Элективті пәндер каталогы


 Абайтану, коды - Aba 3202, 6-семестр, 2 кредитжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет38/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   62

 

33. Абайтану, коды - Aba 3202, 6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығы  мен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

 

 

276  

Пәннің  мақсаты:  Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ    ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан    әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатын  талдай,  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді.  

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алғашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай  ӛмірбаянының  тӛрт  нұскасы.  Ӛмірбаяндық  деректерді  екшеу  тәсілдері.  

М.  Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек  -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде. 

  Пән оқытушысы: 1. Әбенова Л.У. 

                               2. Байболова А. 

 

34. Ыбырайтану, коды - Ybr 3202, 6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог Ы. Алтынсаринның балалар әдебиетіне 

қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Ы.Алтынсарин шығармаларының идеялық тақырыптық 

мәнін ашу.  Қысқаша мазмҧны:  Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. Ы.Алтынсарин жазба әдебиетке тән проза жанрының да негізін салушы. 

Ыбырай - ғалым, этногроф. Ыбырай Алтынсарин  - реалист жазушы, ағартушы 

педагог.  Ы.Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні. 

Пән оқытушысы: 1.  Әбенова Л. 

   


                   2. Байболова А. 

 

35.  Органикалық  молекулалардың  функционалды  туындыларының 

химиясы, коды - OMFTH 3211, 6-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Органикалық молекулалардың функционалды 

туындыларының химиясы тұжырымдамасын қалыптастыру. Пререквизиттер: Органикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Органикалық реакциялардың механизмдері 

Пәннің мақсаты: органикалық  химиядан  іргелі  білім беру, органикалық 

қосылыстардың    негізін  кластарын  олардың  химиялық  және  физикалық 

қасиеттерін, алыну жолдарын, қолданылу саласын оқып үйрету. 


 

 

277  

Қысқаша  мазмҧны:  Органикалық  химия  теориясының  дамуының  негізгі 

этаптары.  Химиялық  құрылыс 

теориясындағы  электрондық 

түсінік. 

Конформациялық анализдің негізі. Стереохимия негіздері. Органикалық синтез 

реакциялары.  Органикалық  қосылыстардың  қышқылдығы  мен  негізділігі. 

Қаныққан  кӛміртегі  атомындағы  нуклеофильді  орынбасу.  Ароматты  жүйедегі 

электрофильді  және  нуклеофильді  орынбасу  реакциялары.  Кӛміртек  атомы 

арасындағы  еселік  байланыстарға  электрофильді  қосылу  реакциялары. 

Кӛміртегі-оттегі  қос  байланысы  бойынша  нуклеофильді  қосылу.Тотығу-

тотықсыздану реакцияларының механизмі. 

  Пән оқытушысы: 1.  Абдуразова П. 

   

                     2. Мадыханова Қ.  

36.  Органикалық    химияның  таңдамалы  тараулары,  коды  -  OHTT 

3211, 6-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Органикалық  химия-ның  негізгі  бӛлімдерін  игеру  және 

ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Пререквизиттер: Органикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Органикалық реакциялардың механизмдері 

Пәннің мақсаты: органикалық  химиядан  іргелі  білім беру, органикалық 

қосылыстардың    негізін  кластарын  олардың  химиялық  және  физикалық 

қасиеттерін, алыну жолдарын, қолданылу саласын оқып үйрету 

Қысқаша  мазмҧны:  Алицикді  қосылыс-тар.  Қаныққан  кӛмірсутектер. 

Алкандар.  Қанықпаған  кӛмірсутектер.  Алкендер.  Алкиндер.  Алкадиендер. 

Спирттер.  Альдегидтер  мен  кетондар.  Карбон  қышқылдары.  Карбоциклді 

қосылыстар.  Ароматты  кӛмір-сутектеріндегі  электрофильдік  орынбасу 

реакциялары, 

механизмі. 

Ароматты 

галогентуындылар. 

Ароматты 

сульфоқышқылдар  және  олардың  туындылары.  Ароматты  нитроқосылыстар. 

Ароматты аминдер. Диазоттау реакциялары және диазоний тұздары. Ароматты 

оксиқосылыстар. 

Ароматты 

альдегидтер 

мен 

кетондар. Ароматты 

карбонқышқылдары. Пән оқытушысы: 1.  Абдуразова П. 

   


                   2. Мадыханова Қ. 

 

37.  Химиядағы  физикалық  зерттеу  әдістері,  коды  -  HZFA3216,  6-

семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Химиялық 

зерттеулердің 

 

физикалық әдістерін 

қалыптастыру Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы   

Пәннің  мақсаты:  заттың  құрамын  және  оның  құрамындағы 

компоненттердің  мӛлшерін  анық-тау  және  зерттеу  әдістерімен  таныстыру, 

оқыту  және  осы  әдістерді  талдау  жасау  жұмыстарында  дұрыс  жүргізе  білуге 

үйрету.  

 

278  

Қысқаша 

мазмҧны: 

Сәулеленудің 

заттармен 

әрекеттесуі. 

Электромагнитті  толқындар  шкаласы.  Бейорганикалық  және  органикалық 

қосылыстардың  құрылысын  анықтау  әдістерінің  жалпы  сипаттамасы.  Масс-

спектроскопия, 

микротолқындық, 

инфрақызыл 

және 


ультракүлгін 

спектроскопия,  кӛріну  аумағындағы  спектроскопия,  ядерлі  магнитті  резонанс 

және 

электронды-парамагнитті резонанс, 

рефрактометрия, 

газды 

хроматография, рентгеноспектральды, 

электронды-зоналық 

әдістер. 

Молекуланың  құрылымын  анықтау  үшін  әртүрлі  физикалық  әдістерді  бірге 

қолданудың мысалдары. 

  Пән оқытушысы: 1.  Ибраимов Ч. 

   

                     2. Сулейманова Ф.  

38.  Химияны  оқыту  әдістемесінің  педагогикалық  негіздері,  коды  - 

HOAPN 3216, 6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  білім  саласындағы  зерттеу  мәселелерін  анықтау  мен 

шешуде теориялық және практикалық білімді жүйелі қолдануға дайындығының 

болуы, экспериментальдық зерттеулерді пайдалану қабілеті. 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  педагогикалық  шеберлік  туралы  түсінік 

беру; Қысқаша  мазмҧны:  Бұл    мұғалімнің    педагогикалық  ойлауы    мен    іс-

әрекетке,  педагогикалық  құбылыстарды    талдауға  және    құрылымдық  

элементтерге  бӛлшектеуге,  оқыту  мен  тәрбиелеу  теориясында  идеялар,  ой-

қорытындылар  жасауға,  негізгі   педагогикалық мәселелерді  анықтап,  дұрыс  

шешімін  табуға мүмкіндік береді. 

 Пән оқытушысы: 1.  Ибраимов Ч. 

   

                    2. Кулумбетова О.  

39.  Қызықты  химия  тәжірибелері  ,  коды  -KHT  4304,  6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бейорганикалық  заттар  қасиеттерін  теория  жүзінде 

меңгере  отырып,  химиялық  эксперименттер  жүргізу,  оларды  тәжірибе  жүргізу 

арқылы анықтауды меңгеру. 

Пререквизиттер: Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  бейорганикалық  химия  эксперименттерін  жасай  алу, 

талдау қабілеті. Қысқаша  мазмҧны:  Зертханалық  жұмыс  жасаудың  жалпы  ережелері. 

Химиялық  лабораторияда  студенттерге  қойылатын  талаптар.  Эксперименттік 

берілгендермен  жұмыс  істеу.  Химиялық  ыдыстар.  Химиялық  аспаптардың 

құрамы мен  қолданылуы. Химиялық жылытқыштар. Газды зерттеу үшін жинау 

тәсілдері.  Зертханалық  ыдыстарды  жуу  және  кептіру.  Заттарды  бӛлу  және 

тазалаудың әдістері. Кедергі электр пештері. Таразы және таразымен ӛлшеу.  

 

279  

  Пән оқытушысы: 1.  Ибраимов Ч. 

   

                     2. Кулумбетова О.  

40.  Табиғи  қосылыстар  химиясы,  коды  -  TKH  4304  ,  6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Күнделікті  тұрмыста  болатын  химиялық  реакциялар, 

химиялық реакциялардың жүру заңдылықтармен  танысу. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы          

Пәннің  мақсаты:  Тұрмыстағы  процестердің  жүру  заңдылықтарын 

зерттеуді оқып үйрету.      Қысқаша  мазмҧны:  Тұрмыста  қолданылатын  химиялық  жуғыш  заттар. 

Полимер  материалдарының  тұрмыста  қолданылуы.  Синтетикалық  химиялық 

бояулар. Желімдеу материалдары. Құрылыста қолданылатын химиялық заттар. 

Техникада  қолданылатын  химиялық  заттар.  Косметика  және  гигиена. 

Косметикалық  препараттар.  Мата  мен  киімді  бояу.  Бояулар.  Тазарту  және 

сұрыптау. Ӛсімдіктерді химиялық жолмен қорғау. 

  Пән оқытушысы: 1.  Ибраимов Ч. 

   


                     2. Кулумбетова О. 

 

41.  Жоғары  молекулалы  қосылыстар  химиясы,  коды  -  ZhMKH  4217, 

7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жоғары  молекулалы  қосылыстар  химиясының      негізгі 

бӛлімдерін игерген, зерттеушілік   дағдылары бар. Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Полимерлер  жайлы  ғылымның  теориялық  негіздерін 

оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  ЖМҚ  негізгі  түсініктері  және  анықтамалары. 

Полимерлердің  физикалық  қасиеттері  және  құрылымы.  Полимерлерді 

синтездеудің негізгі әдістері: полимеризация (радикалды, сополимерлі, ионды) 

және поликонденсация. Полимерлердің  химиялық айналулары.  Полимерлердің 

шынайы  ерітінділері  және  коллоидты  жүйелер.  ЖМҚ  жеке  ӛкілдері 

(полиэтилен, 

полипропилен, 

полистирол, 

синтетикалық 

каучуктер, 

поливинилхлорид,  синтетикалық  талшықта  және  т.б.),  оларды  синтездеу 

әдістері, қасиеттері және қолданылу аудандары. 

  Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                    2. Мадыханова Қ. 

 

42. Биохимия, коды - BH 4217, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Биологиялық  молекулалардың,  тіршілік  құрылымдардың 

биохимиялық  қасиеттерін  зерттеу  арқылы  үйренген  тәжірибелік  әдістерін, 

алған білімдерін адам ӛмірінің әр түрлі салаларында қолдана біледі. 

Пререквизиттер: Жоқ 


 

 

280  

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Тірі  организмдердің  химиялық  құрамын,  ондағы 

биохимиялық  қосылыстардың  синтезделіну  жолдарын,  заңдылықтары  мен 

қасиеттерін,  молекулалық  құрамын,  клеткалардың  биологиялық,  биохимиялық 

және физиологиялық қызметін зерттеу. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Биохимияның  даму  тарихы.  Биохимиялық 

әдіс. Химиялық элементтер. Биомолекула. Нуклеин қышқылы. 

 Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                    2. Мадыханова Қ. 

 

43. Компьютерлік химия, коды - КН 3202, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Білім  беру  саласында  қолданылатын  заманауи  әдістердің 

негізі  болып  саналатын  ақпараттық  технология  тәсілдерінің  теориялық  және 

практикалық түрлерін қарастырады. 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  жалпы  білім  беру  мектептерінде  химия  оқытуда 

ақпараттық технологияны қолдану әдістерін жетілдіру мәселесін зерделеу. Қысқаша  мазмҧны:  Компьютерлік  химияның  негізгі  бағыттары.  

Компьютерлік  химия  пәні  және  міндеті.  Эмперикалық  емес  әдістер.  Кванттық 

химиядағы  жартылай  эмпирикалық  әдістер.  Молекуланы  құрастыру.  

Молекулалардағы  атомдарды  бейнелеу  әдістері.    Молекула  параметрлерін 

ӛлшеу:  байланыс  ұзындығы,  валенттік    торсионды  бұрыштар  .  Молекуланың 

нақты есептеулері және нәтижелерді талдау. Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                   2. Кулумбетова О. 

 

44.  Қазіргі  оқытудағы  техникалық  қҧралдар  ,  коды  -  KOTK4215  ,    7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пәнді  үйрену  барысында  белсенді  педагогикалық  білім,   

практикалық шеберлік дағдыларын меңгереді. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  жалпы  білім  беру  мектептерінде  химия  оқытуда 

ақпараттық технологияны қолдану әдістерін жетілдіру мәселесін зерделеу. Қысқаша  мазмҧны:    Жоғары  кәсіби  білім  беру  жүйесіндегі 

стандарттардың  негізгі  шарттары:  білім  берудегі  ұйымдастырудағы 

менеджмент  сапасы  жүйесі,  білім  беруді  ұйымдастырудың  материалды-

техникалық базасы жайлы мәселелерді оқыту. Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                   2. Кулумбетова О. 

 

 

 

 

 

281  

45. Химия тарихы, коды - HT 1305,  7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бейорганикалық  және  органикалық  заттардың  химиялық 

ерекшеліктерін және бізге дейінгі химияның тарихын  меңгереді. Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  химия  ғылымын  толық  меңгеріп,  оның  ғасырлар  бойы 

даму жолдарымен танысып соны ұғындыру. Қысқаша  мазмҧны:  Химия  тарихы  туралы  түсінік.  Химия  ғылымы. 

Химия  пәні.  Химия  дамуының  негізгі  кезеңдері.  Атом  молекула  жайында 

түсініктің  пайда  болуының  тарихы.  Химия  тілі.  Химиялық  элементердің  даму 

тарихы.  Органикалық  химияның  даму  тарихы.  Аналитикалық  химияның  даму 

тарихы. Физикалық химияның даму тарихы. Химияның дамуына ғалымдардың 

қосқан үлесі. Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                   2. Кулумбетова О. 

 

46. Қазіргі заманғы химия жетістіктері, коды - KZHJ 1305,  7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  шикізаттар  мен  ӛнімдердің  сипаттамасын,  ӛндіріс 

орындарының технологияларын білуі керек. Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Қазақстан  экономикасының  жоғары  темппен  дамуына 

үлес  қосатын  химия  ӛндірісінің  негізін  қалайтын  шикізаттар  мен  ӛнімдердің 

сипаттамасын жасап, қажеттілігі туралы мағлұматтар беру.   

Қысқаша  мазмҧны:    Химия  ӛндірістерінің  мониторингі.  Жаңа  ӛндіріс 

орындарының  технологияларын,  химия  ӛндірістерінің  даму  бағыттарын 

зерттеу.   

Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                   2. Кулумбетова О. 

 

47. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі сыныптары, коды - BKNS 

4307,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бейорганикалық  заттардың  негізгі  кластарын,  жіктелуін, 

физикалық және химиялық  қасиеттеріне эксперименттер жүргізе білуі. Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Бейорганикалық  заттардың  негізгі  кластарға  бӛлінуін, 

жіктелуін, физикалық және химиялық  қасиеттері қарастырылады. Қысқаша 

мазмҧны: 

 

Бейорганикалық 

қосылыстардың 

негізгі 


сыныптарын  оқыту  әдістемесі.  Негіздер,  қышқылдар,  тұздар,  оксидтер 

арасындағы  байланыс  туралы  түсінікті  қалыптастыру.Негіздер,  қышқылдар, 

тұздар  оксидтердің  алынуы,  физикалық  қасиеттері,  химиялық  қасиеттер, 

қолданылуы, табиғатта тарлуы.  

 

282  

Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

   


                   2. Абдуразова П. 

 

48.  Тҧздар,  негіздер  және  қышқылдардың  химиялық  технологиясы, 

коды - TNJKHT 4307,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  бейорганикалық  химия  эксперименттерін  жасай  алу, 

талдау қабілеті Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Бейорганикалық  заттар  қасиеттерін  теория  жүзінде 

меңгере  отырып,  химиялық  эксперименттер  жүргізу,  оларды  тәжірибе  жүргізу 

арқылы анықтауды меңгеру. 

Қысқаша  мазмҧны:    Химиялық  технология  туралы  түсінік.  Шикізат, 

энергия,  су.  Табиғатты  қорғау  және  ӛнеркәсіптік  қалдықтарды  тазалау. 

Химиялық технологияның негізгі заңдылықтары. Каталитикалық процестер мен 

контактілі  аппараттар.    Күкірт  қышқылын  ӛндіру.  Аммиак  синтезі.  Азот 

қышқылын  ӛндіру.  Минерал  тыңайтқыштар  мен  улы  химикаттарды  ӛндіру. 

Электрохимия.  Металлургия.  Силикатты  материалдарды  ӛндіру.  Отынды 

химиялық  жолмен  ӛңдеу.  Ӛнеркәсіптік  органикалық  синтез.  Жоғары 

молекулалы қосылыстар Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

   


                   2. Абдуразова П. 

 

49. Кӛмірсутектер, коды - KS 4303,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кӛмірсутек  қосылыстарының  қасиеттерін,  оларды 

синтездеу және анықтау тәсілдерін меңгереді. Пререквизиттер: Органикалық химияның теориялық негіздері                        

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Кӛміртек  қаңқасын  құрудағы  маңызды  синтетикалық 

әдістер  және  органикалық  молекулаларды  функционализациялау,    реакция 

жүргізу  шарттары,  қолданылатын  реагенттер  мен  катализаторларды,  маңызды 

қосымша үрдістерді, еритін ракицялардың қолдану шекараларын оқыту. Қысқаша  мазмҧны:    Қаныққан  кӛмірсутектер  –  алкандар.Алкандардың 

номенклатурасы  және  алыну  жолдары.  Алкандардың  физикалық  және 

химиялық  қасиеттері.    Қанықпаған  кӛмірсутектер  –  алкендер,  диендер, 

алкиндер.Қанықпаған кӛмірсутектердің  номенклатурасы және алыну жолдары. 

Қанықпаған  кӛмірсутектердің  физикалық  және  химиялық  қасиеттері. 

Циклоалкандар.  Циклоалкандардың  құрылысы,  физикалық  және  химиялық 

қасиеттері.    Ароматты  кӛмірсутектер.  Бензолдың  алынуы,  физикалық  және 

химиялық қасиеттері. Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                   2. Мадыханова Қ. 

 

 

 

283  

50. Табиғи және мҧнайға серік газдарды ӛңдеу, коды - TMSGO 4303,  7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кӛмірсутек  қосылыстарының  қасиеттерін,  оларды 

синтездеу және анықтау тәсілдерін меңгереді. Пререквизиттер: Органикалық химияның теориялық негіздері    

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  табиғи  газ,  мұнай,  мұнайды  ӛңдеу  әдістері  және 

ӛнімдері туралы , Қазақстанның мұнай ӛндіретін орындарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:    Қаныққан  кӛмірсутектер  –  алкандар.Алкандардың 

номенклатурасы  және  алыну  жолдары.  Алкандардың  физикалық  және 

химиялық  қасиеттері.    Қанықпаған  кӛмірсутектер  –  алкендер,  диендер, 

алкиндер.Қанықпаған кӛмірсутектердің  номенклатурасы және алыну жолдары. 

Қанықпаған  кӛмірсутектердің  физикалық  және  химиялық  қасиеттері. 

Циклоалкандар.  Циклоалкандардың  құрылысы,  физикалық  және  химиялық 

қасиеттері.    Ароматты  кӛмірсутектер.  Бензолдың  алынуы,  физикалық  және 

химиялық қасиеттері. Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                   2. Мадыханова Қ. 

 

51. Органикалық реакциялардың механизмдері, коды - ORM 4308,  7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Органикалық 

қосылыстардың 

қасиеттерін,полимер 

материалдар химиясын және оларды синтездеу, анықтау тәсілдерін меңгереді. 

Пререквизиттер: Органикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің мақсаты: органикалық  химиядан  іргелі  білім беру, органикалық 

қосылыстардың    негізін  кластарын  олардың  химиялық  және  физикалық 

қасиеттерін, алыну жолдарын,қолданылу саласын оқып үйрету 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет