Бүгінгі санда: Орыс мектебінде тарихымызды қалайPdf көрінісі
бет10/11
Дата24.03.2017
өлшемі16,43 Mb.
#10349
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Нұрлан ҚҰМАР

ге кеткенде баласының жанында 

күндіз-түні қалатын, бала-шағасы 

жоқ, тұрмысқа шықпаған, жұмыстан 

қайта-қайта сұрана бермейтін жас 

қызды іздесе, енді бірі к рген-

білгені мол, жасы қырықтан асқан, 

балаға мейірімді мамандарды дұрыс 

к реді.  р адамның қалауы әртүрлі, 

сондықтан біз жұмыс ұсынушының 

талап-тілегін орындауға тырысамыз».

Жарнама газеттері мен ғаламторда 

жариялан ған хабарландыру арқылы 

да баланы қарайтын адам табуға 

болады екен. Мұндай кездері к п 

жағдайда жоғарыда атап к рсеткендей 

құжаттар талап етілмейді, тек ауызекі 

келісім мен жеке бастың куәлігі бол-

са болғаны. Осындай хабарланды-

ру арқылы бала күтушіні алған бір 

ата-ана үш жасар ұлының түсініксіз 

әрекеттер жасай бастағанын, мінез-

құлқындағы  згерісті байқап, пәтеріне 

бейнебақылау орнатады. Нәтижесінде, 

бала күтушінің бет-пердесі ашы-

лып,  зге діннің жетегінде жүргендігі 

анықталады. «Сондықтан сырын 

білмейтін адамды ұрпақ тәрбиесіне 

араластырмай, қажет адамды  зіңнің 

айналаңнан, туған-туысқан, тамыр-

таныстарыңның арасынан іздеу қажет» 

дейді үй иесі.

з і н і ң   е ң б е г і н   с а ғ а т ы н а 

қ а р а й   б а ғ а л а й т ы н д а р 

бар. Бұлардың қатарына 

ж а с ы   ұ л ғ а й ғ а н   м а м а н д ы   н е м е -

се студенттерді жатқызуға болады. 

Мәселен, С.Асфендияров атындағы 

м е д и ц и н а л ы қ   у н и в е р с и т е т т і ң 

студенті Балжан (есімі  згертіліп 

алынды) «К ктем» ықшамауданында 

тұратынын, күннің екінші жарты-

сында қолы бос кезінде екі жасар 

Аидаға қарайтынын айтады. « зім 

он баланың кенжесімін. Баланы  те 

жақсы к ремін, балажанмын десем 

де болады. Сондықтан  зім тұратын 

ауданнан жұмыс тапқаныма ата-анам 

да,  зім де қатты қуандым. Қажет 

кезінде балаға массаж да жасаймын. 

Денсаулығына аса мән беремін, таза 

ауада к бірек қыдыртамын. Аидаға 

ә б д е н   б а у ы р   б а с ы п   к е т т і м ,   ә р і 

оқуымды тәжірибемен ұштас тырып 

жүрмін десем де болады» деп, бір 

Бұған керісінше, таңнан кеш-

ке дейін  з қамын ғана ойлап, сән 

салондары мен фитнес клубтар-

дан шықпайтын, дүкен аралағанды 

жақсы к ретін сылқым келіншектер 

де кездеседі. Отағасының тапқан-

таянғанына бала күтуші жалдап, соны 

мақтаныш к ретін, бала тәрбиесін 

басы бүтін «няняға» тапсырып қойған 

бұл бикештер ұрпақ тәрбиесін бір шет-

ке ысырып қойған. Олар сондай-ақ 

балаларын біз мезгіл шетелге апарып 

қыдыртып келгендеріне мәз. 

Ж

и ы р м а   ж ы л д а н   б е р і б а л а   к ү т у ш і   б о л ы п 

жүрген Арайдың айту-

ынша, қазіргі балаларда мен  мендік, 

рк кіректік басым. Тіпті олар пайда-

лан ған, іске аспайтын заттардың  зін 

згеге қиғысы келмейді. Мәселен, 

зіне қажет емес ойын шықты немесе 

суретті кітапшаларды  згеге берген  нен 

г рі, қоқысқа тастағанды ж н санай-

ды. Яғни к пшіл емес. Ағайын-туыс, 

дос-бауырға к мек тесу дің не екендігін 

түсінбейді де. Арай осыған налиды. 

Халқымызда «Не ексең – соны 

орасың» деген қанатты с з бар. Ата-

ананың бүгін жіберген қателіктің 

орнын ертең толтыра алмайтынын 

елемеуі балаға жасаған қиянат болар 

еді. «Біреудің отбасында нең бар, не 

істесе де  з еркі» дейтіндер де табылар. 

Бұған келісе алмаспыз. Отбасындағы 

тәрбиенің ұрпақтың болашағына, бүтін 

бір ұлттың болашағына қатысы барын 

әркім түсіне білуі тиіс.

Қазір немересіне ертегі оқып, 

шүйіркелесіп әңгімелесетін қарттар да 

сиреді. Қалада тұратын кейбір апала-

рымыз «бала бағуға шамам келмейді» 

деп, немересінен бас тартатын жағдай 

да күнделікті  мірде кездесіп жата-

ды. Осындайда немересін бір иіскеп 

алып, батырлар жырын оқытып, ауыз 

әдебиетінің небір құндылықтары-

мен сусындататын кешегі әжелерді 

аңсайсың.

женің ертегісін тыңдамаған, 

ананың мейірімі мен сүйіспеншілігіне 

б ленбеген, туған тілінің қадір-

қасиетінен нәр алмаған, салт-дәстүр 

дегеннің не екенін білмей  скен 

баланың санасында ұлтжандылық, 

о т а н ш ы л д ы қ   с е з і м   қ а й д а н   б о л -

сын. Осыны кейбір ата-аналардың 

ескермейтіні  кінішті.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Е

лімізде күн  ткен сайын жал-дамалы бала бағушылардың 

саны артып, бұл да табыс 

табудың к зіне ай налып отыр. Ата мен 

әженің, ана мен ененің р лін иемден-

ген бала күтушінің тәр бие сінде  скен 

бал дырғанның мейірімге б леніп, 

ұлтжанды қасиеттерді сіңіріп  суі 

мүмкін бе?.. 

Жұмыс іздеушінің кейпіне еніп, 

Алматы да ғы бала күтушінің қызме-

тін ұсынатын бірнеше мекемеге 

хабарластық. «Сая», «Няня», «Счаст-

ливый дом», «Атлас», «Агентство 

7я», «Добрый ангел», т.б. бірнеше 

агенттіктердің мемлекеттік тіл – қазақ 

тіліне немқұрайдылық танытып, 

шекесінен қарайтыны «Я не понимаю, 

можно на русском» деген с здерінен-

ақ байқалып тұр. Жә, бұл енді басқа 

әңгіме.


Сонымен, бала күтуші болуыңыз 

үшін ал ды мен жеке куәлік, тұрғы-

лықты жерінен анық тама, соттал-

мағаны ж нінде анықтама, №86 

медициналық анықтама, бұрынғы 

жұмыс орны ның мінездемесі,  диплом 

к шірмесі және т.б. бір неше құжат та-

лап етіледі. Орынды талап. Себебі бала 

күтушінің мінез-құлқы іс-әрекетіне 

сай болуы тиіс. 

З е р т т е й   к е л е   б і л г е н і м і з ,   б ұ л 

қызметке педаго ги калық білімі бар 

мамандар тартылады. Олардың ара-

сында ғылым кандидаттары мен док-

торлары да бар. Олар мұндай жұмыс 

істейтінін к п жағдайда жасырып 

қалуға тырысады. Соңғы он жылдан 

бері  зінің кандидаттық қызметін 

«няняға» ауыс тырған Б.Сәрсенбаева 

айлық табысына к ңілі толатынын, 

сол он жылдың ішінде жағдайы түзеліп, 

нәпақасын кандидаттықтан емес

соңғы жұмысынан тауып жүргендігін 

айтады.


Ұлттық тәрбиеге қатысты әңгіме 

қозғаға нымызда  зіне жақсы таныс 

екі отбасы ның ата-аналарын бұл 

мәселе толғантпайтыны туралы айтқан 

кейіпкеріміз, «Сіз қазақ тілі дейсіз, 

қазір орыс тілінің  зі ағылшын мен 

қытай тілінің к леңкесінде қалып 

қойған» деген ол, бес жасар қыз баланы 

онлайн жүйесі арқылы Америка пен 

Қытайдан мамандар жалдап, оқытып 

отырғандығын тілге тиек етті. Бұдан 

б лек әр минуты санаулы сәби бас-

сейн, шаңғы, фортепиано, би, акроба-

тика, бейнелеу  нері секілді бірнеше 

үйірмеге қатысады. 

Атап  терлігі, мұндай агенттіктерге 

к бінесе қалталы азаматтар хабарла-

сады. Себебі агенттіктің делдалдық 

қызметіне алатын қаржысы қомақ-

т ы ,   я ғ н и   « н я н я н ы ң »   а л ғ а ш қ ы 

еңбекақысының 70-80 пайызын  клиент 

агенттікке т леуге міндетті. 

Бала күтушінің еңбекақысы да біз 

ойлағаннан жоғары болып шықты. 

Ең т менгі жалақы 80 мың теңге, 

мұндай ақшаға келісетін бала күтуші 

те сирек. Бала күтушілердің дені бес 

күн жұмыс істеп, айына орта есеппен 

120-250 мыңға дейін табыс табады. 

Тіпті еңбек  тілі к п, бір үйде бірнеше 

жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан 

бала күтуші сол үйдің 2-3 баласына 

қатар қарап, айына 300-500 мың 

тең геге дейін еңбекақы алады екен. 

рине, мұндай мәліметтерді агенттік 

қыз мет керлері ашып айта бермейді, 

әр агент тіктің жеке құпиясы сана-

лады.


Жұмысқа қабылдаудың алғышарт-

тары мен бала күтушіге қойылатын та-

лаптар ж нінде Қазақстан нарығында 

он жылдан аса жұмыс істеп келе жатқан 

«АИСТ» агенттігінің қызмет кері  сел 

Есендікова былай дейді: 

«Қазір бала күтушіге сұраныс 

жоғары. Сұра ныс қа орай жұмыс 

іздеушілер де к п. Күніне кем дегенде 

3-5, кейде одан да к п  тініш түседі. 

Жұмыс іздеушінің жас м лшеріне 

шектеу қойыл май ды. Басты талап 

– жоғары білімді педагог болуы ке-

рек. Егер жоғары білімі болмаса, 

кемінде осы салада бес жыл еңбек 

тілі болуы шарт. Белгіленген, қатып 

қалған әдістеме жоқ, әр отбасының 

қалыптасқан қағидасына қарай бала-

ны тамақтандыру, серуенге шығару, 

сабағын оқыту, ұйқыға жатқызу, 

музыкалық білімін дамыту, т.б. іс-

әрекеттер ата-ана мен бала күтушінің 

зара келісімімен іске асады. Біз ал-

дымен жұмыс берушінің ұсынысын 

қанағаттандырамыз. Бірі шетел-

жылдан кейін оқуын тәмамдайтынын, 

алда тұрмысқа шығып, бала сүйгісі 

келетін жоспарымен б лісті.

...Жақында бір танысым хабар-

ласып, нәрестесі  мірге келе сала 

балабақша кезегіне №145 болып 

тұрғанын, кезектің екі жылда тоғыз 

адамға ғана жылжығанын, амалсыз-

дан бала күтуші жалдауға мәжбүр 

екендігін айтып қалды. Балабақшаның 

жетіспеушілігі де «бала бағу бизнесіне» 

кең жол ашып беріп отыр. 

Елімізде 1990 жылы 8880 балабақ ша 

болған екен. Қайта құру жылдары біраз 

балабақшаның есігіне қара құлып са-

лынып, ғимараттары жекенің қолына 

тіп кеткені де белгілі. 

Елбасы 2011 жылғы Жолдауында 

«Мектепке дейінгі білім берумен және 

тәрбиемен қамтылған балалардың 

үлесі 2015 жылға қарай 74 пайыз-

ды, 2020 жылға қарай 100 пайызды 

құрайтын болады. Менің тапсыр-

мам бойынша қабылданған «Бала-

пан» бағдарламасын жүзеге асыру 

нәтижесінде тек 2010 жылы ғана 35 

балабақша, 1534 мини-орталық, 137 

жекеменшік балабақшалар салынды. 

Бұрын жекешелендіріліп кеткен мектеп 

жасына дейінгі мекемелерді қайтару 

есебінен 172 балабақша ашылды. Ба-

лаларды мектепке дейінгі ұйымдар мен 

қамту 30-дан 55 пайызға дейін  сті» 

деп атап к рсеткен еді. Бұл іске дәлел 

ретінде, былтыр Астана қаласында 

4 мыңға жуық орынға арналған 44 

жекеменшік балабақша ашылғандығын 

да айта кеткен  абзал. Дегенмен, Үкімет 

т а р а п ы н а н   а й т а р л ы қ т а й   ж ұ м ы с 

атқарылып жатқанымен, әзірге кезегін 

күткен ата-аналардың шыдамы таусы-

лып, бала күтушінің к мегіне жүгінуде.

Ата-ана. Балабақша. Бала күтуші. 

Бүгінгі күннің ұрпағын тәрбиелеп, 

елдің ертеңін  сіріп жатқан осы 

үштіктің алдында қандай маңызды 

міндеттер тұрғанын сезінетін аза-

мат шамасы келгенінше баласын  з 

қолына алып, тәрбиелегісі-ақ келеді. 

кінішке қарай, қазіргі қымбатшылық 

жас отбасының күн к рісіне қиындық 

туғызып, нәрестелі ана құшағындағы 

сәбиін бала күтушіге тапсырып, амал-

сыз жұмысқа шығады. 

А

Қазақ отбасы іңгəлап өмірге келген нəрестені ана сүтімен, ана əлдиімен 

тəрбиелеген. Дене бітімінің дұрыс өсіп-өнуіне, ақыл-

ойының дер кезінде дамып-жетілуіне көңіл бөліп, сəбидің 

барлық қызық-қуанышына сүйсініп, көз алдында өткізген. «Малды 

баққан өсірер, Баланы тапқан өсірер», «Бала – ананың бауыр еті, көз 

нұры», «Ананың сүті – бал, Баланың тілі – бал»  жəне т.б. ана мен баланың 

арасын жалғайтын қазақтың қанатты сөздері мен мақал-мəтелдері жайдан-

жай туындамаса керек.

Ата-анасының көз қуанышына айналған сəбиді ата-əжесі еміреніп, бауыры-

на салып алатын дəстүр де болған. Ол бір жағынан жас отбасының өзара 

түсінісуіне, отбасы іргетасының беріктігіне əсерін тигізген.   

Ал қазір ше? Өмірде ата дəстүрімізде болмаған, тіпті естіп-көрмеген 

бала күтуші деген термин қолданысқа енгелі біраз болды. О за-

манда бұ заман қазақ əйелі баласын біреуге бақтырып па 

еді? Отбасы тəрбиесіне көлденең көк аттыны 

араластырып па еді? 

Ана əлдиiне

Ана əлдиiне

не жетер...

не жетер...

ЖАЛДАМАЛЫ БАЛА КҮТУШІ ҚАЗАҚҚА ЖАТ ЕДІ ҒОЙ12

№10 (1372) 

10 – 15 наурыз

2017 жыл


АНА ТІЛІ

Құрылтайшы және шығарушы: «ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы Жұмабек КЕНЖАЛИН

қабылдау бөлмесi 272-87-30 

kaz_gazeta@mail.ru

www.kazgazeta.kz

Бас редактор 

Самат ИБРАИМ

Бас редактордың 

бiрiншi орынбасары 

Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 

орынбасары 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Абылайхан ЖҰМАШЕВ – Тіл мәселелері және этнография

Дина ИМАМБАЕВА – Білім, ғылым және мәдениет

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпаратФототiлшi

Азамат ҚҰСАЙЫНОВБеттеуші

Нұржан АСАНОВ 

Корректор

Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВАХатшы-референт

Лунара АТАМҚҰЛОВА

Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң 

Ақпарат және мұрағат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2006 жылғы 4 маусымда 

№7345-Г куәлiгi берiлдi.

Газет аптасына бір рет шығады.

«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 

газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.

«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 

редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.

Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 

Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 

нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 

бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 

Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 

орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

Газет: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 223 «в». 

 «Алматы-Болашақ» АҚ, Тел: 378-42-00 (бухг.), 378-36-76 (факс); 

 Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190, «А-Полиграфия» баспаханаларында басылып шықты

Тапсырыс №350/352

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 

аймақтардағы өкiлдiктерi:

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)

Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)

Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:

Ғазиз ЕСЕНБАЕВ (Астана)   8 7016048029

Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81

Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33

Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84

Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ruҚоғамдық негіздегі кеңесшілер:

Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор

Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері

Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 

ақысы төленген

Кезекшi редактор Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Таралымы 20000

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 

2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)Бөлім редакторлары: 

267-40-07E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:

050013, Алматы қаласы, 

Желтоқсан көшесі, 175, 2-қабат

А

Тілек білдіруші құрбыларың Гүлрең Қабибек МҰХИТОВ:

Атыраулық ардагер спортшы əрі тарихшы Қабибек Мұхитов – əлемге 

əйгілі спорт саңлағы Мұстафа Өзтүріктің төл шəкірті. Жуырда білікті 

маманмен жүздесіп, əңгімелесудің сəті түскен еді. Сол сұхбатты 

оқырман назарына ұсынуды жөн көрдік.  

Жуырда «Қазақ газеттері» ЖШС 

ұ ж ы м ы   а т а л м ы ш   м ұ р а ж а й ғ а   б а с 

сұқты. К рнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері, үш мәрте Социалистік Еңбек 

Ері, академик Д.Қонаев тұрған бұл үй 

2002 жылдан бері мұражайға айналған. 

Қарапайым шаруа баласының әлемге 

танымал деңгейге жеткеніне дейінгі 

мірі мен қызметінен сыр шертетін 

мұражай жәдігерлерінің құндылығы 

бірден к зге түседі.  рбір заттан тұлға 

тектілігі танылатындай. Мұндағы Димаш 

Ахметұлының жеке заттары, кітаптары, 

үй жиһазы, сыйлықтар мен басқа да 

әралуан жәдігерлер к з тартады. 

Келушілерді құнды дүниелермен та-

ныстырған мұражай қызметкері Бақт ре 

Манатбеков қайраткердің  мірі мен 

қызметінің әр кезеңіне тоқталып, мұ-

ра жай жәдігерлерінің тарихын әсерлі 

баяндап берді. Қонаевтың отбасы, ата-

анасы туралы деректерден басталған бұл 

әңгіме алғашқы еңбек жолы, тұңғыш 

жетістіктері туралы құнды құжаттармен 

жалғасады. Қара пайым жұмысшылықтан 

бастаған ол республикамыздағы ең 

жоғары қызметті иеленгенге дейін тау-

кен, ғылым салаларында  зінің бар күш-

жігері мен қажыр-қайратын аямай, адал 

еңбегімен к зге түскеніне оның түрлі 

марапаттары дәлел.         

Б о с   у а қ ы т ы н д а   а ң ш ы л ы қ т ы 

с е р і к   е т к е н   Д . Қ о н а е в   қ ұ р а л а й д ы 

к зге атқан мерген болған екен. Сол 

сәттердің куәгеріндей сол кездегі аңшы 

мылтықтары мен түрлі қару-жарақ 

жиынтығы аяулы қолдың табын сақтап 

әйнектің ар жағында тұр.  зі сатып 

алған қарулармен қатар мұнда Куба 

Президенті Ф.Кастро, Л.Брежнев берген 

мылтықтар мен Елбасы Н.Назарбаев 

сыйлаған жәдігер де бар. Бақт ре ол 

кісінің атып алған аң етін балалар үйіне 

ткізетінін де айта кетті. 

Қызмет барысымен шетелдерді 

аралаған сапарында сыйға берілген 

түрлі кәдесыйлар к здің жауын алады. 

Мұнда Дінмұхамед Қонаевтың жеке 

басының қадір-қасиеті де әсер еткені 

анық.  сіресе аса құрметті адамға ғана 

сыйланатын дәстүрлі киімдегі жапондық 

қуыршақ осы елдің императорының 

атынан келген құнды дүние. Сондай-ақ 

Үндістан Премьер-министрі Индира 

Ганди мен оның әкесі Джавахарлал 

Неру сыйлаған ұлттық рәміздік мүсіндер 

де олардың Д.Қонаевқа деген құрметін 

білдіреді.

СҰХБАТ

жүрген едім. Кейін «Қазақстанның 

мұнай  неркәсібінің тарихы – соғыс 

жылдарында» тақырыбында ғылыми 

ж ұ м ы с ы м д ы   қ о р ғ а д ы м .   К ү н д і з 

м ұ р а ғ а т т ы ң   ш а ң ы н   қ а ғ ы п ,   Е м б і 

мұнайының тарихын тізбектесем, 

кешқұрым жаттығулардан қол үзбедім. 

Осылайша, ғылыми-оқытушылық 

қызметпен бірге спортты да қатар алып 

жүрдім. 

– Ал Мұстафа  зтүрікпен қалай 

таныстыңыз? 

– М. зтүрікпен сәті 1992 жылы 

түсті. 1954 жылы Түркияның Кайсери 

қаласындағы Мұсаходжалы ауылында 

дүниеге келген оның есімі спорт жыл-

намасына алтып әріптермен жазылды. 

ттең, тек ғұмыры қысқа болып, 1995 

жылы қайтыс болды. Жүрген жерінде 

зінің қазақ екенін мақтанышпен айтып 

жүретін-ді. Міне, ел үшін туған ер осын-

дай болса керек.  

Жалпы алдымен Қазақстанда таэк-

вон  доның  интернационалдық  фе-

дерациясы (ITF) құрылып, үйретіле 

бастаған. Кейін Мұстафа келген соң, 

ITF-пен қатар Бүкіләлемдік таэквондо 

федерациясы (WTF) құрылды. Атақты 

спортшының  зі  1992 жылы Атырау 

жеріне аяқ басып, мені шәкірті ретінде 

таныстырған болатын. Міне, осы кезден 

бастап бізде таэквандоға үлкен к ңіл 

б ліне бастады. Артынша к птеген тур-

нирлер ұйымдастырылды. 1995 жылы 

«үздік бапкер» атандым. Аталмыш 

спорт түрінен облыстық федерацияға 

басшылық жасадым. Таэквондодан об-

лыста аға бапкер болдым. Санап к рсем, 

Ұлттық ұланның «Оңтүстік»  ңірлік қолбасшы-

лығында қызмет атқаратын сержант Ләззат Халелова 

зі туралы былай дейді: «Сонау 1990-шы жылдардың 

алмағайып заманында әскери салаға келуге әуелде 

жүрексінгенім рас еді. Кейін келе-келе барлығына 

үйрендім. Саптық дайындыққа да, тапаншадан, авто-

маттан қару атуға да. Ең бастысы қызметім тәртіпке 

үйретті.  скери адам қашан да жинақы жүріп, епті де 

жылдам қимылдайды ғой. Бұл да маған қызметтен ен-

ген қасиет болды» десе, қаржы б лімінің аға офицері 

майор Ғалия Мәметова да  з ісінің кәнігі шебері екенін 

айта кеткенім ж н. Сонымен қатар осы б лімінің аға 

маманы сержант Гүлжан Баймұхановалардың еңбек 

жүгінің маңыздылығын бір с збен айтып жеткізу 

мүмкін емес. 

ріптесіміз сержант Гүлжан Баймұханова екі 

баланың анасы. Қызметіне берік жан. Отағасы да 

әскери қызметте. Екеуі бірі білгенін екіншісіне 

үйретіп, әскери қызметке, шынын айтқанда отбасы бо-

лып шыңдалып, қызметтің ыстық-суығын тең  ткеріп 

келе жатқан жайы бар. «Қазақ қыздары намыстан 

жаралған. Қашанда ары мен намысын жоғары қойып, 

елінің, ерінің амандығын тілеген. Қызай ана, Домалақ 

ана сияқты бір әулетке ғана емес, дүйім елге ұран 

болған аналарымыз жетерлік. Отбасы тәрбиесі дегенде 

әйелдердің қай кезде де орны ерекше» дейді Гүлжан. 

Майор  сия Қалиева да үлгілі қызметімен к зге 

түскен ару жанның бірі. Үш баланың анасы 1999 

жылдан бастап құқық қорғау саласында еңбек етіп 

келеді. Қазір  ңірлік қолбасшылықтың кадр б лімінің 

офицері. « р қызметтің  з қыр-сыры, ерекшелігі бо-

лады ғой.  скери қызмет аса жауапты жүк арқалаған 

сала. Мұнда сен әйелсің, сен еркексің деп б лмейді. 

Бәрі қару ұстаған Отан қорғаушылар. Сондықтан 

да бәріне дайын болуың керек. Қару ату, жекпе-жек 

ұрыс тәсілдері, жедел шешім қабылдау, ең аяғы ішкі 

түйсігіңді суыққанды басқарып, батыл жүректі болу 

керек. Сондықтанда ең бастысы ынта керек» дейді 

мамандығы туралы сыр шертіп. 

Иә, батыр қыздарымызды пір тұтқан, намыстан 

жаралған аруларымыз қазақта жетерлік. Біз олардың 

бір парасын ғана тілге тарттық. Осы орайлы сәтті 

пайдаланып, оларды алдағы наурыз мерекесімен 

құттықтап, отбасыларына ырыс, қызметтеріне табыс 

тіледік. Мерейлеріңіз  се берсін асыл арулар!Арман  УБ КІРОВ, 

Ұлттық ұлан «Оңтүстік» 

ңірлік қолбасшылығының

майоры

АЛМАТЫ


салауатты  мір салтын қалыптастыру 

тұрғысынан мән берілуі керек. 

кінішке орай, жергілікті жерлерде 

спорт тек алтын медаль алып, әлемге 

танылудың құралы ретінде ғана қарас-

тырылады. Чемпион атануға кімнің 

мүм кіндігі мол, сол ғана жаттығады, 

дайындалады, жарыстарға қатысады. Ал 

қалған адамдардың спорттық дайын-

дығын былай қойғанда, қарапайым 

денсаулығына ешкім алаңдамайды. 

Оның үстіне, қазір телефонға, компью-

терге телмірген ұрпақ  сіп келеді. Себебі 

оларды спорттық шараларға ешкім 

шақырмайды, дене шынықтырудың 

пайдасы  з деңгейінде насихатталмай-

ды. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет