Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тіліжүктеу 2.18 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата05.02.2017
өлшемі2.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Газет - халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі

                       Шет  аудандыќ  ќоғамдыќ-саяси  газеті                                                        Газет  1937  жылдан  бастап  шығады                                                       Бейсенбі,  31  наурыз   2016  жыл  №13  (10  582)

Алтыншы шаќырылған аудандыќ Мєслихаттың бірінші

сессиясы туралы АЌПАРАТТЫЌ ХАБАР

2016 жылдың 28 наурызында алтын-

шы шаќырылымдағы аудандыќ Мєслихат-

тың бірінші сессиясы шаќырылды.

Сессия жұмысын аудандыќ аумаќтыќ

сайлау комиссиясының төрағасы С.Сады-

беков ашып, жүргізіп отырды.

Бірінші ұйымдастыру сессиясының

жұмысына аудан єкімінің орынбасарлары,

аудандыќ мекеме, бөлім басшылары жєне

ќоғамдыќ ұйымдардың өкілдері шаќырыл-

ды.


Сессия жұмысына облыстыќ Мєслихат-

тың хатшысы Рысќали Ќалиаќбарұлы

Єбдікеров ќатысып отырды.

Алтыншы  шаќырылған  аудандыќ

Мєслихатының  бірінші сессиясының күн

тєртібінің ќарауына  мынандай мєселелер

ұсынылды:

1.  Аудандыќ аумаќтыќ  сайлау комис-

сиясының хабарламасы.

2.  Аудандыќ мєслихаттың хатшысын

сайлау туралы.

3. Аудандыќ Мєслихаттың   І-сессия-

сының төрағасын сайлау туралы.

4. Аудандыќ Мєслихаттың «Нұр Отан»

партиясының депутаттыќ фракциясын  (то-

бын)  тіркеу туралы.

5.  Аудандыќ Мєслихаттың  тұраќты

комиссияларын ќұру.

6. Аудандыќ   Мєслихаттың  тұраќты

комиссияларының төрағалары мен ќұрамын

сайлау.

7. Аудандыќ Мєслихаттың  екінші сес-сиясының күн тєртібі   туралы.

8. Аудандыќ Мєслихаттың екінші сес-

сиясының төрағасы  туралы.

9. Аудандыќ Мєслихаттың екінші сес-

сиясының редакциялыќ  комиссиясы тура-

лы.


2016 жылғы 20 наурыз айында өткен

аудандыќ Мєслихаттың депутаттарын сай-

лау- дың ќорытындыларымен таныстыру

үшін аудандыќ аумаќтыќ сайлау комисси-

ясының төрағасы С. Садыбеков хабарлама

жасай келе, сайлау өткізу үшін аудан аума-

ғында 60 (алпыс) сайлау учаскелері жєне

аудандыќ мєслихаттың депутаттарын сай-

лау үшін 14 (он төрт) сайлау округтері

ќұрылғанын, аудандыќ мєслихаттың депу-

таттығына кандидаттар ұсыну 2016 жыл-

дың 20 ќаңтар айында басталып 2016

жылдың 19 аќпан айында аяќталғанын

атап өтті.

Депутаттыќќа кандидат ретінде бар-

лығы 45 адам ұсынылып, оның ішінде ќоғам-

дыќ саяси партиялардан 13 адам, мұның

ішінде барлыќ 13 адам «Нұр Отан» парти-

ясынан ұсыныл- ғанын, ал 32 адам өзін-өзі

ұсынғанына тоќталып, сайлау науќаны ба-

рысында депутаттыќќа кандидат болып

ұсынылған 3 адам себепті жағдайларға

байланысты депутаттыќќа кандидаттан

кандидатураларын алып тастағанын айт-

ты.

Аудандыќ мєслихаттың депутаттығы-на кандидат болып  барлығы 42 адам

тіркеліп,  сайлауға дауысќа түскен депу-

таттыќќа кандидаттардың саны 42 адам

болғанын, орташа есеппен єр сайлау окру-

гіне үш адамнан түскенін, негізгі сайлау-

шылардың тізіміне 28181   сайлаушы

енгізіліп, оның ішінде 26164 адам дауыс

беруге ќатысќанын немесе сайлаушылар-

дың жалпы санының 92,8 пайызы.

Он төрт сайлау округтерінің бєрінде

сайлау «Ќазаќстан Республикасындағы

сайлау туралы (Ќазаќстан Республикасы-

ның Конституциялыќ Заңына сєйкес жо-

ғары дєрежеде өткізілгеніне тоќталды.

2016 жылғы 20 наурыз айында өткен

сайлауда, дауыс берудің нєтижесінде 14

адам Шет аудандыќ мєслихатының депу-

таттары болып сайланғанын,  депутаттар-

дың он бірі жоғары білімді, үшеуі орта ар-

наулы білімді, олардың ішінде мамандыќ-

тары бойынша алты педагог, бір экономист

жєне жеті єр түрлі саладағы инженерлер

бар.  Жастары бойынша ең үлкені 60 ең

кішісі 26 жаста екенін атап өтті.

Күн тєртібіндегі аудандыќ Мєслихат-

тың хатшысын сайлау  мєселесі ќаралып,

депутаттардың «Нұр Отан» партиясы

аудандыќ саяси кеңес бюросы мен депу-

таттар өкілеттігі жиналысының ќорытын-

дысына сєйкес, аудандыќ Мєслихаттың

хатшысына депутат Бєкен Төлеу- ќұлұлы

Шет аудандыќ Мєслихаты-

ның 2016 жылғы 20 наурыздағы

бірінші сессиясының шешімі-

мен Бєкен Төлеуќұлұлы Төлеу-

ќұлов аудандыќ Мєслихаттың

хатшысы болып сайланды.

Бєкен Төлеуќұлұлы Төлеу-

ќұлов 1955 жылы Шет ауданы,

Аќсу-Аюлы ауылында туған.

1972 жылы Аќсу-Аюлы

ауылындағы Ы.Алтынсарин

а т ы н д а ғ ы   о р т а   м е к т е п т і

бітіргеннен кейін, еңбек жолын

Шет ауданы Орджоникидзе

атындағы кеңшарында жұмыс-

шыдан бастады.

1991 жылдан 1992 жылға

дейін Аќадыр аудандыќ халыќ

депутаттары кеңесінде аға ма-

ман, 1992 жылдың наурыз ай-

ынан ќазан айына дейін Аќадыр

ауданы єкімшілігі басшысының

көмекшісі, 1992 жылдың ќазан

айынан бастап 1993 жылдың

желтоќсан айына дейін Аќадыр

ауданы єкімшілігі басшысының

өнеркєсіп саласы бойынша

орынбасары, 1993-1994 жылда-

ры Аќадыр ауданы єкімшілігінің

өнеркєсіп бөлімінің меңгерушісі,

1994-1995 жылдары Аќадыр

ауданы єкімдігі басшысының

өнеркєсіп саласы бойынша

орынбасары, 1995-1996 жылда-

ры Аќадыр ауданы єкімінің

орынбасары, 1996-1997 жылда-

Бєкен Төлеуќұлұлы ТӨЛЕУЌҰЛОВ

Төлеуќұловтың кандидатурасы ұсынылып,

дауыс беру ќорытындысының нєтижесі не-

гізінде аудандыќ Мєслихаттың хатшысы

болып Бєкен Төлеуќұлұлы Төлеуќұлов сай-

ланды.


Бұдан єрі, депутаттардың ұсынысы

бойынша сессиясының төрағасы болып

Бєкен Төлеуќұлұлы Төлеуќұлов  сайлан-

ды жєне сессия жұмысын жүргізу ќұќын

иеленді.

Аудандыќ Мєслихаттың депутаттары-

ның «Нұр Отан» партиясының депуттатыќ

тобын тіркеу туралы шешімінің жобасы

ќаралып, ќабылданды.

Сессияда аудандыќ Мєслихаттың екі

тұраќты  комиссиясы ќұрылып, аудандыќ

Мєслихаттың экономика, бюджеттік  жос-

парлау, ќаржы , заңдылыќ пен ќұќыќ ќорғау

жєне єлеуметтік  мєселелері жөніндегі

тұраќты комиссиясының төрағасы болып

депутат   Ќошќарбаева  Күлбаршын Сєби-

тќызы  жєне мүшелері болып  мына депу-

таттар Есенќұлов Тұрсынбек, Шєкіржано-

ва Рымбала Боќанќызы, Тойымбеков Ќай-

ратбек Алғазыұлы, Батталов Нұрлан Ма-

ралұлы, Түсіпова Гүлдария  Єйкенќызы,  Та-

ғаева Гүлназия Єбутєліпќызы жєне ќұры-

лыс, автокөлік, коммуналдыќ шаруашылыќ,

аграрлыќ мєселелер жєне экология

жөніндегі тұраќты комиссиясының төра-

ғасы болып депутат Балғабек Аблай

Күнжолұлы жєне мүшелері болып  мына

депутаттар Ахмедия Самат Аманжолұлы,

Секербекова Айгүл Мұхамедќадырќызы,

Джауенова Жанна Серікќызы, Бекжанов

Данияр Амангелдіұлы, Мұќышев Ѓарифул-

ла Аманбайұлы  сайланды.

Сессия ќарауына  енгізілген басќа да

мєселелер ќаралып, тиісті шешімдер

ќабылданып бекітілді.

Алтыншы шаќырылған аудандыќ

Мєслихаттың екінші сессиясының төраға-

сы болып,  №6 Жарыќ сайлау округінен

депутат Абылай Күнжолұлы Балғабек сай-

ланды.


Осымен сессия өзінің жұмысын аяќта-

ды.


ры Аќадыр ауданы єкімінің

бірінші орынбасары, 1997-2001

жылдары Шет ауданы єкімінің

көлік жєне өнеркєсіп жөніндегі

орынбасары, 2001-2005 жылдар

а р а л ы ғ ы н д а   Ш е т   а у д а н ы

єкімінің бірінші орынбасары,

2005 жылдың наурыз айының

15-нен 2016 жылдың 28 наурыз-

ына дейін Шет ауданы єкімінің

орынбасары болып ќызметтер

атќарды.


Отбасылы,  екі бала тєрби-

елеп, өсірген.Аудандыќ мєслихатта

Аудандыќ мєслихатта

Аудандыќ мєслихатта

Аудандыќ мєслихатта

Аудандыќ мєслихатта

2016 жылы көктемгі-егіс жұмыстарын

жүргізу үшін ќазаќстандыќ фермерлер

ќаржыландырудың бірнеше ќұралдарын

пайдалана алады. Бұл туралы Ќарағанды

облысының ауылшаруашылыќ тауар

өндірушілерімен кездесу кезінде «ЌазАг-

ро» ұлттыќ холдингінің өкілдері айтты.

Алдағы егістік науќанын өткізуге жєне

жалпы, көктемгі-егіс жұмыстары барысын-

да республиканың аграрларын ќолдауға

«ЌазАгро» ұлттыќ холдингі 60 млрд.теңге

бюджеттік несие ќаражатын бағыттауды

жоспарлайтынын атап өтеміз, оларды

ќарыз түрінде Холдингтің еншілес ұйым-

дары мен екінші деңгейлі банктердің (ЕДБ)

арасында бөлу болжанады.

Ќаржыландыру ќұралдарының бірі  -

екінші деңгейлі банктер арќылы несиелеу,

оларды пайдалану арќылы ауылшаруашы-

лыќ тауар өндірушілері банктің рейтингіне

ќатысты 7,5 – 8 пайыз ставка бойынша

несие ќаражаттарын алады.

Басќа ќұрал - «ЌазАгроның» еншілес

компаниясы – «Аграрлыќ несие корпора-

циясы» АЌ (АНК) ЕДБ кепілдігімен тікелей

несиелеу. Бұл жағдайда фермерлер үшін

соңғы ставка жылдыќ 5 пайызды ќұрай-

ды.

АНК желісі бойынша шаруалар неси-ені Несие серіктестіктері жєне шағын

ќаржы ұйымдары арќылы да ала алады.

Бұл жағдайда соңғы ќарыз алушы үшін

ставка 9 пайызды ќұрайды.

Ќаржыландырудың басќа ќұралы - ЄКК

кепілдігі арќылы «ЌазАгроның» басќа ен-Ұлттыќ холдингі мен Ќарағанды облысының аграрлары

егістік жұмыстарын ќаржыландыру мен кооперативтер

ќұруды талќылады

шілес компаниясы - «Азыќ-түлік корпора-

циясы» ҰК» АЌ арќылы бидай мен арпаны

форвардтыќ сатып алу.  Ќаржыландыру 1

гектарға 6 мың теңге есебімен, олардың

ќаржыландыру мерзімінің аяғында ќаржы-

ландыру сомасының жылдыќ  5 % мөлше-

ріндегі комиссия төлеу шартымен жүзеге

асырылады.

Жоғарыда айтылғандардан басќа

«ЌазАгро» ұлттыќ холдингі шағын жєне

орта агроќұрылымдарға аймаќтыќ астыќ

кооперативтеріне біріге отырып, несие ќара-

жаттарын алуды ұсынады.

Кеңесте аймаќтың агроќұрылымдары

мен шаруашылыќтарынан басќа облыстың

єкімдігінің, аудандыќ єкімдіктердің,

«ЌазАгро» холдингінің еншілес компания-

ларының аймаќтыќ филиалдарының,

Ќазаќстанның Фермерлері одағының, Не-

сие серіктестіктерінің, Екінші деңгейлі бан-

ктердің өкілдері ќатысты.

Талќылаудың негізгі таќырыбы алдағы

Көктемгі-егістік жұмыстарын ќаржыланды-

ру, сондай-аќ облыстың аграрлыќ шаруа-

шылыќтарын  кооперация жєне ортаќ жа-

уапкершілік принципінде біріктіру мєселесі

болды.


Кездесуде атап өтілгендей,  алдағы

нау-ќанды өткізуге жєне жалпы, 2016 жы-

лғы көктемгі-егіс жұмыстары барысында аг-

рарларды ќолдауға «ЌазАгро» ұлттыќ хол-

дингі 60 млрд.теңге бюджеттік несие ќара-

жатын бағыттауды жоспарлайды, оларды

ќарыз түрінде Холдингтің кейбір еншілес

ұйымдары мен екінші деңгейлі банктердің

арасында бөлу болжанады. Бұдан басќа,

шаруашылыќтар мен агроќұрылымдарды

ќаржыландыруға, сондай-аќ ауылшаруа-

шылыќ техникасының лизингіне «ЌазАгро»

холдингінің компанияларымен меншікті

жєне сырттан тартылған ќаражат бағыт-

талатын болады.

Шаруашылыќтарда кепілдік базасы-

ның жетіспеушілігі, ал кей кезде тіптен

болмауы басты себептердің бірі болып та-

былатынын атап өту ќажет, соның салда-

рынан көптеген ауылшаруашылыќ тауар

өндірушілері ќаржы ќаражатын алудың

ќиындыќтарына кездеседі. Несие ресур-

старының жетіспеушілігі ауылдағы шағын

жєне орта бизнестің басќа проблемала-

рына – нашар техникалыќ жараќтандыру-

дың жєне өндірістің шағын тауарлылығы-

ның алғышарты болады. «ЌазАгро» хол-

дингінің кооперациялар принципінде аграр-

лыќ шаруашылыќтарды біріктіру жөніндегі

бастамасы мєселенің шешімі болуы мүмкін.

Оның мєні, шаруалар бірігіп несие ќара-

жаттарын алады, ал оларды ќайтару

кепілдігі кооперативтердің мүшелерінің

бір-бірінің алдындағы жауапкершілігі болып

табылады.

Бірлестік ќызметінің ұсынылған схе-

масы ЌР АШМ «Атамекен» ҰКП, Ќазаќстан-

ның фермерлер одағымен ќолдауға ие

болды.

  «ЌазАгро» холдингі» АЌБаспасөз ќызметі.

“ЭКСПО-2017” КӨРМЕСІНЕ

ДАЙЫНДАЛУДА

Астана, Алматы-1, Алматы-

2, Ќарағанды, Көкшетау, Бура-

бай шипажайы вокзалдарының

ќызметкерлері халыќаралыќ

“ЭКСПО-2017” көрмесіне дай-

ындыќ барысында ағылшын тілін

үйренуде, - деп хабарлайды

Baq.kz.

Вокзалдардың кезекшілері,аныќтама бюросының ќызмет-

керлері, дикторлар екінші жар-

ты жылдыќта тіл үйренуге

кіріседі. Ағылшын тілін үйре-

ну барысында темір жол сала-

сының өзіндік ерекшелігі де

ќарастырылған. Ол арќылы

ЭКСПО жаңалыќтары

ЭКСПО жаңалыќтары

ЭКСПО жаңалыќтары

ЭКСПО жаңалыќтары

ЭКСПО жаңалыќтары

ќазаќстандыќ вокзалдардың ше-

телдіктерге ќызмет көрсету са-

пасы жаќсарып, оларға билет

алуға, бағдарларды аныќтауға

жєрдемдесетін болады.

«ЭКСПО-2017» халыќаралыќ

көрмесіне дайындыќ аясында

темір жол вокзалдарында ар-

найы баннерлер ілініп, таќырып-

тыќ бейне роликтер түсіріледі.

Вокзалдарда халыќаралыќ

«ЭКСПО -2017» көрмесі ќарса-

ңында билет кассаларын ашу

жоспарлануда.


Бейсенбі, 31 наурыз 2016 жыл

2

«Мерейлі отбасы» ұлттыќ конкурсын

өткізу туралы

Ќарағанды облысында «Мерейлі от-

басы» Ұлттыќ конкурсы туралы Ќазаќ-

стан Республикасы Президентінің 2013

жылғы 6 желтоќсандағы №250 Өкіміне

сєйкес өнегелі ќұндылыќтарды жаңғ-

ыртуға жєне отбасы мен некенің (ерлі-

зайыптылыќтың) жағымды үлгісін тара-

туға, отбасы мєртебесін арттыруға ба-

ғытталған жыл сайынғы «Мерейлі отба-

сы» Ұлттыќ конкурсының облыстыќ

кезеңін өткізу жарияланды.

Ќазаќстан Республикасы Үкіметінің

2014 жылғы 5 наурыздағы № 181

ќаулысымен бекітілген конкурстың  ере-

жесіне сєйкес «Мерейлі отбасы» ұлттыќ

конкурсы аудандыќ (ќалалыќ), өңірлік

жєне ұлттыќ кезеңдерде өтеді.

Конкурсќа ќатысуға өтінімдер ќала-

лыќ жєне аудандыќ єкімдіктерге 2016

жылғы сєуірдің 1-нен 30-на дейін бері-

леді.


«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ» КОНКУР-

СЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жалпы ережелер

1. «Мерейлі отбасы»  конкурсы

(бұдан єрі – конкурс)  өнегелі ќұнды-

лыќтарды жаңғыртуға жєне отбасы мен

некенің (ерлі-зайыптылыќтың) жағымды

үлгісін таратуға, отбасы мєртебесін ар-

ттыруға бағытталған Ұлттыќ конкурс

шеңберінде өткізіледі.

Конкурсты өткізудің маќсаттары:

1) отбасы институтын, адам-

гершілікті, руханилыќты нығайту, жау-

апты ерлі-зайыптылыќтың маңызын

тану;

2) ата-аналардың бала тєрбиелеу-дегі жауапкершілігін арттыру;

3) отбасылыќ ќұндылыќтарды,

кємелетке толған балаларының еңбек-

ке ќабілетсіз жєне егде жастағы ата-

аналарына ќамќор болуын дєріптеу

жєне кеңінен насихаттау;

4) ќазаќстандыќ отбасының жағым-

ды имиджін насихаттау.

2. Конкурсќа  отбасылар  (бұдан  єрі

-  үміткерлер)  ќатысады.  Конкурс  Ќара-

ғанды облысының бүкіл аумағында

ашыќ нысанда өткізіледі.

3. Конкурс жеңімпаздары (1, 2, 3

орын) өңірлік комиссия төрағалары,

ќалалар мен аудандар єкімдері ұсынғ-

ан өтінімдер негізінде облыстыќ комис-

сияның шешімімен аныќталады.

4. Конкурсќа ќатысуға отбасы

мүшелерінің еңбекте, спортта, шығар-

машылыќ, зияткерлік, ғылыми жоғары

жетістіктері бар отбасылар жіберіледі.

5. Мыналар:

1) ќызметі  Ќазаќстан  Республика-

сының  аумағында  тыйым  салынған

ұйымдардың ќұрамына кіретін (кірген)

мүшелері бар;

2) бұрын сотталған мүшелері бар

отбасылар конкурсќа ќатыса алмайды.2. Конкурсты ұйымдастыру

тєртібі

6. Конкурстың ұйымдастырушыла-

ры облыстыќ єйелдер істері жєне от-

басы - демографиялыќ саясат ќомис-

сиясының көмегімен Ішкі саясат басќ-

армасы болып табылады.

Конкурсты ұйымдастырушылар

«Мерейлі отбасы» ұлттыќ конкурсын

ұйымдастыру жєне өткізу бойынша

жұмысты үйлестіру маќсатында конкур-

сты дайындау жєне өткізу жєне конкур-

стың республикалыќ кезеңіне жеңімпаз-

ды ұсыну жөніндегі ұйымдастыру ко-

митетін ќұрады.

7. Конкурс өткізу туралы хабарлан-

дыру сєуірдің 1 – 10 аралығында рес-

публикалыќ жєне өңірлік бұќаралыќ

аќпарат ќұралдарында орналастырыла-

ды.

8. Конкурс үш кезеңде өткізіледі.Бірінші кезең  -  аудандыќ (ќалалыќ),

екінші - өңірлік, үшінші - ұлттыќ.

9. Жергілікті атќарушы органдар

өңірлік деңгейдегі «Мерейлі отбасы»

ұлттыќ конкурсының жеңімпаздарын

айќындау бойынша өңірлік, аудандыќ

(ќалалыќ) комиссиялар ќұрады, сон-

дай-аќ комиссия туралы ережені жєне

іріктеу критерийлерін бекітеді.

10. Конкурсќа ќатысуға өтінім (осы

Ереженің ќосымшасына сєйкес нысан

бойынша) аудандыќ (ќалалыќ)  комис-

сияға жыл сайын конкурстың басталға-

ны туралы көпшілікке жариялаған

күннен бастап бір ай ішінде мынадай

ќұжаттармен бірге беріледі:

1) ата-аналардың  (ќорғаншылар-

дың,  ќамќоршылардың)  жеке  басын

куєландыратын ќұжаттардың көшірме-

лері, балалардың туу туралы куєлік-

терінің көшірмелері;

2) асырап  алушы  (ќорғаншы)  от-

басылар  үшін  -  жергілікті  уєкілетті

органның кємелетке толмаған балаға

ќорғаншылыќты (ќамќоршылыќты)

белгілеу туралы шешімінен үзінді

көшірме;

3) неке ќию туралы куєліктің

көшірмесі (бар болса);

4) ата-аналарының біреуі ќайтыс

болған жағдайда, ќайтыс болу туралы

куєліктің көшірмесі - бар болса;

5) балаларды  тєрбиелегені  үшін

алған  көтермелеулердің,  белгілі  бір

жетістіктері үшін алған көтермелеу-

лердің бар екенін куєландыратын ќұжат-

тардың көшірмелері;

6) балалардың,  ата-аналардың

(ќорғаншылардың,  ќамќоршылардың)

жұмыс (оќу) орнынан аныќтамалар жєне

мінездемелер;

7) ұсынымдар (єріптестерінің,

көршілерінің, достарының);

8) отбасы мүшелерінің еңбектегі,

спорттағы, шығармашылыќ, зияткерлік,

ғылыми жоғары жетістіктерін куєлан-

дыратын ќұжаттардың көшірмелері.

Ұсынылатын ќұжаттардың

көшірмелерін үміткерлер ұсынған

түпнұсќалар негізінде аудандыќ (ќала-

лыќ) комиссияның төрағасы куєланды-

рады.


11. Ќұжаттарды    көрсетілген

мерзімнен    кейін    ұсынған    үміткерлер

конкурсќа ќатысуға жіберілмейді.

12. Аудандыќ (ќалалыќ) комис-

сияға ұсынылған ќұжаттар ќайтарыл-

майды.


13. Ұйымдастырушылар:

1) барлыќ үміткерлерге тең жағ-

дайды;

2) жеке ќұпия болып табылатынаќпараттың жасырын болуын;

3) конкурс нєтижелері туралы

мєліметтердің ресми жарияланатын

күнінен бұрын таралып кетпеуін ќамта-

масыз етеді.

14. Аудандыќ  (ќалалыќ)  комиссия

алынған  аќпаратты  жан-жаќты тексер-

геннен кейін аудандар (ќалалар) єкімде-

рімен келісілген төрт ќатысушының (от-

басының) конкурстыќ материалдарынИманы кемел ел мыќты

Иманы кемел ел мыќты

Иманы кемел ел мыќты

Иманы кемел ел мыќты

Иманы кемел ел мыќты

Ќазіргі таңда маңызды мєсе-

лелердің бірі діни экстремизмге

ќарсы күрес. Оған дін өкілдері-

мен бірге мемлекеттік ұйымдар,

ќұќыќ ќорғау органдары да бел-

сенді түрде ат салысып жатыр.

Жастарымыз дінге бет бұруда.

Алайда, онымен бірге діни экст-

ремизм бой көтере бастағандығы

жасырын емес.

Теріс пиғылды ағымдар-

дың алдын алу, ќоғамға зиян

келтіретін, жат ағымдарға

жол бермеу маќсатында

а у д а н ы м ы з д а   б і р ш а м а

жұмыстар атќарылуда, єрі

бұл шара назардан тыс

ќалмаќ емес. Міне, осы ба-

ғытта тікелей жұмыс жасап

жатќан ауданның ішкі сая-

сат бөлімі. Бүгінгі күннің

өзекті мєселесі болғандыќтан бас-

шысы Елдос  Смағұлға жолығып,

сұхбат жүргізген едік.

- Дін мєселесі бүгінгі таңда

ќоғамның өзекті мєселесіне ай-

налып отырғаны шындыќ. Түрлі

кері бағыттағы діндер, секталар

жаңа ғана жетіліп келе жатќан

жастардың ой-өрісін, сана-сезім-

дерін улап, олардың болашаќта-

рына іріткі салуды, жастардың

осындай теріс ағымдардың же-

тегінде кетпес үшін оның алдын

а л у д а ғ ы   а т ќ а р ы л ы п   ж а т ќ а н

жұмыстарыңыз жайлы айтып

өтсеңіз.

- Халыќтың діни сауатын арттырып,

ел арасында жат ағымдардың таралу-

ының алдын алу бойынша түсіндіру

жұмыстары жүргізілуде. Атап айтар

болсаќ, діни экстремизмнің алдын алу-

да кездесулер, дөңгелек үстелдер,

аудан єкімі жанындағы діни бірлестік-

термен жұмыс жасау жөніндегі Кеңестің

отырыстары тұраќты өткізіліп келеді.

Сонымен ќатар «Діни аќпараттыќ-наси-

хат тобы» мектеп оќушыларымен, ауыл

жастары жєне ауыл тұрғындарымен

кездесу өткізілді. Діни мазмұндағы

кітаптар да таратылды.

Осындай кездесу, отырыстарда

аудандағы діни ахуал, дєстүрлі емес

діндер жайлы, сондай-аќ, діни экстре-

мизм мен терроризм көріністерін бол-

дырмау, оның алдын алу жөнінде көпте-

ген мєселелер айтылды. Мектеп бітіріп,

студент атанып еркін өмірге енді арала-

са бастаған жастар еліктегіш келеді.

Осыдан келіп діни сауатсыздыќ жастар-

ды адастырып, теріс ағымдардың ыќпа-

лына түсіп кетуіне себеп болатындығы

ќазіргі күнде жасырын емес.  Міне, осын-

дай келеңсіз оќиғаларға жєне өзге

ағымдарға жол бермеу маќсатында

аудандағы тіркелген мешіттермен жєне

ондағы дін өкілдерімен, сондай-аќ, жа-

стармен тығыз байланыста жұмыс жа-

сап жатырмыз.

-  Діни экстремизмнің алдыналу бағытында өздеріңіз тікелей

жұмыс жасап жатќандыќтан

Каталог: uploads -> source
uploads -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
uploads -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
source -> Пайдаң тисін демекші, Би- ата мазарын тұрғызуға кәсіпкер Махмұт мырза алты
source -> Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі
source -> Қанатың талмасын, мақпал
source -> Телебағдарлама 27-шілдеден 2-тамызға дейін ДҮйсенбі, 27-шілде 7 СЕйсенбі, 28-шілде
source -> Арсы күресі бес жарым ғасырға, берісінде Жоңғар
source -> Қ азақтың маңдай алды мақтаулы ері Ақжолтай
source -> Д ә у р е н талантты спортшы. Тоқса ныншы жылдың орта кезінен бастап


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет