Философия, саясаттануPdf көрінісі
бет20/20
Дата15.03.2017
өлшемі1,14 Mb.
#9856
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р
59.  Камю  А.  Бунтующий  человек.  Философия.  Политика. 
Искусство // В кн.: Мыслители ХХ века. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с.
60.  Колчигин  С.,  Әлжан  Қ.  Алғысөз  //  «Әлемдік  философиялық 
мұра»  Жиырма  томдық.  Өмір  сүру  философиясы.  –  Алматы: 
Жазушы, 2006. – 11-т. – 512 б. 
61. Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. – М.: 
Наука, 1980. – 360 с.
62.  Қорқыт  ата  кітабы.  Оғыздардың  батырлық  жырлары.  – 
Алматы: Жазушы, 1986. – 113 б. 
63.  Даналардан  шыққан  сөз:  нақылдар  жинағы  /  құрастырған 
Асылов Ұ. – Алматы: Мектеп, 1987. – 162 б. 
64. Әл–Фараби. Әлеуметтік-этикалық трактаттар. – Алматы: Ғылым, 
1975. – 163 б.
65.  Нысанбаев  Ә.,  Кенжетай  Д.  Алғысөз:  ислам  философиясы 
туралы // Қазақ халқының философиялық мұрасы. Жиырма томдық. 
Ислам философиясы. – Астана: Аударма, 2006. – 4-т. – 512 б. 
66. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. – 311 с.
67. Философский словарь. – М.: Издательство политической ли-
тературы, 1980. – 444 с.
68. Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Иасауи. Көңілдің айнасы (Мират-
ул  Қулуб).  /  дайындаған  Кенжетай  Д.Т.  –  Анкара:  Билиг  баспасы, 
2000. – 114 б. 
69. Құнанбайұлы А. Өлеңдер мен аудармалар. // Шығармаларының 
екі томдық толық жинағы. – Алматы: Жазушы, 1995. – 1-т.– 226 б.
70. Кенжетай Д. Иасауи ілімінің ислам философиясы тарихындағы 
орны  //  Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы.  Жиырма  томдық. 
Ислам философиясы. – Астана: Аударма, 2006. – 4-т. – Б. 202–291. 
71.  Нұртазина  Н.  Қазақ  мәдениеті  және  ислам  (тарихи-
мәдениеттанулық зерттеу). – Алматы: ҚазМӨҒЗИ, 2002. – 208 б.
72.  Келімбетов  Н.  Ежелгі  дәуір  әдебиеті  (Қазақ  әдебиеті 
бастаулары). –Алматы: Атамұра, 2005. – 336 б.
73. Асқарова Г.С. Рабғузи «Қисас-ул анбийа» ескерткішінің түркі 
халықтары  әдебиетіне  аударылуы // «Өркениеттер  диалогындағы 
түркі рөлі» атты халықаралық ғылыми симпозиум материалдары. – 
Алматы: МСӨИ, 2004. – 344 б.
74. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері. – Алматы: Жазушы, 1986. – 178 б.
75. Нұрмұратов С. Насреддин Рабғузи қиссаларындағы даналық 
тағылымдар  //  Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы.  Жиырма 
томдық. Ортағасырдағы түркі ойшылдары. – Астана: Аударма, 2005. 
– 5-т. – 562 б.
76. Қыраубаева А. Ежелгі әдебиет. – Астана: Елорда, 2001. – 224 б.
77.  Қазақ  әдебиетінің  тарихы.  10  томдық.  Ежелгі  дәуір  және 
ортағасыр әдебиеті. 2 том. – Алматы: ҚазАқпарат, 2006. – 526 б.

194 
        
Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы
78.  Асқарова  Г.С.  «Шыншыл  Жүсіп»  қиссасының  көркемдік 
ерекшелігі // Ұлт тағлымы. 2003.– №3. – Б. 179–184.
79. Нұрмұратов С. Құтыптың жинақтаған мақал мәтелдеріндегі 
философиялық түйіндер // Қазақ халқының философиялық мұрасы. 
Жиырма  томдық.  Ортағасырдағы  түркі  ойшылдары.  –  Астана: 
Аударма, 2005. 5-т. – 562 б.
80. Қазақ әдебиетінің тарихы. 10 томдық. Алтын Орда дәуірі мен 
қазақ  хандығы  тұсындағы  әдебиет.  3  том.  –  Алматы:  ҚазАқпарат, 
2006. – 536 б.
81.  Сабыр  М.  Құтыптың  «Хұсрау  мен  Шырын»  поэмасы  және 
оның тілі. – Алматы: Қазақ Университеті, 2003. – 166 б.
82. Шаймерденов Е. Ақыл-ой антологиясы (бағзы заманнан бүгінге 
шейін). – Алматы: Өлке, 2004. – 536 б.
83.  Нұрмұратов  С.Е.,  Сатершинов  Б.М.  Құтып  және  Шәкәрiм: 
тарихи сана тамырластығы. // Шәкәрiм әлемi. – 2007, № 2. – 11–15 бб.
84. Құтып // Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 280 
б. Аударған Ә.Ибатов.
85.  Қыраубаева  А.  Ғасырлар  мұрасы.  5  томдық  шығармалар 
жинағы. 1-т. Томды баспаға әзірлеген: Л.Мұсалы. – Алматы: «Өнер», 
2008. – 304 бет
86.  Керімұлы  Ә.  Әдеби  жәдігерлер.  7  кітап.  kitap.kz/books/
Zhadiger7
87. Әдеби әлем. Қазақстандағы алғашқы әдебиет порталы. Сайф 
Сараий www.kazakhadebieti.kz/index
88.  Нұрмұратов  С.  Сәиф  Сарайи  хикаяттарындағы  тағылымдар 
//  Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы.  Жиырма  томдық.  Орта-
ғасырдағы түркі ойшылдары. – Астана: Аударма,– 2005.– 5-т. – 562 б.
89. Ясперс К. Философия в будущем. // Феномен человека: Анто-
логия. – М.: Высшая школа, 1993. – С. 158–227.
90. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология 
XX века. – М.: Республика, 1997. – 314 с. 
91.  Татаркевич  В.  О  счастье  и  совершенстве  человека.  –  М.: 
Прогресс, 1981. – 367 с.
92.  Лаэртский  Д.  О  жизни,  учениях  и  изречениях  знаменитых 
философов. – М.: Мысль, 1986. – 445 с. 
93. Бандзеладзе Г.Д. Этика. – М.: Просвещение, 1991. – 220 с.
94. Маркс К. и Энгельс Ф. // Соч., 2 изд. – М.: Политиздат, 1986. – 
Т.23 – 623 с.
95. Мәдени-философиялық энциклопедия: Толықтырылған 2-ші 
басылым. – Алматы: «Раритет», 2007. – 320 б.
96.  Нұрланова  Қ.Ш.  Қазақ  халқының  философиялық  және 
эстетикалық ойының мәдениеті // В кн.: Академик Ж.М. Абдильдин 
и мировая философия. – Алматы: ИФиП МОН РК, 2008. – С. 153–160.

 
 
 
                      
                                                  195
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р
97. Мукашев З.А. Преемственность как момент развития. – Алма-
Ата: Казахстан, 1980. – 136 с.
98. 
Фролова Е.А. Рационализм в арабо-мусульманской философии 
// Рационалистическая традиция и современность: Ближний и Средний 
Восток. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1990. – 280 с.
99. 
Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алматы: Наука, 1970. – 
405 с. 303 б.
100. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. – Алматы: Наука, 
1973. – 435 с.
101. Кирабаев Н.С. Социальная философия мусульманского Вос-
тока. – М.: УДН, 1987. – 174 с. 
102. Ғабитов Т.Х. Алғысөз: әл-Фараби мен Ибн Сина философиясы 
туралы // Әлемдік философиялық мұра. Жиырма томдық. Әл-Фараби 
мен Ибн Сина философиясы. – Алматы: Жазушы, 2005. – 4-т. – 522 б.
103.  Орынбеков  М.С.  Жүсіп  Баласағұнның  «Құтты  білік»  даста-
нындағы  философиялық  ойлар  //  Қазақ  халқының  философиялық 
мұрасы.  Жиырма  томдық.  Орта  ғасырдағы  түркі  ойшылдары.  – 
Астана: Аударма, 2006. – 5-т. – Б. 448–475.
104. Қашқари М. Түбі бір түркі тілі («Диуани лугат ат-түрк»). – 
Алматы: ХАНТ, 1993. – 690 б.
105. Әлжан Қ.Ұ. М. Қашқари кеңістігі және оның дүниетанымдық 
бағдарлары:  оқу  құралы.  –  Алматы,  ФСИ  компьютерлік-баспа 
орталығы, 2005. – 64 б. 
106. Құрышжанов Ә. Кiрiспе // Ахмед Иүгiнеки. Ақиқат сыйы. – 
Алматы: Ғылым, 1985. – 189 б.
107.  Ерғалиев  І.  Ахмед  Йүгінеки  философиясындағы  адам  әлемі 
//  Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы.  Жиырма  томдық.  Орта 
ғасырдағы түркі ойшылдары». – Астана: Аударма, 2006. – 5-т. – Б. 470–485.
108. 
Ежелгі дәуір әдебиеті: құрастырған А. Қыраубаева. 
– 
Алматы: 
Ана тілі, 1991. – Б. 185–212.
109.  Нұрмұратов  С.  Хұсам  Кәтиб  шығармаларындағы  дүние-
танымдық пайымдаулар // 
Қазақ халқының философиялық мұрасы. 
Жиырма  томдық.  Орта  ғасырдағы  түркі  ойшылдары.  –  Астана: 
Аударма, 2006.– 5-т. – Б. 486–497.
110. Аль-Фараби. Избранные трактаты. – Алма-Ата: Ғылым, 1994. 
– 298 с. 
111. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. – Алма-Ата: Нау-
ка, 1973. – 375 с.
112.  Аль-Фараби.  Философские  трактаты.  –  Алма-Ата:  Наука, 
1972. – 315 с. 
113.  Кенисарин  А.  Әл-Фараби  іліміндегі  метафизика  ұғымы 
//  Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы.  Жиырма  томдық. 
Фарабитану. – Астана: Аударма, 2006. – 16-т. – Б. 120–143.

196 
        
Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы
114.  Сейтахметова  Н.Л.  Абу  Наср  аль-Фараби  о  философии  и 
религии  как  способе  человеческой  бытийности  //  Аль-Фараби  и 
развитие  восточной  философии.  –  Алматы:  КИЦ  ИФП  МОН  РК, 
2001. – С. 205–224.
115.  Пивоваров  Д.В.  Основные  категории  онтологии.  – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 384 с. 
116.  Андрусенко  В.А.  Надежда  в  мироотношении  человека  // 
Формирование целостного мироотношения и духовная культура. – 
Оренбург: Изд-во ОГТУ, 1995. – С. 57–99. 
117. Хамидов А.А. Религия как мироотношенческая модальность 
// Религия в политике и культуре современного Казахстана. – Астана: 
Елорда. – С. 10–48. 
118. Пивоваров Д.В. Вера // Современный философский словарь. 
–  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Лондон,  Франфурт-на-Майне,  Париж, 
Люксембург, Москва, Минск, 1998. – 865 с.
119.  Нысанбаев  Ә.  Ортағасырлық  арабтілді  перипатетизм  және 
исламдық  діни  дәстүр  //  Әлемдік  философиялық  мұра.  Жиырма 
томдық. Қазіргі мұсылман философиясы. – Алматы: Жазушы, 2008. 
– 19-т. – Б. 82–100. 
120. Ханифи Өзжан. Фараби дүниетанымындағы бақыт мәселесі 
//  Наследие  аль-Фараби  и  мировая  культура:  материалы  Между-
народного конгресса «Наследие аль-Фараби и мировая культура». – 
Алматы: КИЦ ИФиП МОН РК, 2001. – Б. 223–225. 
121.  Абу  Али  Ибн  Сина.  Избранные  произведения.  –  Душанбе, 
1980. – Т.1. – С. 69–70.
122. Кенжетаев Д. Дәстүрлі түркілік дүниетаным және оның мәні 
// Қазақ халқының философиялық мұрасы. Жиырма томдық. Ежелгі 
көшпелілер дүниетанмы. – Астана: Аударма, 2005. 1-т. – Б. 251–321.
123.  Шаханова  Н.Ж.  Мир  традиционной  культуры  казахов 
(этнографические очерки). – Алматы: Қазақстан, 1998. – 184 с. 
124. Бердяев Н.А. Смысл творчества. – М.: Прогресс, 1989. – 514 с. 
125. Шелер М. Избр. Произведения. – М.: Наука, 1994. – 690 с.
126.  Турсунов  Б.Ж.  (Ак-Бекет),  Нурахметов  Д.Н.,  Ергалиев  И.Е., 
Иргебаева  Н.М.  Нравственно-духовное  просвещение.  –  Алматы: 
Фараби-фонд, 1995. – 338 с.
127. Достоевский Ф.М. Искания и размышления. – М.: Молодая 
гвардия, 1983. – 595 с.
128.  Гүлен  Ф.  Ақырет  ақиқатына  сенім  түрікшеден  аудар.  – 
Алматы: «Көкжиек-Б» баспасы, 2007. – 96 б.
129. Сатыбекова С.К. Гуманизм аль-Фараби. – Алма-Ата: Наука, 
1975. – 234 с.
130. Нұрмұратов С.Е. Әл-Фараби іліміндегі рухани құндылықтар 
//  Наследие  аль-Фараби  и  мировая  культура:  материалы  Между-

 
 
 
                      
                                                  197
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р
народного конгресса «Наследие аль-Фараби и мировая культура». – 
Алматы: КИЦ ИФиП МОН РК, 2001. – С. 175–181.
131.  Әл-Фараби.  Философиялық  трактаттар.  –  Алматы:  Ғылым, 
1973. – 235 б.
132.  Қоянбаева  Г.  Әл-Фараби  философиясындағы  үлгілі  адам 
мұраты // Қазақ халқының философиялық мұрасы. Жиырма томдық. 
Фарабитану. – Астана: Аударма, 2006. – 16-т. – Б. 290–315. 
133.  Абдуллина  З.Р.  Аль-Фараби:  счастье  как  свобода  //В  кн.: 
Наследие  аль-Фараби  и  мировая  культура.  –  Алматы:  КИЦ  ИФиП 
МОН РК, 2001. – С. 226–231. 
134. Сейтахметова Н.Л. Проблема «Камал(ун) в философии Абу 
Насра  аль-Фараби  //  Наследие  аль-Фараби  и  мировая  культура.  – 
Алматы: КИЦ ИФиП МОН РК, 2001. – С. 210–214.
135.  Стеблева  И.В.  Развитие  тюркских  поэтических  форм  в  XI 
веке. – М.: Мысль, 1971. – 358 с.
136.  Иассауи  Қожа  Ахмет.  Ақыл  кітабы.  жинақты  баспаға  әзір-
леп,  қазақшаға  аударғандар  М.  Жармұхамедұлы,  С.  Дәуітұлы, 
М. Шафиғи. – Алматы: Мұраттас ғылыми-зерттеу және баспа орта-
лығы, 1993. – 262 б. 
137. Есім Ғ. Фәлсафа тарихы. – Алматы: Ы. Алтынсарин атындағы 
ҚБА РБК, 2000. – 278 б.
138. Сатершинов Б.М. Тарихи сана – тәуелсіздіктің рухани тұғы-
ры. Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФжСИ КБО, 2011. – 291 б.
139. Жолдасбеков М. Орхон ескерткіштерінің мәтіні // Орхонские 
надписи. – Семей: Международный клуб Абая, 2001. – Б. 170–199.
140.  Нұрмұратов  С.  Орхон  мәтіндеріндегі  дүниетанымдық 
бағдарлар  //  Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы.  Жиырма 
томдық.  Орта  ғасырдағы  түркі  ойшылдары.  –  Астана:  Аударма, 
2006.– 5-т. – 516 б. 
141.  Касымжанова  А.А.  Исламские  истоки  концепции  поли-
тической  власти  у  аль-Фараби  //  Наследие  аль-Фараби  и  мировая 
культура. – Алматы: КИЦ ИФиП МОН РК, 2001. – Б. 175–181.
142.  Касымжанова  А.А.  Искусство  государственного  управления 
или  философия  счастья  //  Обоснование  политической  науки  в 
наследии  Абу  Насра  аль-Фараби.  –  Алматы:  ТОО  «Компания  PS», 
1998. – С. 147–164. 

198 
        
Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Ғылым комитетінің Философия, саясаттану және дінтану 
институты туралы мәлімет
Институт 1999 жылдың ақпан айында 1958 жылы ашылған Философия 
және  құқық  институтының  және  1991  жылғы  Философия  институтының 
негізінде  құрылды.  Ол  2012  жылдың  мамыр  айында  ҚР  Үкіметінің 
қаулысымен Философия, саясаттану және дінтану институты болып қайта 
аталды.
Институттың 
мемлекеттік 
ғылыми-зерттеу 
мекеме 
ретіндегі 
негізгі  міндеттері  қазіргі  қазақстандық  қоғамның  зияткерлік  және 
рухани-адамгершілік  әлеуетін  дамытуға  бағытталған  философиялық-
дүниетанымдық,  философиялық-әдіснамалық,  саясаттанулық,  дінтанулық 
және әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу болып табылады. 
Бүгінде Философия, саясаттану және дінтану институты жоғары кәсіби 
ғылыми-зерттеу  орталығы  болып  табылады.  Институт  оның  құрылымын 
айқындайтын үш басты бағыт бойынша жұмыс істейді: философия, саясат-
тану және дінтану. Онда ҚР ҰҒА 1 академигі, 2 корреспондент мүшесі, 20 
ғылым докторы, 11 ғылым кандидаты, 10 докторант (PhD) ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын  жүргізеді.  Институт  2012–2014  жылдарға  арналған  гранттық 
қаржыландыру шеңберінде «Елдің зияткерлік әлеуеті» басым бағыты бой-
ынша 24 ғылыми-зерттеу жобасын орындап, «Ғылыми қазына» салааралық 
ғылыми бағдарламасы аясында зерттеулер жүргізіп келеді. 
Институт  қызметкерлері  саясат,  ғылым,  білім  беру,  мәдениет,  дін, 
қазақ және әлемдік философия мәселелері бойынша монографиялар мен 
ғылыми мақалалар жариялайды. Институт қызметкерлерінің ғылыми жа-
рияланымдары таяу және алыс шетелдердің ғылыми рейтингтік басылым-
дарында сұранысқа ие.
Институт  «Мәдени  мұра»  бағдарламасының  шеңберінде  «Шығыс 
Аристотелі»  –  әл-Фарабидің  шығармалар  жинағын  (10  том),  «Әлемдік 
философиялық  мұраны»  (20  том),  «Қазақ  халқының  философиялық 
мұрасын» (20 том) шығарды. 
Институт екі журнал шығарады: «Адам әлемі» (1999 жылдан бері) және 
«Әл-Фараби» (2003 жылдан бері). Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі 
Институттың өз сайты бар. 
Институт  үнемі  халықаралық  ғылыми  конференциялар,  дөңгелек 
үстелдер,  семинарлар,  пікірталас  алаңдарын  өткізіп  тұрады.  Бұл  іс-
шараларға  қазақстандық  және  шетелдік  ғалымдар  қатысады.  Инсти-
тут  Ресейдің,  Беларустің,  Әзербайжанның,  Қырғызстанның,  Қытайдың, 

 
 
 
                      
                                                  199
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р
Германияның,  АҚШ-ң,  Түркияның,  Иранның,  Өзбекстанның,  Тәжік-
станның  және  басқа  да  елдердің  ғылыми-зерттеу  орталықтарымен  тығыз 
ынтымақтастық орнатқан.
Философия,  саясаттану  және  дінтану  институтының  базасында  әл-
Фараби  атындағы  ҚазҰУ,  Абай  атындағы  ҚазҰПУ,  Абылай  хан  атындағы 
ҚазХҚжӘТУ,  ҚазКжҚҚА  және  т.  б.  тәрізді  басты  қазақстандық  жоғары 
оқу  орындарының  студенттері,  магистранттары  және  докторанттар  (PhD) 
тағылымдама мен диплом алдындағы практикасын өткізеді. 
Институтта  қызметкерлердің  кәсіби  және  ғылыми  тұрғыда  өсуі  үшін 
барлық қажетті жағдайлар жасалған.
Философия, саясаттану және дінтану институты туралы анағұрлым кең 
ақпаратты мына мекен-жайдан алуға болады: 
Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы,
Құрманғазы көшесі, 29 (3 қабат)
Тел.: +7(727) 272-59-10
Факс.: +7(727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz

200 
        
Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы
Информация об Институте философии,
политологии и религиоведения Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Институт был образован в феврале 1999 г. на базе созданного в 1958 г. Ин-
ститута философии и права, преобразованного в 1991 г. в Институт фило-
софии. В мае 2012 г. постановлением Правительства он был переименован в 
Институт философии, политологии и религиоведения.
Основной  задачей  Института  как  государственного  научно-исследова-
тельского  учреждения  является  проведение  философско-мировоззренче-
ских, философско-методологических, политологических, религиоведческих 
и социологических исследований, направленных на развитие интеллекту-
ального и духовно-нравственного потенциала современного казахстанского 
общества.
Сегодня Институт философии, политологии и религиоведения является 
высокопрофессиональным  научно-исследовательским  центром.  Институт 
работает  по  трем  ключевым  направлениям,  определяющим  его  структу-
ру:  философия,  политология  и  религиоведение.  Здесь  проводят  научные 
исследования 1 академик, 2 члена-корреспондента НАН РК, 20 докторов и  
11 кандидатов наук, 10 докторантов PhD. В Институте выполняется 24 на-
учно-исследовательских  проекта  в  рамках  грантового  финансирования  на 
2012–2014 годы по приоритету «Интеллектуальный потенциал страны», ве-
дется работа в рамках междисциплинарной научной программы «Ғылыми 
қазына».
Сотрудниками издаются монографии и научные статьи по проблемам 
политики,  науки,  образования,  культуры,  религии,  казахской  и  мировой 
философии. Научные публикации сотрудников Института востребованы в 
научных рейтинговых изданиях ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках программы «Культурное наследие» Институтом изданы собра-
ние сочинений «Аристотеля Востока» – аль-Фараби (10 томов), «Мировое 
философское наследие» (20 томов), а также «Философское наследие казах-
ского народа» (20 томов).
Издаются два журнала: «Адам әлемі» (с 1999 г.) и «Аль-Фараби» (с 2003 г.). 
Институт располагает собственным сайтом на трех языках: казахском, рус-
ском и английском.
Институт регулярно проводит международные научные конференции, 
«круглые  столы»,  семинары,  дискуссионные  «площадки»,  в  которых  при-
нимают  участие  казахстанские  и  зарубежные  ученые.  Институт  тесно  со-
трудничает с крупнейшими научно-исследовательскими центрами России, 
Белоруссии, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Германии, США, Турции, 

 
 
 
                      
                                                  201
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р
Ирана, Узбекистана, Таджикистана и других стран. На базе Института фи-
лософии, политологии и религиоведения проходят стажировку и предди-
пломную практику студенты, магистранты и докторанты (PhD) ведущих ка-
захстанских высших учебных заведений, таких, как КазНУ им. аль-Фараби, 
КазНПУ им. Абая, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, КазАТиСО и др.
В Институте созданы все необходимые условия для профессиональной 
работы и научного роста сотрудников.
Более подробную информацию об Институте философии, политологии 
и религиоведения можно получить по адресу:
Республика Казахстан, 050010
Алматы, ул. Курмангазы, 29 (3 этаж)
Тел.: +7(727) 272-59-10
Факс.: +7(727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz290

202 
        
Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы
Information about the Institute of Philosophy, Political Science 
and Religion Studies of Committee Science of the Ministry 
of Education and Science оf the Republic of Kazakhstan
The Institute was established in February 1999 on the base of established in 
1958 the Institute for Philosophy and Law, and the Institute for Philosophy in 
1991. By the Decree of Kazakhstan Government in 31 May, 2012, Institute was 
renamed to Institute for Philosophy, Political Science and Religion Studies.
The main objectives of the Institute as a public research institution are con-
ducting of philosophicalworld outlook, philosophical-methodological, political 
studies,  religion  studies  and  sociological  studies  aimed  at  social-cultural  and 
socialpolitical development and strengthening the independence of Republic of 
Kazakhstan, development its intellectual and spiritual-moral potential.
Institute of Philosophy, Political Science and Religion Studies is a highly 
skilled scientific research center. Institute has a three key directions that define 
its structure: philosophy, political science and religion studies. Currently, 1 aca-
demician, 2 correspondent member of National Academy of Science of RK, 20 
doctors of Science, 11 candidates in science, 10 PhD doctorate candidates are con-
ducting research works. 24 scientific-research projects within the framework of 
grant financing for 2012–2014 years on priority of «Intellectual potential of the 
country» are being conducted, also the works within the framework of interdis-
ciplinary scientific program «Gilimy kazyna» are being carried out.
Institute employees publish the monographies and articles on important is-
sues of politics, science, education, religion, culture, Kazakh and world philoso-
phy, etc. The quality of scientific publications of the Institute is determined by the 
demand for scientific articles in rating’ journals of near and far abroad.
Under the «Cultural Heritage» State Program ten-volume collection of works 
called «Aristotle of the East» – al-Farabi, twenty volumes «World philosophical 
heritage», twenty volumes «The Philosophical Heritage of the Kazakh nation», 
and other books were published by the Institute.
Institute publishes two magazines: «Adam alemi» and «Al-Farabi» (in Rus-
sian and Kazakh). The Institute has its own website in three languages: Kazakh, 
Russian and English. 
Institute of Philosophy, Political Science and Religion Studies science regular-
ly organizes international scientific conferences, seminars, «round tables», where 
not only leading Kazakhstani political scientists and philosophers, but also many 
scientists from foreign countries are participants. Institute has cooperation with 
scientific-research centers of Russia, China, Germany, the USA, Turkey, France, 
the Great Britain, Iran, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Belarus 
and others.

 
 
 
                      
                                                  203
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р
Undergraduate students, Master’s degree and Doctorate students from lead-
ing Kazakh universities, such Al-Farabi KazNU, Abai KazNPU, Abylaikhan Kaz-
UIR&WL, KazATiSO are conducting their research work and are trained at the 
Institute for Philosophy, Political Science and Religion Studies.
The Institute has created all necessary conditions for professional and scien-
tific development of employees.
More detailed information about the Institute for Philosophy, Political Science 
and Religion Studies can be found at:
Kurmangazy Street, 29 (3rd floor) 
Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan  
Phone: +7 (727) 272-59-10
Fax: +7 (727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz

204 
        
Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы
Ғылыми басылым
МЕРУЕРТ БИЖАНОВА
ТҮРКІ ДАНАЛЫҒЫНДАҒЫ
БАҚЫТ МЕТАФИЗИКАСЫ
Редактор: Ж.Б. Ошақбаева
Компьютерлік дизайн жасаған және беттеген  Л.Н. Тоқтарбекова
     
 
Басуға 10.12.2013. Пішімі 70/100
1
/
16
Шартты баспа табағы 12,7 б.т. Офсеттік басылым.
Таралымы 500 дана. 
«ИП Волков А.И.» баспасында басылды.
Райымбек даңғ., 212/1, оф. 319. Тел.: 330-03-12, 330-03-13


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет