БиотехнологияPdf көрінісі
бет24/24
Дата18.03.2017
өлшемі16,47 Mb.
#10027
түріОқулық
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

17-559 
245
і
і

36. 
Вирустардан  тазарту  үшін  өсімдіктердш  сабағының  апи- 
кальдік меристемасын  не себептен  бөліп  алады?
A)  апикальдік  меристемада вирустар  аз  немесе  мүлдем болмайды;
B)  генетикалық тұрғыдан  алғанда меристема жасушалары  түракты 
болады;
C) меристема жасушалары түзуші үлпа жасушалары ретінде үдайы 
бөлінуге  қабілетті;
Щ|  инфекциядан  таза  меристеманы  криоконсервац 
үзақ уақыт бойы сақтауға болады;
Е) жоғарыда аталған жауаптардың барлығы дүрыс.
• 

апикальдік
дың  аз  немесе  мүлдем  болмауы  неге  байланысты^
апексінде
диаметрлері
кең таралмауынан;
С)  сабақ  апексінде  ДНҚ  репарациясының  қарқындылығы  жоғары
болуына;
өтуі
нен  вирустардың көбеюі тежеледі;
Е) жоғарыда аталған себептердің барлығы дұрыс.
38. Вируссыз өсімдік алу үшін эксплант реинде нені паидалана- 
ды?
A) қолтық меристеманы; 
.
B)  протопластарды;
C) тамырдың меристемасын;
В   қалемшелерді; 

Е)  сабақтьщ апикальдік  меристеманы.
39.  Протопластарды  бөліп  алу үшін  қандай  ферменттер  пайда- 
ланылады?
A)  целлюлаза,  каталаза;
B)  гидролаза,  пероксизада;
C)  лигаза,  изомераза;
Е))  целлюлаза,  пектиназа;
Е)  протеиназа,  липаза.
40.  Цитопласт дегеніміз  не?
A)  қабығынан  айырылған  өсімдік  жасушасы;
B) екі және одан көп субпротопластардың бірігуі нәтижесінде пай­
да болған будан жасуша;
C) бір протопласт екінші жасушасының ядросымен бірігуі нәтиже- 
сінде  пайда болған  будан  жасуша;
246

Р) екі түрлі жасушалардың ядролары  қосылмаған  будан жасуша;
Е) қабығынан  айырылған  ядросы  жоқ өсімдік  жасушасы.
«Ж ануарлар  биотехнологиясы»
тарауы   бойынш а  тест
1.  Гибридоманыц  қандай  ерекше  касиеті  бар?
ЧА) гибридома ісік жасушалар сияқты  шексіз  бөлінеді;
Б)  гибридомалар  антиденелерді  синтездемейді;
В)  гибридомалар  өздігінен  жиналады;
Г)  гибридомалар  ешқашан  бөлінбейді;
Д)  гибридомаларды 
іп  л>ііго
 жагдайында осірмейді.
2.  Геномында бөтен  ген  бар  жануарларды  қалай  аталады?
\УА) трансгенді  жануарлар;
B)  буданды (гибридты)  жануарлар;
C) химералы жануарлар; 
шпт* 
Ц)  клонданган  жануарлар;
Е) барлыгы дұрыс.
3.  Ісік  жасушасы  мен  басқа  сомалық  жасушаны  (мысалы  В- 
лимфоцнт)  будандастыру  аркылы  алынган  будан  жасуша  қалай 
деп  аталады:
\/А)  гибридома;
B)  нуклеопласт;
C)  протопласт;
Щ  зигота;
Е ) барлыгы дүрыс.
4.  Трансгенді жануарлар  қандай  мақсатта  қолданылады?
A) биологиялық белсенді заттарды алу үшін;
B) ауруларга төзімді мал тұқымын алу үшін;
C) өсу қарқындылыгы жогары, асыл түқымды малды алу үшін; 
мал  өнімдердің  сапасын  жақсарту  және түқымдылығы  жогары
малды алу үшін;
\іЕ) барлыгы дүрыс.
5.  Ж ануарлар  жасуша  инженериясында  қолданылатын
тәсіл(дер):
A) жануарлар жасушасын өсіру;
B) гибридомаларды алу;
C) химераларды алу;
Р) жасушаны қайта қүрастыру;
\ (Е) аталгандардың барлыгы дүрыс.
247
I

6.  Гибридомаға  тән  касиет(тер):
чІА)  В-лимфоциттер  сияқты  антиденелерді  синтездей  алады;
B)  шексіз  бөлінуге  қабілетсіз;
C)
 
іп 
уііго
 
жағдайда ұрпақ (жасушалық линияны) бере алмайды;
О)  поликлонды  антиденелерді  синтезде  алмайды;
Е) барлығы дұрыс.
7. Бөгде ген енгізу арқы лы  жануарлардың өзгерген түрін калай 
атайды?
ЧІА)  трансгенді  жануарлар;
B)  мутантгы жануарлар;
C) асимметриялық жануарлар;
Б) химералы жануарлар;
Е) барлығы дүрыс. 

*
8.  Трансгенді  жануарларды  алуда  рекомбинантты  ДНҚ  моле- 
куланы  ненің  көмегімен  енгізеді?
A)  Ті-плазмидалар  көмегімен;
B)  Яі-плазмидалар  көмегімен;
^С)  микротүпкше,  микроманипулятор  және  микрокапилляр  көмегі- 
мен;
О) хлоропластгық ДНҚ көмегімен;
Е) барлығы дұрыс.
9.  Бір  қалыпты  немесе  патологиялық  белгініц  бірнеше  үрпак 
бойы бір жанұяның мүшесі мен туыстары  арасында тұқым  қуалау 
ерекшелігін  анықтайтын  әдіс:
A)  цитол огиял ық:
B)  физиологиялық;
>ІС)  генеологиялық;
Б)  биохимиялық;
Е)  физикалық. |М М  
'оуе  РІ
10.  Инсулин  қандай  заттарга  жатады?
A)  витаминдерге;
B)  көмірсуларға;
^С)  пептидтік  гормондарға;
Б)  терпеноидтерге;
Е)  полифенолдарға.
11.  Адам  инсулинін  алу үшін  өндірісте  пайдаланбайтын  әдіс: 
^А)  толық химиялық  синтез;
B)  мүйізді  ірі  қараның үйқы  безінен  бөліп алу;
C)  шошқа үйқы безінен  бөліп  алу;
248

О)  гендік-инженериялық  әдіс;
Е)  шошқа  инсулиніннің  химиялық  түрөзгерісі.
12.  Гендік-инж енерия  әдіспен  бірінші  алы нған  дәрілік 
препараты:
К/А)
  инсулин;
B) соматотроптық гормон;
C) тиреотропты  гормон;
Б)  глкжагон;
Е)  паратгормон.
13.  Адьюват  ретінде  пайдаланады:
A)  антибиотиктерді;
B)  микроэлементтерді;
C) гормондарды;
Ц)  протеолитикалық  ферменттерді. 
ч/Е)  алюминий  гидроксидті  [А1(ОН) ]. 
1'I
14. Жасуша коспасында моноклонды ангид енел ерді синтездейтін 
гибридті  (будан) жасушалар  ғана  өмір  сүретін  орта:
A) Мурасиге-Скуг орта;
B) Дюлбек орта;
\1
 С) Г АТ орта;
О) алмаспайтын  аминқышқылдары бар Игл орта;
Е)  цитозин,  тимидин,  аденин,  гуанин  қосқан  Эрл  орта.
15.  Қандай  қасиет  гибридомаларга тэн  емес?
ҮА) фагоцитозга  қабілеті  болады;
B)  антиденелерді  синтездейді;
C) шексіз бөлінеді;
О) 
іп уііго
 жағдайда пролиферация қабілеті болады;
Е) 
іп 
уііго
 жағдайда және жануарлардың құрсақ қуысында өседі.
16. Қүрамында микроорганизмніц бір бөлігі бар вакцина қалай
аталады?
УА)  суббірліктік;
B)  аттенуирленген;
C)  рекомбинантты;
О) векторлық;
Е)  пептидтік.
17.  Қандай  қасиет моноклонды  антиденелерге тән  емес?
A)  иммуноглобулиндердің  бір  класына жатады;
B) қүбылмалы бөліктері бірдей;
249
I

С) құрылымы бірдей;
Б)  аффинді  қасиеті  бірдей;
^
 Е)  бірнеше  эпитопты  танитын  ерекше  қасиетіне  ие.
18.  Гибридома  -  бұл:
A) дәнікер ұлпасының жасушалардың пролиферациясы  нәтижесін- 
де түзілген  жасуша;
B)  антигенді  енгізгенде  иммундық  жүйенің  активтенген  жасуша­
лары; 
’ 
I  
I
C)  вируспен  жұқтьфылған  жасушалар;
' Я   екі  сомалық  жасушаның  қосылуы  нәтижесінде  алынған  және 
антиденелерді  синтезде алатың будан жасушалар;
Е)  жүйке  жүйесінде  қызмет атқаратын  жасушалар.
19.  Гибридома  алу  әдісін  ұсынған:
Ч А)  Г.  Келлер жэне Ц.  Мильштейн;
B) Л. Пастер;
C)  И.И.  Мечников;
Б) Г.  Мендель;
Е)  Н.  Ерне  жэне  Ф.М.  Вернет.
20.  Интерферонды  алу әдісінде  шикі  зат ретінде  пайдалынады: 
\1 А) адам қаны; 
с » ,  
7
 д I г  :
B) жануарлар бұлшық еті;
C) шошқаның үйқыбезі;
Б)  бүзау қалқанша безі;
Е)  сиырдың  мүйізі.
21. Қан құрамына кіретін қандай жасушалар антиденелер түзілу 
үшін  жауапты?
\
і
А)  В-лимфоциттер;
B)  Т-лимфоциттер;
C)  нейтрофилдер;
Б)  моноциттер;
Е) аталған жасушаларының барлығы.
22. Ж асушалық инженерияда қолданылатын фюзогендерге кан­
дай  косылыс жатпайды?
А) ПЭГ;
^ В )  ФДА; 

'
*
:
С)  лизолецитин;
Б)  әлсізденген  (инактивтеленген)  Сендай  вирусы;
Е)  глицерин  моноолеаты.
250

23.  Антиденелер  немесе  иммуноглобулиндер  кандай  косылыс- 
тарга  жатады:
УА)
 жоғары арнайы ақуыздар;
B)  фосфолипидтер;
C)  көмірсулар;
Ш| органикалық қышқылдар;
Е)  барлығы  дұрыс.
24. Г АТ ортаның  кұрамына  не  кіреді?
А)  триптофан,  глюкоза,  аминоптерин;
\/В)  гипоксантин,  аминоптерин,  тимидин
С) лимон  қьшіқылы,  В12  витамині,  тимидин;
Б)  аспарагин  қышқылы,  триптофан,  глюкоза;
Е)  тимидин,  амилаза,  глюкоза.
25. Лимфоциттер мен ісік жасушасының бірігуінде біріктіру аген- 
ттер  кызметін  аткарады:
A)  полиэтиленгликоль;
B)  лизолецитин;
C)  Сендай вирусы;
Б) электрлік өріс;
\ІЕ) барлық жауап дұрыс.

26. Жануарлар жасушасын косуда колданылатын әдістердің бірі: 
•чУА)  инактивтеленген  (әлсізденген)  вирустын  ықпалымен  қосылуы;
B) белсенді внрустың ықпалымен қосылуы;
C) нитрозометилзәр  қышқылы әсерімен  қосылуы;
Э) ПААТ эсер етуімен;
Е)  ФДА өңдеумен.
27. Қазіргі кезде аурулардың диагностикасын жүргізу үшін пай- 
даланылатын  әдіс?
\/А)  иммуноферменттік  әдіс;
B) ион алмасу хромотография;
C)  ультрацентрифугалау;
О) диализ  әдіс;
Е)  лиофилизация  әдісі;
28.  Гиппериммунизация  әдісімен  алынған  антиденелер:
A)  моноклонды  (моновалентты);
B) диклонды;
\С )  поликлонды  (поливалентты);
О)  гибридты;
Е) барлығы дұрыс;
251
і

29.  Антиденелер  молекулаларының  пішіні?
A)  а-түрінде; 
• 
*<
B)  (3-түрінде; 
(Р чМ
C)  х-түрівде; 

 цущ'мтт.щ-тф
  С&
О) 
4
>-түрінде;
\|Е )  ү-түрінде.
30.  Антиденелердің  молекулалары  қанша  пептидтік  тізбектер- 
ден  құралған?
4А) 4,  екі жеңіл  (Ь),  екі  ауыр (Н) тізбектерден;
B) 3, екі  жеңіл  (Ь),  бір ауыр (Н) тізбектерден;
C) 2,  бір жеңіл (Ь),  бір  ауыр (Н) тізбектерден;
О)  5,  екі жеңіл (Ь),  үш ауыр (Н) тізбектерден;
Е) 
3, 
бір жеңіл (Ь),  екі  ауыр  (Н) тізбектерден.
31.  Қандай  әдіс  көмегімен  хнмералы  жануарлар  алынады?
A)  трансгеноз  әдісімен; 

^
''-'В)  агрегациялық әдісімен; 
| г   ‘ 
|  
‘"ілі
 
?!
С) жыныстық будандастыру әдісімен;
Ә)  клондау  әдісімен;
Е)  криосақтау  өдісімен.
32.  Қандай  әдіс  көмегімен  химералы  жануарлар  алынады?
^А )  инъекциялық  әдісімен;
B)  трансгеноз  әдісімен;
C) жыныстық будандастыру әдісімен;
РІ  энуклеирлеу  әдісімен;
Е)  криосақтау  әдісімен.
33.  Трансгенді  жануарларды  алуда  вектор  ретінде  не  пайдала- 
нылады?
A)  Ті-плазмиданы; 
,  ,
B) хлоропласттық ДНҚ;
^С)  аденовирустарды; 
ь 
. .  ,  ..
®|  Кі-плазмиданы; 


,ч.г- 
:и,и  Ш
Е) барлыгы дүрыс.
34.  Моноклонды  антиденелер  қолданылмайды:
A) жүқпалы ауруларды  анықтау үшін;
B) дәрі-дәрмек  препараттарын дайындау,  тазалау  үшін;
C)  полипептидтік  гормондарды  табу  үшін;
Щ>| өсімдік түқымын жақсарту үшін;
Е)  иммундық диагностиканы  іске  асыру  үшін.
35.  Эмбрионалды  баганалы  жасушаларды  неден  алады?
252

A) 
іп уііго-ш
 өсірілетін ұрықтанған жүмыртқа жасушаларьшан алады;
B) қан плазмасынан алады;
C) 32-жасушалық зиготаның бөліну арқылы алады;
150-жасушалық  бластуланың  ортасында  орналасқан  кішігірім 
клеткалық популяциядан  алады;
Е) барлығы дұрыс.
36.
 Бағаналы жасуша -  бұл:
A)  маманданған  жасуша;
B) тұтас организмді түзе алатың тотипотентті жасуша;
C) қатерлі ісік жасуша;
уЕ>) әртүрлі маманданган жасушаларына бастама бере алатьвд (әртүрлі 
бағыттарда дамитың) маманданбаған жасуша;
Е) барлығы дұрыс.
37.
  Сомалық  жасушалардың  ядроны  бір  жасушадан  алып  ба­
ска  жасушаларга тасымалдауды  не үшін  жасалынады?
A) трансгенді  сомалық жасушаға енгізу үшін;
B) сомалық жасушалардын белсенді затгарды алу үшін;
МС)
 клондарды алу үшін;
Ш ісік жасушаларды табу үшін;
Е) барлығы дүрыс.
38.
 
Іп 
гііго
 жагдайда өсірілетің ісік жасушалардын ерекше қасиеті:
A) 50 рет бөлінеді;
B)  100 рет бөлінеді;
ЧС)
  шексіз бөлінеді;
Б)  бөлінбейді;
Е) бір бағытта маманданады.
39.
  Агзаның  бүкіл  түкым  қуалау  акпаратын  аныктайтын  ген-
дердіц  жиынтыгы:
A)  протеом;
B)  кариотип;
C) пластом; 
ү Ь | геном;
Е) барлығы дұрыс.
40. Адам  геномы жануарлар  геномынан  қандай  көрсеткіш бой­
ынша  ерекшелінеді:
A) гендердің саны;
B) уник алды  ерекше генетикалык код;
\)С)
 қайталынатын ДНҚ бөлігінің саны;
Э) мутацияга түрақсыздылыгы;
Е) барлыгы дүрыс.
253

ТЕСТТЕРДЩ Д¥РЫ С  ЖАУАПТАРЫ
«Б и отехн ологи ян ьщ   д ам у ы   тар и х ы »  
т а р а у ы   бой ы н ш а  тесттің  дұры с  ж а у а п та р ы
Сұрақтың
номері
Жауап
Сұрақтың
номері
Жауап
Сұрақтың
номері
Жауап
Сұрактың
номері
Жауап

,
1  
й
6
в
11
С
16
А
9
Е

|
В
12
С
17
В
3
В
8
в
13
А
18
Е
4
В
9
Е
14
В
19
Е

1
Е
10
Е
15
В
20
С
« Б н о тех н о л о ги ял ы қ   әдістері» 
т а р а у ы   бой ы н ш а  тесттің д ұ р ы с  ж а у ап т ар ы
Сұрақтың
номері
Сұракгың
номері
Жаүап
Сұрактың 
Жауап 
Сұрақтың 
номері_______________номері
Сұрактын
номері
ж агд ай ы н д а  өсіру
әдістері  ж әне  принциптері»
тесттің
Сұрақтың 
Жауап 
■  номері
Сұрақтың 
номері
Жауап
Сұрақтың 
номері
Жауап
Сұрактың 
номері
Жауап 
Сұрақтың 
Жауап
номері
254

«М икроорганизмдер  биотехнологиясы» 
тарауы   бойынш а  тесттің дұрыс  ж ауаптары
Сұрактын
номері
Жауап
Сұрактың
номері
Жауап
Сұрактың
номері
Жауап
Сұрактың
номері
Жауап
1
В
11
А
21
В
31

2
А
12
и
2 2
А
32
Е
3
С
13
А
23
Е
33
В
4
А
14
Е
24
В
34
і
5
С
15
с
25
В
35
А
6
В 
1
16
с
26
О 
'
36
Е
7
А
17
в
27
Е
37
В
8
В
18
А
28
В
38
С
9
С
19
А
29
С
39
С
10
С
2 0
В
30
С
40
І
«Өсімдіктер  биотехнологиясы» 
тарауы   бойы нш а  тесттің  дұрыс  ж ауаптары
Сұракгын
номері
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Жауап
Е
£
Е
Е
В
I)
Е
Е
С
О
Сұрактын 
номері
11
12
13
14
Жауап
О
А
15
Б
С
16
17
Е
18
19
20
Е
С
В
О
Е
Сұрактын 
номері
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Жауап
30
Е
Е
В
Е
Е
Е
С
I)
А
Е
Сұрактың 
номері
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Жауап
С
Е
А
А
В
Е
Е
Е
О
Е
«Ж ануарлар  биотехнологиясы»
тарауы   бойы нш а  тесттін  дүрыс  ж ауаптары
Сұрактың
номеріи 
1
2
3
Жауап
А
А
Сұрактын
номері 
11
12
13
Жауап
Сұрактың
номсрі
Жауап
Сұрактың
иомері
А
21
А
31
А
22
В
32
Е
23
А
33
С
24
В
34
Жауап
С
255

ӘДЕБИЕТТЕР
Н епзп  әдебиеттер:
1.  Әлмагамбетов  Қ.  X.  Биотехнология  негіздері.  Астана,  2007.  -
208  6. 
і  
м ’  ' 
в
2.  Жұбанова  А.  А.,  Абдиева Ж.,  Шөпшібаева  Қ.  К.  Биотехнология 
негіздері.  Алматы: Қазақ университеті, 2006.
3.  Уәлиханова Г.  Ж.  Өсімдік  биотехнологиясы:  Оқулық.  Алматы: 
Қазақ университеті, 2001. -  350 б.
4. Бейсембаева Р. ¥ . Медициналық және ветеринарлық биотехноло­
гия. Алматы:  Қазақ университеті, 2009. -  202 б.
5. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы 
и применение. М.: изд. Мир. 2002.
6.  Егорова  Т.А.,  Клунова  С.М.,  Живухина  Е.А.  Основы  биотехно­
логии (3-е изд.) М.:  Издательский центр «Академия», 2006. -  208 с.
7. Антипова Л.В., Жаринов А.И.  Прикладная биотехнология.  Воро­
неж.  ВГТА.  2001, -  332 с.
Қосымша  эдебиеттер:
1. Егорова Т. А., Клунова С. М., Живухина Е. А. Основы биотехно­
логии (3-е изд.) М.: Издательский центр «Академия», 2006. -  208 с.
2. Антипова Л.В., Жаринов А.И.  Прикладная биотехнология.  Воро­
неж.  ВГТА.  2001, -  332  с.
3. Шевелуха В. С., Калашникова Е. А., Дегтярев С. В. и др.  Сельско­
хозяйственная  биотехнология.  М.:  Высш.  шк.,  2004.
4.  Кершанская  О.  В.  Генетическая  инженерия  растений.  Практи­
ческий подход.  Алматы,  2007. -   152  с.
256

МАЗМҮН Ы
Б і р і н ш і   т а р а у .
КЛЕТКАЛЫҚ  БИОТЕХНОЛОГИЯНЫЦ
ТЕОРИЯЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ
1.1.  Биотехнологияның даму  тарихы.....|............................................. 6
1.2.  Клеткалық  биотехнологияныц  негізгі  салалары
мен  міндеттері.........| .............. |..................................................... 15
Е к і н ш і   т а р а у
ӘРТҮРЛІ  ОРГАНИЗМДЕРДЩ  ЖАСУШАЛАРЫН 
ІМ  УІТЯО
  ЖАҒДАЙЫНДА  ӨСІРУ  ӘДІСТЕРІ  ЖӘНЕ  ПРИНЦИПТЕРІ
2.1. Бионысаналар және оларды жасанды жағдайьгада
өсіру тәсілдері............................................................................... 19
2.2.  Жасушалардьщ өсуіне эсер етуші  факторлар............................. 32
2.3.  Биотехнологиялық  әдістер........................................................... 35
Ү ш і н ш і   т а р а у  
КЛЕТКАЛЫҚ  БИОТЕХНОЛОГИЯНЫЦ  Н Е П ЗП   САЛАЛАРЫ
3.1.  Микроорганизмдер  биотехнологиясы......................................... 54
3.1.1.  Биосинтездік  өнеркәсібі.....................................................—
3.1.1.1.  Антибиотиктерді  алу  технологиялары...........................64
3.1.1.2.  Вакциналарды  алу  өндірісі..............................................76
3.1.2.  Ауыл  шаруашылығында  қолданылатын  микробтық 
биопестицидтер, биотыңайтқыштар, эубиотиктер, микробтық
жем-қоспалар................................................................................. ои
3.1.3.  Микроорганизмдерді  экологияда  және  биоэнергетикада
қолдану.  Биодеградация  және  биоконверсия..............................89
3.2.  Өсімдіктер  биотехнологиясы........................................................99
3.2.1.  Биологиялық белсенді  заттар және өсімдік тектес
өнімдерді  алу  биотехнологиясы...................................................
3.2.2.  Жасушалық  инженерия.....................................................
3.2.3.  Гендік  инженерия.............................................................
3.2.4.  Жасушалық  селекция........................................................
\
КІРІСП Е....................................................... .................. ............................... 3
257

3.2.5.  Гаплоидтық  технология.................................................... 117
3.2.6.  Өсімдіктерді  сауықтыру технологиясы............................ 121
3.2.7.  Өсімдіктер  биотехнологиясын  экологияда  және 
биоэнергетика  салаларында  қолдану..........................................123
3.3.  Жануарлар  биотехнологиясы...................................................... 126
3.3.1.  Жануар  жасушаларын  биологиялық белсенді  заттарды
алу  үшін  пайдалану......................................................................128
3.3.2.  Гибридомалар  және  моноклонды  антиденелерді  алу 
технологиясы................................................................................ 130
3.3.3.  Химералы жануарларды алу әдістері...............................   139
3.3.4.  Эмбриоинженерия.  Баганалы  жасушаларды 
іп 
уііго
-да 
өсіру технологиялары..................................................................141
3.3.5.  Жануарларды  клондау  технологиясы.............................. 146
3.3.6.  Жануарлардың  гендік  инженериясы................................148
3.4.  Клеткалық  биотехнологияны  медицинада  пайдалану..............   154
3.5.  Клеткалық  биотехнологияньщ  болашагы  және
даму багыттары.......................... ...... ........................................... 169
3.5.1.  Биоэлектроника  және  бионанотехнология....................... —
3.5.2.  Ғарыштық  биотехнология................................................. 181
3.5.3.  Экологиялық  биотехнология............................................ 186
Термин  сөздерге  түсінік  (глоссарий)................................................ 193
ҚОСЫМША......................................................................................... 205
СӨЖ тапсырмалары............................................................................ 208
Бақылау тест-сүрақтары.......................................................................209
ӘДЕБИЕТТЕР..................................................................................... 256
258

С.  Қ.  Түрашева 
КЛЕТКАЛЫҚ БИОТЕХНОЛОГИЯ
Оқулық
Редакторы 
Р. Жексембиев

Т ұ р а ш е в а   С в е т л а н а   Қ а з б е к к ы з ы   -  
биология ғы лы м дары н ы ң кандидаты, Қ аз¥У - 
нің  биология  факультетініц  Биотехнология, 
б и о х и м и я ,  ө с і м д і к т е р   ф и з и о л о г и я с ы  
кафедрасыны ң доценті.
С.  Қ.  Тұраш ева  1996  ж ы лы   Әл-Фараби 
аты н д ағы   Қ азақ   ¥ л т т ы к   университетінің 
б и о л о ги я  ф а к у л ь т е т ін   б ітір іп ,  Қ Р  Б Ғ М  
Ө сім діктер  ф изиологиясы ,  генетика  жәие
биоинженерия  институты ны ц  аспирантурасында  оқы ды .  2001 
ж ы лдан  бастап  Қ Р  БҒМ  Биотехнология  ¥ л т т ы қ   орталы ғы ны ц 
Өсімдіктер биология және биотехнология  институтында (бұрынгы 
Ө Ф ГБ  институты) 
к л етк ал ы қ   инженерия  зертханасыида  кіші 
ғы лы м и  қызметкер, ал 2004 жылдан бастап аға гы лы м и қызметкер 
болып  істеді.  2003  ж ы лы   03.00.23-биотехнология  мамандыгы 
бойынш а 
кандидатты қ  диссертацияны  қоргады.  2005  ж ы лы  
Қ а з М е м Қ ы з П И  
ж а р а т ы л ы с т а н у   ф а к у л ь т е т !   б и о л о г и я  
кафедрасына  ага  оқытушьг қызметіне  қабылданды.  2006  жылдан 
бастап  қазіргі уақы тқа дейін  Әл-Ф араби аты ндагы   Қ азақ Ү лтты к 
университетінің  биология  факультеті  Биотехнология,  биохимия, 
өсімдіктер физиологиясы кафедрасы ны ң доценті.
Ғ ы л ы м и   ж ұм ы с  бойы нш а  С . . Қ .   (Түраш ев^  ^ с ім д ік іе р ^  
физиологиясы,  кл еткал ы қ және  і^ о л я ^ л а п |и қ ^ к т е   “ 
'
айналасады . 
С.  Қ.  Турашева 
"
агенттілігінің  (МАГАТ 
ІАЕА рпцесі  КЕК&/01
Оіуепііу 
орындаушыс 
еңбектердіі 
гы лы м и 
«Вида 
га п л о
нерТа
егеаі*
епейс

жүктеу/скачать 16,47 Mb.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет