Казахский национальныйPdf көрінісі
бет21/54
Дата22.12.2016
өлшемі2,7 Mb.
#281
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   54

114 
5)  жануарлардың пайдалы қасиеттерiн және тiршiлiк ету өнiмдерiн пайдалану [7]. 
Жануарлар  дүниесін  биологиялық  қару  жасау  мақсатында  пайдалануға  жол  берілмейді. 
Жануарлар дүниесiн арнайы пайдалану үшiн: 
1)  аңшылық және (немесе) балық шаруашылығын жүргiзу кезiнде - биологиялық-экономикалық 
тексерудiң, аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су тоғандарын (учаскелерiн) бекiтiп беруге 
арналған  конкурсқа  қатысушыларға  қойылатын  бiлiктiлiк  талаптарының,  аңшылық  шаруашылығы 
және  балық  шаруашылығы  ұйымдарын  дамыту  жоспарларының  негiзiнде  конкурстық  комиссия 
айқындайтын аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су тоғандарын (учаскелерiн) бекiтiп беру 
кезеңiне қарай он жылдан қырық тоғыз жылға дейiнгi; 
2)  қалған түрлерiне бiр жылдан аспайтын мерзiмдер белгiленедi. 
Жануарлар дүниесiн жалпы пайдалану үшiн пайдалану мерзiмдерi белгiленбейдi. 
Су объектілерін пайдалану мен қорғау саласындағы биологиялық ресурстар қатынастары арнайы 
заңдардан  басқа,  ҚР  Су  кодексімен  де  реттеледі.    Бұл  нормативті-құқықтық  актіде  келесе  нормалар 
көрсетілген: 
-  су  қорын  пайдалану  және  қорау  саласындағы  өкілетті  мемлекеттік  органдардың  келісілген 
қосымша келісімдерін талап ететін нормалар; 
-  тыйым салуларды белгілейтін нормалар; 
-  пайдаланушыға қосымша міндеттер жүктейтін нормалар.  
Каспий  теңізінің  теңіз  ортасын  қорғау  жөніндегі  негіздемелік  Конвенцияға  қосылып  және  оны  
2005  ж.  13  желтоқсанында  ратификациялап,  2006  ж.  12  тамызында  заңды  күшіне  енгізген  сәттен 
бастап,  Қазақстанның  Каспий  теңізінің    қоршаған  ортасының  жағдайын  мейлінше  жақсартудағы 
жауапкершілігі өсті.  
Биологиялық сан алуандылықтарды сақтау, құқықтық дамуда нақты қиындықтарды туындатады. 
Заңды  тұрғыда  биологиялық  сан  алуандылықтың  нақты  анықтамасы  жоқ  болғанымен,  оның  құрамына 
жануарлар  мен  өсімдіктер  әлемін  жатқызамыз.  Бұл  саладағы  заңнамалар  дәстүрлі  құқықтық 
механизмдерді  пайдалану  арқылы  жүзеге  асыралады.  Ал  Каспий  аймағы  мемлекеттерінің  бірде-
біреуінде биологияық сан алуандылық туралы арнайы заң актісі жоқ.  
  
 
1.  Копбасарова  Г.К.  Правовая  охрана  окружающей  среды  от  трансграничных  загрязнений  //  Вестник  КазНУ.  Серия 
юридическая, 2007,  №3.  
2.  Аманова  А.  Правовые  проблемы  защиты  окружающей  среды  Каспийского  моря,  связанные  с  разработкой  ресурсов 
Каспия// Нефть Газ и Право Казахстана, 2005. - №1. – С. 40-48. 
3. Каспий теңiзiнің теңiз ортасын қорғау жөнiндегі негiздемелiк Конвенциясы.  Тегеран, 2003 ж. 4 қараша 
4.  Каспийская  экологическая  программа.  Парвовое  и  организационные  меры  охраны  и  использования  природных 
объектов  экосистемы  каспийского  моря  в  прикаспийских  государствах  Азербайджан,  Иран,  Казахстан,  Россия, 
Туркменистан // Спарвочная правовая система ЮРИСТ, 17.07.2008  
5. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 9 қаңтар 2007 жылғы. Алматы: Юрист 2007 жыл.   
6.  Қазақстан  Республикасының  биологиялық  сан  алуандық  туралы  Конвенцияны  мақұлдауы  және  онда  көзделген 
мiндеттемелердi  орындауды  ұйымдастыру  жөнiнде  Қазақстан  Республикасы  Министрлер  Кабинетiнiң  қаулысы  19  тамыз 
1994 ж. № 918 
7.  Жануарлар  дүниесiн  қорғау,  өсiмiн  молайту  және  пайдалану  туралы  Қазақстан  Республикасының  2004  жылғы  
9 шілдедегі N 593 Заңы 
 
*** 
В данной статье автор рассматривает правовые проблемы загрязнения окружающей среды Каспийского региона, в том 
числе  правовой  защиты  от  биологического  загрязнения;  охрану  рыбных  ресурсов  (осетровых);  борьбу  с  браконьерством; 
правовой режим заповедной части Каспия. 
  
*** 
The author in this science article is considering right regime of biological variety at Caspian region which includes: right regime 
of biological pollution protection; fish resources protection; poaching struggle; right regime of saving nature territories. 
 
 
А.А. Сабердинова 
 
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК СРЕДСТВА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Каждая  материальная  отрасль  для  эффективности  регулирования,  для  полноценной  реализации 
регулятивных  возможностей  нуждается  в  соответствующем  процессуально-процедурном  обеспечении. 
Если материальная отрасль определяет содержание, сущность, направления, цели и задачи правового 
регулирования,  то  процессуальные  отрасли  составляют  формы  приемы  и  способы  механизма 

Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 2(50). 2009                                                                                       
 
 
115
правового воздействия. Без процессуальных норм материальные нормы обречены на бездействие, по 
сути - это беспомощное декларирование. Соотношение, функциональное взаимодействие материального 
и  процессуальных  компонентов  права,  возрастание  роли  процессуального  права  в  условиях 
интенсификации  правового  регулирования,  усиления  правовой  основы  общественной  жизни 
исследованы  во  многих  работах.  Применительно  к  земельно-правовой  сфере  круг  этих  проблем 
впервые  в  Казахстане  исследовался  проф.  Б.Ж.  Абдраимовым  в  его  специальной  монографии  [1].  В 
последнее  время  в  связи  с  принятием  Экологического  кодекса  от  9  января  2007  года  определенное 
внимание уделяется теоретическим и практическим вопросам экологического процесса [2]. Имеются 
исследования об административном процессе,  которые также имеют непосредственное  отношение к 
проблеме  реализации  земельных  прав  и  предупреждения  коррупционных  земельных  правонарушений. 
Основной  теоретический  вывод  в  этих  работах    заключается  в  том,  что  интересы  эффективного 
функционирования  материальной  отрасли  права  порождают  необходимость  возникновения 
адекватной  сущности,  целям,  задачам  и  особенностям  сфере  правового  регулирования  нормативно 
правовой  общности  процессуального  назначения.  Главное  функциональное  предназначение  этой 
общности – обеспечение реализации материальных норм, придание им жизненной силы, придание и 
поддержание импульса ее движения по кровеносным сосудам правовой материи. В рамках проблемы 
обеспечения  реализации  прав  и  правоприменения  особое  значение  имеет  вопрос  о  специализированных 
судах.  Мировая  практика  идет  по  пути  углубления  специализации  рассмотрения  юридических 
споров.  Эта  тенденция  объясняется  усложнением  содержания  правоотношений,  увеличением 
нормативной  массы  применяемой  на  практике,  огромной  правовой  информации,  требующей 
специальных  знаний  и  познаний.  В  США,  например,  действует  развитая  сеть  специализированных 
судов:  налоговые,  по  делам  о  банкротстве,  по  делам  несовершеннолетних,  по  делам  о  нарушении 
ПДД. Проф. Г.Е. Быстров, исследуя судебную защиту прав аграрных предпринимателей в Латинской 
Америке,  упоминает  аграрную  прокуратуру  и  систему  специализированных  аграрных  судов 
Мексики, рассматривающих аграрные и земельные споры [3]. 
В РФ аналогичные процессы просматриваются в том, что наряду с судами общей юрисдикции и 
арбитражными  судами,  земельные  споры  рассматриваются  также  и  третейскими  судами  [4]. 
Профессор  С.А.  Боголюбов  по  этому  поводу  в  Комментарии  к  ЗК  РФ  дает  следующее  разъяснение: 
«Развитие рыночных отношений и имущественного оборота, вовлекающего в свою орбиту земельные 
участки,  обусловили  увеличение  количества  и  сложности  земельных  споров,  из-за  чего 
законодателем  для  разгрузки  судов  предусмотрено  подключение    к  разрешению  данной  проблемы 
третейских судов» [5].  
В нашей стране процесс специализации судов тоже набирает обороты. К этому времени созданы и 
действуют  специализированные  административные  и  экономические  суды.  Практика  их 
деятельности показывает эффективность и качество разрешения дел, следовательно, подтверждается 
целесообразность дальнейшего развития системы специализированных судов. Указом Президента РК 
от  13  ноября  2006  г.  был  образован  Специализированный  финансовый  суд  в  г.  Алматы,  имеющий 
статус  областного  суда.  С  точки  зрения  потребностей  практики  назревает  необходимость  создания 
также  экологического  и  земельного  судов.  Предложения  и  обоснования  по  учреждению 
специализированных  земельных  судов  содержатся  в  трудах  Б.Ж.  Абдраимова,  А.Х.  Хаджиева  и  др. 
ученых.  В  последнее  время  в  литературе  все  чаще  поднимаются  практические  аспекты  вопроса,  то 
есть основания, условия, принципы создания специализированных судов. Совсем недавно рассмотрен 
и  уже  принят  проект  Конституционного  закона  РК  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в 
Конституционный  закон  РК  «О  судебной  системе  и  статусе  судей  в  Республике  Казахстан».  В 
контексте рассматриваемого нами вопроса было бы целесообразно предусмотреть в законодательстве 
о судебной системе страны норму следующего порядка: «В Республике Казахстан могут создаваться 
другие  суды,  в  том  числе  специализированные  суды  (военные,  земельные  /выделено  нами/, 
экологические,  финансовые,  экономические,  по  делам  несовершеннолетних  и  другие).  При  этом  в 
основу  создания  и  функционирования  специализированных  земельных  судов,  в  целях  минимизации 
влияния  на них  местных  исполнительных  органов,  акимов  /глав  административно-территориальных 
образований/ необходимо заложить принцип экстерриториальности, то есть пределы их юрисдикции 
не  должны  совпадать  с  пределами  административных  территорий.  Такой  принцип  формирования 
институциональных  структур  применяется  при  создании  контрольно-инспекционных,  надзорных 
органов.  Принцип  экстерриториальности  лежит,  например,  в  основе  создания  и  функционирования 
межрайонных  /межобластных/  природоохранных  прокуратур.  На  основе  такого  же  подхода 
действуют инспекции по охране окружающей среды. Образованное в 2008 г. Агентство РК по защите 
конкуренции  имеет  семь  межрегиональных  территориальных  инспекций,  выведенные  и 
функционально,  и  территориально  из  подчинения  областных  акиматов.  Глава  этого  ведомcтва 

ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 2 (50). 2009
 
116 
подобный подход объяснил тем, что «местные исполнительные органы всегда хотят «опекать» любые 
контрольно-надзорные  структуры»  [6].    Аналогичный  принцип  в  определенной  степени  реализован 
при  создании  и  обеспечении  деятельности  местных  структур  земельной  инспекции  Агентства  по 
управлению  земельными  ресурсами.  Нормы,  имеющие  процессуальное  назначение  и  направленные 
на  обеспечение  реализации  материальных  норм  земельного  права  содержатся  в  различных 
нормативно-правовых  актах.  В  большей  степени  в  Земельных  законах  или  кодексах,  кодексах  об 
административных  правонарушениях,  административно-процессуальных  кодексах.  Однако  в  ЗК  РК 
нормы,  предусматривающие  условия,  порядок  и  сроки  реализации  земельных  прав,  а  также 
полномочия  правореализующих  органов  не  систематизированы,  разбросаны  по  его  различным 
частям.  В  связи  с  этим  было  бы  целесообразно  предусмотреть  специальный  раздел  в  ЗК  РК, 
посвященный  реализации  земельных  прав,  предусмотреть  системное,  структурированное  изложение 
процессуальных  и  процедурных  норм  земельного  права.  Данный  раздел  стал  бы  основой 
формирования  и  развития  правового  института  земельного  процесса.  В  особенности  в  детальной 
регламентации  нуждаются  сроки,  формы  реализации,  согласительные  процедуры  по  принятию 
управленческих  решений  по  обеспечению  правового  режима  охраны  и  использования  земель,  по 
реализации имущественных земельных прав субъектов оборота земель.  
 
 
1. Абдраимов Б.Ж., Проблемы совершенствования процессуальных форм реализации норм земельного права. - Алматы: 
Изд-во «Юрист», 2001. 
2. Аленов М.А. Экологический процесс: нормативное регулирование и проблемы правоприменения. – Астана, 2007. 
3.  Быстров  Г.Е.  Правовые  проблемы  земельной  и  аграрной  реформ  в  зарубежных  странах.  Теория,  практика,  итоги, 
перспективы. - Минск:БГЭУ, 2001. - С.195-211. 
4. ФЗ от 24.07.2002 № 102 – ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» // СЗ РФ.- 2002. №30.-Ст.3019 
5.  Комментарии  к ЗК  РФ  с  постатейными  материалами  и  судебной  практикой//Под  ред.  проф.  С.А. Боголюбова.  -  М.: 
ЮРАЙТ, 2006.с. 
6. Есенбаев М. Демоны демонополизации (интервью) // Экспресс - Казахстан.2008-№ 180.- 25 сентября. 
 
*** 
В  статье  А.А.  Сабердиновой  раскрывается  роль  и  функциональное  значение  земельного  процесса  в  ограничении 
условий  и  возможностей  совершения  земельных  правонарушений.  Предложено  совершенствование  процессуальной 
составляющей земельного права, предусмотрев специальный раздел в земельном кодексе.  
 
*** 
А.А.  Сабердинованың  мақалысында  жер  процессінің  функцианалды  мәні  мен  жер  құқығындағы  заң 
бұзушылықтарының  шектеуліктері  қаралады.  Жер  кодексіне  арнайы  бөлімін  қарастырып  жер  құқығындағы  процесті 
жетілдіруді ұсынған. 
 
 
С.М. Мухтарова 
 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ ПРАВОВОЙ 
КАТЕГОРИИ «ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО» 
 
Понятийный  аппарат    института  правовой  охраны  окружающей  среды  от  загрязнения  на 
сегодняшний день сформирован достаточно хорошо и представлен рядом понятий, встречающихся во 
множестве  нормативных  актов.  Однако  если  проанализировать  действующее  законодательство,  то 
выясняется, что наиболее часто используемое в обиходе понятие  «загрязняющее вещество» не имеет 
официального законодательного толкования и его  определение отсутствует в Экологическом кодексе 
РК  от  9  января  2007  года.  Выясняется  и  еще  один  момент:  наряду  с  термином  «загрязняющее 
вещество» используется целый ряд терминов – «опасное вещество», «вредное вещество», «токсичное 
вещество» - что не может не вызвать отождествления данных терминов, хотя, вероятно, есть какие-то 
тонкие нюансы, отличающие их друг от друга. 
 Термин  «загрязняющие  вещества»  встречаются  в  таких  нормативных  актах,  как  Постановление 
Правительства  Республики  Казахстан  «Об  утверждении  Национального  плана  по  предупреждению 
нефтяных разливов и реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан» от 
6  мая  2000  года  №  676,  Постановление  Правительства  Республики  Казахстан  «Об  утверждении 
Правил  ведения  государственного  реестра  участков  загрязнения»  от  3  июля  2007  года  №  566, 
Постановление  Правительства  Республики  Казахстан  «Об  утверждении  Технического  регламента  о 
требованиях к выбросам вредных (загрязняющих)  веществ автотранспортных средств, выпускаемых 
в обращение на территории Республики Казахстан» от 29 декабря 2007 года № 1372, Постановление 
Правительства  Республики  Казахстан  «Об  утверждении  перечня  загрязняющих  веществ  и  видов 

Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 2(50). 2009                                                                                       
 
 
117
отходов,  для  которых  устанавливаются  нормативы  эмиссий  и  взимается  плата  за  эмиссии  в 
окружающую  среду»  от  30  июня  2007  года  №  557.  Ни  в  одном  из  них  в  понятийном  аппарате  не 
содержится определения загрязняющих веществ. 
Официальное  толкование  сохранилось  в  п.4  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм 
«Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху», утвержденных приказом и.о. 
Министра  здравоохранения  Республики  Казахстан  №  629  от  18  августа  2004  года.  Под  вредным 
(загрязняющим)  веществом  понимается  химическое  или  биологическое  вещество  либо  смесь  таких 
веществ,  которые  содержатся  в  атмосферном  воздухе  и  которые  в  определенных  концентрациях, 
превышающих  предельно-допустимые  нормативы,  оказывают  вредное  воздействие  на  здоровье 
человека и окружающую среду. 
На  законодательном  уровне  данное  определение  существовало  в  Законе  Республики  Казахстан 
«Об  охране  атмосферного  воздуха»  от  11  марта  2002  года  №  302-II,  который  в  настоящее  время 
утратил силу. 
Данное  определение  можно  использовать  в  качестве  основы  для  разработки  категории 
«загрязняющее вещество». При этом первое следует распространить и на другие сферы воздействия, 
не только на атмосферный воздух, но и на другие природные объекты.  
Исходной категорией является понятие вещества. 
Вещество  –  это  вид  материи,  который  обладает  массой  покоя  (элементарные  частицы,  атомы, 
молекулы и др.) [1, с. 219]. 
К загрязняющему веществу  относят химическое или биологическое вещество. Некоторые авторы 
выделяют  такую  категорию  как  «физическое  вещество»,  что  на  наш  взгляд,  кажется  неправильным. 
Например,  В.А.  Вронский  указывает,  что  «биологическое  понятие  загрязнения  заключается  в 
том,  что  оно  рассматривается  как  привнесение  в  окружающую  среду  или  возникновение  в  ней 
новых, обычно не характерных физико-химических и биологических веществ, агентов, оказывающих 
вредные воздействия на природные экосистемы и человека» [2, с. 241]. На наш взгляд, нет такого понятия, 
как  физическое  вещество.  Вещества  обычно  подразделяются  в  зависимости  от  происхождения  на 
химические  и  биологические.  Физическое  происхождение  всегда  касается  определенного  воздействия, 
поэтому  обычно  указывается  не  «физическое  вещество»,  а  «физическое  воздействие».  Вредные 
физические воздействия -  образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или электромагнитное, 
температурное, световое вредное воздействие. 
Под  химическим  веществом  подразумевается  вещество,  в  котором  атомы  одного  или  различных 
элементов соединены между собой тем или иным видом химической связи [3, с. 486]. 
В  соответствии  с  п.7  ст.1  Закона РК  «О  безопасности  химической  продукции»  от    21  июля  2007 
года  №  302-III  ЗРК  химическое  вещество  —  элемент или  соединение,  существующее  в  природе  или 
полученное в результате технологических операций. 
Согласно  пп.1  п.3  Технического  регламента  «Требования  к  безопасности  лакокрасочных 
материалов и растворителей», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан 
от  29  декабря  2007  года  №  1398,  химическое  вещество  -  химическое  соединение  или  смесь 
химических соединений, добываемых в природе или полученных промышленным путем. 
Понятие  биологического  вещества  не  дается  в  законодательстве  или  толковых  словарях,  но  его 
следует  выделять,  так  как  вещества  могут  быть  не  только  химического,  но  и  биологического 
происхождения. 
Биология  (от  био ...  и ...логия),  совокупность  наук о  живой  природе  -  об  огромном  многообразии 
вымерших  и  ныне  населяющих  Землю  живых  существ,  их  строении  и  функциях,  происхождении, 
распространении и развитии, связях друг с другом и с неживой природой [1, c.142]. 
Следовательно,  биологическое  вещество  можно  понимать  как  вещество,  состоящее  из  элементов 
биологического происхождения. 
Понятие  «вредное»  и  «загрязняющее»  отождествляются  в  нашем  законодательстве.  Они 
используются как синонимы во многих нормативных актах, в частности в Техническом регламенте о 
требованиях к выбросам вредных (загрязняющих)  веществ автотранспортных средств, выпускаемых 
в  обращение  на  территории  Республики  Казахстан,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372, в Санитарно-эпидемиологических правилах и 
нормах  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  атмосферному  воздуху»,  утвержденных 
приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № 629 от 18 августа 2004 года. 
В  международном  законодательстве  дается  следующее  понятие  вредного  вещества:  «Вредное 
вещество» означает любое вещество, которое при попадании в море способно создать опасность для 
здоровья  людей,  причинить  ущерб  живым  ресурсам,  морской  флоре  и  фауне,  ухудшить  условия 
отдыха или помешать другим видам правомерного использования моря, и включает любое вещество, 

ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. № 2 (50). 2009
 
118 
подлежащее контролю в соответствии с настоящей Конвенцией (п.2. ст.2 Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (МАРПОЛ) (Лондон, 2 ноября 1973 г.). 
В  отечественном законодательстве такого понятия нет, хотя  установлен Перечень загрязняющих 
веществ. Так, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 
557, был утвержден Перечень загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются 
нормативы  эмиссий  и  взимается  плата  за  эмиссии  в  окружающую  среду.  Здесь  выделено  два  вида 
загрязняющих  веществ:  вещества,  загрязняющие    атмосферный  воздух  и  вещества,  загрязняющие 
воду. 
К первой группе загрязняющих веществ относятся: 
1. Диоксид серы и другие соединения серы. 
2. Оксиды азота и другие соединения азота. 
3. Окись углерода. 
4. Летучие органические соединения. 
5. Металлы и их соединения. 
6. Мышьяк и его соединения. 
7. Цианиды. 
8. Хлор и его соединения. 
9. Фтор и его соединения. 
10. Предельные углеводороды. 
11. Меркаптаны. 
12. Сероводород. 
13. Углерод черный (сажа). 
14. Пыль, в т.ч. асбестосодержащая (взвешенные частицы, волокна). 
15. Полихлорированные дибензодиоксины и полихлорированные дибензофураны. 
16.  Иные  загрязняющие  вещества  и  их  соединения  1  и  2  классов  опасности,  для  которых 
установлены  санитарно-гигиенические  нормативы  Республики  Казахстан  предельно  допустимых 
концентраций  (далее  -  ПДК)  и  ориентировочные  безопасные  уровни  воздействия  (далее  -  ОБУВ)  в 
атмосферном воздухе населенных мест. 
 Ко второй группе загрязняющих веществ относятся: 
1.  Органические  соединения  галогенов  и  вещества,  которые  в  водной  среде  могут  образовывать 
эти соединения. 
2. Органические соединения фосфора. 
3. Органические соединения олова. 
4. Металлы и их соединения. 
5. Углеводороды и их соединения. 
6. Цианиды. 
7. Мышьяк и его соединения. 
8. Пестициды (ядохимикаты), для которых установлены ПДК или ОБУВ. 
9. Взвешенные вещества и суспензии. 
10. Вещества, которые способствуют эфтрофизации (нитраты и фосфаты). 
11. Вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на кислородный баланс. 
12.  Иные  загрязняющие  вещества  и  их  соединения  1  и  2  классов  опасности,  для  которых 
установлены  санитарно-гигиенические  нормативы  Республики  Казахстан  ПДК  и  ОБУВ  в  водных 
объектах культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования. 
Вместе  с  тем  в  законодательстве  Республики  Казахстан  дается  определение  вредного 
химического  вещества  –  это  химическое  вещество,  которое  при  контакте  с  организмом  человека  в 
случае  нарушения  требований  безопасности  может  вызвать  травмы,  заболевания  или  отклонения  в 
состоянии  здоровья,  обнаруживаемые  современными  методами  как  в  период  работы,  так  и  в  более 
отдаленные сроки жизни нынешнего и последующего поколений (пп.2 п.3 Технического регламента 
«Требования  к  безопасности  лакокрасочных  материалов  и  растворителей»,  утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года). 
Наряду  с  понятиями  «вредное  вещество»  и  «загрязняющее  вещество»,  используют  и  термин 
«опасное вещество». 
Так,  в  соответствии  со  ст.  1  Рамочной  конвенции  по  защите  морской  среды  Каспийского  моря 
(Тегеран, 4 ноября 2003 года), «опасное вещество»  -  вещество, являющееся  токсичным, канцерогенным, 
мутагенным, тератогенным или биоаккумулятивным, особенно если оно стойкое (ст.1). 
В  законодательстве  РК  используется  термин  «опасное  химическое  вещество».  Так,  Законом  РК 
«О  безопасности  химической  продукции»  от    21  июля  2007  года  установлен  перечень  опасных 

Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 2(50). 2009                                                                                       

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   54
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет