Берілген дипломдық жобаның мақсаты Хромтау қаласыныңжүктеу 3.15 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата24.03.2017
өлшемі3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

Сонымен SDH – жай ғана жаңа тарату жүйесі емес, сонымен бірге бұл желілік  архитектурадағы,  басқарудағы  принципиалды  өзгерістер.  SDH-ті 

енгізу  цифрлық  байланыс  желісінің  жаңа  сапалы  даму  кезеңі    болып 

табылады. 

 

Синхронды  цифрлық  иерархияның  алдыңғы  буын  жүйелерімен салыстырғанда  айтарлықтай  артықшылықтары  бар,  оптикалық-талшықты 

тарату  жолдарының  мүмкіндіктерін  толықтай  іске  асыруға,  жоғары  сапалы 

байланысқа кепілдік бере отырып, желіні пайдалануға және басқаруға жайлы 

жағдай  жасауға  мүмкіндік  береді.  Синхронды  цифрлық  иерархия  жүйелері 

155 Мбит/с және одан да жоғары тарату жылдамдықтарын қамтамасыз етеді. 

Берілген  дипломдық  жоба  Қазақстан  Республикасының  ұлттық 

біріншілік  желісін  жетілдіру  мақсатында  талшықты-оптикалық  тарату 

жүйесін  жобалауға  негізделген.  Бұл  жұмыста  жобалаудың  техникалық 

тапсырмаларына 

сәйкес, 


“Хромтау 

қаласындағы 

көпарналы 

телекоммуникация желісін жобалау” жұмысы жасалды. 

Дипломдық  жобада  жаңа  заманның  талаптарына  сай  SDH 

технологиясы  туралы  толық  мәліметтер,  осы  технологияда  қолданылатын 

топологиялар 

түрі, 


басқа 

технологиялардың 

алдында 

қандай 


артықшылықтары  бар  екені  туралы  айтылады.  Физикалық  тарату  ортасы 

ретінде  оптикалық-талшықты  байланыс  жолы,  сонымен  қатар,  бұл  жобада  

SDH  технологиясы  негізінде  жабдықтар  қалай  таңдалынды,  яғни  оларға 

қойылған талаптарға жауап береді ме және т.б. мәселелер қарастырылды. 

Бұл  тек  тұтынушыларға  сапалы  да  тез  қызмет  көрсетумен  қатар, 

байланыс  саласының  әртүрлі  заманға  сай  сенімді  қызмет  түрлерін 

ұсынуға  демеу  болып  отыр.  Ал  бұл  өз  алдына  үлкен  интеграцияға  жол 

ашып,Қазақстан 

Республикамыздың 

телекоммуникациялық 

инфраструктурасын нығайтады деп сенемін. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


93 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

 

1. В. И. Иванов, В. Н. Гордиенко, Г. Н. Попов и др.; Под ред. В. И. 

Иванова. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов/ - 2-

е изд. - М. Горячая линия - Телеком, 2003. - 232 с: ил. 

2. 


Под ред. профессора В.П. Шувалова. Нормирование качества 

телекоммуникационных услуг: Учебное пособие. - М.: Горячая линия-

Телеком, 2004. -312 с

 

3. Шмытинский  В.В.,  Глушко  В.П.  Многоканальные  системы  пе-

редачи:  Учебник  для  техникумов  и  колледжей  ж.-д.  транспорта.  М.: 

Маршрут, 2002. — 558 с.  

4. 


В.И. Кириллов. Многоканальные системы передачи: Учебник  — 

М.: Новое знание, 2002. — 751 с. 

5. 

Гордиенко  В.  Н.,  Тверецкий  М.  С.  Многоканальные телекоммуникационные  системы.  Учебник  для  вузов  -  М:  Горячая  линия-

Телеком, 2005. - 416 с  

6. 

А.В.  Шмалько.  Цифровые  сети  связи:  основы  планирования  и построения. - М.: Эко-Трендз, 2001. 

7. 


Скляров  О  К.  Современные  волоконно-оптические  системы 

передач0000и, аппаратура и элементы – М.: СОЛОН-Р, 2001-238 с. 

8. 

P.P.  Убайдуллаев.  Волоконно  -  оптические  сети.  -  М.:  Эко  - Трендз, 2001.  

9. 


С.М.  Сухман,  А.В.  Бернов,  Б.В.  Шевкопляс.  Синхронизация  в 

телекоммуникационных  системах.  Анализ  инженерных  решений.  -М.:  Эко-

Трендз, 2003. - 272 с. 

10. 


Портнов  Э.  Л.  Оптические  кабели  связи:  Конструкции  и 

характеристики. — М. Горячая линия - Телеком, 2002.-232 с 

11. 

В. И. Иванов, В. Н. Гордиенко, Г. Н. Попов и др.; Под ред. В. И. Иванова. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов/ - 2-

е изд. - М.: Горячая линия - Телеком, 2003. - 232 с: ил. 

12. 

Додц  Аннабел  3.  Мир  телекоммуникаций.  Обзор  технологий  и отрасли / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2002. — 400 с.  

13. 


Ю.А. Парфенов. Кабели электросвязи. - М.: Эко-Трендз, 2003 г. 

14. 


В.И. Кириллов. Многоканальные системы передачи: Учебник  — 

М.: Новое знание, 2002. — 751 с. 

15. 

Гордиенко В.Н., 

Тверецкий 

М.С.«Многоканальные 

телекоммуникационные  системы».  Учебник  для  вузов.  М:Горячая  линия-

Телеком,2005-416с.:ил ISBN 5-93517-219-4 

16. 


Баклашов Н. И., Китаева Н. Ж., Терехов Б. Д.  “Охрана труда на 

предприятиях связи и охрана окружающей Среды”, М., “Радио и связь”, 1989. 

17. 

Гончаров  Н.  Р.  “Охрана  труда  на  предприятиях  связи”,  М., “Энергоиздат”, 1971. 

94 

 

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР 

 

 

МККТ  –  халықаралық  телефония  және  телеграфия  бойынша консультативті комитет. 

Енгізу/шығару  мультиплексоры  –  желіге  транспорттық  бірліктер  мен 

стандартты жылдамдықтары бар топтарды қосуға немесе шығаруға арналған. 

ANSI – АмерикалықҰлттық Стандарттар Институты. 

АТМ(Asynchronous Transfer Mode) – Асинхронды тарату модасы. 

ASL – абоненттік желі. 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) – Синхронды сандық иерархия. 

RIM – қашықта орналасқан интеграцияланған модуль. 

RSM – қашықта орналасқан коммутациялық модуль. 

DSL – сандық абоненттік желі. 

FAM – басқарудың негізгі модулі. 

HSR (High Speed Router) – жоғары жылдамдықты маршрутизатор. 

STM – синхронды транспорттық модуль. 

SNMP  (Simple  Network  Protocol)  –  желілік  басқарудың  қарапайым 

хаттамасы. 

OFL – оптикалық интерфейс. 

DDN – мәліметтерді таратудың сандық желісі. 

PDH  (Plesiochronous  Digital  Hierarchy)  –  плезиохронды  сандық 

иерархия. 

LCAS  (Link  Capacity  Adjustment  Scheme)  –  арна  көлемін  реттеу 

сұлбасы. 

GFP  (General  Framing  Procedure)  –  кадрларға  ұсақтаудың  жалпы 

процедурасы. 

VC – ауани контейнер. 

SONET – синхронды оптикалық желі иерархиясы. 

SOH (Section Over Head) - STM-N кадрдың секциялық тақырыбы. 

RSOH  (Regenerator  Section  OverHead)  –  регенераторлық  секция 

тақырыбы. 

MSOH  (Multiplex  Section  OverHead)  –  мультиплексорлық  секция 

тақырыбы. 

АDМ – желідегі ақпараттық ағынды логикалық түрде басқару. 

 

  

 

  

 

 95 

 

А КОСЫМШАСЫ  

 

А.1 Сурет - 1654 SL байланысының блок-сұлбасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

STM-


 

STM-STM-


4 STM-1 


4 STM-1 

CO

NV OR

16 OT

16 OR

16 OT

16  

CO

NV SYN

 

ETETQ

 

ALC 

4 STM-1 


4 STM-1

 

140155 


Mb

it/s


 4

 140

155 Mb

it/s 
4

 

ORX 16 

OTX 


16 

f

 E, F, D

 Mbit/s

 

Q3 O

HALf

 

E, F, D 

SCSC

STM-Терминал 

Репитер 


96 

 

Ә ҚОСЫМШАСЫ  

 

Ә.1 Сурет - 1654 SL терминалының блок-сұлбасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 E, F, D 

1654 SL 


Терминал А 

1654 SL 


Терминал В 

 

TPS SCA 

STM-4 


STM-4 

STM-4 


STM-4 

4 

140/155 

Мбит/


с 

97 

 

Б ҚОСЫМШАСЫ 

 

№ 

Көрсеткіштер Мәні 

Жобаны жүзеге асыратын адамдар саны 10 

Қаржы шығындары, млн тг. 841 

Жабдық бағасы, млн тг. 15,9 

Пайдалану шығындары, млн тг. 102,9 

Әлеуметтік салық, млн тг. 3,5 

Жылу энергиясы, мың тг. 70,95 

Амортизациялық бөлінулер, млн тг. 58,97 

Материалдар және бөлшектер, млн тг. 4,43 

Электроэнергия шығыны, мың тг. 354,8 

10 


Табыстар, млн тг. 

782,2 


11 

Жалпы пайда 

679,4 

12 


Таза пайда, млн тг. 

544,6 


13 

Экономикалық тиімділік коэффициенті, %  56 

14 

Шығындардың өтем мерзімі, жыл 1,8 

 

Б.1 Сурет - Хромтау қаласында ТОБЖ құрудың техникалық экономикалық көрсеткіштері

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 98 

 

В ҚОСЫМШАСЫ 

 

 

В.1 Сурет - Шудан қорғанудың шектік мәнін есептеу  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 99 

 

Г ҚОСЫМШАСЫ  

 

 Г.1 Сурет - Оптикалық кабелдегі шығындар 

 

Каталог: diplom -> 2014 -> frts -> tks -> tks kz
2014 -> Бұл дипломдық жұмыста Астана қаласындағы жэо-ын салудың
2014 -> Дипломной работы: Рейтинг доска Южно-Казахстанского политехнического колледжа (php+MySql)
2014 -> Бағдарламасы жүзеге асырылды. Дипломдық жобада қолданбаның серверлік және навигациялық бөлімдеріне қойылған талаптар, пайдалану шарттары мен
2014 -> Массалар центрінің аз ауытқуынан туындайтын ұйытқуларды ескеріп
2014 -> Дипломдық жұмыста құрал-сайман зауытының электрмен жабдықтау
2014 -> Дипломдыќ жоба мыс өндірісінде күкірт қышқылын автоматтандыру
2014 -> Дипломдық жобасында өндірістік орынның параметрлерін бақылау
tks kz -> Представлен бизнес план, а также рассмотрены вопросы безопасности
tks kz -> Бұл дипломдық жобада, Жаңақорған ауданының телекоммуникация
tks kz -> Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и предоставлено технико-экономическое обоснование


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет