Дерге ескерткіш орнатуымыз керек


– Демек, хат белгілі бір депу-Pdf көрінісі
бет20/27
Дата18.03.2017
өлшемі10,74 Mb.
#10004
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

Демек, хат белгілі бір депу-

таттың атына жазылуы

к

к

ер

ер

ек

ек,

жа

жа

лпы жазуға болмайд

ы

ы 

ғо

ғой?

й?

– Бізде хаттың қалай жазылуына 

байланысты заң бар. Хат жазғанда 

«Астана қаласы Парламент үйі» деп 

белгілі бір депутаттың аты көрсетілуі 

керек. Сонымен қатар хат жазған адам 

өзін

н

іңің

а

аты

т

-жөнін, мее

ке

кнжайын көрсетуі 

ке

кере

ре

к.к

Е

Еге

ге

р р 

де

де бб

ұл

ұлай

ай

жж

аз

азыл

ылма


ма

са

с, онда 

заң бойынша хаттарға жауап беріл-

мейді. Сондықтан жазылған мәселені 

қысқаша, нақты жинақтап, ары кетсе 

бір, бір жарым бетке сыйғызу керек. 

Кейде бізге бес, алты, жеті беттік хаттар 

ке

келе


ле

ді. Сонда жетінші бе

тт

тт

ее

ға

анана 

мәселесі туралы айтылады. Сондықтан 

хат жазудың мәдениетін ескеріп, заңда 

көрсетілгендей, біреудің ар-намысына, 

қадір-қасиетіне нұқсан келтірмеуді 

ойлауымыз керек.Ө

Ө

ңі

ңі

рл

рл

ер

ер

де

де

гі

гі

о

о

ры

ры

с-

с-

қазақ 

тілінде білім беретін аралас мек-

тептерде қазақ тілінің деңгейі 

қандай екен?

 – Қазір аралас мектептермен 

қатар, қаладағ

ғ

ыы қа

қа

заза

қ 

қ ме

ме

кткт

еп

ете

те

рірі

нд

нде

е

де  балалар  орырысш

сша


а

сө

сөйл

йлеп


еп

ж

жүрүр

ге

геніні

н

нкөріп  жүрміз. Сондықтан да бұл мә-

селені  болашақта түбегейлі шешуіміз 

керек. Содан кейін ол әр ата-ананың 

өзіне де байланысты болады. Бізде осы

жа

жа

ғығы

на

нан 

н 

нене

мқ

мқұр

ұ

айа

 дылық  болып жа-

та

та

дыды

БұБұ

ры

рынғнғ

ы 

ыке

ке

ңестік менталитеттіжойып, өзіміздің ұлттық менталитетті 

арттыруымыз керек. Сонда ғана біз 

намысшыл, Отанын қорғай алатын, 

осы елдің болашағы  болатын аза-

маттарды тәрби

ел

елей

е

аа

ламыз. 


– Өзіңіз

а

а

ра

ра

ла

лап

п

қа

қайт

йт

қа

қан

н

ай

ай

-

-

мақ тардан «Шағын қалаларды 

дамыту» туралы қандай ой 

түйдіңіз?

 – Шекаралық аймақтарға  барған 

кезде Ма

Ма

қаншы ауылында болдық. Сол ке

ке

здз

е

ебұ

бұ

рырынғ

нғ

ыы

Мақаншы ауданын 

қайта қалыпқа келтірсе деген ұсыныс 

айтылды. Елбасымыз өз Жолдауында 

шекарамен шектес  аудандар туралы 

шаралар қабылдауды тапсырған 

болатын. Осыған байланысты  біз де 

қазір ұсыныс ж

ж

ас

асап

ап

ооты

ты

рмрм

ыз

ыз.

.

КөКөпт

пт

егег

ен

ен 

шекаралық, бұрын таратылып келген 

аудандарды әлеуметтік экономикалық 

жағдайын жақсартуға тиісінше қаржы 

бөліп, ондағы көптеген шешілмей

қордаланып жатқан мәселе лерді шешу 

ту

ту

рар

лы

лы,

,

сосо

ны

ныме

ме

н бірге Ел басымыз өз Жо

Жо

лддау

ау

ынында

да

««

Ш

Шағын қалалардыдамыту»  бағдарламасын жасауды

тапсырған болатын. Бұл да үлкен 

мәселе. Салалық қалалар туралы 

бағдарлама жасалды, оған 27 қала 

кіргізілді. Қалғ

ан

ан ққ

ал

алал

ал

арар

к

кір

ір

меме

й

йқалды. Мысал

л

ы,ы

Ш

Шығ

ығ

ысыс

Қ

Қаз

азақ


ақ

ст

стан

ан 


облысында Зайсан, Аягөз, Шар деген 

қалалар бар. Жергілікті халық осы

өңірлерді «Шағын қалаларды дамыту» 

бағдарламасына енгізсе деген ұсы-

ныстар

р

аа

йтты. Тек осы облыс қана емес, 

ба

ба

сқс

а 

а дада

о

обл

блыс


ыста

тард


рда мұндай мәселелер 

бар. Сондықтан біз қауіпсіздігімізді 

нығайтқымыз келетін болса, сол 

шекара аймағына қаражатты тиісінше 

бөлуіміз керек. Ауылдар көшіп, мек-

тептер жабылып, шекара аймағында 

халық азайып бар

ар

а  жаж

тыр. Мысал

ал

ы, 


бір Шығыс Қа

за

зақс

қс

тата

н 

н обоблы

лы

сысынд

нда


а

үш

үш 

жылдың  ішінде 60-тан аса мектеп 

жабылып, 48 мектептің мәртебесі

өзгертіліпті. Мұндай мәселелерді шешу 

кезінде халықтың пікірін ескеруіміз 

керек. 


Нұ

Нұре

ре

ке

ке

,

,

мәселелер шешу 

б

барысында «халықтың пікірін 

ескеруіміз» керек деген ойы-

ңызды сұхбатымыздың қорытын-

ды сөзі деп есептеп, хабарымызды 

аяқ тайық. Уақыт  бөліп келгені-

ңізге көп ра

а

қм

қме

ет.

.

«

«

А

Ал

л

а

а

ш айнасы» га

аз

зе

е

т

тiм

м

е

е

н

н 

Қ

Қ

а

а

з

з

а

а

қ

қ

 р

р

адиосының 

б

б

i

i

р

р

л

л

е

ес

с

к

к

е

е

н

н

 

ж

ж

о

о

б

ба

а

с

с

ы 

«Айтөбел» хабарының жазбаша нұсқасы 

Авторы: Едiл АНЫҚБАЙ

Ха

а

ба

ба

рд

рдың

ың т

т

ел

ел

ей

ей

т

т

ол

ол

қы

қы

нд

н

ағы уақыты: 101 ҒМ

ҒМ,

,

сә

сә

рс

рс

ен

ен

бі

бі

к

к

үн

үн

і

і

са

са

ға

ға

т 

т 

14

1

:05-15:00

АЙТӨБЕЛ-ДАТ!Нұртай САБИЛЬЯНОВ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Нұр Отан» ХДП парламенттік 

ф

ф

р

р

акц

ц

иясының мүшесі:

:

Өндіріске жаңа технология сатып әкелдік. Техникалық 

қондырғыларды орналастыру үшін Төтенше жағдайлар 

ми

ми

ни

ни

ст

ст

рл

рл

іг

іг

ін

ін

ен

е

 рұқсат алу керек екен. Оғ

Оған

ан қ

қан

анда

да

й 

й

құ

қ

жа

жа

тт

тт

ар

ар

қ

қ

аж

аж

ет

ерұ

рұ

қс

қсат

ат

а

а

лу

лу

а

а

қы

қы

л

лы ма?

 

   

Қанат 

ТӨЛЕГЕНОВ, Астана қаласы

Дәрі-дәрмекке сараптама жасайтын орталықтардың мекенжайын берсеңіздер екен. 

  

 

Нұржан 

ҚАЗИЕВ, Алматы облысы

ҚР Денсаулық сақ

қ

та

тау 

у ми


ми

ни

нистстрл

рл

ігіг

і 

і ма

ма

мама

нд

ндар

ар

ынын

ың

ың 

мәліметінше, Алмат

атыд

ыда


а

«Д

«Дәрәр

іл

ілікік қ

құр


ұр

ал

алда

да

рдрд

ы

ы, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және 

медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы» 

шаруашылық жүргізуге құқықты республикалық 

мемлекеттік кәсіпорын бар. Ол Абылай хан 

да

д

ңғң

ылы,


,

 63-


3

үй

үде

д

 орнр

аласқан. Тел.: 8 (727) 273-

16

16

-7-72)

2)Ор

Ор

таталы

лы

қ қ 

сы

сынана

қ

қтық, фармакопеялық және

не

 фармакологиялық үш бөлімнен тұрады. Көрсететін 

қызметтері: дәрі-дәрмекті және медициналық 

құралдарды мемлекеттік тіркеуге алу  кезінде 

сарапшылық жұмыс

ж

ж

үрүр

гі

гізузу

,

,дә

дә

ріріәр

әр

меме

к 

к пе

пе

нн

медициналық құралд

лд

ың

ыңт

т

алалап

ап

қақа

с

сәй

әйке


ке

ст

стіг

ігін


ін

мақұлдау, дәрі-дәрмек айналымы саласына

қатысты нормативтік акт жасау, жарнама

материалдарына сараптама жасау. Астанада

кәсіпорынның филиалы Желтоқсан көшесі, 29-үйде

ор

орналасқ

қ

ан. Тее

л.

л: 8 (7172) 31-88-83). Бұған қоса,

«С

«Сал

алам


ам

ат

атты

ты

ҚҚ

аз

азақ

ақ

стст

ан

ан»

»

мем

млекеттік бағдарламасы

 

аясында Астана, Ақтөбе, Қостанай, Тараз, Шымкент,Петропавл қалаларында дәрі-дәрмекті сынақтан

өткізетін зертханалар жасақталмақ.

Технологиялар, техникалық құрыл-

ғылар мен материалдарды қолдануға 

ҚР Төтенше жағ

ағ

даа

йл

йар министр

р

-лігінің рұқсатын

н

аалу

лу

үүші

шін


н

Ас

Астата

на

ақ

қ

а-а-

ласы Орынбор көшес

і,

8-үй, 


730-кабинетке жолығу керек. Қажет

құжаттар: технологияның немесе 

техникалық құралдар туралы ақпараты

бар өтініш, техникалық құралдар 

туралы сарапшылардың қорыт

т

ыны

-

дыды

сы

сыөндіріс орнының құжа

а

тт

ттарар

ы.

ы. 

Рұқсат беру тегін. Құжаттар жұмыс 

күндері сағат 09:00-ден 16:00-ге 

дейін қабылданады.

АЛАШ-АҚПАРАТ

Концертті Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 

әртісі, профессор Кенжеғали Мыржықбай жүргізді. Сөз 

арасында Ерке ғали  ағамыздың  өмірінен сыр шертетін біраз 

де

де

рер

ктер


р

д

де  ай

а

тылдд

ы: «1948 жылдың маусым айы

йы

нд

да 

ко

конц

нцер


ер

тт

ттік

к

аанс

нс

амам

бл

бльм

ьм

ен Ахмет Жұбанов, Нұ

Нұрғ


рғ

ис

иса а 

Тілендиев, Бекен Жылысбаев және баянда ойнайтын Кон-

с 

тантин Ошлаковтар ауылға келеді. Олардың ойында Балқаш маңындағы ауылдарға өнер көрсетумен қатар, 

П.И.Чай  ковс кий атындағы училищеге дарынды жасөс-

пірімдерді таңдап алу 

у 

даа

 мақсаты тұр

ұ

ыпты. Жоғары сыныптардың оқуш

ы

ылала

ры

рын н ты

ты

ңдңд

ап

ап, сы

сына


на

ға

ған 

н

коко

ми

мссия 

мүшелері олардың ішінен Еркеғалимен қоса есептегенде 

төртеуін таңдап алды» деп, өнер жолына қалай түскенін 

баяндай келе, оның алғашқы жетістіктерін де айтып өтті.

«1957 жылы Еркеғали Рахмадиев өзі нің дипломдық 

жұмысы  ретінде мем 

лекеттік емтихан комиссиясының 

ал

алдыдына

на

««

Қа

амама

р

рсұ

сұлу


лу

»

»оп

оп

ерасының бірінші бөлімінұ

ұ

сысы

нд

ндыы. 

Он

Оың ұстазы  Е.

Е Б


Брусиловский келешек Қазақстан

ны

ның көрнекті ком позиторы болатындығын таныған-ды. Осы 

бағытта  білімін дамыта түсу үшін Еркеғали Рахмадиев 

П.И.Чайковский атын дағы Одақ астанасындағы консер-

ваторияда бір жылдық тәрбие алуға барады. 1962 жылы 

Мәскеуде жас комп

п

озози

итор


ор

ла

лар

р

коко

нк

нкур

урсы


сынд

нд

аа

Ер

Ерке

к

ғали Рахмадиевтің «Бал қа

қа

штшт

ағ

ағы

ы

кеке

ш»

ш»а

атт


тты

ы

хохорғ

рғ

аа

ар

арнналған 

поэмасы бірінші дәрежедегі дипломмен бағаланды».

Шара барысында концертмейстер, мә дениет қайраткері 

Елена Сахноның сүйе мелдеуімен ҚР еңбек сіңірген әртісі 

Ғалия Байғазинова, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Азамат 

Жы

Жылт

лт

ырыр

кө

көзо

зо

в,в,

С

Сүн

үн

деде

т  Ба


Б

йғозин, халықаралық ко

о

нк

нкур

ур

с ла

ла

урур

еа

еатттт

ар

ары 

ы

РоРо

за

за НН

үр

үрке

ке

й, Бейімбет Таңарықовтыңың

о

оры

рын-


н-

дауында автордың ария және ән ро манстары орындалды.Алаш айнасы

Ақ

Ақ

жа

жа

йы

йы

қ 

қ

ау

ау

да

да

ны

ны

 

Қарауылтөбе 

ауылының 

тұрғыны, 

77 жастағы

қария 

Ізімғали 

Жүсіпов 

қорасынан

қасқыр соғып алды.

Биыл Орал өңіріне қар қалың түскендіктен,түз тағылары 

ма

м

ңаң

йд

дағы  ел

ел

дід

 мекенде


д

рге тыным бермеген еді. Оң

О

ай

а 

ол

олжажа

і

ізд

зд

епеп, 

қоқо

ра

рада

да

ғығы т

т

оқо

ты-торпақты тартып кет

іп

п

жж

үр

үрге

ген


н

сондай аш қасқырдың бірі бірнеше күн бойы ауыл маңын 

торуылдаған.  Шетке шыққан ит атаулыны жарып тастап 

отырған. Тіпті қараңғы түнді пайдаланып, көшеде емін-

еркін жүрген. «Абырой  болғанда, алдынан адам кез-

деспегеніне шүкір» дейді ауылдықтар. Ақыры болмағасын 

бір топ жігіт қолға қару

у

аа

ла

ады. Бірақ ау

у

ылы

ға тым жақын 

жүрген қасқырды ат

туғ


уғ

а

аба

батп


тпап

ап

тыты

.

ҚаҚаңғ

ңғ

ығығ

ан

ано

оқ 


қ 

бі

бреуді 

жазатайым жазым етпеуі үшін атпаса керек.  

Ауылға әбден  бой үйреткен қасқыр енді күндіз 

шабуылға шығыпты. Малына  шөп салуға барған Ізімғали 

ақсақал мен бөрінің бетпе-бет айқасы тура қораның ішінде 

болған. «Қозыға қарай жер бауырлап жылжып келе жатқан 

жы

жы

ртрт

қы

қышт

шты


ы

кө

көрг

рген


ен б

б

ойой

да іргеде тұрған айырды

ы

жұ

жұлы

лып


п

алып, 


қа

сқыр


ды

ң  жо


н 

арқа тұсынан құлаштай  ұрдым. 

Артынша айырды бар күшіммен қасқырға қадап, өлтірдім», 

– дейді ақсақал.

Қария соққан қасқырдың денесі зертханаға жіберілді. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет