№47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдырPdf көрінісі
бет4/10
Дата22.12.2016
өлшемі19,06 Mb.
#15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.Жантай

Шені – старшина, 1916 жылы туѓан,

Семиозер аудандыќ єскери комиссариа-

ты арќылы 1939 жылы єскерге шаќыры-

лады.

Енді марапат параќшаларынан шаѓын‰зінділер келтірейік: «ІІ Беларусь майда-

ны 3 мотоатќыштар батальоны ќ±рамын-

даѓы старшина Тμлепбергенов μзін μжет

жєне Отанына берілген Ќызыл Армия жа-

уынгері ретінде кμрсетті. Єскери сапта ол

‰немі алдыњѓы ќатарда болып, μзгелерге

‰лгі кμрсетті. Цеханово ќаласына кіребе-

рісте жаудыњ минометтері бет ќаратпады,

батальонныњ алѓа басуын тежеді. Тμлеп-

бергенов автоматшылар бμлімшесімен

бірге,  жаудыњ атыс н‰ктелерін барлап, т‰н

жамылып, олардыњ к‰лін кμкке ±шырды».

Осынау ерлігі ‰шін Жантай «Ќызыл

Ж±лдыз» орденімен марапатталды.

«ІІ Украйн майданы 67 механикаланды-

рылѓан бригада ќ±рамындаѓы 3 мотоатќ-

ыштар батальоны минометшілер батере-

ясыныњ старшинасы Тμлепберген

бμлімшені оќ-дєрі, азыќ-т‰лікпен іркіліссіз

ќамтамасыз етті.

Ќысылтаяњ шаќта жаудыњ ќару-жараќ

ќоймасыныњ ‰ш к‰зетшісініњ кμзін жойып,

бμлімшені ќажетті оќ-дєрімен ќамтамасыз

етті».


Осы ерлігі ‰шін «Жауынгерлік ерлігі

‰шін» медалін алады.

Таѓы да бір награда параќшасындаѓы

жазу:


«1945 жылдыњ 15 наурызында жау

Н.шоќысы ‰шін жанталаса к‰реседі, к‰шті

артиллериялыќ-минометтік  жєне пуле-

меттік оќ жаудырады. Осынау сєтте стар-

шина Тμлепбергенов бір ќалтарыстаѓы

жаудыњ атыс н‰ктесін  ањѓарады. Дєл сол

н‰ктеге оќ жаудырып, ‰нін μшіреді. Сμйтіп

біздіњ єскерге алѓа ±мтылуѓа жол ашады».

Осы операция ‰шін екінші «Ќызыл

Ж±лдыз» орденін алады.

Соѓыстан Жењіспен оралѓан майдангер

Таран ауданында халыќќа білім беру са-

ласында жемісті ењбек етеді, ±лаѓатты

±рпаќ μсіріп, абыройѓа бμленеді.СУРЕТТЕРДЕ: Битілеу Тμлепбергенов

жєне Жантай Тμлепбергенов.

(Суреттер Ќадамбаевтардыњ отба-

сылыќ м±раѓатынан алынды).

Сєлім

   МЕЊДІБАЙ

немесе майдангерлер Битілеу жєне Жантай

Тμлепбергеновтер туралы сыр

Байѓоныс

Байѓоныс

Байѓоныс

Байѓоныс

Байѓоныс

ата

ата

ата

ата

ата

Жμнелтті бата беріп

анам байѓ±с...

нен єкеден жетім ќалып μмірдіњ кμп бей-

нетін кμргендігі ме білмеймін, єкем 52 жа-

сында д‰ниеден ерте  μтті. Сол кезде ба-

лаларыныњ алды 15-те, кейінгілері 4 жас-


єндері болып т±р. Єніне ±йќас-

тырып, маѓынасы тар сμз жазды-

рады. Ал б±рын біз мыќты-мыќ-

ты аќындарѓа жаздырып, єр сμзге

мєн беруге тырысатынбыз.

– Сіздіњ єндеріњізбен ер

– Сіздіњ єндеріњізбен ер

– Сіздіњ єндеріњізбен ер

– Сіздіњ єндеріњізбен ер

– Сіздіњ єндеріњізбен ер

жеттік. Єн шыѓарып, єн айтуды

жеттік. Єн шыѓарып, єн айтуды

жеттік. Єн шыѓарып, єн айтуды

жеттік. Єн шыѓарып, єн айтуды

жеттік. Єн шыѓарып, єн айтуды

єрі ќарай жалѓастыра бересіз

єрі ќарай жалѓастыра бересіз

єрі ќарай жалѓастыра бересіз

єрі ќарай жалѓастыра бересіз

єрі ќарай жалѓастыра бересіз

бе?

бе?


бе?

бе?


бе?

–Міндетті т‰рде. ¤йткені

мен ењ алѓашќы ќадамымды єн

айтудан бастадым.  Сонау жастыќ

шаќтан Ќазаќ радиосыныњ єн-

шісі  болдым. Сол уаќыттан бас-

тап єн айту меніњ μміріме айнал-

29 сєуір 2015 жыл

9

– Ескендір аѓа, ењ алдымен– Ескендір аѓа, ењ алдымен

– Ескендір аѓа, ењ алдымен

– Ескендір аѓа, ењ алдымен

– Ескендір аѓа, ењ алдымен

сізді мерейтойыњызбен ќ±т-

сізді мерейтойыњызбен ќ±т-

сізді мерейтойыњызбен ќ±т-

сізді мерейтойыњызбен ќ±т-

сізді мерейтойыњызбен ќ±т-

тыќтаймын! Игі сапармен Ќос-

тыќтаймын! Игі сапармен Ќос-

тыќтаймын! Игі сапармен Ќос-

тыќтаймын! Игі сапармен Ќос-

тыќтаймын! Игі сапармен Ќос-

танай жеріне де келіп ќалды-

танай жеріне де келіп ќалды-

танай жеріне де келіп ќалды-

танай жеріне де келіп ќалды-

танай жеріне де келіп ќалды-

њыз. Б±л алѓаш келуіњіз емес

њыз. Б±л алѓаш келуіњіз емес

њыз. Б±л алѓаш келуіњіз емес

њыз. Б±л алѓаш келуіњіз емес

њыз. Б±л алѓаш келуіњіз емес

шыѓар?

шыѓар?


шыѓар?

шыѓар?


шыѓар?

– ‡лкен рахмет. Жоќ, бірін-

ші келуім емес. Б±рын 70-ші

жылдары Торѓай облысы болып

т±рѓан кезде Арќалыќќа алѓа-

шќы конференцияѓа келгенмін.

Дєл ќай жылы екені есімде жоќ,

бір-екі рет келгенмін.  Ќостанай

астыќты μлкесі тањсыќ емес.

– Осы "Меніњ Ќазаќстаным"

– Осы "Меніњ Ќазаќстаным"

– Осы "Меніњ Ќазаќстаным"

– Осы "Меніњ Ќазаќстаным"

– Осы "Меніњ Ќазаќстаным"

пойыздаѓы іссапарыњыз бір айѓа

пойыздаѓы іссапарыњыз бір айѓа

пойыздаѓы іссапарыњыз бір айѓа

пойыздаѓы іссапарыњыз бір айѓа

пойыздаѓы іссапарыњыз бір айѓа

созылатыны рас па?

созылатыны рас па?

созылатыны рас па?

созылатыны рас па?

созылатыны рас па?

– Ия, бір ай деп жоспарлап

келдік. ¤нер с‰йетін халыќтыњ

ыќыласы ‰шін бєріне де кμнуге

дайынбыз. Дарико екеуміз єл-

єзір жалыѓа ќойѓан жоќпыз.

– Сіз екі заманныњ кує-

– Сіз екі заманныњ кує-

– Сіз екі заманныњ кує-

– Сіз екі заманныњ кує-

– Сіз екі заманныњ кує-

г е р і с і з .   О с ы   е к і   з а м а н н ы њ

г е р і с і з .   О с ы   е к і   з а м а н н ы њ

г е р і с і з .   О с ы   е к і   з а м а н н ы њ

г е р і с і з .   О с ы   е к і   з а м а н н ы њ

г е р і с і з .   О с ы   е к і   з а м а н н ы њ

ішінде ж‰регіњізге жаќыны

ішінде ж‰регіњізге жаќыны

ішінде ж‰регіњізге жаќыны

ішінде ж‰регіњізге жаќыны

ішінде ж‰регіњізге жаќыны

немесе кμњіліњізге жаќпайты-

немесе кμњіліњізге жаќпайты-

немесе кμњіліњізге жаќпайты-

немесе кμњіліњізге жаќпайты-

немесе кμњіліњізге жаќпайты-

ны деп нені айтуѓа болады?

ны деп нені айтуѓа болады?

ны деп нені айтуѓа болады?

ны деп нені айтуѓа болады?

ны деп нені айтуѓа болады?

– Енді тєуелсіздік алѓан жыл-

дардан бергі, μнер адамдарына та-

ќырып тањдау еркіндігі туды. Ал

б±рын міндетті т‰рде партияны

жырлау керек болды. Біраќ

ќазір єр нєрсеге еліктеумен бір

баѓытты жоѓалтып бара жатыр-

мыз. Б±рынѓы композиторлар-

дыњ негізгі желісі халыќ єндері

болѓан еді. Жастарымыздыњ

ќазіргі ќызыѓушылыѓы шет ел

ды. Кейіннен 21 жа-

сымда алѓашќы

"Анаѓа сєлем" атты

єнімді жаздырдым.

Ќазір єн айтуды

μзіммен бірге ќатар

алып келе жатырмын.

Єншілік пен компо-

зиторлыќты ќосу

меніњ басты маќса-

тым болды. Соѓан ќол

жеткізіп отырѓан

жайым бар.

– Адамныњ μмірі

– Адамныњ μмірі

– Адамныњ μмірі

– Адамныњ μмірі

– Адамныњ μмірі

μкінішсіз μтпейді.

μкінішсіз μтпейді.

μкінішсіз μтпейді.

μкінішсіз μтпейді.

μкінішсіз μтпейді.

С і з   н е   н є р с е г е

С і з   н е   н є р с е г е

С і з   н е   н є р с е г е

С і з   н е   н є р с е г е

С і з   н е   н є р с е г е

μкінесіз?

μкінесіз?

μкінесіз?

μкінесіз?

μкінесіз?

– Уаќыттыњ тез

μтіп, жасымныњ

‰лкейіп бара жатќа-

нына μкінемін. Басќа

μкініш жоќ. ¤неріме

де, халќыма да риза-

мын.

– Єн жазу деген к‰й талѓай-– Єн жазу деген к‰й талѓай-

– Єн жазу деген к‰й талѓай-

– Єн жазу деген к‰й талѓай-

– Єн жазу деген к‰й талѓай-

тын, аќылдан гμрі ж‰ректіњ ісі.

тын, аќылдан гμрі ж‰ректіњ ісі.

тын, аќылдан гμрі ж‰ректіњ ісі.

тын, аќылдан гμрі ж‰ректіњ ісі.

тын, аќылдан гμрі ж‰ректіњ ісі.

Сіз ‰шін  ењ бір ќолайлы, шы-

Сіз ‰шін  ењ бір ќолайлы, шы-

Сіз ‰шін  ењ бір ќолайлы, шы-

Сіз ‰шін  ењ бір ќолайлы, шы-

Сіз ‰шін  ењ бір ќолайлы, шы-

ѓармашылыѓыњызѓа шабыт бе-

ѓармашылыѓыњызѓа шабыт бе-

ѓармашылыѓыњызѓа шабыт бе-

ѓармашылыѓыњызѓа шабыт бе-

ѓармашылыѓыњызѓа шабыт бе-

ретін маусым бар ма?

ретін маусым бар ма?

ретін маусым бар ма?

ретін маусым бар ма?

ретін маусым бар ма?

– Мен ‰шін кμктем мезгілі

шыѓармашылыѓыма ауыр тиеді.

Осындай уаќыттарда м±њды

д‰ниелер кμп шыѓуы м‰мкін. Ал

біраќ кμбірек жаным ±нататыны

к‰з айлары. Т‰н ортасынан

ауѓанда, жауынды кезде,  к‰зде

адам кμњілініњ елегізитін шаќта-

ры кμбірек.

– Осы заманѓа лайыќты єн

– Осы заманѓа лайыќты єн

– Осы заманѓа лайыќты єн

– Осы заманѓа лайыќты єн

– Осы заманѓа лайыќты єн

жаздым деп ойлайсыз  ба?

жаздым деп ойлайсыз  ба?

жаздым деп ойлайсыз  ба?

жаздым деп ойлайсыз  ба?

жаздым деп ойлайсыз  ба?

– Єрине, μздеріњіз білетін

ќысќы олимпиаданыњ єн±ранын

жаздым. Одан μзге ќ±рылысшы-

лардыњ єн±ранын, "Дос тілегі"

жєне т.б., кμптеген єндерім бар.

Біржан ±лымныњ т±њѓышы Зере-

ге арнап жазѓан жања єнім де бар.

– Оќыдыќ: Оралдаѓы ќазаќ

– Оќыдыќ: Оралдаѓы ќазаќ

– Оќыдыќ: Оралдаѓы ќазаќ

– Оќыдыќ: Оралдаѓы ќазаќ

– Оќыдыќ: Оралдаѓы ќазаќ

драма театрындаѓы мерейтой-

драма театрындаѓы мерейтой-

драма театрындаѓы мерейтой-

драма театрындаѓы мерейтой-

драма театрындаѓы мерейтой-

л ы ќ   к о н ц е р т і њ і з д е   " А н а ѓ а

л ы ќ   к о н ц е р т і њ і з д е   " А н а ѓ а

л ы ќ   к о н ц е р т і њ і з д е   " А н а ѓ а

л ы ќ   к о н ц е р т і њ і з д е   " А н а ѓ а

л ы ќ   к о н ц е р т і њ і з д е   " А н а ѓ а

сєлем" єніњізді  єуелете   шыр-

сєлем" єніњізді  єуелете   шыр-

сєлем" єніњізді  єуелете   шыр-

сєлем" єніњізді  єуелете   шыр-

сєлем" єніњізді  єуелете   шыр-

ќаѓаныњызда лыќ толѓан кμрер-

ќаѓаныњызда лыќ толѓан кμрер-

ќаѓаныњызда лыќ толѓан кμрер-

ќаѓаныњызда лыќ толѓан кμрер-

ќаѓаныњызда лыќ толѓан кμрер-

мен ќауым да шабыттана  ќосы-

мен ќауым да шабыттана  ќосы-

мен ќауым да шабыттана  ќосы-

мен ќауым да шабыттана  ќосы-

мен ќауым да шабыттана  ќосы-

ла шырќапты. Сіз: "Мен б±л

ла шырќапты. Сіз: "Мен б±л

ла шырќапты. Сіз: "Мен б±л

ла шырќапты. Сіз: "Мен б±л

ла шырќапты. Сіз: "Мен б±л

єнді жиырма бір жасымда жаз-

єнді жиырма бір жасымда жаз-

єнді жиырма бір жасымда жаз-

єнді жиырма бір жасымда жаз-

єнді жиырма бір жасымда жаз-

ѓан екенмін. Апырмай, уаќыт

ѓан екенмін. Апырмай, уаќыт

ѓан екенмін. Апырмай, уаќыт

ѓан екенмін. Апырмай, уаќыт

ѓан екенмін. Апырмай, уаќыт

неткен ж‰йрік десењші. Ол

неткен ж‰йрік десењші. Ол

неткен ж‰йрік десењші. Ол

неткен ж‰йрік десењші. Ол

неткен ж‰йрік десењші. Ол

кезде бозбала Ескендір едім

кезде бозбала Ескендір едім

кезде бозбала Ескендір едім

кезде бозбала Ескендір едім

кезде бозбала Ескендір едім

ѓой" деп бір толќыпсыз. Ж‰рек-

ѓой" деп бір толќыпсыз. Ж‰рек-

ѓой" деп бір толќыпсыз. Ж‰рек-

ѓой" деп бір толќыпсыз. Ж‰рек-

ѓой" деп бір толќыпсыз. Ж‰рек-

жарды осы єн Сіз ‰шін бєрінен

жарды осы єн Сіз ‰шін бєрінен

жарды осы єн Сіз ‰шін бєрінен

жарды осы єн Сіз ‰шін бєрінен

жарды осы єн Сіз ‰шін бєрінен

ќымбат па?

ќымбат па?

ќымбат па?

ќымбат па?

ќымбат па?

– Ќымбат екені рас.Біраќ мен

‰шін єр єнім μзінше ыстыќ,

μзінше ќымбат. Б‰гінде ел

єн±рандай айтатын "Атамекенім"

б±л жолы да тоќтаѓан жерде ал-

дымнан шыѓып, алдымен айты-

лып жатыр. Одан артыќ баќыт

бар ма?


Сμз реті келіп т±р айта ке-

тейін. Орал ќаласында  екі жыл-

да бір меніњ єндерімді орындау-

шылардыњ халыќаралыќ "Атаме-

кен" фестивалі μтіп т±рады. Осы-

дан екі жылдардыњ бірінде  сол

фестивальде ертедегі жазѓан

"Ќостанайым" деген єнім алдым-

нан шыќќанда тањѓалдым.  Соны

ќостанайлыќ єнші орындамаѓан-

да ±мытып кететіндей екенмін.

¤з єніммен μзім ќайта ќауышып,

жања єн шыѓарѓандай мєз бол-

дым.


ОРАЙЛЫ ЄЊГІМЕ

Ескендір ХАСАНЃАЛИЕВ:

– Сіздіњ радиодан берген

– Сіздіњ радиодан берген

– Сіздіњ радиодан берген

– Сіздіњ радиодан берген

– Сіздіњ радиодан берген

с±хбатыњызда балыќ аулау,

с±хбатыњызда балыќ аулау,

с±хбатыњызда балыќ аулау,

с±хбатыњызда балыќ аулау,

с±хбатыњызда балыќ аулау,

тіпті Ќостанай μњірінен, μзен-

тіпті Ќостанай μњірінен, μзен-

тіпті Ќостанай μњірінен, μзен-

тіпті Ќостанай μњірінен, μзен-

тіпті Ќостанай μњірінен, μзен-

кμлініњ жаѓасынан аулауды ар-

кμлініњ жаѓасынан аулауды ар-

кμлініњ жаѓасынан аулауды ар-

кμлініњ жаѓасынан аулауды ар-

кμлініњ жаѓасынан аулауды ар-

мандайды екенсіз.

мандайды екенсіз.

мандайды екенсіз.

мандайды екенсіз.

мандайды екенсіз.

– Сонда да айтќам. Алдымен

мынаны, сонау балалыќ шаќтаѓы

бір  ќызыќ  оќиѓаны  айтайын.

Бастауыш мектепте оќитын

кезім. Жазѓы демалыста су жа-

ѓалап, ќармаќ салатын єуестігім

бар.

К‰ндердіњ бір к‰ні балыќаулауѓа барып, ќара кешке дейін

отырѓаным естен кетпейді. К‰н

кμкжиекке таѓан шаќта кенет

ќармаѓыммен мені ќоса  бір к‰ш

ж±лќып алып с‰йреп барады.

Ќармаќтан айырылмаймын, тас

ќып ±стап алѓам. Ж‰зу білетінім

ќандай жаќсы. Біраз уаќыттан

кейін бір жерге барѓанда тоќта-

дыќ. Ќарасам,  біздіњ жаќта бо-

латын 10 келілік  алаб±ѓа ќарма-

ѓыма ќауыпты. ‡йге єрењ

с‰йретіп алып келдім-ау. Ќазір

содан ба, басќадан ба, жасым  75-

тен асса да балыќ аулаѓым келіп

т±рады. Ќостанай μњіріндегі μзен

-кμлдерініњ бірініњ жаѓасында

отырып балыќ ауласам деп ар-

мандаймын. Бір байќап-т‰йгенім,

балыќ аулау кезінде былайѓы

д‰ниеніњ бєрін ±мытып, есіл-дер-

тіњмен берілесіњ. Ќалтќыдан кμз

айырмай, су бетін барлап отырып,

адам тμзімділікті ‰йренеді. Мінез-

ќ±лќыња да тигізер єсері бар-ау.

Сабырлы, байсалды да парасатты

болуѓа септігі бар ма дейсіњ. Ту-

ѓан еліміздіњ т‰рлі μњірлерінде

болып ж‰рмін.  Жетісу, кербез

с±лу Кμкшетау , Сыр μњірі, біраќ

Ќостанайѓа былай жолым

т‰спепті.

– Ќ±дай сєтін салса, ол да

– Ќ±дай сєтін салса, ол да

– Ќ±дай сєтін салса, ол да

– Ќ±дай сєтін салса, ол да

– Ќ±дай сєтін салса, ол да

болар. Ал енді ж±рттыњ кμз ал-

болар. Ал енді ж±рттыњ кμз ал-

болар. Ал енді ж±рттыњ кμз ал-

болар. Ал енді ж±рттыњ кμз ал-

болар. Ал енді ж±рттыњ кμз ал-

дында ж‰ргеніњізбен, єр адам-

дында ж‰ргеніњізбен, єр адам-

дында ж‰ргеніњізбен, єр адам-

дында ж‰ргеніњізбен, єр адам-

дында ж‰ргеніњізбен, єр адам-

ныњ жеке басыныњ μзіне тєн

ныњ жеке басыныњ μзіне тєн

ныњ жеке басыныњ μзіне тєн

ныњ жеке басыныњ μзіне тєн

ныњ жеке басыныњ μзіне тєн

ортасы болады. Аралас-ќ±ралас

ортасы болады. Аралас-ќ±ралас

ортасы болады. Аралас-ќ±ралас

ортасы болады. Аралас-ќ±ралас

ортасы болады. Аралас-ќ±ралас

дегендей..

дегендей..

дегендей..

дегендей..

дегендей..

– Мен  задында ќарапайым-

мын, аспай-таспаймын.  Кісі жа-

тырќамаймын.

Меніњ  отбасылыќ достарым

μнер адамдары емес. Кμбі басќа

мамандыќ иелері. Арасында

ќ±рдас-замандастарым да бар.

Кμптен бері Бибіг‰л Тμлегено-

вамен апаймен араласамын. Ер-

мек Серкебаев, Майра Ілиясова-

лар отбасымныњ достары десем

де болады. Дарико апайыњ сон-

дай ортаныњ сєніне айналѓан.

Жењгењ екі ќызы мен Біржаны-

ныњ соњында бойжеткізіп-ер-

жеткізіп дегендей отбасыныњ бар

береке-мерекесініњ тізгіні ќолы-

нан т‰спеген кісі.

– Осы єр адамныњ  μзіне тєн

– Осы єр адамныњ  μзіне тєн

– Осы єр адамныњ  μзіне тєн

– Осы єр адамныњ  μзіне тєн

– Осы єр адамныњ  μзіне тєн

бір єуес тірлігі бо-

бір єуес тірлігі бо-

бір єуес тірлігі бо-

бір єуес тірлігі бо-

бір єуес тірлігі бо-

лады. Сізде ше ?

лады. Сізде ше ?

лады. Сізде ше ?

лады. Сізде ше ?

лады. Сізде ше ?

– Галстук жаќ-

сы кμремін. Киім

сататын д‰кенге

кіргенде жаќсы

галстук іздеймін,

кμрсем лезде сатып

ала ќоямын. Ќызыл

галстук, аќ кμйлек

– меніњ образым.

Шетелден алѓан гал-

стуктер 20-дан ас-

там .

Гардеробымда±зын саны ж‰зге

жетіп ќалатын шы-

ѓар.

Ал енді деніњ сау,сергек ж‰ру – ол

к‰нделікті  айналы-

сатын єдетім. Же-

њіл гимнастикамен

ш±ѓылданамын. Де-

неніњ ќ±рыс-т±ры-

сын єбден жазып

алѓанша тынбай-

мын.

– Раќмет!– Раќмет!

– Раќмет!

– Раќмет!

– Раќмет!

ЌР Мемлекеттік сыйлыѓыныњ лауреаты, ЌР халыќ єртісі

Ескендір Хасанѓалиев пен "Ќостанай тањы" газетініњ

Директор - Бас редакторы, Ќазаќстанныњ Ќ±рметті жорналисі

Жан±заќ Аязбековтыњ с±хбаты

Ескендір Хасанѓалиев  1940 жылы

Ескендір Хасанѓалиев  1940 жылы

Ескендір Хасанѓалиев  1940 жылы

Ескендір Хасанѓалиев  1940 жылы

Ескендір Хасанѓалиев  1940 жылы

туѓан.  Єнші, композитор,

туѓан.  Єнші, композитор,

туѓан.  Єнші, композитор,

туѓан.  Єнші, композитор,

туѓан.  Єнші, композитор,

Ќазаќстан Композиторлар

Ќазаќстан Композиторлар

Ќазаќстан Композиторлар

Ќазаќстан Композиторлар

Ќазаќстан Композиторлар

одаѓыныњ м‰шесі,  Ќазаќстан

одаѓыныњ м‰шесі,  Ќазаќстан

одаѓыныњ м‰шесі,  Ќазаќстан

одаѓыныњ м‰шесі,  Ќазаќстан

одаѓыныњ м‰шесі,  Ќазаќстан

комсомол сыйлыѓыныњ лауреаты,

комсомол сыйлыѓыныњ лауреаты,

комсомол сыйлыѓыныњ лауреаты,

комсомол сыйлыѓыныњ лауреаты,

комсомол сыйлыѓыныњ лауреаты,

Ќазаќстанныњ Халыќ єртісі,  Орта

Ќазаќстанныњ Халыќ єртісі,  Орта

Ќазаќстанныњ Халыќ єртісі,  Орта

Ќазаќстанныњ Халыќ єртісі,  Орта

Ќазаќстанныњ Халыќ єртісі,  Орта

Азия Халыќ академиясыныњ

Азия Халыќ академиясыныњ

Азия Халыќ академиясыныњ

Азия Халыќ академиясыныњ

Азия Халыќ академиясыныњ

академигі, "Ќ±рмет" орденініњ

академигі, "Ќ±рмет" орденініњ

академигі, "Ќ±рмет" орденініњ

академигі, "Ќ±рмет" орденініњ

академигі, "Ќ±рмет" орденініњ

иегері.

иегері.


иегері.

иегері.


иегері.

1970 жылы  Ескендір

1970 жылы  Ескендір

1970 жылы  Ескендір

1970 жылы  Ескендір

1970 жылы  Ескендір

Хасанѓалиев Ќазаќстанныњ

Хасанѓалиев Ќазаќстанныњ

Хасанѓалиев Ќазаќстанныњ

Хасанѓалиев Ќазаќстанныњ

Хасанѓалиев Ќазаќстанныњ

μнер делегациясы ќ±рамында

μнер делегациясы ќ±рамында

μнер делегациясы ќ±рамында

μнер делегациясы ќ±рамында

μнер делегациясы ќ±рамында

Швецияѓа барады. Стокгольм

Швецияѓа барады. Стокгольм

Швецияѓа барады. Стокгольм

Швецияѓа барады. Стокгольм

Швецияѓа барады. Стокгольм

ќаласында μткен концертте

ќаласында μткен концертте

ќаласында μткен концертте

ќаласында μткен концертте

ќаласында μткен концертте

"Атамекен" єнін шырќаѓанда

"Атамекен" єнін шырќаѓанда

"Атамекен" єнін шырќаѓанда

"Атамекен" єнін шырќаѓанда

"Атамекен" єнін шырќаѓанда

Ескендір Хасанѓалиевке

Ескендір Хасанѓалиевке

Ескендір Хасанѓалиевке

Ескендір Хасанѓалиевке

Ескендір Хасанѓалиевке

жергілікті халыќ ‰лкен

жергілікті халыќ ‰лкен

жергілікті халыќ ‰лкен

жергілікті халыќ ‰лкен

жергілікті халыќ ‰лкен

ќошемет кμрсетеді. Концерт

ќошемет кμрсетеді. Концерт

ќошемет кμрсетеді. Концерт

ќошемет кμрсетеді. Концерт

ќошемет кμрсетеді. Концерт

аяќталѓан бойда, єншіні сол

аяќталѓан бойда, єншіні сол

аяќталѓан бойда, єншіні сол

аяќталѓан бойда, єншіні сол

аяќталѓан бойда, єншіні сол

жердегі ќандас бауырлар

жердегі ќандас бауырлар

жердегі ќандас бауырлар

жердегі ќандас бауырлар

жердегі ќандас бауырлар

ќоршап алып "Атамекен" єніне

ќоршап алып "Атамекен" єніне

ќоршап алып "Атамекен" єніне

ќоршап алып "Атамекен" єніне

ќоршап алып "Атамекен" єніне

ќатты толќып, кμздеріне жас

ќатты толќып, кμздеріне жас

ќатты толќып, кμздеріне жас

ќатты толќып, кμздеріне жас

ќатты толќып, кμздеріне жас

алѓан екен.

алѓан екен.

алѓан екен.

алѓан екен.

алѓан екен.


10

29 сәуір  2015 жыл

–  Құрметті  Қайсар,  өзіңнің  құтханаңа 

қош келдің!

– Рахмет. Қара шаңырағымды сағынып 

келдім. Ғимарат қабырғасындағы Мұхамед-

жан Сералинге, Бейімбет Майлинге, Бақыт-

жан  Жангисинге  орнатылған  ескерткіш 

тақталар  көзіме  оттай  басылды.  Мен  сол 

Бақытжан ағамнан бата алып, бағым ашылған 

«баламын». Бәкең сияқты адамгершілігі мол, 

қабілетті жастарды дөп басып тани білетін, 

қамқор да талапшыл ұстаз-тәлімгердің ал-

дынан өткенім – басты бақытым. 

Редакцияның  бүгінгі  басшылығы,  бас 

редакторы Жанұзақ Аязбеков сол Бәкеңді, 

басқа  да  редакция  ардагерлерін  ерекше 

құрмет тұтады екен. Мен оны ғимарат ішіне 

ілінген тарихи суреттерден, айшықты стенд-

терден аңғардым.

–  Қайсар,  сен  кезінде  Алматы  жоға-

ры  партия  мектебінде  осы  Жанұзақ Аяз-

бекұлымен бірге оқыған екенсің...

– Иә, ол да бір дәурен. Ол мектептің бер-

гені аз емес. Жәкең менің қара шаңырағы-

ма  басшы  болып  келгенде  құтты  болсын 

айттым. Мен бүгіндер Астанада тұрсам да 

«Қостанай таңын» жіті қадағалаймын. Қазір 

оған жан-жақты мүмкіндік бар, газеттің сай-

ты – таңдау лы сайттардың бірі. Содан мен 

былтыр облыстың бүкіл қалалары мен аудан-

дарында өткен «Қостанай таңының» күндері 

туралы мағлұматтармен таныстым. Әсіресе 

Жанкелдин, Аманкелді, Арқалық аудандарын-

да өткен шараларға ерекше назар салдым. 

Өйткені кеше ғана мен сол өңірдің тынысын 

жазып, тіршілігіне ерекше араласқан адам-

мын ғой. Оның үстіне редакция ұйымдасты-

рған Би-ағаңның 120 жылдығына арналған 

мүшайра да жемісті болыпты. Жастар жағы 

«Домбыра-думан»  кешін  қыздырыпты.  Га-

зеттің «Қостанай ақшамы» қосымшасы да 

ерекше жаңалық екен.

Соңғы бір-екі жылда жақсы өріс алған 

«Қостанай  таңының  кітапханасы»  серия-

сымен шыққан кітаптар да оқырмандарын 

тауыпты. Кезінде өзіңнің қаламыңнан туған 

осы сериямен шыққан үш кітап – «Тұмары-

мыз-Түркістан», «Біздің елдің жігіттері», «Ар-

мысың, Алтын таң» туындыларыңа «Егемен 

Қазақстан» газетіне пікір жазғаным да бар. 

Сол еңбегің үшін Қостанай Меценаттар клу-

бының «Қазына» сыйлығын алыпсың, құтты 

болсын! «Қостанай қаласының Құрметті аза-

маты» атағын алды деп естігенде шын жүрек-

тен қуанған жанның бірі өзіммін. Өйткені сен 

осы қара шаңырақта тапжылмай қырық бес 

жыл еңбек етеді екенсің. Және кешегі ұста-

зымыз Бәкең салған жолды ұстанып жүрген 

әріптесіміздің бірі де өзіңсің.

«Қостанай таңы» кітапханасы» сериясын 

Жанұзақ та жақсы жалғастырып, «Ағайын-

ның арасы...» атты әдемі кітап жазыпты. Бұл 

туындыдағы көптеген эсселерді мен бұрын 

газет сайтынан оқып, тәнті болып едім. Енді 

Жәкең сол кітабын сыйға тартты. 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет