Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет43/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   62

Постреквизиттер: Кәсіби қазақ (орыс) тілі.  

 

 

314  

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. 

Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б. 

                              2. Байболова А. 

 

7. Омыртқалылар зоологиясы,  коды - ОZoo 2206,  3-семестр, 4 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Зертханалық  және  далалық  жағдайларда  зерттеу 

жұмыстарын іске асыруда практикалық дағдыларға ие болу. Пререквизиттер: Омыртқасыздар зоологиясы. 

Постреквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Хордалы  жануарлардың  шығу  тегі  және  олардың 

классификациясымен,  бассүйексіздер  мен  омыртқалылардың  құрылысы  және 

кӛбеюімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Түрдің  анықтамасы.  Хордалылар.  Хордалы 

жануарлардың адамзат үшін маңызы. Acrania бассүйексіздер. Омыртқалылар. Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р. 

                              2. Махамбетов А. 

 

8. Герпетология,  коды - Ger 2206,  3-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бауырымен  жорғалаушылардың    морфологиялық  және 

биологиялық ерекшеліктерін білу.  Пререквизиттер: Омыртқасыздар зоологиясы. 

Постреквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Қосмекенділер  мен  бауырымен  жорғалаушылардың 

құрылысы  мен  кӛбеюін,  олардың  адам  ӛміріндегі  және  табиғаттағы  маңызын 

зерттеу. 

          Қысқаша 

мазмҧны:  Кіріспе.  Герпетологияның  даму 

тарихы. 


Қосмекенділер құрылымы. Бауырымен жорғалаушылар құрылымы. 

Пән оқытушысы: 1.Кашкаров Р. 

                              2.Махамбетов А.  

9. Цитология және гистология,  коды - CG 2207,  3-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Клеткалар  мен  ұлпаларды  зерттеудің    әдістерін, 

ұлпалардың 

физиологиялық 

және 


репаративті 

регенерацияларының 

ерекшеліктерін білу. 

Пререквизиттер: Омыртқасыздар зоологиясы. 

Постреквизиттер: Адам анатомиясы. 


 

 

315  

Пәннің мақсаты: «Цитология және гистология» курсының негізгі мақсаты 

студенттерге  клеткалар  мен  ұлпалардың  құрылыстары,  қызметтері  және 

олардың даму ерекшеліктері туралы білім беру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Цитология  тарихы.  Цитоплазма  құрылымы.  Клетка 

ядросының құрылысы және қызметі. Клетка органоидтарының құрылысы және 

қызметі. Клеткалардың бӛлінуі және клеткалардың дифференциациясы. Клетка 

патологиясы.Ұлпаға түсінік.  Гистология ілімінің қысқаша тарихы. Ұлпалардың 

онто-  және  филогенезде  шығу  тегі.  Ұлпаларды  морфологиясы  мен  қызметіне 

қарай классификациялау. Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Батькаев Ж. 

 

10. Цитология,  коды - Cit 2207,  3-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ӛсімдіктер  мен  жануарлар  клеткаларының  құрылысы  мен 

физиологиясын білу.  Пререквизиттер: Омыртқасыздар зоологиясы. 

Постреквизиттер: Адам анатомиясы. 

Пәннің  мақсаты:  «Цитология»  курсының  негізгі  мақсаты  студенттерге 

клеткалар  мен  ұлпалардың  құрылыстары,  қызметтері  және  олардың  даму 

ерекшеліктері туралы білім беру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Цитология  тарихы.  Цитоплазма  құрылымы.  Клетка 

ядросының құрылысы және қызметі. Клетка органоидтарының құрылысы және 

қызметі. Клеткалардың бӛлінуі және клеткалардың дифференциациясы. Клетка 

патологиясы. Жыныс клеткаларының бӛлінуі. Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Батькаев Ж.  

11. Адам анатомиясы,  коды - Aa 2209,  3-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Адамның  шығу  тегі  және  негізгі  эволюциялық  даму 

кезеңдерін білуПререквизиттер: Омыртқалылар зоологиясы. 

Постреквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Мүшелердін  онтогенез  және  филогенез  барысындағы 

дамуын  әрі  олардың  ӛзара  байланыстарын  зерттеу  және  студенттерге  адам 

организмінің 

жүйелері, 

қызметі, 

олардың 


биоәлеуметтік 

ортамен 


байланыстылығы туралы білімді қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Адам  анатомиясының  пән  ретінде  дамуы.  Ежелгі 

дәуірдегі  адам  анатомиясының  маңызы.  Орта  ғасыр  және  қайта  ӛркендеуі. 

Қалыпты  адам  анатомиясы.  Патологиялық  адам  анатомиясы.  Анатомиялық 

терминология.   Пән оқытушысы: 1. Найзабеков Н. 

                              2. Абилкаиров С. 

 


 

 

316  

12. Адамның морфологиясы мен анатомиясының элементтері,  коды  - 

AMAE  2209, 3-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Морфологиялық  және  экстерьерлік  сыныптауларына 

талдау беру. Пререквизиттер: Омыртқалылар зоологиясы. 

Постреквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Пәннің мақсаты: Жасуша мен ұлпалардағы физиологиялық процестердің 

іске асырылуы туралы білім беру.  Қысқаша  мазмҧны:  Жүйке  талшығы.  Жүйке  талшықтарының 

құрылымдары және олардың физикалық қызметі. Тітіркеніс пайда болуы және 

таралуы.  Синапс.  Синапстың  құрылымы  және  жіктелуі.  Рецепторлар  және 

олардың  жіктелуі.  Вегетативтік,  симпатикалық  және  парасимпатикалдық 

бӛлімдерінің 

құрылымдық 

ерекшеліктері. 

Симпатикалық 

және 

парасимпатикалық  жүйелердің  функционалдық  ерекшеліктері.  Вегетативтік рефлекстердің қызметі.  

Пән оқытушысы: 1. Найзабеков Н. 

                              2. Абилкаиров С. 

 

13. Дінтану, коды - DIN  2202,  4-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Діндер тарихының әр түрлі діни формаларды қамтыған 

жүйелі түсініктемелерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Сатыбекова Э. 

                              2. Мамраимов С.  

14. Ислам мәдениетінің тарихы, коды - IMT 2207,  4-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 


 

 

317  

Пәннің  мақсаты:  Ислам  мәденитің  тарихын,  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің дамуындағы білімдерді меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  мемлекетіндегі  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің  дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта 

азияға дін мен мәдениеттің таралуы. Тарихи және мәдени ӛзгерістер.  

Пән оқытушысы: 1. Сатыбекова Э. 

                              2. Мамраимов С. 

 

15. Ӛсімдіктер систематикасы, коды - OS 2204,  4-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Флоралық 

және 

систематикалық ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге іс жүзінде дағдыланады. Пререквизиттер: Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы. 

Постреквизиттер: Ӛсімдіктер физиологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛсімдіктердің  табиғи  жіктелуін  зерттеу  және  ұқсас 

белгілері бар ӛсімдіктерді біріктіру.  Қысқаша  мазмҧны:  Ӛсімдіктердің  классификацияға  жіктелуі.  Заманауи 

ӛсімдіктер  систематикасы.  мәдени  ӛсімдіктер  систематикасы.  Таксондардың 

ерекшеліктері. Таксондардың негізгі шені. Балдырлар. Саңырауқұлақтар бӛлімі. 

Қыналар.   Пән оқытушысы: 1. Келдібеков С. 

                              2. Ахметова Ш. 

 

16. Тӛменгі сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы, коды - TSOS 2204, 4-

семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ӛсімдіктер  дүниесінің  алуан  түрлілігін  және  оның 

қалыптасуындағы  негізгі  заңдылықтарын,  кеңістіктегі  таралуын,  құрылысын 

және эволюциясын үйрету. 

Пререквизиттер: Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы. 

Постреквизиттер: Ӛсімдіктер физиологиясы. 

Пәннің мақсаты: Ӛсімдіктер систематикасының негізін, саңырауқұлақтар, 

цианобактериялар  және  балдырлардың  жалпы  сипаттамасын,  олардың 

биологиясын, экологиясын,практикалық маңызын үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Прокариоттар.  Дробянкалар  бӛлімі.  Бактериялар 

класы.  Кӛк-жасыл  балдырлар  бӛлімі.  Эукариоттар.  Балдырлар.  Қызыл 

балдырлар.  Кілегейлілер.  Саңырауқұлақтар  бӛлімі.  Базидиомицеттер  класы. 

Қыналар бӛлімі.    Пән оқытушысы: 1.Келдібеков С. 

                              2.Ахметова Ш. 

 

17. Биохимия, коды - BH 2312,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Биологиялық  молекулалардың,  тіршілік  құрылымдардың 

биохимиялық  қасиеттерін  зерттеу  арқылы  үйренген  тәжірибелік  әдістерін, 

алған білімдерін адам ӛмірінің әр түрлі салаларында қолдана біледі. 

Пререквизиттер: Цитология және гистология. 


 

 

318  

Постреквизиттер: Биофизика. 

Пәннің  мақсаты:  Тірі  организмдердің  химиялық  құрамын,  ондағы 

биохимиялық  қосылыстардың  синтезделіну  жолдарын,  заңдылықтары  мен 

қасиеттерін,  молекулалық  құрамын,  клеткалардың  биологиялық,  биохимиялық 

және физиологиялық қызметін зерттеу Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Биохимияның  даму  тарихы.  Биохимиялық 

әдіс. Химиялық элементтер. Биомолекула. Нуклеин қышқылы.  Белоктар. Белок 

биосинтезі.  Кӛмірсулар.  Липидтердің  және  олардың  биологиялық  ролі. 

Витаминдер.  Биологиялық  мембраналар.  Ферменттер. 

Тасымалдаушы 

ферменттік жүйе.  Гормондар, олардың химиялық табиғаты мен физиологиялық 

ролі.   

Пән оқытушысы: 1.Абилкаиров С. 

                              2.Абдукадирова A. 

 

18. Ӛсімдіктер биохимиясы, коды - OBh 2312,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ӛсімдіктердің  биохимиялық  қасиеттерін  зерттеу  арқылы 

үйренген  тәжірибелік  әдістерін,  алған  білімдерін  адам  ӛмірінің  әр  түрлі 

салаларында қолдана біледі.  

Пререквизиттер: Цитология және гистология. 

Постреквизиттер: Биофизика. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛсімдіктердің  химиялық  құрамы  мен  оның 

органдарындағы, ұлпаларындағы, клеткаларындағы үздіксіз жүріп жататын зат 

алмасу  процесін  және  ӛсімдіктердің  химиялық  құрамын,  оларда  болатын 

химиялық қосылыстардың биологиялық процестер үшін маңызын зерттеу. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Даму  тарихы.  Ӛсімдіктер  биохимиясының 

даму  тарихы.  Макро-  және  микроэлементтер.    Кӛмірсулар.  Липидтердің  және 

олардың  биологиялық  ролі.  Витаминдер.  Биологиялық  мембраналар. 

Ферменттер.  Тасымалдаушы  ферменттік  жүйе.    Фитогормондар,  олардың 

химиялық табиғаты мен физиологиялық ролі.   

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Абдукадирова A. 

 

19. Жалпы химия, коды - JH 2309,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Бейорганикалық және органикалық қосылыстардың негізгі 

кластарының  тұрмыста  және  ӛндірісте  қолданылу  ерекшеліктерін  оқып-

үйренеді.  

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Биофизика. 

Пәннің  мақсаты:  Химияның  курстарын  жалғастыру  үшін  және  химия 

ғылымының  негізгі  заңдары  мен  заңдылықтарын  түсіну  үшін  және  адамдар 

элементтерді  жалпы  ұғыну  үшін  жалпы  химияны  үйрету  болып  табылады.  

Органикалық, бейорганикалық, физикалық және биологиялық  химия, сонымен 

қатар, ғылымды ұғыну үшін үшін керек негізгі принциптерді зерттейді. 


 

 

319  

Қысқаша  мазмҧны:  Атом  құрылысы.  Химияның  негізгі  ұғымдары  мен 

заңдары.  Бейорганикалық  қосылыстардың  негізгі  кластары.  Д.И.Менделеевтің 

периодтық  жүйесі.  Химиялық  реакциялардың  жүруінің  негізгі  заңдылықтары. 

Химиялық  тепе-теңдік.  Химиялық  реакцияның  жылдамдығы.  Ерітінділер. 

Электролиттер,  бейэлектролиттер.  Ион  алмасу.  реакциялары.  Судың  иондық 

кӛбейтіндісі. Пән оқытушысы: 1.Кулумбетова О. 

                             2.Ибраимов Ч.  

20. Бейорганикалық химия, коды - BH 2309,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бейорганикалық  қосылыстардың  негізгі  кластарының 

тұрмыста және ӛндірісте қолданылу ерекшеліктерін оқып-үйренеді. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Биофизика. 

Пәннің  мақсаты:  Іс  жүзіндегі  материалдың  химия  бойынша  негізгі 

элементтерін 

және 

жай 


заттардың 

қасиеттерінің 

ӛзгеруі, 

элемент 


қосылыстарының  периодтық  жүйедегі  периоды  бойынша  тенденциясын 

үйретеді.  Қысқаша  мазмҧны:  Атом  құрылысы.  Химияның  негізгі  ұғымдары  мен 

заңдары.  Бейорганикалық  қосылыстардың  негізгі  кластары.  Д.И.Менделеевтің 

периодтық  жүйесі.  Химиялық  реакциялардың  жүруінің  негізгі  заңдылықтары. 

Химиялық  тепе-теңдік.  Химиялық  реакцияның  жылдамдығы.  Ерітінділер. 

Электролиттер,  бейэлектролиттер  Ион  алмасу  реакциялары.  Судың  иондық 

кӛбейтіндісі. Пән оқытушысы: 1. Кулумбетова О. 

                              2. Ибраимов Ч. 

 

21. Сындарлы оқыту, коды - SO3204,  5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диолог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман даярлау. Пререквизиттер: Энтопедагогика.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Cтуденттерге білім беруде ғылыми зерттеулер мен озық 

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау                    

Қысқаша  мазмҧны:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционолдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидаттарымен  үйлеседі,  сондай-ақ  мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  

ықпал етеді,  оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару 

және  кӛшбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен  озық  

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау. 


 

 

320  

Пән оқытушысы: 1.Файзиев Н. 

                              2.Ӛтегенова О. 

 

22.  Оқушылардың  оқу-танымдылық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы, коды - TFUPKU  3204 ,  5-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сезімдік  қабылдаудың,  теориялық  ойлаудың  және 

практикалық іс-әрекет бірлігін жүзеге асыру. Пререквизиттер: Энтопедагогика.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  коммуникативтік  құзыреттілігін 

бастауыш  компоненті  ретінде  оқу-танымдық  құзыреттілігін  қалыптастырудың 

тәсілін меңгерту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Оқыту  және  танымдық  құзыреттілігін  ӛтеу 

мерзімінде    студенттердің  шет  тілін  меңгеру  тиімділігін  қамтамасыз  ету. 

Оқытудың мақсаты ретінде оқыту және танымдық құзыреттілігін қалыптастыру 

құрылымдары мен деңгейлерін анықтау. Пән оқытушысы: 1.Файзиев Н. 

                                  2.Ӛтегенова О. 

 

23. Адам анатомиясы, коды - Aa 3212,  5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Адамның  шығу  тегі  және  негізгі  эволюциялық  даму 

кезеңдерін білу. Пререквизиттер: Омыртқалылар зоологиясы. 

Постреквизиттер: Эволюция ілімі. 

Пәннің  мақсаты:  Мүшелердін  онтогенез  және  филогенез  барысындағы 

дамуын  әрі  олардың  ӛзара  байланыстарын  зерттеу  және  студенттерге  адам 

организмінің 

жүйелері, 

қызметі, 

олардың 


био-әлеуметтік 

ортамен 


байланыстылығы туралы білімді қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Адам  анатомиясының  пән  ретінде  дамуы.  Ежелгі 

дәуірдегі  адам  анатомиясының  маңызы.  Орта  ғасыр  және  қайта  ӛркендеуі. 

Қалыпты  адам  анатомиясы.  Патологиялық  адам  анатомиясы.  Анатомиялық 

терминология. Пән оқытушысы: 1. Найзабеков Н. 

                              2. Абилкаиров С. 

 

24.  Адам  және  жануарлар  морфологиясы,  коды  -  AZhM  3212,    5-

семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Морфологиялық  және  экстерьерлік  сыныптауларына 

талдау беру. Пререквизиттер: Омыртқалылар зоологиясы. 

Постреквизиттер: Эволюция ілімі. 

Пәннің  мақсаты:  Адам  мен  жануарларлар-дың  сыртқы  құрылыс 

ерекшеліктері  және  сыртқы  орта  жағдайларына  қарай  дене  пішіндерінің 

бейімделу ӛзгерістерін зерттеу. 


 

 

321  

Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Адам  және  жануарлар  морфологиясы  тірі 

организмдердің  физиологиялық  және  морфологиялық  процестерді  және 

химиялық ӛзгерістерін зерттейді. 

Пән оқытушысы: 1. Найзабеков Н. 

                              2. Абилкаиров С. 

 

25.  Микробиология  және  вирусология,  коды  -  MV  3217,    5-семестр,  2 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Микроорганизмдерді  бӛліп  алу  және  дақылдау,  олармен 

жұмыс  жасау  тәртібін  сақтау,  су  мен  топыраққа  микробиологиялық  анализ 

жасау. 

Пререквизиттер: Биохимия. 

Постреквизиттер: Биотехнологиядағы қазіргі әдістер.  

Пәннің  мақсаты:  Микроорганизмдер  немесе  микробтар  деп  аталатын 

микроскопиялық  жаратылыстың  биологиялық  белгілерін,  систематикасын, 

экологиясын,  олардың  басқа  организмдер  жануарлар,  ӛсімдіктер  жіне 

адамдармен ӛзара қарым-қатынасын зерттейді. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Даму  тарихы.  Ғылым  ретінде  дамуы. 

Түсіндіру  кезеңі.  Микробиологияның  алтын  дәуірі.  Техникалық    немесе 

ӛнеркәсіптік микробиология.  

Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                             2. Керімбек  Е.  

26. Фитопаталогия, коды - Fp 3217,  5-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Микробтар  әлемі  жӛнінде,  олардың  тірі  табиғаттағы  және 

ӛсімдіктер әлеміндегі алатын орны туралы мәлімет алу. Пререквизиттер: Ӛсімдіктер биохимиясы. 

Постреквизиттер: Топырақтану. 

Пәннің мақсаты:  Патогенді және экологиялық факторлар әсерінен пайда 

болған  ӛсімдік  ауруларын  зерттеу.  Мәдени  және  ауыл  шаруашылық 

ӛсімдіктердің  ауруларын  және  олармен    күресудің  биологиялық,  химиялық 

және агротехникалық шараларын қарастыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Даму  тарихы.  Ауылшаруашы-лық 

дақылдарының  аурулары.  Ӛсімдік  ауруларымен  биологиялық,  химиялық  және 

агротекхникалық әдістер арқылы қүресу. 

Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                              2. Керімбек  Е. 

 

27.  Ӛсімдіктер  және  жануарлар    экологиясы,  коды  -  OJE  3306,    5-

семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ӛсімдіктер мен жануарлардың таралу ерекшеліктерін және 

биоалуантүрлілікті сақтау жолдарын меңгереді. Пререквизиттер: Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

 

 

322  

Пәннің  мақсаты:  Қоршаған  орта  мен  ағзаның  әрекеттесуінің  жалпы 

заңдылықтарын,  ӛсімдіктерге,  жануарларға  факторлардың  сандық  және 

сапалық әсерінің заңдылықтарын зерттеу 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет