Элективті пәндер каталогы


қаралып, университет ректорымен бекітілгенPdf көрінісі
бет11/62
Дата24.12.2016
өлшемі2,29 Mb.
#354
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   62

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан 

тарихы 
Жоқ 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

ЖБП 


Inf 

1106 


Информатика 

ЖБП ETD 

1107 


Экология  және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 18 кредит Міндетті компонент - 9 кредит 

Таңдау компоненті - 9 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

БП 


НАА 

1202 


KTHE 1202 

1. Халық ауыз әдебиеті 

(қазақ 

фольклористикасы) 2. Кӛне түркі жазба 

ескерткіштері  

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

БП 


KD 

1203 


TKN 1203  

1. Қазақ диалектологиясы  

2. Тілдік қатынас 

негіздері  

БП 


PAD 

1204 


Психология 

және адам 

дамуы БП TBK    1204                            

TKN  1204        

1. Тіл біліміне кіріспе                                                        

2. Тілдік қатынас 

негіздері   

 

79  

2-курс 

3-семестр - 20 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


EDA 

2207 


KPT 2207 

1. Ежелгі дәуір әдебиеті 

2. Қазақ 

публицистикасының 

тарихы БП Ped 

2302 


Педагогика  

БП MTIKJ  2216 

KT 2216 


1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жұргізу 

2. Құжаттану  

БП PAD 

2304 


Психология 

және адам 

дамуы КП KKTFL  2301 

TF 2301 


1. Қазіргі қазақ тілінің 

фонетикасы мен 

лексикологиясы 

2. Түркі филологиясы 

БП 


ZhAFM

G 2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

КП 


KDATT 2302 

TKN 2302 

1. Қазақ диалектологиясы 

және әдеби тіл тарихы  

2. Тілдік қатынас 

негіздері  4-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 

2202 


IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы 


ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

БП KHDA  2208 

ХV-XVIII 

GKA 2208 

1. Қазақ хандығы 

дәуіріндегі әдебиет 

2. ХV-XVIII ғасырдағы 

қазақ әдебиеті 

ЖБП KN 

2410 


Құқық негіздері  2 

КП 


BA 

2211 


THA 2211    

1. Балалар әдебиеті  

2. Түркі халықтарының 

әдебиеті 

БП 


Etn 

2403 


Этнопедагогика  2 

КП 


KTM 

2303 


KTS 2303 

1. Қазақ тілінің 

морфологиясы 

2. Қазақ тілінің 

семантикасы 3-курс 5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 8 кредит 

Таңдау компоненті – 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)

Т 3207 


Кәсіби 

қазақ 


(орыс) тілі 

БП SO 

3204 


TFUPKU 

3204 


1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық 

құзіреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы 

БП 


КТОА 

3209 


Қазақ 

тілін 


оқыту әдістемесі  

БП XXGBA  

3208 


KA 3208 

1. ХХ ғасыр басындағы  

әдебиет 

2. 1960-1980 жылдардағы 

қазақ әдебиеті 

КП КАОА 

Қазақ  әдебиетін  3 

БП 

KTMS  3209  1. Қазақ тілінің 

 

 

80  

3302 


оқыту әдістемесі  

KTS 3209 

сӛзжасамы мен 

морфологиясы 

2. Қазақ тілінің 

семантикасы 

 

 

  

 

  

 

6-семестр - 18 кредит Міндетті компонент – 4 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

БП 


TZhTM

A 3601 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы 

мен 


әдістемесі  

БП BA 3211 

THA 3211    

1. Балалар әдебиеті  

2. Түркі халықтарының 

әдебиеті 

  

 

  

БП 


АК 3212 

MOShO 3212 

1. Әдебиеттануға кіріспе 

2. Мәнерлеп оқу және 

шешендік ӛнер  

  

 

 КП 

ТМ   3206 

BT 3206  

1. Тіл мәдениеті 

2. Байтұрсынов 

тағылымы 

 

  

 

КП S 3304 

OPN 3304       

1. Синтаксис 

2. Орфография және 

пунктуация негіздері 4-курс 7-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП AT 4208 

KAТМ 4208 

1. Әдебиет теориясы  

2. Қазақ әдебиеті 

тарихының мәселелері  

  

Жоқ 

 

БП ККА 4209 

KKATR 4209 

1. Қазіргі қазақ әдебиеті 

2. Қазақ әдебиетіндегі 

тарихи романдар  

  

 

 КП 

KAST 4301 

TF 4301 

1. Қазақ әдебиеті 

сынының тарихы 

2. Түркі филологиясы  

 

  

 

КП KTS 4305 

MOShO 4305 

1. Қазақ тілінің 

стилистикасы 

2. Мәнерлеп оқу және 

шешендік ӛнер 

 

  

 

КП KS 4307 

KGO  4307 

1. Қатысым синтаксисі 

2. Қазақ графикасы мен 

орфографиясы  

  

 

 КП 

JB 4308 


LG 4308 

1. Жалпы тіл білімі 

2. Латын графикасы    

 

 

 

81  

1.  Халық ауыз әдебиеті (қазақ фольклористикасы), коды - HAA 1202,             

3-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Фольклорлық, 

мифологиялық, 

кӛне 


мұралардың 

танымдық, тағылымдық мазмұнын, әдеби жүйесі мен бағытын тану. Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Қазақ әдебиеті тарихының ежелгі және хандық дәуірі. 

Пәннің  мақсаты:  Қазақ  халқының  ауыз  әдебиеті  –  жоғары  оқу 

орындарында  халықтық  сӛз  ӛнері  мұраларының  жанрлық  түрлерін  толық 

қамтиды.  Осыған  орай  қазақ  халық  әдебиетін  оқытуда  әлемдік  фольклортану 

ғылымындағы  методологиялық  ортақтастықтар  мәселелері,  фольклордың 

ауызша  сӛз  ӛнері  ретінде  табиғаты,  ерекшеліктері,  тұтас  кӛркемдік  жүйесі, 

жанрлары,  поэтикалық  тәсілдері  мен  құралдары,  жазба  әдебиетпен 

арақатынасы,  фольклордың  зерттелу  тарихы  т.б.  ауқымды  мәселелер  жӛнінде 

білім беру мақсаты кӛзделеді.  Қысқаша  мазмҧны:  Фольклор  және  фольклортану  ғылымы  туралы 

түсінік.  Фольклордың  тарихы  мен  теориясы,  тегі  мен  жанры.  Қазақ 

фольклорының  қалыптасу,  даму  кезеңдері.  Тұрмыс-салт  жырлары.  Лирикалық 

ӛлеңдер. Ертегіден тыс прозалық жанрлар (аңыздар). Эпостық жырлар. Айтыс. 

Балалар  фольклоры.  Фольклор  мен  әдебиет.  Қазақ  фольклоры  түркі  халық-

тарының ауыз әдебиеті құрамында. Қазақ фольклорының зерттелу тарихы. Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

   


             

 2. Байболова А.  

2.

 

Кӛне  тҥркі  жазба  ескерткіштері,  коды  -  KTJE  1202,  3-семестр,  2 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Курс  кӛне  түркі  жазба  ескерткіштері  мен  нақты  тарихи 

мұралар  арқылы  жан-жақты  таныстырып,  олардың  танымдық-тағылымдық 

ерекшеліктерін  студенттер бойына сіңіру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Қазақ әдебиеті тарихының ежелгі және хандық дәуірі. 

Пәннің  мақсаты:Адамзат  тарихындағы    алғашқы  мәдени  мұралармен 

таныстыру және келешек ұрпақтарға насихаттау.  Қысқаша  мазмҧны:  Кӛне  түркі  жазба  ескерткіштердің  зерттелу  тарихы, 

табылған аймақтары. Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінің қолданылу тарихы. 

Орхон-Енисей  жазба  ескерткіштеріне  жататын  ескерткіштер.  Енисей  жазба 

ескерткіштері. Талас жазба ескерткіші. Орхон ескерткіштері. Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

   

 

          2Байболова А. 

 

3. Қазақ диалектологиясы, коды - KDHhATT 1203, 2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Теориялық 

материалдарды 

меңгеру, 

диалектілік 

ерекшеліктерді салыстыру,  білім,  талдау дағдыларын қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

 

 

82  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  қазақ  тіліндегі  говорлар  мен  диалектілер 

жайында  жүйелі  білім  беру,  жергілікті  тіл  ерекшеліктерін,  айқындау,  тілдегі 

диалектілік  ерекшеліктердің  жалпы  сипаты  мен  және  олардың  бұрын-соңды 

зерттелу жайымен таныстыру және әдеби тіл негіздерін оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  Қазақ  тіліндегі  говорлар  мен  диалектілер  жайында 

жүйелі білім беру, жергілікті тіл ерекшеліктерін, айқындау, тілдегі диалектілік 

ерекшеліктердің  жалпы  сипаты  мен  олардың  бұрын-соңды  зерттелу  жайымен 

таныстыру.  Қазақ  диалектологиясының  тарихын  меңгеру.  Диалектілердің 

қалыптасу жүйесінің себептерін анықтау. Диалектілік ерекшеліктерді құрамына 

қарай топтау. Говорлардың таралу шегін анықтау. Диалектологиялық атластың 

жасалу жолы. 

Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

                             2. Жидебаев Қ.      

4. Тілдік қатынас негіздері,  коды - ТKN 1203,  2-семестр,    2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қоғам дамуымен ӛзгеріске ұшырап отыратын тілді зерттеу 

және ғылыми айналымға енгізу жолдарын қалыптастыру. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазақ тілін оқыту әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Тілдік  тұлғалар.  Қатысымдық  тұлғалар.  «Баяншы» 

ұғымы.  Сӛйлесім  әрекетінің  түрлері:  оқылым,  жазылым,  тыңдалым,  тілдесім, 

қатысым туралы жете түсіндіру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Тілдік  қатынас  пәнінің  мақсаты,  міндеті,  зерттеу 

нысаны.  Тілдік  қатынас  мәселесінің  зерттелуі.  «Коммуникация»  ғылымы. 

Тілдік тұлғалар. Қатысымдық тұлғалар. «Баяншы» ұғымы. Сӛйлесім әрекетінің 

түрлері: оқылым, жазылым, тыңдалым, тілдесім, қатысым. Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

                              2. Жапбаров А. 5.Тіл біліміне кіріспе,  коды -ТВК 1204,   2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шығарма  тілін  талдай  білетін,  дұрыс  сӛйлеп,  тілдік 

құбылыстарды  ажырата  алатын,  тілдің  шығуы  мен  дамуын  зерттей  білетін 

дәрежеде болу. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Тіл  білімінің  негізгі  ұғымдар  жүйесімен  және  тілдік 

терминдермен  таныстыру.  Тілдің  құрылымдық,  жүйелік,  танымдық  болмысы 

мен  мәні  жайлы  түсінікті  қалыптастыру.  Студенттерді  тілдік  талдау 

дағдысымен қаруландыру. Қысқаша  мазмҧны:  «Тіл  біліміне  кіріспе»  курсының  мақсаты  мен 

міндеттері. Тіл білімінің  басқа ғылымдармен байланысы және басқа ғылымдар 

арасында  алатын  орны.  Тіл  білімінің  методологиялық  негіздері.  Жалпы  тіл 

білімінің даму жайы. Қазақ тіл білімінің  қалыптасу және даму барысы. Пән оқытушысы: 1. Жидебаев Қ.  

                               2. Сейлиханова Н.   

 

83  

6. Тілдік қатынас негіздері,  коды- ТKN 1204,  2-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Қоғам дамуымен ӛзгеріске ұшырап отыратын тілді зерттеу 

және ғылыми айналымға енгізу жолдарын қалыптастыру. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазақ тілін оқыту әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Тілдік  тұлғалар.  Қатысымдық  тұлғалар.  «Баяншы» 

ұғымы.  Сӛйлесім  әрекетінің  түрлері:  оқылым,  жазылым,  тыңдалым,  тілдесім, 

қатысым туралы жете түсіндіру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Тілдік  қатынас  пәнінің  мақсаты,  міндеті,  зерттеу 

нысаны.  Тілдік  қатынас  мәселесінің  зерттелуі.  «Коммуникация»  ғылымы. 

Тілдік тұлғалар. Қатысымдық тұлғалар. «Баяншы» ұғымы. Сӛйлесім әрекетінің 

түрлері: оқылым, жазылым, тыңдалым, тілдесім, қатысым. Пән оқытушысы: 1. Жидебаев Қ.  

                            2.Сейлиханова Н.   

 

7. Ежелгі дәуір әдебиеті,   коды - EDA 2207,   3-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студент  ежелгі  дәуірдің  әдебиетін  жан-жақты  игеруінен 

кӛрінетін  білім  нәтижесі.  Әдебиетті  оқыту  барысында  проблемалық  түрде 

меңгерту. 

Пререквизиттер: Халық ауыз әдебиеті. 

Постреквизиттер: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. 

Пәннің  мақсаты:  Қазақ  әдебиеті  тарихының  бастауларымен,  түп 

тӛркінімен таныстыру.  VI-VIII ғасырларда тасқа қашап жазылған дастандардан 

бастап,  қазақ  хандығы  құрылған  кезеңге  дейінгі  түркі  тілдес  халықтардың 

бәріне  ортақ  болған  әдеби  мұра,  тарихи  ескерткіштерге  жан-жақты  талдау 

жасап танытады. 

Қысқаша  мазмҧны:Қазақ  әдебиеті  тарихының  пәні.  Әдебиет  тарихы  – 

әдебиеттану  ғылымының  құрамдас,  негізгі  бір  бӛлімі.  Қазақ  елінің  тарихы 

қазіргі  түркі  түркі  тілдес  халықтардың  қоғамдық,  әлеуметтік    және  рухани 

ӛмірімен,  тұрмыс-тіршілігімен  қадым  замандардан  бері  тығыз  байланыста 

болғандығы. 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

                            2.Байболова А.    

 

     

   

8.   Қазақ публицистикасының тарихы,  коды - KPT 2207, 3-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттердің  қазақ  публицистикасының  түпқайнарын 

анықтап,  қалыптасу,  даму,  арналарын  түсіндіріп,  публицистикадағы 

тақырыптық,  проблемалық,  жанрлық  пішіндік  ӛзгерістерді  біртұтас  бірлікте 

білуге дағдыландырады   Пререквизиттер: Халық ауыз әдебиеті.  

Постреквизиттер: Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. 

Пәннің  мақсаты:  Публицистика  –  қоғамдық  ӛмір  айнасы.  Әлеуметке 

арнап ой айту, елдің кӛңілін аудару арқылы қоғамның  кӛкейкесті  мәселелерін  

 

84  

оң  шешу  тілегінен  туатын  дарынды  сӛз.  Ол  кез-келгеннің  бойынан  табыла 

беретін  ӛнер  емес.    «Президент  –  ел  басшы,  журналист  –  жол  басшы»  деген 

қанатты  сӛз  публицистикаға  тәжірибелік  мәселелерін  талдап,  түсіндіру  және 

студенттерді кӛрнекті кӛсемсӛз шеберлерінің ізденістерімен таныстыру пәннің 

мақсаты болып   табылады.  Қысқаша  мазмҧны:  Ӛнер,  оның  ішінде    кӛсемсӛз  ӛнері  туралы  кӛрнекті 

қоғам қайраткерлері мен белгілі ғалымдардың ой-пікір, тұжырымдары негізінде 

студенттерді публицистика ӛнерінің табиғатымен таныстыру.    

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

                             2. Қадырбаев Н.     

9. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жҥргізу, коды - MTIKZh 2216, 

3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру.  

Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін,  оларға  қойылатын  талаптардың,  безендірілуін  жете  меңгерту,  іс 

қағаздар стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен  таныстыру.  Қысқаша мазмҧны: XVІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы  ролі.  ХІХ  ғасырдың    ІІ  жартысындағы  әкімшілік 

орындарының  бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған 

қазақша  заң  жинақтары  мен  ережелері.  XIX  ғасырдын  ІІ  жартысындағы 

эпистолярлық стиль материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic қағаздар 

тілі.  Іс  кағаздар  және  олардың  түрлері,  стилі,  Қызметтік  хаттар.  Визит 

карточкалары.  Жеделхат.  Телефонхат.  Факс  аркылы  берілетін  кұжаттар. 

Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Аныктама. 

Кұжаттан үзінді. Кұжат кӛшірмесі. Сенімхат Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

   


 

          2. Жидебаев Қ.   

10. Қҧжаттану, коды - КN 2206, 3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру  

Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 


 

 

85  

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. 

Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

   


 

          2.  Жидебаев Қ. 

 

11.  Қазіргі қазақ  тілі фонетикасы  мен  лексикологиясы,  коды  -  KKFL 

2301, 3- семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Теориялық  материалдарды  меңгеру,  білім,  талдау 

дағдыларын қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  қазақ  тілі  фонетикасы  мен  лексикологиясы    — 

сауатты  жазу  мен  дұрыс  сӛйлеу  заңдылықтарының  негізінде  студенттерге 

тілдің  дыбыстық  жүйесінен,  дауысты,  дауыссыз  дыбыстардан,  қазақ  тілінің 

дыбыстық  құрамы  мен  ерекшеліктерінен,  үндестік  заңынан,  орфоэпия  мен 

орфографиядан, сонымен қатар, қазақ тілінің фонетикалық даму заңдылықтары, 

қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясы туралы теориялық тұрғыдан жүйелі 

білім береді.  Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет