Mk Оригинално упатство за работа sr


Radio nie działa przy użyciu akumulatoraPdf көрінісі
бет16/34
Дата27.03.2017
өлшемі14,91 Mb.
#10411
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   34

Radio nie działa przy użyciu akumulatora
Styki akumulatora są zabru-
dzone
Wyczyścić styki akumulatora, 
np. przez wie lo krot ne wło-
żenie i wyjęcie akumulatora. 
W razie niepowodzenia aku-
mulator wymienić na nowy
Akumulator jest uszkodzony Wymienić akumulator na no-
wy
Akumjulator jest zbyt rozgrza-
ny lub zbyt zimny
Odczekać, aby akumulator 
osiągnął właściwą tempera-
turę roboczą
Radio gwałtownie i nieoczekiwanie się wyłącza
Zasilacz lub akumulator nie 
zostały zamocowane, lub 
uczyniono to niedokładnie
Całkowicie włożyć zasilacz 
względnie akumulator
Zły odbiór radiowy
Zakłócenia spowodowane in-
nymi urządzeniami lub nieko-
rzystnymi warunkami 
w miejscu umieszczenia ra-
dioodbiornika
Ustawić radioodbiornik w in-
nym miejscu, gdzie jest lep-
szy odbiór sygnału lub zwró-
cić uwagę na zachowanie 
właściwej odległości od in-
nych urządzeń elektronicz-
nych
Zakłócenia w wyświetlaniu czasu
Baterie buforowe dla zegara 
wyładowały się
Wymienić baterie buforowe
Niewłaściwie ułożone baterie 
(bieguny)
Baterie buforowe ułożyć we 
wnęce zważając na zacho-
wanie właściwej biegunowo-
ści
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 76  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Česky | 77
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Usuwanie odpadów
Radioodbiorniki, akumulatory/baterie, osprzęt i opa-
kowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia 
zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie o-
chrony środowiska.
Nie wolno wyrzucać radioodbiorników, zasilaczy wtyczko-
wych i akumulatorów/baterii razem z odpadami z gospodar-
stwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 
2012/19/UE, niezdatne do użytku narzędzia 
elektryczne, a zgodnie z europejską wytycz-
ną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte aku-
mulatory/baterie, należy zbierać osobno i 
doprowadzić do ponownego przetworzenia 
zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Proszę stosować się do wskazówek, 
znajdujących się w rozdziale »Trans-
port«, str. 76.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si všechna bezpečnostní upo-
zornění a pokyny. Nedodržování bez-
pečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.
Pojem „rádio“ používaný v bezpečnostních upozorněních se 
vztahuje na rádia napájená z elektrické sítě (se síťovým zdro-
jem) a na akumulátorová rádia (bez síťového zdroje).
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. 
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést 
k úrazům.
 Zástrčka síťového zdroje musí být vhodná do zásuvky. 
Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Nepo-
užívejte společně s rádiem žádné zástrčkové adaptéry. 
Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úrazu 
elektrickým proudem.
 Nepoužívejte kabel síťového zdroje k nošení či zavěše-
ní rádia a k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel 
před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými 
díly zařízení. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují ri-
ziko úrazu elektrickým proudem.
 Pokud rádio používáte zapojené do sítě, připojovací ka-
bel síťového zdroje úplně rozviňte. Připojovací kabel by 
se jinak mohl zahřívat.
 Dbejte na to, aby bylo možné síťovou zástrčku kdykoli 
vypojit. Síťová zástrčka představuje jedinou možnost, jak 
odpojit rádio od elektrické sítě.
Chraňte rádio a síťový zdroj před deštěm 
a vlhkem. Vniknutí vody do rádia nebo síťového 
zdroje zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem.
 Udržujte rádio a síťový zdroj v čistotě. Při znečištění 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 Před každým použitím rádio, síťový zdroj, kabel 
a zástrčku zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, rádio 
nepoužívejte. Neotevírejte sami rádio ani síťový zdroj 
a nechte je opravit pouze kvalifikovanými odbornými 
pracovníky a pouze za použití originálních náhradních 
dílů. Poškozená rádia, poškozené síťové zdroje, kabely 
a zástrčky zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 Toto rádio není určené k tomu, aby ho používaly děti 
a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo du-
ševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenost-
mi a vědomostmi. Toto rádio mohou používat děti od 8 
let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkuše-
nostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží 
osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je 
tato osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení 
s rádiem a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. 
V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávné obsluhy 
a zranění.
 Pokud rádio používají děti, provádějí jeho čištění nebo 
údržbu, dohlížejte na ně. Tak bude zajištěno, že si děti ne-
budou s rádiem hrát.
 Neotvírejte akumulátor. Existuje nebezpečí zkratu.
Chraňte akumulátor před horkem, např. i před 
trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a 
vlhkostí. Existuje nebezpečí výbuchu.
 Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelář-
ské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné 
drobné kovové předměty, které by mohly způsobit pře-
mostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může 
mít za následek opáleniny nebo požár.
 Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapali-
na. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu 
opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, 
navštivte navíc i lékaře. Vytékající akumulátorová kapali-
na může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mo-
hou vystupovat páry. Přivádějte čerstvý vzduch a při 
potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit dýchací 
cesty.
 Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je do-
poručena výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná pro 
určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li 
používána s jinými akumulátory.
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 77  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

78 | Česky 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
 Používejte akumulátor pouze ve spojení s Vaším výrob-
kem Bosch. Jen tak bude akumulátor chráněný před ne-
bezpečným přetížením.
 Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubo-
váky, nebo působením vnější síly může dojít 
k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu 
a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, mů-
že vybouchnout nebo se přehřát.
 Přečtěte si a striktně dodržujte bezpečnostní upozor-
nění a pracovní pokyny v návodu k obsluze zařízení, 
která připojujete k rádiu.
Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a poky-
ny. Zanedbání při dodržování varovných upo-
zornění a pokynů mohou mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po-
ranění.
Zobrazené komponenty
Číslování vyobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení 
rádia na straně s obrázky.
Nosné držadlo
Reproduktor
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Tlačítko manuálního nastavení zvuku „Equalizer“
Tlačítko snižování hlasitosti/hloubek/výšek „Vol –“
Tlačítko zvyšování hlasitosti/hloubek/výšek „Vol +“
Tyčová anténa
Displej
Tlačítka programové paměti
10 Tlačítko nastavení času
11 Tlačítko vyhledávání dolů
12 Tlačítko vyhledávání nahoru
13 Tlačítko vypnutí zvuku „Mute“
14 Tlačítko volby audio zdroje „Source“
15 Akumulátor*
16 Odjišťovací tlačítko akumulátoru
17 Akumulátorová šachta
18 Šroub krytu přihrádky baterie
19 Kryt přihrádky baterie
20 Víko ukládací přihrádky
21 Zajišťovací páčka ukládací přihrádky
22 Zdířka „AUX IN“
23 Připojovací zdířka 12 V
24 Síťový zdroj
25 Přístrojová zástrčka
26 Kabel AUX
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu 
obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem pro-
gramu příslušenství.
Zobrazované prvky
Ukazatel frekvence rádia
Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Ukazatel stereofonního příjmu
Ukazatel vypnutí zvuku
Multifunkční ukazatel
Ukazatel audio zdroje
Technická data
Montáž
Napájení rádia
Rádio lze napájet pomocí síťového zdroje 24 nebo lithium-
iontovým akumulátorem 15.
Přenosné rádio
EasyRadio 12
Objednací číslo
3 603 JB1 0..
Vyrovnávací baterie
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akumulátor
V
10,8 – 12
Hmotnost podle EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Povolená teplota prostředí
– při  nabíjení
– při provozu*
– při  skladování
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Doporučené akumulátory
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Doporučené nabíječky
AL 11.. CV
Audio provoz/rádio
Provozní napětí
– při provozu se síťovým 
zdrojem
– při provozu na akumulátor
V
V
12
10,8 – 12
Jmenovitý výkon zesilovače 
(při provozu se síťovým 
zdrojem)
2 x 5 W
Přijímaný rozsah
– VKV
– SV
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* Omezený výkon při teplotách <0 °C
Technická data zjištěna s akumulátorem z obsahu dodávky.
Síťový zdroj
Objednací číslo
1 600 A00 0..
Vstupní napětí
V~
100–240
Frekvence
Hz
50/60
Vstupní proud
mA
500
Výstupní napětí
V=
12
Výstupní proud
mA
1500
Hmotnost podle EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Třída ochrany
/
II
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 78  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Česky | 79
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Provoz s akumulátorem
Upozornění: Používání akumulátorů, které nejsou pro rádio 
vhodné, může způsobit nesprávné fungování nebo poškození 
rádia.
Upozornění: Akumulátor se dodává částečně nabitý. Pro za-
ručení plného výkonu akumulátoru jej před prvním nasazením 
v nabíječce zcela nabijte.
 Používejte pouze nabíječky uvedené v technických da-
tech. Jen tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithium-
iontový akumulátor používaný s vaším rádiem.
Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít. 
Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.
Vložte akumulátor do akumulátorové šachty 17 tak, aby pří-
pojky akumulátoru přiléhaly na přípojky v akumulátorové 
šachtě 17 a nechte akumulátor v akumulátorové šachtě za-
skočit.
Ukazatel stavu nabití akumulátoru b se zobrazí na displeji, 
jakmile nasadíte akumulátor s dostatečným napětím a rádio 
není zapojené do elektrické sítě pomocí síťového zdroje 24.
Ukazatel stavu nabití akumulátoru b ukazuje aktuální stav aku-
mulátoru. Pokud ukazatel stavu nabití bliká, musí se akumulá-
tor nabít.
Pro odejmutí akumulátoru 15 stlačte odjišťovací tlačítka 16 
na akumulátoru a vytáhněte jej z akumulátorové šachty 17.
Provoz se síťovým zdrojem
 Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu pro síťový 
zdroj musí souhlasit s údaji na typovém štítku síťového 
zdroje.
Otevřete ochranné víčko připojovací zdířky 12 V 23. Zastrčte 
přístrojovou zástrčku 25 síťového zdroje 12 V do připojovací 
zdířky 23. Síťový zdroj připojte na elektrickou síť.
 Používejte výhradně originální síťový zdroj Bosch urče-
ný pro vaše rádio. Jen tak je možný bezproblémový pro-
voz rádia.
Pokud odstraníte přístrojovou zástrčku, pak kvůli ochraně 
před znečištěním zase uzavřete ochranné víčko připojovací 
zdířky 12 V 23.
Když síťový zdroj 24 nepoužíváte, můžete ho uložit do ukláda-
cí přihrádky v rádiu. Otevřete zajišťovací páčku 21 a odklopte 
víko 20 ukládací přihrádky.
Vložení/výměna vyrovnávacích baterií
Aby bylo možné uložit na rádiu čas, musí být vložené záložní 
baterie. Doporučujeme používat alkalické manganové bate-
rie.
Pro otevření přihrádky pro baterie uvolněte šroub 18 a 
odejměte kryt přihrádky pro baterie 19. Vložte vyrovnávací 
baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu podle vyobrazení 
na vnější straně krytu přihrádky pro baterie.
Kryt přihrádky pro baterie 19 zase nasaďte a pevně jej při-
šroubujte pomocí šroubu 18.
Když ukazatel e slábne a na rádiu již nelze uložit čas, vyměňte 
záložní baterie.
Nahraďte vždy všechny baterie současně. Použijte pouze ba-
terie jednoho výrobce a stejné kapacity.
 Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj zá-
ložní baterie. Při delším skladování mohou záložní baterie 
zkorodovat a samy se vybít.
Provoz
 Chraňte rádio před vlhkem a přímým slunečním záře-
ním. Rádio je vhodné jen pro použití v suchých vnitřních 
prostorech.
Audio provoz
Zapnutí – vypnutí
Pro zapnutí rádia stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí 3. Displej 
8 se aktivuje a začne hrát audiozdroj, který byl nastavený při 
posledním vypnutí rádia.
Upozornění: Při prvním provozu s akumulátorem nebo po 
delším nepoužívání rádia může být nutné, abyste pro zapnutí 
opakovaně stiskli nebo podrželi stisknuté tlačítko zapnutí/
vypnutí 3.
Displej 8 se při každém stisku tlačítka na několik sekund 
osvětlí.
Pro vypnutí rádia znovu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí 3
Aktuální nastavení audiozdroje se uloží.
Kvůli úspoře energie zapínejte rádio pouze tehdy, když ho po-
užíváte.
Nastavení hlasitosti
Po zapnutí rádia je vždy nastavená prostřední hlasitost 
(hodnota 10).
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko „Vol +“ 6, pro snížení 
hlasitosti tlačítko „Vol –“ 5. Nastavení hlasitosti „VL“ se na 
několik sekund zobrazí s hodnotou mezi 0 a 20 v ukazateli e 
na displeji.
Před nastavením nebo změnou rozhlasové stanice dejte hlasi-
tost na nízkou hodnotu, před startem externího audio zdroje 
na střední hodnotu.
Pro vypnutí zvuku můžete stisknout tlačítko „Mute“ 13. Pro 
opětovné zapnutí zvuku stiskněte buď znovu tlačítko „Mute“ 
13 nebo jedno z tlačítek hlasitosti „Vol +“ 6 resp. „Vol –“ 5.
Nastavení zvuku
Pro optimální reprodukci zvuku je v rádiu integrovaný ekvali-
zér.
Pro manuální změnu úrovně hloubek stiskněte jednou tlačítko 
„Equalizer“ 4. Na displeji se zobrazí „BA“ a též uložená hod-
nota úrovně hloubek na ukazateli e. Pro úroveň výšek stiskně-
te znovu tlačítko „Equalizer“ 4, na displeji e se zobrazí „TR“ 
a též uložená hodnota úrovně výšek.
Ukazatel
Kapacita
≥2/3
≥1/3
<1/3
rezerva
prázdný akumulátor
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 79  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

80 | Česky 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Úroveň hloubek resp. výšek lze změnit v rozsahu od –5 do 
+5. Pro zvýšení zobrazené hodnoty stiskněte tlačítko „Vol +“ 
6, pro snížení tlačítko „Vol –“ 5. Změněné hodnoty se auto-
maticky uloží, když se ukazatel e několik sekund po posledním 
stisku tlačítka změní zpátky na zobrazení času.
Volba audio zdroje
Pro volbu audio zdroje stiskněte tlačítko „Source“ 14 toli-
krát, až se na displeji objeví ukazatel f požadovaného interní-
ho audio zdroje (viz „Naladění/uložení rozhlasových stanic“, 
strana 80) resp. externího audio zdroje (viz „Připojení exter-
ních audio zdrojů“, strana 80):
– „FM“: rádio přes VKV,
– „AM“: rádio přes SV,
– „AUX“: externí audio zdroj (např. přehrávač CD) přes zdíř-
ku 3,5 mm 22.
Nasměrování tyčové antény
Rádio se dodává s namontovanou tyčovou anténou 7. Při pro-
vozu rádia namiřte tyčovou anténu směrem, který umožňuje 
nejlepší příjem.
Pokud příjem není dostačující, postavte rádio na místo 
s lepším příjmem.
Upozornění: Při provozu rádia v bezprostřední blízkosti rádi-
ových zařízení, rádiových přístrojů a jiných elektronických za-
řízení může docházet ke zhoršení rádiového příjmu.
Naladění/uložení rozhlasových stanic
Stiskněte tlačítko volby audio zdroje „Source“ 14 tolikrát, až 
se objeví v ukazateli f „FM“ pro přijímací rozsah velmi krát-
kých vln (VKV) resp. „AM“ pro přijímací rozsah středních vln 
(SV).
Pro nastavení určité rádiové frekvence stiskněte tlačítko 
vyhledávání nahoru
 12, aby se frekvence zvyšovala, resp. 
tlačítko vyhledávání dolů
 11, aby se frekvence snižovala. 
Aktuální frekvence se zobrazuje v ukazateli a na displeji.
Pro hledání rozhlasových stanic s vysokou intenzitou sig-
nálu stiskněte tlačítko vyhledávání nahoru
 12 resp. tlačít-
ko vyhledávání dolů
 11 a podržte je krátce stlačené. Frek-
vence nalezené rozhlasové stanice se objeví v ukazateli a na 
displeji.
Při dostatečně silném příjmu vhodného signálu rádio automa-
ticky přepne na stereofonní příjem. Na displeji se zobrazí uka-
zatel stereofonního příjmu c.
Pro uložení naladěné stanice stiskněte na 3 sekundy jedno z 
tlačítek programové paměti 
9. Jakmile se objeví v ukazateli e 
„PR“ a též číslo zvoleného tlačítka programové paměti, je sta-
nice uložená.
Můžete uložit 5 stanic VKV a 5 stanic SV. Mějte na paměti, aby 
již jednou obsazené paměťové místo nebylo při nové volbě 
přepsáno nově naladěnou rozhlasovou stanicí.
Pro reprodukci uložené stanice stiskněte krátce příslušné 
tlačítko programové paměti 9. V ukazateli e se na několik 
sekund zobrazí „PR“ a též paměťové číslo programu.
Připojení externích audio zdrojů
Vedle integrovaného rádia lze přehrávat různé externí audio 
zdroje.
Odejměte ochranné víčko zdířky „AUX IN“ 22. Nastrčte úhlo-
vou zástrčku 3,5 mm kabelu AUX 26 do zdířky (viz vyobrazení 
na grafické straně). Na druhou zástrčku kabelu AUX připojte 
vhodný audio zdroj.
Pro přehrávání připojeného audio zdroje stiskněte tlačítko 
volby audio zdroje „Source“ 14 tolikrát, až se v ukazateli f na 
displeji objeví „AUX“.
Kvůli ochraně před znečištěním ochranné víčko zdířky 
„AUX IN“ 22 zase nasaďte, když zástrčku kabelu AUX odstra-
níte.
Ukazatel času
Rádio je vybavené ukazatelem času se samostatným napáje-
ním. Pokud jsou v přihrádce pro baterie vložené záložní bate-
rie s dostatečnou kapacitou (viz „Vložení/výměna vyrovnáva-
cích baterií“, strana 79), lze uložit čas, i když je rádio odpoje-
né od napájení akumulátorem nebo přes síťový zdroj.
Nastavení času
– Pro nastavení času stiskněte tlačítko nastavení času
 10 
na tak dlouho, až v ukazateli e bliká hodinové číslo.
– Stiskněte tlačítko vyhledávání nahoru
 12 resp. tlačítko 
vyhledávání dolů
 11 tolikrát, až se zobrazuje správný 
počet hodin.
– Stiskněte znovu tlačítko
 10 tak, aby v ukazateli e blikalo 
minutové číslo.
– Stiskněte tlačítko vyhledávání nahoru
 12 resp. tlačítko 
vyhledávání dolů
 11 tolikrát, až se zobrazuje správný 
počet minut.
– Stiskněte tlačítko
 10 potřetí, aby se čas hodin uložil.
Pracovní pokyny
Upozornění pro optimální zacházení s akumulátorem
Akumulátor chraňte před vlhkostí a vodou.
Akumulátor skladujte pouze v rozsahu teploty od –20 °C do 
50 °C. Nenechávejte akumulátor ležet např. v létě v autě.
Nový nebo dlouhou dobu nepoužívaný akumulátor dává svůj 
plný výkon až po ca. 5 nabíjecích a vybíjecích cyklech.
Výrazně nižší provozní doba po nabití ukazuje, že je akumulá-
tor opotřebován a musí být vyměněn.
Dbejte upozornění k zpracování odpadu.
Chyby – příčiny a nápomoc
Příčina
Řešení
Rádio nefunguje.
Žádný zdroj energie
Síťový zdroj a přístrojovou zá-
strčku resp. nabitý akumulá-
tor (zcela) zastrčte
Rádio je příliš horké nebo pří-
liš studené.
Počkejte, dokud rádio nebu-
de mít provozní teplotu.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 80  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Česky | 81
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Pokud nemohou vyjmenovaná nápravná opatření chybu od-
stranit, pak kontaktujte autorizovaný servis Bosch.
Údržba a servis
Údržba a čištění
Udržujte rádio v čistotě, aby dobře a bezpečně fungovalo.
Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte 
žádné čistící prostředky a rozpouštědla.
Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Va-
šeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a in-
formace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách 
k našim výrobkům a jejich příslušenství.
V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů 
bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového 
štítku výrobku.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   34
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет