«Физика» пәнінен емтихан сұрақтарыДата18.05.2023
өлшемі232,16 Kb.
#94286

«Физика» пәнінен емтихан сұрақтары

1. Электр тоғының қуатын анықтайтын формула


2. Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг м/с дененің жылдамдығы
3. Ядролық күштердің қасиеттері: 1. Ядролық күштер – тартылыс күштері; 2. Ядро шекарасында ядролық күш 0-ге дейін кемиді; 3. Ядролық күштер – тебіліс күштері; 4. Ядролық күштер электр зарядына тәуелді; 5. Ядролық күштер қанығу қасиетіне ие; 6. Ядролық күштердің әсер ету радиусы 10-15 м.
4. Электрондық шашырау үшін максимал комптондық ығысу неге тең ?
5. Қозғалысқа түскен зарядталған бөлшекке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш
6. Шамасы 12 Ом үш бірдей кедергі берілген олардың көмегімен алынатын кедергінің мәні
7. Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің жылдамдығын 2 есе арттырса, оның траекториясы радиусының өзгерісі
8. Фотоэффект басталатын жиілік 6∙10 14 Гц. Тежеуіш потенциалдар айырмасы 3В болса, тежелетін электрондарды жұлып шығаратын жарықтың жиілігі (h = 6,63∙10–34Дж∙с; е = 1,6∙10–19 Кл):
9. Центрге тартқыш үдеу модулі қай формуламен өрнектеледі:
10. Дисперсия D көрсетеді:
11. Еркін электр зарядтары жоқ материалдар-......
12. Бірқалыпты қозғалысқа сәйкес келетін график

13. Магнит өрісінің күш сызықтары
14. Қалыпты жағдайда көлемі 22,4 дм³ ауадағы молекула саны
(Р=105 Па; Т=273К; k =1,38∙10-23 Дж/К )
15. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі мына түрде жазылады:
16. Тұйықталған троектория бойымен ауырлық күшінің жұмысы
17. Контур жазықтықына жүргізілген нормалмен 600 бұрыш жасайтын, индукция векторы 5 Тл болатын магнит өрісі, контурда 40 мВб магнит ақынын тудырады. Контурдың жазық бетінің ауданы ( )
18. Жарықтың толқындық қасиеттері қандай физикалық құбылыстарда байқалады?
19. Кедергісі R, созылған жағдайдағы, ұзындығы 2 , электр плитасының нихромнан жасалған серіппенің көлденең қимасының ауданы ...
20. Кинетикалық энергиясы 10 кэВ электрон үшін берілген де Бройльдың толқын ұзындығын табу керек.
21. Кедергінің негізгі өлшем бірлігі ...
22. Нейтрондар саны бірдей ядролар:
23. Контурдан өтетін магниттік ағын және ток күші арасындағы пропорционалдық коэффициенті
24. Судағы тұз ерітіндісінде ток тасымалдайтын бөлшек–
25. Жарықтың толық ішкі шағылысу құбылысы байқалады:
26. Вин заңы:
27. Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны:
28. Ньютон сақинасындағы жұқа пленка дегеніміз не?
29. 12 моль алюминийдің алатын көлемі
(М(Аℓ) = 27∙10-3 кг/моль ; ρ Аℓ =2700кг/м3)
30. Автомобиль горизонталь жолмен қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Двигательді өшіргеннен кейін 4 с өткен соң, оның жылдамдығы екі есе кемиді. Автомобильдің бастапқы жылдамдығы.
31. Электр қуаты 36 Вт, 12В кернуге есептелінген шамдағы ток күшін анықта
32. Электрленген өткізгіште еркін зарядтардың орналасуы...
1) Өткізгіштің бетінде; 2) Өткізгіштің центрінде;
3) Өткізгіштің барлық жерінде бір қалыпты бөлінген.
33. Электр сыйымдылығы С=10 мкФ, U=10 В кернеуге дейін зарядталған конденсатордың электр өрісінің энергиясы.
34. Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген: Тербелістің периоды:
35. Еркін электр зарядтары жоқ материалдар-......
36. Электр өрісінің күштік сипаттамасы:
37. Егер сутегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 800 м/с, ал тығыздығы 2,4 кг/м3 болса,онда оның қысымы:
38. Егер жарық көзінен толқындық бетке дейінгі қашықтық 1 м болса, ал толқындық беттен бақылау жүргізілетін нүктеге дейінгі қашықтық 1 м және λ1=5*10-7м-ге тең деп алып, Френельдің бірінші зонасының радиусын есепте.
39. Суреттегі графиктен изохораны табыңыз.

40. Комптондық ығысу ...
41. Ұзындығы , жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
42. Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?
43. Шеңбер бойымен қозғалыстағы сызықтық және бұрыштық жылдамдықты байланыстыратын формула:
44. Дене материялық нүкте бола алады:
45. Төменде келтірілген құбылыстардың қайсысын жарықтың кванттық теориясы негізінде түсіндіруге болады: 1 – интерференция, 2 – дифракция, 3 – фотоэффект, 4 – поляризация:
46. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз:
47. Магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке әсер ететін күштің мәні ең үлкен болатын бұрыш
48. 127 C температурадағы массасы 4 г гелийдің ішкі энергиясы (М(Не) = 4∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль )
49. Екі нүктенің потенциал айырмасы ∆φ = 25 В. Осы нүктелер арасында q = 10 Кл зарядтың орын ауыстыру жұмысы...
50. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі былай жазылады:
1. 20 метр биіктіктен құлаған массасы 1 кг дененің кинетикалық энергиясы қандай?
2. Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артты, идеал газдың қысымы қалай өзгереді:
3. Екі дене арасындағы арақашықтық 2 -ге кемісе, тартылыс күші
4. Металдардан электр тогы өткенде байқалатын құбылыс
5. Магнит индукциясы векторының бағытын анықтайтын ереже
6. Стефан-Больцман заңы:
7. Магнит энергиясының өрнегі
8. 20 Н күштің әсерінен балалар пистолетінің серіппесін 3 см-ге жиырған кездегі потенциалдық энергиясы
9. Заряды +q сынап тамшысы заряды –q басқа тамшымен қосылды. Пайда болған тамшының заряды
10. Екі нүктенің потенциал айырмасы ∆φ = 25 В. Осы нүктелер арасында q = 10 Кл зарядтың орын ауыстыру жұмысы...
11. Магнит ағынының өлшем бірлігі
12. Жұмыстың формуласы
13. Джоуль-Ленц заңының формуласы
14. Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны:
15. Денеге әсер ететін тең әрекеті 50 H-ға тең күшпен горизанталь бағытталған. Дене координатасы х =10t - t2 заңымен өзгерді. 10с ішінде күштің атқарған жұмысы:
16. Фотоэффект басталатын жиілік 6∙10 14 Гц. Тежеуіш потенциалдар айырмасы 3В болса, тежелетін электрондарды жұлып шығаратын жарықтың жиілігі (h = 6,63∙10–34Дж∙с; е = 1,6∙10–19 Кл):
17. Электр өрісінің күштік сипаттамасы:
18. Жарықтың ортада таралу жылдамдығы көрсетілген шамалардың қайсысына тәуелсіз:
19. Жиіліктің өлшем бірлігі
20. Массасы 8 кг мылтықтан массасы 16 г оқ 600 м/с жылдамдықпен ұшып шықты. Мылтықтың кері қозғалу жылдамдығы қандай?
21. Калий үшін фотоэффектінің қызыл шегі 564 нм. Калийден электрондардың шығу жұмысын табыңыз. Дж-мен. ( =6,62 Дж с, =3 м/с):
22. Массасы 10 кг дененің жылдамдығы күш әсерінен 10 м/с-тан 20 м/с-қа дейін артты. Әсер етуші күштің жұмысы қандай?
23. Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?
24. Фотоэффект құбылысына тән анықтамалар мен заңдылықтарды көрсететін жауапты белгілеңіз: 1. металдардың немесе кейбір сұйықтықтардың бетіне жеткілікі мөлшерде ЭМ-тік толқын, яғни жарық түсірілген кезде электрондардың ыршып шығу құбылысы; 2. рентген сәулелерін кез-келген затпен шашыратқанда, шашыраған сәулелерде бастапқы ұзындықтағы  сәуле шығарумен қатар үлкен ұзындықтағы / толқындар кездеседі; 3. түсірілген жарық квантының энергиясының бір бөлігін электрон катодтан шығуға жұмсаса, қалған бөлігі кинетикалық энергия, яғни электрон қозғалысына жұмсалады; 4. фотоэффект байқалатын шарт: ; 5. .
25. Егер дифракциялық тордың тұрақтысы 2 мкм болса, онда толқын ұзындығы 589 нм спектрдің ең үлкен реті қандай?
Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеуі (Ауа мен үйкелісті ескермеңіз).
27. Егер жазық конденсатор астарларының арасына салынған слюданы ( ) балауызбен ( ) алмастыратын болсақ, онда оның электр сыйымдылығы
28. Потенциал айырмасы 1 В болатын нүктелер арасында ұшып өткен электронның жылдамдығы. (е=1,6∙10-19 Кл; m=9,1∙10-31 кг)
29. Магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемігенде,осы контурдағы тоқ күші
30. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі?
31. Кедергісі R, созылған жағдайдағы, ұзындығы 2 , электр плитасының нихромнан жасалған серіппенің көлденең қимасының ауданы ...
32. Бетінің ауданы 20 см² затқа қалыңдығы 1 мм күміс жалатылды. Күміс қабатындағы атом саны (ρкүміс = 10500 кг/м3 ; М(Ag) = 108∙10-3 кг/моль ; NA =6∙1023 моль-1)
33. 127 C температурадағы массасы 4 г гелийдің ішкі энергиясы (М(Не) = 4∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль )
34. Массасы 1 кг судағы зат мөлшері.
35. Электрондық шашырау үшін максимал комптондық ығысу неге тең ?
36. Суреттегі графиктен изохораны табыңыз.

37. Вакуумді фотоэлементтің фотокатоды әр түрлі жиіліктегі монохроматты жарықпен сәулелендіргенде қандай шама өзгереді?
38. Автомобиль орнынан жылжып,үдемелі түзу сызықты қозғалады. Үдеу векторы
39. Қыздырғыштың температурасы 800 К, ал суытқыштікі – 300К. Жылу двигателі ПӘК-нің мәні
40. Дисперсия D көрсетеді:
41. Нормаль дисперсия қалай анықталады?
42. Жинағыш линзаның фокус аралығы 20 см болған кездегі оптикалық күштің абсолюттік мәні неге тең:
43. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5 с ішінде 3 Вб –ге 1 Вб-ге дейін біркелкі кемиді.Осы контурдың индукциялық ЭҚК-і
44. Вин заңы:
45. Заттың толқындық-корпускулалық екі жақтылығы дегеніміз:
46. 12 м/c жылдамдықпен қозғалған автомобильдің тежелу уақыты 3 с болғанда, толық тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
47. Көлемі 2 л оттегіде 6 ∙10²² молекула болса, тығыздығы
(М(О2) = 32∙10-3 кг/моль ; NA =6∙1023 моль-1)
48. Көршілес Френель зоналарының арақашықтығы:
49. Комптондық ығысу ...
50. Траектория дегеніміз...
1. Атомның планетарлық моделін ұсынды:
2. Дене жердің жасанды серігі болу үшін оған берілетін жылдамдық
3. Ұзындығы , жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
4. Газдардағы электр тоғын тасымалдаушылар
5. Еркін электр зарядтары жоқ материалдар-......
6. Магнит өрісінің сипаттамасы
7. Нүкте тербелісінің қозғалыс теңдеуі Нүктенің орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу уақыты:
8. Фотонның энергиясы мен импульсі тең болады:
9. Төменде келтірілген құбылыстардың қайсысын жарықтың кванттық теориясы негізінде түсіндіруге болады: 1 – интерференция, 2 – дифракция, 3 – фотоэффект, 4 – поляризация:
10. Тұрақты d=5 мкм дифракциялық тордың үшінші ретті спектрдегі бұрыштық дисперсиясы D=6,3*105 рад/м қандай толқын ұзындықта болады?
11. Тізбектегі электр зарядының орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын физикалық шама.
12. Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген: Тербелістің периоды:
13. ядролық реакциясының нәтижесінде қандай бөлшек пайда болады?
14. Ньютон сақинасындағы жұқа пленка дегеніміз не?
15. Автомобиль орнынан жылжып,үдемелі түзу сызықты қозғалады. Үдеу векторы
16. Потенциалы 20 В нүктеден потенциалы 0 В нүктеге 2 Кл заряд орын ауыстырғандағы электр өріс күштерінің жұмысы.
17. Массасы 8 кг дене тұрақты 4 Н күштің әсерінен қалай қозғалады?
18. Егер жазық конденсатор астарларының арасына салынған слюданы ( ) балауызбен ( ) алмастыратын болсақ, онда оның электр сыйымдылығы
19. Вин заңы:
20. Еркін құлаған дене А нүктесін 9,8 м/с жылдамдықпен өтсе, одан 14,7 м төмен орналасқан В нүктесінен өтетін жылдамдығы (g = 10 м/с2)
21. Келтірілген формулалардың қайсысы бүкіләлемдік тартылыс заңын білдіреді?
22. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз:
23. оттегі изотопында қанша протон Z, қанша нейтрон N бар:
24. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі?
25. Автомобиль горизонталь жолмен қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Двигательді өшіргеннен кейін 4 с өткен соң, оның жылдамдығы екі есе кемиді. Автомобильдің бастапқы жылдамдығы.
26. Бірінші Бор орбитасындағы электронның кинетикалық энергиясын (эВ) тап.
27. Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы
28. Комптондық ығысу ...
29. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
30. 12 м/c жылдамдықпен қозғалған автомобильдің тежелу уақыты 3 с болғанда, толық тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
31. Электр заряды +2е су тамшысынан, заряды -3е кішкентай тамшы бөлінді. Тамшының қалған бөлігіндегі электр заряды
32. Молекулалардың эффективті қимасы мынаған тең:
33. Кедергінің негізгі өлшем бірлігі ...
34. Өткізгіштерді тізбектей жалғағанда тұрақты болатын шама
35. Жарықтың толқындық қасиеттері қандай физикалық құбылыстарда байқалады?
36. Егер сутегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 800 м/с, ал тығыздығы 2,4 кг/м3 болса,онда оның қысымы:
37. Анықтамаға сәйкес тең үдемелі үдеудің формуласы.
38. Магнит өрісінің күш сызықтары
39. формуласы бойынша анықталатын шама
40. Көлемі 2 л оттегіде 6 ∙10²² молекула болса, тығыздығы
(М(О2) = 32∙10-3 кг/моль ; NA =6∙1023 моль-1)
41. Электр сыйымдылығы С=10 мкФ, U=10 В кернеуге дейін зарядталған конденсатордың электр өрісінің энергиясы.
42. Момент күшін анықтайтын формула
43. Ток күші тең
44. Бір қалыпты қозғалыс болатыны
1) автомобильдің тежелген кездегі қозғалысы.
2) сағаттағы маятник қозғалысы.
3) метродағы эскалатор қозғалысы.
45. Кедергісі R, созылған жағдайдағы, ұзындығы 2 , электр плитасының нихромнан жасалған серіппенің көлденең қимасының ауданы ...
46. Радиусы 30см металл шарикке 6 нКл заряд берілген. Шар бетіндегі электр өрісінің кернеулігі
47. Периоды d=3,5λ дифракциялық торға толқын ұзындығы λ жарық сәулесі түскенде байқалатын дифракциялық спектрдің ең көп рет саны қалай?
48. Егер шамының оның ұштарындағы кернеу 5 есе азайса, онда электр қуаты (шамның кедергісі тұрақты)
49. Тізбектей қосылған 12 мкФ және 40 мкФ екі конденсатордың жалпы сыйымдылығы....
50. Магнит ағынының өлшем бірлігі
1. 12 моль алюминийдің алатын көлемі
(М(Аℓ) = 27∙10-3 кг/моль ; ρ Аℓ =2700кг/м3)
2. Дыбыстың судан ауаға өткенде
3. 1 м/с2 үдеумен қозғалған поездың жылдамдығы 72 км/сағ-қа жетуге қажет уақыт
4. Кернеуі 200 В және ток күші 2 А, 2 минуттағы электр плитасындағы токтың жұмысы
5. Массасы 2кг дененің түзу жолмен қозғалыс теңдеуі берілген . Мұндағы деп алып, денеге 2 секундтан кейін әсер ететін күшті анықтаңыз:
6. Газ 12,32 л көлемді алып тұрды. Оны тұрақты қысымда 45 К-ге салқындатқанда көлемі 10,52 л болды. Газдың бастапқы температурасы.
7. Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артты, идеал газдың қысымы қалай өзгереді:
8. Егер шамының оның ұштарындағы кернеу 5 есе азайса, онда электр қуаты (шамның кедергісі тұрақты)
9. Ток күшін анықтайтын өрнек
10. Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеуі (Ауа мен үйкелісті ескермеңіз).
11. Электр заряды +2е су тамшысынан, заряды -3е кішкентай тамшы бөлінді. Тамшының қалған бөлігіндегі электр заряды
12. Фотонның импульсі неге тең:
13. 20ºС температурасы Кельвин шкаласы бойынша қандай температураға сәйкес келеді?
14. Массалары 7 кг және 3 кг, ал жылдамдықтары сәйкесінше 3 м/с және 2 м/с екі дене бір-біріне қарсы қозғалып, серпімсіз соқтығысады. Соққыдан кейінгі денелердің жалпы жылдамдығы (ОХ осі оңға бағытталған):
15. Бір қалыпты қозғалыс болатыны
1) автомобильдің тежелген кездегі қозғалысы.
2) сағаттағы маятник қозғалысы.
3) метродағы эскалатор қозғалысы.
16. Автомобиль горизонталь жолмен қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Двигательді өшіргеннен кейін 4 с өткен соң, оның жылдамдығы екі есе кемиді. Автомобильдің бастапқы жылдамдығы.
17. Сыртқы күштер әсерінен денеге А жұмыс жасалынып денеге жылу мөлшері берілді. Дененің ішкі энергия өзгерісі неге тең:
18. Егер дифракциялық тордың тұрақтысы 2 мкм болса, онда толқын ұзындығы 589 нм спектрдің ең үлкен реті қандай?
19. Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұл құбылыс
20. А нүктесінде орналасқан q зарядтың электр өріс кернеулігі (сурет) мына
вектор бойымен бағытталған

21. Бірінші Бор орбитасындағы электронның кинетикалық энергиясын (эВ) тап.
22. а=3g үдеумен тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 10 кг дененің салмағы ( ):
23. Жинағыш линзаның фокус аралығы 20 см болған кездегі оптикалық күштің абсолюттік мәні неге тең:
24. Заттың толқындық-корпускулалық екі жақтылығы дегеніміз:
25. Электр сыйымдылығы С=10 мкФ, U=10 В кернеуге дейін зарядталған конденсатордың электр өрісінің энергиясы.
26. Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы
27. Идеал жылу машинасының термиялық п.ә.к.-і:
28. Кирхгоф заңы:
29. 2730 С температурадағы газ 2 м3 көлемді алып тұрады. 5460 С температурада және сол қысымда газ көлемі.
30. Жарықтың ортада таралу жылдамдығы көрсетілген шамалардың қайсысына тәуелсіз:
31. Егер сутегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 800 м/с, ал тығыздығы 2,4 кг/м3 болса,онда оның қысымы:
32. Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?
33. Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?
34. Қыздырғыштың температурасы 800 К, ал суытқыштікі – 300К. Жылу двигателі ПӘК-нің мәні
35. Екінші шардың заряды оң болатын жағдай:

36. Центрге тартқыш үдеу модулі қай формуламен өрнектеледі:
37. Вин заңы:
38. Бір нүктеге түсірілген F1=3Н және F2=5Н күші векторлары арасындағы бұрыш 1800. Осы күштердің теңәсерлі күші:
39. қандай денелер үшін орындалады?
40. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
41. Ньютон екінші заңы қай санақ жүйесінде орындалады?
42. Тұрақты температурада ауадағы су буы молекулаларының тығыздығын арттырғанда олардың парциал қысымы
43. Берілген өрнек қандай құбылыс үшін жазылады?
44. Бірқалыпты қозғалысқа сәйкес келетін график

45. Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің жылдамдығын 2 есе арттырса, оның траекториясы радиусының өзгерісі
46. Көлемі 500 см3, температурасы 270 С ыдыста 0,9 г сутегі бар. Газ қысымы. (R=8,31 Дж/моль·К, =2∙10-3 кг/моль ).
47. Вакуумді фотоэлементтің фотокатоды әр түрлі жиіліктегі монохроматты жарықпен сәулелендіргенде қандай шама өзгереді?
48. Қозғалыстағы дененің жылдамдық проекциясының уақытқа тәуелділігі (м/с). Осы дененің координатасының теңдеуі
49. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі былай жазылады:
50. Магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемігенде,осы контурдағы тоқ күші
1. формуласы бойынша анықталатын шама
2. Насостың поршені астындағы ауаның қысымы 105 Па,ал көлемі 200 см3. Егер газдың температурасы өзгермесе, 130 см3 көлемді алып тұрғандағы ауа қысымы.
3. Шамасы 12 Ом үш бірдей кедергі берілген олардың көмегімен алынатын кедергінің мәні
4. Егер шамының оның ұштарындағы кернеу 5 есе азайса, онда электр қуаты (шамның кедергісі тұрақты)
5. ядролық реакциясының нәтижесінде қандай бөлшек пайда болады?
6. Көрсетілген мына шарттардың қайсысында, интерференциялық картина байқалады:
7. Поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 30°. Егер осы бұрыш 45°-қа дейін өзгерсе, жарық интенсивтілігі қалай өзгереді?
8. Көлемі 500 см3, температурасы 270 С ыдыста 0,9 г сутегі бар. Газ қысымы. (R=8,31 Дж/моль·К, =2∙10-3 кг/моль ).
9. Калий үшін фотоэффектінің қызыл шегі 564 нм. Калийден электрондардың шығу жұмысын табыңыз. Дж-мен. ( =6,62 Дж с, =3 м/с):
10. Нейтрондар саны бірдей ядролар:
11. 20 метр биіктіктен құлаған массасы 1 кг дененің кинетикалық энергиясы қандай?
12. Магнит өрісінің күш сызықтары
13. Ядрода нейтрондар саны неге тең (Z-зарядтың саны, А- масса саны)?
14. ядросының протондарын нейтрондармен, ал нейтрондарын протондармен ауыстырса, ядроның атомдық нөмірін, массалық санын және химиялық таңбасын қандай болады?
15. Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде параллель қосылғаны

16. Нормаль дисперсия қалай анықталады?
17. Дене 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Ауаның кедергісін ескермегенде, дененің Жерге құлайтын жылдамдығы...
18. Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?
19. Потенциалы 20 В нүктеден потенциалы 0 В нүктеге 2 Кл заряд орын ауыстырғандағы электр өріс күштерінің жұмысы.
20. Магнит ағынының анықтамасына сәйкес өрнек
21. Электрплитаның күйіп кеткен сымын жөндегенде, оның біршама қысқарғаны анықталды. Осы кезде электрплитаның бөліп шығаратын жылу мөлшері
22. Нақты газ күйінің теңдеуі Бұл кімнің теңдеуі?
23. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі?
24. -сәулелену – бұл ... ядроларының ағыны:
25. Өткізгіштің кедергісі тәуелді емес ...
26. Массасы m1=60 кг адам 1=8 км/сағ жылдамдықпен, m2=80 кг массалы 2=2,9 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан арбаны қуып жетіп, секіріп мінеді. Арба қандай жылдамдықпен қозғалады?
27. Жазық конденсатордың пластиналар арасына қалыңдығы d=0,1 мм слюда қабаты орналастырылады. Электр сыйымдылығы 1 мкФ болғанда,оның пластиналарының ауданы.
28. 10-7 Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 В/м. Зарядқа әсер ететін күш
29. Магнит ағынының өлшем бірлігі
30. Ұзындығы 20см және массасы 4г горизонталь орналасқан. Өткізгіш бойымен 10А ток өткенде ауырлық күші Ампер күшімен теңгерілетіндей етіп өткізгішті орналастыратын магнит өрісінің индукциясы (g = 10м/с2)
31. ыдырау:
32. А нүктесінде орналасқан q зарядтың электр өріс кернеулігі (сурет) мына
вектор бойымен бағытталған

33. 20 Н күштің әсерінен балалар пистолетінің серіппесін 3 см-ге жиырған кездегі потенциалдық энергиясы
34. Бір атомды идеал газдың температурасы –73-тан 127С дейін артты. Газдағы молекулалар саны 10 28. Оның ішкі энергиясының өзгерісі (NA = 6∙1023 моль-1, R = 8,31 Дж/К∙моль ):
35. Еркін түсу үдеуі дегеніміз –
36. Потенциал айырмасы 1 В болатын нүктелер арасында ұшып өткен электронның жылдамдығы. (е=1,6∙10-19 Кл; m=9,1∙10-31 кг)
37. Жарықтың ортада таралу жылдамдығы көрсетілген шамалардың қайсысына тәуелсіз:
38. Екі өзара әсерлесуші денелер үшін импульстің сақталу заңы:
39. Көлемін сақтап, пішінін оңай өзгертетін дененің күйді ата
40. Толқын ұзындығы 0,6 мкм көрінетін жарық фотонының энергиясы ( =6,62 Дж с, с=3 м/с):
41. Ток күші тең
42. Вакууммен абсолют сыну көрсеткіші n  1,6 мөлдір ортаға өткен кезде жарықтың таралу жылдамдығы (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
43. Индуктивтіліктің өлшем бірлігі
44. Сыртқы кедергі 3,9 Ом болғанда тізбектегі ток күші 0,5 А, ал сыртқы кедергі 1,9 Ом болғандағы ток күші 1 А болса, ток көзінің ішкі кедергісі мен ЭҚК-і.
45. Молекулалардың эффективті қимасы мынаған тең:
46. Ньютонның үшінші заңы:
47. Екі дене арасындағы арақашықтық 2 -ге кемісе, тартылыс күші
48. Сыйымдылығы 1 л ыдысқа толтырылған азоттың тығыздығы 2 кг/м³ болса, осы ыдыстағы азот молекуласының саны (М(N2) = 28∙10-3 кг/моль ; NA =6∙1023 моль-1)
49. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен тізбектей жалғағандағы жалпы кедергісі
50. Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
1. Жарықтың толық ішкі шағылысу құбылысы байқалады:
2. Фотонның импульсі неге тең:
3. Өткізгіштерді параллель жалғағанда тұрақты болатын шама ...
4. Массасы 1 кг судағы зат мөлшері.
5. Бір атомды идеал газдың температурасы –73-тан 127С дейін артты. Газдағы молекулалар саны 10 28. Оның ішкі энергиясының өзгерісі (NA = 6∙1023 моль-1, R = 8,31 Дж/К∙моль ):
6. электрон бар?
7. Заттардың өздігінен араласу құбылысы
8. Жарықтың ортада таралу жылдамдығы көрсетілген шамалардың қайсысына тәуелсіз:
9. Кедергінің негізгі өлшем бірлігі ...
10. А нүктесінде орналасқан q зарядтың электр өріс кернеулігі (сурет)мына вектор бойымен бағытталған.

11. Егер дифракциялық тордың тұрақтысы 2 мкм болса, онда толқын ұзындығы 589 нм спектрдің ең үлкен реті қандай?
12. Бұл формула ... деп аталады.
13. Контур жазықтықына жүргізілген нормалмен 600 бұрыш жасайтын, индукция векторы 5 Тл болатын магнит өрісі, контурда 40 мВб магнит ақынын тудырады. Контурдың жазық бетінің ауданы ( )
14. Екі дене арасындағы арақашықтық 2 -ге кемісе, тартылыс күші
15. Стефан-Больцман заңы:
16. Индукциясы 4мТл біртекті магнит өрісінде қозғалған электронның айналу периоды (е = 1,6·10-19Кл; m =9,1·10-31кг )
17. Бойль-Мариотт заңының теңдеуі:
18. Ток күші 30 мкА. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 нс ішінде өтетін электрондар саны (е =1,6∙10-19Кл)
19. 20 Н күштің әсерінен балалар пистолетінің серіппесін 3 см-ге жиырған кездегі потенциалдық энергиясы
20. Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600-пен түседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз:
21. Ұзындығы 20см және массасы 4г горизонталь орналасқан. Өткізгіш бойымен 10А ток өткенде ауырлық күші Ампер күшімен теңгерілетіндей етіп өткізгішті орналастыратын магнит өрісінің индукциясы (g = 10м/с2)
22. Көлемі 500 см3, температурасы 270 С ыдыста 0,9 г сутегі бар. Газ қысымы. (R=8,31 Дж/моль·К, =2∙10-3 кг/моль ).
23. Кирхгоф заңы:
24. Брюстер формуласының түрі мынадай:
25. Антипротонның заряды:
26. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
27. формуласы ... деп аталады.
28. Сфералық толқын үшін Френельдің –інші зонасының радиусын көрсетіңіз:
29. Кернеуі 220 В желіге қосылған электр плитасының спиралінің кедергісі 55 Ом, спиральдегі ток күші ...
30. Суреттегі графиктен изохораны табыңыз.

31. Берілген өрнек қандай құбылыс үшін жазылады?
32. Тізбектегі электр зарядының орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын физикалық шама.
33. Ядрода нейтрондар саны неге тең (Z-зарядтың саны, А- масса саны)?
34. Белгісіз элемент  бөлшек шығаратын болса, пайда болған ядроның зарядын анықтаңыз:
35. Изотерманың теңдеуін көрсетіңіз
36. 20 моль газы бар, баллондағы газ молекулаларының саны.
37. Энергетикалық жарықталыну қай формула бойынша анықталады?
38. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз:
39. Атомның планетарлық моделін ұсынды:
40. Комптондық ығысу ...
41. Поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 30°. Егер осы бұрыш 45°-қа дейін өзгерсе, жарық интенсивтілігі қалай өзгереді?
42. Клаузиус теңсіздігі:
43. Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеуі (Ауа мен үйкелісті ескермеңіз).
44. Магнит индукциясы өткізгішке перпендикуляр болғандағы, оған әсер ететін күш
45. Кернеуі 5 В, ток күші 0,01 А қозғалмайтын өткізгіште 20 минутта бөлініп шығатын жылу мөлшері
46. Ядролық реакция нәтижесінде қандай бөлшек ұшып шығады: ?
47. 12Mg24 магний изотопының ядроларының құрамына енетін нейтрондар мен протондардың санын табыңыз:
48. Егер сутегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 800 м/с, ал тығыздығы 2,4 кг/м3 болса,онда оның қысымы:
49. Қалыпты жағдайда көлемі 22,4 дм³ ауадағы молекула саны
(Р=105 Па; Т=273К; k =1,38∙10-23 Дж/К )
50. Қай процесте системаға берілген барлық жылу мөлшері жұмыс жасауға кетеді.

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет