Научно-технический журнал «вестник алматинского университета энергетики и связи»Pdf көрінісі
бет10/24
Дата21.03.2017
өлшемі11,77 Mb.
#10100
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

????????? ??????????? ?????????

?????  ??????  ???????????  –  Ph.?,  «??????????????????  ??????  ????????» 

????????????  ???????,    ??????  ??????????  ????  ????????  ????????????, 

?????? ?.

??? ??????? ????????? ???????????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ????????? 

??????? ???????????? ????? ???? ??????? ???? ????????.

?????? ?????? ????????? ???????? ? ???????????? ?????????? ??????????? ??????-

?????? ??????? ??????????? c???????? ???????? ? ???????????? ?????????? ????????-

c???????? ???????? ? ???????????? ?????????? ????????-

? ???????????? ?????????? ????????-

??? ???????. 

The used program allows counting on the basis of results of modeling the basic characteristics 

of signals under formulas.

?????? ?????????. ?? 0.9-??? 0.9999-?? 

??????? ?????????? ??????. ??? ??????-

?????  1-??  ???  ??????  ?????  ????????? 

????????? ?????? ??????? ?????? ??????, 

??  ????  ??  0-??  ???????  ????  ???????? 

???????????  ??????  –  ?????????  ?????? 

??  ??  ?????  ??????,  ??????  ???????? 

?????  ?????  ????????????,  ??????-?? 

?????????  ??????  ?????????????  ????-

???????? ????????

?ОЖ  621.391.62 КЕЗДЕЙСО? СИГНАЛДАРДЫ МОДЕЛЬДЕУ 

К?сен  Кенжеш  Есиркеп?ызы  –  Ph.D,  «Автоматтандырыл?ан  электр  байланыс» 

кафедрасыны? доценті,  Алматы энергетика ж?не байланыс университеті, Алматы ?. ???  ???????  ?????????  ????????????  ???????????  ???  ????????  ?????????? 

????????? ??????? ???????????? ????? ???? ??????? ???? ????????. 

??????  ??????  ?????????  ????????  ?  ????????????  ?????????,  ??????????? 

????????????  ???????  ???????????  c????????  ????????  ?  ????????????  ?????????, 

??????????? ???????.  

The used program allows counting on the basis of results of modeling the basic characteristics 

of signals under formulas. 

?рт?рлі  корреляциялы?  функциялары  бар  кездейсо?  сигналдарды  модельдеу, 

я?ни кездейсо? сигнал корреляциялы? функциясымен берілген дейміз 

? ?


?

?

amD

m

R

?

?exp

м?нда?ы  D  –  процесты?  дисперсиясы,  ?-  к?рші  сандарды?  (?>0  деп  аламыз) корреляциясын (статикалы? т?уелділігін) аны?тайды.  

Корреляцияны?  экспоненциалды  функциясы  бар  Гаусты?  кездейсо?  процесты 

модельдеу ?шін келесі алгоритм ?олданады:  

 

? ?? ?

?

?1

2

1?

?

?n

x

k

n

e

k

n

x

??

? ?


a

k

k

D

k

?

??

?

exp,

1

22

2

1 

м?нда?ы  e(n)  –  н?лдік  математикалы?  ?міті  мен  бірлік  дисперсиялы  дискретті гауысты  а?  шуды?  м?ні.  ?азіргі  жа?дайда?ы  б?л  модельді?  параметрлері  шы?ыс  D 

моделденетін  процесті?  дисперсиясы  ж?не  а  параметрі.  Ол  к?рші  кездейсо? 

санауыштарды? статистикалы? байланысын аны?тайды.    

Негізінде практикада бастап?ы параметр корреляцияны? нормалы? коэффициенті 

болып табылады.  

? ?


? ?

? ?


a

D

R

?

??

exp


1

1

? 

Ол  кездейсо?  процесті?  к?рші  санауыштарды?  нормалан?ан  корреляциясын аны?тайды. Ол 0.9-дан 0.9999-?а дейінгі интервалда болады. Б?л коэффициент 1-ге те? 

бол?ан  кезде  кездейсо?  процесті?  барлы?  м?ндері  бірдей  болады,  ал  егер  ол  0-ге 

?мтылса  онда  жо?арыда  ?арастыр?ан  модель  –  дискретті  гаусты  а?  шу  пайда  болады, 

м?ндай  жа?дайда  мынау  т?рін  ?арастырамыз,  сондай-а?  кездейсо?  сигнал 

корреляциялы? функциясымен берілген 

? ?


?

?

22

exp


m

a

D

m

R

?

?м?нда?ы,  D  -  процесты?  дисперсиясы,  ?-  к?рші  сандарды?  (?>0  деп  аламыз) 

корреляциясын (статикалы? т?уелділігін) аны?тайды.  

Модельдеуді? тізбекті кезе?дері:  

???????,  D  -  ?????????  ?????????-

??, ?- ????? ????????? (?>0 ??? ??????) 

????????????? (?????????? ????????????) 

?????????. 

???????????? ???????? ?????????: 

??????  ?????????????  ?????  ??? 

??????  ???????????  N  ????????  ??? 

????????? ?? ????? ?????????? ??? ??-

???. ?????? N ????? ???? ?????- 1000 ??-

???? ???? ?? ????? ???????????.  ?????? 

??????????  ???  ????  ???????  ??????? 

?????????? ????????? ???????? ??????? 

???????? N ??? ????? ?????? ?????. ??? 

?????????? e(n) ??? ???????????. ?????? 

??????????????? ??????????:

Н?лдік математикалы? ?міті мен бірлік дисперсиялы N ?за?ты?ы бар дискретті а? 

шуды? орындалуын алу керек. Онда?ы N ?лкен болу керек- 1000 немесе одан да ?лкен 

санаулармен.    Б?ндай  орындалуды  алу  ?шін  гаусты?  занымен  орындал?ан  кездейсо? 

сандарды  беретін  датчикке  N  рет  к??іл  аудару  ?ажет.  Б?л  орындалуды  e(n)  деп 

белгілейміз. Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: 

? ?

? ? ?


?

?

??

?

?P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

м?нда?ы ? ?

?

?2

2

42

exp


2

k

a

Da

k

C

?

???

?

???

?

??

Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: ? ?

? ? ?


?

?

??

?

?P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

, м?нда?ы   

? ?

? ?


k

ak

a

D

k

C

sin


?

??

??

??

??

?

?М?нда сумма шегі Р белгісіз. Оны аны?тау ?шін таныс кепілдемеге с?йенеміз: ? =  ?- ?а (?<1)  к?бейтілген 2 ге б?лінген толы? б?лшек. 

Пайда бол?ан орындалуда бастап?ы ж?не со??ы Р санауларын алып тастау ?ажет. 

Содан, ?ажетті корреляциялы? функциясы бар стационарлы процесті? орындалу 

?за?ты?ы N=N-2P те?. 

Программалы? модельді жобалау. 

Программалы? модельді ??деу ?шін бастап?ы ж?йе стохастикалы? жалпы ?ызмет 

к?рсету ж?йесі ретінде к?рсетілу ?ажет. Б?л келесімен ай?ындалады: а?парат ?орша?ан 

ортадан  кездейсо?  уа?ыт  моменттерінде  т?седі,  ?рт?рлі  а?паратты  ??деу  ?за?ты?ы 

?рт?рлі  болып  келеді.  Сонды?тан,  ?орша?ан  орта  хабарлама  генераторы  ретінде 

к?рсетіледі, ал ВС комплексі- ?ызмет к?рсету ??рыл?ы болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – сурет ВС жалпы структуралы? схемасы  

СтЖТПБ 


БЖ 

ОА 


АК1 

АК2 


АКn 

Синхронизация блогы 

А1 

А2 


Аn 

??????? 


Н?лдік математикалы? ?міті мен бірлік дисперсиялы N ?за?ты?ы бар дискретті а? 

шуды? орындалуын алу керек. Онда?ы N ?лкен болу керек- 1000 немесе одан да ?лкен 

санаулармен.    Б?ндай  орындалуды  алу  ?шін  гаусты?  занымен  орындал?ан  кездейсо? 

сандарды  беретін  датчикке  N  рет  к??іл  аудару  ?ажет.  Б?л  орындалуды  e(n)  деп 

белгілейміз. Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: 

? ?


? ? ?

?

??

?

??

P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

м?нда?ы ? ?

?

?2

2

42

exp


2

k

a

Da

k

C

?

???

?

???

?

??

Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: ? ?

? ? ?


?

?

??

?

?P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

, м?нда?ы   

? ?

? ?


k

ak

a

D

k

C

sin


?

??

??

??

??

?

?М?нда сумма шегі Р белгісіз. Оны аны?тау ?шін таныс кепілдемеге с?йенеміз: ? =  ?- ?а (?<1)  к?бейтілген 2 ге б?лінген толы? б?лшек. 

Пайда бол?ан орындалуда бастап?ы ж?не со??ы Р санауларын алып тастау ?ажет. 

Содан, ?ажетті корреляциялы? функциясы бар стационарлы процесті? орындалу 

?за?ты?ы N=N-2P те?. 

Программалы? модельді жобалау. 

Программалы? модельді ??деу ?шін бастап?ы ж?йе стохастикалы? жалпы ?ызмет 

к?рсету ж?йесі ретінде к?рсетілу ?ажет. Б?л келесімен ай?ындалады: а?парат ?орша?ан 

ортадан  кездейсо?  уа?ыт  моменттерінде  т?седі,  ?рт?рлі  а?паратты  ??деу  ?за?ты?ы 

?рт?рлі  болып  келеді.  Сонды?тан,  ?орша?ан  орта  хабарлама  генераторы  ретінде 

к?рсетіледі, ал ВС комплексі- ?ызмет к?рсету ??рыл?ы болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – сурет ВС жалпы структуралы? схемасы  

СтЖТПБ 


БЖ 

ОА 


АК1 

АК2 


АКn 

Синхронизация блогы 

А1 

А2 


Аn 

??????? ????????????? ??????????? 

???  ?????????  ???????????  ?????????, 

????  ?????????  ??????  ????????????? 

???????????? ???????? ??????

?ОЖ  621.391.62 КЕЗДЕЙСО? СИГНАЛДАРДЫ МОДЕЛЬДЕУ 

К?сен  Кенжеш  Есиркеп?ызы  –  Ph.D,  «Автоматтандырыл?ан  электр  байланыс» 

кафедрасыны? доценті,  Алматы энергетика ж?не байланыс университеті, Алматы ?. ???  ???????  ?????????  ????????????  ???????????  ???  ????????  ?????????? 

????????? ??????? ???????????? ????? ???? ??????? ???? ????????. 

??????  ??????  ?????????  ????????  ?  ????????????  ?????????,  ??????????? 

????????????  ???????  ???????????  c????????  ????????  ?  ????????????  ?????????, 

??????????? ???????.  

The used program allows counting on the basis of results of modeling the basic characteristics 

of signals under formulas. 

?рт?рлі  корреляциялы?  функциялары  бар  кездейсо?  сигналдарды  модельдеу, 

я?ни кездейсо? сигнал корреляциялы? функциясымен берілген дейміз 

? ?


?

?

amD

m

R

?

?exp

м?нда?ы  D  –  процесты?  дисперсиясы,  ?-  к?рші  сандарды?  (?>0  деп  аламыз) корреляциясын (статикалы? т?уелділігін) аны?тайды.  

Корреляцияны?  экспоненциалды  функциясы  бар  Гаусты?  кездейсо?  процесты 

модельдеу ?шін келесі алгоритм ?олданады:  

 

? ?? ?

?

?1

2

1?

?

?n

x

k

n

e

k

n

x

??

? ?


a

k

k

D

k

?

??

?

exp,

1

22

2

1 

м?нда?ы  e(n)  –  н?лдік  математикалы?  ?міті  мен  бірлік  дисперсиялы  дискретті гауысты  а?  шуды?  м?ні.  ?азіргі  жа?дайда?ы  б?л  модельді?  параметрлері  шы?ыс  D 

моделденетін  процесті?  дисперсиясы  ж?не  а  параметрі.  Ол  к?рші  кездейсо? 

санауыштарды? статистикалы? байланысын аны?тайды.    

Негізінде практикада бастап?ы параметр корреляцияны? нормалы? коэффициенті 

болып табылады.  

? ?


? ?

? ?


a

D

R

?

??

exp


1

1

? 

Ол  кездейсо?  процесті?  к?рші  санауыштарды?  нормалан?ан  корреляциясын аны?тайды. Ол 0.9-дан 0.9999-?а дейінгі интервалда болады. Б?л коэффициент 1-ге те? 

бол?ан  кезде  кездейсо?  процесті?  барлы?  м?ндері  бірдей  болады,  ал  егер  ол  0-ге 

?мтылса  онда  жо?арыда  ?арастыр?ан  модель  –  дискретті  гаусты  а?  шу  пайда  болады, 

м?ндай  жа?дайда  мынау  т?рін  ?арастырамыз,  сондай-а?  кездейсо?  сигнал 

корреляциялы? функциясымен берілген 

? ?


?

?

22

exp


m

a

D

m

R

?

?м?нда?ы,  D  -  процесты?  дисперсиясы,  ?-  к?рші  сандарды?  (?>0  деп  аламыз) 

корреляциясын (статикалы? т?уелділігін) аны?тайды.  

Модельдеуді? тізбекті кезе?дері:  

???????  D  –  ?????????  ?????????-

??, ?- ????? ????????? (?>0 ??? ??????) 

????????????? (?????????? ????????????) 

?????????. 

????????????? 

?????????????? 

?????????  ???  ???????  ?????????  ???-

?????  ?????????  ????  ??????  ???????? 

?????????: 

?ОЖ  621.391.62 КЕЗДЕЙСО? СИГНАЛДАРДЫ МОДЕЛЬДЕУ 

К?сен  Кенжеш  Есиркеп?ызы  –  Ph.D,  «Автоматтандырыл?ан  электр  байланыс» 

кафедрасыны? доценті,  Алматы энергетика ж?не байланыс университеті, Алматы ?. ???  ???????  ?????????  ????????????  ???????????  ???  ????????  ?????????? 

????????? ??????? ???????????? ????? ???? ??????? ???? ????????. 

??????  ??????  ?????????  ????????  ?  ????????????  ?????????,  ??????????? 

????????????  ???????  ???????????  c????????  ????????  ?  ????????????  ?????????, 

??????????? ???????.  

The used program allows counting on the basis of results of modeling the basic characteristics 

of signals under formulas. 

?рт?рлі  корреляциялы?  функциялары  бар  кездейсо?  сигналдарды  модельдеу, 

я?ни кездейсо? сигнал корреляциялы? функциясымен берілген дейміз 

? ?


?

?

amD

m

R

?

?exp

м?нда?ы  D  –  процесты?  дисперсиясы,  ?-  к?рші  сандарды?  (?>0  деп  аламыз) корреляциясын (статикалы? т?уелділігін) аны?тайды.  

Корреляцияны?  экспоненциалды  функциясы  бар  Гаусты?  кездейсо?  процесты 

модельдеу ?шін келесі алгоритм ?олданады:  

 

? ?? ?

?

?1

2

1?

?

?n

x

k

n

e

k

n

x

??

? ?


a

k

k

D

k

?

??

?

exp,

1

22

2

1 

м?нда?ы  e(n)  –  н?лдік  математикалы?  ?міті  мен  бірлік  дисперсиялы  дискретті гауысты  а?  шуды?  м?ні.  ?азіргі  жа?дайда?ы  б?л  модельді?  параметрлері  шы?ыс  D 

моделденетін  процесті?  дисперсиясы  ж?не  а  параметрі.  Ол  к?рші  кездейсо? 

санауыштарды? статистикалы? байланысын аны?тайды.    

Негізінде практикада бастап?ы параметр корреляцияны? нормалы? коэффициенті 

болып табылады.  

? ?


? ?

? ?


a

D

R

?

??

exp


1

1

? 

Ол  кездейсо?  процесті?  к?рші  санауыштарды?  нормалан?ан  корреляциясын аны?тайды. Ол 0.9-дан 0.9999-?а дейінгі интервалда болады. Б?л коэффициент 1-ге те? 

бол?ан  кезде  кездейсо?  процесті?  барлы?  м?ндері  бірдей  болады,  ал  егер  ол  0-ге 

?мтылса  онда  жо?арыда  ?арастыр?ан  модель  –  дискретті  гаусты  а?  шу  пайда  болады, 

м?ндай  жа?дайда  мынау  т?рін  ?арастырамыз,  сондай-а?  кездейсо?  сигнал 

корреляциялы? функциясымен берілген 

? ?


?

?

22

exp


m

a

D

m

R

?

?м?нда?ы,  D  -  процесты?  дисперсиясы,  ?-  к?рші  сандарды?  (?>0  деп  аламыз) 

корреляциясын (статикалы? т?уелділігін) аны?тайды.  

Модельдеуді? тізбекті кезе?дері:  

??????? e(n) – ?????? ????????????? 

????? ??? ?????? ??????????? ????????? ??-

????? ?? ????? ????. ??????? ?????????? 

???  ?????????  ????????????  ?????  ? 

????????????  ?????????  ??????????? 

????  ?  ?????????.  ??  ?????  ????????? 

?????????????  ?????????????  ?????-

????? ?????????.   

????????? 

?????????? 

???????? 

????????  ?????????????  ???????? 

???????????? ????? ????????. 

?ОЖ  621.391.62 КЕЗДЕЙСО? СИГНАЛДАРДЫ МОДЕЛЬДЕУ 

К?сен  Кенжеш  Есиркеп?ызы  –  Ph.D,  «Автоматтандырыл?ан  электр  байланыс» 

кафедрасыны? доценті,  Алматы энергетика ж?не байланыс университеті, Алматы ?. ???  ???????  ?????????  ????????????  ???????????  ???  ????????  ?????????? 

????????? ??????? ???????????? ????? ???? ??????? ???? ????????. 

??????  ??????  ?????????  ????????  ?  ????????????  ?????????,  ??????????? 

????????????  ???????  ???????????  c????????  ????????  ?  ????????????  ?????????, 

??????????? ???????.  

The used program allows counting on the basis of results of modeling the basic characteristics 

of signals under formulas. 

?рт?рлі  корреляциялы?  функциялары  бар  кездейсо?  сигналдарды  модельдеу, 

я?ни кездейсо? сигнал корреляциялы? функциясымен берілген дейміз 

? ?


?

?

amD

m

R

?

?exp

м?нда?ы  D  –  процесты?  дисперсиясы,  ?-  к?рші  сандарды?  (?>0  деп  аламыз) корреляциясын (статикалы? т?уелділігін) аны?тайды.  

Корреляцияны?  экспоненциалды  функциясы  бар  Гаусты?  кездейсо?  процесты 

модельдеу ?шін келесі алгоритм ?олданады:  

 

? ?? ?

?

?1

2

1?

?

?n

x

k

n

e

k

n

x

??

? ?


a

k

k

D

k

?

??

?

exp,

1

22

2

1 

м?нда?ы  e(n)  –  н?лдік  математикалы?  ?міті  мен  бірлік  дисперсиялы  дискретті гауысты  а?  шуды?  м?ні.  ?азіргі  жа?дайда?ы  б?л  модельді?  параметрлері  шы?ыс  D 

моделденетін  процесті?  дисперсиясы  ж?не  а  параметрі.  Ол  к?рші  кездейсо? 

санауыштарды? статистикалы? байланысын аны?тайды.    

Негізінде практикада бастап?ы параметр корреляцияны? нормалы? коэффициенті 

болып табылады.  

? ?


? ?

? ?


a

D

R

?

??

exp


1

1

? 

Ол  кездейсо?  процесті?  к?рші  санауыштарды?  нормалан?ан  корреляциясын аны?тайды. Ол 0.9-дан 0.9999-?а дейінгі интервалда болады. Б?л коэффициент 1-ге те? 

бол?ан  кезде  кездейсо?  процесті?  барлы?  м?ндері  бірдей  болады,  ал  егер  ол  0-ге 

?мтылса  онда  жо?арыда  ?арастыр?ан  модель  –  дискретті  гаусты  а?  шу  пайда  болады, 

м?ндай  жа?дайда  мынау  т?рін  ?арастырамыз,  сондай-а?  кездейсо?  сигнал 

корреляциялы? функциясымен берілген 

? ?


?

?

22

exp


m

a

D

m

R

?

?м?нда?ы,  D  -  процесты?  дисперсиясы,  ?-  к?рші  сандарды?  (?>0  деп  аламыз) 

корреляциясын (статикалы? т?уелділігін) аны?тайды.  

Модельдеуді? тізбекті кезе?дері:  

??  ?????????  ?????????  ????? 

?????????????  ???????????  ???????-22

?????? ??????????????? ??????????:

Н?лдік математикалы? ?міті мен бірлік дисперсиялы N ?за?ты?ы бар дискретті а? 

шуды? орындалуын алу керек. Онда?ы N ?лкен болу керек- 1000 немесе одан да ?лкен 

санаулармен.    Б?ндай  орындалуды  алу  ?шін  гаусты?  занымен  орындал?ан  кездейсо? 

сандарды  беретін  датчикке  N  рет  к??іл  аудару  ?ажет.  Б?л  орындалуды  e(n)  деп 

белгілейміз. Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: 

? ?


? ? ?

?

??

?

??

P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

м?нда?ы ? ?

?

?2

2

42

exp


2

k

a

Da

k

C

?

???

?

???

?

??

Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: ? ?

? ? ?


?

?

??

?

?P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

, м?нда?ы   

? ?

? ?


k

ak

a

D

k

C

sin


?

??

??

??

??

?

?М?нда сумма шегі Р белгісіз. Оны аны?тау ?шін таныс кепілдемеге с?йенеміз: ? =  ?- ?а (?<1)  к?бейтілген 2 ге б?лінген толы? б?лшек. 

Пайда бол?ан орындалуда бастап?ы ж?не со??ы Р санауларын алып тастау ?ажет. 

Содан, ?ажетті корреляциялы? функциясы бар стационарлы процесті? орындалу 

?за?ты?ы N=N-2P те?. 

Программалы? модельді жобалау. 

Программалы? модельді ??деу ?шін бастап?ы ж?йе стохастикалы? жалпы ?ызмет 

к?рсету ж?йесі ретінде к?рсетілу ?ажет. Б?л келесімен ай?ындалады: а?парат ?орша?ан 

ортадан  кездейсо?  уа?ыт  моменттерінде  т?седі,  ?рт?рлі  а?паратты  ??деу  ?за?ты?ы 

?рт?рлі  болып  келеді.  Сонды?тан,  ?орша?ан  орта  хабарлама  генераторы  ретінде 

к?рсетіледі, ал ВС комплексі- ?ызмет к?рсету ??рыл?ы болады.  

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет