Mk Оригинално упатство за работа srPdf көрінісі
бет19/34
Дата27.03.2017
өлшемі14,91 Mb.
#10411
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   34

„Vol –” 5 gombot. A megváltoztatott értékek automatikusan 
tárolásra kerülnek, amikor a e kijelzés az utolsó gombnyomás 
után néhány másodperccel átkapcsol az időkijelzésre.
Az audió forrás kijelölése
Egy audió forrás kijelöléséhez nyomja meg annyiszor a 
„Source” 14 gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt bel-
ső audió forrás f kijelzése (lásd „A rádióadók beállítása/tárolá-
sa”, a 90. oldalon), illetve a külső audió forrás kijelzése (lásd 
„Külső audió források csatlakoztatása”, a 90. oldalon):
– „FM”: URH-rádióvétel,
– „AM”: KH-rádióvétel,
– „AUX”: külső audió forrás (pl. CD-lejátszó) a 22 
3,5-mm-es csatlakozó hüvelyen keresztül,
A rúdantenna helyzetének beállítása
A rádió egy felszerelt 7 rúdantennával kerül kiszállításra. A rá-
dió-üzemmódhoz forgassa el a rúdantennát abba az irányba, 
amely a legjobb vételt teszi lehetővé.
Ha nincs lehetőség megfelelő minőségű vételre, állítsa fel egy 
másik helyen a rádiót, ahol jobbak a vételi viszonyok.
Megjegyzés: Ha a rádiót rádióállomások, rádiókészülékek 
vagy más elektronikus berendezések közvetlen környezet-
ében üzemeltetik, a vételében zavarok léphetnek fel.
A rádióadók beállítása/tárolása
Nyomja meg annyiszor a 14 „Source” audió forrás kijelölő 
gombot, amíg a f kijelzőn az „FM” (az ultrarövidhullámú vételi 
tartomány = URH), illetve az „AM” (középhullámú vételi 
tartomány = KH) megjelenik.
Egy meghatározott rádiófrekvencia beállításához a frek-
vencia megnöveléséhez nyomja meg a
 12 felfelé kereső 
gombot, a frekvencia csökkentéséhez pedig nyomja meg 
a
 11, lefelé kereső gomboom Az aktuális frekvencia a ki-
jelzőn az a kijelzésen jelenik meg.
Nagy jelerősségű rádióadók kereséséhez nyomja meg és 
tartsa rövid ideig megnyomva a
 12 felfelé kereső gombot, 
illetve a
 11 lefelé kereső gombot. A megtalált rádióadó 
frekvenciája a kijelző a kijelzésén jelenik meg.
Ha a rádió egy megfelelő, kielégítő erősségű jelet érzékel, au-
tomatikusan átkapcsol sztereo vételre. A kijelzőn megjelenik 
c kijelzés.
Egy beállított adó mentéséhez nyomja meg 3 másodpercre 
az egyik 9 program tároló gombot. Mihelyt a e kijelzőn megje-
lenik a „PR” kijelzés és a kiválasztott program tároló gomb 
száma, az adó tárolásra került.
A készüléken 5 URH-adót és 5 KH-adót lehet tárolni. Vegye te-
kintetbe, hogy a berendezés egy már foglalt memóriahely is-
mételt kijelölésekor a memória régi tartalmát az újonnan beál-
lított rádióadóval felülírja.
Egy tárolt adó lejátszáshoz nyomja meg röviden a megfelelő 
9 program tároló gombot. A e kijelzőn néhány másodpercre 
megjelenik a „PR” kijelzés és a program tárolási száma.
Külső audió források csatlakoztatása
A beépített rádión kívül a berendezéssel különböző külső au-
dió források tartalmát is le lehet játszani.
Vegye le a 22 „AUX IN”-hüvely védősapkáját. Dugja be a 26 
AUX-kábel meghajlított 3,5-mm-es dugóját a hüvelybe (lásd 
az ábrákat tartalmazó oldalon a megfelelő ábrát). Csatlakoz-
tassa egy megfelelő audió forráshoz az AUX-kábel másik csat-
lakozó dugaszolóját.
A csatlakoztatott audió forrás lejátszásához nyomja meg an-
nyiszor a „Source” 14 audió forrás kijelölő gombot, amennyi-
szer szükséges, hogy a f kijelzőn megjelenjen az „AUX” kijel-
zés.
A szennyeződések elleni védelemre ismét tegye fel a 22 
„AUX IN”-csatlakozó hüvely védősapkáját, ha eltávolítja az 
AUX-kábel csatlakozó dugóját.
Időkijelzés
A rádió egy külön energiaellátással ellátott órával is fel van 
szerelve. a elegendő kapacitású pufferelemek vannak az 
elemtartóba helyezve (lásd „A pufferelemek 
behelyezése/kicserélése”, a  89. oldalon), az időpont akkor is 
tárolva marad, ha a rádiót elválasztja az akkumulátoros vagy 
hálózati tápegységes energiaellátástól.
Az időpont beállítása
– Az időpont beállításához nyomja meg olyan hosszú ideig 
a
 10 időpont beállító gombot, amíg az órák száma az e 
kijelzőn villogni kezd.
– Nyomja meg olyan hosszú ideig a
 12 felfelé kereső 
gombot, illetve a
 11 lefelé kereső gombot, ameddig 
szükséges, hogy a helyes óraszám kerüljön kijelzésre.
– Nyomja meg a újra a
 10 gombot, hogy a e kijelzőn villog-
ni kezdjen a percek száma.
– Nyomja meg olyan hosszú ideig a
 12 felfelé kereső 
gombot, illetve a
 11 lefelé kereső gombot, ameddig 
szükséges, hogy a percek helyes száma kerüljön kijelzésre.
– Az időpont mentéséhez nyomja meg harmadszor a
 10 
gombot.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 90  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Magyar | 91
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Munkavégzési tanácsok
Tájékoztató az akkumulátor optimális kezeléséhez
Óvja meg az akkumulátort a nedvességtől és a víztől.
Az akkumulátort csak a –20 °C ... 50 °C hőmérséklet tarto-
mányban szabad tárolni. Ne hagyja például az akkumulátort 
nyáron egy gépjárműben.
Egy új, vagy hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátor 
csak kb. 5 teljes feltöltési és kisütési ciklus után éri el a teljes 
teljesítményét.
Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lénye-
gesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor el-
használódott és ki kell cserélni.
Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos 
előírásokat.
Hiba – Okok és elhárításuk
Ha a fentiekben leírt intézkedésekkel nem sikerült elhárítani 
egy hibát, lépjen kapcsolatba egy erre feljogosított Bosch 
elektromos szerszám ügyfélszolgálattal.
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
Tartsa tisztán a rádiót, hogy jól és biztonságosan dolgozhas-
son.
A szennyeződéseket egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne 
használjon tisztító- vagy oldószereket.
Vevőszolgálat és használati tanácsadás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, 
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű 
cikkszámot.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888
Szállítás
A termékben található lithium-ion-akkumulátorokra a veszé-
lyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az 
akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül 
szállíthatják.
Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (példá-
ul: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor figye-
lembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó 
különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény 
előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.
A hiba oka
Elhárítás módja
A rádió nem működik
Nincs energiaellátás
A dugaszolható hálózati táp-
egységet és a készülék csatla-
kozódugóját, illetve a feltöl-
tött akkumulátort (teljesen) 
be kell dugni
A rádió túl meleg vagy túl hi-
deg
Várja meg, amíg a rádió eléri 
az üzemi hőmérsékletét
A rádió a hálózatról nem működik
A dugaszolható hálózati táp-
egység vagy a csatlakozóve-
zeték meghibásodott
Vizsgálja felül és szükség ese-
tén cseréltesse ki a dugaszol-
ható hálózati tápegységet és 
a csatlakozóvezetéket
Hibás dugaszolható hálózati 
tápegység került behelyezés-
re
Használjon eredeti Bosch du-
gaszolható hálózati tápegysé-
get (pótalkatrészként is kap-
ható)
A rádió az akkumulátorról nem működik
Az akkumulátor érintkezői 
elszennyeződtek
Tisztítsa meg az akkumulátor 
étrintkezőit, ezt többek kö-
zött az akkumulátor többszöri 
bedugásával és kihúzásával is 
el lehet érni, szükség esetén 
cserélje ki az akkumulátort
Az akkumulátor hibás
Cserélje ki az akkumulátort
Az akkumulátor túl meleg 
vagy túl hideg
Várja meg, amíg az akkumulá-
tor eléri az üzemi hőmérsék-
letét
A rádió hirtelen elhallgat és nem működik
A dugaszolható hálózati táp-
egység, illetve az akkumulá-
tor nincs helyesen, illetve 
nincs teljesen bedugva
Dugja be helyesen és teljesen 
a dugaszolható hálózati táp-
egységet, illetve az akkumulá-
tort
Rossz rádióvétel
Egy másik berendezés zavar-
ja a rádiót, vagy rossz helyen 
van felállítva
Állítsa fel máshol a rádiót, 
ahol jobbak a vételi feltételek, 
illetve állítsa fel a rádiót na-
gyobb távolságra az egyéb 
elektronikus készülékektől
Az időkijelzés nem működik
Az óra pufferelemei üresek
Cserélje ki a pufferelemeket
Fordított polaritással helyez-
ték be a pufferelemeket
Helyezze be helyes polaritás-
sal a pufferelemeket
A hiba oka
Elhárítás módja
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 91  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

92 | Русский 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megron-
gálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be 
úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozog-
hasson.
Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél 
esetleg szigorúbb helyi előírásokat.
Hulladékkezelés
A rádiókat, akkumulátorokat/elemeket, a tartozéko-
kat és a csomagolóanyagokat a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra 
leadni.
Sohase dobja ki a rádiót, a dugaszolható hálózati tápegységet 
és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus beren-
dezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai 
irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált 
akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 
2006/66/EK európai irányelvnek megfelelő-
en a már nem használható akkumulátoro-
kat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
Akkumulátorok/elemek:
Li-ion:
Kérjük vegye figyelembe az „Szállítás” 
fejezetben, a 91 oldalon leírtakat.
A változtatások joga fenntartva.
Русский
В состав эксплуатационных документов, предусмотрен-
ных изготовителем для продукции, могут входить настоя-
щее руководство по эксплуатации, а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится 
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпусе 
изделия и в приложении.
Дата изготовления  указана на корпусе изделия.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется 
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изго-
товления без предварительной проверки (дату изготовле-
ния см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия 
персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или повре-
жденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма непосредствен-
но из корпуса изделия
– не  использовать  с  перебитым или оголенным электри-
ческим кабелем
– не использовать на открытом пространстве во время 
дождя (в распыляемой воде)
– не  включать при попадании воды в корпус
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждо-
го использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышенных 
температур и воздействия солнечных лучей
– при  хранении  необходимо избегать резкого перепада 
температур
– хранение без упаковки не допускается
– подробные требования к условиям хранения смотрите 
в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые меха-
нические воздействия на упаковку при транспортиров-
ке
– при разгрузке/погрузке не допускается использование 
любого вида техники, работающей по принципу зажима 
упаковки
– подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 92  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Русский | 93
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Указания по безопасности
Прочтите все указания и 
инструкции по технике 
безопасности. Несоблюдение указаний по технике без-
опасности и инструкций может привести к поражению 
электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего 
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях по-
нятие «Радиоприемник» распространяется на радиопри-
емники с питанием от сети (с блоком питания со штепсель-
ной вилкой) и на аккумуляторные радиоприемники (без 
блока питания со штепсельной вилкой).
 Содержите рабочее место в чистоте и хорошо осве-
щенным. Беспорядок или неосвещенные участки ра-
бочего места могут привести к несчастным случаям.
 Штепсельная вилка блока питания должна подхо-
дить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не 
изменяйте штепсельную вилку. Не подключайте ра-
диоприемники через адаптеры. Неизмененные 
штепсельные вилки и подходящие штепсельные розет-
ки снижают риск поражения электическим током.
 Не разрешается использовать шнур блока питания 
не по назначению, например, для транспортировки 
или подвешивания радиоприемника, или для извле-
чения вилки из штепсельной розетки. Защищайте 
шнур от воздействия высоких температур, масла, 
острых кромок или подвижных частей элек-
троинструмента. Поврежденный или спутанный шнур 
повышает риск поражения электричеством.
 При эксплуатации радиоприемника от сети питания 
полностью раскручивайте шнур блока питания со 
штепсельной вилкой. Иначе шнур может нагреваться.
 Следите за тем, чтобы штепсель можно было в лю-
бой момент извлечь из розетки. Отключение радио-
приемника от сети возможно только при помощи штеп-
селя.
Берегите радиоприемник от дождя и сыро-
сти. Проникновение дождя или влаги в радио-
приемник или блок питания со штепсельной 
вилкой повышает риск поражения электриче-
ским током.
 Поддерживайте радиоприемник и блок питания со 
штепсельной вилкой в чистоте. В результате загряз-
нений существует опасность электрического пораже-
ния.
 Каждый раз перед использованием проверяйте ра-
диоприемник, блок питания, шнур и штепсельную 
вилку.Не используйте радиоприемник, если обна-
ружены повреждения. Не вскрывайте радиоприем-
ник и блок питания со штепсельной вилкой самосто-
ятельно, их ремонт разрешается выполнять только 
квалифицированному персоналу и только с исполь-
зованием оригинальных запчастей. Поврежденные 
радиоприемники, блоки питания со штепсельной вил-
кой, кабели и штепсельные вилки повышают риск пора-
жения электрическим током.
 Этот радиоприемник не предназначен для исполь-
зования детьми и лицами с ограниченными физиче-
скими, сенсорными или умственными способностя-
ми или с недостаточным опытом и знаниями. Поль-
зоваться этим радиоприемником детям в возрасте 8 
лет и старше и лицам с ограниченными физически-
ми, сенсорными или умственными способностями 
или с недостаточным опытом и знаниями разреша-
ется только под присмотром ответственного за их 
безопасность лица или если они прошли инструктаж 
на предмет надежного использования радиоприем-
ника и понимают, какие опасности от него исходят. 
Иначе существует опасность неправильного использо-
вания и получения травм.
 Присматривайте за детьми во время эксплуатации, 
чистки и обслуживания радиоприемника. Дети не 
должны играть с радиоприемником.
 Не вскрывайте аккумулятор. При этом возникает опа-
сность короткого замыкания.
Защищайте аккумуляторную батарею от вы-
соких температур, напр., от длительного на-
гревания на солнце, от огня, воды и влаги. Су-
ществует опасность взрыва.
 Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канце-
лярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и 
других маленьких металлических предметов, кото-
рые могут закоротить полюса. Короткое замыкание 
полюсов аккумулятора может привести к ожогам или 
пожару.
 При неправильном использовании из аккумулятора 
может потечь жидкость. Избегайте соприкоснове-
ния с ней. При случайном контакте промойте водой. 
Если эта жидкость попадет в глаза, то допол-
нительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекаю-
щая аккумуляторная жидкость может привести к раз-
дражению кожи или к ожогам.
 При повреждении и ненадлежащем использовании 
аккумулятора может выделиться газ. Обеспечьте 
приток свежего воздуха и при возникновении жа-
лоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздра-
жение дыхательных путей.
 Заряжайте аккумуляторы только в зарядных 
устройствах, рекомендуемых изготовителем. За-
рядное устройство, предусмотренное для определен-
ного вида аккумуляторов, может привести к пожарной 
опасности при использовании его с другими аккумуля-
торами.
 Используйте аккумуляторную батарею только в 
комбинации с Вашим инструментом Bosch. Только 
так Вы сможете предотвратить опасную перегрузку ак-
кумуляторной батареи.
 Острыми предметами, как напр., гвоздем или от-
верткой, а также внешним силовым воздействием 
можно повредить аккумуляторную батарею. Это мо-
жет привести к внутреннему короткому замыканию, 
возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву ак-
кумуляторной батареи.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 93  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

94 | Русский 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
 Прочитайте и строго соблюдайте указания по техни-
ке безопасности и указания по работе, содержащие-
ся в руководствах по эксплуатации приборов, под-
ключаемых к радиоприемнику.
Описание продукта и услуг
Прочтите все указания и инструкции по 
технике безопасности. Упущения в отно-
шении указаний и инструкций по технике 
безопасности могут стать причиной пораже-
ния электрическим током, пожара и тяже-
лых травм.
Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по 
изображению радиоприемника на странице с иллюстра-
циями.
Ручка для переноса
Динамик
Выключатель
Кнопка ручной настройки тембра «Equalizer»
Кнопка уменьшения громкости/низких/высоких ча-
стот «Vol –»
Кнопка увеличения громкости/низких/высоких ча-
стот «Vol +»
Штыревая антенна
Дисплей
Кнопки предварительно настроенных радиостанций
10 Кнопка настройки времени
11 Кнопка нисходящего поиска
12 Кнопка восходящего поиска
13 Кнопка выключения звука «Mute»
14 Кнопка выбора аудиоисточника «Source»
15 Аккумулятор*
16 Кнопка разблокировки аккумулятора
17 Аккумуляторный отсек
18 Винт крышки батарейного отсека
19 Крышка батарейного отсека
20 Крышка отсека для принадлежностей
21 Рычаг фиксации крышки отсека для принадлежно-
стей
22 Гнездо «AUX IN»
23 Гнездо на 12 В
24 Блок питания со штепсельной вилкой
25 Штекер
26 Кабель AUX
*Изображенные или описанные принадлежности не входят в 
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принад-
лежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.
Элементы индикации
Индикатор радиочастоты
Индикатор заряженности аккумулятора
Индикатор стереоприема
Индикатор выключения звука
Многофункциональный индикатор
Индикатор аудиоисточника
Технические данные
Портативный радиоприемник
EasyRadio 12
Товарный №
3 603 JB1 0..
Буферные батареи
2 x 1,5 В (LR03/AAA)
Аккумулятор
В
10,8 – 12
Вес согласно EPTA-
Procedure 01:2014
кг
1,7
Допустимая температура 
внешней среды
– во  время  зарядки
– во  время  работы*
– во время хранения
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Рекомендуемые аккумуля-
торы
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Рекомендуемые зарядные 
устройства
AL 11.. CV
Аудиорежим/радио
Рабочее напряжение
– при  работе от блока пи-
тания со штепсельной 
вилкой
– при  работе от аккумуля-
торной батареи
В
В
12
10,8 – 12
Ном. мощность усилителя 
(при работе от блока пита-
ния со штепсельной вил-
кой)
2 x 5 Вт
Диапазон приема
– УКВ
– СВ
МГц
кГц
87,5–108
531–1602
* ограниченная мощность при температуре <0 °C
Технические данные определены с аккумуляторной батареей, вхо-
дящей в объем поставки.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   34
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет