Элективті пәндер каталогыPdf көрінісі
бет8/62
Дата24.12.2016
өлшемі2,29 Mb.
#354
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   62

Пән оқытушысы1. Апашева С. 

   


                  2. Таубаев С. 

 

3. Ежелгі дҥние тарихы, коды- EDT 1203, 2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ежелгі  дүние    тарихы  туралы  алғашқы  ғылыми 

түсініктерді қалыптастыру. Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Орта ғасырлардағы Азия және Африка  тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Ежелгі  ӛркениеттердің  пайда  болуы  мен  қалыптасуы, 

әлеуметтік  қатынастары,  экономикасы,  мемлекеттік  құрылымы,  адамзаттың 

мәдени мұрасымен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ежелгі  Шығыс  тарихы.  Ежелгі  Шығыс  тарихына 

кіріспе.  Ежелгі  Мысыр  ӛркениеті.  Алдыңғы  Азияның  ежелгі  ӛркениеті.  Иран 

мен Орта Азияның ӛркениеті. Ежелгі Қытай мен Үндістан. Ежелгі Греция мен 

Рим  тарихы.  Ежелгі  грек  ӛркениетінің  қалыптасуы.  Грецияның  классикалық 

кезеңі (б.з д. V–IV ғғ.). Эллинизм. Ерте Рим мен Римдік республика. Принципат 

дәуіріндегі Рим. Доминат кезеңіндегі Рим. Пән оқытушысы: 1. Тоқмурзаев Б. 

   


                  2. Сырбаева А. 

 

4. Шығыс елдерінің тарихы, коды - ShET 1203, 2-семестр, 4 кредит. Қҧзыреттілігі:  Шығыс  елдерінің  тарихы  туралы  алғашқы  ғылыми 

түсініктерді қалыптастыру. Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Орта ғасырлардағы Азия және Африка  тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Ежелгі  Шығыс    елдерінің    тарихы  мен  оның 

дүниежүзілік ӛркениетке ықпалын зерделеу. Қысқаша  мазмҧны:  Ежелгі  Шығыс    елдердің    тарихы.  Мемлекеттіліктің 

пайда  болуы  және  дамуы,  құл  иеленушіліктің  дамуы.    Ежелгі  шығыстың 

егіншілік  ошақтары,  ірі  ӛзендердің  және  суару  жүйесінің  мағынасы,  ежелгі 

шығыс  мемлекеттердің    дамуындағы    шығыс  деспотияның  ролі.  Сауда 

байланыстарының  және  агресшіл  сыртқы  саясаттың  мәні.  Ежелгі  Мысыр 

ӛркениеті.  Алдыңғы  Азияның  ежелгі  ӛркениеті.  Иран  мен  Орта  Азияның 

ӛркениеті. Ежелгі Қытай мен Үндістан.  

Пән оқытушысы: 1. Тоқмурзаев Б.  

   


                  2. Сырбаева А. 

 

5. Қазақстанның ежелгі тарихы, коды - KET 1204,  2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ежелгі  замандағы  Қазақстанның  саяси-экономикалық, 

әлеуметтік және мәдени дамуы туралы түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Алғашқы қоғам тарихы. 

Постреквизиттер: Орта ғасырлардағы  Қазақстан тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді    Қазақстан  тарихының  ежелгі кезеңіндегі 

адамзат қоғамының дамуымен  таныстыру.  

 

56  

Қысқаша  мазмҧны:  Қазақстан  тарихының  ежелгі  кезеңі.  Антропогенез 

немесе  адамның  қалыптасуы.  Техногенез  немесе  еңбек  құралдарын  дайындау 

техникасының  дамуы.  Социогенез  немесе  адамзат  қауымының  дамуы.  Тас 

дәуірінің археологиялық мәдениеттері. Ежелгі дәуірдегі адамдардың мәдениеті. 

Қазақстан  қола дәуірінде. Андронов және Бегазы-Дәндібай мәдениеттері. Сақ-

сармат  дәуіріндегі  Қазақстан.  Сақтар,  олардың  орналасуы  туралы  деректер, 

қоғамдық құрылысы, шаруашылығы мен тұрмысы және мәдениеті. Ғұн, үйсін, 

қаңлы, ерте мемлекеттік құрылымдары. Ғұндар Еуразия тарихында.    Пән оқытушысы: 1. Мейірбеков М. 

   


                  2. Таубаев С. 

 

6.  Қазақ  халқының  этногенезі  мен  этникалық  тарихы,    коды- 

KHEMET 1204,  2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қазақ халқының этногенезі  мен этникалық тарихы  туралы 

түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Алғашқы қоғам тарихы. 

Постреквизиттер: Орта ғасырлардағы  Қазақстан тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  қазақ  халқының  этногенезімен,    халық 

болып  қалыптасу үдерісімен және оның кезеңдерімен  таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Археологиялық,  антропологиялық,  этнологиялық, 

фольклор,  лингвистика  мен  жазба  деректердің  қайнар  кӛздері.  Ерте  темір 

дәуіріндегі 

тайпалық 

одақтар: 

сақтар 


және 

сарматтар. 

Қазақстан 

территориясындағы  ежелгі  мемлекеттер:  ғұндар,  үйсіндер  және  қаңлылар. 

Қазақстан  орта  ғасырда:  түрік,  түргештер,  қарлұқтар,  оғыздар,  қимақтар, 

қараханиттер, наймандар, жалайыр, қарақытай, қыпшақтар және олардың қазақ 

халқының, 

оның 


мемлекеттілігінің 

қалыптасуындағы 

ролі. 

Монғол 


шапқыншылығының  қазақ  этногенезіне  әсері.  Алтын  Орда,  Ақ  Орда, 

Моғолстан,  Әбілхайыр  хандығы,  Ноғай  ордасы  халқының  этникалық  құрамы. 

Этносаяси  қауымдастықтар.  Қазақ  халқының  түпкілікті  қалыптасуы.  Қазақ 

жүздері. Пән оқытушысы: 1. Мейірбеков М.  

   


                  2. Таубаев С. 

 

7. Археология, коды- Arx  1201, 2 - семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Археология  ғылымының  қалыптасуы,    археологияның 

зерттеу  әдістері,  археологиялық  кезеңдер,  тас,  қола,  темір,  орта  ғасырлар 

археологиясы туралы түсінік қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Алғашқы қоғам тарихы. 

Постреквизиттер: Орта ғасырлардағы  Қазақстан тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Тарихшы  студенттерді  археологиялық  жұмыстар 

ӛткізілетін  орындармен,  зерттеу  тәсілдерімен,  ғылыми  айналымға  енгізу 

тәсілдерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Археология  пәнінің    мақсаты,  міндеттері. 

Археология  -  тарих  ғылымдары  жүйесінде.  Археологиялық  кезеңдерге  бӛлу,  

 

57  

хронология.  Азия  ,  Еуропа,  Африка,  Америка,  Австралия  археологиясы, 

Қазақстан  археологиясы:  ҚР-ғы  археология  ғылымының  дамуы.  Ежелгі 

дәуірлердегі және орта   ғасырлардағы   қала  мәдениеті.   Пән оқытушысы: 1. Елеуов М.  

   


                  2. Апашева С. 

 

8. Қазақстан археологиясы, коды- KA 1201,  2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазақстан  археологиясының    мәліметтеріне  тоқталу,  

практикалық    тұрғыдан  қолдану,    зерттеу  жұмыстары  туралы  түсінік 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Алғашқы қоғам тарихы. 

Постреквизиттер: Орта ғасырлардағы  Қазақстан тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді    Қазақстан  археологиясының  қалыптасу 

кезеңдерімен,    археологиялық  зерттеулердің  жаңалықтарымен  және  зерттеу 

әдістерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  ҚР-ғы  археология  ғылымының  дамуы.  Ежелгі 

дәуірдегі  және  орта      ғасырлардағы      қала    мәдениеті.  Археология    тарих 

ғылымдары  жүйесінде.  Археологияның  даму  тарихы.Археологиялық  дәуірлер. 

Археологиялық  ескерткіштері  түрлері.  Тұрақтар,  қорғандар,  қалалар, 

обалар.Археологиялық зерттеулердің әдістері.  

Пән оқытушысы: 1. Елеуов М.   

   


                  2. Апашева С. 

9.  Мемлекеттік  тілде  іс-қағаздарын  жҥргізу,  коды-  MTIKZh  2301,    3  - 

семестр,   1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптарды, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар 

стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру. Қысқаша мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы ролі. ХІХ ғасырдың  ІІ жартысындағы әкімшілік орындарының 

бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған  қазақша  заң 

жинақтары мен ережелері. XIX ғасырдын ІІ жартысындағы эпистолярлық стиль 

материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic қағаздар тілі. Іс кағаздар және 

олардың  түрлері,  стилі,  Қызметтік  хаттар.  Визит  карточкалары.  Жеделхат. 

Телефонхат.  Факс  аркылы  берілетін  кұжаттар.  Бұрыштама.  Түйіндеме. 

Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Аныктама.  Кұжаттан  үзінді.  Кұжат 

кӛшірмесі. Сенімхат Пән оқытушысы: 1. Байболова А.   

   


                  2. Әбенова Л. 

 

 

58  

10. Қҧжаттану негіздері, коды- KN2301,  3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар.  

Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

   


                  2. Әбенова Л. 

 

11.  Орта  ғасырдағы  Еуропа  және  Америка  елдерінің  тарихы,  коды- 

OGEAET 2304,  3 - семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Орта  ғасырдағы  Батыс  елдерінің    саяси-экономикалық, 

әлеуметтік дамуы туралы түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттер: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді    Орта  ғасырдағы  Еуропа  және  Америка 

елдерінің  тарихындағы  оқиғалармен  және  құбылыстармен,  орта  ғасырлар 

қоғамының даму заңдылықтарымен  таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Антика  және  орта  ғасырлар  тоғысындағы  Еуропа. 

Б.з.д.  ІҮғ.  дейін  ежелгі  Германдықтардың  қоғамдық  құрылысы.  Еуропада  ұлы 

қоныс аудару кезеңіндегі ғұндар. Франк державасындағы феодализмнің дамуы 

ІҮ-ХІІ  ғғ.  Византия.    Ерте  орта  ғасырлардың  аяғындағы  Батыс  Еуропа.  Орта 

ғасырлық  қалалардың  пайда  болуы  мен  дамуы.  Крест  жорықтары.  ХІ-ХҮ  ғғ. 

Франция,  Англия,  Германия,  Италия  және  Еуропаның  басқа  елдері.  ХІ-ХҮ  ғғ. 

Батыс Еуропа және Византияның орта ғасырлық мәдениеті. Ұлы жағрафиялық 

ашылулар  және  колониялық  жүйенің  қалыптасуы.  ХҮІ-ХҮІІ  ғғ.  Германия. 

Швейцариядағы реформация. Нидерланды буржуазиялық революциясы. 

Пән оқытушысы: 1. Таубаев С.   

   


                  2. Галиев В. 

 

12. Әлем музейлерінің тарихы, коды - AМT 2304,  4-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Музей  ісі  және  тарихи-мәдени  ескерткіштерді  қорғау 

туралы түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттер: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді    әлемнің  ірі  музейлерінің  құрылу, 

қалыптасу  тарихымен және қазіргі жағдайымен таныстыру.  

 

59  

Қысқаша  мазмҧны:  Ежелгі  Греция  ғибатханалары  мен  олардың 

маңыздылығы  Эллиндік  дәуір  жинақтарының  ерекшеліктері.  Ертедегі  Римнің 

жеке жинақтарының қалыптасуы мен сақталуы. Египет жеріндегі пирамидалар. 

Музейлердің  қалыптасуының  тарихи  алғышарты.Каир  қаласындағы  Египет 

музейі.   

Пән оқытушысы: 1. Таубаев С.   

   


                  2. Галиев В. 

 

13. Дінтану, коды - DIN 2402,  4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Діннің  шығу  тарихы,  бүкіләлемдік  және  дәстүрлі  діндер, 

қазіргі әлемдегі діни ахуал және діни толеранттық туралы түсінік қалыптастыру Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттер: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Пәннің  мақсаты:  Діннің  шығу  тарихы  мен  еркін  ойлаудың  тарихи 

кезеңдері туралы, олардың қоғамның барлық саласындағы қызметтері мен орны 

туралы обьективті ақпарат беру. 

Қысқаша  мазмҧны:    Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Мамыраимов С.   

   


                  2. Азизбекова А. 

 

14. Ислам мәдениетінің тарихы, коды - IT2402,  4 - семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ислам   дінінің таралуы, ислам мәдениеті  және  діни салт-

дәстүрлері туралы  түсінік қалыптастыру Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттер: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Пәннің мақсаты: Студенттерді    ислам мәденитің,   діннің таралуы   және  

діни салт-дәстүрлердің  тарихымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Ислам діннің таралуы мен салт-дәстүрлерінің дамуы. 

Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта  азияға  дін  мен 

мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер.  

Пән оқытушысы: 1. Мамыраимов С.   

   


                   2. Азизбекова А. 

 

 

 

 

 

60  

15.  Орта  ғасырлардағы  Азия  және  Африка    тарихы,  коды-  OGShT 

2405,  4 -семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Орта ғасырлардағы шығыс елдерінің саяси-экономикалық, 

әлеуметтік дамуы, туралы түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттер: Азия және Африка елдерінің жаңа  заман тарихы  

Пәннің  мақсаты:Студенттерді  орта  ғасырлардағы    Азия  және  Африка 

елдерінің  тарихымен,  сонымен  қатар  негізгі  дүниежүзілік  маңызды    тарихи 

оқиғалармен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Ерте  орта  ғасырлардағы  Қытай.  Жапония 

феодалдық  қатынастардың  қалыптасуы.  Ерте  орта  ғасырдағы  Индия.  Иранда 

феодалдық  қарым-қатынастардың  пайда  болуы  мен  дамуы.  Ерте  орта 

ғасырлардағы  Корея.  Ерте  орта  ғасырлардағы  Вьет  мемелекеті.  Африка 

халықтары  мен  мемлекеттері.  Азия  және  Африка  елдері  дамыған  феодализм 

дәуірінде.    X-XVI  ғғ.  Оңтүстік  Шығыс  Азия.  Соңғы  орта  ғасырлардағы  Азия 

және  Африка  елдері.    XVI-XVIII  ғғ.  Қытай,  Корея,  Индия,  Иран,  Турция, 

Оңтүстік-Шығыс Азия, Тропикалық және Оңтүстік Африка. Пән оқытушысы: 1. Токмурзаев Б.  

   


                  2. Ибрашева Ш. 

 

16.  Қытай  мен  Тҥркі  халықтары  мәдени  байланыстарының  тарихы, 

коды- KMTXMBT 2405,  4 - семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қытай  мен  Түркі  халықтары  мәдени  байланыстарының 

тарихы   туралы түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттер: Азия және Африка елдерінің жаңа  заман тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді    Қытай  мен  түркі  халықтарының  мәдени 

байланыстарының  тарихымен  және  олардың  адамзат  тарихының  дамуына 

тигізген үлесімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  VII-XII  ғасырлардағы  Қытай  мен  Орталық  Азияның 

халықаралық  жағдайы  және  мәдени  байланыстарының  даму  сипаты.  VII-XII 

ғасырлардағы  Қытай  мен  Орталық  Азияның  мәдени  байланыстарының    пайда 

болуы.  Қытай мен түркі халықтары рухани мәдениетінің ӛзара ықпалы.  Қытай 

мен  түркі  халықтардың  тіл  мәдениетінің  ӛзара  әсері  мен  байытылуы.    Ұлы 

Жібек жолы және Қытай мен түркі халықтары материалдық мәдениетінің ӛзара 

байытылуы.  

Пән оқытушысы: 1. Токмурзаев Б.   

   


                  2. Ибрашева Ш. 

 

17. Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы,  коды- OGKT 2406,   

4 - семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Орта  ғасырлардағы  Қазақстанның    саяси-экономикалық, 

әлеуметтік  және мәдени  дамуы туралы  түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Қазақстанның ежелгі тарихы. 

 

 

61  

Постреквизиттер: Қазақстанның жаңа заман тарихы. 

Пәннің 

мақсаты: 

Студенттерді 

орта 

ғасырлардағы Қазақстан 

тарихындағы  нақтылы  оқиғалармен,  құбылыстармен,  қазақ  халқы  және  басқа 

түркі тектес халықтардың  тарихымен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Орта  ғасырлар  дәуірі.  Кӛне  түрік  мемлекеттері. 

Бумын  және  Естеміс  құрған  алғашқы  еуразиялық  түрік  империясының  тарихи 

маңызы.  Ұлы  жібек  жолы.  Түркі-Иран  синтезінің  мәселелері.  Ерте  Орта 

ғасырдағы  рухани  және  материалдық  мәдениет.  Кӛне  түріктердің  наным- 

сенімдері.Кӛне  түрік  жазуы.  Тоныкӛк,  Күлтегін  және  Білге  қаған  құрметіне 

қойылған  құлыптастар.  Қалалар  және  олардың  орта    ғасырлық  Түркістанның 

ӛміріндегі  ролі.  Түркістанның  рухани  тарихындағы      қарахан    мәдениетінің  

орны.  Қимақ-қыпшақ  тайпаларының  конфедерациясы.  Шыңғысханның 

жаулауы.  Алтын  Орда.  Ақ  Орда.  Ноғай  Ордасы,  Моғолстан,    Темір  әулеті 

мемлекеті,    Әбілқайыр  хандығы,  Сібір  хандығы.  Қазақ  халқының  қалыптасуы. 

Қазақ  хандығының    құрылуы  және  оның  маңызы.  ХҮ-ХҮІІ  ғғ.  қазақ 

хандығының  сыртқы  саяси  жағдайы.  Қазақ-жоңғар  қарым-қатынастары.  ХҮ-

ХҮІІІ ғ. басындағы  Қазақ мәдениеті.  

Пән оқытушысы: 1. Мейірбеков М.   

   


                  2. Құдайбергенова А. 

 

18.  Қазақ  тҥркілерінің  этникалық  тарихы,  коды-  KTET  2406,  4  - 

семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазақ  түркілерінің  этникалық    қалыптасуы  және  оның 

кезеңдері  

туралы түсінік қалыптастыру 

Пререквизиттер: Қазақстанның ежелгі тарихы  

Постреквизиттер: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Пәннің мақсаты: Студенттерді Қазақ түркілерінің этникалық тарихымен, 

оның кезеңдерімен  таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Этногенездің теориялық мәселелері. Қазақ халқының 

этногенезінің  деректері  мен  тарихнамасы.  Қола  дәуірі  тайпаларының 

этногенетикалық сипаты. Қазақ халқының этногенезіндегі сақ кезеңі. 

Қазақ  тегінің  ғұн,  үйсін,  қаңлы  кезеңдері.  Қазақ  этногенезіндегі  ежелгі 

түркі  кезеңі.  Қазақ  этногенезіндегі  кимектер  мен  қыпшақтардың  орны.Қазақ 

этникалық  тарихындағы  қидан,  найман,  керейт  және  жалайырлардың  орны. 

Антропология деректері бойынша қазақ этногенезі. Монғол басқыншылығынан 

кейінгі Қазақстанның этникалық тарихы. Қазақ халқының қалыптасу үдерісінің 

аяқталуы.  «Қазақ»  этнонимі.  Қазақ  жүздерінің  пайда  болу  мәселелері.Ұлы, 

Орта және Кіші жүз қазақтарының рулық-тайпалық құрамы.   Пән оқытушысы: 1. Мейірбеков М  

   


                   2. Құдайбергенова А. 

 

 

 

 

 

62  

19. Әлем халықтарының этнологиясы, коды- AhEtn  3402,  4-семестр,  

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Этнология  ғылымы,    әлем  халықтарының  этнологиясы 

және этнологияның негізгі проблемалары  туралы түсінік қалыптастыру Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттер: Деректану 

Пәннің мақсаты: Студенттерді әлем халықтарының этнологиясымен және 

этнологияның негізгі теориялық проблемаларымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Зерттеудің  әдістері  мен  деректері.  Этногенез  және 

этникалық  тарих.  Шаруашылықтың  мәдени  типтері.  Дүние    жүзі  

халықтарының    этнологиясы.  Австралия  және  Океания  халықтары.  Азия 

халықтары.    Африка  халықтары.  Европа    халықтарының    этникалық  тарихы.  

Америка халықтары. Кавказ және Сібір халықтарының этнологиясы. Қазақстан 

этнологиясы.  Қазақ    этногенезі.  Қазақ  халқының    дәстүрлі    шаруашылығы, 

материалдық және рухани   мәдениеті.   

Пән оқытушысы: 1. Ибрашова Ш.   

   


                  2. Таубаев С. 

 

20. Қазақ мәдениетінің тарихы, коды- KMT3402,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазақ  мәдениетінің  дамуы,  оның  дүниежүзілік  адамзат 

ӛркениетіндегі алар орны  туралы түсінік қалыптастыру Пререквизиттер: Қазақстанның ежелгі тарихы 

Постреквизиттер: Деректану 

Пәннің  мақсаты:  Мәдениетінің  даму  тарихымен  ,  оның  дүниежүзілік 

ӛркениетке қосқан үлесімен  таныстыру. 
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет