жүйесі. 

Мемлекет  жəне  құқық  теориясы.  Мемлекет 

туралы  негізгі  ұғымдар.  Құқық  жəне 

құқықтық  құбылыстар  туралы  негізгі 

90/2 

18


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

ұғымдар.  Құқықтық  қатынастар.  Заң  жəне мінез-құлық пен құқық бұзушылық. Заңдық 

жауапкершілік.  Қазақстан  Республикасы-

ның негізгі құқық саласы – Конституциялық 

құқық. 


Қазақстан 

Республикасындағы 

мемлекеттік  басқару  жəне  əкімшілік  құқық. 

Əкімшілік  жауапкершілік.  ҚР  азаматтық 

құқығы  туралы  жалпы  түсінік.  Меншік 

құқығы  жəне  өзге  де  заттық  құқықтар. 

Міндеттемелер 

туралы 


ережелер. 

Шаруашылық 

шарттарының 

жекелеген 

түрлері.  Мұрагерлік  құқық.  ҚР  отбасы 

құқығы  негіздері. Құқық  қорғау мекемелері 

қызметін  ұйымдастыру  жəне  қызметтерінің 

негіздері.  ҚР  салық  жүйесі.  ҚР  еңбек 

құқығы.  Еңбек  құқығы  негіздері  жəне 

əлеуметтік  қамсыздандыру  құқығы.  ҚР 

қылмыстық  құқық  негіздері.  Қазақстанда 

сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  күрес.  Адам 

мен  азаматтың  жеке  бас  бостандығына 

қарсы  қылмыстар.  ҚР  сақтандыру  құқығы. 

Сақтандыру  қызметін  құқықтық  реттеу. 

Қазақстан 

Республикасының 

экология 

құқығы  негіздері.  Қазақстан  Республикасы-

ның  жер  құқығы  негіздері.  ҚР  іс  жүргізу 

құқығы.  Қылмыстық  іс  жүргізу  жəне 

азаматтық 

іс 

жүргізу 


құқықтарының 

негіздері.  

ЖББПМК 10  Экономикалық теория негіздері 

Өндіру,  бөлу,  айырбастау  жəне  тұтыну  

үрдісінде 

пайда 

болатын 


адамдар 

арасындағы    экономикалық  қатынастар. 

Экономикалық 

шешімдерді 

қабылдау  

кезіндегі 

адамдардың 

экономикалық 

əрекеті.  Экономикалық  сараптау  қажетті-

лігі.  Экономикалық  үрдістерді  ғылыми 

сараптау  əдістері.  Қоғамдық  өндірістің 

жалпы  негіздері.  Ресурстар  жəне  олардың 

шектеулілігі. 

Меншік: 


мəні 

жəне  


90/2 

19


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

нысандары.  Қоғамдық  өндіріс  нысандары. Экономикалық  жүйелердің  негізгі  типтері 

жəне  модельдері.  Нарықтық  экономика 

элементтері.  Нарықтық  экономика    жағ-

дайындағы  жеке-дара    ұдайы  өндірістің 

мəні  жəне  заңдылықтары.  Экономикадағы 

өнімдердің,  шығыстар  мен  табыстардың 

ауыспалы айналымы. Ұлттық экономиканы 

ұдайы  өндіру.  Ұлттық  есеп  жүйесі.  

Қоғамның экономикалық   жəне əлеуметтік 

дамуы. Ақша-несие жəне  қаржы жүйелері. 

Ұлттық экономиканы  мемлекеттік реттеу. 

 

ТК 

Таңдау бойынша компонент 90/2 

НП 

Базалық пəндер 2880/64 

МК 

Міндетті компонент 2160/48 

БПМК  01 Медициналық биология жəне генетика 

Тіршіліктің шығу тегі мен дамуының негізгі 

заңдылықтары.  Адам  антропогенезі  жəне 

онтогенезі.  Генетика  заңдары.  Биосфера 

жəне экология. Паразитизм феномені. Адам 

өмірін сүру тіршілігінің жалпыбиологиялық 

заңдылықтары. 

Тіршіліктің 

қалыптасу  

деңгейлері. 

Жасушаның 

биологиясы. 

Тұқымқуалаушылық,  өзгергіштік.  Тұқым-

қуалау 


белгілерінің 

заңдылықтары. 

Хромосомды теория: геном, прокариот жəне 

эукариот. Адам генетикасы. Даму биология-

сы.  Адам  экологиясының  биологиялық 

аспектілері. 90/2 

БПМК  02 Анатомия  

Анатомия  туралы  түсінік  жəне    оның 

биологиялық    ғылымдар  қатарынан  алатын 

орны.  Тірек-қимыл  аппараты:  құрылысы, 

қызметі,  филоонтогенезі.  Остеология:  бас, 

кеуде,  қол-аяқтың  қаңқалық  құрылымы. 

Синдесмология: 

тұтасу 


түрлері 

мен 


құрылымы, 

буындардың 

түрлері 

мен 


құрылымы.  Миология:  бұлшық  еттердің 

құрылымы,  қызметі,  түрлері.  Бас,  кеуде, 180/4 

20


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

қол-аяқтың  бұлшық  еттері.  Тері  жабыны жəне оның туындыларының морфофункция-

лы  сипаты.  Спланхнология:  асқорыту, 

тыныс 

алу, 


зəр 

шығару 


жүйесінің 

құрылымы,  филоонтогенезі.  Ангиология: 

қан  тамырлар,  лимфатикалық  жүйе,  қан 

жасау  ағзаларының  құрылымы,  қызметі, 

филоонтогенезі.  Ішкі  секрециялық  бездер-

дің  морфофункционалды  сипаты.  Нерв 

жүйесінің  морфологиялық  сипаты  мен 

маңызы. 


Нерв 

жүйесінің 

орталық, 

перифериялық, вегетативті бөлімдері. Сезім 

ағзаларының құрылымы мен қызметі. 

 

БПМК  03 Физиология  

Физиологияның  пəні,  мазмұны,  зерттеу 

əдістері.  Басқа  пəндермен  физиологияның 

байланысы. Организм жəне гемостаз туралы 

түсінік.  Физиологиялық  үрдістер  жəне 

организм қызметі. Физиологиялық үрдістер-

ді  реттеу  механизмі.  Қан  жүйесінің 

физиологиясы.  Жүрек  жəне  қан  тамырлар-

дың  физиологиясы.  Тыныс  алу,  ас  қорыту, 

зат  алмасу  жəне  қуат  физиологиясы.  Бөліп 

шығару  үрдісінің  маңызы.  Бүйрек  жəне 

терінің  физиологиясы.  Ішкі  секреция 

бездері.  Қозғыш  тіндердің  физиологиясы. 

Орталық  нерв  жүйесінің  маңызы  мен 

қызметі.  Жоғары  нерв  қызметі.  Зат  алмасу 

жəне  қуат.  Жылу  реттегіш,  организмнің 

тұтас қызметі. 

90/2 

БПМК  04 Патологиялық физиология 

Пəн  жəне  міндеттері.  Жалпы  патологиялық 

физиология. Дерт туралы ілім. Дерттің ішкі 

жəне  сыртқа  себептері  туралы  түсінік. 

Организмнің  зақымдалу,  компенсаторлы 

жəне  қалпына  келу  реакциясы,  сауығу 

механизмі.  Патологиядағы  организмнің 

жауап  беру  рөлі,  тұқымқуалау  рөлі.  Типтік 

патологиялық  үрдістер:  қанайналым  мен 

90/2 

21


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

микроциркуляциялық  бұзылулар,  тромбоз жəне  эмболия,  қабыну,  безгек,  алллергия. 

Зат  алмасу  бұзылуларының  патологиялық 

физиологиясы.  Гипоксия.  Тіндік  өсім 

бұзылулары.  

БПМК  05 Патологиялық анатомия 

Патологиялық  анатомия  пəні,  міндеттері 

жəне  əдістемелері.  Құрылымдық  негізі, 

дамудың  морфогенетикалық  механизмі, 

жіктемесі, 

морфологиялық 

көріністері, 

асқынулары, 

нəтижесі. 

Жалпы 


патологиялық  үрдістің  кейбір  түрлерінің 

салыстырмалы  диагностикасы:  зақымдалу; 

қан,  лимфа  айналым  бұзылулары;  қабыну; 

бейімдеу; 

иммундық 

бұзылулар; 

онкопатология. 

90/2 

БПМК  06 Микробиология 

Микробиология  пəні,  мақсаты,  міндеттері. 

Микроорганизмдер  жіктемесі.  Бактериялар-

дың 


морфология, 

физиология, 

жəне 

биохимиясы. Вирустар жəне оның табиғаты. Жүйелік  негізі.  Жасушалармен  вирустың 

əсерлесуі.  Бактериялар  мен  вирустардың 

генетикасы. Дезжұқпа, асептика, антисепти-

каның 


микробиологиялық 

негізі. 


Химиотерапиялық 

заттарды 

қолдану. 

Микроорганизмдердің  экологиясы.  Жұқпа-

лы  үрдіс  туралы  ілім.  Иммунитет  туралы 

ілім.  Иммунитеттің  түрлері  мен  механизмі. 

Бейспецификалық  қорғаныс  факторлары. 

Антиген, 

антидене 

сипаты. 


Антиген-

антидене реакциясы. Аллергиялық реакция. 90/2 

БПМК  07 Психология негізі 

Психология 

пəні 

мен 


міндеттері. 

Психологияның  негізгі  принциптері  мен 

категориясы.  Психиканың  даму  сатылары. 

Негізгі  психикалық  үрдістер,  жеке  бас 

қасиеті  мен  жағдайы.  Сезу,  қабылдау, 

түсінік.  Қиялдау.  Есте  сақтау  жəне  оның 45/1 

22


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

қызметі,  түрлері.  Назар  аудару  жəне  оның сапасы.  Ойлау  жəне  сөйлеу.  Интеллект  ой-

өрістің  туындысы.  Сезім  мен  жігер. 

Инстинкттер.  Сана  жəне  сана-сезім.  Жеке 

бас,  темперамент,  мінезі  мен  қабілеті. 

Жекелік.  Топтар  мен  ұжымдағы  жеке  бас 

қарым-қатынасы. 

Маманның 

тұлғалық 

кəсіби статусының қалыптасу аспектілері. 

 

БПМК  08 Жалпы гигиена  

Гигиеналық  нормалар  мен  болжамның 

ғылыми  негізі.  Ауа  гигиенасы.  Судың 

нормалық  сапасы.  Қаланы  санитарлық 

тазалаудың 

жаңа 


мəселелері. 

Тамақ 


денсаулық  факторы.  Қоршаған  орта  мен 

адам организмінің байланыс негізі. 45/1 

БПМК  09 Фармакология негіздері 

Жалпы  рецептура,  жалпы  фармакология 

пəні.  Басқа  пəндермен  фармакологияның 

байланысы. 

Микробқа 

қарсы 


заттар, 

нейротропты  заттар,  жүрек-қан  тамыр 

жүйесіне əсер ететін заттар, тыныс алу жəне 

асқорыту  ағзалар  қызметіне  əсер  ететін 

заттар,  миометрияның  серпімділігі  мен 

жиырылу  белсенділігіне  əсер  ететін  заттар, 

қан  жүйесіне  əсер  ететін  заттар;  қан  сары 

суы  алмастырғыш  жəне  дезинтоксикация-

лық  ерітінділер;  гормондар,  ферменттер 

жəне  витаминдер.  Дəрілік  заттармен  жедел 

уланудың негізгі принциптері. 

90/2 

БПМК  10 Мейірбике ісінің  негіздері 

Мейірбикенің  кəсіби  рөлі;  мейірбикелік 

үрдіс-ғылыми  тұрғыдағы  мейірбике  ісі; 

мейірбике  қызметі  жəне  оның  мүмкін 

бұзылулары. 

Кəсіби 


этика 

жəне 


деонтологияның негіздері. ЕАМ санитарлық 

дезинфекциялық  тəртіп:  дезинфекциялық 

ерітінділерді  дайындау;  ЕАМ  кеңсесіне 

тазалық  жүргізу;  күтімге  қажетті  заттарды 

дезжұқпалау.  Медициналық  аспаптарды 

180/4 

23


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

өндеу  кезеңдері:  дезжұқпа,  стерилдеу алдында 

тазалау, 

стерилдеу. 

Дəрілік 


заттарды  босату,  сақтау  жəне  тарату:  қатты 

жəне  сұйық  дəрілік  заттарды  энтералды 

қолдану,  қалталық  инголятор  қолдану. 

Манипуляциялық  техника:  сеппе,  емдік 

пластыр  жəне  көзге,  құлаққа,  мұрынға 

тамшылы  дəрілік  заттарды  қолдану.  Тері 

астына,  теріге,  бұлшық  етке,  көктамырға 

иньекциялар  мен  көктамырға  сұйықтықтар 

жіберу.  Антибиотиктерді  еріту,  инсулинді 

есептеу. 

Дене 

қызуын, 


АҚ 

өлшеу 


техникасы.  Лоңқа,  қыша,  жылытқы,  мұзды 

қап,  емдік  сүлік.  Оттекті  қап,  баллон 

арқылы 

оттегін 


беру 

техникасы. 

Сырқаттарды  күту:  терісін,  ауыз  қуысын, 

мұрын  қуыстарын,  құлағын,  шаштарын, 

аяқтарын; жауыр жараның алдын алу. Дəрет 

сауыт  беру  жəне  сырқаттың  астын  жуу 

техникасы.  Ауыр  сырқаттарды  тамақтанды-

ру  жəне


 

жасанды  тамақтандыру  тəсілдері: 

сүңгі,  гастром,  тік  ішек.  Асқазан  шаю, 

клизма 


қою, 

катетеризация 

жүргізу 

техникасы.  Өте  ауыр  жəне  өлім  алдындағы 

сырқаттар  күтімі.  Емдік  тамақтандыруды 

ұйымдастыру.  

БПМК 11 


Ішкі  аурулар  пропедевтикасы  жəне 

терапиядағы мейірбике ісі 

Сырқаттарды  зерттеу  əдістерін  үйрену 

(физикалды,  зертханалық-инструменталды). 

Жалпы қарау. Тыныс алу ағзаларын, жүрек-

қан тамыр жүйесін, асқорыту ағзаларын, зəр 

шығару жəне эндокринді жүйелерді зерттеу 

əдістері.  Симптомдар  мен  синдромдар 

туралы  түсінік.  Ішкі  ағзалар  ауруларінде 

байқалатын  симптомдар  мен  синдромдар. 

Синдромалды  тұрғыдан  алғашқы  диагноз 

қою.  Шұғыл  жағдай  жəне  жедел  жəрдем 

көрсету  принциптері.  Терапия  тарихы, 180/4 

24


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

терапиялық  көмекті  ұйымдастыру  жүйесі. Тыныс  алу  ағзаларының,  жүрек-қан  тамыр 

жүйесінің,  ас  қорыту  ағзаларының,  зəр 

шығару  жүйесінің,  қан  өндіру  ағзалары 

аурулары, 

эндокринді 

аурулар, 

буын 

аурулары,  дəрілік  дерт.  Ішкі  ағзалар ауруларінің  этиологиясы,  клиникасы,  диаг-

ностикалау,  күтімі,  емдеу,  алдын  алу.  Ішкі 

ағзалар ауруларіндегі мейірбикелік үрдіс. 

 

БПМК 12 


Педиатриядағы мейірбике ісі 

Қазақстан  Республикасында  мейірбикелік 

қызметті  ұйымдастыру.  Дені  сау  жəне 

сырқат  баланың  ағзалары  мен  жүйелерін 

зерттеу  əдістерінің  ерекшеліктері.  Баланың 

дене,  жүйке-психикалық  жəне  жыныстық 

дамуын кешенді бағалау. Ерте жастағы дені 

сау  балалардың  тағамын  есептеу  жəне 

ұйымдастыру  тəртібі.  Ересек  жастағы  сау 

балалардың  рационалды  тамақтануының 

жаңа  принциптері.  Балалардағы  əртүрлі 

ауруларда  ағзалар  жəне  жүйелердің  негізгі 

зақымдалуларының 

симптоматологиясы 

мен 

синдромологиясы. Нəрестелердің 

ауруларі,  сулы-электролитті  тепетеңдіктің 

бұзылысы, 

ерте 


жастағы 

балалардың 

ауруларі;  балалардағы  тыныс  алу  ағзалары, 

жүрек-қан 

тамыр 

жүйесі, 


асқорыту 

ағзаларының, бүйрек, қан, эндокринді  жүйе 

ауруларі;  жұқпалы  аурулар – айғақты 

медицина  тұрғысынан.  Балалардағы  мейір-

бикелік  үрдісті  ұйымдастыру.  Шұғыл  жағ-

дай,  дəрігерге  дейінгі  көмек  көрсету  прин-

циптері. Балалар ауруларының алдын алу. 

180/4 

БПМК 13 


Хирургия мен реанимациядағы 

мейірбике ісі 

Хирургиялық, 

онкологиялық 

көмекті 


ұйымдастыру 

жүйесі. 


Асептика 

мен 


антисептика.  Емделуші  жəне  медицина 

қызметкерінің  инфекциялық  қауіпсіздігі. 135/3 

25


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

Жансыздандыру əдістері. 

Десмургия. 

Гемостаз. 

Трансфузиологияның 

негізгі 

сұрақтары.  Хирургиялық,  онкологиялық 

аурулардегі  мейірбикелік  үрдіс.  Хирургия 

жəне  реанимациядағы  айғақты  медицина. 

Іштің  жедел  ауруы,  тамырлар  ауруы,  зəр 

шығару  жүйесі  аурулары.  Травматология, 

реаниматология  негіздері.  Хирургиялық 

сырқаттардың 

күтім 

ерекшеліктері. Хирургия мен травматология жағдайындағы 

дəрігерге 

дейінгі 

шұғыл 


көмек. 

Анестезиологияның 

жалпы 

мəселелері. Наркоз. Наркотикалық заттар фармакодина-

микасы, 


көрсеткіші, 

кері 


көрсеткіші. 

Жергілікті анестезия, оның əдістері. Жұлын 

анестезиясы. Қан кету, қан жоғалту, тоқтату 

əдістері. 

Қан 

құю. 


Хирургиялық 

операциялар,  түрлері.  Күйік,  үсік,  оларды 

емдеу.  Жедел  жəне  созылмалы  іріңді 

жұқпалар.  Паразитті  аурулар.  Өлеттену, 

жара, 

шірік, 


жыланкөз. 

Пластикалық 

хирургия.  Эндоскопиялық  хирургия.  Жеке 

хирургия.  Кеңінен  таралған  хирургиялық 

аурулардың 

этиологиясы, 

патогенезі, 

клиникасы,  диагностикасы  жəне  хирур-

гиялық емдеу əдістері.  

 

БПМК 14 


Акушерлік 

жəне 

гинекологиядағы 

мейірбике ісі 

Акушерлік-гинекологиялық  көмекті  ұйым-

дастыру.  Акушерлік  жəне  гинекологияда 

қолданылатын зерттеу əдістемелер. Ұрықты 

антенатальды  қорғау.  Акушерлік  мен 

гинекологиядағы  айғақты медицина.  Жүкті, 

босанатын жəне босанған аналардың негізгі 

өзекті  мəселелері.  Босану  кезіндегі  көмек. 

Нəрестелердің алғашқы туалеті. Əйелдердің 

жыныс  мүшелерінің  қабынбалы  аурулары. 

Бедеулік. 

Гинекологиялық 

аурулардегі 

мейірбикелік  үрдіс.  Гинекологиялық  ауру-180/4 

26


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

лардың  алдын  алу.  Балалар  гинекологиясы. Акушерлік  жəне  гинекологиядағы  шұғыл 

жағдай  кезіндегі  дəрігерге  дейінгі  көмек. 

Сексопатология негіздері. 

 

БПМК 15 


Жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 

Инфекциялық  аурумен  ауыратын  сырқат-

тарға  медициналық  көмек  ұйымдастыру. 

Жұқпалы  ауруларды  анықтау  əдістері, 

емдеу  принциптері  жəне  алдын  алу, 

емделуші  мен  медицина  қызметкерлерінің 

инфекциялық  қауіпсіздігі.  Инфекциялық 

қадағалау.  Жұқпалы  аурулардағы  айғақты 

медицина.  Тамшылы  жұқпалар.  Ішек 

жұқпалары. 

Вирусты 

гепатиттер. 

Карантинді  жəне  аса  қауіпті  жұқпалар. 

Безгек. 


Тырысқақ. 

АҚТҚ 


жұқпасы. 

Жұқпалы аурулардағы мейірбикелік үрдіс. 90/2 

БПМК 16 


 

Неврологиядағы мейірбике ісі 

Невропотологияға  кіріспе.  Неврологиялық 

аурулармен  ауыратын  сырқаттарға  медици-

налық көмек ұйымы. Негізгі неврологиялық 

синдромдардың  клиникалық  көріністері. 

Неврологиядағы 

айғақты 

медицина. 

Перифериялық  нерв  жүйесіндегі  аурулар. 

Жедел  жұқпалы  аурулар  жəне  бас  миының 

шайқалуы.  Мидағы  қан  айналымының 

жедел  бұзылулары.  Бас  миындағы  ісіктер. 

Вегетативті 

нерв 


жүйесініңауруларі. 

Паркинсонизм.  Қояншық.  Неврологиядағы 

мейірбикелік 

үрдісті 


ұйымдастыру. 

Невропотологиялық  шұғыл  жағдайдағы 

дəрігерге  дейінгі  көмек.  Неврологиялық 

аурулардың алдын алу. 45/1 

 

БПМК 17 


Геронтология мен гериатрия 

Геронтология  мен  гериатрия  қызметінің 

құрылымы  жəне  міндеттері.  Егде  жəне 

қартайған шақтағы сырқаттану құрылымы. 

Егде адамдардағы аурулардың клиникалық 

ағымы 


мен 

емінің 


ерекшеліктері. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет