Элективті пәндер каталогы


  Педагогикалық  шеберлік,  коды  -      PSh  4301,  7  -семестр,  4    -Pdf көрінісі
бет7/62
Дата24.12.2016
өлшемі2,29 Mb.
#354
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   62

 

39.  Педагогикалық  шеберлік,  коды  -      PSh  4301,  7  -семестр,  4    - 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Педагогикалық  шеберлік  пәнінің  ерекшеліктері  мен 

техникасын  білу,  жаңа  технологияларды  кәсіби  қызметіне  шығармашылықпен 

пайдалана білу. 

Пререквизиттер: 

Педагогик-психология 

мамандығына 

кіріспе 


Педагогика, Педагогикалық шеберлік, Педагогикалық менджмент. 

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Қызметтің  барлық  түрін кәсіби  шыңдай  білу  оларды 

жан-жақты  дамуға  және  ӛзін-ӛзі  жетілдіруге  бағыттайды,  олардың 

дүниетанымын,  қабілетін,  әлеуметтік  мәні  бар.  жұмыстарға  қажеттілігін 

қалыптастырады. Қысқаша  мазмҧны:  Педагогикалық  шеберлік  –  педагогикалық 

мәдениеттің  компоненті  ретінде.  Педагогикалық  және  актерлік  қабілеттер 

диагностикасының  белгілері  мен  әдістері.  Педагогикалық  шеберліктің  басты 

шарты  педагогикалық  эрудиция  мен  құзыреттілік.  Педагогикалық  техника  – 

педагог  шеберлігінің    элементі  ретінде.  Мұғалімнің  сӛйлеу  ерекшеліктері. 

Педагог  пен  тәрбиеленуші  арасындағы  кәсіби  қарым-қатынас.  Педагогикалық 

такт  –  мұғалімнің  оқушылармен  педагогикалық  қарым-қатынас  стилін  орнату 

ретінде.    

 

 

48  

Пән оқытушысы: 1.  Эшмуратов А. 

                              2.   Ӛтегенова О.  

40. Педагогикалық қызмет , коды - PК 4301, 7-семестр, 4 - кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пәннің  негізгі  ұғымдары  мен  мақсаты,  міндеттерін, 

әдістерін  білуі  тиіс.  Кәсіби  тұлғалық  қасиеттерді,    педагогикалық  қарым-

қатынас мәдениетін меңгеруі тиіс.   

Пререквизиттер: 

Педагогик-психология 

мамандығына 

кіріспе 


Педагогика, Педагогикалық шеберлік. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Педагог  еңбегін  ғылыми  ұйымдастыру  пәнінің 

мақсаты  студенттерді  педагог  еңбегін  ғылыми  негізде  ұйымдастырудың  мәні 

мен  мазмұнымен  таныстыру,  арнайы  курстың  міндеттерін    ашу,  жаңа 

терминдердің мағынасы және басқада білімдермен қаруландыру. Қысқаша мазмҧны:  Педагогикалық еңбекті ғылыми ұйымдастырудың 

негіздері.  Педагог  еңбегін ғылыми  ұйымдастыру  пәні  және  мазмұны.  Мұғалім 

іс-әрекетін  ғылыми  ұйымдастыру  тәжірибесі.  Мұғалімнің  жеке  бас  еңбегінің 

техникасын  оптималдандыру.  Оқушылардың  іс-әрекетін  ұйымдастыруға 

кешенді тұрғыдан қарау. Уақытты үнемдеу мәселесі. 

Пән оқытушысы: 1.  Эшмуратов А 

                              2.  Ӛтегенова О.   

41.  Кәсіптік білім беру педагогикасы, коды -  KBBP 4304, 7 -семестр,   

2- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кәсіптік  білім  беру  педагогикасы  пәнінің  білім,  білік, 

дағдыларын меңгеру. Кәсіби тәрбие заңдылықтарын, қоғамдық ӛмірдегі кәсіби 

тәрбиенің мәні мен ролін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: 

Педагогик-психология 

мамандығына 

кіріспе 


Педагогика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:Кәсіби  білім  беруде  педагогикалық  үдерісті 

ұйымдастырудың теориясы мен технологиялары және ҚР дә кәсіптік оқытудың 

тізбектестік моделінің ерекшеліктері жайлы білімдермен қаруландыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Кәсіби  білім  беру  педагогикасының  ғылыми-

теориялық  негіздері.  Кәсіпке  баулу  мазмұны,  формалары  мен  әдістері, 

принциптері  мен  жүйелері.  Кәсіптік  білім  берудегі  иннновациялық 

педагогикалық технологиялар.   Пән оқытушысы: 1.Қозыбай А. 

                              2.Ахметова Г. 

 

42.    Кәсіптік  білім  беру  жҥйесіндегі  қазіргі  оқыту  технологиялары,  

коды-   BBBP 4310, 7 -семестр, 2 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пәннің  базалық  ұғымдарын,  кәсіби  бағдар  беру 

мәселелерін,    зерттеу  негіздерін  білуі  тиіс;  Кәсіби-маңызды  тұлғалық  

 

49  

қасиеттерді,    педагогикалық  қарым-қатынас  мәдениеті  мен  толеранттылықты 

меңгеруі тиіс. 

Пререквизиттер: 

Педагогик-психология 

мамандығына 

кіріспе 


Педагогика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  мамандарды  еңбек  пен  бейінді  оқытуға 

дайындау, тәрбиелеуді тиімді ұйымдастыруға  қажетті  теориялық негіздермен 

және  практикалық ептіліктермен қаруландыру. 

Қысқаша мазмҧны:    «Бейінді білім беру педагогикасы»      пәні  қазіргі 

уақытта  барлық  мамандықтарға  міндетті  ӛткізілетін  пән.  Себебі,  бейінді  білім 

беру  педагогикасы  кәсіптік  білім  алуға,  бағдарлы  оқуға,  қоғамдағы  әлеуметік 

жағдайға,  бүкіл  адамзаттың  ақыл-ойын  жинақтаушы  ғылым.  «Бейінді  білім 

беру  педагогикасы»      пәнін  оқыту  арқылы  Болашақ  мамандарды  даярлауда 

теориялық  практикалық  негіз  қалауға  мүмкіндік  береді.  Оқушылардың  жеке 

қабілеттері  мен  қажеттіліктеріне  сәйкес  ерте  кәсіби  бағдар  беруді  қамтамасыз 

ету негізінде  жоғары сыныптағы  оқушыларға кәсіби бағдар беру. Бейінді білім 

беру педагогикасы  оқу  пәні ретінде, мақсаты, міндеттері. Бейінді  білім беруді 

жүзеге асырудың оқыту әдістері мен құралдары. Пән оқытушысы: 1. Қозыбай А   

                              2. Ахметова Г. 

 

43. Психология тарихы, коды -  PsiT 4310,  7-семестр,  4 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Психология    тарихы    ғылымының    даму  логикасын  

меңгеру.    Тарихи    психологиялық    материалдарды    білу    тарихилық    пен 

логикалық,    объективтілік,    детерминизм    мен    тарихилық    принциптерін,  

жалпы  тұжырымдамаларға  әлемдік  классиктерін  оқып  салыстырмалы  түрде 

талдау жасай білу. 

Пререквизиттер: 

Психология-педагогика 

мамандығына 

кіріспе, 

психология және адам даму. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  психология  тарихының  ӛзекті 

мәселелері  және  зерттеу  әдістері  мен  әдіснамалық  мәселелері  жайлы 

білімдермен қаруландыру. Психология тарихы әр түрлі  дәуірдегі  әр  тараптағы  

халықтардың    ойшылдары    мен    ғалымдарының    үздіксіз  сұқбаты  ретінде 

кӛрінеді  және  онда  әр  қайсысы  психология  ғылымына  кӛптеген  үлестерін 

қосқан. 


Қысқаша  мазмҧны:    «Психология    тарихы»    пәнінің    мақсаты    мен  

міндеттерін    оқып  үйрену.    Ғылым    тарихын    оқып    білудің    адамгершіліктік  

мән-мағынасы.    Тарихи  психологиялық    зерттеулердің    әдіснамалық  

мәселелері.    Тӛлтумалық    ӛзіндік    ерекшелік  принципінің    мәні.    Отан,  

патриотизм,    эндогендік    даму    идеяларының    тарихи  психологиялық  

зерттеулерінде    кӛрінуі.    Психология    дамуының    факторлары    мен 

заңдылықтары.    Ғылым    дамуының    қоғам    тарихымен    материалдық    және  

рухани мәдениеттермен, іргелес ғылымдармен байланысы.  

 

50  

Пән оқытушысы: 1.Әлпеисова Н. 

                              2. Халилов Ф.  

44. Акмеология , коды - Аkm 4205, 7 -семестр, 4  - кредит 

Қҧзыреттілігі: Акмеология пәнінің даму тарихын оның ғылым ретіндегі 

ерекшеліктерін,  сипаттамасын,  оның  әдістері  мен  міндеттерін,  адам  тұлғасы 

мені іс-әрекетінің  шыңға жетуі мен  ӛзін-ӛзі жүзеге асыра білуі қажет. 

Пререквизиттер: 

Психология-педагогика 

мамандығына 

кіріспе, 

психология және адам даму. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Адамды  жетілдіру,  оған  дене,  рухани-адамгершілік 

және кәсіби дамуда шыңға жетуге кӛмек беру, аталған дамуды ізгіліктендіру. Қысқаша  мазмҧны:    Акмеологияның  ғылым  ретіндегі  пәні  және 

міндеттері. Пайда болуы, қалыптасуы  және  дамуы. Акмеологияның адам және 

қоғам  туралы  ғылымдармен  байланысы.  Акмеология  ғылымындағы  базалық 

ұғымдардың  мәні.  Кұзыреттілік  базалық  акмеологиялық  категория  ретінде. 

Кәсібилікті  дамытудың  жалпы  және  ерекше  акмеологиялық  факторлары. 

Акмеологияның  жалпы  әдіснамалық  принциптері.  Акмеологияның  ғылыми-

әдіснамалық бағдарлары. Проблемалық оқытуда қолданылатын психологиялық-

акмеологиялық мүмкіндіктер. Акмеологиялық білім беру мәселелері. Пән оқытушысы: 1. Әлпеисова Н. 

                            2.  Халилов Ф.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

51  

3.

 

Мамандығы: 5В011400 –Тарих 

Академиялық дәрежесі: 5В011400 –Тарих мамандығы бойынша 

білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент – 16 кредит 

Таңдау компоненті – 3 кредит 

цикл  код 

пән атауы 

кр  цик

л 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  ShT 1104 

Шетел (ағылшын)  

тілі 


БП 


MK  1102 

TGK1102 


1. Мамандыққа кіріспе 

2. Тарих ғылымына кіріспе 

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП  Inf  1106  Информатика 

  

 

 ЖБП 

ETD 


1107 

Экология және 

тұрақты даму 

  

 

 ЖБП 

TKN 


1108 

Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

 

  

 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

  

 

 БП 

PMK 


1101 

Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 


 

  

 

2-семестр - 19 кредит Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті –  10 кредит 

цикл  код 

пән атауы 

кр  цик

л 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі  


БП 


EDT  1203                            

ShEТ 


1203 

1. Ежелгі дүние тарихы  

2. Шығыс елдерінің 

тарихы 


ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

БП KET  1204            

KHEMET 


1204                        

1. Қазақстанның ежелгі 

тарихы 

2. Қазақ халқының этногенезі мен этникалық 

тарихы                                             

БП 


PAD 

1204 


Психология және 

адам дамуы 

КП 


Arx  1201 

KA 1201 


1. Археология    

2. Қазақстан археологиясы 2-курс 


 

 

52  

3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 13 кредит 

Таңдау компоненті – 5 кредит 

цикл  код 

пән атауы 

кр  цикл  код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KN 2111 

Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Ped 2302 

Педагогика  

БП 


OGEZhA

ET 2306 


AМT 

2306 


1. Ортағасырдағы Европа 

және Америка елдерінің 

тарихы 

2. Әлемдік  музейлерінің  тарихы 

БП PAD 

2304 


Психология және 

адам дамуы 

 

  

 

БП ZhAFMG 

2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

 

  

 

КП ТНТ 

2302 


Түркі 

халықтарының 

тарихы   

 

 4-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 10 кредит 

цикл  код 

пән атауы 

кр  цикл  код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  FiL 2102  Философия 

БП 


Din  2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениеті тарихы 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

БП OGAAT 

2407 


KMTXM

BT 2407                           

1. Орта ғасырлардағы 

Азия және Африка тарихы 

2. Қытай мен Түркі 

халықтары мәдени 

байланыстарының тарихы                                                     

ЖБП  KN 2410  Құқық негіздері БП 


OGKT 

2408 


KTET 

2408 


1. Ортағасырлардағы 

Қазақстан тарихы 

2. Қазақ түркілерінің 

этникалық тарихы 

БП 


Etn 2403 

Этнопедагогика 

КП 


AhEtn  

2402 


KMT 

2402 


1. Әлем халықтарының 

этнологиясы 

2. Қазақ мәдениетінің 

тарихы 
3-курс 

5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 2 кредит 

Таңдау компоненті – 16 кредит 

цикл  код 

пән атауы 

кр  цикл  код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(O)T 

3207 


Кәсіби 

қазақ(орыс)тілі 

БП 


KTKA  

3501 


KZK 3501 

1. Қазақстан тарихының 

кейбір ақтаңдақтары 

2. Қазақ зиялыларының 

қасіреті 

  

 

 БП 

SO 3504 


OOTKKT  

3504                                                                                                                                                                                                             

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы  

 

53  

 

  

 

БП OGKT 

3511 


KTET 

3511 


1. Ортағасырлардағы 

Қазақстан тарихы 

2. Қазақ түркілерінің 

этникалық тарихы 

 

  

 

КП Т  3503 

KTT 3503                                 

1. Тарихнама                                                                                                    

2. Қазақстан тарихының 

тарихнамасы                                    

  

 

 КП 

Derek  


3504                                                                                 

KTDN 


3504 

1. Деректану 

2. Қазақстан тарихының 

деректанулық негіздері                                        

 

  

 

КП TON  

3506 


KOOT 

3506 


1. Тарихи ӛлкетану 

негіздері 

2. Қазақстанның Оңтүстік 

ӛңірінің тарихы 6-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 4 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл  код 

пән атауы 

кр  цикл  код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған  шетел 

тілі БП Aba  3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

КП 


TZhTA 

3301 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы 

мен 


әдістемесі  

БП KJZT 

3612 


KUAKT 

3612 


1. Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

2. Қазақстандағы ұлт-азат-

тық қозғалыстар тарихы 

 

  

 

БП AAEZhK

ZT  3614 

ShTZhHK 

3614 


1. Азия және Африка 

елдерінің жаңа және 

қазіргі заман тарихы 

2. Шығыстың тарихы және 

халықаралық қатынастары 

  

 

 БП 

RT  36016 

KMTET 

3616 


1. Ресей тарихы 

2. КСРО мен ТМД 

елдерінің тарихы 4-курс 7-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 19 кредит 

цикл  код 

пән атауы 

кр  цикл  код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

ЖБП 

KTKA  


3501 

KZK 3501 

1. Қазақстан тарихының 

кейбір ақтаңдақтары 

2. Қазақ зиялыларының 

қасіреті 

 

  

 

БП EAEJZT 

4713                                                      

GT 4713 

1. Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және 

қазіргі заман тарихы  

2. Германия тарихы 

  

Жоқ 

 

БП KKZT  

4715             

KAT 4715 

1. Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

2. Қазақстанның әскери 

тарихы  

 

54  

 

  

 

КП Derek  

3311                                                                                 

KTDN 

3311 


1. Деректану 

2. Қазақстан тарихының 

деректанулық негіздері                                        

  

 

 КП 

HKKRSST 


4216 

KRSS 4216 

1. Халықаралық 

қатынастар, ҚР сыртқы 

саясатының тарихы 

2. Қазақстан 

Республикасының сыртқы 

саясаты 


 

  

 

КП AKT 4709 

USE 4709 

1. Алаш қозғалысының 

тарихы 


2. Ұлттық саяси элита      

1.

 

Мамандыққа кіріспе, коды - MK 1102, 1-семестр, 3-кредит. 

Қҧзыреттілігі:Оқу  процесіндегі  жаңа  білімдік  және  ақпараттық 

технологияларды қолдану. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Педагогика. 

Пәннің  мақсаты:  Қазақстан  Республикасындағы  жоғарғы  білімнің  

міндеттері мен мазмұнын, студенттердің бүкіл  оқу процесіндегі  ӛз  құқықтары 

мен  міндеттерін, оқу  процесі  туралы түсініктемелерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Тарих  мамандығы  бойынша  маман  дайындау 

бағдарламасы.  Мұғалімнің  ӛнегелі  мәдениеті.  Тарих  пәндерін  пәрменді  оқыту 

әдістері.  Мұғалімдерді  даярлау  жүйесіндегі  педагогикалық  іс-тәжірибе. 

Педагогикалық қарым-қатынас.Қазіргі заманғы мектептер, бағыттар, теориялар. 

Дін және рухани мәдениет.Мәдени құндылықтар. Мәденит және жеке адам. 

Пән оқытушысы: 1. Апашева С. 

   


                  2. Таубаев С. 

 

2. Тарих ғылымына кіріспе, коды- TGK 1102,  1-семестр, 3-кредит. Қҧзыреттілігі:  Тарих  ғылымының  негіздері,  әдіснамасы,  концепциялары, 

салалары  туралы түсінік қалыптастыру Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Педагогика. 

Пәннің  мақсаты:  Қазақстан  Республикасындағы  жоғарғы  білімнің  

міндеттері мазмұнын, студенттердің бүкіл  оқу процесіндегі  ӛз  құқықтарымен  

міндеттерін, оқу  процесі   түсініктемелерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Тарихшының  жеке  тұлғасының  моделі  ретінде. 

Мұғалім  педогогикалық  қызметтің  субъектісі.  Ӛзіндік  білімін  толықтыру 

тарихшының жеке тұлғасының қалыптастыруы мен творчестволық күш-қуатын 

дамытудың  қайнар  кӛзі  ретінде.  Тарихшының    ізденуші  мәдениеті. 

Тарихшының  қарым-қатынас  мәдениеті.  Адам  туралы  ғылымдар  жүйесіндегі 

тарихтың  ролі.    Мұғалім  қызметінің  объектісі.  Ғылыми  тарихтың  зерттеу 

әдістерінің мәні. 


 

 

55  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет