Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы


Үміткердің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындауPdf көрінісі
бет3/20
Дата18.03.2017
өлшемі1,09 Mb.
#10020
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Үміткердің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау
конкурсына қатысуға арналған сауалнамасы/
Анкета претендента для участия в конкурсе на присуждение
международной стипендии «Болашак»
____________________________________________________
Тегі/фамилия Аты/Имя/Әкесінің аты/Отчество (болған жағдайда/при
наличии)
(жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес/согласно документу,
удостоверяющему личность)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Сурет
3,5*4,5
(міндетті түрде/
обязательно)
Ел
страна
___________________________________________________________
(Болжанып отырған оқу/тағылымдамадан өту елін көрсетіңіз/
Укажите предполагаемую страну обучения/прохождения стажировки)
Оқу тілі
Язык обучения
___________________________________________________________
(Болжанып отырған оқу/тағылымдамадан өту тілін көрсетіңіз/
Укажите предполагаемый язык обучения/прохождения стажировки)
Оқу
бағдарламасы/тағылымдама
Программа
обучения/стажировка
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Мамандық
Специальность
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін басым
мамандықтар тізбесіне сәйкес мамандықтың толық атауы және коды/
Полное наименование специальности и код согласно Перечню
приоритетных специальностей для присуждения международной
стипендии «Болашак»)
Шетелдегі жоғары оқу
орны/шетелдік ұйым
Высшее учебное заведение за
рубежом/зарубежная
организация
___________________________________________________________
(Шетелдік жоғары оқу орындарына/мекемелерге оқу/тағылымдамадан өту
үшін өз беттерімен түскен тұлғалар толтырады
Заполняется лицами, самостоятельно поступившими в зарубежные
вузы/организации на академическое обучение/для прохождения
стажировки)
«Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде академиялық оқуға/тағылымдамадан өтуге үміткер
тұлғалар қатысу санатын көрсетулері қажет:
Лицам, претендующим на академическое обучение/прохождение стажировки в рамках международной
стипендии «Болашак», необходимо указать категорию участника:

Академиялық оқу/Академическое обучение
Тағылымдама/Стажировка
Шетелдегі ЖОО-ға өз бетімен түскен
үміткер
Самостоятельно поступивший в зарубежный
ВУЗ претендент
Педагог қызметкерлер
Педагогические
работники
Ғылыми
қызметкерлер
Научные работники
Мемлекеттік қызметшілер
Государственные служащие
Ғылыми немесе педагог қызметкерлер
Научные или педагогические работники
Инженер-техника
қызметкерлер
Инженерно-технические
работники
Медицина
қызметкерлері
Медицинские
работники
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнының
ағымдағы жылғы түлегі/
Выпускник высшего учебного заведения
Республики Казахстан текущего года
      Бұл кестені «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ қызметкерлері толтырады
      Данная таблица заполняется сотрудниками АО «Центр международных программ»
Ескертпелер/Замечания:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Тексерді
_____________________________________________________________________________________
Проверил (Жауапты қызметкердің Т.А.Ә., лауазымы/Ф.И.О., должность ответственного сотрудника)
Қолы ______________________________________ Тексерген күні __________________________
Подпись                                     Дата проверки
1. Жеке куәліктің деректері/Данные
удостоверения личности
Сәйкестендіру нөмірі/Идентификационный номер
_________________________________________
Нөмірі
Номер
Берген мекеме/Кем выдан
_________________________________________
_________________________________________
Берілген күні - қолданылу мерзімі/Дата выдачи
- срок действия
_________________________________________
2. Төлқұжат деректері/Паспортные данные
Нөмірі/Номер
___________________________________________
Берген мекеме/Кем выдан
___________________________________________
Берілген күні - қолданылу мерзімі/Дата выдачи -
срок действия
___________________________________________
3. Салық төлеушінің тіркеу
нөмірі/Регистрационный номер налогоплательщика
___________________________________________
4. Туған күні/айы/жылы/День/месяц/год рождения ______________________________________
5. Ұлты/ _________________________________
Национальность
6. Отбасылық жағдайы ______________________
Семейное положение

* Байланыс деректеріңіз өзгерген жағдайда ол туралы 5 күн ішінде «Халықаралық бағдарламалар
орталығы» АҚ-ның қызметкерлеріне ескерту қажет.
* В случае изменения контактных данных в течение 5 дней необходимо оповестить сотрудников АО
«Центр международных программ».
7. Байланыс деректері*/Контактные данные*
Коды, үй телефоны/Код, домашний телефон
____________________________________
Ұялы телефоны/Мобильный телефон
________________________________________________
________________________________________________
Коды, жұмыс телефоны/Код, рабочий
телефон
____________________________________
Қосымша байланыс телефондары/Дополнительные контактные
телефоны
________________________________________________
e-mail*
______________________________________________________________________________________
(Электрондық поштаңызды үнемі тексеруіңіз қажет/Необходимо регулярно проверять электронную
почту)
* Міндетті түрде. В обязательном порядке.
8. Тұрғылықты орны (толық мекенжайы, индексі)
Место проживания (полный адрес, индекс)
___________________________________________
9. Тіркелген орны (толық мекенжайы, индексі)
Место прописки (полный адрес, индекс)
_________________________________________
      10. Ата-анаңыздың/қамқоршылардың қызмет саласын көрсетіңіз:
      Укажите сферу деятельности родителей/попечителей:
Әкесі/Отец
Анасы/Мать
Қамқоршылары/Попечители
Әскери
қызметші/Военнослужащий
Мемлекеттік
қызметші/Государственный
служащий
Бюджеттік мекеме
қызметкері/Работник бюджетной
организации
Жеке құрылым
қызметкері/Работник частной
структуры
Мемлекеттік кәсіпорын
қызметкері/Работник
государственного предприятия
Әскери қызметші/Военнослужащий
Мемлекеттік
қызметші/Государственный
служащий
Бюджеттік мекеме
қызметкері/Работник бюджетной
организации
Жеке құрылым
қызметкері/Работник частной
структуры
Мемлекеттік кәсіпорын
қызметкері/Работник
государственного предприятия
Зейнеткер/Пенсионер
Әскери қызметші/Военнослужащий
Мемлекеттік
қызметші/Государственный
служащий
Бюджеттік мекеме
қызметкері/Работник бюджетной
организации
Жеке құрылым
қызметкері/Работник частной
структуры
Мемлекеттік кәсіпорын
қызметкері/Работник
государственного предприятия
Зейнеткер/Пенсионер

Зейнеткер/Пенсионер
Жұмыссыз/Безработный
Ата-анасы жоқ/Нет родителей
Басқа/Другое
Жұмыссыз/Безработный
Ата-анасы жоқ/Нет родителей
Басқа/Другое
____________________________
____________________________
Жұмыссыз/Безработный
Ата-анасы жоқ/Нет родителей
Басқа/Другое
____________________________
____________________________
      11. Жақын туыстары/ата-аналары, аға-інілері, апа-сіңлілері, қарындастары, жұбайы,
балалары, қамқоршылары/туралы мәліметтер:
      Сведения о ближайших родственниках/родители, братья, сестры, супруг/а/, дети, попечители:
Туысқандық дәрежесі
Степень родства
Т.А.Ә., туған жылы
ФИО, год рождения
Жұмыс/оқу орны, қызметі,
қызметтік телефоны
Место работы/учебы/,
должность, телефон, код
Мекенжайы, телефоны,
қаланың коды
Домашний адрес,
телефон, код
Әкесі
Отец
Анасы
Мать
Аға-інілері,
апа-сіңлілері,
қарындастары
Братья, сестры
Жұбайы
Супруга
Балалары
Дети
Қамқоршылары
Попечители
      II. БІЛІМІ/ОБРАЗОВАНИЕ
12. Жоғары білім/Высшее образование
Жоғары оқу орнының атауы, орналасқан жері/Наименование вуза, местонахождение
_______________________________________________________________________________________
Оқу бағдарламасы/Программа обучения ___________________________________________________
Оқу тілі/Язык обучения ________________________________________________________________
Мамандығы/Специальность _______________________________________________________________
Оқу шарттары/Условия обучения _________________________________________________________
                             (Мемлекеттік білім беру гранты/ақылы бөлім/Государственный
                                       образовательный грант/платное отделение)
Жоғары оқу орнына түскен/бітірген жылдары/Годы поступления/окончания вуза
_______________________________________________________________________________________

Диплом қосымшасы бойынша орташа балы/Средний балл по приложению к диплому
_______________________________________________________________________________________
13. Жоғарыдан кейінгі білім/Послевузовское образование
Өзіңіз аяқтаған жоғары оқу орнынан кейінгі барлық білім бағдарламаларын (магистратура, PhD
докторы, бейін бойынша доктор, резидентура және басқа да) атаңыз/Перечислите все
послевузовские программы (магистратура, доктор PhD, доктор по профилю, резидентура и другие),
которые Вы завершили:
_______________________________________________________________________________________
Мамандық/Специальность ________________________________________________________________
Дәреже/Степень ________________________________________________________________________
Бағдарлама/Программа __________________________________________________________________
Оқу мерзімі/Период обучения ___________________________________________________________
Оқу орнының атауы/Наименование учебного заведения _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
Орналасқан жері/Местонахождение _______________________________________________________
      ІІІ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІ
Айы және жылы/Месяц и год
Жұмыс орнының
атауы/Наименование места
работы
Лауазымы/Должность
Жұмыс орнының
орналасқан
жері/Адрес места
работы
Келген/Приема
Кеткен/Ухода
      IV. КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ/ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
15. Шетел тілі бойынша бұған дейін Сіз арнайы емтихан немесе тест (TOEFL,
IELTS, GMAT, GRE, DSH, DELF және т.б.) тапсырдыңыз ба?
Сдавали ли Вы раньше специализированные экзамены или тесты (TOEFL, IELTS,
GMAT, GRE, DSH, DELF и др.) по иностранному языку?
Иә/Да
Жоқ/Нет
      16. Егер тапсырсаңыз, онда келесі кестені толтырыңыз/Если сдавали, то заполните следующую
таблицу:
Тестінің ресми атауы
Официальное наименование теста
Нәтижесі
Результат
Тапсырған күні
Дата сдачи

17. Конкурс бойынша тілдік тестілеуден өтуге ниет білдірілген орын/
Место желаемого прохождения языкового тестирования по конкурсу
Астана
Алматы
      Шетелдік жоғары оқу орындарына/мекемелерге оқу/тағылымдамадан өту үшін өз беттерімен
түскен тұлғалар толтырады/Заполняется лицами, самостоятельно поступившими в зарубежные
вузы/организации на академическое обучение/для прохождения стажировки)
      18. Тағылымдамадан өту, оқу мерзімдері/Сроки обучения/прохождения стажировки
_____________________________________________________________________
19. Бұған дейін Сізге "Болашақ" халықаралық стипендиясы тағайындалды ма?/
Присуждалась ли Вам ранее международная стипендия «Болашак»?
Иә/Да
Жоқ/Нет
      Егер тағайындалса, онда келесі жолды толтырыңыз: тағайындалған жылы:/
      Если присуждалась, то заполните следующие поля:  год присуждения:
______________
Оқу бағдарламасы/
Программа обучения
___________________
___________________
Тиісті шарттар бойынша
міндеттемелер бар ма?/Имеются
ли обязательства по
соответствующим договорам?
Иә/Да
Жоқ/Нет
20. Мен _____________________________________________________________________________,
                                  тегі, аты, әкесінің аты
«Болашақ» халықаралық стипендиясына үміткер, осы сауалнамада көрсетілген барлық ақпараттың
толық және нақты екенін растаймын.
Біле тұра жалған немесе толық емес деректерді беру конкурстан шығып қалуыма, сондай-ақ
тағайындалған жағдайда «Болашақ» халықаралық стипендиясынан айыруға әкеп соғатыны маған мәлім.
Мен «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу ережелерінің және
Оқуды ұйымдастыру/ғылыми тағылымдаманы өту туралы шарттың, Жылжымайтын мүлік кепілі туралы
шарттың, кепілдік беру шартының талаптарымен таныстым.
Маған «Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалған жағдайда, көрсетілген шарттар бойынша
барлық міндеттемелерді мойныма аламын.
Мен «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу барысында «Халықаралық
бағдарламалар орталығы» АҚ алған менің сауалнамалық деректерімді, тестілеу мен әңгімелесу
нәтижелерін Тәуелсіз сараптамалық комиссия мен Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық
комиссия мүшелеріне және шетелдік серіктестерге, мемлекеттік органдарға, ғылыми-зерттеу
институттарына, сарапшыларға және өзге де мүдделі ұйымдарға, «Халықаралық бағдарламалар
орталығы» АҚ іріктеу конкурсы нәтижелерінің ресми сайтында орналастыру жолымен берілуіне қарсы
емеспін.
Конкурстық іріктеудің барлық кезеңдеріне келуге дербес жауапкершілікте боламын және
ата-анамның/қамқоршылардың және басқа да делдалдардың қатысуынсыз конкурстың барлық
кезеңдерінен өз бетіммен өтуге міндеттенемін. Конкурстан өту кезінде конкурстың кезеңдерін
ұйымдастыруға және өткізуге жауап беретін ұйымдар мен ведомстволардың қызметкерлерімен ізетті
болуға міндеттенемін. Осы сауалнаманың 7-тармағында көрсетілген электрондық поштаны тұрақты

түрде тексеруді және қажетті сұранысқа уақтылы жауап беруді міндетіме аламын.
Я ___________________________________________________________________________________,
                                   Фамилия, Имя, Отчество
претендент(ка) на международную стипендию «Болашак» подтверждаю, что вся информация,
представленная мною в данной анкете является полной и достоверной.
Мне известно, что предоставление заведомо ложных или неполных данных ведет к исключению из
конкурса, а также к лишению международной стипендии «Болашак» в случае ее присуждения.
Я ознакомлен(а) с требованиями Правил отбора претендентов для присуждения международной
стипендии Президента Республики Казахстан и условиями Договора об организации
обучения/прохождения стажировки, Договора залога недвижимого имущества, Договора
поручительства.
В случае присуждения мне международной стипендии «Болашак», принимаю все обязательства по
указанным договорам.
Я не возражаю о передаче моих анкетных данных, результатов тестирований и собеседований,
полученных
АО «Центр международных программ» в ходе моего участия в конкурсе на присуждение международной
стипендии «Болашак», членам Независимой экспертной комиссии и Республиканской комиссии по
подготовке кадров за рубежом, зарубежным партнерам, государственным органам,
научно-исследовательским институтам, экспертам и иным заинтересованным организациям, а также
путем размещения на официальном сайте результатов конкурсного отбора АО «Центр международных
программ».
Я несу персональную ответственность за явку на все этапы конкурсного отбора и обязуюсь
проходить все этапы конкурса самостоятельно, без участия родителей/попечителей или других
посредников. При прохождении конкурса обязуюсь быть вежливым с сотрудниками организаций и
ведомств, отвечающих за организацию и проведение этапов конкурса. Обязуюсь регулярно проверять
электронную почту, указанную в п. 7 данной анкеты и своевременно отвечать на запрашиваемую
информацию.
Төменде өзіңіздің қолыңызбен мынадай мәтінді жазыңыз:
Осы қосымшаны мен өз қолыммен толтырдым, әрбір парағы дәйектелді. Жоғарыда жазылған шарттармен
және талаптармен таныстым және келісемін (жеке қолыммен растаймын).
Пожалуйста, напишите ниже собственноручно прописью текст, выделенный курсивом:
Настоящее приложение заполнено мною собственноручно, каждая страница личного листа
запарафирована. С вышеперечисленными условиями и требованиями ознакомлен и согласен
(подтверждаю личной подписью).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Үміткердің қолы ______________________________ Күні __________________________________
Подпись претендента                            Дата
«Болашақ» халықаралық стипендиясын
тағайындауға арналған конкурсқа  
қатысу үшін құжаттар қабылдау»  
мемлекеттік қызмет стандартына  
3-қосымша            
ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ МАМАН ДАЯРЛАУҒА ӨТІНІМІ
ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТА
№ ________                             «___» ______________ 20__ ж/г.
Ұйымның атауы/Название организации __________________________________

Пошталық индексі, мекенжайы/Почтовый индекс, адрес __________________
Телефон _____________ факс ____________ e-mail ______________________
Жіберілетін үміткердің
тегі, аты, әкесінің
аты/
Ф.И.О. направляемого
претендента
_______________________________
Тегі/Фамилия (жеке басын
куәландыратын құжатқа сәйкес/
согласно документу, удостоверяющему
личность)
_______________________________
Аты/Имя Әкесінің аты/Отчество
(болған жағдайда/при наличии)
жеке басын куәландыратын құжатқа
сәйкес/
согласно документу, удостоверяющему
личность)
Фотография
3,5 х 4,5
(міндетті түрде/
обязательно)
«Болашақ» халықаралық
стипендиясын
тағайындау конкурсына
қатысу
санаты/Категория
участия в конкурсе на
присуждение
международной
стипендии «Болашак»
АКАДЕМИЯЛЫҚ ОҚУ/АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ
ТАҒЫЛЫМДАМА/СТАЖИРОВКА
Мемлекеттік қызметшілер
Государственные служащие
Педагог қызметкерлер
Педагогические работники
Ғылыми қызметкерлер
Научные работники
Ғылыми немесе педагог
қызметкерлер
Научные или педагогические
работники
Инженерлік-техникалық
қызметкерлер
Инженерно-технические работники
Медицина қызметкерлері
Медицинские работники
Жіберуші ұйымдағы
жұмыс өтілі/Стаж
работы в направляющей
организации
_________________________________________________________________
Үміткер жұмыс
істейтін құрылымдық
бөлімше/Структурное
подразделение, в
котором работает
претендент
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Үміткердің
лауазымы/Должность
претендента
_________________________________________________________________
      КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ҮШІН ДЕРЕКТЕР (үміткер толтырады)/ДАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
(заполняется претендентом)

Оқуы болжанған ел/
Предполагаемая страна
обучения
Оқуы болжанған
бағдарлама/
Предполагаемая
программа обучения
Оқуы болжанған мамандық/
Предполагаемая
специальность обучения
Оқуы болжанған тіл/
Предполагаемый язык
обучения
Жіберуші ұйымның «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерге қысқаша
ұсынымы/Краткие рекомендации направляющей организации на претендента для присуждения
международной стипендии «Болашак»
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ/ТРУДОУСТРОЙСТВО
Жұмыс орнын сақтауды қамтамасыз етуге міндеттенемін/Обязуюсь обеспечить сохранение места
работы.
Жіберуші ұйым басшысының Т.А.Ә./
ФИО руководителя
направляющей организации ____________________________________________
Жіберуші ұйым басшысының қолы/
Подпись руководителя                    Үміткердің қолы/
направляющей организации ______________ Подпись претендента _________
М.О/М.П
«Болашақ» халықаралық стипендиясын
тағайындауға арналған конкурсқа  
қатысу үшін құжаттар қабылдау»  
мемлекеттік қызмет стандартына  
4-қосымша            
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ МАМАНДАР ДАЯРЛАУҒА
ӨТІНІМІ
ЗАЯВКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА
ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТА
№ ________                             «___» ______________ 20__ ж/г.
ЖОО-ның толық атауы/Полное наименование ВУЗа ________________________
Пошталық индексі, мекенжайы/Почтовый индекс, адрес __________________
Телефон _____________ факс ____________ e-mail ______________________
_______________________________
Тегі/Фамилия (жеке басын

Жіберілетін үміткердің
Т.А.Ә/Ф.И.О.
направляемого
претендента
куәландыратын құжатқа сәйкес/
согласно документу,
удостоверяющему личность)
_______________________________
Аты/Имя Әкесінің аты/Отчество
(болған жағдайда/при наличии)
жеке басын куәландыратын құжатқа
сәйкес/
согласно документу,
удостоверяющему личность)
Фотосурет
3,5 х 4,5
(міндетті түрде/
обязательно)
ЖОО-да оқу кезеңі/
Период обучения в ВУЗе
___________________________________________________________
Факультет
___________________________________________________________
Дипломы бойынша
мамандығы/
Специальность по
диплому
___________________________________________________________
Үміткердің жұмыс
істейтін құрылымдық
бөлімшесі/
Структурное
подразделение, в
котором работает
претендент
___________________________________________________________
Үміткердің лауазымы/
Должность претендента
___________________________________________________________
      КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ҮШІН ДЕРЕКТЕР (үміткер толтырады)/ДАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
(заполняется претендентом)
Оқуы болжанған ел/
Предполагаемая страна
обучения
Оқуы болжанған
бағдарлама/
Предполагаемая
программа обучения
Оқуы болжанған мамандық/
Предполагаемая
специальность обучения
Оқуы болжанған тіл/
Предполагаемый язык
обучения
Жіберуші ұйымның «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерге қысқаша
ұсынымы/Краткие рекомендации направляющей организации на претендента для присуждения
международной стипендии «Болашак»
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ/ТРУДОУСТРОЙСТВО
Жұмыс орнын сақтауды қамтамасыз етуге міндеттенемін/Обязуюсь обеспечить сохранение места
работы.

Жіберуші ЖОО басшысының Т.А.Ә./
ФИО руководителя
Направляющего ВУЗа __________________________________________________
Жіберуші ЖОО басшысының қолы/
Подпись руководителя                  Үміткердің қолы/
Направляющего ВУЗа __________________ Подпись претендента ___________
М.О/М.П
«Болашақ» халықаралық стипендиясын
тағайындауға арналған конкурсқа  
қатысу үшін құжаттар қабылдау»  
мемлекеттік қызмет стандартына  
5-қосымша            

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет