Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасыжүктеу 332.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.04.2017
өлшемі332.54 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 БЕКІТЕМІН 

Ғылыми кеңес тӛрағасы, 

                                                  ҚарМТУ ректоры 

   

 

 

 

 

 

 

___________А.М. Ғазалиев 

                                                                         __________________ 2015ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

ККТ 2217 «Кәсіби қазақ тілі»  пәні 

 

Til 4 Тілдік модуль  

5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

                                                            мамандығы 

 

Ақпараттық технологиялар факультеті  

Қазақ тілі және мәдениеті  кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2015  

 Алғы сӛз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) әзірлеген:  п.ғ.к.,  аға  оқытушы  Шабденова  Құралай  Жанжолқызы,  оқытушы 

Кулейменова Ләйла Мәдениетқызы. 

 

 

  

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының отырысында талқыланған 

«____»______________2015ж. № _______ хаттама 

Кафедра меңгерушісі __________  ________________«___»____2015 ж. 

                                 (қолы)              (А.Ж.Ә.) 

 

 Жол-кӛлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«_____»_____________2015 ж. № ________ хаттама 

Тӛраға ___________  __________________ «___»_____2015 ж. 

                  (қолы)             (А.Ж.Ә.) 

 

 

 Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  етукафедрасымен 

келісілген 

Кафедра меңгерушісі ___________  ________________«___»____2015 ж. 

                                    (қолы)         (А.Ж.Ә.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Шабденова  Құралай  Жанжолқызы    аға  оқытушы,  п.ғ.к.,      оқытушы 

Кулейменова Ләйла Мәдениетқызы. 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  І  корпусында 

орналасқан  (Бейбітшілік  бульвары,  56),  329  аудитория,  байланыс  телефоны 

56-59-32 қосымша 1123 (ішкі байланыс). 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер 


са

ны

 ECTS

 

Сабақ түрі С

ӚЖ 


са

ға

ттары

-

ның с

ан

ы 

Ж

алпы 

са

ғат с

ан

ы 

Б

ақыла

у 

түрі 

Қатынас сабақтарының саны  СОӚЖ 

сағатта- 

рының 


саны 

Бар- 


лық сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

4

 

30 

30 60 

30  90 


Емти 

хан 


 

Пән сипаттамасы 

«Кәсіби  қазақ  тілі»  пәні  жалпы  базалық  пәндер  циклына,  жалпы 

модульдердің тілдік модуліне жатады. 

 

Пәннің мақсаты 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні мамандыққа сай білімді игеруде тіл үйренушінің 

жалпы  дүние  танымын  кеңейту,  кәсіби  құзырлықты  қалыптастырушы 

мамандық бойынша ақпарат алу мақсатында ғылыми әдебиетті қолдана білу 

дағдысын  қалыптастыру,  мәтін  ақпаратын  түсінуді  және  оның  логикалық 

композициялық негізін және тиісті коммуникативтік тілдік жүйені құра білу 

мақсатын ұстанады.  

Пән міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: 

-мамандық  бойынша  ақпараттық  оқу  мәтіндері  негізінде  лексикалық 

және грамматикалық бірліктер  туралы түсінік алуы керек. 

-қазақ  тілінің  фонетикалық,  грамматикалық  құрылымының  негізгі 

заңдылықтары  мен  лексикалық  құрылымы  ерекшеліктерін,  меңгерілген 

тақырыптар  аясында  қазақ  тілінде  еркін  сӛйлеу,  мультимедиялық 

технологиялар  арқылы  кәсіптік  тақырыптарға  ауызша  хабарлама  жасауды, 

кәсіби коммуникацияда қабылданған құжаттарды рәсімдеуді білуі керек; 

- түрлі таңбалы жүйеде құрылған (мәтін, кесте, графика, диаграмма т.б) 

басқа  тілді  бастаулардан  керекті  ақпараттарды  ала  білуі  және  олармен 

жұмыс істей алу керек; 

-кәсіби  іс-әрекет  жағдайларында  нақты  коммуникативтік  міндеттерді 

шешуде,  кәсіби  тақырыптарда  сӛйлеуді  дұрыс  түсіндіру  деңгейінде 

практикалық машықтануы керек. 

 


  Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

 Қазақ тілі (В

2

 –С


1

)  Қазақ тілінің грамматикасы.  

 

Постреквизиттер 

Кәсіби қазақ тілі пәнінің постреквизиттері жоқ.  

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, 

сағ. 


дәріс 

практи- 


калық 

зертха- 


налық 

СОӚЖ  СӚЖ IV семестр

 

1. Дербес компьютерлердің программалық жабдықтамалары. Грамматика. 

  2.  Программалар  мен  олардың  түрлері. 

Грамматика. 

  3.  Программалық  жабдықтама  деңгейлері. Грамматика. 

  4. 

Программалық 

жабдықтамалардың 

жіктелуі.  Грамматика. 

   5. Қолданбалы 

программалар. 

Грамматика. 

   6.  Ақпараттық  технология  және  техника.  

Грамматика. 

   7.  Аралық  тест.  Ақпараттық  технология түсінігі. 

  8. Ақпараттық жүйе. Грамматика 

  9.  Ақпараттық  ресурстар  және  ӛнімдер. 

Грамматика. 

  10. Программалау 

технологиялары. 

Грамматика. 

  11.  Программалау  технологияларының 

даму кезеңдері. Грамматика. 

  12. Мәліметтерді 

ӛңдеу 


процесін 

алгоритмдеу. Грамматика 

  13.  Компьютерде  есеп  шығару  кезеңдері. Грамматика. 

  14. 

Аралық 


тест. 

Антивирустық 

программалар. 

  15. Интернеттің негізгі қызметтері.  

 

  

 

 БАРЛЫҒЫ: 

 

30  

30 


30 

 

 

 

 Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі IV семестр  

1. 


Дербес 

компьютерлердің 

программалық 

жабдықтамалары. 

Грамматика. 

 2. Программалар мен олардың түрлері. Грамматика. 

3. Программалық жабдықтама деңгейлері. Грамматика. 

 4. Программалық жабдықтамалардың жіктелуі.  Грамматика. 

5. Қолданбалы программалар. Грамматика. 

6. Ақпараттық технология және техника. Грамматика. 

7. Аралық тест. Ақпараттық технология түсінігі. Грамматика. 

8. Ақпараттық жүйе. Грамматика. 

9. Ақпараттық ресурстар және ӛнімдер. Грамматика. 

 10. Программалау технологиялары. Грамматика. 

11. Программалау технологияларының даму кезеңдері. Грамматика.  

12. Мәліметтерді ӛңдеу процесін алгоритмдеу. Грамматика. 

13.Компьютерде есеп шығару кезеңдері. Грамматика. 

14.Аралық тест. Антивирустық программалар. 

15.Интернеттің негізгі қызметтері. Грамматика. 

 

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1.

 

«Дербес компьютер құрылғылары» презентация. 2.

 

«Бағдарламалау тілдері және оның түрлері» реферат. 3.

 

«Программалаудың даму тарихы» әңгіме4.

 

«Программалық жабдықтамалардың жіктелуі» слайд. 5.

 

«Қолданбалы программалар» баяндама.   6.

 

«Ақпараттық технология және ғылыми техникалық прогесс» эссе. 7.

 

«Ақпараттық технология» сұхбат. 8.

 

«Қоғам және компьютер» әңгіме. 9.

 

«Ақпараттық жүйе» презентация. 10.

 

«Программалау технологиялары» сұхбат. 11.

 

«Программалау  технологияларының  даму  кезеңдері»  БАҚ  ақпарат жинау. 

12.


 

 «Мәліметтерді ӛңдеу процесін алгоритмдеу» хабарлама. 

13.

 

 «Компьютерде есеп шығару кезеңдері» сұхбат. 14.

 

 «Компьютерлік вирустар және олардан қорғану» әңгіме. 15.

 

«Қазақстан интернет желілері» презентация.  

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән бойынша емтихан бағасы межелік бақылаулар бойынша максимум 

кӛрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың  (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі 

мәнді құрайды. 

 

 

 


 Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 

түрі 


Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсыныла-


тын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


 

Балл 


 

Мәтіндер, 

граммати-

калық 


тапсырма-

лар 


Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 


[  1],  [  2  ],  

[ 3 ],  [ 8 ]   

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

 

 

10 Реферат, 

эссе, әңгіме 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 


[  1],  [  2  ],  

[ 3 ],  [ 8 ]   

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

10 

Аралық 


тест 

тапсырма-

лары 

Практикалық сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ] 

3  қатынас 

сағаттары 

Межелік 


7, 14 апта 

10 


СӚЖ 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ] 

1-13 апта 

Ағымдағы  1-13 апта 

10 


Аттестация 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[ 1], [ 2 ],  [ 3 ] 

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

20 


Емтихан 

Пән 


материалының  

игерілуін 

тексеру 

Негізгі 


және 

қосымша 


әдебиет-

тің  жалпы 

тізімі 

3  қатынас сағаттары 

Қоры-


тынды 

Сессия 


кезінде 

40 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

Саясат және процедуралар 

«Кәсіби  қазақ  тілі»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  ұстануды 

сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақтан  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3.  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5.  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

кӛрсеткен уақыттаӛтеу. 

6. Қосымша белгіленген уақытта келу. 

 

 


 Негізгі әдебиет тізімі 

1.  Жаналина  Л.К.,  Мусатаева  М.Ш.  Практический  курс  руссого  языка. 

Учебник для студентов неязыковых факультетов высших учебных заведений. 

– Алматы, 2005. 528 с. 

2. Мухамедиев Х.С. Пособие по научному стилю речи. Русский язык. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2006.  

3. Дубинская Е.В., Орлова Т.К., Раскина Л.С., Саенко Л.П., Подкопаева 

Ю.Н.  Русский  язык  будущему  инженеру:  Учебник.  Изд-во  Наука,  Флинта, 

2010. 


 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

1.  Зуева  Н.Ю.  Практическое  пособие  по  развитию  навыков  научной 

речи:  для  вузов  гуманитарного  профиля  в  2-х  ч.  Основной  курс.  –  Алматы, 

2007. 


2.  Юдина  А.Д.  Человек  и  машина:  учеб.пособие/  Из-во  М.:  Наука, 

Флинта, 2014. 

3.  Толстяков  Р.Р.,  Забавникова  Т.Ю.,  Попова  Т.В.  Информатика: 

учеб.пособие. Издание 1-е. -М.: Наука, Флинта, 2012. 

4.  Бӛрібаев  Б.  «Программалау  технологиялары».  Оқулық.  –  Алматы: 

2011. 


5.  Жақсылықова  К.Б.,  Шабденова  Қ.Ж.  Қазақ  тілі  (Ақпараттық 

технологиялар  бӛлімі  студенттеріне  қазақша    кәсіби  тілді    меңгертуге 

арналған оқу құралы). –  Қарағанды: 2007. 

6.  Құрманбаева Ш. Мұратбекова  А.  Қазақ  тілі.  (Ақпараттық  технология 

және  энергетика  мамандығына  арналған  оқу  құралы)  –Алматы:  «Қазығұрт» 

баспасы, 2013. 

7.  Қаратаева  А.,  Мұратбекова  А.  Қазақ  тілі  (техникалық  жоғары  оқу 

орындарының студенттеріне арналған). – Алматы: «Қазығұрт»баспасы, 2013. 

8. Тасибеков К. Ситуативный казахский. – Алматы, 2014. 

9.  Шабденова  Қ.Ж.,  Күлейменова  Л.М.  Кәсіби  қазақ  тілі  (Ақпараттық 

технологиялар  факультетінде  оқитын  студенттерге    арналған  оқу  құралы).–  

Қарағанды: 2014.  

10.  Хасен  М.Ә.  Кәсіби  қазақ  тілі  (информатика  мамандығы  үшін).  Оқу 

құралы. –Қарағанды, 2015. 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

 

 

 

 

ККТ 2217  «Кәсіби қазақ тілі»  пәні 

 

Til 4 Тілдік модуль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Кӛлемі  ___ оқубас.п. 

№ __________ тапсырыс Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет