Газет 1921 жылдың 1 маусымынанPdf көрінісі
бет9/11
Дата15.03.2017
өлшемі2,76 Mb.
#9707
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

М.АХМЕТОВА,                            

Қожбанбет  би  атындағы орта  мектептің

 

география  пәнінің  мұғалімі.

АЛТЫН   Ж‡РЕКТІ  АНАЖАҚСЫЛЫҚҚА     БАҒЫТТАУШЫ

 

В рамках пресс-конференции в Службе цен-

тральных коммуникаций Казах-

ский научно-исследовательский 

институт культуры при Мини-

стерстве культуры и спорта Ка-

захстана представил Интернет-

сайт expo2017culture.kz, который 

будет служить информационной 

афишей всех культурно-раз-

влекательных мероприятий в 

рамках  ЭКСПО-2017. 

 

На портале можно ку-пить билеты на нужные меропри-

ятия. Налажена обратная связь: 

в специальном функционале 

гость может задать интересую-

щий его вопрос касательно этих 

событий», -  рассказал генераль-

ный директор КазНИИ культуры 

Андрей Хазбулатов. 

 

В свою очередь, ди-ректор Департамента по делам 

культуры и искусства МКС Алмаз 

Нуразхан сообщил, что в рамках 

ЭКСПО-2017 пройдет свыше 3,5 

тысяч культурных мероприятий.

 

«Национальная идея «Мәңгілік Ел», провозглашенная 

Елбасы, становление независи-

мого Казахстана, процветание 

столицы Астаны – все это будет 

продемонстрировано через куль-

турные мероприятия в течение 

93 дней на территории выставки, 

а также на всех сценических 

площадках Астаны», - рассказал 

спикер.


 

«ЭКСПО-2017»  көрмесі 

аясында елордада 3,5 мыңға жуық 

мәдени  және  спорттық  шаралар 

өткізіледі.  Бұл  туралы  Орталық 

коммуникациялар 

қызметінде 

өткен  баспасөз  конференция-

сында  ҚР  Мәдениет  және  спорт 

министрлігі  Мәдениет  және  өнер 

істері  департаментінің  директоры 

Алмаз Нұразхан мәлім етті.

 

Оның айтуынша, Мемле-кет  басшысының  тапсырмасымен 

Мәдениет  және  спорт  министрлігі 

«Астана 

ЭКСПО-2017» 

ҰК» 

АҚ  және  Астана  қаласының   

 КЕШЕНДІ  БАЃДАРЛАМА 

       ƏЗІРЛЕНДІ

әкімдігімен 

бірлесе 

отырып, 


биылғы  жазда  елордада  өтетін 

Халықаралық  мамандандырылған 

көрменің 

мәдени 


ойын-сауық 

іс-шараларының 

кешенді 

бағдарламасын әзірледі.

 

«Кешенді  бағдарламада түрлі  жанрда  қазақстандық  және 

шетел  шығармашылық  топта-

ры  мен  орындаушыларының, 

сонымен  қатар,  еліміздің  жас 

дарындарының қатысуымен өтетін 

3,5 мың мәдени және спорттық іс-

шаралар  өткізу  жоспарланған,  – 

деп атап өтті А.Нұразхан, – «ЭКС-

ПО-2017»  мәдени  бағдарламасы 

Қазақстанның 

көпұлтты 

халқының  мәдениеті  мен  өнерінің 

жетістіктерін  кеңінен  және  жан-

АРНАЙЫ  САЙТ ¦СЫНЫЛДЫ

 

Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихаты барысында Қазақстан Респу-

бликасы Мәдениет және спорт министрлігінің Қазақ 

ғылыми-зерттеу мәдениет институты ЭКСПО-2017 

көрмесі аясындағы мәдени-ойын-сауық шаралардың 

ақпараттарын қамтамасыз ететін ресми  expo2017culture.

kz интернет-сайтты ұсынды. 

  

«Аталған веб-портал үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілінде қызмет етеді. Шаралар өтетін күні мен 

уақыты арқылы іздестіріледі. Сондай-ақ, мәдени-ойын-

сауық шаралардың интерактивті картасы әзірленген. 

Бұл картада жаппай мәдени шаралары белгіленген. Осы 

белгіні  басу арқылы қажетті шаралардың ақпараттарын 

алуға болады. 

Портал арқылы қажетті шаралардың билеттерін де 

сатып алуға мүмкіндік жасалған. Порталда кері бай-ВСЮ   

ИНФОРМАЦИЮ    

МОЖНО  

БУДЕТ  УЗНАТЬ

  НА  СПЕЦИАЛЬНОМ  

САЙТЕ

ЭКСПО – 2017: ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

      

 Наступил 2017 год. Осталось очень мало времени до того, как Астана при-

мет  в  свои  объятия  миллионы  людей 

из  разных  уголков  мира  на  Междуна-

родную  выставку  ЕХРО  –  2017.  Вы-

ставка  будет  организована  с  10  июня 

по 10 сентября 2017 года и примет око-

ло 100 стран-участниц из  10 междуна-

родных организаций. 

 

На  всемирной  специализи-рованной  выставке  2017  года  страна-

ми-участницами  будут  продемонстри-

рованы  достижения  и  перспективы  в 

сфере  использования  возобновля-

емых  источников  энергии  и  такие  их 

преимущества,  как  экологическая 

чистота,  низкая  стоимость  эксплуата-

ции  и  безвредность  для  окружающей 

среды.  Для  Казахстана  «EXPO-2017» 

жақты таныстыруды көздейді».

 

Сондай-ақ департа-

мент  директорының  айтуын-

ша,  «Қазанат»  ипподромының 

аймағында  2500  шаршы  метр 

ауданда  орналасатын  «Этноа-

уыл»  этномәдени  кешені  қазақ 

халқының  ұлттық  дәстүрлерін 

көрсетудің  орталығына  айнала-

ды. 

«Этноауыл  келішулерді  қазақ халқының бай тарихы, мәдениеті, 

өнері  және  дәстүрлерімен  та-

ныстырып, 

келген 


қонақтың 

әрқайсысына 

көшпенділер 

өркениетінің этномәдени ортасын, 

өтіп кеткен ғасырлар атмосфера-

сын өз бетінше сезінуге мүмкіндік 

береді», – деді ол.

ланыс іске қосылды, кез-келген пайдалану-

шы орналастырылған арнайы қызметке кіріп, 

толғандырған сауалдарына қатысты жауап іздей 

алады»,-деді Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет 

институтының бас директоры  Андрей Хазбулатов.

 

Өз кезегінде, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет және өнер істері 

департаментінің директоры Алмаз Нұразхан  

«ЭКСПО-2017»  мәдени бағдарламасы  еліміздегі 

көпұлтты халықтың және қазақ халқының  мәдени 

және өнер ортасын өз бетінше сезінуге мүмкіндік 

береді. Елбасының «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы, 

Қазақстанның тәуелсіздік жылдардағы жетістіктері, 

еліміздің бас қаласы-Астананың көркеюі мен даму 

кезеңдері мәдени шаралары арқылы көрсетіледі, 

сондай-ақ, Астана қаласының сахналық 

алаңдарында тамашаланады»,-деді спикер.

станет  знаковым  событием:  никогда 

раньше международная выставка подоб-

ных  масштабов  не  проходила  в  странах 

Центрально-Азиатского региона и СНГ.  

         EXPO 2017 – поистине удивительное 

событие в жизни нашей страны. Между-

народная  выставка,  которая  является 

символом  индустриализации,  демон-

страции  технических  и  технологических 

достижений,  появления  новых  идей  и 

интересных  проектов,  будет  способство-

вать  интеграции  Казахстана  в  мировую 

экономику. Тема выставки: «Энергия бу-

дущего». 

        Сейчас многие задаются вопросом: 

«Какой  эффект  даст  Казахстану  прове-

дение EXPO?». Н.А.Назарбаев отмечает 

следующее:  «Это  величайшая  возмож-

ность для нашей страны получить новые 

энергетические и «зеленые» технологии. 

Это  миллиарды  долларов  инвестиций, 

которые  поступят  в  Казахстан  за  время 

подготовки  и  проведения  EXPO-2017,  а 

также  дальнейшего  использования  его 

объектов». Действительно, трудно не со-

гласиться  с  Президентом.  Хочется  лишь 

добавить,  что  более  100  стран  будут 

выставлять  свои  достижения,  участники 

смогут  поделиться  своими  мыслями  и 

идеями, высказать свою точку зрения, т.е. 

появятся  действительно  осуществимые 

проекты, которые смогут избавить нас от 

загрязняющих и дорогостоящих источни-

ков энергии. 

          EXPO 2017 – это большое со-

бытие  и  большая  ответственность.  

Народ  Казахстана  должен  показать 

своё  гостеприимство и радушие. Ра-

бота  предстоит  немалая,  но  общими 

усилиями  нетрудно  будет  достичь 

необходимого  результата.  Как  отме-

тил  Н.А.Назарбаев:  «Это  будет  ещё 

одна «народная стройка» Казахстана. 

Успех Астаны в борьбе за право про-

ведения EXPO 2017 – это успех всего 

народа Казахстана». 

С.СЕБЕКОВА, 

учитель русского языка и 

литературы

КГУ «Средняя школа имени

 Кожбанбет би»


17 ақпан  2017  жыл

№ 10 (8853) 

14

«Жаркент  өңірі»

 

В реализацию Закона Республи-ки Казахстан «О государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для неправитель-

ственных организаций» от 12 апреля 2005 

года в Казахстане создана База данных НПО 

(поправки внесены Законом РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые зако-

нодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам деятельности неправительственных 

организаций» от 2 декабря 2015 года).

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан  «О 

некоммерческих организациях» некоммер-

ческие организации, созданные в форме 

учреждения, общественного объединения, 

акционерного общества, фонда, объединения 

юридических лиц в форме ассоциации (со-

юза), а также в иных организационно-право-

вых формах, не предусмотренных статьей 17 

настоящего Закона, филиалы и представи-

тельства (обособленные подразделения) ино-

странных и международных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Республики Казахстан, ежегод-

но до 31 марта представляют в уполно-

моченный орган в сфере взаимодействия 

с неправительственными организациями 

сведения о своей деятельности, в том числе 

о своих учредителях (участниках), составе 

имущества, источниках формирования и 

направлениях расходования денег в порядке, 

утверждаемом уполномоченным органом в 

     

       «ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ  8-800-080-28-95»

 

Коммунального государственного учреждения «Центр исследова-ния проблем в сфере религий»  государственного  учреждения «Управление 

по делам религий Алматинской области»

      Для приема от граждан и организаций информации по всем вопросам, касаю-

щимся  религиозной  сферы, а также оказания консультативной и психологической 

помощи пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности.

                                   Звоните, если:

-  Вам и Вашим близким навязывают непонятные религиозные идеи;

-  Вам стало известно о распространении сомнительных религиозных книг, журна-

лов, брошюр, листовок, в том числе на улицах, подъездах, квартирах, транспорте;

-  с Вами и Вашими близкими пытаются вести подозрительную агитацию на рели-

гиозные темы;

-  Вам и Вашим близким навязчиво предлагают участвовать в религиозных об-

рядах и мероприятиях;

-  Вас беспокоят подозрительные собрания религиозного характера;

-  Вы и Ваши близкие попали под влияние сомнительных людей либо организаций 

религиозной направленности;

-  Вы и Ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации из-за проблем 

религиозного характера;

-  Вы или Ваши близкие нуждаются в консультации и помощи специалистов в 

сфере религии.

  

Мы ответим на все Ваши вопросы и окажем помощь!Адрес: город Талдыкорган,  микро район Каратал, улица И.Жансугурова №22 

«а», 1 этаж   Для Вас работают юристы, религиоведы, психологи.  Режим 

работы от 08.00 – 20.00 .

 

ЭКСПО-2017  халықаралық   мамандандырылған   көрмесінің   ұйымдастырушылар кеңсесінде «Астана  ЭКСПО-2017» 

ұлттық  компаниясының  Басқарма  басшысы  Ахметжан Есімов АҚШ 

мемлекеттік   хатшысының  Оңтүстік  және  Орталық  Азия  мәселелері 

бойынша көмекшісі  Ульям Тоддпен  кездесті. 

 

Басқосу барысында екі жақ ЭКСПО-2017 көрмесіне дайындық мәселелерін талқылады. Ахметжан Есімов америкалық қонақтарды 

халықаралық көрмеге дайындық деңгейімен таныстырып өтті. Ұлттық 

компания басшысы 115 мемлекет пен 18 халықаралық ұйымның көрмеге 

қатысатындығын ресми растағандығын, халықаралық  қатысушылардың 

18-і өз павильондарын мазмұндық толтыру жұмыстарына кіріскенін атап 

өтті. 


 

Сонымен қатар, АҚШ делегациясы ЭКСПО-2017 құрылысы 

алаңы мен ұйымдастырушылар кеңсесінде болды. 

 

«Бүгін біз көрменің құрылыс алаңындағы жұмысымен таныстық. Ұйымдастырушылардың ауқымды еңбегінің куәсі болдық. 

Халықаралық қауымдастықтың көрмеге деген үлкен қызығушылығы 

байқалады. Сондықтан дүниежүзіндегі технологиялық лидер ретінде 

ЭКСПО-2017 көрмесіне абыройлы қатысу  үшін барлық күш-жігерімізді 

салатын боламыз», - деді Тодд Ульям. 

 

Көрме 2017 жылғы 10 маусымнан  бастап 10 қыркүйекті қоса алған аралықта Астана қаласында өткізіледі.    Жалпы    алғанда,   

«ЭКСПО-2017» халықаралық  мамандандырылған көрмесін 

тамашалауға  шамамен  2  миллионнан астам адам келеді және 5 мил-

лион келуші болады деп күтілуде. 

* * *

 

Қосымша ақпарат үшін «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ  Қоғаммен байланыс департаментіне хабарласыңыз.: тел.: +7(7172) 

938765, e-mail: pr@expo2017astana.com, www.expo2017astana.com

                Әрбір  адам  баласының  өсе  келе  өз  алдына 

қойған  арман-мақсаттары  болады.Сол  секілді  менің  

бала  күнімдегі  арманым-ғылым  мен  білімнің  орда-

сына  айналған,егемендігіміздің  тұңғыш  астанасы, 

әсем қала Алматыдағы, қазақ білімі мен ғылымының  

қара  шаңырағы  Әл-Фараби  атындағы  Қазақ 

Ұлттық  Универститетінде  білім  алу  болатын.Осы 

арманымның  шындыққа  айналуы  үшін  аянбай  еңбек 

етіп,ізденіс үстінде болдым.Алдыма айқын мақсаттар 

қоя біліп,болашағымның жарқын болуы үшін сол жол-

да кездескен  қиындықтарға төтеп бердім.

            «Адам  өмірде    екі  нәрседен  қателеспеуі  керек» 

деген    жазылмаған  заңдылыққа  сүйене  отырып,  мен 

өзімнің  мамандық  таңдау  жолында  еш  қателеспедім 

деп  нық  сеніммен  айта  аламын.  Мектепті  «Алтын 

белгіге»  бітіріп,  жоғары    баллмен  арманымдағы  

университеттің студенті  атандым.  

М

ен 

таңдаған  мамандық-мемлекеттік  және  жергілікті 

басқару  мамандығы.Қандайда  бір  жетістікке  қол 

жеткізсем ең әуелі Алла Тағаланың, содан кейін дұрыс 

жол  таңдауыма  өз  септігін  тигізген  ата-анама  шексіз 

алғысымды білдіремін.

           Талай түлектің арманына айналған           ҚазҰУ-

 

Проектом  Закона,  вынесен-ным  Главой  государства  на  всенарод-

ное  обсуждение,  предлагается  внести 

изменения  в  статью  26  Конституции, 

пункты 1 и 2 которой излагаются в сле-

дующей редакции:

«1. Каждый может иметь в частной соб-

ственности любое законно приобретен-

ное имущество. 

2. Право собственности неприкосновен-

но.  Собственность,  в  том  числе  право 

наследования,  гарантируется  законом. 

Не  допускается  принятие  законов  и 

иных правовых актов, ограничивающих 

или лишающих права собственности на 

имущество,  приобретенное  законным 

путем,  если  иное  не  предусмотрено 

Конституцией.».

Почему такая поправка предложена.

Во-первых. На территории Республики 

Казахстан  наряду  с  гражданами  стра-

ны могут находиться и проживать ино-

странцы и лица без гражданства. 

При этом законодательством и между-

народными  соглашениями  установлен 

порядок  и  условия  нахождения  ино-

странцев  и  лиц  без  гражданства  на 

территории  Казахстана  (соблюдение 

визового  режима,  миграционного  зако-

нодательства и т.д.).

Безусловно,  что  пребывающие  в  стра-

не  лица  могут  иметь  в  собственности, 

как движимое (деньги, ценные бумаги и 

т.д.), так и недвижимое (здания, соору-

жения, многолетние насаждения и т.д.).

Это  имущество  может  быть  исполь-

зовано  в  любых,  не  противоречащих 

закону  целях  -  в  личных  целях,  для 

осуществления  предпринимательской 

деятельности.

      В  этой  связи,  не  случайно,  действу-

ющая  редакция  пункта  4  статьи  26 

Конституции  также  устанавливает, 

что  «Каждый  имеет  право  на  свободу 

предпринимательской  деятельности, 

свободное  использование  своего  иму-

щества для любой законной предприни-

мательской  деятельности…».  Данная 

норма,  предусматривает  возможность 

наличия в частной собственности у каж-

дого  любого  законно  приобретенного 

имущества.

Казахстан,  как  любое  цивилизованное, 

современное  государство,  должен  обе-

   


Дін    бағзы    заманнан    бері  адамзат  баласымен 

бірге жасап келеді. Кез келген халықтың өркендеуі, өсуі үшін 

діннің  маңызы  зор.  Діни  мәселелер  қай  заманда  болма-

сын  қоғам  мен  мемлекет  үшін  аса  маңызды  мәселелердің 

бірі болып келген. Дін арқылы адамдар өздерінің дәстүрін, 

рухани  құндылықтарын  қайта  жаңғыртуға  талпыныс  жа-

сап келеді. Дін адамды бұл дүние де, ақыретте де бақытқа 

жеткізетін,  дұрыс  өмір  сүрудің  жолдарын  үйрететін 

Алла  Тағланың  заңы.  Жаратушы  Алла  Тағла  тарапы-

нан  бүкіл  адамзатқа  жіберген  дін  ол  Ислам.  Ислам  діні 

бір  ұлттың  емес  барлық  халықтың,  не  бір  тайпаның  діні 

емес  барлық  адам  баласына  ортақ,  әлемдік  дін.  Ислам 

сөзінің  түбірі  арабшадағы  «сәлим»,  «силм»  етістігі.  Бұл 

сөздер  сөздікте  мойынсұну,  бағыну,  татулық,  тыныштық, 

келісім,  бейбітшілік,  амандық-есендік,  саулық,  сенімділік 

деген  мағыналарды  қамтиды.  Бір  сөзбен  айтқанда 

бейбітшілікті  қалайтын,  билікке  бағынатын,  мұсылман-

мұсылманға бауыр деген қағиданы басшылыққа алатын дін. 

 

Ислам  сөзі  қасиетті  Құран  Кәримдегі  аят-тарда  көптеп  кездеседі.  Қасиетті  Құранда:  «Алланың 

құзырындағы  бірегей  хақ  дін  ол  Ислам.  Бүгін  сендерге 

діндеріңді  кәміл  қылдым.  Алла  кімді  тура  жолға  салғысы 

келсе  оның  жүрегін  Исламға  ашады»  деген  аятта  бар.

 

Ислам  діні  ешқандай  терроризм,  экстре-мизм,  фундаментализмдермен  үш  қайнаса  сорпасы 

қосылмайды.  Ежелден  Алла  бір,  пайғамбар  хақ,  дінім  Ис-

лам,  кітабым  Құран  деп  мақалдайтын  қазақ  халқының 

салт-дәстүрінде,  әдет-ғұрпында  Исламның  элементтері 

көптеп  кездеседі.  Сан  ғасыр  бойы  Исламдық  жолды 

ұстанған ата-бабаларымыз осы дінге лайық өз әдет-ғұрып, 

салт-дәстүр  мен  сенім  қалыптастырған.  Оны  ұрпақтарына 

аманат  еткен.  Демек  Ислам  діні  адам  баласын  және 

қоғамды  тыныштық  пен  татулыққа  шақырып,  ғылым-

білімге  уағыздап,  тазалық  пен  адалдыққа  тәрбиелейді.

 

Ал,  иман  дегеніміз  мойындау,  сену,  сенім мағынасын  қамтиды.  Ата-бабаларымыз  ежелден  «Бір 

Алладан  басқа  тәңір  жоқ»  екендігіне  иман  келтіріп  сеніп 

қана  қоймай,  Мұхамед  (с.ғ.с.)  пайғамбардың  үмбеті, 

соған  лайық  кемел  мұсылман  болуға  барынша  тырысқан, 

солай  болсам  деп  армандаған.  Иманның  шартта-

рын  негізге  ала  отырып  сенімдеріне  селкеу  түсірмеген. 

 

Иманды  елдің  ертеңі  жақсы,  иманым  жиғаным, тура биде иман бар, туғанды биде иман жоқ, ұят тұрған жер-

де, иман тұрады т.б. көптеген мағынасы терең тәрбиелік мәні 

мол өсиеттерді ұрпақтарына жеткізіп иманды болып өсуіне 

ықпал жасаған. Иманды адам ешкімнің ала жібін аттамаған, 

біреуді дауыс көтеріп даттамаған арлы, адал, момын адам. 

Ондай адам халық иманды екен деп бағаласа, бүлікшіл, есер, 

ұры жандарды иманыңды дұрыста деп сөгіс беріп отырған.

Ұ.САРпЕКОВ,

аудандық  орталық  мешіттің

 бас  имамы.

ДіНің  ТҰРСыН  ДіН  АМАН 

АҚШ  делегАциясы  

көрме жұмысымен  

тАнысты


 

КОММЕНТАРИй  К  пРЕДЛАгАЕМОй     пРОЕКТОМ  ЗАКОНА 

«О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй   И  ДОпОЛНЕНИй  В  КОНСТИТУЦИю         

РЕСпУбЛИКИ   КАЗАхСТАН» 

спечивать защиту прав и законных инте-

ресов, как своих граждан, так и иных лиц, 

находящихся на ее территории.

   В чем выражается такая защита. Для 

этого  надо  обратиться  к  Гражданскому 

кодексу,  который  устанавливает,  что  за-

щита  гражданских  прав  осуществляется 

путем: признания прав; пресечения дей-

ствий,  нарушающих  право  или  создаю-

щих  угрозу  его  нарушения;  взыскания 

убытков;  признания  сделки  недействи-

тельной; компенсации морального вреда, 

а также иными способами, предусмотрен-

ными законодательными актами.

К примеру, если у иностранного туриста, 

посещающего  казахстанские  достопри-

мечательности,  украли  деньги,  фотоап-

парат и др., то государство должно при-

нять соответствующие меры по возврату 

похищенного и установлению лиц, совер-

шивших хищение. 

   Наряду с этим, государство, предостав-

ляя  гарантии  защиты  права  собственно-

сти,  вправе  требовать  от  собственника, 

в том числе иностранного, чтобы принад-

лежащее ему имущество служило обще-

ственному благу. Об этом сказано в пун-

кте 2 статьи 6 Конституции.

   Во-вторых. Предложенная в пункт 1 ста-

тьи 26 Конституции поправка не означает, 

что иностранцы и лица без гражданства 

вправе  иметь  в  собственности  любое 

имущество в Республике Казахстан. Это 

не  так.  Конституционные  гарантии  рас-

пространяются  только  применительно  к 

законно приобретенному имуществу.

Критерии  законности  приобретения  иму-

щества  установлены  Конституцией  и  за-

конодательными  актами.  Если  имуще-

ство  приобретено  незаконным  путем,  то 

соответствующая  сделка  по  его  приоб-

ретению будет считаться недействитель-

ной, а имущество должно быть изъято.

Так,  законодательными  актами  уста-

новлен  целый  ряд  ограничений  по  иму-

ществу,  которое  не  может  находиться 

в  собственности  иностранцев  и  лиц  без 

гражданства. Такие запреты и ограниче-

ния, в частности, установлены в области 

средств  массовой  информации  и  теле-

коммуникаций.

Такой  запрет  распространяется  и  на  зе-

мельные  участки  сельскохозяйственного 

назначения, поскольку Земельным кодек-

сом  установлен  однозначный  прямой 

запрет на возможность продажи земель 

сельхозназначения  иностранцам  и  ли-

цам без гражданства. 

     Поэтому, государство не будет гаран-

тировать для лиц, не являющихся граж-

данами  Казахстана,  право  владения, 

пользования  и  распоряжения  вышеука-

занным  имуществом,  и  в  первую  оче-

редь,  земельными  участками  сельско-

хозяйственного назначения. Более того, 

будут приниматься меры по их изъятию 

из неправомерного владения.

      В-третьих. Вопросы оборота земель 

регулируются в Конституции отдельной 

статьей  6,  которая  проектом  Закона  не 

меняется.  Поэтому  замена  в  пункте  1 

статьи  26  Конституции  слова  «гражда-

не» на слово «каждый» не влечет изме-

нение действующего правового режима 

права собственности за землю.  

    Так, согласно  пункту 3 статьи 6 Кон-

ституции  «Земля  и  ее  недра,  воды, 

растительный  и  животный  мир,  другие 

природные  ресурсы  находятся  в  го-

сударственной  собственности.  Земля 

может находиться также в частной соб-

ственности  на  основаниях,  условиях  и 

в  пределах,  установленных  законом». 

При  этом,  пределы  и  условия  частной 

собственности  на  землю  установлены 

Земельным  кодексом.  А  земельным 

кодексом,  установлен  однозначный  за-

прет.

Никоим  образом  не  отменяется  пред-ложенными поправками и действие вве-

денного Главой государства моратория 

на применение отдельных норм земель-

ного законодательства. Этот мораторий 

в соответствии с Указом от 6 мая 2016 

года  будет  действовать  до  31  декабря 

2021 года.

    Таким  образом,  предлагаемые  по-

правки  в  статью  26  Конституции  уси-

ливают  гарантии  неприкосновенности 

права  частной  собственности,  пред-

усматривая,  что  не  допускается  при-

нятие  законов  и  иных  правовых  актов, 

ограничивающих или лишающих права 

собственности  на  имущество,  приобре-

тенное  законным  путем,  если  иное  не 

предусмотрено Конституцией.

Имандылық Иірімдері
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет