Философия пәнінен емтихан билетінің сұрақтарыДата03.11.2022
өлшемі17,68 Kb.
#47265

Ф.02.2007-04
КеАҚ «С.СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ»


Философия пәні бойынша
емтихан сұрақтары

Құрастырған: аға оқытушы Садыкова Т.М.


Философия кафедрасы отырысында қаралды.


Хаттама №___ . «___»____________ 2022ж.


Астана – 2022ж.
Философия пәнінен емтихан билетінің сұрақтары

1.Ойлау мәдениеті. Көркемдік рефлексия.


2.Философия – даналыққа құштарлық. Философияның сұқбаттық сипаты және эвристикалық мүмкіндіктері.
3.Философиялық ойлау түрі – сын және күмәндану. Өткенге сыни көзқарас – қазіргі
4.Философия және дүниетаным. Дүниенің ғылыми, философиялық діни бейнелері.
5.Мифология, дін және философия. Қоғам дамуындағы мифтің рөлі.
6.Философия – білім мен рухани қызметтің ерекше түрі.
7.Жан, ақыл, парасат, рух. Антикалық философиясындағы рух пен парасаттың космологизмі.
8.Фәлсафа дәстүріндегі рух ұғымы: Ибн-Сина рух туралы.
Ортағасыр дәстүріндегі рух пен жанның теологиялық түсінігі.
9.Сананың гносеологиялық моделдері.
Жаңа заман философиясындағы тума идеялар концепциясы және cogito статусы.
10.Неміс классикалық философиясындағы ақылдың трансценденталдық негіздері.
11.Шәкәрімнің үш анығы.
12.Шәкәрім рух туралы.
13.Рух және адамның рухани қызметінің табиғаты.
14.Тәндік және руханилық.
15.Сананы онтологиялық мәселе ретінде түсіну.
16.Сана фактілері. Сана феномендері.
17.Сананың қалыптасуын анықтайтын факторлар. Антропосоциогенез.
18.Сананың шығу тегі мен мәні: негізгі концепциялар.
19.Шығыс философиясындағы сана мәселесі.
20.Сана құрылымы. Бейсаналық, сана, санадан жоғары.
21.Болмыс және тіршілік. Мән және бар болу.
22.Онтология – болмыс туралы ілім. Бар болудың онтологиялық құрылымы.
23.Болмыс және бейболмыс (Парменид, Зенон).
24.Болмыстың түрлері. Платон мен Аристотельдің философиясындағы болмыс мәселелері.
25.Әл-Кинди және Ибн-Рушд концепциялары.
Жаңа заман философиясындағы субстанция мәселесі (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц).
26.М.Хайдеггердің «фундаменталды онтологиясы» (Dasein).
27.Таным философиялық мәселе ретінде. Әртүрлі философиялық концепциялардағы білім мәнінің анықтамалары.
28.Таным объектісі мен субъектісі. Таным мүмкіндіктері мен шекаралары. 28.Дүниенің түбегейлі танылуы мәселесі: танымдық оптимизм, скептицизм және агностицизм.
30.Милет ойшылдарының натурфилософиясы және Скифтік Анахарсистің скептицизмі.
31.Д.Юмның скептицизмі.
32.И.Канттың классикалық агностицизмі.
33.Г.Гегельдің диалектикалық методы және батыс еуропалық гносеологиясындағы оның маңызы.
34.Қазіргі ғылымның жетістіктері және оның себептері.
35.Әдіс мәселесі. Танымның негізгі әдістері.
36.Ғылыми таным әдістері және және ғылыми ақиқат ерекшелігі.
37.Ғылыми және ғылыми емес білімнің демаркациясы мәселесі.
38.Ғылым құндылықтары. Ғылымды білім, қызмет және әлеуметтік институт ретінде талдау.
39.Ғылымдардың классификациясы: Аристотель, әл-Фараби, Ф.Бэкон, 40.Г.Гегель, О.Конт.
41.Шоқан Уәлихановтың ғылым философиясы.
42.Қоғам өміріндегі ғылымның рөлін бағалаудағы қайшылықтар.
43.Адам және Ғалам. Зат әлемі.
44.Адамды қарастырудың философиялық тәсілінің ерекшелігі.
45.Ежелгі Үнді діни философиялық ілімдердегі адам мәселесі.
46.Конфуцийшілдік және даосизм жүйесіндегі адам мәселесі: ер және әйел бастамалары (Инь/Ян).
47.Антикалық философия тарихындағы адам бейнелері (Пифагор, Платон, Эмпедокл, Протагор, Сократ, Аристотель).
48.Христиандық антропология: адам Құдайдың бейнесі ретінде (Әулие Аугустин, Акуинолық Томас).
49.Ренессанс дәуіріндегі адамның индивидуалистік түсінігі (Пико делла Мирандола).
50. Жаңа заманның механистикалық антропологиясы (Б.Паскаль, Ж.Ламетри). Л.Фейербахтың антропологизмі.
51.Аксиология және адамгершілік.
52.Этикалық ілімдердің тарихи типтері.
53.Құндылықтар теориясының негіздері. Құндылық ұғымы.
54.Бар болып отырған және болуы тиіс. Адамгершілік ережелері және құқық ережелері.
55.Негізгі этикалық категориялар (парыз, игілік, мән және қажеттілік, ар-ұят, еркіндік).
56.Адамгершіліктің алтын қағидасы (Конфуций) және бұлжымас императиві (И.Кант).
57.Әлеуметтік философияның пәні.
58.Қоғам философиялық ұғым ретінде.
59.Антикалық философиясындағы әлеуметтік ой: Платонның идеалды мемлекеті, Аристотельдің «Политикасының» негзгі тұжырымдамалары. Адам саяси жануар ретінде.
60.Августин: «Фәни шаһар» және «Бақи» шаһар. Қайта өрлеу дәуіріндегі утопиялық теория: Т.Мор және Т.Кампанелла.
61.Н.Макиавеллидің әлеуметтік-саяси теориясы.
62.Жаңа заман әлеуметтік философиясы (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо). К.Маркс: таптық қоғам. К.Поппер «Ашық қоғам».
63.«Қоғамдық сана» ұғымы. Қоғамдық сананың түрлері.
64.Қоғамның типтері. Ақпараттық қоғам.
65.Постиндустриалдық қоғам.
66.Дін анықтамалары. Дін және философиялық білім.
67.Дін және өнер. «Дүниежүзілік діндер» феномені.
68.Діннің алғашқы формалары. Алғашқы діни формалардың мәселелері: эволюционизм (У. Тейлор), структурализм (Леви-Брюль, Леви-Строс), марксизм (С. Токарев).
69.Буддизм және оның негізгі бағыттары.
70. Ғылыми-техникалық прогресс және қазіргі ғылымның даму болашағы мәселелері.
71.Абай дүниетанымдағы Құдай және адам мәселесі.
72.«Идея» ұғымы. Болмыс пен ойлау арақатынасы мәселесі. 6.Идея және рухани құндылықтар болмысы.
73.Қазіргі ғылым және этика.
74.Қазақстан ғылымы дамуының келешегі.
75.Ф.Ницше философиясындағы «Асқан адам». Адам және оның әлемдегі-болмысы: экзистенциализм.

Құрастырған: ____________ ____________________


(қолы) (аты-жөні)
____________
(күні, айы, жылы)

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет