Лекция сабаӘыныҰ мазмуны


Білім берудегі инклюзивті үрдісті басқарубет8/8
Дата26.04.2022
өлшемі50,18 Kb.
#32302
1   2   3   4   5   6   7   8
Білім берудегі инклюзивті үрдісті басқару

8

Жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері (Халықаралық және отанды қнормативтік-құқықтық актілер).

2

9

Интеграциялық оқыту жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру

2

10

Инклюзивті білім беру жағдайында оқу орнын басқару

2

БАРЛЫҒЫ:

15
4.2.Тәжірибелік сабақтарРет.Cабақтың тақырыптары

Көлемі,

сағаты

Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары

1

Инклюзивтібілім беру моделі.

1

2

Инклюзивті кеңістік құруға арналған педагогикалық шарттар


1

3

Ұйымдастыру-мазмұндық және бағалау компоненттері( мониторинг )


1

4

Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары


1

5

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды жалпы білім беру үрдісіне қосудын вариативті формалары


1

Білім берудегі инклюзивті үрдісті басқару.

6

Жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері (Халықаралық және отандық нормативтік-құқықтық актілер)


1

7

Интеграциялық оқыту жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру

1

8

Психология-медико-педагогикалық консилиумның( ПМПк) қызметін ұйымдастыру


1

9

Инклюзивті үрдістің критерийлері мен көрсеткіштері.


1

10

Педагогикалық жобалау көп функциялы білім беру қызметінің ерекше түрі ретінде

1

11

Инклюзивті білім беру жүйесін қаржыларндыру


1

12

Жалпы білім беру мектептерінде мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жүргізетін мамандарды даярлау


1

13

Инклюзивті тәжірибедегі педагогикалық техника1

14

Инклюзивті білім беру жағдайында оқу орнын басқару


1

15

Инклюзивті үрдістің тиімділігіне талдау жасау құралы ретіндегі мониторинг технологиясы

1

БАРЛЫҒЫ:

15


5.Өзіндік жұмыс тапсырмалары

  1. Инклюзивтібілім беру моделі

  2. Инклюзивтібілімберудіңкритерийлеріменкөрсеткіштері, компоненттері.

  3. Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету: инклюзивті білім беру үрдісін реттейтін нормативтік материалдар

  4. Ата-аналарменжүргізілетінжұмыстүрлері мен формалары.

  5. Білім берудегі инклюзивті үрдісті басқару

  6. Жалпы білім беру мектептерінде мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жүргізетін мамандарды даярлау

  7. Жалпы білім беру ұйымдарындағы

  8. Мүмкіндігі шектеулі балаларға психология-педагогикалық қолдау көрсету

  9. Инклюзивтітәжірибедегіпедагогикалық техника

5.1. Курстық жұмыстардың тақырыптары

1.Инклюзивті білім беру жағдайындатірек-қимыл аппараты зақымдалғанмектепкедейінгімектепоқушыларынакөмеккөрсету

2.Дамуы зақымдалғантөменгісыныпоқушыларынаматематиканыоқыту(бірбұзылыстүрібойынша)

3.Дамуы зақымдалғантөменгісыныпоқушыларынаорыстіліноқыту (бірбұзылыстүрібойынша)

4.Сал аурулыбалалардыңтүрліөнімдііс-әрекеттерінжетілдіру

5.Дамуында бұзылысытөменсыныпоқушыларыныңсөйлеутіліндамыту (бірбұзылыстүрібойынша)

6.Дамуында бұзылыстары бар балалардыңбілімінбағалау

7.Мүмкіндігішектеулібалалардыңотбасыменжүргізілетін педагогикалық жұмыстары

8.Мүмкіндігі шектеулітөменгісыныпоқушыларныңоқуіс-әрекеттері (бірбұзылыстүрібойынша)

9.Мүмкіндігі шектеулітөменгісыныпоқушыларға қоршаған әлемді таныстырудың түрлері мен әдістері

10.Психикалықдамуытежелгентөменгісыныпоқушыларыныңоқуүрдісін ұйымдастыру

11.Инклюзивті білім беру жағдайындакөруқабілетізақымдалғанмектепкедейінгіоқушыларғакөмеккөрсету

12.Инклюзивті білім беру жағдайындаестуқабілетізақымдалғанмектепкедейінгіоқушыларғакөмеккөрсету

13.Бала мен отбасынажалпыбілім беру ортасында психология-педагогикалықкөмеккөрсету

14.Сенсорлық бұзылысы бар балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу жолдары

15.Зияты зақымдалған балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу

16.Эмоционалды ерік сферасы зақымдалған балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу.

17.Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды жалпы білім беру үрдісіне қосудың вариативті формалары.Қашықтықтан оқыту.

18.Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық базасы

19.Ерте балалық шақ аутизмі бар балалардың танымдық және эмоционалды-еріктік сферасы

20.Көру бұзылыстары бар балалардың сөйлеуі мен қарым-қатынас ерекшеліктері

21.Есту бұзылыстары бар балалар іс-әрекеттерінің ерекшеліктері

22. Жалпыға білім беру процесіне мүмкіндігі шектеулі балаларды

қосудағы шетелдік тәжірибе

23. Мүмкіншілігі шектеулі балаларды отбасында тәрбиелеуерекшеліктері

24. Мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алудағы нәтижелерінқадағалау әдістер

25.Даму мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қоғамдық қатынастың модельдері

26.Жасөспірімдердің ауытқушылықты мінездерінің типтері

27.Есту бұзылыстары бар балаларды жалпыға білім беру мектепте оқыту шарттары

28.Интеллект бұзылыстары бар (ақыл-есі кем) балаларды жалпыға білім беру мектебінде оқыту шарттары

29.Жалпыға білім беру мектеп жағдайында қимыл-қозғалыс аппараты бұзылған балаларды оқыту шарттары

6.Кеңес беру уақыты

32 ш/а, 4 қабат, «Педагогикалық технологиялар» кафедрасы, БО410, телефоны: 42-57-44. Кеңес беру уақыты: дүйсенбі,сәренбі күндері сағ.12.30-14.00.7. Оқыту нәтижелерін бағалау критериі
Ағымды бағалаудың критерийлері:

Ағымды бағалаудыңжалпы бағасы 100%, оның ішінде дәріс – 30%, тәжірибелік сабақ – 50%, СӨЖ -20% құрайды.Дәріс, %

Тәжірибелік/зертханалық %

СӨЖ, %

30

50

20

АБ= (Д * 0,3 + Т* 0,5 + С* 0,2)

АБ – ағымды бағалау, Д - Дәріс, Т - тәжірибелік, С - СӨЖ


Пән бойынша жіберу рейтингісі төмендегі формула бойынша есептеледі:


ЖРБ= (Р1 +Р2)/2
ЖРБ - жіберу рейтингі бағасы. Бұл екі аралық бақылаудың орташа мәні.

Р1 - бірінші аралық бақылаудың бағасы

Р2 - екінші аралық бақылаудын бағасы

Егер студентің жіберу рейтингібағасы 50 және одан жоғары болса емтиханға жіберілді деп саналады. Пән бойынша қорытынды бағаға жіберілу рейтинг бағасы мен қорытынды бақылау бағасы (емтихан) кіреді. Қорытынды бағаны есептеу кезінде әр бір компоненттің салмақтық үлесі есептелінеді: жіберу рейтингі 60%-ды құрайды, қорытынды бақылау бағасы -40%-ды құрайды. Студенттің пән бойынша қорытынды бағасы студенттің жіберу рейтингі және қорытынды бақылау бойынша бағасы оң нәтижелі болса ғана саналады. Қорытынды баға клесі формула бойынша есептелінеді:


ҚБ = ЖРБ*0,6 + ҚББ*0,4
ҚБ – пән бойынша қорытынды баға, ЖРБ - жіберу рейтингі бағасы, ҚББ - қорытынды бақылау бағасы (емтихан).

Ескерту 1:Қорытынды бақылау бағасы қанағаттанарлықсыз баға болып шықса қорытынды баға саналмайды.
Білімді бағалаудың балл-рейтингтік әріптік жүйесі


Пайыздық көрсеткіші

Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың сандық эквиваленті

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

95-100

А

4,0

«өте жақсы»

90-94

А-

3,67

85-89

В+

3,33

«жақсы»

80-84

В

3,0

75-79

В-

2,67

70-74

С+

2,33

«қанағаттанарлық»65-69

С

2,0

60-64

С-

1,67

55-59

Д+

1,33

50-54

Д

1,0

0-49

Ғ

0

«қанағаттанарлық емес»8. Әдебиеттер тізімі
8.1. Негізгі әдебиет:
1.Дмитриев А.А. О некоторых проблемах интегрированного обучения детей с особыми образовательными потребностями/ж. Дефектология №4, 2014.

2. Малофеев Н.Н. Особый ребенок-вчера , сегодня, завтра. Образование и психолого-педогогическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в 21 веке. Учебное пособие. « Институт коррекционной педагогики», 2013.

.

8.2. Қосымша әдебиет:

1. Образовательная интеграция и социалбная адаптация лиц с ограниченными возможностями. Посбие для учителей, психологов и родителей... -Минск, Национальный институт обращования, 2013Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет