Mk Оригинално упатство за работа srPdf көрінісі
бет17/34
Дата27.03.2017
өлшемі14,91 Mb.
#10411
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34

Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho 
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadav-
kům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory 
mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po 
silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká pře-
prava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky 
na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbyt-
ně přizván expert na nebezpečné náklady.
Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud je těleso nepoško-
zené. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor 
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dbejte prosím i případných navazujících národních předpisů.
Zpracování odpadů
Rádia, síťové zdroje, akumulátory/baterie, příslušen-
ství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.
Rádia, síťové zdroje a akumulátory/baterie nevyhazujte do 
domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU mu-
sejí být neupotřebitelná elektrická zařízení a 
podle evropské směrnice 2006/66/ES vad-
né nebo opotřebované akumulátory/baterie 
rozebrané shromážděny a dodány k opětov-
nému zhodnocení nepoškozujícímu životní 
prostředí.
Akumulátory/baterie:
Li-Ion:
Prosím dbejte upozornění v odstavci 
„Přeprava“, strana 81.
Změny vyhrazeny.
Rádio nefunguje při napájení ze sítě.
Vadný síťový zdroj nebo při-
pojovací kabel
Síťový zdroj a připojovací ka-
bel zkontrolujte a případně 
nechte vyměnit
Nasazen nesprávný síťový 
zdroj
Použijte originální síťový 
zdroj Bosch (k dostání i jako 
náhradní díl)
Rádio nefunguje při napájení z akumulátoru.
Znečištěné kontakty akumu-
látoru
Kontakty akumulátoru očistě-
te; např. několikerým zasunu-
tím a vytažením akumulátoru, 
popř. akumulátor nahraďte
Vadný akumulátor
Akumulátor nahraďte
Akumulátor je příliš teplý ne-
bo příliš studený
Vyčkejte, až akumulátor do-
sáhne provozní teploty
Rádio náhle přestane fungovat.
Síťový zdroj resp. akumulátor 
nejsou správně resp. nejsou 
zcela zastrčeny
Síťový zdroj resp. akumulátor 
správně a zcela zastrčte
Špatný rozhlasový příjem
Rušení jinými přístroji nebo 
nepříznivé stanoviště
Postavte rádio na jiné místo 
s lepším příjmem, resp. ve 
větší vzdálenosti od jiných 
elektronických zařízení.
Narušené zobrazení času
Prázdné vyrovnávací baterie 
hodin
Vyrovnávací baterie vyměňte
Vyrovnávací baterie vloženy 
se špatnou polaritou
Vyrovnávací baterie vložte se 
správnou polaritou
Příčina
Řešení
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 81  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

82 | Slovensky 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozor-
nenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnos-
tných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým 
prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si odložte, 
aby ste ich mali v budúcnosti k dispozícii.
Pojem „rádio“, používaný v bezpečnostných upozorneniach, 
sa vzťahuje na elektrické rádiá (so sieťovým adaptérom) 
a rádiá napájané akumulátorom (bez sieťového adaptéra).
 Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. 
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať 
za následok pracovné úrazy.
 Zástrčka sieťového adaptéra musí pasovať do použitej 
zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nijako nemeňte. 
Spolu s rádiom nepoužívajte žiadne zástrčkové adapté-
ry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko 
úrazu elektrickým prúdom.
 Nepoužívajte kábel sieťového adaptéra na prenášanie 
rádia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo 
zásuvky ťahaním za kábel. Zabezpečte, aby sa sieťová 
šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do 
kontaktu  s olejom,  s ostrými hranami alebo pohybujú-
cimi sa súčiastkami náradia. Poškodené alebo zauzlené 
káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 Keď je rádio napájané z elektrickej siete, prípojný ká-
bel sieťového adaptéra celkom odviňte. Prípojný kábel 
sa ináč zohrieva.
 Myslite na to, že sa sieťová zástrčka môže kedykoľvek 
vytiahnuť. Sieťová zástrčka je jediná možnosť, ako odpojiť 
rádio od elektrickej siete.
Rádio a sieťový adaptér udržiavajte 
v bezpečnej vzdialenosti od dažďa a vlhkosti. 
Vniknutie dažďa alebo vlhkosti do rádia alebo sie-
ťového adaptéra zvyšuje riziko úrazu elektrickým 
prúdom.
 Rádio a sieťový adaptér udržiavajte v čistote. Znečiste-
ním hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 Pred každým použitím skontrolujte rádio, sieťový 
adaptér, kábel a zástrčku. Ak zistíte poškodenie, rádio 
nepoužívajte. Rádio a sieťový adaptér sami neotváraj-
te, dajte ho opraviť len kvalifikovanému personálu 
a len s použitím originálnych náhradných súčiastok. 
Poškodenie rádia, sieťového adaptéra, kábla a zástrčky 
zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 Toto rádio nie je určené na to, aby ho používali deti 
a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skú-
senosťami a znalosťami. Toto rádio môžu používať deti 
od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslo-
vými alebo duševnými schopnosťami alebo 
s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami vte-
dy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bez-
pečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnom 
zaobchádzaní s rádiom a chápu nebezpečenstvá, ktoré 
sú s tým spojené. V opačnom prípade existuje riziko chyb-
nej obsluhy a vzniku poranení.
 Dozerajte na deti pri používaní, čistení a údržbe. Zabez-
pečí sa tým, že sa deti nebudú s rádiom hrať.
 Akumulátor neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skrato-
vania.
Chráňte akumulátor pred horúčavou, napr. aj 
pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom, 
vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbu-
chu.
 Nepoužívané akumulátory neuschovávajte tak, aby 
mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, minca-
mi, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobný-
mi kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť pre-
mostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora 
môže mať za následok popálenie alebo môže spôsobiť 
vznik požiaru.
 Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať 
kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. 
Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa 
dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, 
po výplachu očí vyhľadajte aj lekára. Unikajúca kvapa-
lina z akumulátora môže mať za následok podráždenie po-
kožky alebo popáleniny.
 Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborné-
ho používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé 
výpary. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prí-
pade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc. Tieto vý-
pary môžu podráždiť dýchacie cesty.
 Akumulátory nabíjajte len v takých nabíjačkách, ktoré 
odporúča výrobca akumulátora. Ak sa používa nabíjač-
ka, určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov, na 
nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo po-
žiaru.
 Používajte tento akumulátor iba spolu s Vaším výrob-
kom Bosch. Len takýmto spôsobom bude akumulátor 
chránený pred nebezpečným preťažením.
 Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutko-
vače, alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť 
k poškodeniu akumulátora. Vo vnútri môže dôjsť k skratu 
a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, 
môže vybuchnúť alebo sa prehriať.
 Prečítajte si a prísne dodržiavajte bezpečnostné 
a pracovné pokyny uvedené v návode na používanie 
prístrojov, ktoré k rádiu pripojíte.
POZOR
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 82  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Slovensky | 83
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Popis produktu a výkonu
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia 
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
žiavania Výstražných upozornení a pokynov 
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za 
následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť 
požiar a/alebo ťažké poranenie.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázor-
nenie rádia na grafickej strane.
Rukoväť
Reproduktor
Tlačidlo vypínača
Tlačidlo na manuálne nastavovanie zvuku „Equalizer“
Tlačidlo na zníženie hlasitosti/hĺbok/výšok „Vol –“
Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti/hĺbok/výšok „Vol +“
Prútová anténa
Displej
Tlačidlá na ukladanie programov
10 Tlačidlo na nastavenie času  
11 Tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole
12 Tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore
13 Tlačidlo vypnutia zvuku „Mute“
14 Tlačidlo pre výber audiozdroja „Source“
15 Akumulátor*
16 Tlačidlo uvoľnenia aretácie akumulátora
17 Šachta na akumulátor
18 Skrutka viečka priehradky na batérie
19 Viečko priehradky na batérie
20 Kryt odkladacej priehradky
21 Aretáčná páčka odkladacej priehradky
22 Zdierka „AUX IN“ (vstup)
23 Zdierka na pripojenie napätia 12 V
24 Zástrčkový sieťový adaptér
25 Zástrčka prístroja
26 Šnúra AUX
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základ-
nej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom 
programe príslušenstva.
Zobrazovacie (indikačné) prvky
Indikácia rozhlasovej frekvencie
Indikácia stavu nabitia akumulátora
Indikácia streopríjmu
Indikácia vypnutého zvuku
Multifunkčná indikácia
Indikácia audiozdroja
Technické údaje
Montáž
Energetické napájanie rádia
Rádio sa môže energeticky napájať cez sieťový adaptér 24 
alebo z lítium-iónového akumulátora 15.
Používanie s akumulátorom
Upozornenie: Pri použití akumulátora, ktorý nie je vhodný 
pre rádio, môže dôjsť k chybnej funkcii alebo poškodeniu rá-
dia.
Prenosné rádio
EasyRadio 12
Vecné číslo
3 603 JB1 0..
Záložné batérie
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akumulátor
V
10,8 – 12
Hmotnosť podľa EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Povolená teplota okolia
– pri  nabíjaní
– pri  prevádzke*
– pri  skladovaní
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Odporúčané akumulátory
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Odporúčané nabíjačky
AL 11.. CV
Audioprevádzka/
rádioprijímač
Prevádzkové napätie
– počas prevádzky so zástr-
čkovým sieťovým adapté-
rom
– počas akumulátorovej 
prevádzky
V
V
12
10,8 – 12
Menovitý výkon zosilňovača 
(pri prevádzke so zástrčko-
vým sieťovým adaptérom)
2 x 5 W
Rozsah príjmu
– VKV  (UKW)
– SV  (MW)
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* obmedzený výkon pri teplote <0 °C
Technické údaje určené pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou bale-
nia.
Zástrčkový sieťový adaptér
Vecné číslo
1 600 A00 0..
Vstupné napätie
V~
100–240
Frekvencia
Hz
50/60
Vstupný prúd
mA
500
Výstupné napätie
V=
12
Výstupný prúd
mA
1500
Hmotnosť podľa EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Trieda ochrany
/
II
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 83  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

84 | Slovensky 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom 
stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým 
použitím akumulátor v nabíjačke úplne nabite.
 Používajte len nabíjačky uvedené v technických úda-
joch. Len tieto nabíjačky sú prispôsobené lítium-iónovému 
akumulátoru, ktorý sa používa vo vašom rádiu.
Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez to-
ho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabí-
jania takýto akumulátor nepoškodzuje.
Vložte akumulátor do šachty na akumulátor 17 takým spôso-
bom, aby kontakty akumulátora priliehali ku kontaktom šach-
ty na akumulátor 17 a postarajte sa o to, aby akumulátor v 
šachte na akumulátor zaskočil.
Indikátor stavu nabitia batérie b sa objaví na displeji, keď sa 
vloží akumulátor s nedostatočným napätím a keď rádio nie je 
spojené s elektrickou sieťou prostredníctvom sieťového 
adaptéra 24.
Indikácia stavu nabitia akumulátora b zobrazuje aktuálny stav 
nabitia akumulátora. Keď indikácia stavu nabitia akumulátora 
bliká, treba akumulátor dobiť.
Ak chcete akumulátor 15 vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlá 
16 na akumulátore a vyberte akumulátor zo šachty 17.
Prevádzka so zástrčkovým sieťovým napájačom
 Prekontrolujte napätie elektrickej siete! Zdroj prúdu 
musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku zá-
strčkového sieťového adaptéra.
Otvorte ochranný kryt prípájacieho konektora 12 V 23. Za-
suňte zástrčku 25 zástrčkového sieťového adaptéra 12 V do 
pripájacieho konektora 23. Pripojte zástrčkový sieťový 
adaptér na elektrickú sieť.
 Používajte výlučne originálny sieťový adaptér Bosch, 
ktorý je určený pre vaše rádio. Len tak je možná bez-
chybná prevádzka rádia.
Na ochranu proti znečisteniu nasaďte ochranný kryt pripája-
cieho konektora 12 V 23 opäť na miesto, keď ste zástrčku (ko-
nektor) odstránili.
Sieťový adaptér 24 sa v prípade nepoužívania môže odložiť 
do priehradky rádia na odkladanie. Otvorte zaisťovaciu páčku 
21  a vyklopte  veko  20 priehradky na odkladanie.
Vkladanie/výmena záložných batérií
Keď chcete uložiť čas na rádiu, musíte vložiť záložné batérie. 
Na tento účel sa odporúča používať alkalické mangánové ba-
térie.
Na otvorenie priehradky na batérie uvoľnite skrutkue 18 a 
viečko priehradky na batérie 19 odoberte. Vložte záložné ba-
térie. Dajte pritom pozor na správne pólovanie podľa vyobra-
zenia na vnútornej strane viečka priehradky na batérie.
Viečko priehradky na batérie 19 opäť založte a priskrutkujte 
ho pomocou skrutky 18.
Keď sa čas na rádiu už neuloží a zobrazenie e je slabšie, vy-
meňte záložné batérie.
Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne. Pri jednej výmene 
používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré ma-
jú rovnakú kapacitu.
 Keď rádio dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho zálož-
né batérie. Záložné batérie môžu pri dlhšom skladovaní 
skorodovať alebo sa vybiť.
Používanie
 Rádio chráňte pred vlhkosťou a priamym slnečným žia-
rením. Rádio je vhodné len na používanie v suchých interi-
éroch.
Audioprevádzka
Zapínanie/vypínanie
Rádio zapnete stlačením vypínača 3. Displej 8 sa aktivuje 
a začne sa prehrávať zdroj audiosignálu, ktorý bol nastavený 
pri poslednom vypnutí rádia.
Upozornenie: Pri prvej prevádzke s akumulátorom alebo po 
dlhšom nepoužívaní rádia môže byť potrebné, aby sa vypínač 
3 pri zapínaní viackrát stlačil alebo podržal dlhšie stlačený.
Displej 8 sa pri každom stlačení tlačidla na niekoľko sekúnd 
rozsvieti.
Rádio vypnete opätovným stlačením vypínača 3. Uloží sa ak-
tuálne nastavenie zdroja audiosignálu.
Kvôli energetickej úspore zapínajte rádio len vtedy, keď ho 
používate.
Nastavenie hlasitosti
Po zapnutí rádia je vždy nastavená stredná hlasitosť 
(hodnota 10).
Ak chcete hlasitosť zvýšiť, stlačte tlačidlo „Vol +“ 6, ak chcete 
hlasitosť znížiť, stlačte tlačidloe „Vol –“ 5. Nastavenie hlasi-
tosti „VL“ ako hodnota medzi 0 a 20 sa na niekoľko sekúnd 
zobrazí ako indikácia e na displeji.
Pred nastavovaním alebo pred menením rozhlasového vysie-
lača nastavte hlasitosť na nižšiu hodnotu, pred spustením ex-
terného audiozdroja na nejakú strednú hodnotu.
Keď chcete vypnúť zvuk, stlačte tlačidlo „Mute“ 13. Keď 
chcete zvuk znova zapnúť, stlačte buď znova tlačidlo „Mute“ 
13 alebo jedno z tlačidiel hlasitosti „Vol +“ 6 alebo „Vol –“ 5.
Nastavenie kvality zvuku
Pre optimálnu reprodukciu zvuku je v rádiu integrovaný ekva-
lizér.
Keď chcete manuálne zmeniť hladinu reprodukcie hĺbok, 
stlačte tlačidlo „Equalizer“ 4 jedenkrát. Na displeji sa objavia 
„BA“ a takisto v pamäti uložená hladina reprodukcie hĺbok v 
indikácii e. Na nastavenie hladiny reprodukcie výšok stlačte 
tlačidlo „Equalizer“ 4 znova, v indikácii e sa na displeji zobra-
zia „TR“ a takisto úroveň reprodukcie výšok uložená v pamäti.
Indikácia
Kapacita
≥2/3
≥1/3
<1/3
Rezerva
Akumulátor vybitý
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 84  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Slovensky | 85
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Úroveň reprodukcie hĺbok resp. výšok sa dá meniť v rozsahu 
od – 5 do + 5. Ak chcete nastavenú zobrazenú hodnotu zvýšiť, 
stlačte vždy tlačidlo „Vol +“ 6, na zníženie nastavenej hodno-
ty tlačidlo „Vol –“ 5. Tieto zmenené hodnoty sa automaticky 
uložia do pamäte, keď sa indikácia e niekoľko sekúnd po po-
slednom stlačení tlačidla zmení späť na indikáciu hodinového 
času.
Voľba audiozdroja
Ak chcete vybrať audiozdroj, stláčajte tlačidlo „Source“ 14 
dovtedy, kým sa na displeji zobrazí indikácia f pre požado-
vaný interný audiozdroj, pozri k tomu odsek „Nastavenie roz-
hlasových vysielačov/uloženie do pamäte“, strana 85) resp. 
externý audiozdroj (pozri k tomu odsek „Pripojenie externých 
audiozdrojov“, strana 85):
– „FM“: Rádio s vlnovým rozsahom VKV,
– „AM“: Rádio s vlnovým rozsahom SV,
– „AUX“: externý audiozdroj (napr. CD-prehrávač) pripoje-
ný cez konektor – zdierku 3,5 mm 22.
Nastavenie prútovej antény
Rádio sa dodáva s namontovanou tyčovou anténou 7. Pri pre-
vádzke rádia otočte tyčovú anténu v smere, ktorý umožňuje 
najlepší príjem.
Ak nie je možný dostatočný príjem, potom umiestnite rádio na 
miesto s lepším príjmom.
Upozornenie: Pri prevádzke rádia v bezprostrednom okolí rá-
diových zariadení, rádiových prístrojov alebo elektronických 
prístrojov môže byť zhoršený rádiový príjem.
Nastavenie rozhlasových vysielačov/uloženie do pamäte
Stláčajte tlačidlo na voľbu audiozdroja „Source“ 14 toľko-
krát, kým sa zobrazí na displeji f „FM“ (frekvenčná modulá-
cia) pre vlnový rozsah príjmu veľmi krátkych vĺn (VKV) resp. 
„AM“ (amplitúdová modulácia) pre vlnový rozsah príjmu 
stredných vĺn (SV).
Na nastavenie určitej konkrétnej rozhlasovej frekvencie 
stláčajte tlačidlo pre vyhľadávanie smerom hore
 12, keď 
chcete frekvenciu zvýšiť, resp. tlačidlo pre vyhľadávanie sme-
rom dole
 11, keď chcete frekvenciu znížiť. Aktuálne na-
stavená frekvencia sa zobrazuje v indikácii a na displeji.
Ak chcete vyhľadávať vysielače s veľkou intenzitou signá-
lu, stlačte tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore
 12
resp. tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole
 11 a podržte 
ho krátko stlačené. Frekvencia nájdeného rozhlasového vy-
sielača sa zobrazí v indikácii a na displeji.
Pri dostatočne silnom príjme vhodného signálu sa rádio auto-
maticky prepne na stereopríjem. Na displeji sa objaví indiká-
cia pre stereopríjem c.
Ak chcete uložiť nastavený vysielač do pamäte, stlačte nie-
ktoré tlačidlo na ukladanie programov 9 na dobu 3 sekundy. 
Len čo sa zobrazí v indikácii e „PR“ a takisto číslo zvoleného 
tlačidla na ukladanie programov, je vysielač uložený v pamäti.
Do pamäte môžete uložiť 5 rozhlasových vysielačov VKV a 
5 vysielačov SV. Pamätajte na to, že miesto v pamäti rádio-
prijímača, ktoré už bolo obsadené, sa pri novom výbere novo 
nastaveným rozhlasovým vysielačom prepíše.
Keď chcete počúvať niektorý vysielač uložený v pamäti, 
stlačte krátko príslušné tlačidlo na ukladanie programov 9. V 
indikácii e sa na displeji na niekoľko sekúnd zobrazí „PR“ a ta-
kisto číslo pamäte programu.
Pripojenie externých audiozdrojov
Okrem integrovaného rádioprijímača môžete počúvať repro-
dukciu z rôznych externých audiozdrojov.
Odoberte ochranný kryt konektora – zdierky „AUX IN“ 22
Zasuňte konektor (džek) 3,5 mm kábla-šnúry 26 do zdierky 
(pozri obrázok na grafickej strane tohto Návodu). Pripojte 
druhú zástrčku kábla AUX na nejaký vhodný audiozdroj.
Keď chcete počúvať pripojený audiozdroj, stláčajte tlačidlo 
pre výber audiozdroja „Source“ 14 Keď chcete počúvať pri-
pojený audiozdroj, stláčajte tlačidlo pre výber audiozdroja f 
dovtedy, kým sa na zobrazí displeji „AUX“.
Na ochranu proti znečisteniu nasaďte ochranný kryt konekto-
ra „AUX IN“ 22 znova, keď ste zástrčku kábla AUX (džek) vy-
brali.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет