Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет41/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   62

ПререквизиттерМатериктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Постреквизиттер: Ландшафттану 

Пәннің мақсаты: Табиғатты пайдаланудың экономикалық - географиялық 

негіздерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Табиғат  байлығын  пайдалану  түсінігі.  Қоғамдық 

дамудағы табиғи жағдай мен ресурстардың теориялық және практикалық мәні. 

Табиғатты  ӛндірістің  материалдық  негізі  ретінде  қарастыру.  Табиғи 

ресурстардың  және  экономиканың  нарықтық  қатынастарға  кӛшуіне 

байланысты олардың ролі.Табиғи ресурстардың түрлері мен пайдалану сипаты 

бойынша  классификациясы.  Табиғи  ресурстарды  зерттеудің  географиялық– 

экономикалық  жолдары.Табиғи  ресурстарды  пайдаланудың  қазіргі  күнгі 

тенденциясы.  Республиканың  табиғи  –  ресурстық  потенциалы.  Экология 

мәселелері.Қоғам мен табиғат арасындағы ӛзара әрекет нәтижесігің әлеуметтік 

– экономикалық салдары, қоршаған ортаны қорғау. Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                              2. Сариева  Ш.Ж.  

27.  ТМД-ның  физикалық  географиясы,  коды  -TMDFG  3306,    5- 

семестр,  

3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  ТМД  елдерінің  физикалық  географиясы  туралы  түсінік 

қалыптастыру.  Пререквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы. 

Постреквизиттер: Қазақстанның физикалық географиясы 

Пәннің мақсаты: ТМД-ның  физикалық географиясында аумақтың табиғи 

жағдайларымен, ландшафт ерекшеліктерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  ТМД-ға  жалпы  шолу.  Географиялық  орны  және 

шекарасы.  Жер  бедері  және  геологиялық  құрылысы.  Климаты  және  ішкі 

сулары.  ТМД-ның  теңіздері.  Топырақ  жамылғысы,  ӛсімдік  және  жануарлар 


 

 

299  

дүниесі.  ТМДны  физика-географиялық  аудандастыру.  ТМД-ның  аймақтары. 

Табиғат белдемдері. ТМД елдеріне физика-географиялық сипаттама.  

Пән оқытушысы: 1. Сариева Ш.Ж. 

                              2. Аманбаев Н.С.  

28. Геоақпараттық жҥйелер, коды - GeoAJ 3306,  5- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Геоақпараттық  жүйелердің  құрылымы  мен  сипаты  туралы 

түсінік қалыптастыру.  Пререквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Постреквизиттер: Қазақстанның физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Геоақпараттық  жүйелер  түсінігімен,  құрылымымен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Геоақпараттық  жүйелердің    шығу  тарихы. 

Геоақпараттық 

жҥйелер 

туралы 


түсінік, 

оның 


құрылымымен 

классификациясы Пән оқытушысы: 1. Сариева Ш.Ж. 

                             2. Аманбаев Н.С.  

29.Туризм және экскурсиятану негіздері, коды -TEN 2307,  5- семестр, 3 

кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Туризм  және  экскурсиятану  негіздері  туризмнің  даму 

тарихы,          

табиғи ескерткіштерді  қорғау туралы түсініктерді қалыптастыру 

Пререквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Постреквизиттер: Қазақстанның физикалық географиясы 

Пәннің мақсаты: Студенттерді  әр ӛлкенің табиғи-тарихи, археологиялық 

және 


архитектуралық 

құндылықтарымен, 

сонымен 

қатар 


туристік-

рекреациялық мүмкіншіліктерімен таныстыру Қысқаша  мазмҧны:Пәннің    мақсаты  мен  міндеттері.  Туристік  әрекет 

туралы  Заң.  Жалпы    географиялық  байланыстар.  Туризм,  ӛлкетану  және 

экологияның  арақатынасы.  Туристік-  ӛлкетану  ісінің  жүйесі.  Туризм  және 

экскурсиятану  терминдерінің  жасалуына  қойылатын  негізгі  талаптар.  Туризм 

ісінің түрлері мен формалары. Экскурсиятану, олардың түрлері мен формалары. 

Жергілікті жерді ӛлкетану мақсатында танып- білудің теориясы мен әдістемесі. 

Географияны  оқытудың  ӛлкетану  бағыты.  Сыныптан  тыс  ӛлкетану  жұмысы, 

оны  ұйымдастыру  формалары.  Ӛлкетану  үйірмесінің  жұмысын  ұйымдастыру 

әдістемесі. 

Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2Сариева Ш.Ж.  

30.  Қазақстан  Республикасының  туризм  географиясы,  коды  -    KRTG 

2307,  5- семестр, 3 кредит 

Қҧзіреттілігі: Қазақстан туризмі және ӛз ӛлкесі туралы кең мағлұмат бере 

отырып, қоршаған ортаны қорғау туралы түсініктерді қалыптастыру  

 

300  

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің мақсаты: Студенттерді әр ӛлкенің табиғи-тарихи, археологиялық 

және архитектуралық құндылықтарымен, мұражайларының  құрылу, қалыптасу 

тарихымен  және қазіргі жағдайымен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Туризмді  географиялық  зерттеу  тарихы.  Туризм 

географиясын  зерттеу  әдістері.  Қазақстан  туризм  дамуының  қазіргі 

тенденциясы.  Батыс  Қазақстан  аймағының  туризм  географиясы.  Оңтүстік 

Қазақстан  аймағының  туризм  географиясы.  Орталық  Қазақстан  аймағының 

туризм  географиясы.  Солтүстік  Қазақстан  аймағының  туризм  географиясы. 

Шығыс  Қазақстан аймағының туризм географиясы. Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Сариева Ш.Ж.  

31. Абайтану, коды -Abay 3202,  6- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығымен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ  ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан  әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатына  талдай  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді.  

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алгашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай ӛмірбаяньшың тӛрт нұскасы. Ӛмірбаяндық деректерді екшеу тәсілдері. М. 

Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  аныктау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін жинаудың негізі.  Пән оқытушысы: 1. Әбенова Л. 

                             2. Байболова А. 

 

32. Ыбырайтану, коды -  Ybr 3202,  2- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Пән  бойынша  игерілген  материалдарды  тиімді  пайдалану, 

шығармашылық,  ұлттық  тәрбие  жұмыстарын  жүргізуге  оңтайландыру 

даңдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ  


 

 

301  

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі кезеңде  білім  беру  жүйесінің ауқымын  кеңейту 

концепцияларымен  байланысты  ұлы  тұлғалардың  шығармашылығын  оқыту 

арқылы, білім алушының танымдық, коммуникативтік, шығармашылық ізденіс 

қабілеттері  мен  құзыреттерін  дамыту.  Педагогикалық  қызметтің  жаңа 

парадигмаларын қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңде  білім  беру  жүйесінің  ауқымын 

кеңейту  концепцияларымен  байланысты  ұлы  тұлғалардың  шығармашылығын 

оқыту  арқылы,  білім  алушының  танымдық,  коммуникативтік,  шығармашылық 

ізденіс  қабілеттері  мен  құзыреттерін  дамыту.  Педагогикалық  қызметтің  жаңа 

парадигмаларын қалыптастыру. 

Пән оқытушысы: 1.Әбенова Л. 

                              2. Байболова А  

33. Ландшафттану, коды - Lan 3213,  6- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Ландшафт  және  ландшафт  құрлымы  туралы  түсініктер 

қалыптастыру Пререквизиттер: ТМД-ның физикалық географиясы 

Постреквизиттер: Антропогенді ландшафт 

Пәннің  мақсаты:  Ландшафттық  жіктеудің  деңгейі:  табиғи-аумақтық 

кешендердің ерекшеліктерімен  таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Ландшафт  және  ландшафт  құрлымы  туралы  түсінік. 

Ландшафттық  жіктеудің  деңгейі:  табиғи-аумақтық  кешендер.  Қоныс  және 

фация  туралы  түсінік.  Биіктік  белдеулер  және  ендік  зоналылық.  Қазақстан 

ладшафтары және оларды қорғау. Пән оқытушысы: 1. Сариева Ш.Ж. 

            2. Аманбаев Н.С.  

34.Қазақстан ландшафты, коды -Klan 3213,  6- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Қазақстан  ладшафтысының  құрлымы  туралы  түсінік 

қалыптастыру. Пререквизиттер: ТМД-ның физикалық географиясы 

Постреквизиттер: Антропогенді ландшафт 

Пәннің  мақсаты:  Қазақстан  ладшафтары  және  олардың  табиғи-аумақтық 

кешендерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Қазақстан  ландшафтының  құрлымы  туралы  түсінік. 

Ландшафттық  жіктеудің  деңгейі:  табиғи-аумақтық  кешендер.  Ландшафттық 

класстар, типтер және одан тӛмен бірліктер. Қоныс және фация туралы түсінік. 

Биіктік белдеулер  және ендік зоналылық. Қазақстан ладшафтары  және оларды 

қорғау. 

Пән оқытушысы: 1. Сариева Ш.Ж. 

            2. Аманбаев Н.С.  

 

 

302  

35.  Қазақстанның  физикалық  географиясы,  коды  -KFG  3302,    6- 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Қазақстанның  физикалық  географиялық  орны,  табиғат 

жағдайлары,жербедері жайлы түсініктерді қалыптастыру  Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  Қазақстанның  географиялық  орны  және 

табиғатының зерттелу тарихымен, табиғат жағдайларымен, таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Қазақстан  аумағы  табиғатын  зертеудің 

тарихы. Қазақстан аумағының негізгі қалыптасу кезеңдері. Орогенез кезеңдері. 

Жер 

бедерін 


қалыптастырушы 

факторлар. 

Жер 

бедері 


типрі. 

Геоморфологиялық  аудандастыру.  Климат  және  клмат  құрушы  факторлар. 

Қазақстан 

климатының 

басты 

белгілері. Климаттық 

аудандастыру. 

Қазақстанның  ішкі  сулары.  Ӛзендер  Кӛлдер.  Мұздықтар.  Жерасты  сулары. 

Қазақстанны ішкі суларының шаруашылық маңызы және олардың экологиялық 

жағдайы.  Қазақстан  топырақтары.  Топырақ  қорғау.  Қазақстанның  ӛсімдік 

жамылғысы.  Ӛсімдік  жамылғысының  таралу  заңдылықтары.  Эндемик  және 

дәрілік  ӛсімдік  түрлерін  қорғау.  Жануарлар  дүниесі.  Жануарлар  дүниесін 

қорғау.  Қазақстанның  табиғат  зоналары.  Табиғат  ресурстары.  Қазақстан 

аумағын  физикалық-геогфиялық  аудандастыру.  Ірі  табиғи  аудандар. 

Экологиялық проблемалар. Пән оқытушысы: 1Сариева Ш.Ж. 

   2.Аманбаев Н.С. 

 

36.  Қазақстанның  табиғатының  зерттелуі,  коды  -KTZ  3302,    6- 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі: Қазақстанның табиғатының зерттелуі туралы түсініктер 

қалыптастыру. Пререквизиттер: ТМД-ның физикалық географиясы 

Постреквизиттер: Антропогенді ландшафт 

Пәннің мақсаты: Студенттерді Қазақ жері және оның табиғат жағдайлары 

туралы әр кезеңдегі зерттеулер мен зерттеушілердің еңбектерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Қазақстан  аумағы  табиғатын  зертеудің 

тарихы.  Қазақстан  табиғатының  зерттелу  кезеңдері.  Қазақстан    табиғатының  

зерттелуіне үлес қосқан отандық және шет ел ғалымдарының еңбектері. 

Пән оқытушысы: 1. Сариева Ш.Ж. 

                              2. Аманбаев Н.С.  

37. Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар, коды - 

TKEKT 3308, 6- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Географиялық  қабықты  қорғау  және  қорғауға    алынған 

территориялар мен қорықтар жайлы түсініктерді қалыптастыру Пререквизиттер: Туризм және экскурсиятану негіздері 

Постреквизиттер: Антропогенді ландшафт 

 

 

303  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  табиғат  байлықтарының  түрлерімен,  оны 

қалпына  келтіріп,  қорғау  жолдарымен    және  ерекше  қорғалатын 

территориялармен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:Табиғат  дамуының  эволюциясы    және  қоғам 

арасындағы  байланыстар.  Табиғат  ресурстары,  оның  адам  ӛміріндегі  маңызы, 

классификациясы,  қалпына  келтіру,  қорғау  жолдары.  Географиялық  қабықты 

қорғау. Табиғат қорғау бағытындағы халықаралық ұйымдар. Қорғауға алынған 

территориялар мен қорықтар 

Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Сариева Ш.Ж.  

38. Геоэкология, коды - GeoE 3308,  6- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Қазіргі  геоэкологиялық  проблемалар  туралы  түсініктерді 

қалыптастыру Пререквизиттер: Туризм және экскурсиятану негіздері 

Постреквизиттер: Антропогенді ландшафт 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  табиғи-антропогендік  геологиялық 

жүйелердің  ӛзара  әсер  ету  заңдылықтарымен,  экологиялық  жағдайды  және 

адамның  инженерлік  кәсібінің  нәтижесінде  қоршаған  ортадағы  болатын 

ӛзгерістермен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Геоэкологияның  теориялық  және  методологиялық 

негіздері:  мақсаты  мен  міндеттері.  Антропогенез  және  қоршаған  орта. 

Геожүйелердің  антропогендік  әсерлерге  тұрақтылығы.  Геожүйелердің 

экологиялық  тұрақтылықтың  ландшафтік  негіздері.  Геоэкологиялық  болжам 

жасау.  Геоэкологиялық  зерттеулердің  әдістері.   Геоэкологиялық  аудандастыру 

және картографиялау. Қазіргі геоэкологиялық проблемалар Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Сариева Ш.Ж. 39.  Ӛндірістің  техникалық  -  экономикалық  негіздері,  коды  -OTEN 

4208,  7- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі: Ӛндірістің негізгі салалары мен құрамы туралы түсініктер 

қалыптастыру. Пререквизиттер:  Экономикалық,  саяси  және  элеуметтік  географияға 

кіріспе 


Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  халық  шаруашылығы  кешендерінің  

маңызды салаларының  қазіргі техникалық, негіздерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Ӛнеркәсіп    және  оның  жіктелуімен  салалық 

құрылымы    туралы  түсінік.  Ӛнеркәсіп    кәсіпорындарының    орналасуына  әсер 

ететін  жағдайлар  мен  факторлар.  ҒТР-дің  ӛнеркәсіптегі  негізгі  бағыттары. 

Ӛнеркәсіп    ӛндірісін  ұйымдастырудың  негізгі  формалары.  Табиғи  және 

экологиялық жағдайлардың ӛнеркәсіпке тигізетін 

Пән оқытушысы: 1.Сариева Ш. Ж. 

            2. Исмайлова К.Б.  

 

304  

40.  Дҥние  жҥзінің  табиғат  ресурстары  географиясы,  коды  -  DZhTRG 

4208,  7- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Дүние  жүзінің  табиғат  ресурстары  географиясы  туралы 

түсініктер қалыптастыру.   Пререквизиттер:  Экономикалық,  саяси  және  элеуметтік  географияға 

кіріспе  Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Табиғи  ресурстардың  жіктелуімен,  орналасу 

заңдылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Дүниежүзінің табиғат ресурстарының географиясына 

кіріспе;  мақсаты,  міндеті,  география  ғылымындағы  орны.  Қоғаммен  қоршаған 

орта арасындағы ӛзара байланыстары, ғаламдық проблемалар. Табиғат жағдайы 

және  ресурстар,  табиғат  ресурстарының  жіктелуі.  Табиғат  ресурстарын 

экономикалық-географиялық  тұрғадан  бағалау.  Табиғат  ресурстарының 

таралуындағы  ӛзара  байланыстар  және  қоғамның  ӛндіруші  күштері.  Табиғи 

географиялық ортаны игеру түрлері. 

Пән оқытушысы: 1. Сариева Ш. Ж. 

            2. Исмайлова К.Б.  

41. Шетелдік Орта Азияның физикалық географиясы, коды - ShOAFG 

3209,7- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Шетелдік  Орта  Азия  аймағының  физикалық  географиясы 

туралы түсінік қалыптастыру.  Пререквизиттер: Жалпы жертану 

Постреквизиттер: ТМД-ның физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Шетелдік  Орта  Азияның  физикалық    географиясы 

заңдылықтарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Шетелдік  Орта  Азия  елдеріне  жалпы  сипаттама, 

Ӛзбекстан Республикасына физикалық–географиялық сипаттама. Түрікменстан 

Республикасына 

физикалық–географиялық 

сипаттама. 

 

Қырғызстан Республикасына 

физикалық–географиялық 

сипаттама. 

Тәжікстан  

Республикасына физикалық –географиялық сипаттама. 

Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                              2. Исмайлова К.Б  

42.  Физикалық  географияны  аудандастыру,  коды  -FGA  3209,    7- 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Физикалық  географияны  аудандастыру  туралы  түсініктерді 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Жалпы жертану 

Постреквизиттер: ТМД-ның физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Физикалық  географиялық  аудандастырудың  алғы 

шарттарымен  таныстыру.   

 

305  

Қысқаша  мазмҧны:  Физикалық    географияны  аудандастырудың 

қалыптасуы  мен  кезеңдері,  физикалық      географияны  аудандастыру  типтері, 

физикалық   географияны аудандастырудағы негізгі проблемалары. 

Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                              2. Исмайлова К.Б  

43. Антропогенді ландшафт , коды -AL 4216,  2- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Антропогендік  ландшафттардың  сипаты  және  олардың 

жіктелуі туралы түсінік қалыптастыру.   Пререквизиттер: Ландшафттану 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  жердің  бӛліну  ерекшеліктеріне  қарай 

аудандардың  ландшафттарымен,  аумақтық  ландшафтының  ӛзгеруімен 

таныстыру 

Қысқаша мазмҧны: Қазіргі ландшафттардың құрылу ерекшеліктері. Жер 

шаруашылығының  суарылмайтын  аудандарының  ландшафттары.  Суармалы 

жер  шаруашылығының  ландшафттары.  Ӛрістік  ландшафттар.  Орман 

шаруашылық  ландшафттары.  Кен  ӛндірісінің  ландшафттары.  Жерсіндіру 

ландшафттары. Рекреациялық ландшафттар 

Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                              2. Дошманов Е.Қ  

44. Рекреациялық география, коды - ReG 4216,  7- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Рекреациялық  география–адамдардың  жұмыстан  тыс 

уақыттағы іс-қимылдарын ұйымдастырудың аумақтық жүйелерінің қызмет етуі 

мен дамуының географиялық заңдылықтарын зерттейтін ғылыми бағыт туралы 

түсінік қалыптастыру.  Пререквизиттер: Ландшафттану 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді    рекреациялық  географияның  негізгі 

заңдылықтарын зерттейтін ғылыми бағытымен таныстыру Қысқаша  мазмҧны:  Рекреациялық  географияның  негізгі  түсінігі. 

Рекреациялық  қажеттілік  рекреациялық  іс-әрекеттің  кеңістік-уақыттық 

ұйымдастыру  негізі.  Рекреациялық  іс-әрекеттің  әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстар  ӛмір  элементінің  кейіпі  ретінде.  Рекреациялық  география  – 

қоғамдық - география ғылымының жаңа саласы. Рекреациялық география және 

туризм  географиясы  –  қоғамдық  география  (әлеуметтік-экономикалық)  пән 

саласы. 

Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С 

                              2. Дошманов Е.Қ.  

 

 

 

 

306  

45.  Қазіргі  дҥние  географиясы,  коды    -KGDG  4206,    7-  семестр,  2 

кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Қазіргі  дүниедегі  елдердің  даму  бағыттары  мен 

ерекшеліктері туралы түсініктер қалыптастыру Пререквизиттер:  Әлеуметтік,  экономикалық  және  саяси  географияға 

кіріспе 


Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  қазіргі  дүниеде  болып  жатқан 

процестердің 

географиялық 

аспектілерімен, 

әлеуметтік, 

саяси 


және 

экономикалық жағдайларымен таныстыру.  Қысқаша мазмҧны: Негізгі географиялық зерттеу әдістері. Географиялық 

ақпарат  кӛздері.  Қазіргі  дүниенің  алуан  түрлілігі  және  біртұтастығы.  Әлемді 

аймақтық  тұрғыда  зерттеуді  теориялық  ұстанымдары:  аймақ,  субаймақ,  ел. 

Географиялық  елтану.  Дүние  жүзі  елдерін  әлеуметтік-экономикалық  даму 

деңгейі  бойынша  топтастыру.  Экономикалық  –  географиялық  және  тарих-

географиялық аймақтар. Аймақтық саясат, периферия және орталықтар Қазіргі 

таңдағы халықаралық қатынастар. Интеграциялау және жаһандану. Адамзаттың 

тұрақты даму тұжырымдамасы. Қазіргі заманның ғаламдық проблемалары. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет