Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет23/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   62

Қҧзыреттілігі:  Біртұтас  ортадағы  процестерді  түсіндіру,  талдау  және 

зерттеу  жұмыстарын  жүргізу,  теориялық  физиканың  тәсілдерін  іс-жүзінде 

қолдану. 

Пререквизиттер: Механика.  

Постреквизиттер: Педагогикалық қызмет. 


 

 

167  

Пәннің  мақсаты:  Сұйық  қозғалысын  оқытуда,  газ  тәріздес  және  қатты 

деформацияланатын  ортаны  оқытуға  арналған,  физикалық  шамаларды  оқыту, 

есептерді шығару әдістерін игеру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Тұтас  орта  кинематикасы.  Деформация  теориясның 

негіздері. Тұтас орта динамикасының негізгі теоремалары. Термодинамиканың  

негізгі  ұғымдары.  Тұтас  орталардың  электродинамикасы.  Классикалық 

модельдері. Пән оқытушысы: 1. Бердалиев Е. 

                              2. Бердышев А.  

46. Қатты денелер теориясы, коды-KDT 4307, 7-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Әртүрлі  жартылай  ӛткізгіш  материалдардың  физикалық 

қасиеттері, сипаттамалары туралы толық мағлұмат алу. Пререквизиттер: Механика, молекулалық физика.  

Постреквизиттер: Педагогикалық қызмет. 

Пәннің  мақсаты:  Жартылай  ӛткізгіш  материалдар  негізінде  жасалған  

физикалық аспаптар мен құрылғыларды пайдалана білуді үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Қатты  денелердің  құрылымы  және  қасиеттері. 

Қарапайым  кристалл  құрылымдар.  Қатты  дененің  жылу  сыйымдылығы  мен 

жылуӛткізгіштігі. 

Пән оқытушысы: 1.Бердалиев Е. 

                            2.Бердышев А.  

47. Радиоэлектроника, коды-Rad 4308, 7-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: 

Радиобайланысты 

қарапайым 

және 


функционал 

схемаларының  жұмыс  істеу  принциптерін,  аналогты-цифрлы  және  цифрлы-

аналогты түрлендіргіш-тердің жұмыс істеу принциптерін білетін болады. 

Пререквизиттер: Электр және магнетизм. 

Постреквизиттер: Педагогикалық қызмет.  

Пәннің  мақсаты:  Әртүрлі  электрондық  қондырғыларды  негізге  ала 

отырып,  сигналдарды  ӛндіру,  тасымалдау,  ӛңдеуден  ӛткізу  және  түрлендіруге 

байланысты іргелі физикалық заңдылықтарды оқып үйрену. 

Қысқаша  мазмҧны:  Радиотехникалық  тізбектер  мен  сигналдар. 

Интегралды  микросхемалардың  құрылу  және  жұмыс  істеу  принциптері. 

Аналогты  микроэлектроника.  Сызықты  емес  электрондық  құрылғылар. 

Импульстық  құрылымдар.  Цифрлы  микроэлектроника.  Электрониканың  даму 

перспективалары мен жаңа салалары. 

Пән оқытушысы: 1.Бердалиева Т. 

                            2.Бердышев А.  

48. Вакуумдық электроника, коды-BE 4308, 7-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Сызықты және сызықты емес электр тізбектерін есептеуді, 

Кирхгоф заңының негізін меңгеру.  Пререквизиттер: Электр және магнетизм. 

 

 

168  

Постреквизиттер: Педагогикалық қызмет.  

Пәннің мақсаты: Электр тізбектерін есептеуді үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:Тұрақты  токтың  сызықтық  және  сызықтық  емес 

тізбектері.  Магниттік  тізбектер.  Синусоидалы  токтың  бір  фазалы  және  үш 

фазалы тізбектері. Сызықтық тізбектердегі ӛтпелі процестері. Тӛрт полюстіктің 

теориясы. Пән оқытушысы: 1.Бердалиева Т. 

                            2.Бердышев А.  

49.  Математикалық  физика  әдістері,  коды-MFA  4309,  7-семестр,  3 

кредит.  

Қҧзыреттілігі: Математикалық физика аппаратын меңгеру.  

Пререквизиттер:  Математика,  механика,  молекулалық  физика,  электр 

және магнетизм. Постреквизиттер: Педагогикалқ қызмет. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  физиканың  есептерін  шығару  үшін 

математикалық физиканың әдістерін пайдалануға үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Векторлық  анализ  және  ӛрістің  математикалық 

теориясы. Пән оқытушысы: 1.Жаңабаев Ж. 

                            2.Белес А.  

50.  Нақты  айнымалы  функциялар  теориясы,  коды-HAFT  4309,  7-

семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Осы  пән  бойынша  тақырыптарға  байланысты  есептерді 

шеше білуі.          Пререквизиттер:  Математика,  механика,  молекулалық  физика,  электр 

және магнетизм. Постреквизиттер: Педагогикалық қызмет. 

Пәннің  мақсаты:  Физика  пәнін  оқып  үйрену  үшін  қасиетті 

математиканың салаларын оқытып үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Математиканың  физиканы  үйренуге  қажетті 

салалары:  Алгебра,  геометрия,  дифференциалдық  және  интегралдық 

есептеулер,  қатарлар,  дифференциалдық  және  интегралдық  теңдеулер. 

Вариациялық  есептеу.  Векторлы  және  тензорлы  анализ.  Ықтималдықтар 

теориясы. 

Пән оқытушысы: 1.Жаңабаев Ж. 

                           2.Белес А. 

 

 

  

 

  

 

169  

8. Мамандығы: 5В060200 – Информатика 

Академиялық дәрежесі: 5В060200 – Информатика мамандығы бойынша      

       жаратылыстану бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KT 1101 

Қазақстан тарихы 

  

 

 ЖБП  ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі   

 

 ЖБП 

K(0)Т 


1105 

Қазақ (орыс) тілі 

 

  

 

ЖБП  Inf  1106 Информатика 

  

Жоқ 

 

ЖБП  TKN 1108 Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

  

 

 ЖБП  Aleu 1109  Әлеуметтану 

  

 

 БП 

МТ 1201 


Математикалық 

талдау 


 

  

 

2-семестр -20 кредит Міндетті компонент - 17 кредит 

Таңдау компоненті  - 3 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


Saya 2103 

Саясаттану 

БП 


PRO 1209                                                                                                                                                                                                                                           

ABTPT 


1209                                                                                                                                                                                                                                         

1. Программалау (Турво 

Паскаль)                                                                                                                                                                                                                                      

2. Алгоритмдеу және Basic 

тілінде программалау 

технологиясы                                                                                                                                                                                                                                              

ЖБП 


ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі   

 

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП 

ETD 1107 

Экология және 

тұрақты даму 

 

  

 

ЖБП ETN 2110 

Экономикалық 

теория негіздері 

  

 

 ЖБП 

KN 2111 


Құқық негіздері 

  

 

 БП 

AGSA 


1202 

Аналитикалық 

геометрия және 

  

 

  

 

170  

сызықтық алгебра 2-курс 

3-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент -15 кредит 

Таңдау компоненті - 4 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  FiL 2102 

Философия 

БП MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

ЖБП  ETN 2110 Экономикалық 

теория негіздері 

 

  

 

ЖБП  KN 2411 Құқық негіздері 

  

 

 БП 

DM 2204 


Дискретті  

математика 

 

  

 

БП ADK 2205  Алгоритмдер 

және деректер 

құрылымы 

  

 

 БП 

KKТ 2207  Кәсіби қазақ тілі 

 

  

 

КП BTT 2301 

Бағдарламалау 

тілдері және 

технологиялары 

 

  

 

4-семестр – 19 кредит Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті - 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  Saya 2103  Саясаттану 

БП 


Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениеті тарихы 

БП 


DT 2203 

Диффренциалдық 

теңдеулер 

БП ITMS 2205                                                                                                                                                                                                                                           

Top 2205                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық статистика                                                                                                                                                              

2. Статистиканың жалпы 

теориясы                                                                                                                                                                                                                                      

БП TAT 2206 

Тілдер мен 

автоматтар  

теориясы 

БП 


DPT 2208                      

DBZhK 


2208                                                        

1. Дельфи программалау 

тілі  

2. Деректер базасын жобалау және қолдану 

КП KBShT 

2208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП EBO 2214                                                                                                                                                                                                                                           

EBShK 


2214                                                                                                                                                                                                                                                 

1. MS Excel-де 

берілгендерді ӛңдеу                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. MS Excel-де бизнес 

шешімдер қабылдау 3-курс 5-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент - 6 кредит 

Таңдау компоненті – 13 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


DT 3203 

Диффренциалдық 

теңдеулер 

БП KA 3207                                                                                                                                                                                                                                     

EEMP 3207                                                           

1. Компьютер 

архитектурасы                                                                                                                                                  

2. ЭЕМ-де практикум                                                                                                                                                                                          

БП KKТ 3207  Кәсіби қазақ тілі 

БП PT (C\C++) 

3212                 

C#TB 3212  

1. Программалау тілі (С\С 

++)                                                                                                                                                                                                                 

2. С# тілінде бағдарламалау 

КП 


DKT  

3302 


Деректер 

қорының  

теориясы 

КП ZhР 3301 

BJ 3301                                                                                                                                                                                                                                   

1. Жүйелік бағдарламалау                                                                                                                                                                                        

2. Бағдарламалық 

жасақтама  

 

171  

 

  

 

КП VB 3303   

ITPKOKO 


3303 

1. Visual Basic 

2. Инновациялық 

технологияларды 

пайдаланып компьютерлік 

ӛңдеуді кредиттік оқыту 6-семестр - 19 кредит

 

Міндетті компонент - 2 кредит 

Таңдау компоненті - 17 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

 

  

 

БП SA 3213 

KMN 3213 

1. Сандық әдістер 

2. Компьютермен 

моделдеу негіздері 

  

 

 БП 

MKBZh 


3217  

SQLKST 


3217 

1. Мәліметтер қорын 

басқару жүйелері 

2. SQL құрылымдық 

сұраныстар тілі 

  

 

 КП 

JavaT 4302 

AKT 4302                       

1. Java  тілі   

2. Алгоритм құру 

технологиялары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  

 

КП IT 3307  

KT 3307                                                                                                                                                                                                                                     

1. Интернет технологиясы  

2. Компьютер 

технологияcы 

  

 

 КП 

KZh 3308     

KZhS 3308                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Компьютерлік желілер                                                                                                                                                                                                                               

2. Компьютерлік 

жүйелердің сенімділігі 4-курс 

7-семестр – 18 кредит

 

Міндетті компонент 

Таңдау компоненті – 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП Imm 4211 

SPEShAP 


4211 

1. Оптимизациялық әдіс-

тер және операцияларды 

зерттеу 


2. Сызықты программалау 

есептерін шешу әдістерін 

программалау 

  

Жоқ 

 

БП BSiPT 4208 

MKP 4208 

1. Borland C++ Builder 

ортасы                                                                                                                                                                                                      

2. Maple қолданбалы 

программасы 

 

  

 

КП JavaT 4302 

ZhOZh 


4302                       

1. Java  тілі   

2. Желілік операциялық 

жүйелер 


 

  

 

КП OBP 4304 

OZhZhA 


4304                                                                                                                                                                                                                                            

1. Обьектіге бағытталған 

программалау  

2. Операциялық жүйелерді 

жүйелік әкімшілендіру 

  

 

 КП 

IT 4308  

KАК 4308                                                                                                                                                                                                                                  

1. Интернет технологиясы  

2. Компьютерлік 

ақпаратты қорғау  

 

172  

 

  

 

КП KZh 4309     

BAKZh 


4309                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Компьютерлік желілер                                                                                                                                                                                                                               

2. Бағдарламаны 

әзірлеудің құрал-

жабдықтары  1.    Программалау  (Турво  Паскаль)  коды  -    PRO  1211,  2-семестр,    3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Базалық  (негізгі)  бағдарламалау  тілдерін  үйрену, 

бағдарламалау  ортасының  құрал-саймандарын  меңгеру,  жеке  бағдарламалық 

қолданбаларды құру. 

Пререквизиттер: Мектеп бағдарламасына сай математика және 

информатика. Постреквизиттер: 

Информатиканы 

оқыту 

әдістемесі, Дельфи 

программалау тілі,    Сандық әдістер.   Пәннің  мақсаты:  Берілген  мәселені  шешудің  алгоритмін  және  Турбо 

Паскаль    тілінде  программасын  құруды  үйрету,  қолданылатын  жобалау  және 

программалау технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет