Научно-технический журнал «вестник алматинского университета энергетики и связи»Pdf көрінісі
бет11/24
Дата21.03.2017
өлшемі11,77 Mb.
#10100
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – сурет ВС жалпы структуралы? схемасы  

СтЖТПБ 


БЖ 

ОА 


АК1 

АК2 


АКn 

Синхронизация блогы 

А1 

А2 


Аn 

 ???????   

Н?лдік математикалы? ?міті мен бірлік дисперсиялы N ?за?ты?ы бар дискретті а? 

шуды? орындалуын алу керек. Онда?ы N ?лкен болу керек- 1000 немесе одан да ?лкен 

санаулармен.    Б?ндай  орындалуды  алу  ?шін  гаусты?  занымен  орындал?ан  кездейсо? 

сандарды  беретін  датчикке  N  рет  к??іл  аудару  ?ажет.  Б?л  орындалуды  e(n)  деп 

белгілейміз. Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: 

? ?


? ? ?

?

??

?

??

P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

м?нда?ы ? ?

?

?2

2

42

exp


2

k

a

Da

k

C

?

???

?

???

?

??

Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: ? ?

? ? ?


?

?

??

?

?P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

, м?нда?ы   

? ?

? ?


k

ak

a

D

k

C

sin


?

??

??

??

??

?

?М?нда сумма шегі Р белгісіз. Оны аны?тау ?шін таныс кепілдемеге с?йенеміз: ? =  ?- ?а (?<1)  к?бейтілген 2 ге б?лінген толы? б?лшек. 

Пайда бол?ан орындалуда бастап?ы ж?не со??ы Р санауларын алып тастау ?ажет. 

Содан, ?ажетті корреляциялы? функциясы бар стационарлы процесті? орындалу 

?за?ты?ы N=N-2P те?. 

Программалы? модельді жобалау. 

Программалы? модельді ??деу ?шін бастап?ы ж?йе стохастикалы? жалпы ?ызмет 

к?рсету ж?йесі ретінде к?рсетілу ?ажет. Б?л келесімен ай?ындалады: а?парат ?орша?ан 

ортадан  кездейсо?  уа?ыт  моменттерінде  т?седі,  ?рт?рлі  а?паратты  ??деу  ?за?ты?ы 

?рт?рлі  болып  келеді.  Сонды?тан,  ?орша?ан  орта  хабарлама  генераторы  ретінде 

к?рсетіледі, ал ВС комплексі- ?ызмет к?рсету ??рыл?ы болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – сурет ВС жалпы структуралы? схемасы  

СтЖТПБ 


БЖ 

ОА 


АК1 

АК2 


АКn 

Синхронизация блогы 

А1 

А2 


Аn 

?????  ?????  ????  ?  ????????.  ??? 

???????  ????  ?????  ??????????? 

?????????:?  =    ?-  ??  (?<1)    ???????????  2  ?? 

???????? ????? ??????.

?????  ??????  ??????????  ???????? 

????  ?????  ?  ??????????  ????  ?????? 

?????.  ?????,  ???????  ????????????? 

?????????  ???  ???????????  ????????? 

???????? ???????? N=N-2P ???.

???????????? ???????? ???????.

???????????? ???????? ????? ???? 

????????  ????  ?????????????  ????? 

?????? ??????? ?????? ??????? ????????? 

?????.  ???  ?????????  ???????????: 

???????  ????????  ???????  ????????? 

?????  ?????????????  ??????,  ??????? 

????????? ????? ???????? ??????? ????? 

??????. ?????????, ???????? ???? ?????-

???? ?????????? ??????? ???????????, ?? 

?? ?????????- ?????? ??????? ??????? 

??????. 

Н?лдік математикалы? ?міті мен бірлік дисперсиялы N ?за?ты?ы бар дискретті а? 

шуды? орындалуын алу керек. Онда?ы N ?лкен болу керек- 1000 немесе одан да ?лкен 

санаулармен.    Б?ндай  орындалуды  алу  ?шін  гаусты?  занымен  орындал?ан  кездейсо? 

сандарды  беретін  датчикке  N  рет  к??іл  аудару  ?ажет.  Б?л  орындалуды  e(n)  деп 

белгілейміз. Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: 

? ?

? ? ?


?

?

??

?

?P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

м?нда?ы ? ?

?

?2

2

42

exp


2

k

a

Da

k

C

?

???

?

???

?

??

Келесі т?рлендірулерді орындаймыз: ? ?

? ? ?


?

?

??

?

?P

P

k

k

n

e

k

C

n

x

, м?нда?ы   

? ?

? ?


k

ak

a

D

k

C

sin


?

??

??

??

??

?

?М?нда сумма шегі Р белгісіз. Оны аны?тау ?шін таныс кепілдемеге с?йенеміз: ? =  ?- ?а (?<1)  к?бейтілген 2 ге б?лінген толы? б?лшек. 

Пайда бол?ан орындалуда бастап?ы ж?не со??ы Р санауларын алып тастау ?ажет. 

Содан, ?ажетті корреляциялы? функциясы бар стационарлы процесті? орындалу 

?за?ты?ы N=N-2P те?. 

Программалы? модельді жобалау. 

Программалы? модельді ??деу ?шін бастап?ы ж?йе стохастикалы? жалпы ?ызмет 

к?рсету ж?йесі ретінде к?рсетілу ?ажет. Б?л келесімен ай?ындалады: а?парат ?орша?ан 

ортадан  кездейсо?  уа?ыт  моменттерінде  т?седі,  ?рт?рлі  а?паратты  ??деу  ?за?ты?ы 

?рт?рлі  болып  келеді.  Сонды?тан,  ?орша?ан  орта  хабарлама  генераторы  ретінде 

к?рсетіледі, ал ВС комплексі- ?ызмет к?рсету ??рыл?ы болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – сурет ВС жалпы структуралы? схемасы  

СтЖТПБ 


БЖ 

ОА 


АК1 

АК2 


АКn 

Синхронизация блогы 

А1 

А2 


Аn 

1 – ????? ?? ????? ???????????? ???????

??  –  ???????  ????    –  ???????? 

??????? ???????? ???-?????? ???????? ??-

??????????  ??????.  ??????????????? 

????? ???? ???? ?????. 

??  (????????  ????)  ???????????? 

???????? ???? FIFO/LIFO ??????????? 

???-  ??????  ??????  ???????  ?????????? 

?????????. ?????? ??????? ??????????? 

??? ???????????? ?????? ???????? ???-

??  ???????  ?????????  ?????  ??????, 

?????  ?????  ????  ??????  ?????.  ?????? 

???????  ???????????  ???  ???????????? 

????????? ????????????, ???????? ???? 

???????? ??????? ????? ?????? ?????????? 

??????? ??????. 

?????? – ?????????? ??????????? 

??????? ???????????? ????.

?????????? ????? ???? ????? ????? 

???? ?????.

????????? ????????? ?????????. ??-

??????? ????? ?????? ???????? ??????? 

????????????  ?????  ????  ?????????? 

????????????:

АК – а?парат к?зі  – буферлік жадыны? кірісіне бір-біріне т?уелсіз хабарламалар 

береді. Хабарламаларды? пайда болу за?ы еркін.  

БЖ (буферлік жады) хабарламалар жазылады ж?не FIFO/LIFO принципімен бір- 

бірден  кызмет  к?рсету  аппаратына  та?далады.  Кызмет  к?рсету  аппаратта?ы  бір 

хабарламаны?  ??делу  ?за?ты?ы  жалпы  ал?анда  кездейсо?  болуы  м?мкін,  біра?  ??деу 

за?ы  берілу  керек.  ?ызмет  к?рсету  аппаратыны?  тез  ?рекеттілігі  шектелген 

бол?анды?тан,  буферлік  жады  кірісіне  ??деуді  к?тіп  т?р?ан  м?ліметтер  жиналуы 

м?мкін.  

СтЖТПБ – статистика жиынты?ынан т?ратын программалы? блок. 

Синхрондау блогы ж?йе ж?мыс істеу ?шін ?ажет. 

Хабарлама  а?ымдарын  модельдеу.  Хабарлама  а?ымы  ?детте  а?ымда?ы  кезекті 

хабарламаны? пайда болу моментінде модельденеді: 

?

??

?

?1

1

ik

i

k

i

T

T

t

 

 м?нда?ы T

– і інші ж?не і-1 інші хабарламалар арасында?ы интервал. Процедура. Rnd кездейсо? санныны? процедура те?деуіне айналу:  

 

ii

i

T

T

T

R

T

?

??

?

?)

1

ln(1

?

          1-кесте. 

Кездейсо? процесті? таралу т?рлері 

 

Таралу т?рі Те?деу 

[a,b]-?а тепе-те? R

a

b

a

T

i

)

( ??

?

 нормалы 

X

n

i

i

X

i

M

n

R

n

T

?

??

?

?)

2

(12

1

? 

экспоненциалды 

)

1

ln(1

R

T

i

?

??

?

 Эрлан 

)

1ln(

1

1?

?

??

k

i

i

i

R

k

T

?

  

?ызмет  к?рсетуші  аппарат  ж?мысын  модельдеуді  жобалау.  Ба?дарлама  – 

имитатор ж?мысы ?ызмет к?рсетуші аппаратты? комплексі болып келеді. Ол талапты? 

кызмет  к?рсету  ?за?ты?ына  с?йкес  кездейсо?  уа?ыт  кесінділерін  шы?арады.  Мысалы, 

егер к?зді?  талаптары ?ызмет к?рсету аппаратында нормалы  за?мен, параметрлері  Mx 

ж?не 


?

x, орындалса, онда i-інші талапты? ??делу ?за?ты?ы: 

X

i

i

X

ОБР

R

M

t

?

??

?

??

?

)6

(

121

?орыта келгенде,абонент ж?мысын модельдеумен ?атар буферлік жады ж?мысын модельдеуге болатынына к?з жеткізуге болады. Абонетті процессордан а?парат а?ымы 

т?сетін ?ызмет к?рсету аппараты ретінде ?арастыру?а болады. Абонеттерді? ж?мысын 

модельдеу ?шін талаптарды? кызмет к?рсету ?за?ты?ын к?бейту керек. Сонымен ?атар, 

абонентті?  ?зі  м?лімделерді  беруі  м?мкін,  ол  есептеу  ж?йесіні?  кейбір  ресурстарына 

талаптану  м?мкін.  Б?л  м?лімдемелер  алдын  ала  берілген  за?мен  хабарлама  генератор 

??????? T

– ? ???? ???? ?-1 ???? ??-?????????? ?????????? ????????.

?????????. Rnd ????????? ???????? 

????????? ????????? ??????: 

АК – а?парат к?зі  – буферлік жадыны? кірісіне бір-біріне т?уелсіз хабарламалар 

береді. Хабарламаларды? пайда болу за?ы еркін.  

БЖ (буферлік жады) хабарламалар жазылады ж?не FIFO/LIFO принципімен бір- 

бірден  кызмет  к?рсету  аппаратына  та?далады.  Кызмет  к?рсету  аппаратта?ы  бір 

хабарламаны?  ??делу  ?за?ты?ы  жалпы  ал?анда  кездейсо?  болуы  м?мкін,  біра?  ??деу 

за?ы  берілу  керек.  ?ызмет  к?рсету  аппаратыны?  тез  ?рекеттілігі  шектелген 

бол?анды?тан,  буферлік  жады  кірісіне  ??деуді  к?тіп  т?р?ан  м?ліметтер  жиналуы 

м?мкін.  

СтЖТПБ – статистика жиынты?ынан т?ратын программалы? блок. 

Синхрондау блогы ж?йе ж?мыс істеу ?шін ?ажет. 

Хабарлама  а?ымдарын  модельдеу.  Хабарлама  а?ымы  ?детте  а?ымда?ы  кезекті 

хабарламаны? пайда болу моментінде модельденеді: 

?

??

?

?1

1

ik

i

k

i

T

T

t

 

 м?нда?ы T

– і інші ж?не і-1 інші хабарламалар арасында?ы интервал. Процедура. Rnd кездейсо? санныны? процедура те?деуіне айналу:  

 

ii

i

T

T

T

R

T

?

??

?

?)

1

ln(1

?

          1-кесте. 

Кездейсо? процесті? таралу т?рлері 

 

Таралу т?рі Те?деу 

[a,b]-?а тепе-те? R

a

b

a

T

i

)

( ??

?

 нормалы 

X

n

i

i

X

i

M

n

R

n

T

?

??

?

?)

2

(12

1

? 

экспоненциалды 

)

1

ln(1

R

T

i

?

??

?

 Эрлан 

)

1ln(

1

1?

?

??

k

i

i

i

R

k

T

?

  

?ызмет  к?рсетуші  аппарат  ж?мысын  модельдеуді  жобалау.  Ба?дарлама  – 

имитатор ж?мысы ?ызмет к?рсетуші аппаратты? комплексі болып келеді. Ол талапты? 

кызмет  к?рсету  ?за?ты?ына  с?йкес  кездейсо?  уа?ыт  кесінділерін  шы?арады.  Мысалы, 

егер к?зді?  талаптары ?ызмет к?рсету аппаратында нормалы  за?мен, параметрлері  Mx 

ж?не 


?

x, орындалса, онда i-інші талапты? ??делу ?за?ты?ы: 

X

i

i

X

ОБР

R

M

t

?

??

?

??

?

)6

(

121

?орыта келгенде,абонент ж?мысын модельдеумен ?атар буферлік жады ж?мысын модельдеуге болатынына к?з жеткізуге болады. Абонетті процессордан а?парат а?ымы 

т?сетін ?ызмет к?рсету аппараты ретінде ?арастыру?а болады. Абонеттерді? ж?мысын 

модельдеу ?шін талаптарды? кызмет к?рсету ?за?ты?ын к?бейту керек. Сонымен ?атар, 

абонентті?  ?зі  м?лімделерді  беруі  м?мкін,  ол  есептеу  ж?йесіні?  кейбір  ресурстарына 

талаптану  м?мкін.  Б?л  м?лімдемелер  алдын  ала  берілген  за?мен  хабарлама  генератор 


23

1-?????. ????????? ????????? ?????? ???????

АК – а?парат к?зі  – буферлік жадыны? кірісіне бір-біріне т?уелсіз хабарламалар 

береді. Хабарламаларды? пайда болу за?ы еркін.  

БЖ (буферлік жады) хабарламалар жазылады ж?не FIFO/LIFO принципімен бір- 

бірден  кызмет  к?рсету  аппаратына  та?далады.  Кызмет  к?рсету  аппаратта?ы  бір 

хабарламаны?  ??делу  ?за?ты?ы  жалпы  ал?анда  кездейсо?  болуы  м?мкін,  біра?  ??деу 

за?ы  берілу  керек.  ?ызмет  к?рсету  аппаратыны?  тез  ?рекеттілігі  шектелген 

бол?анды?тан,  буферлік  жады  кірісіне  ??деуді  к?тіп  т?р?ан  м?ліметтер  жиналуы 

м?мкін.  

СтЖТПБ – статистика жиынты?ынан т?ратын программалы? блок. 

Синхрондау блогы ж?йе ж?мыс істеу ?шін ?ажет. 

Хабарлама  а?ымдарын  модельдеу.  Хабарлама  а?ымы  ?детте  а?ымда?ы  кезекті 

хабарламаны? пайда болу моментінде модельденеді: 

?

?

??

?

11

i

k

i

k

i

T

T

t

 

 м?нда?ы T

– і інші ж?не і-1 інші хабарламалар арасында?ы интервал. Процедура. Rnd кездейсо? санныны? процедура те?деуіне айналу:  

 

ii

i

T

T

T

R

T

?

??

?

?)

1

ln(1

?

          1-кесте. 

Кездейсо? процесті? таралу т?рлері 

 

Таралу т?рі Те?деу 

[a,b]-?а тепе-те? R

a

b

a

T

i

)

( ??

?

 нормалы 

X

n

i

i

X

i

M

n

R

n

T

?

??

?

?)

2

(12

1

? 

экспоненциалды 

)

1

ln(1

R

T

i

?

??

?

 Эрлан 

)

1ln(

1

1?

?

??

k

i

i

i

R

k

T

?

  

?ызмет  к?рсетуші  аппарат  ж?мысын  модельдеуді  жобалау.  Ба?дарлама  – 

имитатор ж?мысы ?ызмет к?рсетуші аппаратты? комплексі болып келеді. Ол талапты? 

кызмет  к?рсету  ?за?ты?ына  с?йкес  кездейсо?  уа?ыт  кесінділерін  шы?арады.  Мысалы, 

егер к?зді?  талаптары ?ызмет к?рсету аппаратында нормалы  за?мен, параметрлері  Mx 

ж?не 


?

x, орындалса, онда i-інші талапты? ??делу ?за?ты?ы: 

X

i

i

X

ОБР

R

M

t

?

??

?

??

?

)6

(

121

?орыта келгенде,абонент ж?мысын модельдеумен ?атар буферлік жады ж?мысын модельдеуге болатынына к?з жеткізуге болады. Абонетті процессордан а?парат а?ымы 

т?сетін ?ызмет к?рсету аппараты ретінде ?арастыру?а болады. Абонеттерді? ж?мысын 

модельдеу ?шін талаптарды? кызмет к?рсету ?за?ты?ын к?бейту керек. Сонымен ?атар, 

абонентті?  ?зі  м?лімделерді  беруі  м?мкін,  ол  есептеу  ж?йесіні?  кейбір  ресурстарына 

талаптану  м?мкін.  Б?л  м?лімдемелер  алдын  ала  берілген  за?мен  хабарлама  генератор 

????????????. ???????, ??????? ?????? 

?????????  ??????  ?????????  ??????? 

????????????. 

???????? 

???? 


????????? 

?????????.  ????????  ????  ????? 

?????????  ????????  ????  ??????? 

??????????  ?????.  ??  ?????  ?????? 

????  ?????????????  ????????  ?????? 

??????  ??????????.  ???-??????  ????? 

?????????? 

???????? 

??????????? 

????? ?????????. ???? ?????? ???? ?????? 

????????? ????????????. ???? ???????? 

??  ???????  ?????????.  ?????  ?????? 

????????  ???  ??????  ???  ????  ????? 

??????.


?????????? ??????

1.  ????????  ?.?.  ???????????????? 

???? ? ???????: ??????? ??? ?????. - ?.: 

?????? ?????, 1988.- 448 ?.

2. ?????? ??., ?????? ?. ?????????? 

??????  ?????????  ??????.  –  ?.:  ???, 

1989. – 540 ?.

3. ????????? ?.?. ???????? ???????-

?? ????????. – ???.: ?????, 2003. – 608 ?.

?????? ????????? ??????? ??????? 

???????????  ???????.  ??????????  – 

????????  ??????  ??????  ????????? 

?????????? ????????? ????? ??????. ?? 

????????  ??????  ???????  ?????????? 

??????  ?????????  ?????  ???????????? 

????????.  ??????,  ????  ??????  ?????-

????  ??????  ???????  ???????????  ???-

???? ??????, ???????????? Mx ???? ?x

?????????, ???? i-???? ???????? ?????? 

????????:

АК – а?парат к?зі  – буферлік жадыны? кірісіне бір-біріне т?уелсіз хабарламалар 

береді. Хабарламаларды? пайда болу за?ы еркін.  

БЖ (буферлік жады) хабарламалар жазылады ж?не FIFO/LIFO принципімен бір- 

бірден  кызмет  к?рсету  аппаратына  та?далады.  Кызмет  к?рсету  аппаратта?ы  бір 

хабарламаны?  ??делу  ?за?ты?ы  жалпы  ал?анда  кездейсо?  болуы  м?мкін,  біра?  ??деу 

за?ы  берілу  керек.  ?ызмет  к?рсету  аппаратыны?  тез  ?рекеттілігі  шектелген 

бол?анды?тан,  буферлік  жады  кірісіне  ??деуді  к?тіп  т?р?ан  м?ліметтер  жиналуы 

м?мкін.  

СтЖТПБ – статистика жиынты?ынан т?ратын программалы? блок. 

Синхрондау блогы ж?йе ж?мыс істеу ?шін ?ажет. 

Хабарлама  а?ымдарын  модельдеу.  Хабарлама  а?ымы  ?детте  а?ымда?ы  кезекті 

хабарламаны? пайда болу моментінде модельденеді: 

?

?

??

?

11

i

k

i

k

i

T

T

t

 

 м?нда?ы T

– і інші ж?не і-1 інші хабарламалар арасында?ы интервал. Процедура. Rnd кездейсо? санныны? процедура те?деуіне айналу:  

 

ii

i

T

T

T

R

T

?

??

?

?)

1

ln(1

?

          1-кесте. 

Кездейсо? процесті? таралу т?рлері 

 

Таралу т?рі Те?деу 

[a,b]-?а тепе-те? R

a

b

a

T

i

)

( ??

?

 нормалы 

X

n

i

i

X

i

M

n

R

n

T

?

??

?

?)

2

(12

1

? 

экспоненциалды 

)

1

ln(1

R

T

i

?

??

?

 Эрлан 

)

1ln(

1

1?

?

??

k

i

i

i

R

k

T

?

  

?ызмет  к?рсетуші  аппарат  ж?мысын  модельдеуді  жобалау.  Ба?дарлама  – 

имитатор ж?мысы ?ызмет к?рсетуші аппаратты? комплексі болып келеді. Ол талапты? 

кызмет  к?рсету  ?за?ты?ына  с?йкес  кездейсо?  уа?ыт  кесінділерін  шы?арады.  Мысалы, 

егер к?зді?  талаптары ?ызмет к?рсету аппаратында нормалы  за?мен, параметрлері  Mx 

ж?не 


?

x, орындалса, онда i-інші талапты? ??делу ?за?ты?ы: 

X

i

i

X

ОБР

R

M

t

?

??

?

??

?

)6

(

121

?орыта келгенде,абонент ж?мысын модельдеумен ?атар буферлік жады ж?мысын модельдеуге болатынына к?з жеткізуге болады. Абонетті процессордан а?парат а?ымы 

т?сетін ?ызмет к?рсету аппараты ретінде ?арастыру?а болады. Абонеттерді? ж?мысын 

модельдеу ?шін талаптарды? кызмет к?рсету ?за?ты?ын к?бейту керек. Сонымен ?атар, 

абонентті?  ?зі  м?лімделерді  беруі  м?мкін,  ол  есептеу  ж?йесіні?  кейбір  ресурстарына 

талаптану  м?мкін.  Б?л  м?лімдемелер  алдын  ала  берілген  за?мен  хабарлама  генератор 

?????? ????????, ??????? ??????? 

????????????  ?????  ????????  ???? 

???????  ???????????  ??????????  ??? 

?????????  ??????.  ????????  ??????-

??????  ???????  ?????  ???????  ?????? 

???????  ????????  ???????  ??????????? 

??????. ???????????? ???? ??? ??????-

???  ????  ???????????  ??????  ??????? 

?????????  ???????  ?????.  ??????? 

?????,  ??????????  ???  ???????????? 

?????  ??????,  ??  ???????  ????????? 

??????  ????????????  ?????????  ??????. 

???  ????????????  ?????  ???  ???????? 

??????  ?????????  ?????????  ????????? 


24

??? 681.5
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет