Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла ЕсімPdf көрінісі
бет7/17
Дата28.12.2016
өлшемі2,75 Mb.
#665
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

2016  №1  (30)

40
значительные, чем Абаем... Однако, учениками
они были», – деген /10,119/ пікірінен артық Абай
мектебі,  Абай  шәкірттері  деген  ұғымға
анықтаманың қажеті шамалы.
Елуінші жылдары «Абайдың әдеби мектебі»
концепциясының зиянды деп танылып, әдебиет
тарихынан  аластатылуының  бір  себебі,  міне
осында 
жатыр. 
Қ.Мұхамедханұлы
диссертациясының тақырыбы ғана емес, жалпы
«Абай  мектебі»  деген  атау  түп-тамырымен
өзгертіліп,  Абайдың  ұстаздық  қасиеті
көлегейлене берді.
1959  жылы  қазақ  әдебиетінің  негізгі
проблемаларына  арналған  5  күндік  ғылыми-
теориялық  конференция  өтті.  Сөз  арасында
айтайық,  әлгіндей  кең  көлемде  әдебиетке
арналған конференция бұған дейін де, кейін де
болмағанын  ескерсеңіз  сол  кездегі  әдебиетке
деген назардың қаншалықты салмақты болғанын
байқай  беріңіз.  «Об  основных  тенденциях  и
направлении  казахской  литературы  80-90-х
годов  ХІХ  века»  деген  тақырыпта  баяндама
жасаған  М.Сильченко  «Абай  мектебі»  туралы
былай  дейді:  «Неясным,  вызывающим
разноречивые толки, остается до сих пор вопрос
о  так  называемых  «абаевских  традициях»  в
казахской  литературе.  В  дискуссии  1951  года
была отвергнута концепция поэтической школы
Абая...
Из-за  неясности  и  неразрешенности
проблем традиции и влиянияпонятий о школах
и направлениях в общесоюзной науке, и у нас
возникают  затруднения  в  трактовке  этих
проблем. Есть неоспоримые факты, которые, тем
не менее, трудно обьяснить научно. Бесспросно,
что  Абай  имел  много  последователей»,  –  деп
Абай  шәкірттеріне  тоқтала  келіп:  «Нам  надо
отказаться схоластических толков и споров по
этому вопросу уже потому, что в истории нет и
не  было  такого  случая,  чтобы  литературное
направление или школа объединяли писателей,
поэтов  совершенно  идентичных  по  своим
общественно-эстетическим  воззрениям  и
тво рческой  манере»,  -  деп  Абай  мектебі
өкілдерінің шығармашылық мұралары батыс пен
орыстың  әдеби  бағыт,  әдеби  мектепке  қоятын
талабына,  дәлірек  айтқанда  «аға  ұлт  өкілдері»
шығарған анықтамаға сай келмейтіндігін тілге
тиек етеді.
Жалпы болмысты, соның ішінде әдебиетті
белгілі бір қалыпқа салып үйренген әпербақан
кеңестік жүйе әдебиетіміздің ұлттық ерекшеліктері
мен  Абайдай  дарынның  оқшау  қасиеттерін
ескермеген-ді.  Сөйтіп,  Сильченко  мырза:
«Отказывались  от  термина  «школа  Абая»,  мы
ввели  понятие  поэтического  окружение  Абая.
Следует прямо сказать, что оно не соответствует
действительному положению вещей. Ведь для
истории  литературы  важны  не  пассивные
отношение,  а  творческо е  взаимодействие
по этов,  писателей  одного  исторического
периода, единого в своей основе направления.
Поэтому разрешите предложить на обсуждение
понятие,  принято е  и  в  истории  русской
литературы,  -  «поэзия  (или  поэты)  абаевской
поры»  /11,128-129/.  Зерттеуші  сөзіне  түсінік
берудің қажеті жоқ сияқты.
Сөйтіп, «Абай мектебі» тақырыбы бір жола
құрдымға  кетпей,  не  даңғыл  жолға  түспей
жербауырлап жылжи берді. Ал, Абай мектебінің
нағыз зерттелу кезеңі тәуелсіздікпен бірге келіп,
енді  ғана  Хәкім  Абайдың  ұстаздық  құдіреті
туралы толымды пікір айтуға жарыдық.
ӘДЕБИЕТ
1 Мұқанов С. Абайдың шәкірттері туралы
// Абай.1992. №4.
2 Мұхамедханов Қ. Мұхтар кешкен қилы
заман. Абай. 1992. №3.
3 Ахметов З. Эпопеяның туу тарихынан //
кітапта: Мұхтар Әуезов тағылымы. – Алматы:
Жазушы. 1987. -432 бет.
4  Сахиев  Ж.  Ақын  аға  //  Абай.
Энциклопедия.  Алматы:  Атамұра,  1995.  -720-
бет.
5 Әуезов М. Шығармаларының елу томдық
толық жинағы. 26-т. –Алматы: Жібек жолы, 2007.
- 408 бет. 406-бет.
6  М.О.Әуезовтің  қолжазба  мұрасы.  –
Алматы: Ғылым, 1977. -791 бет.
7  Әуезов  М.  Абай  жолы.  2-к.  –Алматы:
Жазушы, 1990. -624 бет.
8 Нұрғалиев Р. Арқау. 2-т. Алматы: Ғылым,
1991.
9  Чернышевский  Н.Т.  Полное  собран.
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)

41
Сочинение, том 3. 1947г.
10. Әуезов М. Абайтану дәрістерінің дерек
кездері. –Алматы: Санат, 1997. 448 бет.
11.    Сильченко  М.  Об  о сновных
тенденциях  и  направлении  казахской
литературы 80-90 гг. ХІХ века. //кітапта: Әдеби
мұра және оны зерттеу. Алматы: ҚССР ҒА бас,
1961. – 375 бет.
Резюме
Resume
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
Автор  статьи  говорит  о  существенных    изменениях  в  структуре  диссертаций    Каюма
Мухамедханова, вышедших в 1951 году и в 1959 году в результате политической критики, а также
в статье говорится о поэтической школе Абая.
The author talks about significant changes in the structure of theses Kayum's Mukhamedkhanov's,
published in 1951 and in 1959 as a result of political criticism, as well as in the article refers to the poetic
school of Abai.

42
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
FATHER AND SON
The 
contemporaries 
call 
Kayum
Mukhamedkhanov the ethalon of conscience.
Kayum Mukhamedkhanov became a legend in
his lifetime, a dignified citizen of Kazakhstan and a
profound scholar whose research is held in highest
regard  in    Kazakhstan.  During  the  Stalin  political
repression of the 1950-s my father and our family
suffered severely. He was condemned and imprisoned
for 25 years for the new research on the “Abai’s school
of  followers”  which  was  implemented  under  the
supervision of his teacher Mukhtar Auezov. Kayum was
sincerely devoted to his teacher Mukhtar Auezov for
life and despite physical and mental torture he had not
betray him. He did not betray his Teacher, thus, Kayum
did not betray his Motherland!
Kayum Mukhamedkhanov upheld as a supreme
life value a Dignity of every human being, high moral
principles, humane attitude that he himself demonstrated
in everything he did: in dealing with people, in writing,
in research, in revealing many names from the oblivion,
in teaching, in public meetings.
Kayum  Muhamedhano v  (05.01.1916-
ETHALON OF CONSCIENCE:
KAYUM MUKHAMEDKHANOV’S  LIFE AND FATE
Independence is the greatest achievement of our country and the fate of independence is in hands of
every citizen. Human qualities such as conscience, human dignity, citizen’s courage are essential for keeping
the nation alive. They are the basis for cultural and spiritual sustainability which define the political,
economic and social development. It is easy and hard at the same time to keep humane qualities - “to stay
a  human  being  in  all  situations”-  as  Kayum  said.  Today  in  the  situation  of  global  crisis  and  moral
degradation of our society we all need real examples and cases of dignified behavior of our citizens in
hard times of our history. This is especially significant for young people for them to find spiritual and
ethical back up in life, in profession, in any dialogue on local, regional and global issues.
30.06.2004) is an outstanding researcher, the founder
of the scientific based study of Abai, the founder of the
research on textual analysis, a devoted student and a
follower of M.Auezov. He was admitted to the Writers'
Union in 1940. Kayum is the founder of the first museum
of Abai that he established in Semipalatinsk in 1940.
Kayum’s contribution to the creation of the first in history
of Kazakhstan state symbols is invaluable! He created
the verse for the National Anthem of the Kazakh Soviet
Socialist Republic in 1943 when he was 27 years old.
His verse won the competition. Encouraged by Kayum’s
majestic and inspirational verse of the anthem, Mukan
Tulebayev created a beautiful music. The composer was
30 years old at that time. The anthem was approved
and followed the state history for more than fifty years!
In the first lines Kayum wrote: "Er Kazakh ezhelden
erkіndіk Ansagan", which means "Courageous Kazakh
people since ancient times yearned for freedom."
The Soviet collective ideology did not let two
young people to be named full authors. On top of that
Communist Party was frightened to call their people
courageous. So, they added two more well known
senior  writers  and  two  more  well  known  senior
composers. So, the collective of Anthem authors was
D.MUKHAMEDKHAN, PhD, professor, international expert,
Director of the NGO "Center for Education and Culture named after Kayum
Mukhamedkhanov"
УДК 821.512.122
Keywords: K.Muhamedhanov, science, poetic school of Abai, Shakarim, Alash Orda.

43
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
enlarged to six. There was a lame excuse for that - an
insignificant “change” made by the then ideologists: only
one word - the word “courageous” was substituted by
the word “we”.
Kayum’s  life was completely and fully devoted
to the service of the Kazakh nation. Where does good
nature of a human being and love for people start? This
is the parental home.
If you put a white rose petal into a dirty vessel it
will soon wrinkle and begin to stink, - this is what the
Oriental wisdom  says. As  a little  boy Kayum  was
protected against this fate. Gifted by heavens with pure
soul and many talents he from early childhood turned
out to be in such a favorable atmosphere where there
was by definition no space for mediocre life and greedy
goals. Innate gifts and special family atmosphere of
nobility, high inner spirituality and love became that
bo wstring  which  propelled    the  arrow  of
Mukhamedkhanov’s fate to higher and higher altitudes
even against great odd and terrible setbacks.
Mukhamedkhan  Seit kulov  was  a  vivid
representative of the spiritual elite of the Kazakh people
in the late 19-th – first decades of the 20-th century.
Neither his profound financial stability and well being
nor the chance of relaxing on the laurels of universal
respect  affected  his  inner  nobility,  aspiration  for
knowledge and worship of the arts. This is why everyone
in his house felt well, including his second child and the
first  son  in  the  family  -  Kayum.  The  little  boy
remembered that time forever. The magnificent house
was located next to Tinybai mosque in the now Jana-
Semei district of Semipalatinsk. Before the revolution
this part of Semipalatinsk was called “Zarechnaya
slobodka” (a place beyond the river line). From 1917
until 1930 this part of the town was named “Alash”
(meaning all Kazakh people). As father wished the house
was designed and decorated by the Austrian craftsmen.
Stucco moulding of apples and other fruit, oil paints
used for decoration, elegant furniture of red wood, -
this all created an atmosphere of warmth and comfort.
The richest library in the whole town occupied a big
hall. It contained all world classics. The library attracted
many interesting people to Seitkulov’s house. One could
find here masterpieces of the Russian, European and
Oriental literature; the first publication of Abai’s poems,
poetry of Shakarim, the works of Baitursunov, Dulatov,
Jumabayev, Toraigirov; newspaper files of “Kazakh”,
‘Sari-Arka”, “Tarjiman” and “Dala ualayati”, magazines
“Aikap’, ‘Abai’, and the “Notes of the Emperor Russian
Geographical Society”, the Tatar magazine “Shura”,
newspaper ‘Uakit” and many more.
Kayum’s  father  -  Mukhamedkhan  Seitkulov
could read  Kazakh, Russian, Tatar,  Arabic, Persian
and other languages. He gave lessons in Islam at the
Tynybay  mosque in  Semipalatinsk  town. Later  he
served Imam at the mosque number six known as the
Mosque of Ahmed Riza. He was an educated person
who read in Arab, Kazakh, Tatar, Persian, Russian and
other languages. He was a well to do person, he loved
his people and understood the role of education and
culture for the nation’s development. He collected
traditional  Kazakh  folk  poems.  Mukhamedkhan
Seitkulov was a generous literary patron and Maecenas.
He funded the first issues of the magazine “Abai” which
was established and edited by Aimauitov and Auezov.
He also financed the newspaper “Sari-Arka”. His house
was open for both the mature writers and the talented
youth. He hosted heated discussions on history, culture
and literature, - the past and the future of the Kazakh
people. New thoughts and bright ideas were generated
here. Among  frequent  guests  to    this  house  were
Shakarim,  Kokpai,  Toraigyrov,  Baizako v,
Kashaubayev, Aimauitov, Almagambet, Jumabayev,
Bukeikhanov, Turlikhanov, Tinishpayev, Dulatov, and
many other prominent figures of  theatre and arts,
literature, research, social movement - in a word all
those people whose contribution to the history of our
motherland made golden pages in the chronicle of glory
and honor of Kazakhstan.
Mukhtar Auezov  was  a  frequent  guest  in
Seitkulov’s house. At that time he was a student of the
Semipalatinsk Teacher’s college and he often stopped
at the house with his friends. Kayum was six years old
when he first saw Auezov in his father’s house. Since
that time their fates were interconnected for life.
Seitkulov generously supported Mukhtar materially and
morally.
It is the historical fact that the first Kazakh theatre
was born in Seitkulov’s house in Semipalatinsk: in 1925
the generous house owner gave a chance to the young
writer Auezov to rehearse his plays “ Karakoz” and
“Enlik-Kebek”.
However, such a cultural renaissance was destined not
to continue. Gusts of social storms that “ruined to the
root the old world” approached the Irtish river steppes.
First in 1921 the new power confiscated the house of

44
Seitkulov, permitting the family use of only  two rooms.
The house was assigned to the Kazakh elementary
school  number 20. Home became school for little
Kayum.Yes, rather coming to classes he came to his
patrimonial house!
Year 1928: one more gust of the proletariat
struggle with “exploiters’ class” burst on the scene.
Mukhamedkhan Seitkulov was arrested along with
hundreds  of  other  including Abai’s  son  Michael.
Seitkulov  was  soon  released,  but  the  authorities
deprived him of all his valuables. Many years after this
his son Kayum will tell his children that he saw tears in
the horses’ eyes when ruthless whips forced them from
their home to alien stalls. Something essential was gone
forever. The blessed jailau (summer pasture time) in
Koken (the ancestors’ place) with happy dreams under
the arch of white yurts, the astringency of fresh kumis
(horse mare’s milk) would exist only in the past. The
family was forced out of the remaining two rooms of
their own house. The father bought a four room house
from Tinybai on the savings.
In 1928 Kayum finished the elementary school
but as the  son of a “bai” (rich Kazak) it was unlikely he
would be permitted to continue his education. Two years
later the seven year secondary school was opened in
Semipalatinsk. Kayum hopelessly dreamed of entering
the school. One day an old friend of  Mukhamedkhan
Seitkulov - Turlikhan Kasenov knocked at his family’s
door.
“Mukhamedkhan-aga, the new school is opening
and I have been appointed its principal. I have come to
ask your advice about housing: I have no housing in
town,” he said. Could you imagine that this kind noble
man  would  ever  refuse  to  the  person  whom  he
considered to be a relative?
“You do not need to search for the house. There
is enough space for all in mine,” answered Seitkulov.
Soon  after  that Turlikhan  moved  from Ayagoz  to
Semipalatinsk to live in Seitulovs’ house. His first child
Bolat was born here. (Bolat is the father of the famous
wrestler Daulet Turlikhanov). Kayum was admitted to
school. He would very often tell stories about his
favorite teacher who recited many of Abai’s and Arip’s
poetry and played the dombra, the Kazakh national
string instrument. Kayum’s father and the teacher were
his guides to the amazing world of poetry.
Again, this time in 1932 the Soviet authorities
seized the family’s house. The family moved into a small
house  on  Soldatskaya  street  in  the  center  of
Semipalatinsk. It was clear enough that this was not
the last drop of bitterness in the family’s cup. Despite
all the hardships Seitkulov did not allow any thought
escaping from his native land.
After graduating from the seven year secondary
school Kayum worked in different places and studied
in  the  two  year  teachers’  courses,  later  at  the
Pedagogical Institute. He would take any kind of job
to support his family. But even in hard times there were
happy days. At the courses of teaching  Kazakh language
he met a beautiful, tactful, educated and wise young
woman. In 1936 Farkhinur, a daughter of the mullah of
the two-minaret Semipalatinsk mosque and Kayum
were married.
…November 24,1937 coincided with Ramadan
month. Mukhamedkhan Seitkulov’s family kept the fast
Oraza.  The  prayer  was  read,  the  food  was  tasted
before the daybreak in line with fast rules. All of a
sudden clatter of horses’ hoofs was heard and loud
knocks at the door. Three armed persons broke into
the house. They shouted at the head of the family: “Stand
up. You are arrested!” Mukhamedkhan Seitkulov was
seated near the cradle of the Kayum’s first baby. He
could not understand what was happening.  He and his
son were arrested. Kayum was freed the next day. As
for the fate of Seitkulov the family knew nothing for a
long time. Some time after the arrest they were informed
in the “menacing office” that Mukhamedkhan Seitkulov
was condemned as a member of the anti-Soviet Muslim
clergy and that he was sent to Siberia for ten years with
no  right  for  correspondence.  (“ten  years  with  no
correspondence right” meant immediate death in the
official language. This information was not known to
common people).
It was not until decades later; in the 1990s that
we learned that in three days after his arrest Sietkulov
was shot. His burial place remains unknown until now
and  furthermore, the  family has  no other  physical
momentos to remember him by, not even one picture
as everything was confiscated - the library, valuables,
furniture.  The  only  “reward”  for  the  decades  of
obscurity and excruciating worry was the decision of
the commission on enacting the order of the Presidium
of the Supreme Soviet of the USSR “On additional
measures in restoring justice in relevance to the victims
of the political repression.” (April 25, 1989). The
document given to the family reads that Mukhamedkhan
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)

45
Seitkulov is fully rehabilitated. Seitkulov’s younger
brother was sent to “Belamor-Canal”, soon after he
died.
This took place not long ago. But then in 1937
Kayum felt very quickly what it meant to be the son of
“an  enemy of the  nation”. He was expelled from the
Pedagogical Institute. Newspapers wrote about “the
son of the bai who had no right to be next to decent
people”.  Kayum had  to perform  physical labor  to
support his family as he could not get other job with the
label  of  “outcast”.  He  loaded  coal  in  fire-boxes,
unloaded trucks and did any other work he could get.
It took time to be reinstated at the Institute.
At the age of 16 Kayum started his teaching
career at the courses of the Kazakh language, but he
earned his first salary at the age of 14. Knowledge of
several languages, professional skills in seeing the value
of literary work, his own poetic and playwright talent
molded  Mukhamedkhanov into a good translator. It
was translation that was a pass for the future man of
letters.  One  day  his  father’s  frequent  guest,  Idris
Mustambayev  (a  prominent  representative  of  the
Kazakhs intelligentsia) asked Kayum to come to his
home. He showed him a thick manuscript in Arabic
language and asked him  to read it .
“I read it all well, “– recollected Kayum many
decades after.
-And can you translate it and rewrite it from the
Arab script into the Latin one? What would you say?
-Well, aga, I will try. (note: “aga” means respectful
address  to  elders).  With  these  words  I  took  the
manuscript home. I sat day and night for twenty days
to complete the assignment.
When I brought the work to Mustambayev he
said: “You did the work well and accurately.” He shook
my hand and gave me a hug. I was about to leave when
Mustambayev gave me some  money. I was perplexed
and  did not want to take it
- This will not do, he said. This is your hard work
and excellent result. Any work should be rewarded.
  “So, this  is how  I  first earned  money”, -  Kayum
recollected.
In 1930-s Kayum created a number of verses
and poems. As it was mentioned his poetic talent was
vividly revealed in the verse of the State Anthem.
A GREAT TEACHER AND A GREAT
STUDENT
Kayum’s research path started at the end of
1930-s under the guidance of Auezov who supported
Kayum morally after his father’s arrest. Mukhtar Auezov
called Kayum  “My young talented brother”. He fully
trusted Kayum in any assignment he gave to him. A
great teacher – Mukhtar Auezov created great tasks
for his student and follower Kayum Mukhamedkhanov.
He set forward three main tasks to Kayum:
1. To start the new research path – the literary
school of Abai’s followers and students
2. To prepare the basis and establish the first
ever museum of Abai in Semipalatinsk
3. To find, restore and keep purity of Abai’s
original verses and poems by means of conducting
scrupulous text analysis
Three great tasks were given by the great teacher
Mukhtar to a student Kayum which he implemented
with  excellence  and  high  professionalism.  The
contribution to the nation and dignified behavior and
deeds of Kayum give us the right to call Kayum the
great student of Auezov – the great teacher.
When Kayum was a student of the Philology
Department  at  the Pedagogical  Institute  he  under
Mukhtar’s guidance began the titanic work on studying
and preserving Abai’s heritage. Kayum took Auezov’s
class in the Kazakh literature. On Mukhtar Auezov’s
advice he began a  research study on the creative
activities of Abai’s followers: Akilbai, Magavya, Aubakir,
Arip, Turagul, Kakitai, Kokpai, Aset and others.  He
also did scrupulous text analysis of  their literary works
that were  fast disappearing.  He wrote  down their
creative  biographies  by  collecting  in  small  pieces
evidence of their life. Mathematically accurate work
on texts analysis helped Kayum to reveal their poetic
and literary works, to identify which works belong to
what poets to preserve them for generations.  At that
time Kayum made a research grounded argument for
the very notion of “Literary school of Abai”. Thirteen
research articles on this topic were published by him
when he was a student!
It was not only teacher-student relationship that
was  est ablished  bet ween  Auezov 
and
Mukhamedkhanov, the researchers of life and creative
activity of Abai, two men of literature. It was the souls’
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет