Газет 1921 жылдың 1 маусымынан


Б.БЕРАлиЕв,  аудандық  ішкі істер бөліміPdf көрінісі
бет7/11
Дата15.03.2017
өлшемі2,76 Mb.
#9707
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Б.БЕРАлиЕв,

 аудандық  ішкі істер бөлімі  

бастығының орынбасары.                          

 

  2016  жылдың  13 желтоқсанында 

«Қазақстан 

Республикасы 

тәуелсіздігінің 

25 

жылдығына байланысты 

рақымшылық 

жасау 

тура-


лы»  №27-VI,  2016  жылдың  30 

желтоқсанында  «Пробация  тура-

лы»  Қазақстан  Республикасының  

Заңдары 


 

қабылданғаны  

баршамызға  белгілі.

 

  Жуырда  аудандық  ішкі істер  бөлімінің  мәжіліс  залын-

да  рақымшылық  және  пробация 

мәселелері  бойынша  аудандық 

прокуратура 

қызметкерлерінің 

ұйымдастыруымен 

тергеуші-

анықтаушылармен,  жергілікті  по-

лиция  қызметінің  учаскелік  по-

лиция  инспекторларымен  және 

аудандық  пробация  бөлімінің 

қызметкерлерімен 

семинар 

өткізілді. 

      

Семинарды ашып 

жүргізіп  отырған  аудан  про-

куроры 

А.Төребеков  

күн 


тәртібіндегі  рақымшылық  пен 

пробация 

мәселелеріне 

өз 


кезегінде 

түсіндірме 

жасаса, 

аудан 


прокурорының 

орын-


басары  А.Байсаров  пен  ау-

РАҚЫМШЫЛЫҚ  

ПЕН ПРОБАЦИЯ  -  БАСТЫ  НАЗАРДА

АдАм. қоғАм. ЗАң. 

в соответствии с пунктом 6, статьи 104 Конституционного Закона 

Республики Казахстан «о выборах в Республике Казахстан» 

окружная избирательная комиссия № 6 по выборам вместо 

выбывшего депутата маслихата Панфиловского района 

сообщает о регистрации депутатов районного маслихата:

Фамилия, 

имя, отчество

кандидата

Число, 

месяц 

и год 

рождения

Занимаемая должность (занятие),                   

место работы  и жительства

Пограничный избирательный округ № 6 

Панфиловского районного маслихата

Бексейтов 

Медет 

Арманович05.01.1992

Методист по делам молодёжи  

государственного учреждения «Аппарат 

акима города Жаркент» Панфиловского 

района.

Алматинская область, Панфиловский район, город Жаркент.

Иемберген 

Айдын 

Рахымжан±лы02.07.1982

Заведующий административным 

зданием коммунального 

государственного учреждения 

«Хозяйственное управление»  аппарата 

акима Алматинской области».

Алматинская область, Панфиловский 

район, город Жаркент.

Шокпаров 

Ергали 


Отаргалиевич

20.05.1961

Юрист государственного коммунального 

предпрития на праве хозяйственного 

ведения «Панфилов Су ќ±быры» 

акимата Панфиловского района.

Алматинская область, Панфиловский 

район, село Коныролен.Председатель Пограничного 

избирательного округа №6                                                  Е. Альжанов.

«СЕНІм  ТЕлЕФоНЫ   8-800-080-28-95» 

«Алматы облысы дін  істері  басқармасы» мемлекеттік  

мекемесінің 

«дін саласындағы мәселелерді зерттеу орталығы» коммуналдық

 мемлекеттік   мекемес

і

       


 

Азаматтар мен ұйымдардан діни салаға қатысты барлық мәселелер 

бойынша ақпарат қабылдауға, сондай-ақ деструктивті діни қызметтен зардап 

шеккендерге кеңесшілік және психологиялық көмек көрсетуге арналған.

Хабарласыңыздар, егер:

- Сізді немесе Сіздің жақындарыңызды түсініксіз діни ойларды қабылдауға 

мәжбүрлеген болса; 

- Сізге көшелерде, кіреберістерде, пәтерлерде, көліктерде күдікті діни кітаптардың, 

журналдардың, кітапшалардың, парақшалардың таратылуы туралы белгілі болса;

- Сізбен немесе Сіздің жақындарыңызбен діни тақырыпта күдікті үгіт жүргізгісі 

келсе; 

- Сізге немесе Сіздің жақындарыңызға діни жоралар мен іс-шараларға қатысуды ұсынған болса; 

- Сізді діни бағыттағы күдікті жиындар мазалаған болса; 

- Сіз немесе Сіздің жақындарыңыз күдікті адамдардың не діни бағыттағы 

ұйымдардың ықпалына түскен болса; 

- Сіз немесе Сіздің жақындарыңыз діни мәселелерге байланысты қиын 

жағдайларға ұшыраған болса; 

- Сіз немесе Сіздің жақындарыңыз дін саласындағы мамандардың кеңесі мен 

көмегін қажет ететін болса.

 

Біз Сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап береміз және көмек көрсетеміз!

Мекен жайы: Талдыкорған қаласы,  Қаратал ықшам ауданы, І.Жансүгіров көшесі,  

22 «а» үй,  1 қабат . Сіздер үшін заңгер, дінтанушы, психолог  жұмыс істейді. 

Жұмыс уақыты:  сағат  08.00 – 20.00-ге дейін. Қоңыраулар Алматы облысы  бойын-

ша тегін қабылданады. 

 

Департамент  Комите-та  труда,  социальной  защиты  и 

миграции  по  Алматинской  об-

ласти  Министрества  здравоох-

ранения  и  социального  развития 

Республики  Казахстан  доводит 

до  сведения,  что  в  целях  совер-

шенствования  социальной  под-

держки  инвалидов  постановле-

нием  Правительства  Республики 

Казахстан от 23.12.2015 г. №1036 

«О  внесении  изменений  в  поста-

новление  Правительства  РК» 

внесены  изменения  в  постанов-

ление  №754  от  20.07.2005  г.,  со-

гласно  которым  устаревшие  сур-

до и тифлотехнические средства 

будут  заменены  на  современные 

многофункциональные  электрон-

ные гаджеты. Согласно постанов-

лению  предусмотрено  заменить 

ряд  технических  средств  реаби-

литации, а именно

-видеокомпьютеры  на  ноутбук  с 

веб-камерой;

-компьютерные  тифлокомплексы 

на  ноутбук  с  программным  обе-

спечением  экранного  доступа  с 

синтезом речи;

-диктафоны  на  телефоны  мо-

бильные  со  звуковым  сообщени-

ем.

Данные  изменения  вводятся  в действие с 1 января 2017 года.

 

При  этом  обеспечение инвалидов  новыми  технически-

ми  средствами  реабилитации 

возможно  только  после  внесения 

соответствующих изменений в ин-

дивидуальную  программу  реаби-

литации (далее – ИПР) инвалида.

 

В  связи  с  вышеуказан-ным,  инвалиды, нуждающиеся в 

обеспечении    вышеуказанными 

техническими  средствами  реа-

билитации  должны  обратиться 

в  врачебно-консультативную  ко-

миссию (далее-ВКК) медицинской 

организации по месту прикрепле-

ния  и  получить  заключение  ВКК 

о  нуждаемости  в  тех  или  иных 

средствах,  при  наличии  показа-

ний в настоящее время. 

 

Со  всеми  необходимы-ми  документами:  заключением 

ВКК,  удостоверением  личности, 

адресной  справкой,  справкой  об 

инвалидности  инвалид и или  его 

законный представитель обраща-

ется  в  отдел  медико-социальной 

экспертизы для коррекции ИПР.

 

Вместе  с  тем,  если  ра-нее  инвалид  был  обеспечен  ви-

деокомпьютером,  компьютерным 

тифлокомплексом и диктафоном, 

то  ноутбуками  с  веб-камерой, 

ноутбуками  с  программным  обе-

спечением  экранного  доступа  с 

интезом  речи,  телефонами  мо-

бильными  со  звуковым  сообще-

нием  и  диктафоном  будут  обе-

спечиваться только по истечении 

срока  использования  (5  лет)  ра-

нее выданных тифло и сурдотех-

нических средств. 

отдел методологии  и 

 контроля  мСЭ  департамента.

 

Приоритетами  в  деятельно-сти  прокуратуры  при  организации  над-

зора  за  соблюдением  конституционных 

прав  граждан  является  недопущение 

фактов  незаконного  доставления  граж-

дан в организации в органах уголовного 

преследования,  незаконного  задержа-

ния  граждан,  пыток  и  других  жестоких, 

бесчеловечных  или  унижающих  досто-

инство видов обращения и наказания. 

 

Дежурный  прокурор  –  со-трудник    органов    прокуратуры,  осу-

ществляющий  в  установленном  поряд-

ке  дежурство  в  правоохранительных 

органах.  Это  представитель  власти, 

уполномоченный  проверять  законность 

и  обоснованность  задержания  граж-

дан  (включая  административные  за-

держания)  и  водворения  их  в  камеры 

временного  содержания,  сроков  задер-

жания,  условий  содержания.  Помимо 

этого  он  проверяет  законность  процес-

суального  оформления  задержания,  а 

также  порядка  ведения  и  отражения  в 

журнале лиц, достав¬лен¬ных в органы 

уголовного  преследования,  проверяет 

служебные и иные помещения органов 

уголовного преследования с целью пре-

сечения необоснованного содержания в 

них граждан.

 

Дежурный прокурор в случае выявления  лиц,  необоснованно  задер-

жанных  либо  содержащихся  в  поме-

щениях  органов  уголовного  преследо-

вания,  незамедлительно  принимает 

меры  по  их  освобождению,  в  случае 

дан  прокурорының  аға  көмекшісі 

А.Имярова 

заңнамалар 

тура-

лы  баяндамалар  жасап,  заңның мақсаты,  жазадан  босатылатын 

адамдар  санаты,  жаза  мерзімінің 

өтелмеген 

бөлігін 


ауыстыру, 

қысқарту  тәртіптері,  рақымшылық 

жасау 

қолданылмайтын адам-

дар  санатының  құқықтық  құқық 

бұзушылық 

жасау 


баптарына 

қарай  бөлінетіні  жайлы,  тергеудегі, 

соттағы  және  жазасын  өтеп  жатқан 

азаматтарға 

қатысты 

істерге 


рақымшылық  актісінің  қолданылу 

шарттары  жайлы  кеңінен  мәлімет 

бере  отырып  пробация  мәселесі 

бойынша  осы  заңның  нормаларын 

және қолдану тәртіптерін жан-жақты 

түсіндіріп өтті. 

      

С е м и н а р д ы қорытындылаған  аудан  прокуро-

ры  А.Төребеков  аталған  заңдарды 

уәкілетті 

қызметкерлердің 

іс 

жүзіндегі  жұмыстарында  басты  назарға    алуын    ұсынды.  Ал,  заң 

нормаларын  іс  жүзінде  қолдану 

барысында  кемшілік  жіберген 

құқық  қорғау  органдарының  лауа-

зымды  тұлғаларына,  орындаушы 

қызметкерлеріне 

қолданыстағы 

заңнамалардың 

талаптарына 

сәйкес заң шеңберінде қатал шара-

лар қолданылатыны жайлы ескер-

те  отырып  азаматтардың  заңды 

құқықтары  мен  бостандықтарын 

сақтауға  аса  мән  беру  керектігін, 

тиісті 

шараларды асқан 

жауапкершілікпен,  кәсіби  сауатты 

деңгейде орындау керектігіне ерек-

ше тоқталды.

      

Семинарға  қатысушылар тараптарынан қойылған сұрақтарға 

ұйымдастырушылар 

тарапы-

нан  қанағаттанарлық  жауаптар беріліп,  аталған  заң  актілері  мен  

әдістемеліктер  таратылды. Бекмұхамет   СЕРІКБАЕв .

ТАлАПКЕР - 2017

үміткерлерді  іріктеу 

 

 

туралыСоциальная   

поддержкаЧТоБЫ  СТАТь  ПолицЕйСКим

психофизического  и  медицинского  об-

следования,  сдача  нормативов  по  фи-

зической  подготовке,  собеседование, 

первоначальное  обучение,  стажировка  и 

назначение  на  должность  –  останутся  в 

компетенции МВД.

 

  На  должности  рядового  и младшего  начальствующего  состава 

правоохранительных  органов  прини-

маются  граждане  в  возрасте  не  старше 

двадцати пяти лет, среднего и старшего 

начальствующего  состава  –  не  старше 

тридцати  пяти  лет,  имеющие  соответ-

ствующее  образование  и  прошедшие 

воинскую службу или военную подготовку 

в специализированных организациях Ми-

нистерства обороны по подготовке воен-

но-обученного резерва, а также граждане, 

освобожденные  или  имеющие  отсрочку 

от призыва на срочную воинскую службу 

в соответствии с законодательством Ре-

спублики Казахстан. 

дЕЖУРНЫй    ПРоКУРоР

выявления фактов применения пыток по 

согласованию и поручению соответству-

ющего прокурора проводит неотложные 

мероприятия  и  немедленно  передает 

материалы  для  дальнейшей  проверки. 

Также  данный  сотрудник  прокуратуры 

осуществляет прием граждан, при этом 

разъясняет  порядок  рассмотрения  об-

ращений и заявлений органами уголов-

ного  преследования,  принимает  пись-

менные жалобы на действия и решения 

органов уголовного преследования с по-

следующей передачей и регистрацией в 

канцелярию  прокуратуры,  производит 

осмотр  камер  временного  содержания, 

служебных  и  иных  помещений  органов 

уголовного преследования.

Кроме  того,  в  территориальных  орга-

нах  внутренних  дел  работает  система 

электронного  учета  посетителей,  кото-

рая  фиксирует  на  компьютер  сведения 

о  каждом  посетителе  органа,  время 

доставления,  данные  сотрудника  кому 

доставлено  лицо, должность, номер  ка-

бинета, время выхода.

 

В случае незаконного, задер-жания и доставления граждан в органы 

уголовного преследования, пыток и дру-

гих  жестоких,  бесчеловечных  или  уни-

жающих  достоинство  действий  сотруд-

ников просим обращаться по телефону 

доверия  прокуратуры  района  5-23-39 

(дежурный прокурор).

д.мАНАСБАЕв,

Прокурор  Панфиловской районной 

прокуратуры .


«Жаркент  өңірі»

№ 10  (8853)

17 ақпан  2017  жыл

11

 Өзінің  тұстастары мен қатарластары 

Қайдарұлы Қалибекті осылай дәріптейді. 

Өйткені, ата мекеніне оралған Қалибектің арғы 

беттегі Құмыл өңірінде қалдырған ізгілікті іздері 

баршылық.

 

Жұбайы Жамалхан Сағатқызымен отау тігіп, өз алдарына шырайлы шаңырақ 

көтерген Қалибек жастайынан-ақ еңбекке етене 

болды. Әкесі Қайдардан алған тәрбиелі тәлімі 

болар, малсақ болып өсті. Еңбек түбі –зейнет 

деген емес пе, көзін тырнап ашқаннан төрт 

түлік малдың соңында жүрген жігіт ағасының 

бұл қажырлы қайраты текке  кеткен жоқ: мал 

тұқымын жақсартқаны үшін осы саланың ең 

үздігі қатарында саналып, Құмыл қаласындағы  

Батыс тау ауылдық партия комитетінің Мақтау 

қағаздарымен әлденеше рет марапатталды. 

 

Қалибек мал шаруашылығы сала-сында жүріп өзі еңбек еткен өңірдің оқу-ағарту 

қызметіне де лайықты үлесін қосты – бұл ретте 

де еңбегі ескерусіз қалған емес: оқу-ағартуға 

көмек бергені үшін ауылдық партия комитетінің 

Мақтау қағаздарына ие болды. Бұл 1997-2000 

жылдардың бедерінде болса керек.

 

-Қазір Қоңырөлең өңіріндегі Ынта-лы ауылында тұрып жатырмыз. Сол баяғы 

үйренген кәсібімнен кете қойғаным жоқ. Кәсібің 

– нәсібің, -деген емес пе, күнделікті нәсібімізді 

осы төрт түлік малдан ажыратып жүрміз, -дейді 

жетелі жетпіс жастың биігіне тақап қалған 

Қалибек қария. 

 

Көп сөзге жоқ, томаға-тұйық қарияның қарапайым еңбек адамы екендігі осы 

қалпынан-ақ білініп тұр.

Үш ұл мен бес қыз өсіріп керегесін кеңге 

жайып  отырған Қалибеке қария мен Жамалхан 

апамыздың бүгінде 13 немересі мен 3 шөбересі 

бар.


ҚАРТТАРЫМ, АМАН - САУ  ЖҮРШІ...

ҚАРТЫҢ    БОЛСЫН    ҚАСЫҢДА

¤РНЕГІ    МОЛ   ¤МІРБАЯН

 

Ішкі 


істер 

бөлімінің  ардагері,    Со-

вет  милициясының  үздігі, 

«Ішкі істер органдарындағы 

мінсіз қызметі үшін» 1, 2, 3 

дәрежелі  медальдарының 

иегері,  еңбек  ардагері, 

полиция  майоры  Тұрған 

Дүйсенбіұлы  Тоқабаевтың 

есімін білмейтіндер ауданы-

мызда кемде-кем.

 

Ұзақ жылдар 

бедерінде 

ішкі 

істер 


бөлімінде абыройлы қызмет 

атқарған Тұрған ағаның осы 

саладағы қызықты да қиын 

тағдырдай  тұрлаулы  еңбек 

жолы  –  кім-кімге  де  үлгі 

болғандай.

 

Көксу 


ауыл 

ш а р у а ш ы л ы ғ ы  

техникумының  түлегі  1969 

жылы  аудандық  комсомол 

комитетінің 

жолдамасы-

мен  аудандық  ішкі  істер 

бөіліміне  келіп,  еңбек  жо-

лын учаскелік инспектор бо-

лып  бастайды.  Бұған  дейін 

де  атақты  «Октябрьдің 

40  жылдығы»  колхозын-

да 

еңбекке 


араласқан 

Тоқанның 

жылдық 


қана  білімі  бар-ды.  Әкесі 

Дүйсенбі қатты ауырып төрт 

жыл бойы төсек тартып жа-

тып қалған кезде колхоздың 

бір  отар  қойының  тағдыры 

Тоқан 


мен 

шешесінің 

құзырына  байланғаны  бар. 

Осындай  ауыртпалықтың 

жүгін  көтере  білген  жас 

учаскелік  инспектор  білімін 

жетілдіру  үшін  Теміртау 

қаласындағы  учаскелік    ин-

спекторлар 

дайындайтын 

арнаулы 

мектепте 

оқып, 

тәжірибесін толықтырады.  

1994  жылы  құрметті 

еңбек  демалысына  шыққанға 

дейін  Тоқан  Дүйсенбіұлы 

аудандық 

ішкі 


істер 

бөлімінің    (паспорт  үстелінің) 

құжаттандыру  бөлімшесінің 

бастығы,  Көктал  ауылындағы 

милиция 

бөлімшесінің 

бастығы  қызметтерін  абырой-

мен  атқарып,  әріптестерінің 

де,  былайғы  көпшіліктің  де 

алғысына бөленді.

 

Осы  тұста  ғой  Тоқан ағамыздың детективті кітаптың 

кейіпкеріне  айналған  кезі. 

Белгілі  журналист,    қарымды 

қаламгер Матан Сімәділовтың 

«Бас            кескен         бал-

та»  атты  деректі  хикаясында 

айтылатын  оқиғалардың  көбі 

–  осы  басты  кейіпкер  Тоқан 

ағамыздың  іс-тәжірибесімен 

ұштасып жатыр.  

 

Кезінде 


аты 

шулы  қылмыстық  оқиғаға 

негізделіп  жазылған  бұл  

кітап  –  оқырмандарының 

ықыласына  бөленгені  бар-

ды.


 

« Қ а з а қ с т а н 

Республикасының 

Ішкі 


Істер  органының  ардагері», 

«КСРО  Қарулы  Күштеріне 

–  50,  70  жыл»  мерекелік 

медальдары  мен  Алматы 

облыстық  Ішкі  істер  ор-

гандары  мен  Ұлттық  гвар-

дия  ардагерлер  Кеңесінің 

«Алғыс  хатымен»,  сондай-

ақ  аудандық  ішкі  істер 

бөлімі  мен  ондағы  баста-

уыш  ардагерлер  ұйымы 

тарапынан  алған  «Мақтау 

қағаздары»  мен  «Алғыс 

хаттарымен»  марпатталған 

Тоқан  ағамыз  орнықты 

отбасының отағасы ретінде 

де көпке сыйлы. 

 

Жұбайы  екеуі  1  ұл мен  3  қызды  тәрбиелеп 

өсірген  ардақты  жандар. 

Ұлы  –Дәурен  әке  жолын 

қуған  жоғары  білімді  поли-

ция капитаны.

 

Көктал ауылдық 

Кеңесіне  үш  дүркін  де-

путат  болып  сайланып, 

халықтың  қалаулысы  бола 

білген  Тоқан  Дүйсенбіұлы 

сексеннің  сеңгіріне  беттеп 

келеді. Жаны жайсаң жақсы 

ағамыздың сол айтулы асу-

дан  алқынбай  асарына  да 

бек  сенімдеміз.  Өмірбаяны 

өрнекке  толы  қазыналы 

қартымызға  құдайым  қуат 

берсін. 

Қ.ҚАРЖАУБЕКТЕГІ.

 

МЕРЕЙ

АЗАМАТ    АЖАРЫ

 

Ақпанның  ақтүтек  аяз-ды  күндерінің  бірінде  Сәттіжол 

ауылында 

дүниеге 

келген 


Айтуғанның  балалық  шағы  ала-

пат  жылдардың  шарпуы  басы-

ла  қоймаған  қилы  кезеңге  тура 

келді. 


Табиғатынан 

қағылез 


бала  ата-анасының  мойнына 

түскен  ауыртпашылықты  бала 

жүрегімен  сезініп,  қайткенде  сол 

қиындықтан  шығудың  жолын 

армандайтын  еді.  1961  жылы 

әкесі  –  Тұрғанбай  молда  қайтыс 

болып, бала Айтуған кеңшардың 

әртүрлі 


ауыр 

жұмыстарына 

жегілді.  Бұғанасы  қатпаған  бала 

жұмыс  істей  жүріп  отбасы  үшін 

үй  де  салды.  Бұл  үй  әлі  күнге 

дейін атажұртында сақтаулы тұр. 

Өткен  ауыр  күндердің  ескірмес 

естелігі сияқты.

 

Ауылдағы орта-

лау  мектепті  бітірген  Айтуған 

тағдырдың  жазуымен  қияндағы 

атақты  Мәди  ақын  туып-өскен 

Қарқаралыдағы  мал  дәрігерлік 

техникумын 

аяқтаған 

соң 


Талдықорған  өңіріндегі  Қаратал 

ауданының 

«Новый 

мир» 


кеңшарында  мал  дәрігері  болып 

істеді.


 

Әскери 


борышын 

өтеп 


келген 

соң 


Жаркент 

қаласындағы  аудандық  статистика 

басқармасында аға      экономистен 

басқарма  басшысына  дейін  өсті. 

Ал,  1976-1987  жылдары  аудандық 

ауыл шаруашылығы басқармасында 

қаржыгер, бас есепші қызметтерінде 

болды.  «Октябрьдің  40  жылдығы» 

колхозында қаржыгер есепші, содан 

кейін аудандық «Жаркент агрокомби-

натында» бас директордың орынба-

сары болып қызметін жалғастырды. 

 

Кеңес үкіметінің сол тұстағы нұсқауымен  жер-жерде  биржалық 

ұйымдар  құрыла  бастаған  кезде 

Айтуған аудан әкімінің ұйғарымымен 

«Жаркент әмбебап биржасына» пре-

зидент болып сайланды. Бұдан кейін 

Айтуған  зейнеткерлікке  шыққанға 

дейін  Жаркенттегі  орталық  банк 

филиалының  директоры  болып 

қызмет жасады.

 

Мен туыппын  ақпандатқан                                              боранда,

 

Ала  құйын  мінезім                                 бар содан  ба? – 

деп 


әзілдейтін 

Айтуған 


өмір-

өзен  соқпағында  өзінің  жайдар-

лы  мінезімен,  іскерлігімен  ерек-

шелене  білді,  ортасына  сыйлы 

болды.  «Достарыңды  айтшы,  сенің 

кім  екеніңді  білейін»  -  деген  емес 

пе,  Айтуған  «Халық  Қаһарманы», 

айтулы  сазгер  Нұрғиса  Тілендиев, 

жезтаңдай  әнші,  Халық  әртісі 

Нұрғали  Нүсіпжанов,  Халық  жазу-

шысы Дүкенбай Досжанов, академик 

Ғани  Қасымов,  әйгілі  палуан  Аман-

жол Бұғыбаев сияқты еліміздің атақ-

абыройы  биік  азаматтарымен  әлі 

күнге дейін сыйласып келеді.

 

Жетпіс  жастың  биігіне көтеріліп  отырған  Айтуған  бауы-

рымызды  осы  мерейлі  шағымен 

құттықтап, 

отбасына 

амандық 

тілейміз.  Айтары  көп  азаматтың 

ажарлы  да,  базарлы  шағы  көп 

болғай!Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет