Mk Оригинално упатство за работа sr


στο ηλεκτρικό εργαλείο και να τοποθετηθεί έτσι ώστε ναPdf көрінісі
бет17/47
Дата27.03.2017
өлшемі17,95 Mb.
#10413
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   47

στο ηλεκτρικό εργαλείο και να τοποθετηθεί έτσι ώστε να 
προσφέρει τη μέγιστη εφικτή ασφάλεια, και ταυτόχρονα 
μόνο ένα όσο το δυνατό πιο μικρό τμήμα του λειαντικού 
εξαρτήματος να είναι ακάλυπτο. Ο προφυλακτήρας συμ-
βάλλει στην προστασία του χειριστή από θραύσματα, ακού-
σια επαφή με το λειαντικό εξάρτημα καθώς και από σπινθη-
ρισμό που θα μπορούσε να αναφλέξει τα ρούχα του.
 Τα λειαντικά σώματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
για τις εργασίες που αυτά προβλέπονται. Π. χ.: Μην λει-
αίνετε ποτέ με την πλευρά ενός δίσκου κοπής. Οι δίσκοι 
κοπής προορίζονται για αφαίρεση υλικού μόνο με την κόψη 
τους. Αυτά τα λειαντικά σώματα μπορεί να σπάσουν όταν 
υποστούν πίεση από τα πλάγια.
 Να χρησιμοποιείτε πάντοτε άψογες φλάντζες σύσφιξης 
με το σωστό μέγεθος και τη σωστή μορφή, ανάλογα με το 
δίσκο λείανσης που επιλέξατε. Οι κατάλληλες φλάντζες 
στηρίζουν το δίσκο λείανσης και μειώνουν έτσι τον κίνδυνο 
του σπασίματός του. Οι φλάντζες για δίσκους κοπής μπορεί 
να διαφέρουν από τις φλάντζες για άλλους δίσκους λείανσης.
 Να μη χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένους δίσκους λείαν-
σης από μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Δίσκοι λείαν-
σης για μεγαλύτερα λειαντικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλοι 
για τους υψηλότερους αριθμούς στροφών των μικρότερων 
ηλεκτρικών εργαλείων και γι’ αυτό μπορεί να σπάσουν.
Συμπληρωματικές προειδοποιητικές υποδείξεις 
για δίσκους κοπής
 Να αποφεύγετε το μπλοκάρισμα των δίσκων κοπής 
και/ή την άσκηση πολύ υψηλής πίεσης. Να μη διεξάγετε 
τομές υπερβολικού βάθους. Η υπερβολική επιβάρυνση 
του δίσκου κοπής αυξάνει τη μηχανική παραμόρφωσή του 
και τον κίνδυνο στρέβλωσης κι έτσι και τις πιθανότητες κλο-
τσήματος ή σπασίματος του λειαντικού σώματος.
 Να αποφεύγετε την περιοχή μπροστά και πίσω από τον 
περιστρεφόμενο δίσκο κοπής. Όταν σπρώχνετε το δίσκο 
κοπής μέσα στο υπό κατεργασία τεμάχιο τότε, σε περίπτωση 
κλοτσήματος, το ηλεκτρικό εργαλείο με τον περιστρεφόμε-
νο δίσκο μπορεί να εκσφενδονιστεί κατευθείαν επάνω σας.
 Όταν ο δίσκος κοπής μπλοκάρει ή όταν διακόπτετε την 
εργασία σας πρέπει να θέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο 
εκτός λειτουργίας και ακολούθως να το κρατάτε ήρεμα 
μέχρι ο δίσκος κοπής να σταματήσει εντελώς να κινείται. 
Μην προσπαθήσετε ποτέ να βγάλετε το δίσκο κοπής από 
το υλικό όταν αυτός κινείται ακόμη, διαφορετικά υπάρ-
χει κίνδυνος κλοτσήματος. Εξακριβώστε κι εξουδετερώ-
στε την αιτία του μπλοκαρίσματος.
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 90  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

 Ελληνικά | 91
Bosch Power Tools
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
 Μη θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο πάλι σε λειτουργία 
όσο ο δίσκος κοπής βρίσκεται ακόμη μέσα στο υπό κα-
τεργασία τεμάχιο. Αφήστε το δίσκο κοπής να αποκτήσει 
το μέγιστο αριθμό στροφών πριν συνεχίσετε προσεκτικά 
την κοπή. Διαφορετικά ο δίσκος μπορεί να σφηνώσει, να πε-
ταχτεί με ορμή έξω από το υπό κατεργασία υλικό ή να προκα-
λέσει κλότσημα.
 Πλάκες, ή άλλα μεγάλα υπό κατεργασία τεμάχια, πρέπει 
να υποστηρίζονται για να ελαττωθεί ο κίνδυνος κλοτσή-
ματος από έναν τυχόν μπλοκαρισμένο δίσκο κοπής. Με-
γάλα υπό κατεργασία τεμάχια μπορεί να λυγίσουν κάτω από 
το ίδιο τους το βάρος. Το υπό κατεργασία τεμάχιο πρέπει να 
υποστηριχτεί και στις δυο πλευρές του, και κοντά στην τομή 
κοπής και στο άκρο του.
 Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός/προσεκτική όταν διεξάγε-
τε «κοπές βυθίσματος» σε τοίχους ή άλλους μη εποπτεύσι-
μους τομείς. Ο βυθιζόμενος δίσκος κοπής μπορεί να κόψει 
σωλήνες φωταερίου (γκαζιού) ή νερού, ηλεκτρικές γραμμές ή 
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν κλότσημα.
Ιδιαίτερες προειδοποιητικές υποδείξεις για 
εργασίες λείανσης με σμυριδόχαρτο
 Μη χρησιμοποιείτε υπερμεγέθη σμυριδόφυλλα αλλά τη-
ρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή για το μέγεθος 
των σμυριδόφυλλων. Σμυριδόφυλλα που προεξέχουν από 
το δίσκο λείανσης μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, 
να οδηγήσουν σε μπλοκάρισμα, να σκιστούν ή να προκαλέ-
σουν κλότσημα.
Ιδιαίτερες προειδοποιητικές υποδείξεις για 
εργασίες με συρματόβουρτσες
 Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας ότι οι συρματόβουρ-
τσες χάνουν σύρματα κατά τη διάρκεια της κανονικής 
τους χρήσης. Να μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να 
μην επιβαρύνονται υπερβολικά τα σύρματα. Τυχόν εκ-
σφενδονιζόμενα τεμάχια συρμάτων μπορεί να διατρυπή-
σουν όχι μόνο λεπτά ρούχα αλλά και/ή το δέρμα σας.
 Όταν προτείνεται η χρήση προφυλακτήρα πρέπει να 
φροντίσετε, τα σύρματα της βούρτσας να μην εγγίζουν 
τον προφυλακτήρα. Η διάμετρος των δισκοειδών και των 
ποτηροειδών βουρτσών μπορεί να μεγαλώσει εξαιτίας της 
ασκούμενης πίεσης και της ανάπτυξης κεντρόφυγων δυνά-
μεων.
Συμπληρωματικές υποδείξεις 
ασφαλείας και εργασίας
 Δώστε προσοχή στην τάση δικτύου! Η τάση της ηλεκτρι-
κής πηγής πρέπει να ταυτίζεται με την τάση που είναι 
αναγραμμένη στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρι-
κού εργαλείου. Ηλεκτρικά εργαλεία με χαρακτηριστική 
τάση 230 V λειτουργούν και με τάση 220 V.
 Χρησιμοποιείτε κατάλληλες ανιχνευτικές συσκευές για 
να εντοπίσετε τυχόν μη ορατές τροφοδοτικές γραμμές ή 
να συμβουλεύεστε την τοπική εταιρία παροχής ενέργει-
ας. Η επαφή με ηλεκτρικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε 
πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Η πρόκληση ζημιάς σ’ έναν 
αγωγό φωταερίου (γκαζιού) μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. 
Το τρύπημα ενός σωλήνα νερού προκαλεί ζημιά σε πράγματα 
ή/και μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
 Η σκόνη από ορισμένα υλικά. π. χ. από μολυβδούχες 
μπογιές, από μερικά είδη ξύλου, από ορυκτά υλικά και 
από μέταλλα μπορεί να είναι ανθυγιεινή και να προκαλέ-
σει αλλεργικές αντιδράσεις, ασθένειες των αναπνευστι-
κών οδών και/ή καρκίνο. Η κατεργασία αμιαντούχων υλι-
κών επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.
– Να χρησιμοποιείτε κατά το δυνατό για το εκάστοτε υλικό 
την κατάλληλη αναρρόφηση.
– Να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του χώρου εργασί-
ας.
– Σας συμβουλεύουμε να φοράτε μάσκες αναπνευστικής 
προστασίας με φίλτρο κατηγορίας P2.
Να τηρείτε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για τα δι-
άφορα υπό κατεργασία υλικά.
 Να αποφεύγετε τη δημιουργία συσσώρευσης σκόνης 
στο χώρο που εργάζεστε. Οι σκόνες αναφλέγονται εύκολα.
 Ασφαλίζετε το υπό κατεργασία τεμάχιο. Ένα υπό κατερ-
γασία τεμάχιο συγκρατιέται ασφαλέστερα με μια διάταξη 
σύσφιγξης ή με μια μέγγενη παρά με το χέρι σας.
 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εργασίας σπάσει ο 
δίσκος λείανσης ή υποστούν βλάβη οι διατάξεις υποδοχής 
στον προφυλακτήρα/στο ηλεκτρικό εργαλείο, τότε το ηλε-
κτρικό εργαλείο πρέπει να προσκομιστεί/αποσταλεί αμέσως 
στο Service. Για τις σχετικές διευθύνσεις βλέπε το κεφάλαιο 
«Service και παροχή συμβουλών χρήσης».
 Να ρυθμίζετε τον προφυλακτήρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
ο σπινθηρισμός να μην κατευθύνετε προς το χειριστή.
 Μπορείτε να μεταβάλλετε τη δύναμη σύσφιξης της διάταξης 
σύσφιξης του προφυλακτήρα λύνοντας ή, αντίστοιχα, σφίγ-
γοντας τη βίδα ρύθμισης. Να βεβαιώνεστε και να ελέγχετε 
τακτικά ότι ο προφυλακτήρας κάθεται γερά.
 Να μην πιάνετε τους δίσκους λείανσης και κοπής πριν 
κρυώσουν. Κατά την εργασία οι δίσκοι θερμαίνονται υπερ-
βολικά.
 Να πατάτε το πλήκτρο ακινητοποίησης άξονα μόνο όταν 
ο άξονας είναι ακίνητος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί 
ζημιά το ηλεκτρικό εργαλείο.
 Μετά τη συναρμολόγηση του λειαντικού εργαλείου και 
πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία να βε-
βαιώνεστε ότι το λειαντικό εργαλείο είναι συναρμολο-
γημένο σωστά και μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. 
Να βεβαιώνεστε επίσης ότι το λειαντικό εργαλείο δεν 
αγγίζει τον προφυλακτήρα ή άλλα εξαρτήματα.
 Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο τροφοδοτείται από κινητές πη-
γές ρεύματος (γεννήτριες) μπορεί, κατά την ενεργοποίησή 
του, να παρουσιαστούν απώλειες ισχύος ή ασυνήθης συμπε-
ριφορά του ηλεκτρικού εργαλείου.
 Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεται μόνο με 
περιορισμένο αριθμό στροφών, τότε έχει χαλάσει η απόζευ-
ξη κλοτσήματος. Σε περίπτωση που αμέσως μετά την ενεργο-
ποίηση του το ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεται με πλήρη αριθ-
μό στροφών, τότε έχουν χαλάσει η προστασία από αθέλητη 
επανεκκίνηση και η απόζευξη κλοτσήματος. Το ηλεκτρικό 
εργαλείο πρέπει να αποσταλεί αμέσως στο Service. Τις σχε-
τικές διευθύνσεις θα τις βρείτε στο κεφάλαιο «Service και 
παροχή συμβουλών χρήσης».
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 91  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

92 | Ελληνικά 
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Bosch Power Tools
 Σε περίπτωση δράσης ισχυρών κορυφών τάσης από το ηλε-
κτρικό δίκτυο που κατά κανόνα προκαλούνται από εκκενώ-
σεις κεραυνών, δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί η απόζευ-
ξη κλοτσήματος του ηλεκτρικού εργαλείου. Σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις το ηλεκτρικό εργαλείο διακόπτει μεν αυτόματα τη 
λειτουργία του, μπορεί, όμως, να τεθεί πάλι σε λειτουργία 
αμέσως μετά.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο να βγάζετε το 
φις από την πρίζα. Το ηλεκτρικό εργαλείο καταναλώνει μια μι-
κρή ποσότητα ενέργειας όταν υπάρχει τάση δικτύου και το φις 
είναι τοποθετημένο στην πρίζα.
 Η άσκηση πολύ υψηλής πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερφόρτωση του ηλεκτρικού εργαλείου. Η υπερβολι-
κή θερμοκρασία μπορεί να βλάψει το ηλεκτρικό εργα-
λείο. Μετά από μια ισχυρή επιβάρυνση του ηλεκτρικού 
εργαλείου να το αφήνετε να εργαστεί για μερικά λεπτά 
χωρίς φορτίο (στο ρελαντί) για να κρυώσει.
 Μην χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε συνδυ-
ασμό με μια βάση κοπής.
 Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ δίσκους κοπής για ξεχόνδρι-
σμα.
 Το παξιμάδι ταχυσύσφιξης πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο σε δίσκους λείανσης και κοπής. Να χρησιμοποιείτε 
πάντοτε άψογα και ακέραια παξιμάδια ταχυσύσφιξης.
 Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργα-
λείο όταν έχει χαλάσει το στοιχείο απόσβεσης ανάμεσα 
στη βασική λαβή και το περίβλημα του κινητήρα.
 Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργα-
λείο όταν έχει χαλάσει η βασική λαβή. Μην μετασκευά-
σετε την πρόσθετη λαβή.
 Να γυρίζετε την κύρια λαβή πάντοτε μέχρι να ασφαλίσει 
– βλέπε εικόνα 9, σελίδα 256.
 Να θέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία μόνο όταν 
πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι εξοικονομείτε ενέρ-
γεια.
Σύμβολα
Τα σύμβολα που ακολουθούν έχουν σημασία για τη σωστή ανά-
γνωση και κατανόηση των οδηγιών χειρισμού. Παρακαλούμε 
αποτυπώστε στο μυαλό σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. 
Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και 
ασφαλέστερο χειρισμό του ηλεκτρικού σας εργαλείου.
Σύμβολο
Σημασία
Αριθμός ευρετηρίου
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας 
και τις οδηγίες
Να βγάζετε πάντοτε το φις από την πρίζα 
πριν διεξάγετε κάποια εργασία στο ηλε-
κτρικό εργαλείο
Φορέστε προστατευτικά γάντια
Να φοράτε ωτασπίδες.
Φορέστε προστατευτικά γυαλιά
Κατεύθυνση κίνησης
Αυτό το βήμα εργασίας απαιτεί δύναμη.
Θέση σε λειτουργία
Θέση εκτός λειτουργίας
Ακινητοποίηση διακόπτη ON/OFF
Λύσιμο της ασφάλειας του διακόπτη
Απαγορευμένη ενέργεια
Επιτρεπτή ενέργεια
Επόμενη ενέργεια
P
1
Ονομαστική ισχύς
P
2
Αποδιδόμενη ισχύς
n
Ονομαστικός αριθμός στροφών
l = Μήκος του άξονα
d
1
 = Διάμετρος άξονα
D = Μέγιστη διάμετρος άξονα
d
2
 = Εσωτερική διάμετρος δίσκου
Προστασία από κλότσημα
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης
Σύμβολο
Σημασία
d
1
l
d
2
D
 
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 92  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

 Ελληνικά | 93
Bosch Power Tools
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Περιεχόμενο συσκευασίας
Γωνιακός λειαντήρας, προφυλακτήρας, πρόσθετη λαβή.
Ειδικοί προφυλακτήρες, εργαλεία και άλλα απεικονιζόμενα 
εξαρτήματα δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία.
Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων βλέπε το πρόγραμμα των 
εξαρτημάτων μας.
Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό
Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για το ξεχόνδρισμα μετάλ-
λων, πετρωμάτων και κεραμικών.
Για την κοπή με άκαμπτα μέσα λείανσης πρέπει να χρησιμοποιη-
θεί ένας ειδικός προφυλακτήρας.
Για την κοπή πετρωμάτων πρέπει να φροντίσετε για μια επαρκή 
αναρρόφηση της σκόνης.
Σε συνδυασμό με το προφυλακτικό χεριού (προαιρετικό εξάρ-
τημα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο για 
βούρτσισμα και για λείανση σε συνδυασμό με ελαστικούς δί-
σκους λείανσης.
Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι κατάλληλο μόνο για ξηρές κατερ-
γασίες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος αναφέρονται στον πί-
νακα της σελίδας 246.
Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό δια-
φορετικές τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες 
τα στοιχεία αυτά μπορεί να διαφέρουν.
Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό ευρετηρίου στην πινα-
κίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου σας. Οι εμπορι-
κοί χαρακτηρισμοί ορισμένων ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να 
διαφέρουν.
Δήλωση συμβατότητας
Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα 
«Τεχνικά χαρακτηριστικά» εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή 
κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60745 σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των οδηγιών 2011/65/EE, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/EΚ.
Τεχνικός φάκελος (2006/42/EΚ) από:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
21.06.2013
Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις
Οι τιμές μέτρησης του προϊόντος αναφέρονται στον πίνακα της 
σελίδας 246.
Οι συνολικές τιμές θορύβου και κραδασμών (άθροισμα ανυ-
σμάτων τριών διευθύνσεων) εξακριβώθηκαν σύμφωνα με την 
προδιαγραφή EN 60745.
Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ’ αυτές τις οδηγίες έχει 
μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη 
στο πλαίσιο του προτύπου EN 60745 και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη σύγκριση των διάφορων ηλεκτρικών εργα-
λείων. Είναι επίσης κατάλληλη για έναν προσωρινό υπολογισμό 
της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς.
Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται αντιπροσωπεύει τις βα-
σικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση, όμως, 
που το ηλεκτρικό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, με 
μη προτεινόμενα εργαλεία ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η 
στάθμη κραδασμών μπορεί να είναι κι αυτή διαφορετική. Αυτό 
μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδα-
σμούς κατά τη συνολική διάρκεια ολόκληρου του χρονικού δια-
στήματος που εργάζεσθε.
Για την ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς 
θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη 
διάρκεια των οποίων το μηχάνημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας 
ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιεί-
ται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση από 
τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού 
διαστήματος που εργάζεσθε.
Γι’ αυτό, πριν αρχίσει η δράση των κραδασμών, να καθορίζετε 
συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειρι-
στή όπως: συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εργα-
λείων που χρησιμοποιείτε, ζέσταμα των χεριών, οργάνωση της 
εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.
Συμπληρωματική πληροφορία
Λείανση επιφανειών
Λείανση με σμυριδόφυλλο
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 
01/2003 με αντικραδασμική πρόσθετη 
λαβή
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 
01/2003 με στάνταρ πρόσθετη λαβή
/
II
Σύμβολο για μόνωση 
II (πλήρης μόνωση)
L
wA
Στάθμη ακουστικής ισχύος
L
pA
Στάθμη ακουστικής πίεσης
K
Ανασφάλεια
a
h
Συνολική τιμή κραδασμών
Σύμβολο
Σημασία
1
2
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 93  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

94 | Ελληνικά 
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Bosch Power Tools
Συναρμολόγηση και λειτουργία
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι στόχοι των ενεργειών για τη συναρμολόγηση και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Οι 
οδηγίες του στόχου της εκάστοτε ενέργειας δείχνονται στην αντίστοιχη εικόνα. Απαιτούνται διάφοροι συνδυασμοί οδηγιών, ανάλογα 
με την εκάστοτε χρήση. Να λαμβάνετε υπόψη σας και τις υποδείξεις ασφαλείας.
Στόχος ενέργειας
Εικόνα
Δώστε προσοχή
Σελίδα
Προετοιμασία λείανσης
1
247 – 248
Προετοιμασία κοπής
2
249 – 250
Προετοιμασία κοπής πλακιδίων 
και πετρωμάτων (πρόταση)
3
251 – 252
Προετοιμασία αφαίρεσης 
χρωμάτων
4
253
Προετοιμασία αφαίρεσης 
σκουριάς
5
254
Συναρμολόγηση παξιμαδιού 
ταχυσύσφιξης
6
255
Αποσυναρμολόγηση 
παξιμαδιού ταχυσύσφιξης
7
255
Γύρισμα της βασικής λαβής 
(GWS 24-180 LVI/
GWS 24-230 LVI/
GWS 26-180 LVI/
GWS 26-230 LVI)
8
256
Θέση σε λειτουργία/εκτός 
λειτουργίας
9
256
30°
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 94  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

 Ελληνικά | 95
Bosch Power Tools
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Συντήρηση και καθαρισμός
 Διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερι-
σμού καθαρές για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και 
ασφαλώς.
Υπό ακραίες συνθήκες εργασίας να χρησιμοποιείτε κατά το 
δυνατό μια αναρρόφηση σκόνης. Να καθαρίζετε τακτικά τις 
σχισμές αερισμού με πεπιεσμένο αέρα και να συνδέσετε εν 
σειρά έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη 
FI/RCD). Κατά την κατεργασία μετάλλων μπορεί να κατακαθί-
σει αγώγιμη στο εσωτερικού του ηλεκτρικού εργαλείου. Έτσι 
μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η προστατευτική μόνωση του 
ηλεκτρικού εργαλείου.
Να αποθηκεύετε και να μεταχειρίζεστε τα εξαρτήματα με επιμέ-
λεια.
Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου 
πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε δι-
ακινδύνευση της ασφάλειας.
Service και παροχή συμβουλών χρήσης 
Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή 
και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα 
ανταλλακτικά:
www.bosch-pt.com
Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως 
στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλα-
κτικά τους.
Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγ-
γέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 
10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα 
κατασκευαστή.
Ελλάδα
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Tel.: 210 5701270
Fax: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Tel.: 210 5701380
Fax: 210 5701607
Απόσυρση
Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέ-
πει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτι-
ού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 
2012/19/EE σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρι-
κές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μετα-
φορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν 
είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρι-
κά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να 
ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Θέση σε λειτουργία/εκτός 
λειτουργίας (έκδοση διακόπτη 
ανάλογα με την αντίστοιχη 
χώρα)
10
256
Αποτελεσματική εργασία με 
γωνιακό λειαντήρα
11
257
Περιοχή με γκρι σκίαση: Χειρο-
λαβή (μονωμένες επιφάνειες 
συγκράτησης)
12
257
Επιλογή εγκεκριμένου 
εργαλείου
13
257
Επιλογή εξαρτημάτων/
παρελκομένων

258 – 259
Στόχος ενέργειας
Εικόνα
Δώστε προσοχή
Σελίδα
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 95  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

96 | Türkçe 
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Bosch Power Tools
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı 
Talimatı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine 
uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya 
ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak 
üzere saklayın.
Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan “Elektrikli El Aleti” 
kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile) 
aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı ol-
mayan aletler) kapsamaktadır.
Çalışma yeri güvenliği
 Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın. Çalıştığınız 
yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çı-
kabilir.
 Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya toz-
ların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışma-
yın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına 
neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
 Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını 
uzakta tutun. Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü 
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
 Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi 
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   47
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет