№47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдырPdf көрінісі
бет10/10
Дата22.12.2016
өлшемі19,06 Mb.
#15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Правила охраны магистраль-

ных трубопроводов, охраны ли-

ний связи и электрических се-

тей являются обязательными

для исполнения местными орга-

нами власти и управления, а

также другими предприятиями,

производящими работы или

какие-либо действия в районе

прохождения трубопроводов.

  Должностные лица и граж-

дане, виновные в нарушении

изложенных требований, пра-

вил, закона, привлекаются к от-

ветственности в установленном

порядке.

  По всем вопросам, касающим-

ся вышеизложенного, следует об-

ращаться по адресу: Управление

Магистральных Газопроводов

"Актобе" Костанайского ЛПУ АО

"Интергаз Центральная Азия",

г. Актобе, ул. Есет Батыра 39, а.

Телефоны:

 Диспетчерская служба  – 8

(7132) 74-13-05(круглосуточно).

Оператор узла связи:  74-14-00.

Костанайский линейно-произ-

водственное управление:

г. Костанай, пр. Абая, 1А

 8 (7142) 25-70-43, 25-70-45,

25-70-47 вн.305).

г. Рудный, аварийно ремонтный

пункт. Тел.: (8-714 31) 5-23-80.Жыл басынан бері облыс аумаѓында есірткі заттарын

т±тынѓаны ‰шін  60-тан астам адам ќылмыстыќ

жауапкершілікке тартылды.

туралы  хабар т‰сті. Оќиѓа болѓан

жерге келіп жеткен жедел-тергеу

тобыныњ ќызметкерлері  б±л

єйелдіњ 35 жастаѓы ќала т±рѓыны

екенін аныќтады. Есірткіге еліткен

єйел медициналыќ куєландыруѓа

жіберілді.

Осы к‰ні Абай дањѓылындаѓы кμп

пєтерлі ‰йдіњ бір т±рѓыны кіре бе-

рісте белгісіз ер адамныњ есірткі т±ты-

нып, ессіз жатќанын хабарлады. По-

лицейлер мен дєрігерлер 31 жас-

таѓы щербаковтыќтыњ есірткіге мас

болѓанын аныќтады. ¦сталѓандарѓа

ќатысты Ќылмыстыќ кодекстіњ 296-1

бабы бойынша ќылмыстыќ іс ќоз-

ѓалды.


Есірткіге еліткендер

ТОО "Акгеик" со-

общает, что 14 мая

2015г. в 10.00 состо-

ится внеочередное

общее собрание уча-

стников ТОО "Акгеик"

по адресу: Костанай-

ская область, Сары-

кольский район, с.

Сарыколь, ул. Свобо-

ды, д.1.


25 сєуір к‰ні кешкісін полицияѓа

єуежай ауданындаѓы ескі ќорым-

ныњ жанында бір єйелдіњ жатќаны


29 сєуір 2015 жыл

21

"Ќостанай ќаласы єкімініњ ап-параты" мемлекеттік мекемесініњ

бірыњѓай конкурс комиссиясы

(110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин

кμшесі, 98, 301 каб., аныќтама те-

лефоны: 8 (7142)53-03-55, факс:

8(7142)53-39-80, электрондыќ по-

шта: kadrykostanay@mail.ru) "Б"

корпусыныњ бос єкімшілік мем-

лекеттік лауазымдарына орнала-

суѓа конкурс жариялайды:

1. "Ќостанай ќаласы єкім-

дігініњ ауыл шаруашылыѓы жєне

ветеринария бμлімі" мемлекеттік

мекемесі ветеринария секторы-

ныњ бас маман - мемлекеттік ве-

теринарлыќ дєрігер (Е-R-4, 1 еди-

ница) лауазымдыќ жалаќысы

ењбек еткен жылдарына ќарай

56376 тењгеден 76235 тењгеге

дейін

Ќызметтік міндеттері: Уєкілетті

орган  бекітетін  тізбе  бойынша жа-

нуарлардыњ аса ќауіпті аурулары-

ныњ, сондай-аќ жануарлардыњ басќа

да ауруларыныњ профилактикасы

бойынша ветеринариялыќ іс-шара-

лардыњ ж‰ргізілуін ±йымдастыру;

ќањѓыбас иттер мен мысыќтарды

аулауды жєне жоюды ±йымдасты-

ру. Тиісті єкімшілік-аумаќтыќ бірлік

шегінде жеке жєне зањды т±лѓалар-

дыњ Ќазаќстан Республикасыныњ

ветеринария саласындаѓы зањнама-

сын саќтауын мемлекеттік ветери-

нариялыќ-санитариялыќ баќылауды

жєне ќадаѓалауды ±йымдастыру

жєне ж‰зеге асыру; Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ ветеринария сала-

сындаѓы зањнамасы талаптарыныњ

саќталуы т±рѓысынан мемлекеттік

ветеринариялыќ-санитариялыќ ба-

ќылауды жєне ќадаѓалауды:  ішкі

сауда объектілерінде; жануарлар

μсіруді, жануарларды, жануарлардан

алынатын μнімдер мен шикізатты

дайындауды (союды), саќтауды,

ќайта μњдеуді жєне μткізуді ж‰зеге

асыратын μндіріс объектілерінде.

Ауыл шаруашылыѓы жануарларын

бірдейлендіру, ауыл шаруашылыѓы

жануарларын бірдейлендіру

жμніндегі дерекќорды ж‰ргізу бойын-

ша іс-шаралар μткізуді ±йымдасты-

ру;  бμлімге т‰скен ќ±жаттарды

ќарайды, олар бойынша тиісті  жау-

ап, аќпарат жєне талдау материал-

дарын ±сыну.

Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар: білімі жоѓа-

ры немесе ортадан кейінгі ветери-

нарлыќ білімі . Мемлекеттік ќызмет

μтілі бір жылдан кем емес немесе

осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

функционалдыќ баѓытына  сєйкес

салаларда екі жылдан кем емес

ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда

ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат

етіледі.


Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Мемлекеттiк ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы жергілікті мем-

лекеттік  басќару  жєне μзін-μзі бас-

ќару туралы", "Жеке жєне зањды

т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-

тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,

осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес салалардаѓы

ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтiк

ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан –

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан

мемлекеттiњ жања саяси баѓыты

стратегиясын бiлуi.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ мiндеттердi

орындау ‰шiн ќажеттi басќа да

мiндеттi бiлiмдер.

2. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ

ќаржы бμлімі" ММ т‰сімдерді тал-

дау жєне жиынтыќ жоспары сек-

торыныњ бас маманы  (Е-R-4, 1

бірлік) лауазымдыќ жалаќысы

ењбек еткен жылдарына ќарай

56376 тењгеден 76235 тењгеге

дейін бала к‰тімі жμніндегі дема-

лысы кезењіне.

Ќызметтік міндеттері: Басќа

мемлекеттік мекемелермен, кєсіпо-

рындармен жєне жеке т±лѓалармен

μзара єрекеттесу. Ќостанай ќаласы-

ныњ коммуналдыќ  м‰лігін пайдала-

нуѓа беру бойынша тендерлерді

єзірлеу  жєне ж‰ргізу  жμніндегі  ж±-

мысты ж‰зеге асырады. Ќостанай

ќаласыныњ коммуналдыќ  м‰лігін

пайдалануѓа беру бойынша келісім

шарттарды ќ±растырады. Тμлемші-

лер аясында жалгерлік аќыныњ

есебін ж‰ргізеді жєне жалгерлік

аќылары т‰сімдерініњ толыќтыѓын

жєне уаќытында ж‰ргізілуіне баќы-

лауды ќамтамасыз етеді. ¤з міндеті

шегінде зањды жєне жеке т±лѓалар-

дыњ μтініштеріне жауап береді.Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар: білімі жоѓа-

ры немесе ортадан кейінгі білімі эко-

номикалыќ. Мемлекеттік ќызмет μтілі

бір жылдан кем емес немесе осы са-

наттаѓы  наќты лауазымныњ функ-

ционалдыќ баѓытына сєйкес сала-

ларда екі жылдан кем емес ж±мыс

μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан

кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Мемлекеттiк ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы жергілікті мем-

лекеттік  басќару  жєне μзін-μзі бас-

ќару туралы", "Жеке жєне зањды

т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-

тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,

осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес салалардаѓы

ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтiк

ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан –

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан

мемлекеттiњ жања саяси баѓыты

стратегиясын бiлуi.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ мiндеттердi

орындау ‰шiн ќажеттi басќа да

мiндеттi бiлiмдер.3. "Ќостанай  ќаласы єкімдігініњ

т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-

шылыќ, жолаушылар кμлігі жєне

автомобиль жолдары бμлімі"

мемлекеттік мекемесініњ  мемле-

кеттік сатып алу секторыныњ бас

маманы (Е-R-4, 1 бірлік) лауазым-

дыќ жалаќысы ењбек еткен жыл-

дарына ќарай 56376 тењгеден

76235 тењгеге дейін

Ќызметтік  міндеттері:  Ќолда-

ныстаѓы зањнама аныќталѓан тєр-

тіппен тауарларды (ж±мыстарды,

ќызметтерді),  соныњ  ішінде мемле-

кеттік  м±ќтаждыќќа, конкурс (сатып

алудыњ басќа т‰рлері) бойынша

сатып алуды ж‰зеге асыру. Интер-

нет торыныњ ресми сайтында мем-

лекеттік сатыр алу туралы аќпарат-

тыњ уаќытылы орналастырылуын

ќамтамасыз ету. Мемлекеттік сатып

алу т‰ріне байланысты сатып алуѓа

тапсырма жасау. Конкурстыќ комис-

сия ќ±рамында сатып алуѓа ќаты-

сушыларына ќойылатын біліктілік та-

лаптарын аныќтауѓа, сатып алу кон-

курстарын μткізуге, бір кμзден сатып

алудыњ конкурстыќ параѓын рєсім-

деуге  ќатысу,  аныќталѓан  талап-

тарѓа сєйкес ќажетті конкурстыќ

ќ±жаттаманы рєсімдеу. Конкурстыќ

ќ±жаттамаларда кμрсетілген крите-

рийлер мен тєсілдерге сєйкес сатып

алу процедураларына ќатысушы-

лардыњ біліктілік деректерін конкурс-

тыќ комиссиямен бірлесіп баѓалау.

Жеткізушіні тањдау  процедурасын

зањды тєртіппен ж‰зеге асыру. Мем-

лекеттік м±ќтаждыќќа тауар жеткізу

‰шін мемлекеттік келісімдерді жасау

барысында ќ±жаттарды дайындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар: білімі жоѓа-

ры немесе ортадан кейінгі білімі тех-

никалыќ (кμліктік, ќ±рылыс, инже-

нерлік), экономикалыќ, зањгерлік.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан

кем емес немесе осы санаттаѓы

наќты лауазымныњ функционалдыќ

"Ќостанай  облысы  єкімдігініњ ењбек ин-

спекциясы жμніндегі басќармасы" ММ

(110000, Ќостанай ќаласы, Ќасымќанов

кμшесі, 34, 203 кабинет, аныќтама телефо-

ны: 50-11-87, электрондыќ мекенжай:

trud_inspektor.kostanay@mail.ru) бос

єкімшілік мемлекеттік лауазымына орнала-

суѓа конкурс жариялайды:

Кен-тау саласында ењбек ќатынастарын

баќылау бμлімініњ  бас маманы – Ќостанай

облысы бойынша мемлекеттік ењбек инспек-

торы, Д-0-4 санаты, лауазымдыќ жалаќысы

ењбек μтіліне байланысты 64 063 – 86 485 тењ-

ге аралыѓында.

Ќызметтік міндеттері: Зерттеулер мен тек-

серулер арќылы шетелдік ж±мыс к‰шін тарту-

дыњ нормалары мен ережелерін саќтауѓа баќы-

лау жасаумен ќоса ж±мыс берушілермен басќа

да нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді жєне Ењбек

кодексін шаруашылыќ жєне меншік нысанына

ќарамай саќталуына мемлекеттік баќылауды

ж‰зеге асыру, Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-

намаларына сєйкес берілген объектілері бойын-

ша зањнаманы б±зушыларѓа ќ±ќыќтыќ ыќпал ету

шараларын ќабылдау. ¦йымдар мен азаматтар-

дыњ ењбек ќатынасы мєселері жμніндегі арызда-

рын  зањнамада  берілген тєртіппен жєне мерзі-

мінде ќарау мен олар бойынша шаралар ќабыл-

дау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-

лаптар: Жоѓары техникалыќ, зањгерлік, эконо-

микалыќ, ортадан кейінгі білімі техникалыќ, зањ-

герлік, экономикалыќ біліміменде жіберіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан

Республикасыныњ Президенті туралы" Ќазаќ-

стан Республикасыныњ конституциялыќ зањы,

Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-

мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",

"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-

меттер туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы

жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі бас-

ќару туралы"  зањдарын, осы санаттаѓы наќты

лауазымныњ мамандануына сєйкес салалар-

даѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,

"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан

мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын

білуі. Осы  санаттаѓы  лауазымдар бойынша

функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін

ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-

мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс

комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын бекі-

ту туралы" Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік

ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы

19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓыныњ (б±дан єрі

– Ќаѓида) негізінде μткізіледі.Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:

1) осы ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасына сєйкес

нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі с‰ретпен осы Ќаѓидалардыњ 3-

ќосымшасына сєйкес нысанда толтырылѓан са-

уалнама;


3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-

риалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-

тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы

№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ

тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697

болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-

лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ

жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен

тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені тура-

лы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нотари-

алды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай облысы

єкімдігініњ ењбек инспекциясы жμніндегі басќар-

масы" ММ (Ќостанай ќаласы, Ќасымќанов

кμшесі, 34, 203 кабинет) конкурсты μткізу тура-

лы хабарламаны жариялау к‰нінен кейін 10

ж±мыс к‰ні ішінде ±сынылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарастырылуына

азаматтармен мерзімінде ќолма-ќол немесе

пошта бойынша берілген (ќоса беріліп отырѓан

ќ±жаттар кμрсетілуімен папкіге салынѓан) ќ±жат-

тар ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін элек-

трондыќ  пошта  бойынша  ќ±жаттарды тапсыр-

ѓан азаматтар ќ±жаттардыњ телн±сќаларын

єнгімелесу басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен

кешіктірмей тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер оны

єнгімелесуге жіберу туралы хабарландыру

к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай

облысы єкімдігініњ ењбек инспекциясы жμніндегі

басќармасы"  ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-

лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін

оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа

жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќау-

шылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Пар-

ламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-

путаттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањна-

масында белгіленген тєртіпте аккредиттелген

б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да

мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-

тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерци-

ялыќ ±йымдардыњ жєне саяси партиялардыњ

μкілдері, уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-

са алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ

отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа єњгімелесу

μткізілуі басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен ке-

шіктірмей персоналды басќару ќызметінде "Ќос-

танай облысы єкімдігініњ ењбек инспекциясы

жμніндегі басќармасы" ММ-де  тіркеледі. Тіркелу

‰шін т±лѓалар персоналды басќару ќызметіне

"Ќостанай облысы єкімдігініњ ењбек инспекция-

сы жμніндегі басќармасы" ММ-не  жеке басын

куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдар-

ѓа тиесілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-

сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар (μткізілуі ор-

нына жєне кері ќайтуына ж‰ру, ‰й-жайын жал-

дауѓа, т±руына, барлыќ т‰рдегі байланыс ќыз-

меттерімен пайдалануына) азаматтар μз ќара-

жаты есебінен тμлейді.

баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-

дан  кем  емес ж±мыс μтілі бар бол-

ѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі

барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Мемлекеттiк ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы жергілікті мем-

лекеттік  басќару  жєне μзін-μзі бас-

ќару туралы", "Жеке жєне зањды

т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-

тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,

осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес салалардаѓы

ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтiк

ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан –

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан

мемлекеттiњ жања саяси баѓыты

стратегиясын бiлуi.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ мiндеттердi

орындау ‰шiн ќажеттi басќа да

мiндеттi бiлiмдер.

Конкурс "Бос єкiмшiлiк мемле-

кеттiк лауазымѓа орналасуѓа кон-

курс μткiзу жєне конкурс комиссия-

сын ќалыптастыру ќаѓидаларын

бекiту туралы" Ќазаќстан Республи-

касы Мемлекеттiк ќызмет iстерi

агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы

19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы

негізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі –

Ќаѓидалар).Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы

Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi  туралы  ќ±жаттардыњ

нотариалды куєландырылѓан

кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын

ќ±жаттыњ  нотариалды  куєланды-

рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

саулыќ саќтау министрлігініњ 2010

жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-

ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ

актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21

желтоќсанда № 6697 болып тіркел-

ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы

аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-

матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

шекті мєннен тμмен емес нєтиже-

мен тестілеуден μткені туралы ќол-

даныстаѓы  сертификат  (немесе

нотариалды куєландырылѓан

кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс

μткізу туралы хабарландыру соњѓы

жарияланѓан сєттен бастап 10ж±мыс к‰нніњ ішінде 110000, Ќос-

танай ќаласы, Пушкин кμшесі, 98,

301 каб. мекенжайы бойынша тап-

сырылуы ќажет.

Азаматтар  ќ±жат тiгiлетiн м±ќа-

бада орналастырылѓан жоѓарыда

атал-ѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол

тєртiпте немесе пошта арќылы

ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде

бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттар-

ды хабарландыруда кμрсетілген

электрондыќ пошта арќылы берген

азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-

сын єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр

ж±мыс к‰н б±рын кешiктiрмей

бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен

бастап 5 к‰н ішінде ‰міткерлер

єњгімелесуді "Ќостанай ќаласы

єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-

кемесінде, 309 кабинетте, μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќын-

дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз

ету ‰шін оныњ отырысына баќылау-

шылардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќы-

лаушылары ретінде Ќазаќстан Рес-

публикасы Парламентініњ жєне бар-

лыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ де-

путаттары, Ќазаќстан Республика-

сыныњ зањнамасымен белгіленген

аккредитация  алѓан  б±ќаралыќ

аќпараттыќ ќ±ралдардыњ μкілдері,

басќа да мемлекеттік органдардыњ,

ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік

емес ±йымдар), коммерциялыќ

±йымдар мен саяси партиялардыњ,

μкілетті органныњ ќызметкерлері

ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-

сына баќылаушы ретінде ќатысу

‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуы-

на бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей,

Ќостанай ќаласы єкімініњ аппараты

мемлекеттік мекемесініњ персонал-

ды басќару (кадр ќызметі) бμлімінде

тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќоста-

най ќаласы єкімініњ аппараты мем-

лекеттік мекемесініњ персоналды

басќару (кадр ќызметі) бμліміне жеке

куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жата-

тынын растайтын ќ±жаттардыњ

т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін

±сынады.


Конкурсќа ќатысу бойынша шы-

ѓындар (єњгімелесу μтетін жерге

жєне кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-

жай жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі

байланыс ќызметтерін пайдалану)

азаматтардыњ μз ќаражаттары есе-

бінен ж‰ргізіледі.

"Ќала тарихына

бойла"

Халыќаралыќ ескерткіштерді

жєне тарихи орындарды ќорѓау

к‰ніне  орай  Ќостанай облыстыќ

тарихи-μлкетану  м±ражайы сту-

денттерге арналѓан "Ќала тарихы-

на бойла" атты блиц-сауалнама

μткізді.


Іс-шара барысында ќатысушы-

лар  ескерткіштер  туралы сауал-

дарѓа жауап бере отырып, Ќоста-

найдаѓы ХІХ-ХХ ѓасырлардаѓы ес-

керткіштер бойынша "саяхат" жаса-

ды. М±ражай ќызметкерлері блиц-

сауалнама  ќатысушыларын  кμ-

пестердіњ ‰йлерініњ тарихымен та-

ныстырып, ќаланыњ  кейбір ќ±пия-

ларын аша білді.

Ќазаќстан Республикасы тєуел-

сіздікке ќол жеткізгеннен бастап та-

биѓи жєне тарихи-мєдени м±ралар-

ды ќорѓау мєселелеріне ерекше

кμњіл бμліп келеді. Ескерткіштер

дегеніміз – еліміздіњ мєдени м±ра-

ларыныњ бір бμлігі болып табыла-

тын μткенніњ материалдыќ айѓаќта-

ры. Оѓан ежелгі ќоныс ќалдыќтары,

ѓимараттар мен ќ±рылыстар, м‰сін

мен кескіндеме, табиѓат ландшаф-

ты, сондай-аќ кμркем ќ±ндылыѓы

жоѓары жєне мањызды тарихи

оќиѓалармен немесе кμрнекті адам-

дардыњ μмірімен байланысты μзге

де заттар жатады. Жастар б±л к‰ні

кμп маѓл±мат ала білді.

Айтолќын

        АЙЌАДАМОВА


29 сєуір 2015 жыл

22

"Лисаков ќаласы єкімініњ ап-параты" мемлекеттік мекемесі

(111200, Лисаков ќ., Мир кμш., 31,

17-каб, аныќтамалар ‰шін теле-

фон: 8 (71433) 3-38-66, факс: 3-39-

08, электрондыќ мекенжайы:

personnel.lsk@mail.ru) "Б" корпу-

сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік

лауазымына орналасуѓа конкурс

жариялайды:

"Лисаков ќаласы єкімініњ ап-

параты" мемлекеттік мекемесі

±йымдастыру-баќылау ж±мысы

бμлімініњ басшысы, Е-3 санаты

лауазымдыќ жалаќысы ќызмет

атќарѓан жылдарына байланыс-

ты 78798 тењгеден 106345 тењгеге

дейін.

Функционалдыќ міндеттері:

¦йымдастыру-баќылау ж±мысы

бμлімініњ ќызметіне басшылыќ. Ќала

єкімініњ аппаратында перспектива-

лыќ жєне аѓымдаѓы ж±мыс жоспа-

ры жобаларын дайындау. Ќала

єкімдігі ќаулыларыныњ жєне ќала

єкімі шешімдерініњ жобаларын нор-

мативтік ќ±ќыќтыќ актілерді дайын-

дау ќаѓидаларына сєйкес д±рыс ре-

сімдеуге баќылауды ж‰зеге асыру.

Ќала єкімдігініњ отырыстарын

μткізудіњ ±йымдастырушылыќ даяр-

лауды ќамтамасыз ету. Ж±мыс жос-

парына сєйкес ќала єкімдігі отырыс-

тарыныњ, ќала єкімініњ жанынан

μткізілетін мєжілістердіњ хаттамала-

рын ресімдеуді ж‰зеге асыру. Ќала

єкімдігініњ отырыстарын, ќала

єкімініњ жанынан μткізілетін

мєжілістерді дайындау жєне μткізу

бойынша ±йымдастырушылыќ

ж±мыс ж‰ргізу. Ќала єкімініњ жаны-

нан μткізілетін мєжілістерді, ќалалыќ

актив жиналыстарын, ќала єкімініњ

халыќпен есепті кездесулерін жєне

жиындарын дайындауѓа жєне μткізу-

ге ќатысу. Ќазаќстан Республикасы-

ныњ Президентін, ‡кіметтіњ, жергілікті

μкілдік жєне атќарушы органдары-

ныњ депутаттарын сайлауына, рес-

публикалыќ референдумдарына

дайындалу мен μткізуге ќатысу.

Ќала єкімімен берілетін марапаттау-

ларды ±йымдастыру жєне беруді,

жергілікті б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-

дарында марапаттауларды жария-

лауды ж‰зеге асыру.Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар: жоѓары білім

(педагогикалыќ, гуманитарлыќ,

ќ±ќыќтыќ, экономикалыќ, мемле-

кеттік жєне жергілікті басќару).

Ж±мыс тєжiрибесi келесi талап-

тардыњ бiрiне сєйкес болуы тиiс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр

жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-

ныњ функционалдыќ баѓытына

сєйкес салаларда ж±мыс μтiлi екi

жылдан кем емес;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-

дарынан кейiнгi бiлiм баѓдарламала-

ры бойынша Ќазаќстан Республика-

сыныњ Президентi жанындаѓы бiлiм

беру ±йымдарында мемлекеттiк тап-

сырыс негiзiнде немесе шетелдiњ

жоѓары оќу орындарында шетелде

кадрлар даярлау жμнiндегi респуб-

ликалыќ комиссия бекiтетiн басым

мамандыќтар бойынша оќуды

аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесiнiњ болуы.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-

сыныњ Президентi туралы" Консти-

туциялыќ зањын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Мемлекеттiк ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Єкiмшiлiк

рєсiмдер туралы", "Жеке жєне зањ-

ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-

тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-

стан Республикасындаѓы жергілікті

мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі

басќару туралы" зањдарын, осы са-

наттаѓы наќты лауазымныњ маман-

дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-

настарды реттейтiн Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ нормативтiк ќ±ќыќ-

тыќ, актiлерiн, "Ќазаќстан – 2050"

Стратегиясы: ќалыптасќан мем-

лекеттiњ жања саяси баѓыты страте-

гиясын бiлуi.

 Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ мiндеттердi

орындау ‰шiн ќажеттi басќа да

мiндеттi бiлiмдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-

сы Мемлекеттік ќызмет істері

агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы

19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-

мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-

кеттік лауазымына орналасуѓа кон-

курс μткізу жєне конкурс комиссия-

сын ќалыптастыру ќаѓидалары

(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде

μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы

Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiр-

мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтынќ±жаттыњ  нотариалды  куєланды-

рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

саулыќ саќтау министрлігініњ 2010

жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-

ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ

актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21

желтоќсанда № 6697 болып тіркел-

ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы

аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-

матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

шекті мєннен тμмен емес нєтиже-

мен тестілеуден μткені туралы ќол-

даныстаѓы сертификат (немесе но-

тариалды куєландырылѓан кμшір-

месі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњμтетіндігі туралы хабарландыру

соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10ж±мыс к‰нніњ ішінде "Лисаков

ќаласы єкімініњ аппараты" мемле-

кеттік мекемесіне мына мекенжайѓа:

Лисаков ќ., Мир кμш., 31, 17-каб.,

аныќтама ‰шін телефоны: 8 (71433)

3-38-66, факс: 3-39-08, электрондыќ

мекенжайы: personnel.lsk@mail.ru

±сыну ќажет.

Азаматтар аталѓан, ќ±жат тігілетін

м±ќабаѓа салынѓан ќ±жаттарды

ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта

арќылы ќ±жаттарды ќабылдау

мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-

ды электрондыќ пошта арќылы бер-

ген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰п-

н±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа

дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-

мей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-

даттар єњгімелесуге оларды жіберу

туралы кандидаттарѓа хабарланды-

ру к‰нінен 5 ж±мыс к‰нніњ ішінде

Лисаков ќаласы єкімініњ аппаратын-

да μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-

ныњ ашыќтылыѓы мен объек-

тивтілігін ќамтамасыз ету  ‰шін оныњ

отырысына байќаушыларды ќатыс-

тыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-

сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-

стан Республикасы Парламентініњ

жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат

депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-

ликасы зањнамасында белгіленген

тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ

аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да

мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ

бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-

дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-

дыњ жєне саяси партиялардыњ

μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-

керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-

сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін

т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір

ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-

мей Лисаков ќаласы єкімі аппара-

тыныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде

тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ли-

саков ќаласы єкімі  аппаратыныњ

кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке

басын куєландыратын ќ±жаттыњ

кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілігін ра-

стайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-

рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу

жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу

μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,

т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,

т±руѓа байланыстыњ барлыќ

т‰рлерін пайдалану) μз ќаражаты

есебінен ж‰ргізеді."Жангелдин ауданы єкімініњ ап-

параты" мемлекеттік мекемесі,

110600, Торѓай ауылы, Алтынсарин

кμшесі 4 ‰й, аныќтама ‰шін телефон-

дары: 8(71439)-21-2-51,  21-4-04

(факс), электрондыќ мекенжайы

jangeldy@kostanay.gov.kz., "Б" корпу-

сыныњ бос мемлекеттік єкімшілік ла-

уазымдарына орналасуѓа конкурс

жариялайды:

1. "Жангелдин ауданы єкімініњ ап-

параты" мемлекеттік мекемесініњ бас

маманы (санаты Е-4), лауазымдыќ

жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдары-

на байланысты 59579 тењгеден 80720

тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:

Тууды, ќайтыс болуды, неке (ерлі-

зайыптылыќты) ќию жєне б±зуды, ±л

(ќыз) бала асырап алуды, єке болу-

ды белгілеуді, есімін, єкесініњ есімін,

тегін, жынысын ауыстыруды мемле-

кеттік тіркеуді ж‰ргізеді, азаматтыќ

хал актілері жазбаларын μзгертеді,

толыќтырады, т‰зетеді жєне жояды,

жоѓалѓан жазбаларды ќалпына келті-

реді, бастапќы жєне ќайталама

куєлiктерді, аныќтамаларды, азамат-

тыќ хал актiлерiнiњ кμшiрмелерiн

бередi.


Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар: Жоѓары білім.

Мамандыќтар: Ќ±ќыќтану, мемле-

кеттік жєне жергілікті басќару, педа-

гогикалыќ (ќ±ќыќ жєне экономика не-

гіздері, ќазаќ тілі мен єдебиеті, орыс

тілі мен єдебиеті, шетел тілі: екі ше-

тел тілі). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір

жылдан  немесе осы санаттаѓы наќ-

ты лауазымныњ функционалдыќ ба-

ѓытына сєйкес салаларда екі жылдан

кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-

дайда ортадан кейінгі білімі барларѓа

р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын, Ќазаќстан Республика-

сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",

"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республи-

касындаѓы жергілікті мемлекеттік

басќару  жєне μзін-μзі басќару тура-

лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ

μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",

"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер

туралы" Зањдарын, осы санаттаѓы

наќты лауазымныњ мамандануына

сєйкес салалардаѓы ќатынастарды

реттейтін Ќазаќстан Республикасы-

ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,

"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:

ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-

си баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді

орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер;

2. "Жангелдин ауданы кєсіпкерлік

жєне ауыл шаруашылыѓы бμлімі"

мемлекеттік мекемесініњ жетекші

маманы (санаты Е-R-5), лауазымдыќ

жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдары-

на байланысты 49969 тењгеден 67907

тењгеге дейін.Функционалдыќ міндеттері:

Ауыл шаруашылыѓы μсімдіктерініњ

т±ќым шаруашылыѓы саласында іс-

шараларды ±йымдастырады. Т±ќым

материалыныњ сапасы бойынша

нормативтерді єзірлеу бойынша ±сы-

ныстарды енгізеді. Аккредитациядан

μткен т±ќым сараптамасыныњ μзара

єрекеттестігіне баќылау жасайды.

Мемлекеттік ќорлардаѓы т±ќымда-

рыныњ жиналуына жєне ќолданылуы

бойынша есеп ж‰ргізеді. 1,2,3 ќалып-

таѓы т±ќымдардыњ элиталыќ т±ќым

шаруашылыѓы саласында аттеста-

циядан μткен жеке жєне зањды  т±лѓа-

лардыњ іс-шараларын ‰йлестіреді.

Статистикалыќ есептерді ќ±райды.

Ќолданыстаѓы зањнамамен ќарас-

тырылѓан μкілеттіктерді жєне басќа

да функцияларды ж‰зеге асырады.

Бидай ќозѓалысы жєне бар болуы

жμнінде бидай нарыќтарына ќатысу-

шыларынан аќпарат жинайды. Бидай

балансыныњ есебін (он к‰н сайын)

жєне элиталыќ т±ќымдарды субси-

диялау ж±мыстарын ж‰ргізеді. Ме-

кеменіњ  кіріс ќ±жаттарын тіркеп,

шыѓыстау  іс-ќаѓаздарын ж‰ргізеді.Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар: Жоѓары не-

месе ортадан кейінгі білім. Маман-

дыќтар: агрономия, μсімдіктерді

ќорѓау жєне карантин.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ  "Мемлекеттік  ќызмет

туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы жергілікті мем-

лекеттік  басќару  жєне μзін-μзі бас-

ќару туралы", "Жеке жєне зањды

т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-

тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,

осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес салалардаѓы

ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан

мемлекеттіњ жања саяси баѓыты

стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді

орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер;

Конкурс Ќазаќстан Республика-

сыныњ Мемлекеттік ќызмет істері

агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19

наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен

бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік

лауазымѓа орналасуѓа конкурс

μткізу жєне конкурстыќ комиссияны

ќалыптастыру ќаѓидалары  (б±дан

єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті

ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-

лардыњ 3-ќосымшасына сєйкес ны-

санда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiр-

мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтынќ±жаттыњ  нотариалды  куєланды-

рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

саулыќ саќтау министрлігініњ 2010

жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-

ѓымен бекітілген (Нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілердіњ мемлекеттік

тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 жел-

тоќсанда   № 6697 болып тіркелген)

нысандаѓы денсаулыѓы туралы

аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-

матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

жарамды шекті мєннен тμмен емес

нєтижелерімен тестілеуден μткені

туралы сертификат (не болмаса но-

тариалды куєландырылѓан кμшір-

месі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњμтетіндігі туралы хабарландырудыњ

соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап

10 ж±мыс к‰н ішінде "Жангелдин

ауданы єкімініњ аппараты" мемле-

кеттік мекемесіне мына мекенжай

бойынша ±сынылуы ќажет: Торѓай

ауылы, Алтынсарин кμшесі 4 ‰й, 40

бμлме.


Азаматтар  жоѓарыда   санама-

ланѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада ор-

наластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-

ќол тєртіпте немесе пошта арќылы

ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде

бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-

рын электрондыќ т‰рде хабарланды-

руда кμрсетілген электрондыќ пошта

арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-

дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-

талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын

кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-

лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-

гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен

бастап  5 ж±мыс к‰нініњ ішінде "Жан-

гелдин ауданы єкімініњ аппараты"

мемлекеттік мекемесінде 23-бμлме-

де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-

ныњ ашыќтылыѓы мен объек-

тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ

отырысына байќаушыларды ќатыс-

тыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-

сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-

стан Республикасы Парламентініњ

жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат

депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-

ликасы зањнамасында белгіленген

тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ

аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да

мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ

бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-

дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-

дыњ жєне саяси партиялардыњ

μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-

керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-

сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін

т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір

ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-

мей Жангелдин ауданы єкімі аппа-

ратыныњ кадрлармен ж±мыс

бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін

т±лѓалар Жангелдин ауданы єкімі

аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс

бμліміне жеке басын куєландыратын

ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа

тиесілігін растайтын ќ±жаттардыњ

т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-

лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу

жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу

μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,

т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,

т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін

пайдалану) μз ќаражаты есебінен

ж‰ргізеді.¦ры ±сталды

Ќостанайда полицейлер бір

‰йден ±рлыќ жасаѓан 48

жастаѓы к‰діктіні ±стады.

26 сєуір к‰ні полицияѓа Гага-

рин кμшесіндегі бір ‰йдіњ иесі 46

жастаѓы єйел шаѓымданып келді.

Ол ауласынан 5 газ баллоны, бан-

кілер, арбаша ±рланѓанын айтты.

Шыѓын мμлшері 16 мыњ тењгені

ќ±рады. Жедел-іздестіру шарала-

рыныњ барысында Ќостанай

ќаласыныњ 48 жастаѓы т±рѓыны

±сталды. ¦ры μз кінєсін мойында-

ды.


Жоѓалѓан бала

табылды

Ќостанай аудандыќ ішкі

істер бμлімініњ ќызметкерлері

14 жасар Михаил Ольмезовты

5 к‰н бойына іздеген болатын.

Арнаулы іздеу топтары

ќ±рылып, ќызметтік иттер, тіпті

±шаќ та ќолданылды.

23 сєуір к‰ні баланыњ анасы

полицияѓа келіп, ±лыныњ жоѓа-

лып кеткенін хабарлады. Кешкілік

‰йден шыѓып кеткен жасμспірім

ќайтып оралмаѓан. Ол б±ѓан дейін

де бірнеше рет ‰йден ќашып ке-

туге єрекеттенген. Аудандыќ ІІБ-

де  іздестіру тобы ќ±рылып, оны

Ќостанай аудандыќ ІІБ бастыѓы

Марат Есіргепов басќарды.

Баланы іздеу ж±мыстарына

жергілікті т±рѓындар, ќ±тќарушы-

лар да атсалысты. Соњѓы рет Ми-

шаныњ велосипедпен Майкμл

ауылынан Ќостанай ќаласына

ќарай бара жатќанын кμргендер

де табылды.

Ќ±рамында єкімшілік полиция

ќызметкерлері полиция капитаны

Василий Докин мен полиция лей-

тенанты Есжан Мейрамов бар

іздестіру топтарыныњ бірі Арман

елді мекені мањындаѓы б±талар-

дыњ арасынан баланы тауып

алды. Жауын астында жаурап

ќалѓан  жасμспірімді тєртіп саќ-

шылары  дереу аудандыќ ауру-

ханаѓа жеткізді.

Оќушылар

жемќорлыќќа

ќарсы

Мемлекеттік ќызмет істері

жєне сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы іс-ќимыл Агенттігініњ

Ќостанай облысы бойынша

департаменті жастармен

кездесулерін жалѓастыруда.

Б±л жолѓы кездесу Ќостанай

ќаласындаѓы №3 мектептіњ жоѓа-

ры сынып оќушыларымен μткізіл-

ді. Сыбайлас жемќорлыќ ќоѓамѓа

ќандай ќауіп тμндіреді, жемќор-

лыќтыњ куєсі болѓан азамат μзін

ќалай ±стауы керек, оныњ алдын

алу жєне болдырмау туралы

оќушыларѓа сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы сауаттандыру жєне

ж±ртшылыќпен μзара іс-ќимыл

бμлімініњ басшысы  Р‰стем Бола-

тов айтып берді. Кездесу лекция-

дан басталды. Жемќорлыќпен

к‰рес мєселесіне арналѓан бей-

неролик кμрсетілді. Оќушылар

осынау келењсіз ќ±былыс туралы

μз ойларын жазып берді. Осы та-

ќырыпќа ќатысты μз ойларын ор-

таѓа салѓан оќушылар мемлекеттік

ќызметке орналасуѓа байланыс-

ты с±раќтарына толымды жауап

алды. Ж‰ргізілген сауалнама

оќушылардыњ жемќорлыќќа

ќарсы екендіктерін кμрсетіп берді.23

29 сәуір  2015 жыл

Осы  мәселелерден  бөлек,  өзі 

тұратын  ауданды,  оның  жолдарын 

жасқарту  бойынша  жөндеу  жұмы-

стары қашан жүргізілетінін анықтау 

мақсатында  жіберген  хатына  көп 

ұзамай жауап алды да. Онда: «2015 

жылы көшеттерді кесу жоспарлан-

баған,  Спортивная,  Бауман,  Цен-

тральная  көшелеріне,  бөлінетін 

қаржының шамасына қарай орташа 

жөндеу жұмыстары жүргізілетін бо-

лады» делінген. Жас ананың сұрауы 

орынды, өйткені ол баласының бо-

лашағы үшін қам жейді. Осы жылы 

кесілмейтін  ағаштар  келесі  жылы 

тамырларынан  айырыла  ма  деп 

алаңдайды. Жә, енді бір сәт сол жа-

сыл өсімдіктердің қоршаған ортаға 

қаншалықты пайда әкелетініне зер 

салып көрейікші. Ғылыми зерттеу-

лер,  әлемдік тәжірибелер  олардың 

көзін  құртқаннан  гөрі,  көбейткен 

жөн деген жоқ па еді? Мәселен, олар 

атмосфераны белсенді түрде қорғап, 

ауаны қалыпқа келтіріп, шаң мен улы 

газдан тазартады. Даладағы шуыл-

дың  деңгейін  төмендетіп,  желдің 

қолайсыз  режимдеріне  тосқауыл 

болады. Тіпті адамның психофизи-

калық,  эмоционалдық  күйіне  жақ-

сы  әсер  береді  емес  пе?  Елестетіп 

көріңізші,  жапырақтардың  сыбды-

ры, құстардың ән салғаны, осының 

бәрі  микроклиматтың  жақсаруы 

емей немене? Одан бөлек газ алмасу 

процесінде маңызды рөл атқарып, 

көмірқышқыл  газын  жұтып,  оттегі 

бөліп  шығарады.  Жасыл  алқап ла-

станған  ауа  легінің  жылдамдығын 

бәсеңдетіп, ауырлық күшінің ықпа-

лымен шаңның 60-70% өзіне сіңдіріп 

алады. Жапырақтары болмаған күйде 

де ағаштар шулы дыбыстың деңгейін 

2-ден 6 децибелге, ал дыбыс энерги-

ясын 24%-ға дейін төмендетеді екен 

(егер  үйіңізде  отырып,  даладағы 

машинаның  даңғырынан  шарша-

саңыз, ағаш егіңіз). Германия, АҚШ 

және  өзге де  елдердің  практикасы 

көгалдандырылған  автожолдарда 

жол апаттарының сирек болатынын 

көрсетіп отыр. Осы орайда жоғарыда 

айтылған тұстарды жіті түсініп, жер-

ге біткен жасылдың қадірін артты-

рып отырған батыс мемлекеттерінің 

бір-екеуін мысалға алайықшы. Қала 

ішінде орналасқан ормандарымен, 

оннан  астам қорығы мен екі бота-

никалық  бағымен  мақтана  алатын 

Еуропаның әсем қаласы - Варшава. 

Польша астанасының ¼ (бас қала-

ның  жер  аумағы-523  км²)  бөлігін 

жасыл кеңістіктер алып жатыр. Ал 

осы елмен 70 шақырым аралығында 

шектесетін Берлинде жалпы аумағы 

5500 гектарды құрайтын 2500 сквер, 

саябақ және демалыс орындары бар. 

Германия  елордасының  1980-1990 

жылдары көшелері мен жолдары бос 

болатын,  парктерді  есептемегенде 

ағаштар мүлдем аз болатын. Бұндай 

жағдайды Еуропаның бірнеше елдері 

мен АҚШ-та бастан кешірді деуге бо-

лады. Ал қазіргі күнгі көрініс өзгеше, 

керек десеңіз трамвай жолдарына да 

газон төсеп тастағандар бар. Өйткені 

әлемде жерді жаппай көгалдандыру 

тенденциясы өріс алды. Немістер са-

уда үйлерінің, кафелердің жандары-

на тал егіп әлек. Біздегідей ағашты 

ебедейсіз өсінді санап, шауып тастап 

орнына лезде асфальт төсеп жіберу 

деген жоқ оларда. Бұндай әрекетті 

шет  елдер  жаһанданудың  адамзат 

пен табиғат арасындағы байланысты 

бұзып бара жатқанын ұғынғасын қол-

данып жатыр. Олай болса неге біз кері 

кетуге тиіспіз? Республика бойынша 

Ағаштан не зиян  

                       көрдің?!

Қала кіндігінің қай тұсынан болсын 

көктемнің сұрқын қашырып тұрған 

көріністерді көріп жатамыз. Ойдым-ойдым 

орлар, жаяу жолаушыға алаңсыз өту қиынға 

соғатын шоқалақ жолдар, көшенің қақ 

ортасына тасталған қоқыс т.с.с. Бұлардың 

бәрінен зәрезап болған қала тұрғындары 

ертеңгі күндері үшін алаңдайды. Осындай 

мәселелер мазалаған бір оқырманымыз 

редакциямызға хат жолдаған еді. Жіберген 

жазбасында қала басшылығына жазған 

өтініші туралы айтады және оның табиғат 

мәселесіне қарапайым халық бей-жай 

қарамаса екен деген тілегі бар. 

Роза ханым келесідей мазмұнда хат

  

жолдаған: (орыс тілінде бо

лған соң,  

қазақ тіліне ықшамдалып ау

дарылды)

«Мен жас анамын. Сәбиім 1 жарым 

жаста. Барлық ана атау­

лының қалауы ұрпағының 

сау әрі бақытты болуы. Біз «Военный 

городок» ауданында тұрамыз.

 Мұнда асфальттанған 

жол жоқ, 

сол себепті көктемде көшеміздің 

көріністері сүреңсіз, батпақ.

 

Ал жазда шаң үйіріліп берекемізді 

алады. Жалғыз қорғанымыз 

«Спортивная» көшесіндегі 

шағын орман. Бірақ жақында 

бұл жер­

де көпқабатты үйдің құрылысы 

жоспарлануда дегенді естідім.

 

Өтінем, бұған жол бермеңіздерші.

 Біздің ауданның аулалары 

ойын балаларына толы. Олардың 

велосипед, ролик тебетін жер­

лері де жоқ. Бесікарбамен серуенде

уге болатын жол 15­ші дүкен­

нің жанында. Оған дейін қаншама 

жер жүру керек. Бұл 

жасыл кеңістік біздің жұбанышымыз.

 Біз оған қайта 

күтім жасауымыз қажет.  

Қостанай жасыл әрі таза қалалардың 

бірегейі. Ендеше жамағат, осы атқа 

сын түсірмес үшін ағаштарымызды 

сындырмай, келешегіміздің кепілін 

қолдан келгенше күтпейміз бе?! Сымбат СМАҒҰЛ.

Мынау Польша 

елінің 2006 жылы 

Астана күніне орай 

Қазақстанға тарту 

еткен сыйлығы, 

Варшавадағы жазғы 

король сарайы 

мен Еуропадағы 

Виланов паркі 

орналасқан «Виланов» 

ауданындағы «Қазақ» 

көшесі. (көріп 

отырғандарыңыздай, 

маңы толған ағаш). 

(Берлин қаласының авто жолдары) 

         (Қостанай, Центральная көшесі)   

 

(Қостанай, Бауман көшесі) 

  

(Қостанай, Бауман көшесі)

24

29 сєуір 2015 жыл

Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес

келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны

ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар

ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды

сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-

дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.Редакцияныњ мекенжайы:

110000, Ќостанай ќаласы,

Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк  иесi:

Бухгалтерия:

54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:

54-54-45


Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11418.   Тапсырыс 629.     Нμмiрдiњ кезекшi редакторлары: Айтолќын АЙЌАДАМОВА, Г‰лназым САЃИТОВА.

“Ќостанай тањы” газетi

редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор

Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42

Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.

Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат

министрлiгiнде  30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi

беiлген.

Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,

беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайский Дом печати”

ЖШС  б а с п а х а н а с ы .

Мекенжайы: Майлин кμшесi, 2/3.

Баѓасы келiсiм бойынша.

Ќоѓамдыќ-саяси, экономика: 54-79-36

Єлеумет, білім, мєдениет: 54-26-42

Социологиялыќ зертеу орталыѓы:

54-53-21, 39-26-25

Жарнама бергіњіз келсе: 39-26-88

Арќалыќта: 7-55-91

Аманкелдіде: 2-17-40

Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02

Рудныйда: 5-57-60

Сарыкμлде: 2-25-17

Елімізде т±рып жатќан т‰рлі ±лттар

мен этностарѓа  кμрсетіліп жатќан мемле-

кеттік ќолдау –  олардыњ μз  мєдениетін

саќтап ќалуѓа жол ашып отыр. Б±л ±лттар

арасындаѓы дєнекер тєрізді. Сол кμп ор-

талыќтардыњ бірі "Асаба" атты ќырѓыз

±лттыќ мєдени орталыѓы. Б±л орталыќ об-

лысымызда 2010 жылдан бастап ќана

ќ±рылды. Басшысы Ќанатбек Беделбеков

орталыќтыњ басты ж±мысы  ќырѓыз хал-

ќыныњ салт-дєст‰рін, тілін, мєдениетін

дєріптеп, т‰рлі мєдени шаралар ±йымдас-

тырып келеді. Десе де негізгі маќсаты

кμп±лтты  еліміздіњ   жастарын   отанс‰й-

гіштікке баулу. ¦лттар арасындаѓы дос-

тыќ пен бірлікті ныѓайту.

Ќазіргі уаќытта облысымызда 500-ге

жуыќ ќырѓыз ±лтыныњ μкілдері т±рады.

Газет бетіне ќала-

даѓы ќате жарнама-

лар жайында жазып,

суретке т‰сіріп сал-

дыќ. М±ндаѓы ойымыз

ана тілініњ мєр-те-

бесін кμтеріп, м±н-дай

бассыздыќќа жол

бермеу. Мемлекеттік

тілдіњ дєрежесін ойла-

май, ойына не келсе

соны жаза салатында-

рѓа ќандай да бір тос-

ќауыл ќою болатын.

Осы маќсатты кμз-деген біздер

облыстыќ тілдер басќармасына

хабарластыќ. Олар да μз тарап-

тарынан ќа-рап ќалмады. Ќазаќ

тіліне  немќ±райлы ќараѓан

жарнама беруші серіктестік бас-

шысына ескерту жасады. Енді

сол ескерту орындалды ма деп,

арнайы барып, ќарап шыќќан

едік. Ќуанып кеттік. Редакция

кμрсеткен ќате жазулар т‰гелі-

мен μзгертіліпті. Мысалы "Ара-

да ќозѓалыста бол дегеніњіз"

Айтолќын

    АЙЌАДАМОВА

Орталыќ ќызметкерлері  ±дайы олардыњ

т±рмыс жаѓдайларын тексеріп, кμмек

кμрсетеді. Орталыќ  ќ±рылѓаннан бері об-

лысымыздыњ мєдени-ќоѓамдыќ іс-шарала-

рына белсене ќатысуда. Мєселен, 2011

жылы Наурыз мерекесі ќарсањында μт-

кізілген "Киіз ‰йлер ќалашыѓы" байќау-

ында 3 орынѓа ие болса, одан кейінгі жылы

ж‰лделі Бас бєйгені ќанжыѓасына байла-

ды. Дєл сол жылы орталыќ ќызметкерлері

"Т‰рiк жазбалары" атты  кμрмеге ќатыс-

ты. Онда єйгілі "Манас", "Эр Тμшт‰к" ,

"Курманбек" , "Кожожаш", "Жањыл Мыр-

за" сияќты  ењбектерді кμрерменге ±сын-

ды.


Облысымызда  ж±мыс  атќарып    жат-

ќан ±лттыќ-мєдени орталыќ ќызметкер-

лерініњ арасында  "Ассамблея аруы" атты

с±лулыќ байќауында ќырѓыз орталыѓы-

ныњ намысын Г‰лназ Жаќыпбекова ќор-

ѓаѓан еді. Ол Бас бєйгені жєне "Кμрермен-

дер кμзайымы" номинациясы бойынша

марапатталып, кμпшілікті μзіне тєнті етті.

25 шілде Ќырѓыз халќыныњ мєдениет

к‰ні, 31 тамыз  Ќырѓыз халќыныњ тєуел-

сіздік к‰ні. Б±л мерекелерді ќырѓыз  ±лт-

тыќ-мєдени орталыѓы жыл сайын міндетті

т‰рде атап μтеді. Ел  Тєуелсіздігініњ 20 жыл-

дыѓына орай облысымызѓа ќонаќќа ќыр-

ѓыз халќыныњ  Асель Турдалиева и Гулна-

ра Кахарова секілді мєдениет ќайраткер-

лері, одан кейінгі жылдары Ќырѓыз елініњ

халыќ єртісі  Керим Турапов келіп  ар-

найы ќ±ттыќтаѓан еді. Олар Ќазаќстан-

даѓы халыќтар достастыѓына риза болды.

"Асаба" ±лттыќ-мєдени орталыѓы μзініњ

єлі жастыѓына ќарамастан біршама жеті-

стіктерге жетіп ‰лгерді жєне орталыќ

ќызметкерлерініњ айтуы бойынша м±ныњ

бєрі ‰лкен істерге апаратын  кішкентай

ќадамдардыњ бастамасы ѓана. Олар алда

єлі  де  кμп  жоспардыњ бар екенін алѓа

тартты.


СУРЕТТЕ:

СУРЕТТЕ:


СУРЕТТЕ:

СУРЕТТЕ:


СУРЕТТЕ: "Асаба" ±лттыќ-мєдени

 "Асаба" ±лттыќ-мєдени

 "Асаба" ±лттыќ-мєдени

 "Асаба" ±лттыќ-мєдени

 "Асаба" ±лттыќ-мєдени

орталыѓында.

орталыѓында.

орталыѓында.

орталыѓында.

орталыѓында.Айтолќын

    АЙЌАДАМОВА

 

Облыс орталыѓындаѓыЌостанай мемлекеттік

педагогикалыќ

институтында Ќазаќ

хандыѓыныњ 550

жылдыѓына  арналѓан

"Ењселі Елім" деп

аталатын  студенттер

арасында облыстыќ

дєст‰рлі єн

орындаушылар мен

к‰йшілер байќауы болып

μтті.

Байќауѓа  аймаќтаѓы  жоѓа-

ры жєне орта білім беру  оќу

орындарыныњ  талапты да

μнерлі студент жастары ќаты-

сып, μздерініњ баќтарын сына-

ды. ¤нер сайысы ‰ш номина-

ция бойынша μтті, дєст‰рлі єн,

жыр-терме жєне к‰й.

Байќау барысында байќаѓа-

нымыз,  ќазаќтыњ  ќара дом-

бырасынан к‰й тμккен,

єуелетіп дєст‰рлі єнде-

рімізді шырќаѓан, тμгіл-

тіп  жыр-термені айт-

ќан жастарымыз бар-

шылыќ екен. ¤нерпаз

жастарымыз  Ќ±рман-

ѓазыныњ "Ќайран ше-

шем", "Тμрем±рат",

Н±рхан Ахметбековтыњ

"Жењіс" жєне таѓы бас-

ќа к‰йлерді тμгілтіп

домбырамен шертсе,

халыќ аќындарыныњ

небір термелері мен

єндерін  орындады. Бір-

бірінен асып т‰спесе,

кем емес.  Єншілеріміз-

ге, к‰йшілерімізге, тер-

мешілерімізге кμрер-

мен ќауым да ќошемет

кμрсетіп, ду ќол шапа-

лаќтап отырды. Сонымен, μнер

байќауыныњ ќорытындысы

бойынша  бірінші орынды  к‰й

тартудан  ЌМПИ  студенті

Жас±лан Намиялы, жыр-тер-

меден А. Байт±рсынов атын-

даѓы ЌМУ студенті Н±рс±лтан

Ќасым,  дєст‰рлі єннен ЌМПИ

студенті Ботагμз Базар жењіп

алды.

СУРЕТТЕ: байќауѓа ќаты-

сушылардыњ бір тобы.

Суретті т‰сірген Баѓдат

АХМЕТБЕКОВ.

Г‰лназым

    САЃИТОВА

  

Єуелеген єн,

Єуелеген єн,

Єуелеген єн,

Єуелеген єн,

Єуелеген єн,

         к‰мбірлеген к‰й

         к‰мбірлеген к‰й

         к‰мбірлеген к‰й

         к‰мбірлеген к‰й

         к‰мбірлеген к‰й

Газеттіњ келесі саны 5 мамыр, сейсенбі  к‰ні шыѓады

ЖАЗЫЛЃАН ЖАЙДЫЊ

                          ЖАЊЃЫРЫЃЫ

"Ќозѓалыс – б±л μмір!",  болып-

ты. "¤зініњ жаќынын к‰т!" де-

геніміз "Жаќындарыњызды

аялањыз" болып жμнге келіпті.

Б±л м‰мкін єлі бастамасы

болар. "Кμп т‰кірсе – кμл" деген.

Баршамыз ж±мыла біріксек ќате

жазулер т‰бегейлі д±рысталар.

Бірігейік, ќазаќ тілініњ жанашыр-

лары.

СУРЕТТЕРДЕ: ќатесі мен

д±рысы.

¤НЕР

Техникалыќ себептерге байланысты апталыќ телебаѓдарла-

ма газеттіњ 5 мамыр, сейсенбі к‰нгі санында жарияланады. Кел-

тірілген ыњѓайсыздыќтар ‰шін оќырмандардан кешірім с±раймыз.

т‰зелді

т‰зелді


т‰зелді

т‰зелді


т‰зелді

Ќате жазулар

Ќате жазулар

Ќате жазулар

Ќате жазулар

Ќате жазуларОќырман назарына!

Document Outline

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет