Бекітілдіутвержденжүктеу 2.09 Mb.
Pdf просмотр
бет1/40
Дата21.02.2017
өлшемі2.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 
Физика-математика факультеті 
Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова 
Физико-математический факультет 
 
 
 
 
БЕКІТІЛДІУТВЕРЖДЕН 
Университеттің ОӘК отырысында 
на заседании УМС  университета 
Хаттама 
Протокол № ___ от _________ 2015г 
ОӘК төрағасы  
Председатель УМС ______Мальтекбасов М.Ж. 
 
 
 
 
 
 
5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша 
Элективті пәндер каталогы 
Қабылдау жылы: 2015 ж 
 
Каталог элективных дисциплин 
по специальности: 5В070300 – Информационные системы 
год приема: 2015 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Талдықорған 2015 г.
  
 
 

ЭК
 
Пәннің шифрыEВ 1106
 
Пән атауы:
 
Еңбекті қорғау
 
Пререквизиттері:жоқ
 
Постреквизиттері: 
ӛндірістік 
іс
-
тәжірибе
 
Мақсаты
:
студеттерде 
тӛтенше 
жағдайларда
 
қорғауды  және  ӛндірісте  
еңбектің 
қауіпсіз 
және 
зиянсыз 
жағдайларын  ұйымдастыру  жӛнінде 
ӛзбеті 
жұмыс 
жүргізуіне 
мүмкіндік 
беретін  еңбекті  қорғау  бойынша  негізгі 
білімді қалыптастыру.
 
Пәнге 
берілген 
қысқаша 
сипаттамасы:Ақпараттық  қызметтеу 
кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудағы 
басқару  (ЕҚБ)  жүйесі.  ЕҚБ  жүйесінің 
негізгі 
қағидалары. 
ЕҚБ 
жүйесінің 
мӛлшерлік
-
құқықтық  негіздері.  Еңбекті 
қорғауды  басқару  жүйесінің  функциясы. 
ЕҚБ жүйесінің міндеттері. ЕҚБ жүйесінің 
психологиялық 
негіздері. 
Ӛндірістік 
санитария. 
Ақпараттық 
қызметету 
кәсіпорындарын 
құруға 
санитарлық 
талаптар.  Ауа  ортасының  жағымсыз 
метеорологиялық 
жағдайларынан 
қорғану.  Шудан,  дірілден,  инфра

және 
ультрадыбыстардан  қорғану.  Зиянды 
сәулелерден 
қорғану. 
Ӛндірістік
 
жарықтама.  Ақпараттық  қызмет  ету 
кәсіпорындарында 
қауіпсіздік 
техникасының  негіздері.    Қауіпсіздіктің 
жалпы 
шаралары. 
Электрондық
-
есептеуіш  техникаларды  пайдалану 
кезіндегі  арнайы  қауіпсіздік  шаралары. 
Ақпараттық 
қызмет 
ету 
кәсіпорындарында  ӛрт  қауіпсіздігінің 
негіздері. 
Тіршілік 
ету 
ортасының 
қауіптілігі. Тӛтенше жағдайлар. Тӛтенше 
жағдайлар салдарын жою.  
 
Күтілетін  нәтиже:негізгі  заң  шығару 
актілерімен 
нормативтерді, 
еңбек 
жағдайларын  бағалау  және  ӛндірістік 
жарақаттану  мен  кәсіби  сырқаттанудың 
себептерін  талдау  әдістерін,  ӛрт  пен 
апаттар,  қауіпті  және  зиянды  ӛндірістік 
факторлар 
туралы 
мағлұматтарды, 
ақпаратты  жүйелер  нысандарындағы 
күресу  әдістері  мен  құралдарын  білуі 
керек.
 
 
 
ЭК
 
Шифр дисциплины 
OT 1106 
Название 
дисциплины: 
Охрана  
труда
 
Пререквизиты: нет
 
Постреквизиты: производственная 
практика
 
Цель  изучения
:   
Изучение  общих 
закономерностей  опасных  явлений  и 
соответствующих  методов  и  средства 
защиты  человека  в  любых  условиях 
его  обитания.  Подготовка  студентов  к 
действиями в чрезвычайных ситуациях 
и 
ликвидаций 
последствий 
в 
экстремальных ситуациях.
 
Краткое 
содержание 
основных 
разделов:
 
 
Система  управления 
охраной  труда  (УОТ)  на  предприятиях 
информационного 
обслуживания. 
Основные 
положения 
УОТ. 
Нормативно
-
правовые  основы  УОТ. 
Функция  управления  охраной  труда. 
Задачи  управления  охраной  труда. 
Психофизиологические 
основы 
системы 
УОТ. 
 
Эргономические 
основы 
труда. 
Производственная 
санитария. 
Защита 
от 
неблагоприятных  метеорологических 
условий  воздушной  среды.  Защита  от 
вредных  излучений.  Основы  техники 
безопасности 
на 
предприятиях  
информационного 
обслуживания. 
Общие
 
меры  безопасности.  Основы 
пожарной 
безопасности 
на 
предприятиях 
информационного 
обслуживания.           
 
Ожидаемые результаты: оценивать 
и  оптимизировать  условия  труда, 
анализировать 
причины 
и 
прогнозировать 
условия 
производственного 
травматизма 
и 
профессиональных 
заболеваний, 
чрезвычайных  ситуаций;  определять 
основные    параметры  пожарной 
опасности  веществ  и  конструкций, 
радиационной  и  химической  защиты, 
опасных  и  вредных  производственных  
факторов 
путем 
расчетов 
или 
современных    методов  измерений, 
разрабатывать 
и 
организовывать 
защитные 
мероприятия 
от 
этих 
факторов.
 

Құзыреті: 
 
Еңбекті  қорғаудың  нормативтері  мен 
ережелерін  сақтау  мәселелері  туралы 
білімді  меңгерген.  Жұмысшылардың 
қауіпсіз жүріс
-
тұрысын  қалыптастыруға, 
еңбекті 
қорғауға 
бағытталған 
профилактикалық  жұмысты  жүргізуге 
дағдыланған.  Еңбек  жағдайын  жақсарту 
үшін  қажетті  іс
-
шараларды  қолдануға 
және ұйымдастыруға  қабілетті.
 
Компетенции
:  
Владеет  основами    законодательных 
актов и нормативами по охране труда, 
методами  оценки  условий  труда  и 
анализа  причин  производственного 
травматизма  и  профессиональных 
заболеваний,  сведения  о  пожаре  и 
авариях,  об  опасных  и  вредных 
производственных факторах, методы и 
средства  борьбы  с  ними  на  объектах. 
Способен  анализировать  и  решать 
вопросы  охраны  труда  в  сфере 
профессиональной деятельности

 
ЭК
 
Пәннің шифры ОВР 2207
 
Пән  атауы: 
Объектіге
-
бағытталған 
программалау 1
 
Пререквизиттері

 
Алгоритмдер, 
деректер 
құрылымы 
және 
программалау
 
Постреквизиттері

Объектіге
-
бағытталған программалау 2
 
Мақсаты: 
қазіргі 
кезде 
жылдам, 
епкінмен  дамып  келе  жатқан  объектілі
-
бағытталған  программалаудың  негізгі 
ұғымдары 
және 
принциптерімен 
студенттерді 
таныстыру 
болып 
табылады.  
 
Пәнге берілген қысқаша сипаттама
: 
Объектіге
-
бағытталған 
программалаудың 
негізгі  ұғымдары.   
Delphi  ортасына  шолу.
   
Қосымша  құру, 
жоба 
сипаттамасы. 
Delphi 
программалау 
тілі. 
Визуалды 
компоненттерді  қолдану  және  жалпы 
сипаттамасы. 
Мәтінді 
енгізу 
және 
редактрлеу.  Батырмалармен  жұмыс 
және  түрлері.  Ауыстырып  қосқыштарды 
және  жалаушаларды  қолдану.  Басқару 
элементтерін 
біріктіру. 
Форманың 
сипаттамалары.  Формалардың  ӛзара 
әрекетін 
ұйымдастыру. 
Стандартты 
диалогтар. Мәзірлермен жұмыс. 
 
Күтілетін 
нәтиже
: 
Пәнді 
оқу 
барысында 
студент: 
Delphi
-
да 
программалаудың  негізгі  ұғымдарын 
меңгеруі; 
программаны 
ӛңдеу 
барысында 
объектілі
-
бағытталған 
программалауды 
пайдалана 
білуі; 
объектілі
-
бағытталған 
программалаудың 
артықшылығын 
ЭК
 
Шифр дисциплиныООР2207
 
Название  дисциплины:  Объектно
-
ориентированное программирование 1
 
Пререквизиты: 
Алгоритмы, 
структуры 
данных 
и 
программирование
 
Постреквизиты:Объектно
-
ориентированное программирование 2
 
Цель 
изучения
:
Изучить 
язык 
объектно
-
ориентированного 
программирования 
BorlandDelphi.   
Краткое 
содержание 
основных 
разделов:
 
 
Основные 
понятия
 
объектно
-
ориентированного 
программирования.  Введение  в  среду 
Delphi. 
Создание 
приложений, 
описание 
проекта. 
Язык 
программирования 
Delphi. 
Использование 
визуальных 
компонентов  и  общее  описание.  Ввод 
текста  и  редактирование.  Работа  с 
кнопками  и  их  виды.  Использование 
переключателей 
и 
флажков. 
Использование 
элементов 
управления. 
Описание 
форм. 
Организация  связи  между  формами
Стандартные диалоги. Работа с меню. 
 
Ожидаемые 
результаты
знать 
основные  понятия  программирования  
в  средеDelphi;знать  использование 
объектно
-
ориентированного 
программирования 
в 
оброботке 
программы; 
 
Должны 
уметь 
использовать 
преимущества 
объектно
-
ориентированного программирования.
 
Студенты  должны  знать  использовать 

пайдаланып,  оны  анық  сезіне  білулері 
керек. 
Студенттер: 
Визуалды 
компоненттер  кітапханасын  пайдалана 
білуді;    Бір  жолдық  және  кӛп  жолдық 
редактрмен 
жұмыс 
істеуді; 
Батырмаларды  қосымшада  қолдануды; 
Ауыстырып 
қосқыштарды 
тиімді 
қолдануды; 
формалармен 
жұмыс; 
формаларды 
ӛзара 
әрекеттестіру;  
Менюмен 
жұмысты; 
Қосымшалар 
ӛңдеуді; 
Диалогтік 
терезелер 
қосымшасын ұйымдастыру; Негізгі және 
жанама  мәзірлермен  жұмыс  жасауды 
меңгерулері керек. 
 
Құзыреті:
 
Объектілі
-
бағытталған 
программалау 
негіздерін  біледі  және  қосымшаларды 
құру  кезеңдерін  орындау  дағдыларын 
меңгерген 
 
 
библиотеку  визуальных  компонентов. 
Уметь  работать  с  однострочными  и 
многострочными 
редакторами; 
Использование  кнопок  в  приложений; 
эффективное 
использование 
переключателей;  работа  с  формами; 
Организовать  связь  между  формами; 
работу с меню; обработку приложений; 
работу с главным и контекстным меню.
 
 
Компетенции
:   
знает 
основы 
объектно
-
ориентированного  программирования 
и  приобретает  навыки  выполнения 
этапов разработки приложений
 
 
ЭК
 
Пәннің шифры ОВР 2208
 
Пән  атауы: 
Объектіге
-
бағытталған 
программалау 2
 
Пререквизиттері

 
Объектіге
-
бағытталған программалау 1
 
Постреквизиттері

диплом  жұмысын 
жазуда қолдана алады
 
Мақсаты: Delphi объектіге
-
бағытталған 
программалау 
ортасында 
қосымшаларды 
жобалау, 
Delphi
-
дің 
жетілдірілген  құралдарымен  жұмыспен 
студенттерді 
таныстыру 
болып 
табылады.   
 
Пәнге берілген қысқаша сипаттама

Delphi объектіге бағытталған ортасының 
жетілдірілген  құралдары,  интерфейстің 
күрделі 
элементтері, 
мәндер 
аралығымен 
жұмысқа 
арналған 
компоненттер,  реверсивті  санағыштар, 
құрал
-
саймандар  тақтасы,  қалып
-
күй 
жолы,  мультимедиалық  құралдар  және 
графикамен  жұмыс.  Файлдар  және 
каталогтармен 
жұмысқа 
арналған 
компоненттер.
  
Күтілетін 
нәтиже
: 
Пәнді 
оқу 
барысында 
студент: 
Delphi
-
дің 
жетілдірілген  құралдары,  интерфейстің 
күрделі  элементтерімен  жұмыс,  мәндер 
аралығымен,  реверсивті  санағыштарды 
қолдану,  құрал
-
саймандар  тақтасын 
құру, 
қалып
-
күй 
жолын 
құруды 
ЭК
 
Шифр дисциплиныООР
 2208 
Название  дисциплины:  Объектно
-
ориентированное программирование
 2 
Пререквизиты: 
Объектіге
-
бағытталған программалау 1
 
Постреквизиты:могут использовать 
при написании дипломной работы
 
Цель 
изучения

Разработка 
приложений 
в 
среде 
объектно
-
ориентированного  программирования 
Delphi, 
ознакомление 
студентов 
работой  с  развитыми  средствами 
Delphi    
Краткое 
содержание 
основных 
разделов:Развитые  средства  среды 
объектно
-
ориентированного 
программирования  Delphi.
 
Сложные 
элементы  интерфейса,  компоненты 
для  работы  с  промежутком  значений, 
реверсивные 
счетчики, 
панели 
инструмент, 
строка 
состояния, 
мультимедмные инструменты и работа 
с  графикой.  Компоненты  для  работы 
файлами и каталогами. 
 
Ожидаемые 
результаты

При 
изучении  предмета  должен  уметь 
работать  с  развитыми  средствами 
Delphi, 
с 
сложными 
элементами 
интерфейса, 
использовать 
реверсивные 
счетчики, 
создавать 
панели 
инструментов, 
создовать 

меңгерулері  керек.  Сонымен  қатар 
кӛпқұжатты 
қосышаларды 
ұйымдастыру; 
графикамен 
жұмыс, 
мультимедиа  құралдарымен  жұмыс, 
файлдар  және  каталогтарға  арналған 
қосымшаларды 
құруды 
меңгерулері 
керек.
 
Құзыреті: 
 
Пәндік  аймақтың  есептерін  шешу  үшін 
объектіге
-
бағытталған 
программалау 
тілдерін қолдана біледі  
 
 
строку 
состояния. 
А 
также 
организовать 
многодокументные 
приложения,  работу  с  графикой, 
работу  со  средствами  мультимедиа, 
создовать  приложения  для  файлов  и 
каталогов.   
 
Компетенции
:   
умеет 
применять 
объектно
-
ориентированные 
языки 
программирования для решения задач 
предметной области
 
ЭК
 
Пәннің шифры 
KZh 2316 
Пән атауы: 
 
Компьютерлік желілер
 
Пререквизиттері

 
Web-
технологиялар
 
Постреквизиттері
:   
ӛндірістік  іс
-
тәжірибе
 
Мақсаты:  компьютерлік  тораптардың 
ұйымдастырылуы  мен  жұмыс  атқару 
негіздерін,  дербес  компьютерлердің 
торапта  жұмыс  істеу  ерекшеліктерін 
үйрену, 
қазіргі 
кездегі 
тораптық 
технологиялармен  танысу,  локальді 
тораптардың  жұмысын  игеру  болып 
табылады.
 
Пәнге берілген қысқаша сипаттама
: 
Пәннің 
мақсаты 
мен 
міндеттері. 
Компьютерлік  тораптардың  қысқаша 
даму 
тарихы. 
Компьютерлік 
тораптардың  жіктелуі.    Локальды  және 
глобальды 
тораптар. 
Компьютерлік 
тораптарды  құру  негіздері.  Тораптық 
қызметтерді  стандарттау.  Компьютерлік 
тораптардың  аппараттық  құралдары. 
Локальды 
тораптарды 
құру 
және 
қолдану  технологиялары.  Серверге, 
жұмыс  станцияларына  және  торапқа 
жалпы  қойылатын  талаптар
.  Ethernet  
технологиясы.  Ethernet  стандарттары. 
Глобальды  тораптарды  құру  және 
қолдану  технологиялары.    Глобальды 
тораптардың  құрылымы.  Глобальды 
тораптар 
түрлері. 
Тораптық 
программалық  қамтама.  Тораптарды 
басқару  және  талдау  құралдарына  
щолу. 
 
Күтілетін
 
нәтиже
:   
қазіргі  заманғы 
тораптық 
технологиялардың 
ерекшеліктерін, 
компьютерлік 
тораптардың 
классификациясын, 
ЭК
 
Шифр дисциплины 
KS2316 
Название 
дисциплины: 
Компьютерные сети
 
Пререквизиты: 
Web-
технологии
 
Постреквизиты:
 
производственная 
практика
 
Цель  изучения
: 
освоение  принципов 
организации 
и 
функционирования 
компьютерных  сетей,  особенностей 
работы  персонального  компьютера  в 
сетях,  знакомство  с  современными 
компьютерными 
сетевыми 
технологиями  и  способами  передачи, 
хранения, 
поиска, 
обработки 
и 
представления  информации,  а  также 
получение 
практических 
навыков 
работы в локальных сетях. 
 
Краткое 
содержание 
основных 
разделов:Компьютерные  сети,  как 
основа  построения  информационной 
системы. 
Основы 
пострения  
компьютерных  сетей.  Классификация 
сетей.  Локальные  и  глобальные  сети. 
Сети  отделов,  кампусов,  корпараций. 
Основные  понятия.  Физическая  и 
логическая 
топологии. 
Стандартизация  сетевых  решений. 
Базовая 
модель 
организации 
взаимодействия 
открытых 
систем. 
Основные 
функции 
физического, 
канального  сетевого,  транспортного, 
сеансового, 
представительного 
и 
прикладного  уровней.  Аппаратные 
средства 
компьютерных 
сетей. 
Технологии 
построения 
и 
функционирования  локальных  сетей
Технологии 
построения 
и 
функционирования  глобальных  сетей. 
Сетевое программное обеспечение. 
 

компьютерлік  тораптардың  аппараттық 
және 
программалық 
қамтамаларын 
білулері 
тиіс. 
Қазіргі 
кездегі 
операциялық  жүйелерде  тораптық  –
 
аппараттық  жабдықтарды  орнатуды 
және 
олардың 
күйлерін 
ӛзгерту 
әдістерін қолдана білулері керек. 
 
Құзыреті:
 
Ақпаратты  жіберу,  сақтау, 
іздеу,  ӛңдеу  және  берумен  байланысты 
қазіргі 
заманғы 
желілік 
технологиялардың даму тенденциялары 
мен  перспективалары  туралы  және 
нақты практикалық есептерді шешу үшін 
жергілікті  желілерді  жобалау  әдістері 
туралы түсініктері қалыптасқан.
 
Ожидаемые 
результаты

знать 
классификацию  компьютерных  сетей, 
особенности  современных  сетевых 
технологий, 
аппаратное 
и 
программное 
обеспечение 
компьютерных  сетей,  средства  и 
способы  передачи,  преобразования  и 
представления информации в сетях.
 
Компетенции

имеет  представление 
о  методах  проектирования  локальных 
сетей 
для 
решения 
конкретных 
практических  задач,  перспективах  и 
тенденциях  развития  современных 
сетевых  технологий,  связанных  с 
процессами 
передачи, 
хранения, 
поиска,  обработки  и  представления 
информации.
 
 
ЭК 
 
Пәннің шифры 
KZhS 3221 
Пән  атауы:  Компьютерлік  жүйелердің 
сәулеті
 
Пререквизиттері

Информатика
 
Постреквизиттері

ӛндірістік 
іс
-
тәжірибе
 
Мақсаты: 
қазіргі 
ЭЕМ 
мен 
компьютерлік 
жүйелердің 
сәулеттік 
ерекшеліктерін; 
ЭЕМ
-
нің 
функционалдық 
түйіндері 
мен 
құрылғыларын 
жобалау 
негіздерін; 
есептеу 
кешендерін 
ұйымдастыру 
негіздерін оқып
-
үйрену. 
 
 
Пәнге берілген қысқаша сипаттама
:  
Цифрлық
 
машиналардың 
арифметикалық  және  логикалық  негізі. 
Жаңа 
заманғы 
компьютерлердің 
талабы,  есептеуіш  техниканың  даму 
тарихы. 
Сандық 
машиналардың 
арифметикалық  және  логикалық  негізі. 
Санау  жүйесі,  сандарды  бір  жүйеден 
басқа  жүйеге  ауыстыру.  Ақпараттың 
компьютердегі  кӛрінісі.  Ақпараттарды 
кодтау әдісі. ЭЕМ –нің элементтері мен 
узелдары. 
Орталық 
процессордың 
жалпы 
құрылымы. 
 
Жадының 
құрылымы  және  оны  ұйымдастыру. 
Енгізу 
–шығару 
жүйесі. 
Базалық 
құрылымның  техникалық  қасиеттері, 
құрамы 
және 
ұсыныстары. 
Перифериялық 
құрылғылар. 
Микропроцессорлар.    Жаңа  заман 
ЭК 
 
Шифр дисциплины 
AKS 3221 
Название  дисциплины:  Архитектура 
компьютерных систем
 
Пререквизиты: Информатика
 
Постреквизиты:
 
производственная 
практика
 
Целью
 
изучения
: 
является 
овладение: 
архитектурными 
особенностями  современных  ЭВМ  и 
компьютерных 
систем; 
основами 
проектирования 
функциональных  
узлов    и  устройств  ЭВМ;  основами 
организации 
вычислительных 
комплексов. 
 
Краткое 
содержание 
основных 
разделов:
         
Арифметические  и 
логические  основы  цифровых  машин. 
История  развития  вычислительной 
техники, 
поколения 
современных 
компьютеров. 
Арифметические 
и 
логические  основы  цифровых  машин. 
Системы счисления, перевод чисел из 
одной 
системы 
счисления 
в 
другую.Представление  информации  в 
компьютере, 
методы 
кодирования 
информации.  Элементы  и  узлы  ЭВМ. 
Общая 
структура 
центрального 
процессора.  Организация  и  структура 
памяти. 
Системы 
ввода
-
вывода. 
Назначение,  состав  и  технические 
характеристики 
базового 
оборудования. 
Периферийные 
устройства. 
Микропроцессоры.  

компьютерінің  архитектурасы.  Жүйелік  
магистраль. 
Ақпаратты 
ӛңдеу 
жүйесінде 
компьютерді 
пайдалану. 
Жұмыс  станциялары  мен  серверлердің 
архитектурасы. 
Мамандандырылған 
ЭЕМ.  Программалық  қамсыздандыруға 
негізделген 
архитектура, 
деректер 
қорының 
машиналары, 
объектілі 
бағытталған архитектура.
 
Күтілетін 
нәтиже

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
2015-11 -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
2015-11 -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет
2015-11 -> Бекітілдіутвержден
2015-11 -> ӘОЖ: 811. 512. 122ˈ 373. 22: 58 Қазақстан аумағындағЫ Өсімдіктің КҮрделі атауларын мағынасына қарай топтау
2015-11 -> №22 (115) 26 қараша, 2015 жыл АҢдатпа 9 стр
2015-11 -> ӘОҚ 581. 1 (075. 8) ХалықТЫҚ педагогика элементтерін биология пәнін оқыту үрдісінде пайдалану


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет