2016 жыл, бейсенбіPdf көрінісі
бет11/13
Дата15.03.2017
өлшемі4,94 Mb.
#9760
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «Тамаша»

08:15 «Әсем әуен» 

08:35 «бармысың, бауы-

рым?»


09:20 «Продвопрос»

09:40 аспаздық 

бағдарлама «Сиқырлы 

ас үй»


10:10 мультфильм.  «ар-

тур и минипуты»

11:50 мультсериал  «Ди-

нофроз»


12:40 Семейное кино. 

«Крошка из беверли-

Хиллз»

14:20 «Орталық Хабар»15:35 «Жұлдызды дода»  

17:15 Телехикая. «алдар 

көсе» 

18:35 «ақ сұңқар» концерті

19:45 «бенефис-шоу»

21:00 ақпарат арнасы – 

«Жеті күн» сараптамалық 

бағдарламасы

22:00 мегахит. Джош 

Хартнетт, Юэн макГре-

гор в боевике  «Черный 

ястреб»

00:35 Т.нұрмағамбетов . «Ескі үймен қоштасу» 

лирикалық драмасы

02:05 Телесериал. «Гре-

чанка» 


03:00 Қр Әнұраны

                          ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

9.00  ӘнҰран. аҢДаТПа

 9.05 «ЖаҢалыҚТар» /қ/

 9.25 «нОВОСТИ» /қ/

 9.45  Хабар: «мұғалім 

мәртебесі»

10.00  Хабар: «бірінші 

студия» /қ/

10.25 «ТЕлЕблОКнОТ»

10.30 ТЕлЕмарКЕТ

10.35 «Әулиеата 

әуендері»

10.45 Хабар: «Ұлт 

саулығы»  

11.05 Хабар: «уроки 

самопознания»

11.30 «балаларға 

базарлық»

11.40 ТЕлЕблОКнОТ

11.45 «Сазды әуен»

11.55 «Отбасылық 

фильм» 


13.10 Хабар: «Сіз не де

йсіз?»                                           

13.50 ТЕлЕмарКЕТ

13.55 «Сөз маржан»

14.00  аҢДаТПа

14.00 – 16.00 – 

Техникалық үзіліс

16.00  аҢДаТПа

16.05 ТЕлЕблОКнОТ

16.10  Сазды әуен

16.30  мультфильм

17.00  Телехикая 

17.55 ТЕлЕблОКнОТ

18.00 «Әулиеата 

әуендері»

18.10  Хабар:«балақай»  

/Г.рысбай/

18.25  Хабар: «Ел 

қорғаны» /Ким И. /

18.45 ТЕлЕблОКнОТ

18.50  ТЕлЕмарКЕТ

18.55  «межпрограмка»

19.00  «аПТа»

19.50  Телехикая

20.35Хабар: 

«Жамбылдың сенбілік 

кеші»

21.10  «Сөз маржан» /л.рысбек/

21.15 Хабар: «Жамбыл 

спорт»/каз/ /Ж.Саңғыл/

21.25 ТЕлЕблОКнОТ

21.30 ТЕлЕмарКЕТ

21.40  «Сазды әуен»

21.50  Көркем фильм

23.25 ТЕлЕблОКнОТ

23.30 Концерттік 

бағдарлама 

00.55 аҢДаТПа. 

ӘнҰран    

01.00 арнаның жабылуы.  

 

7 КАНАЛ

06.00 «Қырық миллион 

теңге»


07.30 «Өмір үшін күрес»

08.30 «Шебербек ағай»

09.00  «будьте здоровы»

10.00  Т/ф «Прости 

меня»

11.50  «айнаonline»12.30  «Q- елі»

13.00  ПрЕмЬЕра «Жан 

сырым»

13.30  Концерт15.00  «Вечерний Киев»

16.10  Х/ф  «Жара»

18.00  Т/с «Өмір сынағы»

19.30  «Q- елі»

20.00  ПрЕмЬЕра «Шай 

ішейк»


21.00  Х/ф «Код да 

Винчи»: 


23.40  Х/ф  «Веселые 

ребята»


01.10  Шоу «Stand Up»

02.00  «Қорқыныш фак-

торы»

03.00 «Жеңіп көр!» 04.00 «Қырық миллион 

теңге шоуы»  

05.00 «айнаonline»

31 канал

05.58  Қр ӘнҰраны

06.00  «ӘзІл СТуДИО» 

(каз)


07:00   Информбюро

08:00 Сериал «КҮЙЕу 

бала» (повтор)

10:00  Кулинарная 

программа «Готовим с 

адель»


10:30 мультфильм «ма-

лыШ ДОДО»

12:00  КИнО. Драма 

«ШынаЙы маХаббаТ» 

(Китай) (каз)

14:30 КИнО «ПауТИна 

ШарлОТТы»

16:40 анимацион-

ный фильм «мЕГа-

мОзГ» 


18:50 КИнО. «ПуТЕШЕ-

СТВИЕ 2: ТаИнСТВЕн-

ныЙ ОСТрОВ» 

21:00 алдараспан, Шан-

шар, нысана күнделігі 

(каз)


22:00 Сериал «КҮЙЕу 

бала»


00:00КИнО. Шайа лабаф 

в фантастическом боеви-

ке «ТранСФОрмЕры»

СЕНБІ

19 

наурыз

03:00 Қазақша концерт 

(каз)

04:00 мультсериал Ворнер (каз)

     КТК

07.00  Открытие веща-

ния. Қр ӘнҰраны

07.05 “КамЕнныЙ 

ЦВЕТОК” көркем 

фильм  


08.30 “мӘССаҒан KZ” 

09.10 “ЖҮрЕКЖарДы” 

09.50 “КрИВОЕ зЕр-

КалО” 


12.00 нОВОСТИ 

(повтор вечернего вы-

пуска)

12.40 “наШа ПраВДа” (повтор)

13.40 “золотая коллек-

ция “мосфильма”. Ва-

ДИм СПИрИДОнОВ, 

аДа рОГОВЦЕВа, 

ПЕТр ВЕлЬЯмИнОВ, 

Тамара СЕмИна в 

многосерийном филь-

ме “ВЕЧныЙ зОВ” (13 

и 14 серии)  

16.00 бақытжан 

Әлпеисов, Ирина 

ажмұхамедова, 

Ерболат Оспанқұлов 

қатысуларымен 

лирикалық телихикая 

“ҚҰДалар”  (1-3 серии)

19.00 “КӨрІПКЕл”. 

ТҰСауКЕСЕр! С 

субтитрами на русском 

языке

20.00 “ӘЙЕл ҚырыҚ ШыраҚТы”. С суб-

титрами на русском 

языке (архив)

21.00 “ВЕрнИТЕ мнЕ 

КраСОТу”. ПрЕмЬЕ-

ра!


22.00 “ДруГаЯ 

ПраВДа” с алексеем 

Шахматовым“

23.00 ПрЕмЬЕра 

СЕзОна. “Я СТЕС-

нЯЮСЬ СВОЕГО 

ТЕла-2”. медицинский 

проект. 


00.30 “ДОрОГаЯ, мы 

убИВаЕм ДЕТЕЙ”. 

реалити-шоу 

02.00-03.00 

“КӨрІПКЕл” (повтор)

   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар 

СубТИТрлЕрмЕн  

6:05 «арИСТОКраТы» 

(каз)  

8:00 «ТаҢҒы ПОШТа» бағдарламасы 

8:35 «П@уТINA» 

бағдарламасы  

9:00 «СмаК» 

9:40 Екатерина 

Семёнова, Дмитрий 

Ячевский, Виталий Кудряв-

цев в мелодраме «ШЕСТЬ 

СОТОК СЧаСТЬЯ»   

11:35 «ФабрИКа ГрЕз» с 

Ольгой артамоновой  

12:00 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы   

12:55 «101 КЕҢЕС» 

бағдарламасы    

13:20 «П@уТINA+» 

бағдарламасы    

14:15 Премьера. «ОТКры-

ТИЕ КИТаЯ» 

14:50 «Клуб ВЕСЕлыХ И 

наХОДЧИВыХ». ВыСШаЯ 

лИГа


17:10 мария баева,  алек-

сандр Тютин, Виктория 

Тарасова в мелодраме 

«ВОПрЕКИ ВСЕму»

20:00 «ПЕрВаЯ ПрОГрам-

ма»   


21:00 «ВОПрЕКИ ВСЕму». 

Продолжение

22:00 «КЕШКІ КЕзДЕ-

Су» бағдарламасының 

тұсаукесері      

23:10 «СЕнбІлІК 

ЖаҢалыҚТар» 

23:50 ПрЕмЬЕра СЕзО-

на. ЮмОрИСТИЧЕСКОЕ 

ШОу «ПОДмОСКОВныЕ 

ВЕЧЕра» 

0:50 Елизавета бояр-

ская, Петр Федоров, Ерик 

Жолжаксынов, Сейдулла 

молдаханов в приключен-

ческом фильме «бЕГлЕ-

Цы»  

2:35 «ӘЙЕл Сыры…» бағдарламасы  

3:20 «101 КЕҢЕС» 

бағдарламасы    

3:40 «ТаҢҒы ПОШТа» 

бағдарламасы  

До 04:00


 

8:00 Жаңалықтар

8:30 новости «20:30»

9:00 Программа «Супер-

папа»

9:40 Союзмультфильм «ну, погоди!»

10:00 Турецкий сериал 

«украденная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:10  «Жібек» телехика-

ясы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы

18:00  «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 «біздің уақыт» 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

20:50 арнайы жоба. 

«Өзекті»


21:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

22:00  «Ел аузында» 

бағдарламасы

23:00 «астана кеші 

көңілді» концерттік шоуы

23:50  «Өмір-ай» көркем 

фильмі


1:20 Ән шашу

Облыс жастары мен 

тұрғындарының 

назарына!

2016  жылдың  12  наурызында  Жамбыл                                                                                  

облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері 

басқармасы мен «Нұр Отан» партиясының 

облыстық  филиалы  Қазақстан  Республи-

касы  Тәуелсіздігінің  25  жылдығына  және 

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесіне орай, 

облысымыздың  барлық  елді  мекендерінде 

«Мәңгілік  ел  -  Жасыл  ел!»атты  жастар 

сенбілігін өткізеді.

Тәуелсіздіктің  25  жылдығы  мен  Наурыз 

мерекесі қарсаңында туған қаламызды, ау-

ылымызды, көшемізді, ауламызды қоқыстан 

тазалап, көркейтуге атсалысайық, ағайын!

Өңіріміздің барлық тұрғындарын, әсіресе 

жастарды  сенбілік  жұмыстарына  белсене 

қатысуға шақырамыз.

«Мамандандырылған  ХҚКО»  арқылы 

қазіргі  таңда  халыққа  тиімді    әрі  жылдам 

қызмет  алуы  үшін  ақылы  қызмет  түрлері 

көрсетіліп жатыр. Атап айтқанда:

-Практикалық емтихан алды даярлау . 

Емтихан  алды  даярлықтан  өту  үшін 

салынатын салым – В- катеориясына 2100 

теңге,  -  ВС-  категориясына  3000  теңге. 

Осы  төлем  төленгеннен  кейін,  тұтынушы 

автоматтандырылған  электрондық  алаңда 

автөкөлік нұсқаушысымен бірге практикалық 

даярлықтан өте алады.

- Заңды тұлғаларға арналған құжаттандыру. 

Бұл  қызмет  түрінің  төлемақысы  –  5100 

теңге. Яғни заңды тұлғалардың меншігіндегі 

автокөліктерді  тіркеуден  шығару  немесе 

тіркеуге қою қызметі көрсетіледі.

- Дайын құжатты жеткізіп беру. Дайын 

құжатты жеткізіп беру үшін төленетін алым 

700  теңге,  төлемнен  кейін  дайын  болған 

құжатты тұтынушының қалаған жеріне бөлім 

инспекторлары жеткізіп береді.

А.ТАжибАев және Қ.Тулегенов,

«Мамандандырылған 

ХҚКо» инспекторлары. 

Қоғамдық кеңес өз 

жұмысын бастады!

«Қазақстан  Республикасының  Қоғамдық 

кеңестер туралы» 2015 жылы 2 қарашадағы 

№383-V  Заңына  сәйкес  Тараз  қалалық 

деңгейдегі  Қоғамдық  кеңесі  құрылғаны 

белгілі.  Заңға  сәйкес  Қоғамдық  кеңес 

консультативтік-кеңесші  әрі  бақылаушы 

орган болып табылады.

Қалалық  деңгейдегі  Қоғамдық  кеңестің 

алғашқы отырысы қала әкімі Календеровтің 

2015 жылғы атқарған жұмыстарының есебін 

тыңдаумен басталды. Есеп барысында қала 

көлемінде атқарылған жұмыстар, бөлінген 

қаражаттар  мен  олардың  тиімді  игерілуі, 

өткен жылғы атаулы мерекелердің жоғары 

дәрежеде өтуі сөзге тиек етілді.

Қала  әкімінің  бір  жылдық  есебі  Кеңес 

құрамының оң пікірімен қорытындыланды. 

Ұсыныс-пікірлер  беріліп,  2016  жылға 

жоспарланған  жұмыстар  мен  түйіткілді 

мәселелер көтерілді.

«Мамандандырылған 

ХҚкО» арқылы 

көрсетілетін ақылы 

қызмет түрлері

 

„

Қазіргі уақытта қылмыстық саясатта ерекше назар қоғамнан оқшаулау жағдайындағы тұлғаларға байланысты 

мәселелерге аударылуда. Осыған байланысты баламалы 

жазалау түрлерін қолдану бойынша жұмыстар атқарылуда.

сот өндірісінде тұтқындауға баламалы 

алдын алу шараларын қолдану

Соның  ішінде  сот  органдары  тұлғаның  

бостандығын шектеу, ірі көлемде айып төлету және 

т.б.  түрдегі қылмыстық жазаларды белсенді түрде 

қолдануда, бұл кінәлі тұлғаны қоғамнан аластатпай, 

оны қамақта ұстауға мемлекет тарапынан шығын 

кетірмеуге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Осындай 

үрдіс қылмыстық-іс жүргізу заңнамасында да жоспар-

лануда. Бұл күндері күдіктілер мен айыпталушыларға 

қатысты  қылмыстық  істерді  кедергісіз  тексеру 

үшін қадағалаушыларды (күзетшілерді) ұстаумен 

байланысы жоқ алдын алу шаралары тиімді пайда-

ланылуда. Осындай шаралардың бірі  кепіл болып 

табылады.  Бұл  алдын  алу  шарасы  қылмыстық 

қудалауға тап болған, заңға мойын ұсынатын тұлғаға 

экономикалық стимулятор болады. Осы шараны 

қолдану тиімділігіне келесі мағлұматтар  дәлел  бола 

алады. 2015 жылы прокурор санкциясымен Жамбыл 

көлік прокуратурасының қадағалау аймағындағы 

құқық қорғау органдарымен 11 тұлғаға қатысты  кепіл 

қолданылған және жалпы сомасы 28 млн.теңгеден 

астам мөлшерде кепіл құралдары қабылданған. 

Өткен  жылдың  осы  кезеңімен  салыстырғанда 

қолданылған кепіл саны 9 еседен астам өскен. 

Сондай-ақ барлық тұлғалар қылмыстық қудалау 

органдары мен сотқа уақытылы келген. Олар тергеу 

мен соттан жалтармауда.

Кепіл дегеніміз не және оны қалай қолданады?

Кепіл    күдіктінің,  айыпталушының  сотқа 

дейінгі тергеу амалдарын жүзеге асыратын тұлғаға, 

прокурорға немесе сотқа  шақырған кезде келу 

міндеттерін жүзеге асыруды орындауды қамтамасыз 

ету үшін сот депозитіне ақша салудан тұрады. 

Қылмыстық қудалау органдарына себепсіз келмеу 

туралы міндеттемені бұзған жағдайда кепіл заты 

сотпен мемлекет пайдасына өтеді. Кепілді күдікті, 

айыпталушы немесе олардың мүдделерін қорғайтын 

үшінші тұлға қоя алады. Соңғы жағдайда, қойылған 

кепіл сомасының жойылуын осы үшінші тұлға 

көтереді. Алайда қылмыстық процестің кез келген  

сатысында кепіл затын қайтару құқығы соның 

құзырында.  Ол  қылмыстық  процесті  жүргізіп 

отырған органға  күдіктінің немесе айыпталушының 

келуін қамтамасыз ету мүмкіндігінің болмауы ту-

ралы жазбаша өтініш жазу жеткілікті. Бұзушылық 

болмаған  жағдайда  кепіл  заты  оған  бірден 

қайтарылады, ал күдіктіге немесе айыпталушыға 

қатысты басқа алдын алу шарасы тағайындалады. 

Кепіл мөлшері заңнама бойынша 50-ден 500 АЕК-ке 

дейін өзгереді және ол қылмыс санатына, қылмыс 

сипатына, күдіктінің жеке басына, кепіл берушінің 

мүліктік жағдайына байланысты. Кепіл ретінде ақша, 

жылжымалы және жылжымайтын мүлік, басқа да 

бағалы заттар  пайдаланады. Кепіл заты  үшінші 

тұлғалармен қиындық келмейтіндей бос болуы ке-

рек. Осы ізгілікті алдын алу шарасы аса ауыр қылмыс 

жасаған тұлғаларға қатысты қолданылмайды, мы-

салы, кісі  өлтіру, ірі көлемде есірткі заттарын сату 

және т.б. Кепілдікпен қамтамасыз етілген міндеттеме 

орындалған  жағдайда қылмыстық сот өндірісі 

аяқталған соң, қылмыстық істі тоқтату туралы 

үкім, қаулыдан кейін кепіл бірден кепіл берушіге 

қайтарылады.Берік ҚЫДЫРӘЛІ,

Жамбыл көлік прокурорының орынбасары. 

Tv АПТА

21

       // «Жамбыл - Тараз»  //  №10 (1298), 10 наурыз 2016 Жыл //6:55 Әнұран

7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәлуақыт.

7:00 KAZNEWS

7:15 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

8:00 KAZNEWS

8:15 «Әли мен айя». муль-

тфильм.


9:00 KAZNEWS

9:15  «аҚСауыТ» Әскери-

патриоттық бағдарлама

9:45 «бҮГІн ЖЕКСЕнбІ» 

Таңғы ақпаратты-танымдық 

бағдарлама. Тікелей эфир 

10:00  KAZNEWS

10:15  «бҮГІн ЖЕКСЕнбІ» 

Таңғы ақпаратты-танымдық 

бағдарлама. Тікелей эфир 

11:00  KAZNEWS

11:15  «бҮГІн ЖЕКСЕнбІ» 

Таңғы ақпаратты-танымдық 

бағдарлама. Тікелей эфир 

12:00  KAZNEWS

12:15  «Өмірдің өзі новел-

ла». Телехикая («Өмірге 

құштарлық») 11-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.)  (с 

субтитрами) 

13:00  KAZNEWS

13:15  «бүгінгі күннің батыр-

лары»                               

13:30  «ЖарҚын бЕЙнЕ». 

14:00  KAZNEWS

14:15  «Үздік әндер»

15:00  KAZNEWS

15:15  Көркем  фильм.

16:00  KAZNEWS

16:15 Көркем  фильм.

17:00  KAZNEWS

17:15  «Әзіл әлемі»

18:00  KAZNEWS

18:15 

 «Әзіл әлемі»19:00  KAZNEWS

19:15  «Әндер мен жылдар»

20:00  KAZNEWS

20:30  «Әндер мен жылдар»

21:00  KAZNEWS

21:15  «Әндер мен жылдар»

22:00  KAZNEWS

22:15  «Өмірдің өзі новел-

ла». Телехикая («Өмірге 

құштарлық») 11-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.)  (с 

субтитрами)      

23:00  KAZNEWS

23:15  Көркем фильм.

0:00 KAZNEWS

0:15 Көркем фильм.

1:00 KAZNEWS

1:15  «ақ сауыт» Әскери-

патриоттық бағдарлама

1:45 «Үздік әндер»

2:30 «Жарқын бейне»

3:00 Әнұран

         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «Тамаша» 

08:00 Жаңалықтар

08:10 «Әсем әуен» 

09:00 новости

09:10 «айбын»

09:35 «ас арқау»

10:00 Жаңалықтар

10:10 «Тур де Хабар» 

10:40 мультфильм. «Карл-

сон вернулся»

11:00 новости

11:15 Семейное кино.  

«Дети шпионов» /начало/

12:00 Жаңалықтар

12:15 Семейное кино. 

«Дети шпионов» /продо-

жение/

13:00 новости13:15 «бенефис-шоу» /

басы/


14:00 Жаңалықтар

14:15 «бенефис-шоу» /

жалғасы/

14:50 «Әсем әуен» 

15:00 новости

15:15 Кино. «аңшы бала» /

басы/

16:00 Жаңалықтар16:15 Кино.  «аңшы бала» /

жалғасы/


17:00 новости

17:15 «Сильные духом» 

17:40 «Ду-думан»

19:00 Жаңалықтар - но-

вости

22:00 мегахит. Джеки Чан, мэгги Чун в боевике  

«близнецы-драконы» /

начало/

23:00 Жаңалықтар23:15 мегахит. Джеки 

Чан, мэгги Чун в боевике 

«близнецы-драконы» /про-

должение/

00:00 новости

00:15 Ш. Қалдаяқовтың 

«Әнім сен едің»  концерті

01:45 «Гороскоп»

01:50 Телехикая. «астана - 

махаббатым менің»

02:40 «Гороскоп»

03:00 Қр ӘнұраныҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

9.00  ӘнҰран. аҢДаТПа

9.05 балаларға базарлық 

9.30 Деректі фильм /земля 

дружбы/ 09.55 Хабар: 

«балақай»

10.10 Хабар: «Ел мерейі»

10.25 ТЕлЕблОКнОТ

10.30 ТЕлЕмарКЕТ

10.35 «Сөз маржан»

10.40 Хабар: «Ел қорғаны» 

/қ/


11.00Спецрепортаж «Сай-

лау» /қаз,рус/

11.10 Хабар : «Сыр-перне»  

/қ/


11.40 ТЕлЕблОКнОТ

11.45 «Сазды әуен»

11.55 Көркем фильм

13.00 Спецрепортаж «Сай-

лау» /қаз,рус/

13.10 Хабар: «Жамбылдың 

сенбілік кеші» /қ/

13.50 ТЕлЕмарКЕТ

13.55  «Сөз маржан»

14.00  аҢДаТПа

14.00 – 16.00 – Техникалық 

үзіліс


16.00  аҢДаТПа

16.05 ТЕлЕблОКнОТ

16.10  «Күй күмбірі»

16.30 Обменный фонд

17.00  Телехикая /болашақ/

17.55 ТЕлЕблОКнОТ

18.00 «Спецрепортаж «Сай-

лау» /қаз,рус/

18.20Хабар : «Өзгерген 

өңір» /Жамбыл/

18.45 ТЕлЕблОКнОТ

18.50 ТЕлЕмарКЕТ

18.55 «межпрограмка»

19.00 Хабар: «Жаңа айна» 

19.30Хабар: «Ел ертеңі» 

/а.Жасұзақ/

 20.00 Спецрепортаж «Сай-

лау» /қаз,рус/

20.30  Хабар: «Жас талап» 

/р.нұрақбаев/

21.10 Телехикая «Үй болу 

қиын»


21.25 ТЕлЕблОКнОТ

21.30 ТЕлЕмарКЕТ 21.40 

«Сазды әуен»

21.50 Көркем фильм 

23.25 ТЕлЕблОКнОТ

23.30 Концерттік 

бағдарлама

00,00 Спецрепортаж «Сай-

лау» /қаз,рус/ /қайталау/

00.30 Хабар: «бірлік бесігі» 

/ҚҰа/

00.55 аҢДаТПа. ӘнҰран   01.00 арнаның жабылуы. 

7 КАНАЛ

06.00  «Қырық миллион 

теңге шоуы»

07.00  «Епті саусақтар»

07.40  Концерт

09.00  Т/п «блокбастеры»

10.00  «Измайловский 

парк»  


12.00  «айнаonline»

12.30  «Q- елі»

13.00  «ТОЙlike»

14.00  «Шай ішейк»

15.00  «Смеяться разре-

шается»


16.20  Х/ф «Веселые 

ребята»


18.00  Т/с «Өмір сынағы»

19.30  «Q- елі»

20.00  ПрЕмЬЕра  «Жан 

сырым»


20.30  ПрЕмЬЕра  «Один в 

один 4»


23.20  «Q- елі»

00.00  Х/ф «Код да Винчи».

02.30  «айнаonline»

03.00 «Жеңіп көр!» 

04.00 «Қырық миллион 

теңге шоуы»  

05.00 «айнаonline»

31 канал

05.58 Қр ӘнҰраны

06.00  «ӘзІл СТуДИО» 

(каз)


07:00  мультфильм «От-

дыхай, Скуби-Ду!» (каз)

08:00 Сериал «КҮЙЕу 

бала» (повтор)

10:00 КИнО. Драма 

«ШынаЙы маХаббаТ» 

(Китай) (каз) (повтор)

12:30 анимационный 

фильм «мЕГамОзГ» 

(повтор)


14:40 КИнО. «ПуТЕШЕ-

СТВИЕ 2: ТаИнСТВЕн-

ныЙ ОСТрОВ» (повтор)

16:50 КИнО. Шайа лабаф 

в фантастическом боеви-

ке «ТранСФОрмЕры» 

(повтор)

20:00 Сериал «КҮЙЕу 

бала»

22:00 ПрЕмЬЕра! «бурабаЙ ӘзІл ФЕСТ». 

зИмнИЕ ИГры. ОТбО-

рОЧныЙ Тур (каз)

00:00 КИнО. Шайа лабаф 

в фантастическом бое-

вике «ТранСФОрмЕры: 

мЕСТЬ ПаДШИХ»

02:30 КИнО «КОСТИ» 

(каз)

03:30 Қазақша концерт (каз) 

04:30 мультсериал Вор-

нер (каз)

 

     КТК

07.00 Открытие вещания. 

Қр ӘнҰраны

07.05 “КТК” 

ҚОрЖынынан” ойын-

сауықты бағдарлама

07.40 “ВыСОТа” көркем 

фильм  

09.20 “золотая коллекция “мосфильма”. мИХаИл 

ПуГОВКИн, ОлЕГ ДалЬ, 

лЕОнИД КураВлЕВ в 

комедии “нЕ мОЖЕТ 

быТЬ!”

11.10 “золотая коллек-ция “мосфильма”. ВЕра 

алЕнТОВа, алЕКСЕЙ 

баТалОВ, ИрИна му-

раВЬЕВа в мелодраме 

“мОСКВа СлЕзам нЕ 

ВЕрИТ” (1 и 2 серии) 

12.00 нОВОСТИ. Спец-

выпуск 


12.10 мелодрама “мО-

СКВа СлЕзам нЕ ВЕрИТ” 

(продолжение)

14.30 бақытжан Әлпеисов, 

Ирина ажмұхамедова, 

Ерболат Оспанқұлов 

қатысуларымен 

лирикалық телихикая 

“ҚҰДалар” (4-6 серии)

16.00 ЖаҢалыҚТар. 

Спецвыпуск

16.10 “ҚҰДалар” (про-

должение)

17.50 “алДараСПан” 

әзіл-сықақ театрының на-

урыз мерекесіне арналған 

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ

21.30 “ПОрТрЕТ нЕДЕлИ” с артуром Платоновым 

22.40 марИЯ СЕмКИ-

на, ХОрЕн лЕВОнЯн в 

лирической мелодраме 

“ДОмИК В СЕрДЦЕ”. ПрЕ-

мЬЕра! 


00.30 ЖаҢалыҚТар- нО-

ВОСТИ. Спецвыпуск

00.45 “ДОрОГаЯ, мы 

убИВаЕм ДЕТЕЙ”. реали-

ти-шоу (повтор) 

02.20-03.10 “КӨрІПКЕл” 

(повтор)

   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар Суб-

ТИТрлЕрмЕн  

6:05 «арИСТОКраТы» 

(каз)  

7:50 «СЕнбІлІК ЖаҢалыҚТар» 

8:25 «П@уТINA» 

бағдарламасы     

8:45 «ВОСКрЕСныЕ 

бЕСЕДы»   

9:00 «зДОрОВЬЕ» 

10:10 «КазлОТО». ПрЯ-

мОЙ ЭФИр  (каз/рус) 

10:50 Премьера. «ЧЕрнО-

бЕлОЕ»  


12:00 «ЖаҢалыҚТар»  

12:15 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы   

13:20 «101 КЕҢЕС» 

бағдарламасы    

13:45 «КЕШКІ КЕзДЕСу» 

бағдарламасы   

15:00 «нОВОСТИ»  

15:15 Премьера. «ОТКры-

ТИЕ КИТаЯ» 

15:55 «ДОбрыЙ ВЕЧЕр, 

КазаХСТан!»  

17:00 «нОВОСТИ»  

17:05 Карина андолен-

ко, анатолий руденко в  

мелодраме «ДОЖДаТЬСЯ 

лЮбВИ» 

19:00 «нОВОСТИ»  19:05 «ДОЖДаТЬСЯ лЮб-

ВИ». Продолжение

21:00 «аналИТИКа»  

22:00 «П@уТINA+» 

бағдарламасы  

22:30 «ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «П@уТINA+» 

бағдарламасы  

23:15 «Ән ДарИЯ» 

бағдарламасы  

0:10 Фильм-катастрофа 

«мЕТрО»  

2:50 «П@уТINA+» 

бағдарламасы 

3:35 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы

4:20 «101 КЕҢЕС» 

бағдарламасы    

До 05:00 

 

8:00 Художественный фильм «блондинка за 

углом»


10:00 Жаңалықтар. ар-

найы шығарылым

10:10 Турецкий сериал 

«украденная жизнь»

11:00 новости. Специаль-

ный выпуск

11:10 Продолжение турец-

кого сериала «украденная 

жизнь»

11:30 Шәмші Қалдаяқов әндерінің кеші

12:00 Жаңалықтар. ар-

найы шығарылым

12:10  Шәмші Қалдаяқов 

әндерінің кешінің жалғасы

13:00  новости. Специаль-

ный выпуск

13:10 «Жібек» телехикаясы

14:00 Жаңалықтар. ар-

найы шығарылым

14:10 «Жібек» 

телехикаясының жалғасы

16:00  новости. Специаль-

ный выпуск

16:10   «Жібек» 

телехикаясының жалғасы

17:00 Жаңалықтар. ар-

найы шығарылым

17:10  «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:10  «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар. ар-

найы шығарылым

20:20 «Kaznet» ғаламторға 

шолу


20:30 новости. Специаль-

ный выпуск

20:50 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

22:00 новости. Специаль-

ный выпуск

22:10 арнайы жоба. «Той 

жыры»


22:30 «Отбасы» әзіл-сықақ 

бағдарламасы

22:50 арнайы жоба. 

«аналар»


23:10 «Сырласу» ток-шоу

0:00 Жаңалықтар. арнайы 

шығарылым

0:10 Художественный 

фильм «мой единствен-

ный»


Газ колонкаларын, кір жуу техникасын (автомат), аристон, сантехника және ыдыс 

жуу техникаларын сапалы орнату және жөндеу. 

Владимир Т.34-42-22, 

87000858103, 87055528010
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет