Бетте Айгүл Әлішержүктеу 42.14 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата31.03.2017
өлшемі42.14 Mb.
  1   2   3   4   5

Құралай РАХЫМБАЙ

САНДАР СӨЙЛЕЙДІабонент облыс бойынша ұлттық цифрлық телехабар тарату қызметіне 

қосылған. Бұл облыс халқының  76 пайызы. 

105 172

2-бетте

Айгүл ӘЛІШЕР

Жаннан қымбат оларға ар,

Мен жастарға сенемін.

Мағжан

№ 44 (166)

3 қараша, 2016 жыл

  

ҒАНИ МҰРАТБАЕВ 

СЫЙЛЫҒЫ

Аймағымызда Орталық 

Азия жастарының көшбасшысы 

Ғани Мұратбаев атындағы 

жас тар сыйлығы биылдан бастап 

дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. 

Биыл алғаш рет ұйымдастырылған 

байқауға 70 үміткер қатысып, 

солардың ішінде 21 жүйрік жастар 

сыйлығына лайықты деп та-

нылды. Байқау жеңімпаздарына 

төсбелгi, ақшалай және 

естелік сыйлықтар 

табыс талды.

 

едалді  қайтарар  ние тім 

жоқ. Медаль үшін кү рес­

тім,  өз  еңбегім мен  ал­

дым,  тынымсыз  жатты ғуым­

ның   арқасы.  Сол  кезде  осы 

медаль  үшін  бүкіл  Қазақстан 

қуанды,  себебі  бұл  медаль 

менікі  ғана  емес,  Қазақстан 

халқына  тиесілі,  –  деп  пікірін 

білдірді  қазақстандық  ауы­

ратлет  Светлана  Подобедо­

ва  ХОК­тың  Лондонда  жеңіп 

алған  Олимпиада  медалін 

қай тару  туралы  шешіміне  қа­

тысты. 


NO COMMENT

М

Саясаттанушы  Расул  Жұмалы 

да  «Еліміздің  халықаралық  атау­

ын  қазақшалау  тұрғысында  соңғы 

жылдары  көп  игі  бастамалар  іске 

асуда:  Qazaq  Bank,  Qazaq  Air  т.б. 

Қазақиланбаған  жалғыз  атау  ­ 

Отанымыздың  Kazakhstan  емес, 

Qazaqstan  немесе  Qazaq  Republic 

аталуы  ғана  қалды,  ­  деп  жазған­

ды  желідегі  жеке  парақшасында. 

Пікірді  қоштап,  іліп  әкеткендер 

көбейді. Сонда 25 жыл бойы жазы­

лып  келген  Kazakhstan  атауының 

қателігі неде? 

Тарихқа  шегінсек,  өткен  ға­

сыр дың  40­шы  жылдарына   де йін 

елімізде  латын  әліпбиі  қолданыл­

ған.  Сол  уақытта  жаңа  әліпби  ко­

ми теті  ұсынған  «Ортақ  түркі  әліп­

биі»  негізінде  жасалған  бұл  жа зу 

1929  жылдан  1940  жылға  дейін 

жүргізілген.  Егер  сол  уа қыт та­

ғы  газет­журналдарды  па рақ та­

сақ,  Қазақстан  атауы  Q  қарпі мен 

берілген, Qazaq SSR деп жазылға­

нын  көреміз.  Тіл  мамандары  осы 

Q  әрпін  құп  көреді.  Себебі  қазақ 

тіліндегі  «қ»  мен  «к»  дыбысының 

ай ты луында  фонетикалық  ерекше­

ліктер  бар.  Қазақтың  «қ»  дыбы­

сын  ағылшынның  «q»  дыбысына 

жа қындау.  Ал  бүгінгі  «Kazakhstan» 

атауы орысшадан тікелей аударған 

«Казахстан»    атауына  сайма­сай. 

Бірақ  бізге  «казах»  емес,  «қазақ» 

жақын ғой. Ендеше, бұл қолдайтын 

бастама.   

Қазір Q­елі, Q­pop, Qazaq Bank, 

Qazaq  Air  деген  атауларға  көз  үй­

реніп  қалды.  Таяуда  Қазкоммерц­

банк  те  өз  атауын  Qazkom  деп  өз­

гертті.  Бұ рын  банк  3  тілде:  Қазком 

(қазақ ша),  Казком  (орысша)  және 

Kazkom  (ағылшынша)  деп  жазы­

лып келген еді. Бұдан былай ортақ 

атау  Qazkom­ға  біріктірілді.  Ел­

басы  ұсын ған  Қазақстан  атауын 

өзгер ту ге  қатысты  да  талас­тар­

тыс  көп.  «Ар ғы  атам  ер  түрік,  Біз 

Қазақ  елі міз»  ­  деп  ұрандатқан 

кешегі  Алаш  арыстарының  арма­

ны  да  дер бес,  жарқын  «қазақ  елі» 

атану  еді.  Күні  ертең  Қазақстан 

атауы  өзгеріп  «Qazaq  eli»  немесе 

«Qazaq  Republic»  деп  аталар  бол­

са, егеменді ел ре тінде де сезінуге 

жол ашар еді.ҚАЙТАРМАЙМЫН, 

ОЛ ХАЛЫҚТЫҢ МЕДАЛІ

Көш  керуені  алға  жылжып,  заман   зы­

мыраған  уақытта  қаланың  экономикасы  да­

мып,  әлеуметтің  әлеуеті  ар та  түскені  анық 

байқалады. Облыс  ор та лығының ажарына ру­

хани  нәр  берген  көше  кітапханалары  пайда 

болғанына да біраз уақыт болды. Бұрынғы  аты 

бар да, заты жоқ аялдамалар қазір жоқ. Себебі 

қаланың үлкен көшелерінде заманауи «әйнекті 

аялдамалар»  көше кітапханасы бой түзей ба­

стап еді. Тек бұл аялдамалар көрікті ғана емес, 

әде биет әлемімен сабақтасып жатыр.  Елорда 

да  көше  кітапханасы  осыдан  жеті­сегіз  жыл  

бұрын  қолға алынды.  Технологияның да мы­

ған заманында адамдардың уақы ты шектеулі.  

Қоғамдық  көлікті  күтіп,  аял да мадағы  ақын, 

жазушыларымыздың  шы ғармашылығы  мен 

қатар өмірбаянымен танысып ол туралы біраз 

мәліметтке  қа нығады.  Ондағы  басты  мақсат 

– кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру. 

Ақын  –  жа зушылардың  шығармашылығына 

де  ген қызығушылығын арттыру. Озық үлгі де­

гі  аялдамалар  қаламызда  алғаш  ор натылған 

шақта  көпшілік  танданысын  жасырмады. 

Елдің ықыласына бөлеген бұл бастама аймақ 

басшысының  тапсырмасымен  жүзеге  асты. 

Дамыған  өркениетті  елдер  аялдамаларды 

жарнама  орнына  айналдырған.  Сол  арқылы 

қаржы тауып отырса, біз рухани байлыққа мән 

бердік.  Еліміз  бойынша  көптеген  қала ларда 

атап айтар болсақ, Қарағанды қа ласында да 

ақылды  аялдамалар  бой  түзеуде.  Олардың 

артықшылығы 

сенсор лық 

дисплейлерді 

қолдану  арқылы  тұрғындар  өздерінің  аял­

дамаларын,  қаты най тын  көлік  нөмірін,  қай 

жерде   ке ле  жатқаны  жайлы  ақпарат  алады. 

Болашақта бұл аялдамалар біздің қала мыз да 

болуы да бек мүмкін. 

Сыр елі – өнер мен мәдениеттің оша ғы, та­

рихы тереңде жатқан сырлы өңір. Сондықтан 

да облысымыздың бас қаласы Қызылорданың 

гүлдену,  көркейуі,  әрбір  тұрғынның  рухани 

нәр  алуы  үшін  жа салған  жұмыстарға  халық 

қашанда дән риза.АҚЫЛДЫ АЯЛДАМАЛАР – 

ҚАЛА АЖАРЫ

Гүлбану МАҚАЖАН

Бұл ұйым – жастардың жұ­

мыстан тыс қоғамдық өмірдегі 

саяси,   ғы лыми,  әлеуметтік, 

мә де ни,   спорттық  бағыттағы 

шара лар ға  белсенділігін  арт­

тырады.  Жастардың  құқықта­

рын  түсін діріп,  жауапкершілік 

жүктейді.  Әлеуметтік  құқық­

тық  ортада  өзін  қорғауға 

әзірлейді. Жас тар ісі жөніндегі 

комитеттердің  қызметін  да­

мыту  мақсатында  бірнеше 

бағытта  семинарлар,   сайыс­

тар  мен  іс­шаралар  өткі зіліп 

келеді.  Жыл  басынан  бері 

аймағымызда  14  кәсіпорын 

мен мекемеде жас тар комитеті 

ашылды. 

KAZAKHSTAN БА, QAZAQSTAN БА?

СОҢҒЫ  УАҚЫТТА  ҚАЗАҚСТАН 

АТАУЫНЫҢ  ЖАЗЫЛУЫНА  БАЙ­

ЛАНЫСТЫ  ӘЛЕУМЕТТІК  ЖЕЛІДЕ 

ТҮРЛІ  ПІКІР  АЙТЫЛУДА.  САЯСАТ­

ТАНУШЫДАН  БАСТАП,  БИЛІКТЕГІ 

БАСШЫЛАРҒА  ДЕЙІН.  БҰҒАН  ДЕ­

ЙІН  ДЕ  ТІЛ  МАМАНДАРЫ  ЛАТЫН 

ҚАРПІНДЕГІ  ҚАЗАҚСТАН  АТАУЫ­

НЫҢ БҰРЫСТЫҒЫН АЙТЫП, ДӘЛЕЛ 

КЕЛТІРГЕН  БОЛАТЫН.  БІРЕР  КҮН 

БҰРЫН  СЕНАТ  ТӨРАҒАСЫ  ҚА­

СЫМ­ЖОМАРТ  ТОҚАЕВ  ТА  МҰНЫ 

ҚОШ ТАҒАН  СЕКІЛДІ.  ӨЗІНІҢ  ТВИТ­

ТЕРДЕГІ  ПАРАҚШАСЫНДА  «KA­

ZAKHSTAN­НАН  ГӨРІ,  АҒЫЛШЫН 

ТІЛІНДЕ  QAZAQSTAN  АТАУЫ  ЕЛІ­

МІЗДІҢ  ҰЛТТЫҚ  НЕГІЗІН  ДҰРЫС 

КӨРСЕТЕДІ» ДЕП ЖАЗҒАН.

АЙМАҒЫМЫЗДА 

«ЖАСТАР» 

ОР ТА ЛЫҒЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ НІҢ 

ЫҚПАЛЫМЕН 2014 

ЖЫЛДАН БЕ РІ 

ӘРТҮРЛІ САЛАДАҒЫ 

КОМПАНИЯЛАР  

ЖА НЫНАН ЖАСТАР 

ІСІ ЖӨНІНДЕГІ 

КО МИТЕТ ЖҰМЫС 

ІСТЕП КЕЛЕДІ. 

МАҚ САТЫ – 

ЖАСТАРДЫҢ 

ӨЗІН­ӨЗІ БАСҚАРУ 

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

ӘРЕКЕТТЕРІН 

БЕКІТІП, АЗАМАТТЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН 

АРТТЫРУ.


ЖАЛЫНДЫ ЖАСТАР КОМИТЕТІ

№ 44 (166) 3 ҚАРАША, БЕЙСЕНБІ, 2016 ЖЫЛ

ЖАЛЫНДЫ ЖАСТАР КОМИТЕТІ

Жастардың бастамалары 

мен құқықтарына бей­жай 

қарамайтын «ҚазГерМұнай», 

«ҚОР», «Торғай Петролеум» 

мұ най компаниялары, «Қазақ­

те леком» АҚ, «Қа зақ стан 

Те мір Жолы» АҚ, «АралТұз» 

АҚ мен Облыстық ме дицина  

ор талығы, Ха лыққа қызмет 

көр сету орта лығы, Жастар 

денсау лық ор талығы, «Абзал 

және К» серіктестігі, «Қорқыт 

Ата» әуежайы, «Гелиос» 

жанармай бекеті қолдау 

білдірді. Сон дай­ақ «Каз Су 

Шар» РММ­сі, «Қазақстан 

Тұрғын Үй Жинақ Банкі» 

Қызылорда облыстық фи­

лиалдарында да жастар 

ко ми теттері құ рыл ды.Айсұлу Малаева, 

«Қазақтелеком» АҚ 

Қызылорда филиалының 

өңірлік жастар ұйымының 

жетекшісі: 

− Мекеменің жастары  

бір уақ бас қосып, дидар­

ла самыз. Мақсат – аймақ­

та жүзеге асып жат қан 

Елбасының сарабдал  саяса­

ты на, жастар саясаты ның 

жүзеге асуына қол дау білдіру. 

Жастарды бел сен ді лігін 

арттырып, олардың тұлға 

ретінде же міс ті дамуына 

барлық жағ дай жасау. Әр бір 

жас ты тек жұмыста ғана 

емес қо ғам дық өмірге де 

белсене ара ласуға шақыра­

мыз. «Жас тар» орталығы 

ұйымдастырған ша ралараға 

да белсене қаты самыз. 

«Жастар» орталығының 

мә ліметінше, жыл басынан 

бері жастар ко митеті 

спорттық, ин теллектуалдық 

ба ғытта түр лі шаралар 

ұйым дас ты рып ты. Қа зақ 

жас та рының ғана емес, 

Ор талық Азия жас та рының 

көш  бас шысы Ком мунистік 

Жас  тар Интер националы 

ат қа ру ко ми тетінің шығыс 

ел дері жас тар арасындағы 

жұ мыс бөлімінің меңгерушісі 

Ғани Мұратбаев болған. 

Жиырмадан енді асқан 

жалынды жас «Болашақ – 

жас тар дікі» − деп жастардың 

білім алып, әлеуметтік 

өркениет жолына түсуіне, 

саяси  са на ның өсіп­жетілуіне 

өз үле сін қосып, халқының 

өрке ниет тік жолға түсуі 

үшін мін детті түрде ғылым 

мен білім қажет екенін 

алға тартты. Бүгінгі жас тар 

комитетінің әрбір бел сен ді­

сінің бойында ұйым дас ты­

рушылық, ше шендік, табан­

дылық, әділдік, адалдық, 

шын шылдық, әлсіздерге 

қамқорлық секілді асыл 

қа сиет тер тоғысса игі. 

Сонда жұмысшы жастар өз 

саласында жоғары жетістікке 

жетіп, аймақ дамуына өз 

үлесін қосары  анық.

Жобаны  жүзеге  асыру  қа­

ла ның  санитарлық  та за лы ғын 

жақсартуға,  то пы рақ,  су  бе ті нің 

астыңғы және үстіңгі бөлік терінің 

лас тануын,  парниктік  газ  қал­

дықтарын азайтуға, яғ ни Қы зыл­

орда  қаласының  эко ло гиялық 

жағдайын  жақсар ту ға  мүмкіндік 

береді.  Жобаны  ЕҚҚДБ,  ҚР 

Үкіметі,  облыс  әкімдігі  және 

Халықаралық  та за  технологи­

ялар  қоры  қар жы ландырады. 

Жоба 


аясында 

болашақта 

экологиялық  таза  электрлі  және 

биогазды  жылу  энергиясын  алу 

жоспарлануда. Тұрмыстық қатты 

қалдықтарды  өңдейтін  зауытта 

тұрақты  жаңа  жұмыс  орындары 

ашылады. 

ЕҚҚДБ­мен  келісімге  қол 

қою  рәсімінде  Қызылорда  об­

лы сының  әкімі  Қырымбек  Кө­

шер баев  аймаққа  халықара­

лық  қаржы  ұйымдарын  тар­

ту  мақсатында  жасалып  жатқан 

жұмыстар жөнінде айта кетті. 

–  Бюджет  бүйірді  қысып 

тұрған  сәтте,  бұл  дұрыс  ше­

шім  болып  табылады.  Ха лық­

аралық  қаржы  ұйымда ры мен 

бірлескен  келісімдер  аясын­

да  жүзеге  асырылатын  жоба­

ларды  қолдау  мақсатында    ҚР 

Үкіметі жобаның жалпы  құнының 

40 пайызына  де йін қайтарымсыз 

несие  бе ру  тәртібін  бекітті.  Ірі 

инфрақұ ры лымдық 

жобалар­

ды  жү зе ге  асыру  үшін  бұл  ең 

қо лай лы  шарттар  болып  табы­

лады. Тұрмыстық қатты қалдық­

тар дан  экологиялық  таза  жылу 

және  электр  қуатын  алу    жоба­

сы  заман  талабына  сай  және 

«ЭКСПО­2017» 

халықаралық 

көрмесінің  талаптарына  сәй кес 

келеді, ­ деді аймақ басшысы.

ЕҚҚДБ­нің 

Қазақстандағы 

директоры  Джанет  Хэкман   өз 

кезегінде  «жасыл»  техноло­

гия ларды  енгізу  бойынша   Қы­

зылорда  облысы  пи лот тық 

аймақ  екенін  атап  өтіп,  алдағы 

уақытта  табысты  байланыс 

орнатуға  үмітті  екенін  жеткізді. 

ЕҚҚДБ  салымы  аймақтың  ин­

фра құрылымдық  мәселесін  аз 

уақытта  шешіп  қана  қоймай, 

бірлескен  жобаға  тартылған  кә­

сіпорындардың  жұмысын  жан­

дандыруға мүмкіндік бе ре ді. ҒАНИ СЫЙЛЫҒЫ 

ТАБЫСТАЛДЫ

Қазалы  ауданында  қазақ  көшбасшысы  Ғани 

Мұратбаев  атындағы  облыстық  жас тар  сыйлығы 

салтанатты  түрде  табысталды.  Алғаш  рет 

ұйымдастырылған  байқауға  70  үміткер  қатысып, 

олардың ішінен 21 жас лайықты деп танылды. Байқау 

жеңімпаздарына төсбелгі және ақшалай сыйлық та­

бысталды. Салтанатты шарада облыс әкімінің орын­

басары Р.Рүстемов облысымызда жастар сая  сатын 

жүзеге асыру бағытында ауқымды жұ мыс атқарылып 

жатқанын  тілге  тиек  етіп,  сол  кездердегі  комсомол 

комитеттерінің хатшыларын Ғани Мұратбаевтың 114 

жылдығына  арналған  мерекелік  төсбелгімен  мара­

паттады. 

Шараның  шырайын  келтірген  эстрада  жұл дыз­

дары  Г.Оразымбетова  мен  «Азия»  тобы  ән  айтып, 

көпшілікке мерекелік көңіл­күй сыйлады.

ШЕБЕРЛІКПЕН ОЙНАДЫ

Әбіш  Кекілбаевты  еске  алуға  арналған 

шара  аясында  Н.Бекежанов  атындағы 

музыкалық  драма  театрда  «Адам  болып 

өтейін»  драмасының  премьерасы  бол­

ды.  Жазушы  Шыңғыс  Айтматовтың  «Най­

ман ана» туындысы мен Әбіш Кекілбаевтың 

«Күй» повесінің желісімен жазылған Сартай 

Жүсіптің  пьесасын  театр  әртістері  жоғары 

шеберлікпен ойнады. «Адам болып өтейін» 

қойылымы  –  ананың  балаға  деген  махаб­

батын  айшықтаған  туынды.  Көрермендер 

қатарында облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 

және  Әбіш  Кекілбаевтың  жұбайы  Кла­

ра  Жұмабаева  болды.  Қойылым  соңында 

жазушының  жұбайы  театр  ұжымына 

алғысын білдірді.

Жарасхан ҚУАНЫШБАЙҰЛЫ

Жалғасы. Басы 1-бетте

Біріншіден,  сіздің  балаларыңыз  үшін  18  жасқа  дейін  мемле­

кет  әлеуметтік  медициналық  сақтандыру  қорына  салымдар  енгізеді.

Екіншіден,  егер  сіз  жұмыс  істемесеңіз  және  3  жасқа  дейінгі  баланы 

күтумен айналыссаңыз, онда мемлекет сол кезеңге Сіз үшін де міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне жарналарды салады. Басқа 

жағдайларда медициналық көмек алу мүмкіндігін сақтап қалу үшін сізге:

а) тұрғылықты орын бойынша жұмыспен қамту орталығына хабар ла­

суыңыз қажет, ол жерде сіздің біліктілігіңіз бен жұмыс тәжірибеңізге сәйкес 

жұмысқа орналасу нұсқаларын ұсынады. Егер ұсынылған нұсқалар жара­

маса, онда сіз жұмыссыз мәртебесін аласыз және бұл жағдайда мемлекет, 

белгіленген уақыт ішінде, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына сіз 

үшін салымдар төлеу бойынша міндеттемені өз мойнына алады;

б)  салық  органдарында  жеке  кәсіпкер  ретінде  тіркелесіз  және  сіз 

мәлімдеген  табыстың  немесе  табыс  болмаған  жағдайда  минималды 

еңбекақы төлемінің 2%­ы көлемінде салымдар жасауға болады; 

в)  егер  сізге  алдындағы  екі  нұсқа  жарамаса,  онда  сізге  өз  бетінше 

екінші деңгейдегі банктер арқылы минималды еңбекақы төлемінің 2%­ы 

көлемінде медициналық сақтандыру қорына салымдар жасауға болады.

Міндетті  әлеуметтік  медициналық  сақтандыру  (МӘлМС)  пакеті 

шеңберіндегі  медициналық  қызметтер,  сақтандырылған  азаматтық 

орналасқан  жерінен  тәуелсіз  Қазақстан  Республикасының  барлық 

аумағында көрсетіледі.

ҚР-ДА МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК 

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫ 

ЕНГІЗУ БОЙЫНША 

Ел азаматы ретінде, МӘлМС енгізуден мен не аламын?

1

1996-1998 жылдардағы ММСҚ-ның жұмыс тәжірибесі біздің 

есімізде. Осындай жағдай қазір де қайталанбайтынына 

кепілдік бар ма? 

2

Мен  үш  баланың  анасымын,  ажырасқанмын,  ресми  түрде 

жұмыс істемеймін, алимент алмаймын, қосымша табыс болып 

тұрады. МӘлМС-пен не істеймін?

4

Айтыңызшы, ҚР барлық аумағы бойынша сақтандырылған 

азаматтарға,  мысалы,  іссапарға  жіберілген,  демалыстағы 

адамдарға  медициналық  қызметтер  көрсетіле  ме?  Әлде  тек 

тіркелген тұрғылықты орын бойынша ма? 

5

МӘлМС енгізу медициналық қызметкерлердің ақшалай «риза-

шы лығын» шешуге қалай көмектеседі?

3

Біріншіден,  ҚР  аумағында  сіз  таңдаған  кез  келген  емхаданағы 

медициналық көмек. Бұл жағдайда, емхананың шығыстарын толығымен 

Қор өтейді;

Екіншіден, ТМККК және МӘлМС пакеттері шеңберінде қарастырылған 

медициналық көмекке жұмсалатын қосымша төлемдердің барлық түрінен 

босатыласыз;

Үшіншіден,  сізге  елдің  кез  келген  дәріханасында  ұсынатын,  құрамы 

бойынша  кеңейтілген  және  жақсартылған  дәрілік  заттардың  тізбесіне 

толық қол жетімділік (Қорда фармацевтикалық қызметтердің жеткізушілері 

ретінде тіркелген);

Төртіншіден, ӘлМСҚ­да сіздің пайдаңызға аударылған салымдар және 

медициналық ұйымдарда сізге көрсетілген қызметтер туралы ай сайынғы 

ақпаратты алу мүмкіндігі;

Бесіншіден, сапасыз қызмет көрсетілсе немесе МӘлМС қатысушысы 

ретінде  сіздің  құқықтарыңыз  бұзылған  жағдайда  Қор  арқылы  өз 

құқықтарыңызды және мүдделеріңізді қорғау.

Қоғамда  жүзеге  асырылатын  кез  келген  өзгерістердің  өз  жағымды 

және жағымсыз тұстары бар. 1996­1998 жылдарда сақтандыру медицина­

сын құру тәжірибесін сын көзбен ғана қабылдауға болмайды, оның сөзсіз 

жақсы жақтары бар. Бұл реформаның ең басты нәтижесі – экономикадан 

қосымша қаражатты тарту есебінен денсаулық сақтау жүйесі объектілерінің 

желісін және медициналық көмектің  ел халқына қолжетімділігін сақтау бо­

лып  табылады.Мысалы,  осындай  мамандандырылған  бағдарламаның 

болмауы балалар мектепке дейінгі мекемелердің жекешелендіруге әкеп 

соқты, оның салдары осы күнге дейін сезіледі.Одан басқа, 90­жылдардағы 

экономикалық шындықтар ағымдағы жағдаймен салыстыруға келмейді.20 

жыл бұрын көптеген кәсіпорындар күрделі қаржылық қиыншылықтарға тап 

болғаны бәріміздің есімізде, олардың көбісі банкротқа ұшыраған, еңбекақы 

бойынша үлкен қарыздар жинаған. Экономикалық дағдарыс жаппай, оның 

ішінде медициналық сақтандыру қорына төлемеудің негізгі себебі болды. 

Қордың жағдайы экономикалық белсенді емес халық үшін тұрақты ауда­

рымдарды қамтамасыз етуге қаратылған жергілікті атқарушы органдардың 

да  қиын  жағдайға  тап  болғанына  байланысты  күшейе  түсті.  Бүгінде  біз 

экономикадағы  жұмыспен  қамтудың  елеулі  өсімін  белгілейміз.  Отандық 

кәсіпорындарда 6,5 миллионнан астам жалданған жұмыскерлер еңбек ету­

де, ай сайын жұмыс берушілер Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 53 

млрд. теңге және өз жұмыскерлерінің пайдасына әлеуметтік сақтандыру 

қорына 23 млрд. теңге аударады. Белсенді емес халық үшін ӘлМСҚ­а са­

лымдарды  төлеу  бойынша  міндеттемелерді  мемлекет  өз  мойнына  ала­

ды. Осының барлығы, жалпы, енгізіліп отырған медициналық сақтандыру 

жүйесінің тұрақты қызмет етуінің алғышарттарын қалыптастырады.

Медициналық  қызметкерлердің  ақшалай  «ризашылығы»  немесе  

қо сым ша  бейресми  төлемдердің  негізінде,  бірінші  кезекте,  еңбекақы 

төлеу дегі  теңгермешілік  бар.Қазір  біліктілігі,  тәжірибесі,  дағдылары  мен 

білімдеріне  тәуелсіз  мамандандыру  салдарынан  дәрігерлер  бірдей 

еңбекақы  алады.  МӘлМС  жағдайында  пациенттердің  өздері  таныған 

дәрігер көрсетілетін қызметтің көлемі мен сапасына сәйкес (немесе адек­

ватты)  еңбекақыға ие болады. Азаматтар жарналарды аудара отырып, 

госпитализацияларын немесе емханаға жүгінуін төлеп отыр. Осыған бай­

ланысты, жүйенің қатысушылары МӘлМС жүйесі белгілеген жарналардан 

басқа қосымша төлемдерді жүзеге асырмауы тиіс. Осылайша, сақтандыру 

медицинасының дамуымен медициналық көмекке бейресми төлемдердің 

проблемасы өзектілігін жояды.ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ЗАУЫТ САЛЫНБАҚ

Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы әкімдігі, Еуропалық қайта құру және даму 

банкі және «Қызылорда тазалығы» ЖШС арасында «Қызылордада тұрмыстық қатты 

қалдықтарды өңдеу» жобасын жүзеге асыру туралы келісімге қол қойылды. 

Қ.Ақдәулетова 1985 жыл­

дан  Қазанғап  атындағы  Қы­

зыл орда  музыкалық  кол­

леджінде  шәкірт  тәрбиелеп 

келеді.  Сыр  елінің  талантты 

қызының  кешіне  КСРО  ха­

лық  әртісі,  қазақтың  бұлбұ­

лы 

Бибігүл 


Төлегенова 

ке ліп,  жылы  лебізін  біл­

дір ді.  Сыр  бойының  жас 

өнерпаздарының шыңда лып, 

республикалық,  халықара­

лық  деңгейдегі  үлкен  дода­

лар ға  қатысып,  жүлделі 

орын дарды иеленуінде Қара­

көз  Ақжігітқызының  еңбегі 

зор.  Сонымен  қатар  ерекше  

дауыс иесі қазақ және шетел 

композиторларының  клас­

си калық әндері мен романс­

тарын  өзіне  тән  мәнермен 

орындауымен ерекшеленеді. 

Шығармашылық  кеш  аясын­

да  Қызылорда  облыстық 

мәс  лихат  хатшысы  Н.Байқа­

да мов  мерейтой  иесін  об­

лыстың  құрмет  громатасы­

мен марапаттады.

Ж.ҚУАНЫШБАЙҰЛЫ

ҚАРАКӨЗ АҚДӘУЛЕТОВА 60 ЖАСТА

Мәдениет майталманы, әнші-ұстаз, Қазақстанның еңбек сіңірген 

әртісі  Қаракөз  Ақдәулетова  мерейлі  60  жасқа  толды.  Осыған  орай 

Н.Бекежанов  атындағы  музыкалық  драма  теат рында  музыкалық 

ән  өнері  фестивалі  өтті.  Шарада  ұстаздың  республикаға  танымал 

шәкірттері, ең танымал туындыларды орындады. 

100 СҰРАҚ – 100 ЖАУАПТҮЗЕТІП ОҚЫЛСЫН

«Ақмешіт жастары» газетінің №42 (164) 20 қазан, бейсенбі, 2016 жылғы санындағы 

«Бір  түп  алма  ағашы»  немесе  спектакльден  кейінгі  ой»  тақырыбындағы  мақаладағы 

Алмагүл Қарықбаеваның есімі Алмагүл Артықбаева және Манап Алқабайдың есімі Қанат 

Арқабаев болып түзетіліп оқылсын. Мақаладағы сурет ғаламтордан алынған.


№ 44 (166) 3 ҚАРАША, БЕЙСЕНБІ, 2016 ЖЫЛ

БЛОГЕРМЕН 

ЖУРНАЛИСТІ


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет