«назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойыншаPdf көрінісі
бет42/55
Дата07.01.2022
өлшемі1.34 Mb.
#20583
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   55
Баға  

Сипаты  

1-

сынып 

бойынша 

балдың 

пайыздық 

мазмұны  

2-11(12)-

сыныптардағы 

балдың 

пайыздық 

мазмұны  

«2» 


Қанағаттанғысыз  

0% - 20% 

0- 39% 

«3» 


Қанағаттанарлық  

21% - 50% 

40% - 64% 

«4» 


Жақсы  

51% - 80% 

65% - 84% 

«5» 


Өте жақсы  

81% - 100% 

85% - 100% 

38 


 


6.1 

Тоқсандық баға қою 

 

Тоқсандық  бағалар  бөлім/ортақ  тақырыптар  бойынша  және тоқсандық жиынтық бағалау нәтижелерінен жинақталады.  

Тоқсандық  бағаны  қою  үшін  бөлім/ортақ  тақырыптар,  тоқсандық 

жиынтық  бағалау  қорытындысының  белгілі  пайыздық  арақатынасы 

пайдаланылады:    

-  

тоқсандық  бағаның  50%  бөлім/ортақ  тақырыптар  бойынша жиынтық бағалау қорытындысы арқылы белгіленеді; 

тоқсандық  бағаның  50%  тоқсандық  жиынтық  бағалаудың қорытындысы бойынша белгіленеді.  

 

Жиынтық бағалау (ЖБ)  

Үлес салмағы  

Бөлім/ортақ тақырыптар 

бойынша ЖБ  

50% 


Тоқсандық ЖБ  

50%  


Тоқсандық баға: 

100% 

 

Төменде  «Математика»  пәнінен  5-сынып  білім  алушыларының    1-тоқсан бағалары есебі мысал түрінде берілген.  

 

«Математика»  пәнінен  5-сынып  білім  алушыларының  бөлім  бойынша 

және 1-тоқсанның жиынтық бағалау нәтижелері 

 

 

№ Жиынтық 

бағалау (ЖБ) 

Білім 

алушыл

ар балы 

Максимал

ды балл 

Оқу 

жетістігі 

деңгейі 

және 

тапсырман

ы орындау 

пайызы 

5 балдық 

шәкілге ауысу 

кезіндегі 

болжам  

Арақаты 

насы, Балдың 

пайыздық 

мазмұны 

1-бөлім бойынша 

ЖБ  


12 


33% 

Төмен  


50% 


29,4% 

2-бөлім бойынша 

ЖБ 


10 


60% 

Орта  


3-4 

3-бөлім бойынша 

ЖБ 


10 

12 


83% 

Орта  


3-4 

Тоқсандық ЖБ 18 

20 


90% 

Жоғары  


 

50% 


45% 

Барлығы: 

74% 

 

  

39 


 


Тоқсандық бағаның есебі келесі формулада жүргізіледі: 

Тоқсандық баға = �

Бөлім бойынша ЖБ нақты балл жиынтығы

Бөлім бойынша ЖБ максималды балл жиынтығы ∗ 𝟓𝟎%�  

 

                                          + �

Тоқсандық ЖБ нақты балы

Тоқсандық ЖБ макс. балы  ∗ 𝟓𝟎%�                                                     

 

 

Тоқсандық  бағаны  есептеу  үшін  бөлім  бойынша  және  тоқсандық жиынтық бағалаудағы балдың пайыздық мазмұны жинақталады.     

 

29% + 45% = 74%  

 

Балдарды  бағаға  ауыстыру  шәкілі  бойынша  баға  білім  алушының тоқсандық бағасымен анықталады.  

 

Баға  Негізгі мектептегі 

балдардың пайыздық 

мазмұны 

«2» 


0- 39%

 

«3» 40% - 64%

 

«4» 65% - 84%

 

«5» 85% - 100%

 

 Аталған шәкіл негізіндегі 74%,  «4» деген бағаға сәйкес.  

«Математика» пәні бойынша білім алушының 1-тоқсандағы бағасы – «4».  

 

6.2 

Жылдық баға қою  

Білім  алушының  пән  бойынша  жылдық  бағасы  барлық  төрт 

тоқсанның нәтижелерінен құралады. (1-сыныптағы 3,4-тоқсандар).  

Төменде  5-сыныптың  «Математика»  пәнінен  білім  алушының 

жылдық бағасын есептеу бойынша мысал келтірілген.   

 

«Математика»  пәнінен  5-сынып  білім  алушыларының  1-4-тоқсандардағы нәтижесі

 

  

Жиынтық бағалау 

(ЖБ) 

1-

тоқсан 

2-

тоқсан 

3-

тоқсан 

4-

тоқсан 

Жалпы  

балл 

саны 

Арақатынасы, Оқу жылы 

бойынша 

балдардың 

пайыздық 

мазмұны  

Бөлім 

бойынша 

ЖБ  

34-


тен 23 

30-


дан 20 

25-


тен 21 

20-


дан 18 

109-


дан 

82 


50% 

37,6% 


Тоқсан 

дық ЖБ  

20-


дан 18 

20-


дан 15 

20-


дан 19 

20-


дан 16 

80-


нен 

68 


50% 

42,5% 


 

 

40  


Жылдық баға есебі келесі формулада жүргізіледі: 

Жылдық баға = �

Бөлім бойынша ЖБ нақты балл жиынтығы

 (𝟏 − 𝟒 т. )

Бөлім бойынша ЖБ максималды балл жиынтығы

 (𝟏 − 𝟒 т. ) ∗ 𝟓𝟎%� 

 

+ �


𝟏 − 𝟒 тоқсанның ЖБ нақты балы

 𝟏 − 𝟒 тоқсанның ЖБ макс балы ∗ 𝟓𝟎%�

 

 

Жылдық  баға  есебі  үшін  білім  алушының  бөлім/ортақ  тақырыптар бойынша және тоқсандық жиынтық бағалаудағы жалпы саны есептеледі. 

Бұдан  соң  оқу  жылындағы  балдың  пайыздық  мазмұны  (50%:50%) 

пайыздық арақатынаспен анықталады.  

Оқу жылындағы бөлім/ортақ тақырыптар бойынша және тоқсандық 

балдың  пайыздық  мазмұны  жинақталады,  балдарды  бағаға  ауыстыру 

шәкілі бойынша бағаға ауыстырылады.   

 

37,6% + 42,5% = 80,1%  

Дөңгелектелген мәні 80% тең 

 

Баға  

Негізгі мектептегі балдың 

пайыздық мазмұны 

«2» 


0- 39%

 

«3» 40% - 64%

 

«4» 65% - 84%

 

«5» 85% - 100%

 

 Балдарды бағаға ауыстыру шәкіліне сәйкес 80 %,  – «4» деген баға. 

«Математика» пәнінен 5-сынып білім алушысының жылдық бағасы – «4».  

41 

 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

1. Блум Б.С. Классификация учебных целей. - Нью Йорк: Лонгман, 1956. 

 

2. Блум  Б.С.,  Кратволь  Д.  Таксономия  целей  обучения.  -  Нью  Йорк: 

Лонгман, 1956. 

 

3. 


Блэк  П.,  Уильям  Д.  Педагогические  исследования:  формативное 

оценивание. // Британ ғылыми-зерттеу журналы №29, 2009. 

 

4. 


Выготский  Л.С.  Развитие  высших  психических  функций.  –  М.:  баспа 

АПН РСФСР, 1978. 

 

5. 


Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

курсының  деңгейлік  бағдарламасы  глоссарийі:  оқу-әдістемелік  құрал.  - 

Астана:  «Назарбаев  Зиякерлік  мектептері»  ДББҰ  Педагогикалық 

шеберлік орталығы, 2012. 

 

6. 


Зимняя И.А. Психология слушания и говорения. – М.: Дисс. … п.ғ.д., 

1973.  


 

7. 


Оценивание учебных достижений учащихся. Әдістемелік нұсқаулық. / 

Құраст. Р.Х.Шакиров, А.А.Буркитова, О.И.Дудкина. – Б.: «Билим», 2012. – 

80 

б. 


 

8. 


ОЭСР.  Среднее  образование  в  Казахстане:  Обзор  национальной 

образовательной политики. – Астана: ИАЦ, 2014. 

 

9. 


Уильям  Д.  Изменяя  практику  в  классе.  Заметки  из  исследований 

Ш.Кларк, Д.Уильяма и Национальной стратегии. – 2008. 

 

10. 


Уильям  Д.,  Томсон  М.  5  основных  стратегий  для  формативного 

оценивания. – 2007. 

 

11. 


Фишман  И.С.,  Голуб  Г.Б.  Формирующая  оценка  образовательных 

результатов  учащихся:  Методическое  пособие.  -  Самара:  «Учебная 

литература» баспасы, 2007. - 244 б. 

 

12. Шамова  Т.И.  Современные  средства  оценивания  результатов 

обучения в школе. – М.: Педагогическое общество Ресей, 2007. 

 

13. 


Өңірлік  және  мектеп  үйлестірушілеріне  арналған  критериалды 

бағалау  бойынша  нұсқаулық:  Оқу-әдіст.  құрал. (2016)/  О.И.Можаева, 

А.С.Шилибекова,  Д.Б.Зиеденованың  редакциялауымен.  –  Астана: 

42 


 


«Назарбаев Зиякерлік мектептері» ДББҰ, 2016. - 46 б. 

 

14. Бастауыш  сынып  мұғалімдеріне  арналған  критериалды  бағалау 

бойынша  нұсқаулық:  Оқу-әдіст.  құрал.  /  О.И.Можаева,  А.С.Шилибекова, 

Д.Б.Зиеденованың  редакциялауымен.  –  Астана:  «Назарбаев  Зиякерлік 

мектептері» ДББҰ, 2016. - 48 б. 

 

15. 


Монина  Г.Б.,  Лютова-Робертс  Е.К.  Коммуникативный  тренинг 

(педагоги, психологи, родители). - СПб.: «Речь» баспасы, 2007. – 224 б. 

 

16. 


200  рецептов успеха  в  коммерции  (Одностраничный  метод).  Пер. с 

нем. / Э.К.Геффрой. – М.: Интерэксперт, 1997. - 248 б. 

 

17. 


Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]  / Под ред. 

Д.Н.Ушакова. // http://ushakovdictionary.ru/view_search.php

 

 

 18. 

Эшкрофт К., Лоррейн Ф-П. Управление преподаванием и обучением 

в дальнейшем и высшем образовании. - Оксфорд: 2013. – 224 б. 

 

19. Клинтон Б., Лоррейн Ф.-П., Крис Х. Исследование методов обучения 

в колледжах и университетах. - Рутледж:  2017. – 148 б.  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

43  
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   55
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет