Газет 1935 жылғы шілдеден бастап шығадыжүктеу 5.35 Mb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата30.12.2016
өлшемі5.35 Mb.
1   2   3   4   5

Конкурсқа  қатысушыларға

қойылатын  талаптар:  жоғары

педагогикалық  білім  және  мем-

лекеттік  білім  беру  ұйымдарын-

дағы  педагогикалық  жұмыс  өтілі

5  жылдан  кем  болмауы  тиіс.

Конкурс  Қазақстан  Республи-

касы  Үкіметінің 2007 жылғы 27

қыркүйектегі  №849  қаулысымен

бекітілген  Азаматтық  қызметке

кіру және азаматтық қызметшінің

лауазымына орналасуға конкурс

ө т к і з у     е р е ж е с і   не г і з і н д е

өткізіледі.

Конкурсқа қатысуға жіберілген

үміткерлер  құжаттарды  қабыл-

дау  мерзімі  аяқталғаннан  кейін5 жұмыс күні ішінде «Байғанин

аудандық  білім    бөлімі»  ММ-де

конкурстан  өтеді.

Әңгімелесу        кезінде    кон-

курсқа  қатысушылар  білуге

міндетті:  Қазақстан  Республи-

к а с ы н ы ң   К о нс т и т уц и я с ы н,   Қ Р

«Білім  туралы», «Бала  құқығы

туралы», «Сыбайлас  жемқор-

л ы қ қ а   қ а р с ы   к ү р е с   т у р а л ы » ,

«Мемлекеттік  сатып  алу  тура-

лы», «Еңбек  Кодексі»  Заңдарын

және аталған кәсіпорынның қыз-

мет салаларын реттейтін Қазақ-

стан  Республикасының  норма-

тивтік - құқықтық  актілерін  білуі

керек.


К о н к у р с қ а   қ а т ы су ғ а   т і ле к

білдірген  азаматтар  аудандық

білім  бөліміне    мына  құжатта-

рын  тапсырады:

-   к о н к у р с қ а   қ а т ы с у   ү ш і н

өтініш;

-  жеке  басын  куәландыратынқұжаттың  көшірмесі

- мемлекеттік және орыс тілде-

ріндегі  түйіндеме;

-   е р к і н   т ү р д е   ж а з ы л ғ а н

өмірбаяны;

- нотариус куәландырған білімі

туралы  құжат  көшірмесі;

-   н о т а р и ус   к у ә л а н ды р ғ а н

еңбек  кітапшасының  көшірмесі

немесе  жеке  еңбек  келісім  шар-

ты,  немесе  жұмысқа  қабылдау

және  соңғы  жұмыс  істеген  меке-

месінен шыққаны туралы бұйрық

көшірмелері;

-   к а д р л а р д ы   е с е п к е   а л у

жөнінде толтырылған жеке парақ;

-  белгіленген  үлгідегі  (№086-

у)  денсаулық  жағдайын  анық-

тайтын  анықтамасы;

- 3 х 4 үлгідегі 2 фотосурет.

Конкурсқа  қатысушы  өзінің

білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби

деңгейі  (біліктілігін  арттыру,

ғылыми дәрежелері мен атақта-

р ы  

т у р а л ы  қ ұ ж а т т а р д ы ң

көшірмелері,  ғылыми  жарияла-

н ы м д а р   ж ә не   т .   б . )   т у р а л ы

қосымша ақпараттар бере ала-

ды.

Байқауға  қатысқысы  келетіназаматтар  қажетті  құжаттарын

осы  хабарландыру  бұқаралық

ақпарат  құралдарының («Жем

-  Сағыз»  газетінде)  ресми  ба-

сылымдарында   жарияланған

сәттен  бастап  15  күнтізбеліккүн ішінде «Байғанин аудандық

білім  бөлімі»  ММ-не  мына  ме-

кен - жайға  тапсыру  қажет:

030300,  Байғанин  ауданы,

Қонаев көшесі №37, телефон:

22 - 8 - 50, 22 - 5 - 56 факс:

871345-22 - 8 - 50. «Байғанин

аудандық  білім  бөлімі»  ММ.

Қызметке  орналасқан  тұлға-

лар  үшін  көшіп - қону  көтерме

а қ ы   ш ы ғ ы н д а р ы ,   т ұ р ғ ы н   ү й

және  түрлі  жеңілдіктер  беріл-

мейді.


«Байғанин  аудандық  білім

бөлімі»  ММ.

ГУ «БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

объявляет о проведении

открытого конкурса на занятие

вакантных должностей

Кандидаты, допущенные к участию в конкурсе,  про-

ходят его в ГУ «Байганинский районный отдел образо-

вания» в течение пяти рабочих дней после окончания

срока  приема  документов.

При  проведении  комиссией  собеседования  с  участ-

никами  конкурса  проверяются  знания:  Конституции

Республики  Казахстан,  законов  РК  «Об  образовании»,

«О борьбе с коррупцией», «О правах ребенка в РК», «О

государственной  закупке», «Трудовой  Кодекс  РК»  и

других  нормативных  правовых  актов  Республики  Ка-

захстан,  регулирующих  отношения  в  сфере  деятель-

ности  данного  предприятия,  дошкольной  педагогики  и

психологии,  достижений  современной  психолого - пе-

дагогической  науки  и  практики,  правил  и  норм  охраны

труда  и  техники  безопасности.

Граждане,  желающие  принять  участие  в  конкурсе,

представляют в ГУ «Байганинский районный отдел об-

разования»  следующие  документы:

-  заявление  об  участии  в  конкурсе;

-  копию  документа,  удостоверяющего  личность;

-  резюме  на  государственном  и  русском  языках;

-  автобиографию,  изложенную  в  произвольной  фор-

ме;


-  нотариально  засвидетельствованное  копии  доку-

ментов об образовании;

-  нотариально  засвидетельствованное  копии  трудо-

вой  книжки  или  индивидуального  трудового  договора

либо  выписки  из  приказов  о  приеме  и  увольнении  с

последнего  места  работы;

- заполненный личный листок по учету кадров;

-  справку  о  состоянии  здоровья  по  установленной

форме 086\у;

- две фотографии размером 3 х 4.

Участники конкурса могут представить дополнитель-

ную  информацию,  касающихся  их  образования,  опыта

работы,  профессионального  уровня  (копии  докумен-

тов  о  повышении  квалификации,  присвоения  ученых

степеней и званий, научные публикации, рекомендации

от руководство с предыдущего места работы и т. п.).

Необходимые  для  участия  в  конкурсе  документы

должны быть представлены в ГУ «Байганинский район-

ный  отдел  образования»  в  течение  15  календарных

дней с момента  публикации  объявления о проведении

конкурса  в  официальных  изданиях  средств  массовой

информации  (в  газете  «Жем - Сагыз»)  по  адресу:

030300,Байганинский  район,  пос.Караулкельды,  ул.

Конаева №37, телефон: 22 - 8 - 50, 22 - 5 - 56, факс:

8 71345 - 22 - 8 - 50. ГУ  «Байганинской  районный

отдел    образования».

Лицу, занявшему данную должность, подъемные рас-

ходы не оплачиваются, жилье и льготы непредоставля-

ются.


ГУ  «Байганинский  районный

отдел  образования».

Байғанин  ауданының  әділет

басқармасында  заңды  тұлғалар-

ды  мемлекеттік  тіркеу  «Заңды

тұлғаларды  мемлекеттік  тіркеу

және  филиалдар  мен  өкілдіктерді

есептік  тіркеу  туралы»  Қазақстан

Республикасының 1995 жылғы 17

сәуiр N 2198 Заңын  басшылыққа

ала отырып жүргізіледі.

Еліміздің  экономикалық  даму-

ында 


шағын 

және 


орта

кәсіпкерліктің  алатын  үлесі  зор.

2015  жылдың 1 қаңтарынан  бас-

тап  «Қазақстан  Республикасы-

ның кейбір заңнамалық актілеріне

Қазақстан  Республикасында

кәсіпкерлік  қызмет  үшін  жағдай-

Мемлекетімізде қоғам өмірінің сапасын арттыруға, әрине бірінші кезек-

те балалардың өмір сүру сапасын жақсарту жұмыстары жүргізілу бағыт-

талған. Осы мақсатта Миялы балалар бақшасының ұжымы атап, «Қам-

қорлық»  қайырымдылық  акциясын  ұйымдастырып,  Т.Айбергенов  атын-

дағы орта мектебінің үш оқушысына оқу құралдар, киім - кешектер алып

берді. Осындай игі істерді ұйымшылдықпен атқару - бұл ұжымның негізгі

мақсаттарының  бірі.  Мектебіміздің  оқушыларына  көмек  қолын  созып,

қамқорлығын  көрсете  білген    балабақша  ұжымына  алғысымызды

білдіреміз. Бүлдіршіндер тәрбиесі үшін еңбек етіп жүрген жандардың от-

басына  амандық,  жұмыстарына  жеміс  тілейміз.

М.  ТАЙШЫБАЕВА,

Т.  Айбергенов  атындағы  орта  мектебінің  әлеуметтік  педагогы.

Заңды тұлғаларды

мемлекеттік  тіркеудегі

жаңа өзгерістер

тай  шарты  нотариалды  тәртіпте

куәландырылмайды.  Ал,   осы

аталған  Заңның 23-бабы  бойын-

ша  шағын  кәсіпкерлік  субъекті-

лерінің  бастапқы  ең  төмен

мөлшердегі  жарғылық  капиталы

нөлдік  деңгеймен  айқындалады.

Осы аталған Заңға енгізілген өзге-

рістер  елімізде  шағын  және  орта

кәсіпкерлікті  дамытуды  жақсарту

үшін әкімшілік кедергілерді азайту

болып  табылады.

Бүгінгі  таңда  елімізде  «Элект-

ронды үкімет» жүйесі де өз жұмы-

сының  нәтижесін  беруде.  Элект-

ронды  қызмет  түрі  ішінде  әділет

саласына  қатысты  ақпараттар,

ды түбегейлі жақсарту мәселелері

бойынша өзгерістер мен толықты-

рулар  енгізу  туралы»  Қазақстан

Републикасының 29. 12. 2014 ж.

№ 269 - V Заңы заңды күшіне енді.

Осы  аталған  заңда  шағын  және

орта  кәсіпкерлік  субъектілері  бо-

лып  табылатын  заңды  тұлғалар-

ды  мемлекеттік  тіркеу  және  тара-

туды тіркеу үшін тіркеу алымынан

босатылады.  Сонымен  қатар  ша-

ғын кәсіпкерлікті тіркеу ХҚКО   ар-

қылы  және  электронды  хабарла-

ма  түрінде  жүзеге  асырылады,

тапсырылатын  арыз  нотариалды

куәландырылмайды.  Қазақстан

Республикасы  «Жауапкершілігі

шектеулі және жауапкершілігі бар

серіктестіктер  туралы»  Заңының

15 бабы бойынша шағын және орта

кәсіпкерлік субъектілерінің құрыл-

яғни, заңды тұлғаларды тіркеудегі

заңнаманы  жетілдірумен  қатар,

бірқатар  мемлекеттік  қызмет

көрсетулерді  автоматтандыру

жөніндегі шаралар қабылданды.

«Электронды  үкімет»  веб  -

порталы  арқылы  мемлекеттік

тіркеу өтініш брілген кезден ба-

стап  жұмыс  күнінің  бір  сағаты

ішінде жүзеге асырылады. Элек-

тронды қызмет түрі бір жағынан

жең  ұшынан  жалғасқандық  пен

с ы б а й л а с т ы қ т ы ң   т а м ы р ы н а

балта шауып қана қоймай, қара-

пайым  халықтың  мемлекеттік

о р г а н д а р ғ а   д е г ен   с ен і м і н

арттырады.А.  Ж.  ТӨКЕНОВА,

Байғанин  ауданының  әділет

басқармасының  басшысы.

     


Жалғасын  тапқан

Жалғасын  тапқан

Жалғасын  тапқан

Жалғасын  тапқан

Жалғасын  тапқан

қамқорлық

қамқорлық

қамқорлық

қамқорлық

қамқорлық

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345672

12 наурыз 2015

Ыстық тамақтың

«салқын буы»Өткен аптада аудандық

прокуратура ғимаратын-

да  аудан мектептерін-

дегі оқушыларды тамақ-

тандыру жайы сөз

болды. Байғанин ауда-

нының прокуроры

әділет кеңесшісі Ә.Балғ-

азин, аудандық білім

бөлімінің басшысы М.

Үмбет, тұтынушылар-

дың құқықтарын қорғау

басқармасының басшы-

сы З. Мусина, сондай

ақ, мектеп директорла-

ры, ата аналар коми-

тетінің өкілдері, тамақ-

тандыру қызметін

көрсететін кәсіпкерлер

бас қосып, оқушылар-

дың тамақтану жайын

талқылады. Ауданда әр

оқушы 150 теңгенің

ауқатын тұтынса, өзге

аудан оқушыларына 200

теңгеден жоғары көлем-

де ас мәзірі ұсыныла-

ды. Мысалы, шалқар-

лық оқушылар  күніне

280 теңгенің асын ішеді

екен. Білім бөлімінің

мамандары оның

мәнісін қазына қаржы-

сын үнемдейтіндіктері-

мен түсіндірді.

Білім беру ұйымдарындағы та-

м а қ т а н ды р у ды ң   с а п а с ы   ж ә не

тамақтан  уланудың  алдын  алу

мәселесі  жөнінде  аудан  проку-

рорының  көмекшісі  Қ.Биманов

сапалы  тамақтың  кәсіпкерге  де

тәуелді  екенін  ұғындырды.  Та-

мақтан  жаппай  уланудың  алдын

алу, тамақтануды сапасыз ұйым-

д а с т ы р у д ы ң   с а л д а р ы   т у р а л ы

айтты. 2014 жылы  Семей  облы-

сында  орын  алған  жайт  тамақ-

танудың  сапасыз  ұйымдасты-

рылуы  сабақ  аларлық  жағдай

е к ен і  

м ә л і м .  

П р о к у р о р

көмекшісінің  айтуынша,  тамақ-

тан жаппай улану бойынша тірке-

летін жайттардың алдын алу ша-

раларын  ұйымдастыру қажет әрі

міндетті.  Ал,  аудандық  тұтыну-

шылардың  құқықтарын  қорғау

басқармасының  басшысы  З.Му-

сина 2013, 2014 жылдары  білім

ордаларындағы  тамақтандыру

жұмыстарының  санитарлық  та-

лаптарға  сай  келмеген  тұстары

мен қолданылған шаралар тура-

лы  баяндады.  Зинаида  Уәлиқы-

зының айтуынша, кейбір асхана-

лар  ыдыс – аяқпен  толық  қам-

тылмаған,  қолжуғыштар  жо қ  не-

месе  жетіспейді,  о қушыларға

құнары  мен  дәрумені  аз  ау қат

ұсынылады. Сондай – ақ, облыс

бойынша, ең арзан тамақ  ішетін

де біздің ауданның жеткіншектері

екені осы жиында кеңінен айтыл-

ды.  Көкөністер  мен  жеміс – жи-

дектер,  сүт  тағамдары  және  ап-

т а с ы н а   1   р е т   б а л ы қ   т ұ т ы н у

қ а ж е т т і г і н   д е   З . М ус и н а   б а с а

айтты. Аудандық білім бөлімінің

бас  маманы  Ж.Өсербаева  атқа-

рылып жатқан жұмыстар жөнінде

баяндады. 1-4 класс  о қушыла-

ры 100 пайыз тамақтанса, жоға-

ры  кластардан  көпбалалы,  аз

қамтылған отбасы балаларының

ас  ауыз  тиетіні  белгілі.  Т.Жар-

мағамбетов  атындағы  орта  мек-

тептің  ата – аналар  комитетінің

төрағасы  Ж.Шонаев  әр  балаға

қ а р а л а т ы н   қ а р ж ы н ы   к ө б е й т у

қажеттігі  жөнінде  ұсыныс  жаса-

ды.


Осыған  дейінгі  басқосуларда

да  аудан  әкімі  М.Аққағазов  мек-

т е п т е р д е г і   т а м а қ т а н д ы р у д ы ң

ұйымдастырылу   жайын   сынға

алған  болатын.  Игерілмей  қала-

т ы н   б і р а з   қ а р ж ы н ы   ос ы н д а й

ұрымтал  тұсқа  тиімді  пайдала-

ну қажеттігін аудан басшысы сан

мәрте  айтып  жүр.

Жиынға төрағалық еткен аудан

прокуроры  Ә.Балғазин  жауапты

м а м а н д а р ғ а  

т а м а қ т а н д ы р у

ж ұ м ы с т а р ы н а  

б а қ ы л а у д ы

күшейту  қажеттігін,  бұл  мәселе-

де  енжарлық  танытуға  болмай-

тындығын  ұғындырды.  Сондай  –

ақ,  аудандық  тұтынушылардың

құқықтарын  қорғау  басқармасы,

мектеп  директорлары  және  та-

м а қ т а н у   қ ы з м е т і н   к ө р с е т е т і н

кәсіпкерлер  арасында  үшжақты

меморандум қабылдану қажеттігі

баса  айтылды.

Бақытгүл  БОРАНБАЕВА.

Өткен 2014 жыл мен ағымдағы жылдың алғашқы ай-

ларында мемлекеттік уәкілетті органдарға құқық бұзға-

ны  үшін  төлейтін  айыппұлдар  мен  алимент  төлеуі  тиіс

борышкерлермен  жүргізілген  жұмыстардың  нәтижелері

тыңдалып, прокуратура тарапынан қадағалау бағытын-

дағы  сұрақтар  қойылды.  Жергілікті  қазынаға  салықтар

мен  әртүрлі  міндетті  төлемдердің  уақытылы  төленуін

қадағалау  басты  назарға  алынды.  Өйткені,  қолда  бар

бюджет қаражатын ұқсату, тиімді, үнемді пайдалану Ел-

басымыздың  салиқалы  саясатының  бір  бағыты.

  Ішкі  істер  саласының  мамандары  өткен  жылы  және

биылғы  жылы  азаматтарға  салынған  айыппұлдарды

баяндай келе, көбіне көп ішкілікке салынған тұрғындар-

дың  айыбын  жуып - шаюдан  жалтаратынын  айтты.

Өйткені  айыппұл  төлемей  жүргендердің    дені  жұмыс-

сыздар екенін тілге тиек еткен тәртіп сақшылары олар-

ды жұмысқа тарту жайын сөз етті. Мұстахим Ахтанұлы

айыппұл  өндіру  мәселесінде  түсіндіру  жұмыстарының

өз  мәнінде  жүргізілмейтіндігін  мәлімдеді.  Аудан  проку-

роры әділет кеңесшісі Ә.Балғазин үстел басына жинал-

ғандардың барлығына да илегендері бір терінің пұшпағы

болғандықтан бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып

Айыппұл


төлемеу – айып!

Айыппұлдар  мен  алимент  төлеуден  жалтарып  жүргендердің  мәселесі  өткен

Айыппұлдар  мен  алимент  төлеуден  жалтарып  жүргендердің  мәселесі  өткен

Айыппұлдар  мен  алимент  төлеуден  жалтарып  жүргендердің  мәселесі  өткен

Айыппұлдар  мен  алимент  төлеуден  жалтарып  жүргендердің  мәселесі  өткен

Айыппұлдар  мен  алимент  төлеуден  жалтарып  жүргендердің  мәселесі  өткен

бейсенбіде  аудандық  прокуратура  ғимаратында  қаралды.  Аудан  әкімінің  орын-

бейсенбіде  аудандық  прокуратура  ғимаратында  қаралды.  Аудан  әкімінің  орын-

бейсенбіде  аудандық  прокуратура  ғимаратында  қаралды.  Аудан  әкімінің  орын-

бейсенбіде  аудандық  прокуратура  ғимаратында  қаралды.  Аудан  әкімінің  орын-

бейсенбіде  аудандық  прокуратура  ғимаратында  қаралды.  Аудан  әкімінің  орын-

басары  Ш.Спанова,  АІІБ – нің  бастығы  Н.Байтақ  және  қызмет  жөніндегі  орын-

басары  Ш.Спанова,  АІІБ – нің  бастығы  Н.Байтақ  және  қызмет  жөніндегі  орын-

басары  Ш.Спанова,  АІІБ – нің  бастығы  Н.Байтақ  және  қызмет  жөніндегі  орын-

басары  Ш.Спанова,  АІІБ – нің  бастығы  Н.Байтақ  және  қызмет  жөніндегі  орын-

басары  Ш.Спанова,  АІІБ – нің  бастығы  Н.Байтақ  және  қызмет  жөніндегі  орын-

басары  М.Ахмет,  аудандық  мемлекеттік  кірістер  басқармасының  басшысы

басары  М.Ахмет,  аудандық  мемлекеттік  кірістер  басқармасының  басшысы

басары  М.Ахмет,  аудандық  мемлекеттік  кірістер  басқармасының  басшысы

басары  М.Ахмет,  аудандық  мемлекеттік  кірістер  басқармасының  басшысы

басары  М.Ахмет,  аудандық  мемлекеттік  кірістер  басқармасының  басшысы

Ж.Қойшыбаев,  ТЖБ    басшысы  Е.Асқаров,  тұтынушылардың  құқықтарын  қорғау

Ж.Қойшыбаев,  ТЖБ    басшысы  Е.Асқаров,  тұтынушылардың  құқықтарын  қорғау

Ж.Қойшыбаев,  ТЖБ    басшысы  Е.Асқаров,  тұтынушылардың  құқықтарын  қорғау

Ж.Қойшыбаев,  ТЖБ    басшысы  Е.Асқаров,  тұтынушылардың  құқықтарын  қорғау

Ж.Қойшыбаев,  ТЖБ    басшысы  Е.Асқаров,  тұтынушылардың  құқықтарын  қорғау

басқармасының  басшысы  З.Мусина,  аға  сот  орындаушысы  Қ.Ізтұрғановтар

басқармасының  басшысы  З.Мусина,  аға  сот  орындаушысы  Қ.Ізтұрғановтар

басқармасының  басшысы  З.Мусина,  аға  сот  орындаушысы  Қ.Ізтұрғановтар

басқармасының  басшысы  З.Мусина,  аға  сот  орындаушысы  Қ.Ізтұрғановтар

басқармасының  басшысы  З.Мусина,  аға  сот  орындаушысы  Қ.Ізтұрғановтар

қатысқан  жиында  жергілікті  атқарушы  билік  пен  уәкілетті  мемлекеттік  орган-

қатысқан  жиында  жергілікті  атқарушы  билік  пен  уәкілетті  мемлекеттік  орган-

қатысқан  жиында  жергілікті  атқарушы  билік  пен  уәкілетті  мемлекеттік  орган-

қатысқан  жиында  жергілікті  атқарушы  билік  пен  уәкілетті  мемлекеттік  орган-

қатысқан  жиында  жергілікті  атқарушы  билік  пен  уәкілетті  мемлекеттік  орган-

дардың      өкілдері  мемлекетке  құқық  бұзушылықтың  өтеуі  саналатын  айыппұл-

дардың      өкілдері  мемлекетке  құқық  бұзушылықтың  өтеуі  саналатын  айыппұл-

дардың      өкілдері  мемлекетке  құқық  бұзушылықтың  өтеуі  саналатын  айыппұл-

дардың      өкілдері  мемлекетке  құқық  бұзушылықтың  өтеуі  саналатын  айыппұл-

дардың      өкілдері  мемлекетке  құқық  бұзушылықтың  өтеуі  саналатын  айыппұл-

дарды  өндіру  жайын  талқылады.  Мамандардың  сөзіне  сүйенсек, 417  азамат

дарды  өндіру  жайын  талқылады.  Мамандардың  сөзіне  сүйенсек, 417  азамат

дарды  өндіру  жайын  талқылады.  Мамандардың  сөзіне  сүйенсек, 417  азамат

дарды  өндіру  жайын  талқылады.  Мамандардың  сөзіне  сүйенсек, 417  азамат

дарды  өндіру  жайын  талқылады.  Мамандардың  сөзіне  сүйенсек, 417  азамат

айыппұл  төлеуді,  11  әке  алимент  төлеуді  кешеуілдетіп  жүр.

айыппұл  төлеуді,  11  әке  алимент  төлеуді  кешеуілдетіп  жүр.

айыппұл  төлеуді,  11  әке  алимент  төлеуді  кешеуілдетіп  жүр.

айыппұл  төлеуді,  11  әке  алимент  төлеуді  кешеуілдетіп  жүр.

айыппұл  төлеуді,  11  әке  алимент  төлеуді  кешеуілдетіп  жүр.

жұмыс  жасау  қажеттігін  қадап  айтты.  Прокуратура  ма-

мандарының  айтуынша,  ҚР  Бас  Прокуратурасының

өткен жылғы кеңейтілген отырысында  бюджетке түсетін

міндетті салықтар мен төлемдердің уақытылы түсуі про-

курорлық қадағалаудың басым бағыттарының бірі.  Сон-

дықтан, заңға бағыну әр азаматтың міндеті. Өз кезегін-

де сөз алған сот орындаушысы Қ.Ізтұрғанов әкелік па-

рызын ақшамен де өтей алмай жүрген 11 борышкердің

берешегі 5 млн теңгеден асып түскенін  мәлімдеді. Жиын

соңында  мемлекет  кірісіне  өндірілуі  тиіс  айыппұлдар-

дың заң аясында өндірілу жолдары, жұмыссыз борыш-

керлерді  еңбекке  тарту,  ІІБ  мен  сот  орындаушылар

бөлімі  тарапынан  борышкерлердің  автокөліктерін

тізгіндеу  мақсатында  бірлескен  акциялар  мен  рейдтер

ұйымдастыру жолдары айтылды. Сондай – ақ, айыппұл

және алимент  төлеуде енжарлық танытқандардың  су-

реттері кісі қарасы көп шоғырланатын орындар мен БАҚ

– да да жариялануы бек мүмкін. Сондықтан, бережақ та

қарыздың бір түрі деп есептесек, қарызды қайтару па-

рыз екенін естен шығармаған абзал.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет