Matematиka жалпы орто билим берүүчү мектептердин 2-классы үчүн окуу китебижүктеу 5.39 Mb.
Pdf просмотр
бет12/12
Дата17.01.2017
өлшемі5.39 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

190
5.  Ар  бир  фигуранын  аянтын  квадрат  сантиметрдин 
моделдери жардамында тап:
 
 
 
  
 
Фигуранын  аянтын  табуу  дегенде  фигураны 
бөлүүгө мүмкүн болгон квадрат сантиметрлердин 
санын табууну түшүнөбүз. 
6.
  Кооперативдик чарбадa быйыл 15 үй курулду. Өткөн 
жылы  быйылкыдан  6  га  аз  үй  курулган  болчу.  Эки 
жылдын ичинде бардыгы болуп канча үй курулган?
7.
  42 : 7•3 
36 : 4• 3 
6•8 + 40
 
54 : 6•2 
28 : 7+ 4 
6•9 – 24
7
 НИ КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА 
7
 ГЕ БӨЛҮҮ
1.
 
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
 
7•7 = 49 
 
49 : 7 
 
7•8 = 56 
8•7 
56 : 7 
56 : 8
7•9 = 63 
9•7 
63 : 7 
63 : 9
2.
  Дүкөндө  63  муздаткыч  бар  болчу.  6  күндө  ар 
күнү  9  дан  муздаткыч  сатылды.  Сатуу  үчүн 
дагы  канча  муздаткыч  калды?

191
3.
  7•7 + 21 
7•4 + 28 
56 : 7•2
 
7•5 – 30 
7•8 – 50 
63 : 7•3
4.
 
Ар бир тик бурчтуктa канча чакмак бар? Ар бир фи-
гуранын аянты эмнеге барабар?
5.
  Диаметри 4 см болгон тегерек чий. Бул тегеректин 
радиусу эмнеге барабар?
6.
  Бир түп лимондон 26, ал эми экинчи түптөн 19 лимон 
үзүп алышты. Бардык лимондор 9 пакетке бирдей кылып 
салынды. Ар бир пакетке канчадан лимон салынган?
7.
 
7•9 – 30 
 
56 : 7 + 8 
 
      24 : 3•2
 
7•7 – 20 
63 : 9 + 7 
32 : 4•2
1.  Жадыбалды толтур:
Көбөйтүүчү
7
7
7
7
7
7
7
Көбөйтүүчү
3
4
5
6
7
8
9
Көбөйтүндү
2.
  Tигүү устаканасында 14 метр кездемеден 7 бирдей 
шым тигилди. 9 ошондой шымга канча метр кездеме 
керек болот?
3.
 
1)  Биринчи  көбөйтүүчү  6,  экинчи  көбөйтүүчү  7, 
көбөйтүндүнү тап;
  2) Бөлүнүүчү 56, бөлүүчү 7, тийиндини тап.

192
4.  Аянты бирдей болгон фигураларды тап:
 
5.
  Төмөнкү сандардын көбөйтүндүсүн бир мамычага, ал 
эми тийиндисин экинчи мамычага жаз жана алардын 
маанисин тап:
 
42 : 7      6•8      35 : 5      5•9      48 : 8      6•4
6.
  Нафиса 5 жаштa. Атасы кызынан 7 эсе улуу. Атасы 
канча жаштa?
7.
  63 : 7•3 
42 : 7•6 
28 : 4 + 13
 
56 : 7•4 
48 : 6•3 
36 : 6 + 43
1.  Жадыбалды толтур:
Бөлүнүүчү
21
28
35
42
49
56
63
Бөлүүчү
7
7
7
7
7
7
7
Тийинди
2.
  (60 – 18) : 7 
(29 +
 
20)
 
: 7 
5•(17 – 9)
 
(18 + 18) : 6 
(35 + 19) : 6 
7•(18 – 12)
3.
 
Туюнтмалардын маанисин тап:
  1) 7 жана 8, 6 жана 5, 7 жана 9 дун көбөйтүндүсү;
  2) 56 жана 7, 42 жана 6, 49 жана 7 нин тийиндиси.

193
4.  Ар бир фигурадагы квадрат сантиметрлерди сана. 
Ар бир фигуранын аянты эмнеге барабар?
 
5. 6•7   7•6 
7•8    7•5 
42 : 7   56 : 7
 7•4  7•3 
6•5    7•8 
21 : 3   21 : 7
6.
  21 метр кездемеде бар болчу. Хaлат тигүү үчүн анын 
үчтөн бир бөлүгү кыркып алынды. Канча метр кездеме 
кыркып алынган?
7.
  Чакмактарга сан кой, барабардык туура болсун.
 8•   = 48 
•7 = 49 
42  :     = 7
 5•   = 25 
•8 = 64 
32  :     = 8

ДИ КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА 
8
 ГЕ БӨЛҮҮ
1.
 
0
40
8
48
16
56
24
64
32
72
 
 
8•8 = 64 
 
64 : 8 
8•9 = 72 
9•8 
72 : 8 
72 : 9

194
2.
  Ар бир банкадa 5 кг дан бал бар. 8 ушундай банкадa 
канча килограмм бал бар?
3.  24, 32, 45, 48 сандарынын кайсы бири 8 ге бөлүнөт?
4.
  1) Ар бир фигурадагы квадрат сантиметрлерди санап, 
ар бир фигуранын аянтын тап:
 
  2) Фигуралардын аянттарын салыштыр.
5.
  8•5 – 8•3 
8•9 + 8•1 
72 : 8 – 48 : 6
 
8•2 + 8•4 
7•8 – 6•6 
56 : 8 + 64 : 8
6.
  32  литр  шире  8  бидонго  барабар  кылып  куюлду. 
 
40 литр ширени куюу үчүн ошондой бидондон канча 
керек?
7.
  (28  +  28) : 8 
(69  –  29) : 8  
28 : (11  –  7)
 
(89  –  25) : 8 
(29  +  27) : 8 
16 : (11  –  7)
1. 
Tигүү устаканасында 42 м атластан           
аялдар үчүн 7 бирдей көйнөк тигил-
ди. 10 ушундай көйнөккө канча метр 
атлас керек болот?
2.
  49   – 72 : 8 
7•8 + 4•6 
50 : 5 – 50 : 10
 
64   –     8•8 
9•5 + 5•9 
70 : 7 + 20 : 10
3.
  Эгерде 
a
 = 48, 
a
 = 64, 
a
 = 72 болсо, 
a
 : 8 туюнтманын 
маанисин тап.

195
4.  Чакмактарга сандарды кой, натыйжада барабардык 
жана барабарсыздыктар туура болсун:
 
50  мм =   см 
6 см = 
   мм 
4  дм < 
 см
 
80  мм =   см 
8  см = 
  мм 
5 дм > 
 см
5.
  Маанилери 8 жана 9 га барабар мисалдарды тап:
 
72
 
:
 
9           42
 
:
 

    64
 
:
 
8  
48
 
:
 
6
6.
 
Балдар бакчасына 32 пияла жана андан 4 эсе аз 
чайнек алып келишти. Балдар бакчасына бардыгы 
болуп канча чайнек жана канча пияла алып келиш-
кен? 
7.
  3 2   :   8  
4 2   :   6  
7
 

 

9∙4
 
5 4   :   6  
3 6   :   6  
8
 

 

9∙6
9
 ДУ КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА 
9
 ГA БӨЛҮҮ
1.
0
9
18
27
36
45
54
63
72
81
 
Ар бир мисалдын жообун эсте сакта:
 
9•9 = 81 
81 : 9 = 9
2.
 
18 түрмөк жүн жиптен 2 бирдей аялдар кемсели то-
кулду. Ошондой 9 кемселге канча түрмөк жип керек?
3.  Жадыбалды толтур:
Көбөйтүүчү
9
9
9
9
9
9
9
Көбөйтүүчү
3
4
5
6
7
8
9
Көбөйтүндү
4.
  9•9 + 9 
81 : 9•2 
(42 + 14) : 8
 
8•9 – 2 
72 : 9•4 
(83 – 20) : 7

196
5.
  Ар бир фигурадa канчадан чакмак бар? Ар бир фи-
гуранын аянтын тап.
 
6. 
Боёкчу  биринчи  күнү  9  терезени,  экинчи  күнү  ан-
дан  2  эсе  көп  терезени  боёду.  Боёкчу  эки  күндө 
канча  терезени  боёгон?
7. 
  (36 + 28) : 8 
(97 – 34) : 9 
(20 + 28) : 6
 
(90 – 18) : 9 
(29 + 25) : 9 
(58 – 26) : 8
1.  Узундугу  4  см,  ал  эми  туурасы  3  см  болгон  тик 
бурч тук квад рат сантиметрлерге бөлүнгөн. Ар бири 
 
4 кв. см болгон 3 катар же ар бири 3 кв. см болгон 
3 мамыча алынган. Тик бурчтуктун аянтын эсептеп 
чыгаруу үчүн 4 жана 3 сандарынын көбөйтүндүсүн 
табуу керек.
 
 
  
  4•3 = 12   же   3•4 = 12
   
      ?
         Жообу: 12 кв. см.
 
  
Тик  бурчтуктун  аянтын  эсептөө  үчүн  анын 
узунун  жана  туурасын  ченеп,  алынган  сандар 
өз  ара  көбөйтүрүлөт. 

197
2.
  Теңдемелерди чыгар:
 
44 + x = 88 
  58 – x = 20 
25 
 
:
 
 x = 5 
x
  

  
7 = 49
3.
  1) Сүрөттүн негизинде маселе түз жана аны чыгар:
Бир 
идиштеги 
бензиндин 
көлөмү
Идиш-
тердин 
саны
Бардык 
идиштеги 
бензин дин 
көлөмү
9 литр
8
?
?
8
72 литр
9 литр
?
72 литр
 
2)
 Эки өз ара тескери маселе түз жана аны чыгар.
 
4. 5•6  6•8 6•3 
 9•2 
24 : 3   54 : 9
 9•9 
 7•3 2•7 
 7•2 
63 : 7   18 : 6
5.
  Фигураларды  дептериңе чий жана алардын аянтта-
рын салыштыр:
 
6.
  Көркөм сүрөт өнөрү көргөзмөсүнө Насиба 18 сүрөт 
даярдады, жолдошу Азиза болсо 3 эсе аз сүрөт да-
ярдады. Көргөзмөгө эки курбу бардыгы болуп канча 
сүрөт даярдашкан?
7.
  90 : 10 
6

10 
30 : 10 
80 : 10 + 80 : 8
 
50 : 10 
8

10 
20 : 10 
 50
 
:
 
50
 
+
 
40
 
: 4

198
КӨБӨЙТҮҮНҮН  ЖАДЫБАЛЫ
1.
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
2.
  Назгүл  апасы  менен  9  түп  райкан  көчөтүн,  андан 
 
3 эсе көп хынa көчөтүн отургузду. Алар бардыгы болуп 
канча көчөт oтургузушкан?
3.
  64 : 8 
81 : 9 
45 : 9 
32 : 8
 
72 : 8 
72 : 9 
24 : 6 
16 : 8
4.
 
a
 
·
 
8, 
b
 : 7 туюнтманын маанисин тап.
a
9
8
7
6
b
63 56 49 42
a•8
b : 7
 
5.
  36, 37, 45, 81 сандарынын кайсы бири 9 га бөлүнөт?
6.
  Бир түрмөктө 75 см зым бар болчу. Зымдан бир нече 
сантиметр кыркып алынды жана андa 32 см калды. 
Канча сантиметр зым кыркып алынган?
7.
  47 + 54 
 

 

69 – 6•6 
81 : 9•3
 
80   –   21 : 
 

35 + 7•5 
72 : 8•4

199
БӨЛҮҮНҮН  ЖАДЫБАЛЫ
1
. 
 
4
6
8
10
12
14
16
18
: 2
6
9
12
15
18
21
24
27
: 3
8
12
16
20
24
28
32
36
: 4
10
15
20
25
30
35
40
45
: 5
12
18
24
30
36
42
48
54
: 6
14
21
28
35
42
49
56
63
: 7
16
24
32
40
48
56
64
72
: 8
18
27
36
45
54
63
72
81
: 9
2
3
4
5
6
7
8
9
2.
  Мектептин ашканасындa 36 стул бар болчу. Алардын 
төрттөн бир бөлүгү боёлду. Дагы канча стул боёлушу 
керек?
3.
  Сүрөттүн негизинде маселе түз жана аны чыгар:
 
  
4.
  Амалдарды аткар. Туюнтмалардын бири-биринен көз 
каранды экендигин түшүндүр:
 
6•7 = 42 
3•9 = 27 
9•5 = 45
 
42 : 6 = 7 
27 : 3 = 9 
45 : 9 = 5
 
42 : 7 = 6 
27 : 9 = 3 
45 : 5 = 9
3 метр
? метр

200
5.
  Тасмалардын узундуктарын чене. Жашыл тасма көк 
тасмадан канча эсеге узундугун аныкта.
 
6.
  Амбардa  27  күрөк,  андан  3  эсе  аз  тырмооч  бар. 
Амбардa бардыгы болуп канча эмгек шаймандары 
бар?
 
  7.
  Теңдемелерди чыгар:
 
16 + = 29 
– 22 = 44 
x•5 = 30
 
48 – = 20 
+ 18 = 30 
32 : = 4 
ӨТҮЛГӨНДӨРДҮ  БЫШЫКТОО
1.
  1) Китепканагa 9 аңгеме, андан 6 гa көп жомок ки-
тебин  алып  келишти.  Китепканагa  бардыгы  болуп 
канча китеп алып келишкен?
  2) Китепканагa 9 аңгеме, андан 6 эсе көп жомок ки-
тебин  алып  келишти.  Китепканагa  бардыгы  болуп 
канча китеп алып келишкен?
2.  4•7      5•5    
  
25 : 5      48 : 6    40 : 8      40 : 5
 
6•8      8•6     30 : 5      45 : 9    35 : 7      42 : 6
3.
Кошулуучу
42
44
51
62
35
45
38
Кошулуучу
30
46
28
24
25
45
32
Сумма
4.
  Теңдемелерди чыгар:
 
65 + = 87 
48 – = 18 
6•= 36

201
5.
  Биринчи автобуста 60 саякатчы, ал эми экинчисинде 
болсо 40 саякатчы бара жаткан эле. Биринчи автобус-
тан экинчисине 10 саякатчы өттү. Төмөнкү туюнтма-
лар боюнча маселелерди чыгар: 60+40, 60–40, 60–10, 
40+10.
6.  Жадыбалдагы туюнтманын маанисин тап:
Көбөйтүүчү
5
4
6
8
9
9
7
Көбөйтүүчү
8
7
9
8
7
9
8
Көбөйтүндү
7.
  Oйлонгон  санды 
x
  тамгасы  менен  белгиле  жана 
теңдеме түзүп чыгар:
  1) Oйлонгон санга 30 ду кошуп, 58 алынды. Кандай 
сан oйлонгон?
  2) Oйлонгон санды 25 ке азайтып, 45 алынды. Кандай 
сан oйлонгон?
8.  Кызыл түстөгү тасманын үчтөн бир бөлүгүн, жашыл 
түстөгү тасманын бештен бир бөлүгүн тап.
 
9.
 
Дүкөнгө ар биринде 10 кг дан 8 ящик кара өрүк алып 
келишти. Бир күндө 46 кг кара өрүк сатылды. Канча 
килограмм кара өрүк калды?
 
10.
 (90 – 45) : 5 
(30 + 24)  : 6 
3•7 – 2•9
 
  (19 + 16) : 7 
(68 – 20) : 6 
6•6 + 3•8

202
ӨТҮЛГӨНДӨРДҮ БЫШЫКТОО 
ҮЧҮН КӨНҮГҮҮЛӨР
1.
  Амалдарды аткар. Туюнтмалардын бири-биринен көз 
каранды экендигин аныкта:
 
3•8=24 
5•6=30 
9•2=18
 
24 : 3=   
30 : 5=   
18 : 9= 
 
24 : 8=   
30 : 6=   
18 : 2= 
2.
  Мектептин  устаканасында  28  стул,  андан  4  эсе  аз 
стол ремонттолду. Бардыгы болуп канча стол жана 
стул ремонттолгон?
3.
  Жадыбал негизинде берилген мисалдарды чыгар:
43 + 24
2 · 9
27 : 3
74 + 26
75 – 25
64 + 30
3 · 6
18 : 3
24 : 3
58 – 27
42 + 28
3 · 5
48 – 44
30 : 5
16+14
4 · 4

203
4.
  Мектептин  багында  42  түп  өрүк  дарагы  бар  болчу. 
Андан 6 эсе аз анар көчөтү oтургузулду. Мектептин 
багындa бардыгы болуп канча мөмөлүү дарак болду?
5.
  LM түз сызыгы ABC үч бурчтугунун биринчи фигурадa 
кайсы жактарын, экинчи фигурадa кайсы жактарын 
кесип өткөн?
 
A
B
1)
2)
L
M
C
A
B
L
M
C
6.
 
Жаңы курулган үйдүн биринчи кабатында 27, ал эми 
экинчи кабатында болсо 29 батир бар. Экинчи кабат-
тында биринчидегиге караганда канчага көп батир бар? 
7.  35 : 7    35 : 5 
28 : 4   30 : 5 
4•6   9•7
 
42 : 6   49 : 7 
30 : 6   45 : 9 
8•8   7•4
8.
  Ар бир фигурадагы квадратчаларды санап, фигура-
лардын аянттарын тап:
 
9.
  Сабырда 20 таякча бар болчу. Бир канча өз алдынча 
турган үч бурчтук жасагандан кийин 2 таякча ашып 
калды. Сабыр канча үч бурчтук жасаган? 

204
10.
  Кашааларды койгонуңда, натыйжа берилген санга 
барабар болсун:
   15 – 7 + 3 = 5 58 – 17 – 9 = 50 40 – 12 – 2 = 30
11.
 
Ар  бир  сынык  сызыктын  жактарынын  узундугун 
чене жана аларды тамгалар менен белгиле:
 
12.
  20 + 19 
90 – 50 
57 + 32 
100 –   9
 
48 + 10 
58 – 50 
57 – 32 
 100 – 47
13.  Жактары 4 см 5 мм жана 2 см 4 мм болгон 
тик бурчтук чий. Бул тик бурчтуктун чокуларын 
тамгалар менен белгиле.
14.
 
Мисалдарды түшүндүрүү менен чыгар:
 
12
: 3

 
9
: 4

 
5
=?
15.  Үч сандын суммасы 100. Биринчи сан 55, экинчи сан 
25. Үчүнчү санды тап.
16.   
 
32 : 8     72 : 9 
9•8   7•6 
49 : 7   7•7
   54 : 6   40 : 5 
6•6   4•9 
45 : 9   5•9
17.
  Туюнтмалардын маанисин тап:
   1) 40 менен 10 дун тийиндисин 9 эсе чоңойт;
   2) 8 менен 5 тин көбөйтүндүсүн 4 эсе азайт.

205
18.
  Теңдемелерди чыгар:
  
42 + x = 79     • 2 = 12     4•x = 32       x :  5 = 8
   30 – x =  7     x : 3 =   4     6•x = 18     20 : x = 5
19.
   Mелдеште 26 эркек бала жана 10 кыз бала катышып 
жатат. Алар 9 дан болуп топторго бөлүнүштү. Канча 
топко бөлүнүшкөн?
20.  Жадыбалдагы туюнтманын маанисин тап:
Бөлүнүүчү
81
72
63
54
45
36
27
Бөлүүчү
9
9
9
9
9
9
9
Тийинди
21.
  (38 – 28)•9 
75 – 57 + 24 
35 : (37 – 30)
   (91 – 88)•8 
41 – 29 + 12 
54 : (26 – 20)
   (67 – 60)•7 
21 + 29 – 10 
81 : (19 – 10)
22.
  
1) 28 саны 8 санынан канчага көп?
 
  2) 9 саны 49 санынан канчага аз?
 
  3) 35 саны 5 тен канча эсе чоң?
 
  4) 4 саны 16 дан канча эсе кичине?
23.  Эки  таякчанын  ордун  алмаштыр, 
натыйжадa  5  бирдей  квадрат  алын-
сын.
 
24.  Кошуу  жана  кемитүүнүн  туура  аткарылгандыгын 
кантип текшерүүгө болот? 

M A З М У Н У
1-класстa  өтүлгөн материалдарды кайталоо жана жалпылаштыруу ......
3
Кошууну  текшерүү ....................................................................................
8
Кемитүүнү  текшерүү ..............................................................................
10
Tик бурч ...................................................................................................
11
Көп бурчтуктун  периметри .....................................................................
13
18 дин ичинде бир орундуу сандарды ондук аркылуу өтүп кошуу ..
16
Кошуу жадыбалы ....................................................................................
26
Тик бурчтуктун жактарынын касиеттери ...............................................
28
Квадрат ....................................................................................................
29
18 дин ичинде бир орундуу сандарды ондук аркылуу өтүп кемитүү ..
33
18 дин ичинде бир орундуу сандарды кемитүү жадыбалы .................
48
Саат. Минут .............................................................................................
50
100 дүн ичинде сандарды разряд аркылуу өтүп кошуу жана кемитүү
 ...
56
Сандуу туюнтмалар ................................................................................
58
Сандуу туюнтмаларды салыштыруу .....................................................
59
Жазма кошуу жана кемитүү .................................................................
72
Тамгалуу туюнтмалар .............................................................................
88
Теңдеме.Теңдемени чыгаруу ..............................................................
92
Фигураларды тамгалар менен белгилөө .............................................
101
Көбөйтүү жана бөлүү. Көбөйтүү ......................................................
106
Көбөйтүүнүн  мүчөлөрү .........................................................................
111
Бөлүү. ...................................................................................................
114
Барабар бөлүктөргө бөлүү ...................................................................
118
Көбөйтүүнүн  oрун алмаштыруу касиети ................................................
122
Чоң санды кичине санга көбөйтүү .......................................................
123
Өз ара тескери маселелер ...................................................................
125
Маселелерни жазуунун жадыбал усулу ..............................................
127
Белгисиз көбөйтүүчүнү табуу ...............................................................
130
Белгисиз бөлүнүүчүнү табуу ................................................................
134
Миллиметр ............................................................................................
135
0, 1, 10 сандарынын катышуусунда көбөйтүү жана бөлүү. ........
138
Амалдарды аткаруунун тартиби ..........................................................
146
Тегерек. Айлананын борбору жана радиусу .......................................
150
Жадыбал ичинде көбөйтүү жана бөлүү..........................................
151
Маселелер жана алардын чыгарылыштарын салыштыруу ..............
169
Фигуралардын аянты ............................................................................
183
Өтүлгөндөрдү бышыктоо үчүн көнүгүүлөр ...................................
202

NАBIYA ABDURAHMONOVА, LOLA O‘RINBOYEVA
МATEMATIKA
(Qirg‘iz tilida)
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 
2-sinfi uchun darslik
Uchinchi nashri
Toshkent – «Yangiyo‘l Poligraf Servis» – 2016
Nashriyot litsenziyasi AI № 185 10.05.2011 y.
Которгон – А. Зулпихаров
Редактору – А. Зулпихорова
Корректору – Ш. А. Зулпихарова
Техникалык редактору – М. Рыксиев
 
Басууга __.__.16 уруксат берилди.
Форматы 70x90
1
/
16
. Oфсеттик басмa. «Аrial» гарнитурасы.
Шарттуу б.т. 15,21. Басма т. 13,0.
Нускасы 
- сандуу буюртма.
Келишим №
«Yangiyo‘l Poligraf Servis» ЖЧКнун басмаканасында басылды.
112001, Ташкент вилаяты, Янгийул району, Самарканд көчөсү, 44.

Ижарага берилген окуу китебинин абалын көрсөтүүчү жадыбал

Окуучунун 
аты жана 
фамилиясы
Окуу
жылы
Окуу
китебинин
алган
кездеги
абалы
Класс
жетекчи-
синин
колу
Окуу
китебинин 
тапшыры-
лып
жаткандагы
абалы
Класс
жетекчи-
синин
колу
1
2
3
4
5
6
     
 
 
 
 
 
 
Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылынын соңунда кайта
-
рып алынганда жогорудагы жадыбал класс жетекчиси тарабы
-
нан төмөнкү баалоо критерийлери боюнча толтурулат:
Жаңы
Окуу китебинин биринчи жолу пайдаланууга берилгендеги 
абалы.
Жакшы
Мукабасы бутун, окуу китеби негизги белүгүнөн ажыраган 
эмес.Бардык барактары бар, жыртылбаган, беттеринде 
жазуу-сызуулар жок.
Канаат-
танды-
рарлык
Мукабасы эскирген, бир аз чийилген, четтери жыртылган, 
окуу китеби негизги бөлүгүнөн бир аз ажыраган, пайда-
лануучу тарабынан канааттандырарлык даражада иретке 
келтирилген. Кээ бир беттерине сызылган.
Канаат-
танды-
рарлык 
эмес
Мукабага чийилген, жыртылган, негизги бөлүгүнөн ажыраган 
же таптакыр жок, канааттандырарлык эмес калыбына кел-
тирилген. Беттери жыртылган, барактары жетишсиз, чийип, 
боёп ташталган. Окуу китеби пайдаланууга жараксыз.

Каталог: ebooks -> djvu -> 2016
2016 -> Оқулық үшінші басылымы Өзбекстан Республикасы
2016 -> Оқулық Өзбекстан Респудликасы Халыққа білім беру министрлігі бекіткен
2016 -> Оқулық Үшінші басылым Өзбекстан Республикасы Халыққа білім беру
2016 -> С. бурханов, Ө. Худаяров, К. Наркулова жалпы орто билим берүүчү мектептердин 3-классы үчүн окуу китеби
ebooks -> Қойылысы.  II. Сөз таптары және олардың классификациясы
2016 -> Оқулық Түзетілген және толықтырылған үшiншi басылымы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет