Оќулыќ Алматы 2005 Беркінбаев К. Мжүктеу 3.9 Mb.
Pdf просмотр
бет8/28
Дата06.02.2017
өлшемі3.9 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

Кљбейту  кестесі

2.9. Әр тџрлі жџйеде берілген сандарѓа арифметикалыќ

амалдар  ќолдану

Ѕр тџрлі жџйелердегі сандарѓа арифметикалыќ амалдар ќолдану

ережесі ондыќ сандарѓа амалдар ќолдану ережелерімен бірдей.

17. 1011,1 + 101,01 амалын орындањдар.

Шешуі.

1011,1 + 101,01 = 10000,11.18. 11011 – 111 амалын орындањдар.

Шешуі.


 11011 – 111 = 10100.

19. 11001 

×

 11,101 амалын орындањдар.Шешуі.

11001 


×

 11,101 = 1011010,101.

11011

      11110100

93

20. 0,0001 : 0,01 – амалын орындањдар.

Шешуі.

0,001 : 0,01 = 0,1 : 1 = 0,1.21. a, b, c, d жѕне l екілік жџйедегі сандар (a = 151, 125

10

 == 10010111,001

2

, b = 11,7510

 = 1011,11

2. 

 c = 6,0


10

 = 110,0


2

,

d = 34,010

 = 100010,0

2

l = 29,510

 = 11101,1

2

),              мѕнін табыњдар.Шешуі.

d – L = 100010 – 11101,1 = 100,1

2

;× 

c = 1001,11 

×

 110 = 1000110,1;a + b 

ž 

c = 10010111,001 + 1000110,1 = 11011101,101;x =                   = 110001,01

2

 = 49,2510

Барлыќ амалдарды ондыќ жџйеде орындауѓа ќалыптасып ќалѓан-

дыќтан, сегіздік жџйедегі сандарѓа арифметикалыќ амалдар ќолдану

ќиынѓа тџседі. Мђнда амалдар сегіздік жџйеде жџргізілуі тиіс, сон-

дыќтан сегіздік жџйеде кестені пайдалану ыњѓайлы.

22. 234,15 жѕне 101,73 сандарыныњ ќосындысын сегіздік жџйеде

табыњдар.

234,15


8

 + 101,73

8

 = 336,1


8

.

23. 351,7 жѕне 23,1 сандарыныњ айырмасын сегіздік жџйеде табыњ-дар.

351,7


8

 – 23,1


8

 = 326,6


8

.

24. 127,12 жѕне 32,5 сандарыныњ кљбейтіндісін сегіздік жџйеде та-быњдар.

          127,12

8

 

× 32,5

8

 = 4420,4228

.

ld

c

b

a

х+

=

1,

100


101

,

11011101234,15

101,73


336,10

+

351,7  23,1

326,6


×

94

25. Бљлшек сандарды бір негізден екінші негізге кљшіру ѕдісін пай-

даланып, 0,752

8

 санын ондыќ негізде љрнектењдер.Шешуі. Арифметикалыќ амалдарды тек бір негіздегі сандарѓа ѓана

пайдалануѓа болады, яѓни 10

10

 = 12


8

.

Сонымен, 0,7528

 = 0,957


10

.

26. Сегіздік негіздегі сандарѓа ќосу жѕне азайту амалдарын ќолда-ныњдар:

1) 0,525 + 0,023;

2) 36 – 0,0024; 3) (-0,05) + (-0,175);

4) 0,7243 – 0,2645; 5) 12,5 + 0,43; 6) (-4000) – (-4075,45).

Шешуі.

1) 0,525 + 0,023 = 0,550;2) 36 – 0,0024 = 35,7754;

3) (-0,05) + (-0,175) = -0,245;

4) 0,7243 – 0,2645 = 0,4376;

5) 12,5 + 0,43 = 13,13;

6) (-4000) – (-4075,45) = 75,45

27. Сегіздік негіздегі сандарѓа кљбейту жѕне бљлу амалдарын ќол-

даныњдар:

1) 0,53 


× 

 7; 2) (-1,12) 

× 

 40;


3) 24,5 

× 

12,4;4) 17 : 0,5;

5) 6,1 : 0,07;

6) 34 : (-2).

Шешуі.


1) 0,53 

× 

7 = 4,55;2) (-1,12) 

× 

40 = -45;3) 24,5 

× 

12,4 = 330,44;4) 17 : 0,5 = 30;

5) 6,1 : 0,07 = 70;

6) 34 : (-2) = -16.


95

Практикалыќ жђмыстар

Жаттыѓулар

 1. Екілік негізде берілген:

1011011011,0111011

2

.сандарын 16-лыќ жѕне 8-дік жџйелерде ќалай жазады?

 Шешуі. а) екілік жџйедегі санды 16-лыќ жџйеге аудару џшін тљрт-

тљрттен бљліп, ѕрбір тљрт разрядќа сѕйкес 16-лыќ цифрды (символды)

жазу жеткілікті. Тљрт орынѓа толмаѓан жаѓдайда бљлшектіњ соњында

жѕне бџтін бљліктіњ алдында нљлдер бар деп есептелінеді.

1011011011,0111011

2

 = 2DB,7616

.

б) осы санды 8-дік жџйеге кљшіріп жазу џшін де жоѓарыдаѓы ере-же пайдаланылады, біраќ онда џш-џш орыннан бљлінеді:

1011011011,0111011

2

 = 1333,3548

.

 2. 16-лыќ  негіздегі  6А7,8  жѕне 765,45 сандарын  екілік  жџйедељрнектењіз.

Шешуі. а) 6А7,8

16

 = 011010100111,10002

.

Мђнда санныњ басынан бастап ѕрбір цифрын екілік жџйеде жазыпшыѓамыз, жоѓарыда айтылѓан ережеге сџйенсек, санныњ алдындаѓы,

соњындаѓы нљлдерді жазбауѓа болады, ендеше,

6A7,8

16

 = 11010100111,12

б) 765,45

8

 = 111110101,1001012

.

3. Ондыќ санау жџйесінде (p = 10) берілген N10

 = 657 санды сегіздік

(q = 8) жџйеде жазыњдар (p > q).

Ереже бойынша бљлу былайша орындалады:

Сонымен, N

8

 = 12218

 болып шыќты.

4. Сегіздік санау жџйесінде берілген N

8

 = 17268

 санды ондыќ санау

жџйесіне  кљшіріњдер.  Мђнда p = 8, q = 10, яѓни p < q. Бђл  есепті

шыѓару џшін мына екі жолдыњ біреуін пайдалану керек:

1) Жоѓарыдаѓы (1) формула бойынша есептеу:

1726


8

 = 1 


• 

 8

3 + 7 

• 

 82

 + 2 


• 

 8

1 + 6 

• 

 80

 = 982


10

.


96

Яѓни: 1726

8

 = 982


10

.

2) Бџтін сандарды бір негізден екінші негізге кљшіру. Бђл есеп-те p < q, ендеше ењ алдымен q-ді р санау негізіне кљшіру џшін жо-

ѓарыдаѓы ережені пайдалану керек, есептеулер р негізінде жџргізілу-

ге тиіс.

Яѓни: q = 10, p = 8, ендеше, 10

10

 = 12


8

,

ереже бойынша:11

8

, 108

, 2


8

 – цифрлары 8-дік  негіздегі  цифрлар,  олардыњ  ондыќ

жџйедегі мѕндері мынадай:

2

8 = 2

10

, 108

 = 8


10

, 11


8

 = 9


10

, ендеше: 1726

8

 = 982


10

.

Біздіњ  негізгі  маќсатымыз 10-дыќ  негіздегі  санды  екілік  негізгекљшіру еді. Берілген мысалдарда 8-дік жџйеге кљшкен себебіміз, егер

берілген сан љте џлкен болса, оны 2-ге бљліп отыру кљп уаќыт алады

жѕне тиімсіз. Ал 8 саны 2

3

 екендігі белгілі. Олай болса, ѕрбір 8-дікнегіздегі цифрды оныњ жоѓарыда кљрсетілген џш орынды баламасы-

мен алмастыру жеткілікті.

Мысалы,

1726


8

 = 001111010110

2

 = 11110101102

Бђл жаѓдайда санды бір негізден екінші негізде љрнектеуге ќажетті

операция саны џш есе азаяды.

5. 125


10

 санын екілік негізде љрнектењдер.

а) Ереже бойынша:


97

Бђдан 125

10

 = 11111012

.

6. 11111012

 – санын 10-дыќ негізде љрнектењдер.

  Бђл есепті екі тѕсілмен шыѓаруѓа болады:

 а) (1) формуланы пайдалансаќ,

1111101

2

 = 1 • 

 2

6 + 1 

• 

 25

 + 1 


• 

 2

4 + 1 

• 

 23

 + 1 


• 

 2

2 + 0 

• 

 21

 +

+ 1 • 

 2

0 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = 125

10

; б) 2-лік негіздегі санды алдымен 8-дік негізге кљшіреді, ол џшін

санныњ цифрларын оњ жаќтан бастап џш-џштен топтап, ѕрбір џш екілік

санды 8-дік бір санмен алмастырады да, одан соњ (1) формуланы пайда-

ланады.


Егер алдыњѓы сан џш орынѓа толмаса, оны нљлдер арќылы џш орын-

ды екілік санѓа келтіріледі.

1111101

2

 = 1758

,

1758

 = 1 


• 

 8

2 + 7 

• 

 81

 + 5 


• 

 8

0 = 64 + 56 + 5 = 125

10

.Дђрыс бљлшектерді бір санау жџйесінен екінші санау жџйесіне

кљшіру. р жџйесінде берілген М

р

 дђрыс бљлшегін q жџйесіне кљшіруџшін оныњ 0 бџтіні мен бљлшек бљлігін тік сызыќ арќылы бљледі. Одан

соњ  осы  М

р

  саныныњ  бљлшек  бљлігін  (тік  сызыќтыњ  оњ  жаѓындаѓыбљлігін) р негізінде алынѓан q санына кљбейтеді де, тік сызыќтыњ оњ

жаѓында ќанша орынды сан болса, кљбейткеннен шыќќан нѕтижеде

сонша орын ќалдырып, артыќ разрядты тік сызыќтыњ сол жаѓына жа-

зады. Егер шыќќан кљбейтіндініњ орындарыныњ саны м

р

-ніњ бљлшекразрядтарыныњ санынан кем болса, онда тік сызыќтыњ сол жаѓына нљл

жазады. Бђдан кейін табылѓан бљлшек бљлікті q санына таѓы кљбейтіп,

жоѓарыдаѓы ережені ќолданады. Процесті бљлшек нљл болѓанша не-

месе берілген дѕлдікке жеткенше ќайталап, шартты бџтін бљлікті оњ

баѓытта (жоѓарыдан тљмен) жазып шыќса, жања негіздегі сан шыѓады.

7. N


10

 = 0,943 санын 8-дік жџйеде љрнектењіз.

Шешуі.

N

10 = 0,943 = 0,7426

8

0 943 7 544 


4 352 


2 816 


6 528 


 

98

8. N


2

 = 1111011,101010

2

 санын 8-дік жѕне 10-дыќ жџйеде љрнектењ-дер.

Шешуі. Бђл санды 8-дік жџйеге кљшіру џшін џтірден бастап оњѓа

жѕне солѓа ќарай џш-џштен топтап, ѕрбір џштікке сѕйкес бір 8-дік сан

жазу жеткілікті. Бљлшек бљліктегі сан џштікке толмаса, соњына нљлдер

тіркеп жазады.

N

2 = 1111011,101010

2

 = 173,52;N

8

 = 173,528

 = 1 


• 

 8

2 + 7 

• 

 81

 + 3 


• 

 8

0 + 5 

• 

 8-1

 + 2 


• 

 8

-2 =

= 123,655

10

.

Аралас бљлшектерді бір жџйеден екінші жџйеге кљшіру. р негіздегіаралас N

p

 бљлшек санын q негізіне кљшіру керек болсын. Ол џшін Np

саныныњ бџтін жѕне бљлшек бљліктерін ажыратып алады да, бџтін жѕне

бљлшек бљліктерін жеке-жеке жоѓарыдаѓы ережелер бойынша басќа

негізге  кљшіреді.

9.  Ондыќ  негіздегі 25,25 санын: 8-дік  жѕне 2-лік  негізде  жазыњ-

дар.


Шешуі.

25,25


10

 = 25


10

 + 0,25


10

25

80

25

243

 8

  12

00

Бђдан 25,2510

 = 31,2


8

 немесе 31,2

8

 = 011001,0102

 = 11001,01

2

.

10.  Ондыќ  негіздегі 645 санын 8-дік  жѕне 2-лік  негізде  кљшіріпљрнектењдер.

Шешуі.


645

10

 = 12058

.

ѕ) 64510

 = 1205


8

 = 1010000101

2

.


99

11. Ондыќ негіздегі 127 санын екілік жџйеде љрнектењдер.

Шешуі.

127


10

 = 1111111

2

.

12. Ондыќ негіздегі 0,728 санын џш орынды дѕлдікпен 8-дік не-гізде љрнектењдер.

Яѓни 0,728

10

 = 0,564


8

.

13. Ондыќ негіздегі 6,875 санын тікелей екілік негізде љрнектењдер.Шешуі. 6,875

10

 = 610

 + 0,875


10

а)

    610

 = 110


2

.

ѕ)0,875

10

=0,1112

.

б) 6,87510

 = 110


2

 + 0,111


2

 = 110,111

2

14. Тљмендегі сандарды (1) формула бойынша жазып, ондыќ не-гізде љрнектењдер.

1) 1011;


4)  1010,11;

2) 111,1;

5)  –11,1001;

3) 111101;

6) –0,11101.

0 875 


1 750 


1 500 


1 000 


100

Шешуі.

1) 1011


2

 = 2


3

 + 2


1

 + 2


0

 = 11


10

;

2) 111,12

 = 2


2

 + 2


1

 + 2


0

 + 2


-1

 = 7,5


10

;

3) 1111012

 = 2


5

 + 2


4

 + 2


3

 + 2


2

 + 2


0

 = 32 + 16 + 8 + 4 +

+ 1 = 61

10

;4) 1010,11

2

 = 23

 + 2


1

 + 2


-1

 + 2


-2

 = 10,75


10

;

5) –11,10012

 = -(2


1

 + 2


0

 + 2


-1

 + 2


-4

) = -3,5625

10

;

6) –0,111012

 = -(0 + 2

-1

 + 2


-2

 + 2


-3

 + 2


-5

) = -0,90625

10

.

15.  Тљмендегі  сегіздік  жџйедегі  сандарды (1) формула  бойыншажазып, ондыќ жџйеде љрнектењдер:

1) 125;


4) 11,5;

2) 351;


5) 0,67;

3) 56;


6) 2,37.

Шешуі.

1) 125


8

 = 1 


• 

 8

2 + 2 

• 

 81

 + 5 


• 

 8

0 = 64 + 16 + 5 = 85

10

;2) 351

8

 = 3 • 

 8

2 + 5 

• 

 81

 + 1 


• 

 8

0 = 192 + 40 + 1 = 233

10

;3) 56

8

 = 5 • 

 8

1 + 6 

• 

 80

 = 40 + 6 = 46;

4) 11,5

8

 = 1 • 

 8

1 + 1 

• 

 80

 + 5 


• 

 8

-1 = 8 + 1 +      =    = 9,625

10

;5) 0,67

8

 = 6 • 

 8

-1 + 7 

• 

 8-2

 = 0,85975

10

;

6) 2,378

 = 2 


• 

 8

0 + 3 

• 

 8-1

 + 7 


• 

 8

-2 = 2,484375

10

.16. 2-лік жџйеде берілген сандарды 8-дік жџйеде љрнектењдер:

1) 101,11111;

4)  10,1101;

2) 1011,1;

5) 1100,11;

3) 1110;


6) 11111,0011.

Шешуі.

1) 101,111111

2

 = 101,111110 = 5,768

;

2) 1011,12

 = 001011,100 = 13,4

8

;

3) 11102

 = 001110 = 16

8

;

4) 10,11012

 = 010,110100 = 2,64

8

;

5) 1100,11 = 001100,110 = 14,68

;

6) 11111,00112

 = 011111,001100 = 37,14

8

.


101

Тапсырмалар

Тапсырма  1.

1.1. 101,0625 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнектењіз.

1.2. 237,5625 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

1.3. 226,4375 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

1.4. 1100111,011 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

1.5. 1110010,10001 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.

1.6. 10101110,011101 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйе-

ге љрнектењіз.

1.7. 244,61 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнектењіз.

1.8. 342,55 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнектењіз.

1.9. 334,52 сегіздік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

1.10.  В9,Е8  он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

1.11. D1,03 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге

љрнектењіз.

1.12. 145,36 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.Тапсырма 2.

2.1. 105,1875 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

2.2. 214,4375 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйегељрнектењіз.

2.3. 217,3125 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

2.4. 1110111,111 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

2.5. 1111110,1011 екілік  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

2.6. 10011111,000011 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйе-

ге љрнектењіз.


102

2.7. 273,46 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге  љрнек-

тењіз.

2.8. 241,665 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

2.9. 326,36 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

2.10.  АЕ,  В8  он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

2.11. Е4, А1 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

2.12. 188,Е8  он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйегељрнектењіз.

Тапсырма 3.

3.1. 113,0625 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

3.2. 187,375 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

3.3. 243,71875 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

3.4. 10000111,011 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

3.5. 11111001,010111 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

3.6. 11101111,0001101 екілік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

3.7. 245,44 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге  љрнек-

тењіз.

3.8. 127,333 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

3.9. 363,54 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

3.10. 1А6,А8  он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

3.11. А12,81 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге

љрнектењіз.

3.12. 102,9 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.


103

Тапсырма 4.

4.1. 130,9375 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

4.2. 173,4375 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

4.3. 110,59375 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

4.4. 10100011,11 екілік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

4.5. 10000100,01001 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйегељрнектењіз.

4.6. 100000010,00010001 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

 4.7. 263,12 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

4.8. 507,41 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

4.9. 415,74 сегіздік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

4.10. 1F1,28 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге

љрнектењіз.

4.11. 736,31 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге

љрнектењіз.

 4.12. AE,74 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма 5.

5.1. 193,6875 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

5.2. 169,1875 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

5.3. 121,96875 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

5.4. 10000101,0011 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

5.5. 10101010,01011 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.


104

5.6. 10000001,000001 екілік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

5.7. 352,06 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге  љрнек-

тењіз.

5.8. 376,45 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге  љрнек-тењіз.

5.9. 514,66 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

5.10. A2,78 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

5.11. 96A,E он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

 5.12. EF,B8 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма 6.

6.1. 161,0625 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

6.2. 158,5625 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

6.3. 245,96875 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

6.4. 11010101,00011 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

 6.5. 10111101,110111 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.

 6.6. 101100010100,1011 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

6.7. 311,02 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге  љрнек-

тењіз.

 6.8. 721,17 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

6.9. 471,62 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

6.10. A7,C8 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

6.11.EA,F4 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет