Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тіліжүктеу 2.18 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата05.02.2017
өлшемі2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6

Ж.ТАТТЫБАЕВА,

Шет ауданы бойынша

ќұќыќтыќ статистика жєне

арнайы есепке алу саласында

заңдылыќты ќадағалайтын

прокуроры.

МАРАФОН АШЫЌ КЕЛІСІМГЕ ЌОСЫЛУДЫ ҮНДЕЙДІ

18  аќпан 2016 жыл      №38/325     Аќсу-Аюлы ауылы

18  февраль 2016 год         №38/325       с. Аксу-Аюлы

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЄДІЛЕТ

МИНИСТРЛІГІ ЌАРАЃАНДЫ ОБЛЫСЫ ЄДІЛЕТ ДЕ-

ПАРТАМЕНТІ

Нормативтік ќұќыќтыќ акт 2016 жылғы 14 наурыз-

дағы нормативтік-ќұќыќтыќ кесімдерді мемле-

кеттік тіркеудің тізіліміне №3705 болып енгізілді.


Бейсенбі, 31 наурыз 2016 жыл

4

Жастар бағдарламасы -

үлкен мүмкіндік

Ќазаќстан Үкіметінің 2009

жылы  «Ауылдыќ елді мекендер-

ге жұмыс істеу жєне  тұру үшін

келген  денсаулыќ саќтау, білім

беру, єлеуметтік ќамсыздандыру,

мєдениет жєне спорт маманда-

рына єлеуметтік ќолдау  шара-

ларын ұсыну  мөлшерін  жєне

ережесін  бекіту туралы»  ќаулы-

сы ќабылданғаны жөнінде  бар-

ша  жұрт хабардар. Бұл шара

мемлекеттің  ауылды ќолдауға

бағытталғанымен  маңызды. Бір

жағынан бұл бағдарламаның

єлемді дағдарыс  жайлаған

тұста  ќабылдануы мемлекеттің

сын сағатта батыл  ќадам жа-

сай алатыны, ауылға келетін

єрбір жастың  бойындағы өзіне

деген сенімді күшейтеді. Кеше

ғана оќуын бітіріп  келген дип-

ломды жастардың кейбіреуіне

дағдарыстың ұшы тимеді деп

айта алмаймыз.  Бєріне бірдей

ќала орталығынан жұмыс көзі

табыла бермейтіні де аныќ.

Солай болғанның өзінде де

ќалада тұраќтап,  ќалғандарға

тұрғын үй мєселесін шешу

оңайға соќ- пайды. Бұған тағы

да  жас мамандар  арасындағы

бєсекелестікті ќосыңыз. Жұмыс

істеймін деген дипломы бар жа-

старға  мемлекет тарапынан

ќолдау көрсетіліп жатќанын да

жоќќа шығара алмаймыз. Осы-

ның бір дєлелі «Дипломмен

ауылға» жобасы болып отыр.

Аманжолова Салтанат Єділханќ-

ызы да осы бағдарлама аясында

жұмысќа орналасќан жас маман.

О л   1 9 9 3   ж ы л ы   2 2   н а у р ы з д а

Аќадыр кентінде дүниеге келген.

Є.Ермеков атындағы №25 ќазаќ

орта  мектебін 2010 жылы аяќтап,

Ќарағанды «Болашаќ» универси-

тетіне «Ќазаќ тілі мен єдебиеті»

пєні мұғалімі мамандығы бойын-

ша оќуға түсіп,  2014 жылы үздік

дипломмен аяќтады. Осы  жыл-

ғы  ќыркүйектен бастап  кент-

тегі Ю.Гагарин атындағы мектеп-

лицейіне ќазаќ тілі мен єдебиет

пєні мұғалімі болып жұмыс

істейді.  Алғаш жұмысќа ќабыл-

данғанда  ќазаќ тілі мен єдебиет

пєнінің мұғалімі  Азбаева Лєйла

Хамиќызы тєлімгері болып, ұстаз

еңбегінің ќыр-сырын меңгеруге

күш сала білді. Тєжірибелі ұстаз

жас маманның тек сабаќ беру-

мен шектелмей, бала тєрбиесі-

мен ќалай айналысу жөнінде

өзінің көп жылғы тєжірибесін

алған білімін бойына сіңіре білді.

Сол кісінің жетекшілігімен  ќазіргі

кезде  өз оќу материалының

жүйелі  түрде бөлінуіне,  єдеби

тілде таза сөйлеуге, саналы ой-

лауды жетілдіруге  үлкен көңіл

бөліп келеді.

-Жұмысќа келген күннен-аќ,

бұл  орта  маған  жат көрінбеді.

Оќушылармен тез арада тіл та-

бысып алғашќы еңбек жолым

басталды. «Дипломмен ауылға»

бағдарламасының шарты,  көрсе-

тілетін көмегі түсіндірілді. Сол

жерде туып, өскендіктен маған

бұл кент өте ыстыќ.  Өзімнің

сүйіп оќыған ќазаќ тілі мен єде-

биеті пєнінен сабаќ беремін.

Оќушыларым да жаман болма-

ды. Өзім мектептің  ќоғамдыќ

жұмыстарына тез араласуды ба-

сты міндет санадым. Ќазірде

үйренбеген істерім болса тєжіри-

белі аға-апайлардың көмегіне

сүйенемін. Алда да биіктен көріну-

ге тырысып, еселі еңбек ете бе-

ремін,-дейді Салтанат  Єділхан-

ќызы.

Жас маман  Салтанат бекітусабаќтарында оќушымен  ќарым

-ќатынасты жүзеге асыру маќ-

сатында ойлау, оќу, тыңдау жєне

жазу, яғни, сөйлеу  єрекетінің

барлыќ түрлерінің іске асуына

ыќпал етеді. Оќушылардың   ал-

ған білімдерін тиянаќтаудың єдіс-

тєсілдерін шебер ќолданады.

Ол сонымен ќатар  мектеп-

тегі болатын шаралардың белсенді

ұйытќысы  десек артыќ айтпа-

ғанымыз.  Оның єр пєн бой-

ынша өткізген іс-шаралары-

на оќушылар ќызығушылыќ-

пен ќатысып, олардың  есі-

нде көпке дейін саќталады.

Ќазаќ тілі мен єдебиеті ап-

талығында жоғары  сынып

оќушыларымен ұйымдастыр-

ған Ассамблеяның 20  жыл-

дығына  орай өткізген сурет-

шілер сайысы, 1 желтоќсан

Тұңғыш Президент күніне

орай өткізген викториналыќ

ойыны  мектеп оќушылары-

ның көңілінен шыќты. Жєне

мектеп ұстаздарының   жас

маманның  жауапкершілігін,

жұмысќа деген ќабілетін

ерекше бағалайтыны  жасы-

рын емес.  Ол жұмысќа

кіріскен сєттен бастап өзі

дєріс беретін оќушыларға са-

палы білім,саналы тєрбие бе-

руде ќазіргі  заман талабына

сай оќу єдістемелік ќұралда-

рын пайдаланып, білім беру бағ-

дарламаларын күнделікті сабағы-

на ќолдана біледі. Ауыл көркей-

се, еліміз өркендей бермек. Єрине

бұл  мемлекеттің жастарға  беріп

отырған үлкен мүмкіндігі болмаќ.

Өз мамандығы бойынша абырой-

лы еңбек етіп жатќан жас ма-

ман Салтанат Аманжоловаға  жас

шєкірттер тєрбиелеуде аянбай

еңбек ете бер демекпіз.

Тиштыќ

 МҰЌЫЖАНОВА,

Ю.Гагарин мектеп

лицейінің мұғалімі,

Аќадыр кенті.

Наурыз - думан

Наурыз - думан

Наурыз - думан

Наурыз - думан

Наурыз - думан

Білім сынағы

Білім сынағы

Білім сынағы

Білім сынағы

Білім сынағы

ҰБТ-ЃА ДАЙЫНДЫЌ -

“ТҮЛЕК-2016” АКЦИЯСЫ

Бүгінгі білім беру жүйесінің ерек-

шелігі- білім алушының ќандай да

бір іс-єрекетке ќұзіреттілігін дамыту

болып табылады. Ұлы педагог Ы.Ал-

тынсарин «Оќытушы бағалағанда

олардың іске ќатысы жоќ сөздеріне

ќарап емес, олардың егістерінің бе-

тіне шыќќан жемістеріне, яғни,

оќушыларына ќарай бағалау керек»

деп айтќандай, оќушы жетістігін наќ-

ты бағалау мєселесі-білім беру жүйе-

сіндегі өзекті мєселелердің бірі. Ќазіргі

таңда мектеп оќушыларының мұға-

лімнен күтері көп. Оларды сабаќќа

белсене ќатыстыру үшін єр сабаќ

барысын жеке формада, жаңа єдісте

жүргізу шарт. Оќу формалары зама-

науи талаптарға лайыќ болуы, жас-

тардың бойында аќпараттыќ мєде-

ниетті ќалыптастыру үшін, ұстаз

аќпараттыќ технологияны  өз іс-єре-

кетінде тиімді, сауатты ұйымдасты-

руы ќажет. Білімнің сапасын көте-

рудің ќазіргі таңда жолдары көп. Ең

бастысы білімді де білікті, ұшќыр

ойлы шығармашылыќ ќабілеті мол

ұстаздың шєкіртімен бірлесе еңбек

етуі талап етіледі.

Елбасы Н.Є.Назарбаевтың ха-

лыќќа Жолдауында «Өмір  бойы білім

алу» єрбір ќазаќстандыќтың жеке

кредосына айналуы тиіс» деп бекер

айтпаған да болар. Осы негізде, за-

ман талабына сай жас ұрпаќќа са-

палы білім, саналы тєрбие беру бүгінгі

күннің басты талабына айналып

отыр. Осы орайда, Елбасымыз

Н.Є.Назарбаев «Заманның жаңа ада-

мын тєрбиелейтін ұстаздар, сіздер,

ізденіс пен ілгерілеуден жалыќпа-

ңыздар. Олар заман талабына сай

тєрбиеленуі тиіс» деген болатын.

Бірнеше жылдар көлемінде білім

саласында жүргізіліп келе жатќан

ұлттыќ бірыңғай тестілеуді өткізудің

бітіруші түлектер үшін маңызы зор.

11 жыл бойы берілген білімнің на-

ќты көрсетілген нєтижесі де осы -

ҰБТ. Єрбір пєн мұғалімінің ең түйінді

мєселесінің бірі - ҰБТ нєтижесін

жаќсарту мен көтеру.

Осы орайда Ќарағанды облыс-

тыќ білім басќармасының тапсыр-

масымен «Ќарағанды облыстыќ білім

беруді дамытудың оќу-єдістемелік

орталығы» ауыл мектептерінің түлек-

терін ҰБТ-ға дайындауда жєне

єдістемелік ќолдау көрсету маќса-

тында «Түлек- 2016» акциясы на-

урыз айының 24-29 күндері аралы-

ғында ұйымдастырылып, өткізілді.

Акция барысында аудан орталығын-

дағы Ы.Алтынсарин атындағы мек-

теп-лицейінде шағын жинаќталған

мектептердің түлектері орналастыры-

лып, єр түрлі пєннен  дєріс берілді.

Шет ауданы бойынша шағын

жинаќты мектептерден жєне аудан

басындағы мектептерден 100 оќушы

акцияға ќатысты. Оның 26 оќушы-

сы облыстыќ Жамбыл атындағы

ММИ-да  ҰБТ дайындығында бол-

ды.  74 оќушыдан төрт топ ќұры-

лып, ауданның Ж.Аќылбаев атын-

дағы мектеп гимназиясы жєне Ы.Ал-

тынсарин атындағы мектеп-гимна-

зия базасындағы тірек мектебінде

ҰБТ дайындығынан өтті.

«Түлек-2016» акциясын Шет

ауданының білім бөлімінің єдісте-

мелік кабинетінің меңгерушісі

Ж.Ємірова жєне Ќарағанды облы-

сы білім беруді дамытудың оќу-єдісте-

мелік орталығының єдіскері З.Тук-

баева ашты.

Акция ЌР-ның Єнұранымен

ашылып, мектеп психологтарының

«Танысу, сєлемдесу» тренингілерімен

жалғасты. Оќушыларды ҰБТ-ға дай-

ындау маќсатында Ы.Алтынсарин

атындағы МГ, Ж.Аќылбаев МГ,

Ю.Гагарин МЛ, Жарыќ, Шет ,

Є.Ермеков атындағы, Ш.Батталова

атындағы орта мектептерінің жоға-

ры білімді, тєжірибелі 28 мұғалімі

сабаќ берді. Єр пєн ұстаздары түлек-

терге  өздерінің белгіленген сабаќ

кестелері бойынша дєріс беріп отыр-

ды. Пєн мұғалімдері өткізген саба-

ғынан кейін сараптама ќорытынды-

сын жасап, ќайталау жұмыстары

жүзеге асты.

Шағын жинаќталған мектеп-

тердің оќушылары аудандыќ білім

беру бөліміне ќарасты мектеп ин-

тернатында жатып, үш мезгіл ыстыќ

тамаќпен ќамтамасыз етілді. Білім

бөлімінің єдіскерлерінен интернатта

кезекшілік ќұрылып, бірінші күні

оќушылардың білім сапасын аныќ-

тау маќсатында кіру тестісі алынып,

нєтижесі шығарылды.

Єр күннің сабаќ соңында

оќушылардың көңіл-күйін көтеру

маќсатында спорттыќ іс-шаралар во-

лейбол, баскетбол ойындарынан

жолдастыќ кездесулер, єдеби- саз-

ды кештер, тренингтер  өткізілді.

Ж.Аќылбаев атындағы мұражайға

оќушылар саяхат жасады.

Аз уаќыт аралығында  түлектердің

дайындыќтарының арќасында  дєріс

берген топтарда ілгерілеу болды. Ата-

аналардың жєне  оќушылардың та-

рапынан да ұстаздардың  оќушы-

ларды дайындаудағы еңбектеріне ри-

зашылыќтарын білдіріп, алғыстарын

айтты.

Талды орта мектебінің 11 сы-нып оќушысы Гүлім Садыќ:

-«Жас түлек-2016» акциясы біздің

ҰБТ-ға дайындығымызды жүйелей,

толыќтыра түсті. Математика пєнінен

есептердің оңай жолдары мен тиімді

тєсілдерін  үйрендік. Ќазаќстан та-

рихынан жыл бойы өткен таќырып-

тарды жүйелеп сараладыќ.  Ќазаќ

тілі мен орыс тілінен өткен таќы-

рыптар бойынша тест жұмыстары-

мен жұмыс жасап, ќиындыќ туғы-

затын сұраќтарды талдадыќ. Ал, таң-

дау пєндерімізге келетін болсаќ, та-

ќырыптар бойынша аныќтама беріп,

есеп жүзінде математикалыќ амал-

дарды ќолдануды пысыќтадыќ.

Өткен акцияның біз үшін пайдасы

өте зор болды. Сабаќ берген ұстаз-

дарға мың алғыс. Єр түлектің бола-

шаќќа алатын жолдамасының са-

палы болуы өз ќолында. Барлыќ

түлектерге сєттілік тілеймін,-деп өз

тілегін білдірді. Ал, ата-ана А.Базы-

лова:- «Жас түлек-2016» акциясы өз

дєрежесінде өтті. Оќушыларға көп

көмегі тиді. Балаларымыздың білме-

ген таќырыптары бойынша єр түрлі

жұмыстар жүргізіліп, сєл де болса,

алға жылжу байќалды. Сабаќ бер-

ген ұстаздарға жєне осы акцияны

ұйымдастырып отырған облыстыќ

білім басќармасына жєне аудандыќ

білім бөліміне алғысымыз шексіз.

Ќорыта келе, «Ең ұзаќ сөйлемнің

де ќойылатын нүктесі бар» деген-

дей, мұғалімдер мен түлектер үшін

ең шешуші соңғы нүкте-Ұлттыќ

бірыңғай тестінің сапалы өтуі. Енде-

ше, оќушыларымыздың алдағы ҰБТ

сынағынан сүрінбей өтуіне жєне

аудан абыройын биіктен көрсетіп,

жоғары нєтиже беру үшін тынбай

еңбектеніп жүрген єріптестеріме

сєттілік тілеймін!

 Сая МЕЙЗБЕКОВА,

Нұраталды ауылындағы мєде-

ниет үйінде Наурыз мерекесіне ар-

налып, «Ќош келдің, єз Наурыз»

атты іс шара өткізіліп, ауыл тұрғын-

дары мен сектеп оќушылары бел-

сене ќатысты. Мерекелік дастар-

хан жайылып, єр алуан ұлттыќ та-

ғамдар ќойылып, ауыл тұрғында-

ры  Наурыз көже ішіп, дєм татты.

Мереке мєдениет үйінде жалғасып,

жиналғандары єсем єн мен көңілді

биге бөледі. Ауыл жастары арасы-

нан шыќќан Г.Мүсіргепова «Нау-

рыз» єнін шырќаса, мектептің 6

сынып оќушысы Назерке Болат-

бек жєне «Аќќу» би тобы ќазаќ-

тың ұлттыќ билерімен көрермен-

дерді баурап алды. Сондай-аќ, ме-

рекеде ұлттыќ ойындарға да кезек

берілді.

ДУМАНЃА  БӨЛЕГЕН  ҰЛЫ ТОЙ

Наурыз мерекесінің соңында

ауыл тұрғындары мєдениет үйі

ұжымына алғыстарын білдірсе,

ауыл аќсаќалдары аќ баталарын

берді.

С.Мұхамеджанов атындағы ортамектебінде биыл  наурызды  мерекелеу

дің бір ерекшелігі  спортзалда  киіз үй

шаңырағын көтеріп, керегесін керіп,

aќ- ќара киізден жасалған түскиіздер

ілініп , сырмаќ текемет  төселіп, ќұраќ

көрпелер салынып, мерекеге ерекше сєн

берді. Mерекелік дастархандар жайы-

лып,ұлттыќ тағамның түр түрі ќойыл-

ды.  Киіз үйге ќолөнер шеберлерінің

туындылары ќойылып,

ќонаќтарға  азан шаќырып  ат ќою ,

бесікке салу  , тұсау кесу, бастаңғы,  біз

шаншу, сыңсу  салт дєстүрлері

көрсетілді. Жастар мен бүлдіршіндерді

ќуанышќа бөлеген сєт    ұлттыќ ойын-

дарымыз ойналып аударыспаќ, арќан

тартыс , күш сынасќандары.  Ата ана-

лар- мен  түрлі сайыстар  ұйымдасты-

рылды.

Шара  барысында ел молшылыќ-пен ырыстың белгісіндей Наурыз көже-

ге ќарыќ болды.” Ќырыќтың бірі

Ќыдыр” дегендей,  Ќыдыр ата жиналғ-

андарға бата берді.  Єн мен биден шашу

шашылған сахна төріндегі думанды

салтанат  көрермендерге мерекелік

көңіл күй  сыйлады. Єуелете єн шырќа-

Береке - бірлік бастауы

лып, мың бұралған билер биленді. Та-

рихтан сыр шертіп өткеніңді көз алды-

на айнытпай єкелген кеш жиналған

ќауымның көңілінен шыќты. Шара со-

ңында кештің ќұрметті ќонаќтары  осы

кешті ұйымдастырушыларға алғыс ай-

тып,  ризашылығын білдірді . Береке

бірлікке бастай берсін  деген ізгі тілек-

пен    тар-ќасты тойшыл ќауым.Ж.СМАЃҰЛОВА,

педагог ұйымдастырушы.

                 Киікті ауылы.

Ќұралай  ЕРМЕКОВА,

 көркемдік жетекші.

Нұраталды ауылы.

Бейсенбі, 31 наурыз 2016 жыл

5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ЖАЌСЫЛЫЌЌА ЖАРШЫ БОЛЃАН ЄЗ НАУРЫЗ

НҰР ТҰНЃАН МЕРЕЙЛІ МЕРЕКЕ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ќазаќ халќының ежелгі дєстүріндегі

сұлулыќ пен инабаттылыќты, ұлтымыз-

дың салт-дєстүрлерін саќтап, аруларды

мєдени ќұндылыќтармен таныстыру маќ-

сатында Ұлыстың

ұлы күні єз Наурыз

мерекесіне  арналып,

С. Сейфуллин кентін-

дегі   Мєдениет үйінде

8-10 сынып оќушыла-

рының  ќатысуымен

«Мектеп аруы-2016»

атты ќыз сыны

байќауы болып өтті.

Байќаудың маќсаты-

талшыбыќтай бұрал-

ған аруларымыз

өздерінің бойындағы

и н а б а т т ы л ы ғ ы н ,

мейірімділік пен ішкі

жан дүниесінің

єдемілігін насихаттау,

шығармашылыќ ізденіс пен рухани таза-

лыќты, эстетикалыќ бағыт пен ќазіргі за-

ман талабына сай єсемдік пен сұлулыќты

дєріптеу. Бұл байќауға мектебімізден өне-

рінен бал тамған, көрсең көзің тоймайтын

он ару ќатысты. Арулар өздерін танысты-

рып, єр ќатысушы өздерінің өнерлерін

сынға салды.

Ару да, єсем ќыздарымыз «Жүзден

жүйрік, мыңнан тұлпар» атанып, єділќа-

зылар алќасының ұйғарымымен ерекше

көзге түскен ќыздарымызға єр номина-

ция бойынша алғыс хат пен  дипломдар

тапсырылды. Байќау соңы марапатќа ұла-Наурыз - береке бастауы

Наурыз - береке бастауы

Наурыз - береке бастауы

Наурыз - береке бастауы

Наурыз - береке бастауы

сты. «Көрермен көзайымы» номинациясы-

на  ие болған 8 «є» сынып оќушысы Ами-

на Аканова,  «Инабатты ару» номинация-

сына ие болған 8 «є» сынып оќушысы

Гүлім Кенішова, «Көрікті ару» номинация-

сына  9 «а» сынып оќушысы Аягөз Ќасќа-

таева ие болды. Үшінші орынға 8 «б» сы-

нып оќушысы Аќбота Ќасымова мен 8 «а»

сынып оќушысы  Аружан Искакова, екінші

орынға  10 «є» сынып оќушысы Диана

Бекжан мен 10 «а» сынып оќушысы  Бо-

тагөз Ќасќатаева, бірінші  орынға  9 «є»

сынып оќушылары Роза Амангелді мен

Еркежан Дєуренбекова ие болды. Байќа-

уда  он саусағынан өнері тамған, инабат-

ты да парасатты, сұлу да сымбатты, ең

жоғары ұпай жинап көпшіліктің көңілінен

шыќќан    9 «а» сыныбының аруы Алмас

Аќбаян бас жүлдеге ие болып «Мектеп

аруы-2016» атағын жеңіп алды. Аќбаян-

ның бойындағы ізеттілік, кішіпейілділік,

сүйкімділігімен ќоса поэзия өнеріне жа-

ќын екенін аңғардыќ. Кеш

соңында ата-аналар коми-

тетінің төрағасы Ж. Жолша-

ринова, єділ ќазылар алќа-

сының төрайымы Г.Ќызыло-

ва өздерінің жылы тілектерін

білдіріп, байќау жеңімпазда-

рына алғыстарын  айтты.

Осы шараны ұйымдасты-

руға атсалысќан директор-

дың тєрбие ісі жөніндегі

орынбасары Гүлшат Ахме-

дияќызы мен  мектептегі

ќыздар ұжымының же-

текшісі   Ќазыбек Олжастар-

дың көп еңбек сіңіргенін

айта кетуге болады. Мұндай

игі іс - шараға ќатысып, өз

үлесімді ќосќаныма ќуаныштымын. «Жас

келсе-іске» деген сөз бекер айтылмаса ке-

рек. 22 наурыз мерекесіне орай өткізілген

«Мектеп аруы -2016» атты ќыз сыны бай-

ќауын ұйымдастырып, жоғары дєреже-

де өткізгенім үшін мектеп єкімшілігінен

маќтау ќағазына ие болдым.  Наурыз ме-

рекесіне  байланысты өткізілген іс-шара

халыќтың көңілінен шығып, єдемі көңіл

күймен тарасты.

  Г.ЖҰМАБЕКОВА,мектеп ќыздар ұжымының

жетекшісі.

С.Сейфуллин кенті.

ЌЫЗ ЕЛДІЊ КӨРКІ, ГҮЛ ЖЕРДІЊ КӨРКІ

Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мерекесі

Аќжал кентінде айтарлыќтай тойланып

өтті. «Шұғыла» мєдениет үйінде «Ќош

келдің Єз-Наурыз»  мерекелік кеш

өткізілді. Єр мекеменің ішінде наурызға

арналып аќ дастархан жайылып,  «Нова-

Цинк» ЖШС-і  мєдениет үйінің алдында

жеке киіз үй тікті. Жиналған жұрт ар-

найы тігілген киіз үйлерде мекеме ұжым-

дары, шаруа ќожалыќтары дайындаған

ұлттыќ тағамдар  мен наурыз көжеден

дєм татып, бірі концерттік бағдарла-

маны тамашалап, бірі спорттыќ жарыс-

тарды ќызыќтап, шуласып жатты. Єрі

ќарай арќан тартыс,  ќол күрес,  кір та-

сын көтеруден  спорттыќ жарыстар өз

дєрежесінде өтті. Арќан тартыстан

бірінші орынды  басќарма командасы,

екінші орынды  автокөлік цехы, үшінші

орынды-тау кен цехы иеленді. Ќол күре-

стен бірінші орынды Аманжолов Бек-

зат,  екінші орынды  Манабаев Дєурен,

үшінші орынды Аќшолаќов Нұрсұлтан

жеңіп алды. Кір тасын көтеруден  бірінші

орынды Манабаев Дєулет,  екінші  орын-

ды  Манабаев Дєурен,  үшінші орынды-

З.Ќуатбеков  ие бол-

ды. Сонымен ќатар

Наурыз мерекесіне ар-

налып  Єлімшайќы

Сєлімбаев атындағы

спорт кешенінде

ќазаќша күрестен

турнир өткізілді. 55,

60, 70, 80, 90, 100,

+100 кг жоғары сал-

маќтарға  ќарай

бөлінді. Бірінші орын-

ды кен байыту цехы,

екінші орынды  ав-

токөлік цехы жеңіп

алса,  үшінші орынды

басќарма командасы

жеңіп алды. Єрі ќарай «Шұғыла» мєде-

ниет үйінде айтыстан ауданаралыќ  жа-

рыс өткізілді.  Дидар Ќамиев, Ұланға-

сыр Ќамиев, Маќсат Аќанов,  Айтбай

Жұмағылов, Тлеген Єділов, Мұќтар Тле-

ген, Доскей Ботпай, Нұрмұхамед  Байс-

үгіров сияќты суырып салма аќындар

айтыста үлкен өнер көрсетті.  Бұл айты-

сќа  кєсіпорын, кєсіподаќ, бюджеттік

мекемелер ќаржылай демеушілік

көрсетті.  Осы айтыстың ұйымдастыру-

шысы  кент єкімі Н.Нұрмағанбетовке

жєне де демеушілік көрсеткен мекеме

басшыларына үлкен алғыс білдіреміз.

М.ЕРКЕБЕКОВА,

спорт нұсќаушысы.

Аќжал кенті.

Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне

арналып ауданымыздағы мұражайда  «Нау-

рыз-жыл басы» атты сазды єдеби-музыка-

лыќ кеш өткізілді. Мұражайға ауылдыќ

аќсаќалдар алќасының төрағасы Ш.Єлғо-

жин, ауыл ќариялары  Ө.Жуасбаев, М.Бай-

танасов, Нұрғиза Сансызбайќызы,

К. Сєрсенбаева, Н.Балтина єжелеріміз ша-

ќырылды. Мерекеде  Ж.Аќылбаев атындағы

мектеп-гимназиясының 8 «є» сынып

оќушылары «Ќайырлы болсын айту»

көріністерін сахналап, «Көроғлы» күйін тар-

Мойынты кентіндегі мєдениет үйінде

Ұлыстың ұлы күніне орай «Ќош келдің,

єз-Наурыз!» атты мерекелік концерттік іс-

шара өткізілді. Концертімізге ауыл

тұрғындары, зейнеткерлер, батыр аналар,

мекеме басшылары, т.б. ќонаќтар шаќы-

рылды.  Кент єкімінің ұйымдастыруымен

мерекелік дастархан жайылып, ұлттыќ та-

ғамдар мен наурыз көжелер көпшіліктің

алдына аќ жарќын көңілмен ұсынылды.

Концерттік іс-шара кент єкімі С.Турабе-

ковтің  ќұттыќтау сөзімен ашылды. Ме-

рекеде  көпшілікке театрланған көрініс

ќойылды. Ќызыр Ата  ортаға шығып,

жұртына жаќсылыќ тілеп, аќ батасын

берді. Тілеухор Нұржан  Арнауын оќыса,

Ж. Дєуірдің орындауында « Ол көктем

оралмайды», Жұмаќан Инабаттың  орын-

дауында «Балапан ќыз»., “Еркеназ” тобы-

ның орындауында «Ќазаќ» биі, Тілеухор

Нұржанның орындауында «Наурызым».,

Мұхтар Сєтќозының орындауында «Күй»,

Таледжан Аќнұрдың «Аќќу» биі көпшілікті

үлкен єсерге бөледі.

Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы

ќазаќтың ұлттыќ ойыны «Көкпар» жары-

сымен басталып, кентіміздің мєдениет

үйінде жылдағы дєстүрмен аталып өтті.

Мерекелік іс-шараға арнайы спорттыќ

бағдарламалар бекітілді. Єкімшіліктің

ұйымдастыруымен жєне мекеме басшы-

ларының демеушілігімен ќазаќ күресі

жєне кір тасын көтеру  ќазаќтың ұлттыќ

ойындары өткізілді. Ұлылыќты өскелең

ұрпаќќа үлгі етіп дєріптеу ата-бабалары-

мыздан ќалған дєстүр. Ќазаќ халќынан

шыќќан небір күштілердің жолын ќуып,

оларды пір тұтќан жас палуандарымыз

күресті дєріптеумен ќатар кент халќының

күреске деген жігер ынтасын арттыра

түскендей. Тартысты бєсекеде ешкім еш-

кімнен кем түспеді.  Күрес 55, 65, 74 келі

салмаќ дєрежесінде өтті. 55 келі салмаќ

дєрежесінде бірінші орынды  мектептің

9-сынып оќушысы Жаманќұл Айдын жеңіп

алса, екінші орынды мектеп оќушысы

Тілеухор Нұрхан, үшінші орынды Бахтияр

Айдос иеленді. 65 келі салмаќ дєрежесі

бойынша бірінші орынды Смағұлов Бау-

ыржан, екінші орынды Тілеухор Нұржан,

үшінші орынды Мұќашев  Ќуаныш  ќан-

жығасына байлады. 74 келі салмаќ дєре-

жесінде бірінші орынды Ізделеу Шерхан,

екінші орынды Түйтебай Нұрлыбек, үшінші

орынды Жүніс Нұрғазы жеңіп алды. Күрес

алаңына абсолюттік кезеңде ортаға па-

луандар шығып, тартысты бєсекеде  мек-

тептің  11-сынып оќушысы Тілеухор

Нұржан «Түйе палуан» атағын жеңіп алды.

Кір тасын көтеруден 23 ќатысушы-

ның ішінен суырылып шығып, жүлделі

орындарды ќанжығасына байлаған

Шөженов Азамат бірінші орынды, Шор-

манов Жанбота екінші орынды иеленді.

Осылайша тартысты бєсеке өз мєресіне

жетіп, спортшыларымызға арнайы Наурыз

көже ұсынылды. Кент єкімі С.Турабеков

арнайы сыйлыќтармен жєне мадаќтама-

лармен марапаттап, спортшыларымызға

алғысын білдірді.


Каталог: uploads -> source
uploads -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
uploads -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
source -> Пайдаң тисін демекші, Би- ата мазарын тұрғызуға кәсіпкер Махмұт мырза алты
source -> Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі
source -> Қанатың талмасын, мақпал
source -> Телебағдарлама 27-шілдеден 2-тамызға дейін ДҮйсенбі, 27-шілде 7 СЕйсенбі, 28-шілде
source -> Арсы күресі бес жарым ғасырға, берісінде Жоңғар
source -> Қ азақтың маңдай алды мақтаулы ері Ақжолтай
source -> Д ә у р е н талантты спортшы. Тоқса ныншы жылдың орта кезінен бастап


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет