Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы аPdf көрінісі
бет5/129
Дата15.03.2017
өлшемі41,48 Mb.
#9638
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   129

И

а

а  

а

а

1. ru.wikipedia.org/wiki/. «Н

 

   


…»

2. М


 

 (

126 - 207).3. elaz.wikispaces.com

4. О


   

 

 / И.С. Яа

а . – М.: С

, 1996

5. pedsovet.org/component/option «Ка  а

а  


  а

».

6. rus.1september.ru/article.php?I «Ра 

 

 ( аа  

7. Р 

 

 (  а

 

), А а а.- 201223

 БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН АРТТЫРУДА ИННОВАЦИЯЛЫ  ТЕХНОЛОГИЯНЫ  Ы ПАЛЫА

а Б.Т.

№38 

а

 

а 

 

 

-

а а

а  Р

а

     


А

а

а

Б

 

  а а

  а

а 

а

 

 

а

  а а а

а  а

  а а  

а а

а  ǩ 

 

а

  а

а

а  а а

а 

а

 

 

а

 

а аа

  а

а

а, 

  а

  а

 

  ǩ

  а а

 

 а

а  

 

а

  а

а  а

  

  а

а  

  а

а а . 

А

а

В 

а

 

 

а

 

 

а

 

  а 

а   а

аЗ а

,  а

   

а   а

а

   

 

. Са

  а

а а   а

  а 

а

а

 

.

Abstra t

The article reveals the personality important life priorities and enhancing the quality of knowledge retaining 

national values by applying innovative technologies of mathematics.

Е

а    

а

а а 

: «Б


а а

а 

  аа  

  а а


а 

 

 а а   а а

а  а  


  а

.  а а


а

  а


а  50 

  а а


а 

  

 

– ». С

а ,  а


  а

  

 

 аа 

 

 а

 

ǩ 

 

.  О  ǩ

 

а  а а

аа а

 

аа

 

  – ǩ

  

 

. Па

а 

  Г.А. Р


: «ХХІ 

а

а  

 

  аа

 

  

 а  а

а а  а


а а  

 

 а  а

а   а а


, а  

а

  

 

аа  

а  

 

 а а

  ǩ


 

,»-


[1]. 

а а


а

а

  

  а


  2011-2020 

а

а  аа

а  


  а

а

а а 

а

а  а аа

а 

а  а а

 

  аа а

 

  ǩ  Са а


 

а

а 

 

а  а

 

   а а

.  М


а

  

 

ǩ 

а

  а а  

  а а


а а , 

 

  аа а

 

а   а а а 

   а

а

  

  аа а

а 

а 

-

 а а 

ǩ

  а

а

  [2]. О

  а


а а «

» 

 а

а  «Б


 

 

а 

а

 а

  ǩ


-

а

а 

  а


 

а

 »  а

 

а    

.

Б 

 

а 

а а


 

а

 ǩ

  а


 

а а


 

а

  аа а  

аа  

 ǩ

  а а 

  а


  а а

  а


а  а

 а

 

а 

  а


а

.  С


а  

а 

а

  -ǩ 

 

  

 а

 

  

а 

,  а а


 

а а


.  Б

 

 а

 ǩ

 а а

 

  

а а  


а   а

а

  

 а а


  а

 

  аа

 

а 

.  Жа а


 

  а


 

а

аа

а  


 

а

  -ǩ 

 

 . Б

 

 а

  а а


 

а 

аа  

– ǩ


 

  ǩ


 

  а а а  

а

 а

а,  а а

 

 –  ǩ 

а  ǩ


 

  а


а

   а а

а 

а.

П

аа

 

  –     а

 

а,      а

,  а а


 

ǩ

 а

 

аа а

а  ǩ


 

 

а 

 

  

  а


а а  а а

 

  аа а  

 а а


а

 

а- а

а

  

 

.  Жа а  

 

а 

а  –  а


  а


 [3].

24

а

 а

• П

а

а 

 

  

 а а


;

• 

Па

а

  

 

;• 

Жа а а 


а  

 

 а а;

• 

Оа

 

а    а

а а а


;

• 

Б  

.

Жа а а

а

  

  – 


 

 

а а   

а

 а   – а

 

а.  И

а

   а

 ,  а а 

а

а 

а  


  а а

а

  ǩ

. Б


 

 

 а

а 

а, а   а


 

 – 


 

 

  

а 

   ǩ  

 

.а

 

:• 

Д

а  а

 

а;

• 

Даа ;


• 

І

а ,  а а;

• 

 аа  а

а  


 

 

.О

  а


а     ǩ

 

  а  а

а

а  ǩ    а а

  « а


  а а

 

 » 

 

а.

О а :


1. 

а

  а аа  ǩ

 

  аа а   а   а

, « а


а -

а -а а » 

а а

а 

ǩа  

а

 а

  а а а 


 

2. а

  а а


а  а а  

 

   а   а

  

 

 а

а а


 

3. а

  а а


а 

 « а


а » 

а  

  а


 

 

 аа 

 

 .   

4. 


а

  а а


а 

 

 а

   а

  а


  а

а

  

  

  аа  

5. а

  а а  


 

а

а а , ǩ

  а а


а ǩ

 

.О

  а


а 

 Ж.А. а а

  ǩ

 Ж.У.К


а

 «

  ǩ

 

 » (Ж.А. а а

 «Са а а  

 

 

»)[4]  ǩ М.М.Жа

а

 «М

 

»  

  а а


 ǩ

 [5]. О


а

  а


 

 

а 

  а а


 а

а

  а 

 

. О 

 ǩ

  

 

  аа а

  а


а а

а 

   

  а


а

 

а ,  

 

 1956 

 а

а  Б

а

 Б (1913—1999) 

а   а


а

 

а аС

   ǩ   а а

  Б


  а

а

    

а   а

а а


 

ǩ

.  Я 

 

  

 

 а

а

.  Ма

-

аа

а  ǩ


   

  а


.  О

 

  а а а 

а а


  а

  ǩ


 

а- 


.О   а а

а  


  а

  а а


а  

 

. Б а ,  а а  а

а  а  


 

а

 а

 

   [6]. 

а

   -3 

.  Жа а  а

а а

 

  

  –  5-7 

.  О

  а


а а

 

а   -35 .  Са а  

  -3 


.  Жа а 

  

  а


а 

   а а  а а

  а

а

 аа , а

 

  «К

» 

аа а

 а

 , ІІІ («

») 


  а

а а


  а

  а а а


 

 

  

 

. О а : «Б»  а

а а


: К

?, Н ?,  а а ?,  а а ?,  а

а ?. «Т

» 

аа а

:  Н


?,  Н

?,  Н  


?,  Н  

?  - 


 

а

  

а

.  ІІ  

(

   а

а

  а аа

а  а )  а

а а

 а

а   

а а 


  ǩ

  а


а  

 

  

 а

: «


а

», «Та


а »  а

а а


. І 

 

а 

  ǩ


 (« а

а

а  а

»)  а


а а  а

а  


 

а   ǩ


  а а а  

  а


а

а : «Ж


а

а »  а


а а

,  «Ба а 

». 

«Б

»,  «Т»,  «

а

»  -   (

,  «Таа »,  «Ж

а

а »,  «Ба а »  - 

25

 (. 

а

  а а  а

а а


 

а   ǩ


 

 

  

 

аа

 

а  а

а  а


 

 

.  А Т- 

 

   а а 

 

ǩ 

 

  

а 

   а


а а

 

  

а

  

 

аа

а ǩ


   а

 Я.А. Ка


 а а  

 

а: «С

 

  аа  

 

 а

  а


 

 

, а а  аа

а: 


- 

- 

,  ǩ


  а а

 -  ǩ


а  


-

а  а


  а

а  


Е

  аа

а  - 


  а а

 

 а

 

  

 

  аа а 

а, 


а 

 

  

 

 »  [7].  О

а  


 

а

а 

 . Жа

 

  

а

а  

 

аа

  а


а а

 

  30%- а 

 

 а

 [8]. 


  М

а

  6- 

а  а


а

а  а а


  а

а а


  ǩ

 

  а 

  а


 

«К

»  аа а

 

  

а  


  а

а а


 

а а а


А

а 

 

а   аа а  

а  а

 

 а а  

Е 

  «Б


»  а

а а


 

 

 а   а а  а а  

а

  ǩ  а а

«Т»  а

а а


а 

 

а  VII  а

а 

  

  а


а

  Б а


а

а 

аа а  

 

 а а 

 

а а

 

 а

а 

а  аа  

.Жа

Б а


а

а 

a+b=cЕ  

 

 .

(-a)+(b)=-c

Е  

 

 .

a+(-b)= a-b

М

 

  

 

а а

а

а .

a+(-a)=0


М

 

 а  

 

  

 

.0+ (-a)=-a

Н

  

 

  

а

.0+a=a

Н

  

 

   

а

.0-(-a)=a

Н

 а аа  

 

 аа а

.

0-a= -aН

 а а


а  

 

а аа а

.

«Таа »  а

а

  «Т

  ǩ


» 

а

 а

  а


а а

 ǩ

  аа

 а

а а


 

  а


а

 

а   аа

 

?,  аа а

  ǩ


 

 

  

  а


 

 

  

,  а а а  а

  а

а

  

 

 а

а

а  а а   аа

а  .  «Ж

а

а »  аа

 

   а

а а


   

а

.  «а

» 

аа

 

 а

 

 а а а

.  «Ба а 

» 

 

  а а   

а

а, а

а а  ǩ


 а а  

 а а


 

 

а 

 а ů  

а –ХХІ  а

 

а

  а   

 – 


а   а

,  ǩ


 

,  а - а


 

  

  аа

 

а , -

 

а 

 

 .

а а


а  Р

а

  

 

   а

а  Ю


 

 К.Па


 

а:  «С


 

а

   а

 

   а а  а

а   а а  

а , 

 

  

  а а   а

 

 

 а   а

  а  


 

 

. С 

 

  

  а а  


 

 

а а 

а

а  а

  а


а  

!»-


.

ů

i   а аа

 

i i ,  

  i i   а а

  а

а 

а  i

 

 а

 а

  а


а   а

а

а  аа

а, 


,

  ǩ


 

 

«Па а 

»  а


а 

  а а  


  [9].  Ма

а

а  ǩ 

  ǩ


 

а

 а

 

а 

,  а


  а

а

а  аа

а 

  ǩа

 

     


 

,     


     

    ǩ


      ǩ

      а


а

 

 а  

 

а а а  ,  а

а

  аа

  а а а   а

а

 

.  Са  

а  


 

а а


 

  а а


 

  а


а 

 

 а

.  Са а


 

 

    « а а

а

 а

 

аа

а  а


а

а 

аа »-

  Га


  Га

  а


а

а  


26

а а


 

  а а 


а

 

  

 

а а   

а  


а

а

а  а а  а

а . 


Е

  а а а  

  

а

  

 

  ǩ 

а

а  а а   

   а а   а а  а а

а

 а а

а 

 а

  

 . Са а

 

а   

  а а а

 

  ǩ

 

а а  

а

  А

 Е

 «Д

» 

 а

 а

аБ

  

  а


а

 

  

а

а а

 

а 

а а 


 

а

а ,   

 

  

а   а  а

а,  а


а

а

  а а 

а

аа 

,  ǩ


 

 

 аа ů 

1. Р


 Г.А. «К

а 

 а 

 101 


а 

» П


 

 

а,  

а   

 

  

а  а 

 

 .  .К

а а , 2010,97- .

2. Э

 

 а а

:  а а


а

 

а а  – Аа

: « АО» А , 2011. 87-  .

3. Жа

а

а А.А., Р Г.А., Б

 Е.В.,Са


а

а А.С .«21- а

 

а

а 

 

а аа а

а а


  а


 », А

а

   ., 2012 .4. К

а Ж.У. П


а

а  


 «Т

а  


а  

а 

» /Аа

2008 С.26/5.  Жа

а.М.М.«М


 

 

   а

 

а 

».А


а

  ., 


2006. 22-23  .

6. Р


 Г.А. М

а

, Ка а а. Ц 

 

а «О

 

 а

»-34 .


7. К

 Я. А. В


а  

а

а. И.–М.: У, 1955. 

8. Э


 

 

а а:  а а

а

 а а  .А

а

: « АО» А , 2011. – 87  .9. Т.А.А

а

аа,Т.С.Ба

а

. Маа

а 

. Аа

, «А а


а» 2006.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   129
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет