Тема номера


 были утверждены новые Правила проведения государственногожүктеу 7.47 Mb.
Pdf просмотр
бет8/12
Дата27.03.2017
өлшемі7.47 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

44 были утверждены новые Правила проведения государственного 

технического обследования недвижимого имущества. Они вступили 

в силу с 1 марта 2016 года.

44

Ж А Р Ш Ы С Ы

ҚР  ӘДІЛЕТ  МИНИСТРЛІГІНІҢ

Д.И. ҚАЛИЕВА

ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және заң қызметін 

ұйымдастыру департаментінің  

Мемлекеттік қызметтердің мониторингі және талдау 

жұмысы басқармасының бас сарапшысы

ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫ КӨРСЕТЕТІН 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР САПАСЫН 

АРТТЫРУДАҒЫ ОҢ ҮРДІСТЕР

Заманауи  қоғамды  дамытуда  мемлекеттік  қызмет

-

тер маңызды рөл атқаратындығы белгілі. Мемлекеттік 

қызметтер сапасының деңгейі тұтастай еліміз дамуы

-

ның  экономикалық  және  әлеуметтік  көрсеткіштерінің 

бірі болып табылады. 

Әділет министрлігі үшін басым бағыт сапалы мем

-

лекеттік қызметтер көрсетудің оңтайлы жағдайларын 

жасау болып табылады. 

Министрліктің  мемлекеттік  қызметтері  адам  өміріндегі  барлық  салалар  мен 

барлық кезеңдерді қамтып отыр. Әділет министрлігінің жүргізуіне азаматтық хал 

актілерін тіркеу мен апостилдендіру, жылжымайтын мүлік, заңды тұлғалар, сот 

актілерінің орындалуы, зияткерлік меншік салаларындағы мәселелер, сондай-ақ 

нотариалдық, адвокаттық және бағалау қызметтерінің мәселелері жатады.

С

татистика  көрсетіп  отырғанындай, 

Әділет  министрлігінің  қызметтерін 

халқымыз ұдайы сұраныспен пайда­

ланады. Мысалы, Әділет органдары тіркеу қы­

зметі саласында 2015 жылы 8 010 111 (2014 ж. 

–  12  005  563),  одан  7  017  020  немесе  88% 

қызметті  электрондық  форматта  (2014 ж. – 

9 540 766 немесе 79%) көрсетті.

Электрондық  қызметтер  саны  ұдайы  өсіп 

келеді. Бұл халықтың қызметтерді онлайн ре­

жимінде  алуға  мүдделілігінің  ұлғаюымен  бай­

ланысты  болып  отыр.  Көптеген  азаматтар 

қазірдің өзінде ұзынсонар кезектің жоқтығынан, 

уақыт  үнемдеуден,  қаржылай  шығындардан 

қолайлылықты  сезінуде.  Бұдан  басқа  мем­

лекеттік  қызметтерді  электрондық  форматқа 


МЕМЛЕКЕТТІК

  К

ӨР

СЕТІЛЕТІН

  ҚЫЗМЕТТЕР

45

В Е С Т Н И КМИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РК

көшіру  оларды  көрсету  кезінде  сыбайластық 

жемқорлық тәуекелдерін болдырмайды.

Салыстыру  үшін,  2012  жылы  9  миллион­

нан  аса  мемлекеттік  қызметтер  көрсетілсе, 

одан 6 миллионнан астам қызмет электрондық 

форматта, яғни көрсетілген электрондық қыз­

меттердің жалпы санының 68 пайызын құрай­

ды.

2013  жылы  қызметтердің  жалпы  саны  11 миллионнан асса, одан 8 миллионнан астамы 

электрондық форматта, яғни көрсетілген элек­

трондық қызметтердің жалпы санының 78 пай­

ызын құрайды.

2014  жылы  12  миллионның  үстінде  мем­

лекеттік  қызметтер  көрсетілген  болса,  одан  9 

миллионнан  астамы  электрондық  форматта, 

яғни  көрсетілген  электрондық  қызметтердің 

жалпы санының 79 пайызын құрайды.

2015  жылы  қызметтердің  жалпы  саны  8 

миллионнан асқан болса, одан 7 миллионнан 

астамы  электрондық  форматта  көрсетіліп, 

электрондық қызметтердің жалпы санының 88 

пайызын құрады.Электрондық форматтағы мемлекеттік 

қызметтердің өсімі

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

Бұдан  қағаз  түрінде  көрсетілетін  мем­

лекеттік  қызметтердің  саны  жылдан  жылға 

төмендеп,  керісінше  электрондық  форматта 

көрсетілетін қызметтердің айтарлықтай өскен­

дігін атап өтуіміз қажет.

Соңғы  4  жылдағы  салыстырмалы  талдау 

төмендегі кестеде белгіленген.Қағаз түрінде көрсетілетін мемлекеттік  

қызметтердің төмендеуі

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ЖАЛПЫ САНЫ

ҚАҒАЗ ТҮРІНДЕ

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің монито­

рингі  аясында  мемлекеттік  деректер  базасы­

ның ақпараттық жүйесі компоненттерінің өзара 

әрекеттестігі  кезінде  мерзімдер  бұзылуының 

себептері мен жағдайларына талдау жасалды.

Мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдері 

бұзылуының  саны  туралы  ақпарат  «Халыққа 

қызмет  көрсету  орталықтары»  интеграция­

ланған  ақпараттық  жүйесі  (әрі  қарай  –  ХҚКО 

ИАЖ) арқылы беріледі.

Анықтама: ХҚКО ИАЖ Министрліктің ақпа­

раттық жүйелерімен, атап айтқанда «Жылжы­

майтын  мүлік  тіркелімі»,  «Заңды  тұлғалар», 

«Жеке  тұлғалар»  мемлекеттік  деректер  база­

ларымен, оның жүйешесі «АХАЖ» ақпараттық 

жүйесі болып табылады, сондай­ақ «Жылжы­

малы мүлік кепілінің тізілімі» ақпараттық жүйе­

сімен кіріктірілген.

Бұл  ретте  жыл  сайын  мемлекеттік  орган­

дар бағасының шеңберінде жүйенің деректері 

мен мемлекеттік органдар жол берген мерзім­

дер бұзылуының нақты саны арасындағы еле­

улі айырмашылықтар тіркеліп отыр.

Осымен  байланысты  Министрлік  «ҰАТ» 

АҚ­пен  бірлесіп,  ай  сайын  өңдеудің  жаңсақ 

мәртебелерімен  берілген  өтінімдерге,  соның 

ішінде  өтінімдерді  орындау  мәртебелерінің 

дұрыс  көрсетілуі  мен  шындық  статистика  қа­

лыптастырылуына  талдау  жасайды.  Осы  жұ­

мыстың қорытындылары бойынша тиісті актіге 

қол қойылады.

Әділет  министрлігінің  жүргізуіне  азаматтық  хал  актілерін  тіркеу 

мен  апостилдендіру,  жылжымайтын  мүлік,  заңды  тұлғалар,  сот  ак

-

тілерінің орындалуы, зияткерлік меншік салаларындағы мәселелер, 

сондай-ақ  нотариалдық,  адвокаттық  және  бағалау  қызметтерінің 

мәселелері жатады.


46

Ж А Р Ш Ы С Ы

ҚР  ӘДІЛЕТ  МИНИСТРЛІГІНІҢ

Сөйтіп, мемлекеттік қызметтер мониторин­

гінің нәтижелері бойынша тіркеу қызметі сала­

сында 2015 жылы мемлекеттік қызметтер көр­

сету мерзімдері бұзылуының 93 фактісі (2014 

жылдың осы кезеңінде – 1 084) тіркелді, одан 

техникалық тексеру саласында – 7 (2014 ж. – 

92),  заңды  тұлғаларды  тіркеуде  –  5  (2014 ж. 

–  14),  жылжымайтын  мүлікке  құқықтарды  тір­

кеуде – 73 (2014 ж. – 556), азаматтық хал ак­

тілерін тіркеуде – 0 (2014 ж. – 426), лицензия­

лауда – 8 (2014 ж. – 0).

Аумақтық әділет органдарының мемлекет­

тік қызметтер көрсету сапасы мен уақытылығы 

жөніндегі қызметін талдау оң динамиканы көр­

сетіп отыр. Мысалы, 2014 жылмен салыстыр­

ғанда бұзушылықтардың саны 1 084 ­тен 93­ке 

дейін төмендеген.Мерзімдері бұзылып көрсетілген мемлекеттік қызметтердің саны

ҚЫЗМЕТ


Астана қ. ӘД

ШҒО ӘД


Қостанай обл. ӘД

БҚО ӘД


Маңғыстау обл. ӘД

Қарағанды обл. ӘД

ОҚО ӘД

«ЖМО» РМКҚЫЗМЕТ

2014 жыл


2014 жыл

ҚЫЗМЕТ


ҚЫЗМЕТ

ҚЫЗМЕТ


ТҚжЗҚҰД

ҚЫЗМЕТ


ҚЫЗМЕТ

ҚЫЗМЕТ


ҚЫЗМЕТ

ҚЫЗМЕТ


ҚЫЗМЕТ

Салыстыру  үшін,  2012  жылы  белгіленген 

мерзімдер  бұзылуының  2  101  саны  тіркелген 

болса, 2013 жылы 1 692 бұзушылықтарға жол 

берілген.

Жүргізілген  талдау  Министрліктің  соңғы 

4 жыл бойында бұзушылықтардың жалпы са­

нын  төмендету  жөніндегі  жұмысының  ықпал­

дылығын көрсетті.

Мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдері 

бұзылуының жалпы саны

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

Тұтастай алғанда әділет органдары жұмы­

сының жақсарғандығы байқалады. Бұған 2015 

жылы мерзімдерін бұзып көрсетілген мемле­

кеттік қызметтер саны 10 есенің үстінде төмен­

дегені  дәлел,  2014  жылы  көрсетілген  мұндай 

қызметтердің саны әлдеқайда көп болатын.

Әділет  министрлігінің  мемлекеттік  қыз­

меттер көрсетудің сапасын жақсарту жөнінде­

гі  жүйелі  жұмысының  арқасында  мерзімдерін 

бұзып  көрсетілген  мемлекеттік  қызметтердің 

айтарлықтай азайғаны айқын байқалады. 

Мерзімдерін 

бұзып  мемлекеттік  қызмет­

тер көрсетуді жою мақсатында Әділет министр­

лігі  мемлекеттік  қызметтерді  уақытында  және 

сапалы көрсету, сондай­ақ қызмет тұтынушы­

лардан  шағымдар  туындауына  жол  беретін 

жағдайларды болдырмау жөнінде тұрақты не­

гізде тиісті жұмыс жүргізіп келеді.

Әділет органдары көрсететін барлық мем­

лекеттік  қызметтер  бойынша  мемлекеттік  

қыз меттердің стандарттары мен регламенттері 

бекітілді.  Өйткені,  қызметтерді  стандарттау 

мен регламенттеу мемлекеттік қызметтер көр­

сету процесіне қойылатын бірыңғай талаптар­

ды  белгілеудің  негізін  қалайтын  және  қажетті 

шарттары болып табылады.                            


ГОС

У

ДАР

С

ТВЕННЫЕ

  У

С

ЛУГИ

47

В Е С Т Н И КМИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РК

КАЛИЕВА Д.И.

Главный эксперт Управления 

мониторинга и внутреннего анализа 

Департамента регистрационной службы 

и организации юридических услуг МЮ РК

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНАМИ ЮСТИЦИИ

Государственные услуги играют важную роль в раз

-

витии  современного  общества.  Уровень  качества  го

-

сударственных услуг является одним из показателей 

экономического и социального развития страны в це

-

лом. Приоритетным направлением для Министерства 

юстиции  является  создание  благоприятных  условий 

оказания качественных государственных услуг.

Государственные услуги Министерства охватывают 

практически все сферы и весь период жизнедеятельности человека. К веде

-

нию  Министерства  юстиции  относятся  вопросы  в  сферах  регистрации  актов 

гражданского  состояния  и  апостилирования,  недвижимого  имущества,  юри

-

дических лиц, исполнения судебных актов, интеллектуальной собственности, 

а также вопросы лицензирования нотариальной, адвокатской и оценочной де

-

ятельности.

К

ак 


показывает 

статистика, 

услуги 

Министерства юстиции 

пользуются  постоянным  спросом  у 

населения. Так,

 органами юстиции в сфере 

регистрационной службы за 2015 год оказано 

8.010.111  (2014 г. –  12.005.563),  из  них 

7.017.020 или 88 % в электронном формате 

(2014 г. – 9.540.766 или 79%).

Количество 

электронных 

услуг 


постоянно  увеличивается.  Это  обусловлено 

нарастающим  интересом  населения  к 

получению  услуг  в  онлайн­режиме.  Многие 

граждане  уже  оценили  комфорт  отсутствия 

очередей,  экономии  времени,  финансовых 

затрат.  Кроме  того,  перевод  в  электронный 

формат  государственных  услуг  практически 

исключает  коррупционные  риски  при  их 

оказании.

Для  сравнения,  в  2012  году  оказано 

более 9 млн. государственных услуг из них в 

электронном формате более 6 млн. услуг, что 

составило 68% оказанных электронных услуг 

от общего количества.

В 2013 году общее число услуг составило 

более  11  млн.  услуг,  из  них  более  8  млн. 

электронных,  что  составляет  78%  оказанных 

электронных услуг от общего числа.48

Ж А Р Ш Ы С Ы

ҚР  ӘДІЛЕТ  МИНИСТРЛІГІНІҢ

В  2014  году  оказано  более  12  млн.  гос.

услуг,  из  них  в  электронном  формате  более 

9  млн.  услуг,  что  составляет  79%  оказанных 

электронных услуг от общего количества.

В 2015 году общее число услуг составило 

более  8  млн.  услуг,  из  них  более  7  млн. 

электронных,  что  составляет  88%  оказанных 

электронных услуг от общего числа.

Рост государственных услуг  

в электронном формате

При  этом  необходимо  отметить,  что  из 

года в год идет снижение количества гос.услуг, 

оказываемых на бумажном носителе, и значи­

тельный  рост  предоставляемых  в  электрон­

ном формате. 

Сравнительный  анализ  за  последние  4 

года отражен в следующей таблице.Снижение государственных услуг  

оказываемые в бумажном виде

В  рамках  мониторинга  оказания  государ­

ственных услуг проведен анализ причин и ус­

ловий нарушения сроков при взаимодействии 

компонентов  информационных  систем  госу­

дарственных баз данных.

Информация  о  количестве  нарушений 

сроков  оказания  государственных  услуг  пре­

доставляется  Интегрированной  информаци­

онной системой «Центров обслуживания насе­

ления» (далее – ИИС ЦОН).

Справочно:  ИИС  ЦОН  интегрирована  с 

информационными  системами  Министер­

ства,  а  именно  –  государственными  базами 

данных  «Регистр  недвижимости»,  «Юридиче­

ские лица», «Физические лица», подсистемой 

которой  является  информационная  система 

«ЗАГС»,  информационной  системой  «Реестр 

залога движимого имущества».

При  этом  ежегодно  в  рамках  оценки 

госорганов 

фиксируется 

значительное 

количество  расхождений  между  данными 

системы 

и 

фактическим количеством 

нарушений сроков, допущенных госорганами.

В  этой  связи,  Министерством  совместно 

с  АО  «НИТ»  на  ежемесячной  основе 

проводится  анализ  на  предмет  выявления 

заявок  с  ошибочными  статусами  обработки, 

в  том  числе  корректного  отображения 

статусов исполнения заявок и формирования 

достоверной  статистики.  По  итогам  данной 

работы подписывается соответствующий акт.

Так,  по

  результатам  мониторинга 

государственных 

услуг 

по 

линии 

регистрационной  службы,  в  2015  году 

зафиксировано  93  (за  аналогичный  пе

-

риод  2014  г.  –  1.084)  факта 

нарушения 

сроков  оказания  государственных  услуг, 

из них в сфере технического обследования – 

(2014   г. –  92),  регистрации  юридических 

лиц  –  5  (2014  г.  –  10),  регистрации  прав  на 

недвижимое  имущество  –  73  (2014  г.  –  556), 

актов  гражданского  состояния  –  0  (2014 г. – 426), лицензирования – 8 (2014 г. – 0).

Анализ  деятельности  территориальных 

органов 

юстиции 


по 

качеству 

и 

своевременности  оказания  государственных услуг  показывает  положительную  динамику. 

Так  в  сравнении  с  2014  годом,  количество 

нарушений снизилось с 1.084 до 93.

Информация о количестве нарушений сроков оказания государ

-

ственных  услуг  предоставляется  Интегрированной  информацион

-

ной системой «Центров обслуживания населения»


ГОС

У

ДАР

С

ТВЕННЫЕ

  У

С

ЛУГИ

49

В Е С Т Н И КМИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РК

Для  сравнения,  в  2012  году  было 

зафиксировано 

2.101 


нарушение 

установленных  сроков,  в  2013  году  их  было 

допущено 1.692.

Проведенный 

анализ 

показал 


эффективную  работу  Министерства  по 

снижению  общего  количества  нарушений  в 

течение последних четырех лет.

Общее количество нарушения сроков  

оказания государственных услуг

В  целом  отмечается  улучшение  работы 

органов  юстиции,  о  чем  свидетельствует 

снижение  более  чем  в  10  раз  количества 

государственных  услуг,  оказанных  в  2015 

году  с  нарушением  сроков,  при  практически 

наибольшем количестве оказанных услуг 2014 

года.


Благодаря 

систематической 

работе 

Министерства юстиции по улучшению качества оказания  государственных  услуг,  отмечается 

существенное  снижение  в  части  нарушения 

сроков. 

В 

целях исключения 

оказания 

государственных  услуг  с  нарушением  срока, 

Министерством  юстиции  на  постоянной 

основе  проводится  соответствующая  работа 

по своевременному и качественному оказанию 

государственных  услуг  и  не  допущению 

условий  для  возникновения  жалоб  от 

услугополучателей.

По  всем  государственным  услугам, 

оказываемым органами юстиции, утверждены 

стандарты  и  регламенты,  поскольку  такая 

современная  и  открытая  практика  является 

основополагающим и необходимым условием 

для  установления  единых  требований  к 

процессу оказания государственных услуг.   Количество государственных услуг оказанных с нарушением сроков

50

Ж А Р Ш Ы С Ы

ҚР  ӘДІЛЕТ  МИНИСТРЛІГІНІҢ

О КЛАССИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ, ПРОИЗВОДИМЫХ  

В ОРГАНАХ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  

РЕС ПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Классификация судебных экспертиз с учетом объектов 

и  решаемых  задач,  помогает  определить  роды  и  виды 

экспертиз, производство которых должно быть организо

-

вано в судебно-экспертном учреждении, предопределять 

подготовку и переподготовку экспертных кадров, а также 

прогнозировать создание новых видов экспертиз.

По предмету исследования и характеру используемых специальных знаний, 

судебные экспертизы принято подразделять на классы, роды и виды.

КУРМАНБАЕВ Б.М.

Директор  

НИИ судебной экспертизы МЮ РК,

кандидат юридических наук, доцентМУКАНОВА Н.А. 

Заместитель директора  

НИИ судебной экспертизы МЮ РК, 

кандидат политических наукК

лассификация судебных экспертиз с 

учетом объектов и решаемых задач, 

помогает  определить  роды  и  виды 

экспертиз, производство которых должно быть 

организовано в судебно­экспертном учрежде­

нии, предопределять подготовку и переподго­


С

У

ДЕБНО

-ЭК

СПЕРТНАЯ

  ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ

51

В Е С Т Н И КМИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РК

товку экспертных кадров, а также прогнозиро­

вать создание новых видов экспертиз.

По  предмету  исследования  и  характеру 

используемых специальных знаний, судебные 

экспертизы принято подразделять на классы, 

роды и виды.

Согласно энциклопедии судебной экспер­

тизы класс экспертиз – это множество эксперт­

ных исследований, объединяемых общностью 

знаний, служащих источником формирования 

теоретических  и  методических  основ  судеб­

ных  экспертиз,  и  объектов,  исследуемых  на 

базе этих знаний (криминалистические, судеб­

но­медицинские и т.д.).

В  каждом  классе  выделяют  роды  и  виды 

экспертиз.

Род  экспертизы  –  это  подмножество  экс­

пертиз определенного класса. Экспертизы раз­

личаются по предмету, объекту, методике экс­

пертного исследования и соответствующей от­

расли научного знания о судебной экспертизе.

Вид  экспертизы  составляют  элементы 

рода,  отличающиеся  специфичностью  пред­

мета  в  отношении  общих  для  рода  объектов 

и методик.

Подвид  экспертизы  –  разновидность  экс­

пертизы,  отличающаяся  своеобразной  груп­

пой  задач,  характерных  для  предмета  дан­

ного вида экспертизы, и комплексами метода 

исследования  отдельных  объектов  и  или  их 

групп.


Например, 

согласно 

классификации 

судеб ных экспертиз, производимых в органах 

судебной  экспертизы  МЮ  РК,  судебная  экс­

пертиза  документов  и  судебная  видеофоно­

графическая  экспертизы  представляя  собой 

самостоятельные  роды  экспертиз,  входят  в 

класс криминалистической экспертизы.

В  свою  очередь,  судебная  экспертиза 

документов  (1.)  включает  в  себя  следующие 

виды исследований:

1.1. судебно­экспертное исследование по­

черка и подписей;

1.2. судебно­техническое  исследование 

документов;

1.3. судебно­автороведческое  исследова­

ние.


Судебная видеофонографическая экспер­

тиза (3.) включает в себя два вида экспертных 

исследований:

3.1. судебно­экспертное 

фонографиче­

ское  исследование.  Спектральное  (инстру­

ментальное) исследование голоса и звучащей 

речи;


3.2. судебно­экспертное 

фонографиче­

ское  исследование.  Аудитивное  и  лингвисти­

ческое исследования голоса и звучащей речи. Cогласно Перечню видов судебных экспертиз, производимых в ор

-

ганах судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казах

-

стан (далее-Перечень), утвержденному приказом Министра юстиции 

Республики Казахстан от 14 июня 1999 года № 44 Центром судебной 

экспертизы МЮ экспертизы проводились по 40 видам 17 родов, вхо

-

дившим в 7 классов: 1 класс – криминалистические, 2 класс – судеб

-

ные медицинские и психофизиологические, 3 класс – судебные инже

-

нерно-технические,  4  класс  –  судебные  инженерно-транспортные, 

5 класс –  судебные  инженерно-технологические,  6  класс  –  судебные 

экономические и товароведческие, 7 класс – судебные биологические.

Согласно действующему Перечню, утвержденному приказом Мини

-

стра  юстиции  РК  от  25  января  2015  года  №52,  в  территориальных 

подразделениях ЦСЭ проводятся судебные экспертизы по 48 видам, 

входящим в 22 рода перечисленных выше 7 классов. Сравнительный 

анализ Перечней, действовавших в 1999 и начала 2016 гг. показал, что 

за 17 лет произошли ощутимые изменения в классификации судебных 

экспертиз по расширению видов, родов экспертиз.

В связи с увеличением родов экспертиз в Перечень включены 5 но

-

вых видов судебных экспертиз: судебная молекулярно-генетическая 

экспертиза (которая ранее входила в подвид судебной биологической 

экспертизы), судебная экологическая экспертиза, судебная эксперти

-

за  генномодифицированных  организмов,  судебная  религиоведческая 

экспертиза и судебная экспертиза техногенных катастроф.

Каталог: sites -> default -> files -> leaflets
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет