Mk Оригинално упатство за работа sr


go. Vdor vode v radio ali polnilnik poveča tveganje  električnega udara.  Poskrbite za čistočo radia in polnilnikaPdf көрінісі
бет28/34
Дата27.03.2017
өлшемі14,91 Mb.
#10411
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   34

go. Vdor vode v radio ali polnilnik poveča tveganje 
električnega udara.
 Poskrbite za čistočo radia in polnilnika. Zaradi umazani-
je lahko pride do električnega udara.
 Pred vsako uporabo preverite radio, polnilnik, kabel in 
vtič. Če opazite kakršne koli poškodbe, radia ne upora-
bljajte. Radia in polnilnika ne odpirajte sami, popravilo 
lahko opravi samo usposobljen strokovnjak, in to iz-
ključno z originalnimi nadomestnimi deli. Poškodovani 
radii, polnilniki, kabli in vtiči povečajo tveganje električne-
ga udara.
OPOZORILO
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 131  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

132 | Slovensko 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
 Tega radia ne smejo uporabljati otroci in osebe z ome-
jenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposob-
nostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim 
znanjem. Ta radio lahko otroci, stari 8 let ali več, in ose-
be z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi 
sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in pomanj-
kljivim znanjem uporabljajo pod nadzorom odgovorne 
osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so se-
znanjeni, kako varno uporabljati radio in se zavedajo s 
tem povezanih nevarnosti. V nasprotnem primeru obsta-
ja nevarnost napačne uporabe in poškodb.
 Med uporabo, čiščenjem in vzdrževanjem otroke stro-
go nadzorujte. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z ra-
diem.
 Akumulatorske baterije ne odpirajte. Nevarnost kratke-
ga stika!
Zaščitite akumulatorsko baterijo pred vročino, 
npr. tudi pred stalnim sončnim obsevanjem, 
ognjem, vodo in vlažnostjo. Obstaja nevarnost 
eksplozije.
 Akumulator naj se ne nahaja v bližini pisarniških sponk, 
kovancev, ključev, žebljev, vijakov in drugih kovinskih 
predmetov, ki bi lahko povzročilipremostitev kontak-
tov. Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko pov-
zroči opekline ali požar.
 V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske ba-
terije izteče tekočina. Izogibajte se kontaktu z njo. Pri 
naključnem kontaktu s kožo spirajte z vodo. Če pride 
tekočina v oko, dodatno poiščite tudi zdravniško po-
moč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči 
draženje kože ali opekline.
 Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo ne-
pravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Poskrbi-
te za dovod svežega zraka in pri težavah poiščite zdrav-
nika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
 Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki 
jih priporoča proizvajalec. Polnilnik, ki je namenjen dolo-
čeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, 
če ga boste uporabljali skupaj z drugačnimi akumulatorski-
mi baterijami.
 Akumulatorsko baterijo uporabljajte le v povezavi z Va-
šim izdelkom Bosch. Le tako je akumulatorska baterija za-
ščitena pred nevarno preobremenitvijo.
 Ostri predmeti, kot so na primer nohi ali izvijač, ali zu-
nanje delujoče sile lahko poškodujejo akumulatorsko 
baterijo. Pride lahko do notranjega kratkega stika, zaradi 
katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodi, 
pregreje ali eksplodira.
 Preberite in strogo upoštevajte varnostna in delovna 
opozorila v navodilih za uporabo naprav, ki jih boste 
priključili na radio.
Opis in zmogljivost izdelka
Preberite vsa opozorila in napotila. Napake 
zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opo-
zoril in napotil lahko povzročijo električni udar, 
požar in/ali težke telesne poškodbe.
Komponente na sliki
Oštevilčenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša na 
prikaz radia na strani z grafiko.
Ročaj za nošenje
Zvočnik
Vklopno/izklopna tipka
Tipka za ročno nastavitev zvoka „Equalizer“
Tipka za zmanjšanje glasnosti/globine/višine „Vol –“
Tipka za povečanje glasnosti/globine/višine „Vol +“
Palična antena
Zaslon
Tipke za shranjevanje programov
10 Tipka za nastavitev časa
11 Tipka za iskanje navzdol
12 Tipka za iskanje navzdol
13 Tipka izklopljen zvok „Mute“
14 Tipka za izbiro avdio vira „Source“
15 Akumulatorska baterija*
16 Deblokirna tipka akumulatorske baterije
17 Vdolbina za akumulatorsko baterijo
18 Vijak za pokrov predalčka za baterije
19 Pokrov predalčka za baterije
20 Pokrov shranjevalnega predalčka
21 Blokirna ročica shranjevalnega predalčka
22 „AUX IN“-doza
23 Priključna doza 12 V
24 Vtični napajalnik
25 Vtič naprave
26 AUX-kabel
*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Ce-
loten pribor je del našega programa pribora.
Prikazovalni elementi
Prikaz radijske frekvence
Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije
Prikaz stereo sprejema
Prikaz brezzvočnega stanja
Multifunkcijski prikaz
Prikaz avdio vira
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 132  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Slovensko | 133
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Tehnični podatki
Montaža
Električno napajanje radia
Radio lahko napajate prek polnilnika 24 ali litij-ionske akumu-
latorske baterije 15.
Pogon z akumulatorsko baterijo
Opozorilo: Uporaba akumulatorskih baterij, ki niso primerne 
za radio, lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodbe ra-
dia.
Opozorilo: Akumulatorska baterija je pri dobavi delno napol-
njena. Da bi lahko akumulatorska baterija razvila svojo polno 
zmogljivost, jo morate pred prvo uporabo v celoti napolniti v 
polnilni napravi.
 Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni v tehnič-
nih podatkih. Samo ti polnilniki so usklajeni z litij-ionsko 
akumulatorsko baterijo, ki jo uporabljate s svojim radiem.
Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadarkoli napolnite, 
ne da bi pri tem skrajšali življenjsko dobo. Prekinitev postop-
ka polnjenja akumulatorske baterije ne poškoduje.
Vstavite akumulatorsko baterijo tako v predvideno vdolbino 
17, da ležijo priključki akumulatorske baterije na priključkih v 
vdolbini za akumulatorsko baterijo 17, ter pustite, da akumu-
latorska baterija zaskoči v tej vdolbini.
Na prikazovalniku se pojavi indikator napolnjenosti akumula-
torske baterije b, takoj ko je vstavljena akumulatorska baterija 
z zadostno napetostjo in radio ni priključen na električno 
omrežje prek polnilnika 24.
Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije b prikazuje aktu-
alni status akumulatorske baterije. Če prikaz napolnjenosti 
akumulatorske baterije utripa, morate akumulatorsko bateri-
jo napolniti.
Če želiti vzeti ven akumulatorsko baterijo 15, pritisnite deblo-
kirne tipke 16 na akumulatorski bateriji in jo potegnite iz vdol-
bine 17.
Oratovanje z vtičnim napajalnikom
 Upoštevajte napetost omrežja! Napetost električnega vi-
ra za vtični napajalnik mora ustrezati podatkom, ki so nave-
deni na tipski tablici vtičnega napajalnika.
Odprite zaščitni pokrov priključne doze 12 V 23. Vtaknite vtič 
naprave 25 12-V-vtičnega napajalnika v priključno dozo 23
Priključite vtični polnilnik na električno omrežje.
 Uporabljajte izključno originalen Boschev polnilnik, ki 
je predviden za vaš radio. Samo na ta način je zagotovlje-
no brezhibno delovanje radia.
Če odstranite vtič naprave, morate zaradi zaščite pred neči-
stočo zapreti zaščitni pokrov priključne doze 12 V 23.
Ko polnilnika 24 ne uporabljate, ga lahko shranjujete v odla-
galnem predalu radia. V ta namen sprostite zaporno ročico 21 
in odprite pokrov 20 odlagalnega predala.
Namestitev/zamenjava izravnalnih baterij
Če želite shraniti nastavitve ure v radiu, morate vstaviti pomo-
žno baterijo. V ta namen priporočamo uporabo alkalno-man-
ganovih baterij.
Če želite odpreti predalček za baterije, sprostite vijak 18 in 
snemite pokrov predalčka za baterije 19. Vstavite izravnalne 
baterije. Pri tem pazite na pravilnost polov, kot je prikazano 
na zunanji strani pokrova predalčka za baterije.
Prenosni radio
EasyRadio 12
Številka artikla
3 603 JB1 0..
Izravnalne baterije
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akumulatorska baterija
V
10,8 – 12
Teža po EPTA-Procedure 
01:2014
kg
1,7
Dovoljena temperatura 
okolice
– pri  polnjenju
– pri  delovanju*
– pri shranjevanju
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Priporočene akumulatorske 
baterije
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Priporočeni polnilniki
AL 11.. CV
Avdio obratovanje/radio
Omrežna napetost
– pri obratovanju z vtičnim 
napajalnikom
– pri obratovanju z akumu-
latorjem
V
V
12
10,8 – 12
Nazivna moč ojačevalca (pri 
obratovanju z vtičnim napa-
jalnikom)
2 x 5 W
Sprejem
– UKV
– SV
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* omejena zmogljivost pri temperaturah <0 °C
Tehnični podatki temeljijo na izračunih z akumulatorskimi baterijami, ki 
so v obsegu dobave.
Vtični napajalnik
Številka artikla
1 600 A00 0..
Vhodna napetost
V~
100–240
Frekvenca
Hz
50/60
Vhodni tok
mA
500
Izhodna napetost
V=
12
Izhodni tok
mA
1500
Teža po EPTA-Procedure 
01:2014
kg
0,2
Zaščitni razred
/
II
Prikaz
Kapaciteta
≥2/3
≥1/3
<1/3
Rezerva
Akum. baterija je prazna
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 133  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

134 | Slovensko 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Ponovno vstavite pokrov predalčka za baterije 19 in ga privij-
te z vijakom 18.
Zamenjajte pomožne baterije, ko je prikaz e slabo viden in se 
nastavitve ure v radiu ne shranjujejo več.
Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati. Uporabite samo bateriji 
istega proizvajalca in enake kapacitete.
 Če radia dlje časa ne uporabljate, iz njega odstranite 
pomožne baterije. Pri daljšem skladiščenju lahko pomo-
žne baterije korodirajo in se izpraznijo.
Delovanje
 Radio zaščitite pred vlago in neposrednimi sončnimi 
žarki. Radio je primeren samo za uporabo v suhih zaprtih 
prostorih.
Avdio obratovanje
Vklop/izklop
Za vklop radia pritisnite tipko za vklop in izklop 3. Prikazoval-
nik 8 se vključi in predvaja se zvočni vir, ki je bil nastavljen ob 
zadnjem izklopu radia.
Opozorilo: Ob prvi uporabi z akumulatorsko baterijo ali daljši 
neuporabi je treba tipko za vklop in izklop 3 za vključitev več-
krat pritisniti ali držati dlje časa.
Displej 8 se pri vsakem pritisku tipke za nekaj sekund osvetli.
Za izklop radia znova pritisnite tipko za vklop in izklop 3. Tre-
nutna nastavitev zvočnega vira se shrani.
Da prihranite energijo, vključite radio le, ko ga potrebujete.
Nastavitev glasnosti
Po vklopu radia je vedno nastavljena srednja glasnost 
(vrednost 10).
Za povečanje glasnosti pritisnite tipko „Vol +“ 6, za zmanjša-
nje glasnosti pa tipko „Vol –“ 5. Nastavitev glasnosti „VL“ se 
z vrednostjo med 0 in 20 za nekaj pojavi na prikazu e displeja.
Pred nastavitvijo ali menjavo radio postaje nastavite glasnost 
na nizko vrednost, pred startom eksternega avdio vira na sre-
dnjo vrednost.
Za izklop zvoka lahko pritisnete tipko „Mute“ 13. Za ponovni 
vklop zvoka ponovno pritisnite tipko „Mute“ 13, ali pa priti-
snite eno od tipk za nastavitev jakosti zvoka „Vol +“ 6 oz. 
„Vol –“ 5.
Nastavitev zvoka
Za optimalno predvajanje zvoka je v radio vgrajen izenačeval-
nik zvoka.
Za ročno spremembo nivoja globine, enkrat pritisnite tipko 
„Equalizer“ 4. Na displeju se prikažeta „BA“ ter shranjena 
vrednost nivoja globine v prikazu e. Za reguliranje nivoja viši-
ne ponovno pritisnite tipko „Equalizer“ 4, na prikazu e se po-
javita „TR“ in shranjena vrednost nivoja višine.
Nivo globine oz. višine lahko regulirate v območju od –5 do 
+5. Za povečanje prikazane vrednosti pritisnite tipko „Vol +“ 
6, za znižanje tipko „Vol –“ 5. Spremenjene vrednosti se av-
tomatsko shranijo, ko menja prikaz e po nekaj sekundah po 
zadnjem pritisku tipke nazaj k prikazu časa.
Izbira avdio vira
Za izbor avdio vira pritisnite tipko „Source“ 14 tolikokrat, da 
se na displeju prikaže f za želen interni avdio vir (glejte „Nasta-
vitev/shranjevanje radio postaj“, stran 134) oz. eksterni av-
dio vir (glejte „Priključitev eksternih avdio virov“, stran 134):
– „FM“: radio preko UKV,
– „AM“: radio preko SV,
– „AUX“: eksterni avdio vir (npr. CD-predvajalnik) preko 
3,5 mm-doze 22.
Naravnavanje palične antene
Radio ima ob dobavi nameščeno paličasto anteno 7. Ko poslu-
šate radio, obrnite paličasto anteno v smer, ki zagotavlja naj-
boljši sprejem.
Če je sprejem signala onemogočen, postavite radio na mesto, 
kjer je omogočen boljši sprejem.
Opozorilo: Če radio deluje v neposredni bližini radijskih po-
staj, radijskih naprav ali drugih elektronskih naprav, lahko pri-
de do motenj radijskega signala.
Nastavitev/shranjevanje radio postaj
Pritisnite tipko za izbor avdio vira „Source“ 14 tolikokrat, da 
se prikaže f „FM“ za območje sprejema ultrakratkih valov 
(UKV) oz. „AM“ za območje sprejema srednih valov (SV).
Za nastavitev določene radio frekvence pritisnite tipko za 
iskanje navzgor
 12, da bi tako povečali frekvenco, oz. tip-
ko za iskanje navzdol
 11, da bi zmanjšali frekvenco. Aktu-
alna frekvenca se pojavi na prikazu a displeja.
Za iskanje radijskih postaj z visoko jakostjo signala priti-
snite tipko za iskanje navzgor
 12 oz. tipko za iskanje 
navzdol
 11 in jo za kratek čas držite pritisnjeno. Frekven-
ca najdene radio postaje se prikaže na prikazu a displeja.
Če je sprejem ustreznega signala dovolj močan, radio samo-
dejno preklopi na stereo sprejem. Na prikazovalniku se pojavi 
prikaz za stereo sprejem c.
Za shranitev nastavljene postaje pritisnite eno izmed tipk za 
shranjevanje programov 9 za 3 s. Ko se pojavi prikaz e „PR“ in 
številka izbrane tipke za shranitev programa, je postaja shra-
njena. 
V spomin lahko shranite 5 UKV-postaj in 5 SV-postaj. Prosimo 
upoštevajte, da se že zasedeno mesto prepiše pri ponovni iz-
biri z novo nastavljeno radijsko postajo.
Za 
predvajanje shranjene postaje pritisnite kratko ustrezno 
tipko za shranjevanje programov 9. Na prikazu e se za nekaj 
sekund pojavi „PR“ ter številka shranjenega programa.
Priključitev eksternih avdio virov
Poleg integriranega radia se lahko predvajajo tudi različni ek-
sterni avdio viri.
Snemite zazščitni pokrov doze „AUX IN“ 22. Vtaknite 
3,5-mm-vtič AUX-kabla 26 v dozo (glejte sliko na grafični stra-
ni). Priključite drugi vtič AUX-kabla na ustrezen avdio vir.
Za predvajanje priključenega avdio vira pritisnite tipko za iz-
bor avdio vira „Source“ 14 tolikokrat, dokler se na prikazu f 
displeja pojavi „AUX“.
Če odtranite vtič kabla AUX, za zaščito pred nečistočo ponov-
no namestite zaščitni pokrov „AUX IN“-doze 22.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 134  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Slovensko | 135
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Prikaz časa
Del radia je tudi prikazovalnik časa z ločenim napajanjem. Če 
so v predal za baterije vstavljene pomožne baterije z zadostno 
kapaciteto (glejte „Namestitev/zamenjava izravnalnih bate-
rij“, stran 133), se prikaz časa shrani tudi v primeru, ko radio 
odklopite z električnega omrežja ali odstranite akumulatorsko 
baterijo.
Nastavitev časa
– Za nastavitev časa pritisnite tipko za nastavitev časa
 10 
tolikokrat, da bo številka za uro na prikazu e utripala.
– Pritisnite tipko za iskanje navzgor
 12 oz. tipko za iska-
nje navzdol
 11 tolikokrat, da se prikaže pravilna števil-
ka za uro.
– Ponovno pritisnite tipko
 10, tako da bo številka za minu-
to v prikazu e utripala.
– Pritisnite tipko za iskanje navzgor
 12 oz. tipko za iska-
nje navzdol
 11 tolikokrat, da se prikaže pravilna števil-
ka za minuto.
– Za shranitev časa pritisnite tipko
 10 tretjič.
Navodila za delo
Opozorila za optimalno uporabo akumulatorske baterije
Akumulatorsko baterijo morate zavarovati pred vlago in vodo.
Akumulatorsko baterijo skladiščite samo v temperaturnem 
območju od –20 °C do 50 °C. Poleti ne pustite, da bi akumu-
latorska baterija obležala v avtomobilu.
Nova akumulatorska baterija ali baterija, ki dalj časa ni bila v 
uporabi, pridobi polno zmogljivost šele po približno petih ci-
klusih polnjenja in praznjenja.
Bistveno krajši čas delovanja po polnjenju pomeni, da je aku-
mulatorska baterija izrabljena in da jo je potrebno zamenjati.
Upoštevajte navodila za odstranjevanje odsluženih naprav.
Napake – Vzroki in pomoč
Če omenjeni ukrepi za pomoč niso mogli odstraniti napake, se 
prosimo obrnite na pooblaščen servis Bosch.
Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Skrbite za čistočo radia, da boste zagotovili, da bo dobro in 
varno delal.
Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Uporaba čistil in to-
pil ni dovoljena.
Servis in svetovanje o uporabi
Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravi-
la in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razsta-
vljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo 
tudi na spletu pod:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z vese-
ljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pri-
bora.
Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporoči-
te 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.
Vzrok
Pomoč
Radio ne deluje
Brez oskrbovanja z energijo
Do konca vtaknite vtični na-
pajalnik in vtič naprave oz. 
napolnjeno akumulatorsko 
baterijo
Radio je pretopel ali prehla-
den
Počakajte, da radio doseže 
delovno temperaturo
Radio ne deluje, če je priključen na električno omrežje
Vtični napajalnik ali priključni 
kabel okvarjena
Preverite vtični napajalnik in 
priključni kabel in po potrebi 
poskrbite, da se zamenjata
Vstavljen napačni vtični napa-
jalnik
Uporabite originalni vtični na-
pajalnik podjetja Bosch (do-
bavljiv tudi kot nadomestni 
del)
Radio ne deluje z akumulatorsko baterijo
Umazani akumulatorski kon-
takti
Očistite akumulatorske kon-
takte, na primer z večkratkim 
vtikanjem in iztikanjem aku-
mulatorja, akumulator po po-
trebi zamenjajte
Defekten akumulator
Zamenjajte akumulator
Akumulatorska baterija je 
pretopla ali premrzla
Počakajte na to, da akumula-
torska baterija doseže pri-
merno temperaturo za obra-
tovanje
Radio nenadoma zataji
Vtični napajalnik oz. akumula-
torska baterija nista pravilno 
vstavljena
Do konca vtaknite vtični na-
pajalnik oz. akumulatorsko 
baterijo
Slab radio sprejem
Motnja zaradi drugih naprav 
ali neugodno mesto postavi-
tve
Radio postavite na drugo me-
sto z boljšim sprejemom oz. v 
večji razdalji od drugih elek-
tronskih naprav
Moten prikaz časa
Izravnalne baterije za uro so 
prazne
Menjajte izravnalne baterije
Izravnalne baterije so vsta-
vljene z napačno naravnano-
stjo polov
Vstavite izravnalne baterije s 
pravilno naravnanostjo polov
Vzrok
Pomoč
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 135  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

136 | Hrvatski 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407
Transport
Priložene litij-ionske akumulatorske baterije so podvržene 
zahtevam zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumu-
latorske baterije brez nadaljnih pogojev transportina na cesti.
Pri pošiljkah s strani tretjih (npr.: zračni transport ali špedici-
ja) se morajo upoštevati posebne zahteve glede embalaže in 
označitve. Pri pripravi odpreme mora biti obvezno nujno 
vključen strokovnjak za nevarne snovi.
Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je ohišje nepoško-
dovano. Prelepite odprte kontakte in zapakirajte akumulator-
ske baterije tako, da se v embalaži ne premika.
Prosimo upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne predpi-
se.
Odlaganje
Radie, polnilnike, akumulatorske baterije/baterije, 
pribor in embalažo morate oddati v reciklažo na okolju 
prijazen način.
Radiev, polnilnikov in akumulatorskih/navadnih baterij ne 
smete odvreči med gospodinjske odpadke!
Samo za države EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo 
električne naprave, ki niso več v uporabi ter 
v skladu z Direktivo 2006/66/ES se morajo 
okvarjene ali obrabljene akumulatorske ba-
terije/baterije zbirati ločeno in jih okolju pri-
jazno reciklirati.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   34
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет