Редакциялық алқасыPdf көрінісі
бет11/16
Дата15.03.2017
өлшемі7,14 Mb.
#9697
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 
2015  жылдың  28  тамызында
 
Астана  қаласындағы  Тәуелсіздік  сарайында  Қазақс
-
тан Республикасы Конституциясының 20
-
жылдығына арналған «Конституция: бірлік, 
тұрақтылық, өркендеу» атты халықаралық ғылыми
-
тәжірибелік конференция өтті.
 
Конференцияның  жұмысына  Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.  Назарба-
ев, Премьер
-
Министр К.К. Мәсімов, Парламент Палаталарының Төрағалары мен депутат-
тары,  Қазақстан  Республикасы  Конституциялық  Кеңесінің  Төрағасы  мен  мүшелері, 
орталық  мемлекеттік  органдардың  бірінші  басшылары,  халықаралық  ұйымдардың  де
-
легациялары  (БҰҰ,  Еуропа  Кеңесінің  Венеция  комиссиясы,  ЕҚЫҰ,  Еуропа  Одағы,  ЕАЭО 
соты және т. б.), сондай
-
ақ 25
-
тен астам елдің құқық қорғау
 
мекемелері мен прокуратура
-
ларының,  соттарының,  конституциялық  бақылау  органдарының  басшылары,  отандық 
және  шет  елдік  танымал  заңгер
-
ғалымдар  қатысты.  Қазақстан  Республикасының  Прези
-
денті  Н.Ә.  Назарбаев  конференцияға  қатысушыларды  құттықтап  сөз  сөйледі.  Конферен
-
цияда  Қазақстан
 
Республикасы  Президенті  Мұрағаты  директорының  орынбасары,  тарих 
ғылымдарының докторы Қ.Ш. Әлімғазинов «Қазақстан Республикасы Президенті Мұраға
-
ты құжаттары негізінде Қазақстандағы конституциялық құрылыс тарихынан» тақырыбымен 
баяндама жасады. Конференцияға қатысушылар Қазақстан Республикасындағы конститу
-

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
69 
циялық  құрылыстың  қазақстандық  тәжірибесіне  жоғары  баға  берді,  сондай
-
ақ  шетелдік 
қонақтар  Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш  Президенті  –
 
Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың 
Қазақстанның конституциялық дамуындағы ерекше рөлін атап өтті. Конференция аясында 
Қазақстан
 
Республикасы  Президентінің  Мұрағаты  Қазақстан  Республикасы  Конституция
-
лық  Кеңесімен  бірлесіп,  «Конституция:  бірлік,  тұрақтылық,  өркендеу»  атты  тарихи
-
құжат
-
тық көрмесін өткізді. Көрме конференция қатысушыларының ерекше ықыласына ие болды.
 
 
28 августа 2015 г
. 
в г. Астане, во Дворце Независимости состоялась международная 
научно
-
практическая  конференция  «Конституция:  единство  народа,  стабильность,  про-
цветание», посвященная 20
-
летию Конституции Республики Казахстан.
 
В  работе  конференции  приняли  участие  Президент  Республики  Казахстан  Н.А.  На-
зарбаев, Премьер
-
Министр К.К. Масимов, Председатели и депутаты Палат Парламента, 
Председатели и члены Конституционного Совета РК, первые руководители центральных 
государственных  органов,  делегации  международных  организаций  (ООН,  Венецианской 
комиссии Совета Европы, ОБСЕ, Европейского Союза, Суда ЕАЭС, Германского общест-
ва по международному сотрудничеству и Германского фонда международного правового 
сотрудничества и др.), а также руководители органов конституционного контроля, судов, 
прокуратуры и правозащитных учреждений 28 стран с трех континентов, известные зару-
бежные  и  отечественные  ученые
-
правоведы,  политологи  и  эксперты.  С  приветственным 
словом к участникам конференции обратился Президент Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаев.  На  конференции  с  докладом:  «Из  истории  конституционного  строительства  в 
Казахстане по документам Архива Президента РК» выступил заместитель директора Ар-
хива Президента РК, доктор исторических наук Алимгазинов К.Ш. Участники конференции 
дали  высокую  оценку  казахстанскому  опыту  конституционного  строительства,  отметили 
особую роль Первого Президента Республики Казахстан –
 
Лидера Нации Н.А. Назарбаева 
в  конституционном  развитии  Казахстана.  В  рамках  международной  конференции  Архив 
Президента  Республики  Казахстан,  совместно  с  Конституционным  Советом  Республики 
Казахстан  организовали
 
историко
-
документальную  выставку:  «Конституция:  единство  на-
рода, стабильность, процветание», которая вызвала особый интерес у участников форума.
 
  
 
2015  жылдың  7  қыркүйегінде
 
Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Мұраға
-
тында  С.  Үсеновтың  «Нұрсұлтан  Назарбаевтың  идеясы  –
 
тәуелсіз  Қазақстанның 
идеологиясы»  атты  кітабының  тұсаукесері  өтті
.  Іс
-
шараға  Медеу  ауданының  «Нұр 
Отан» партиясы филиалының өкілдері, «Парасат
-
Инфо» МҚБҚ, Қазақстан халқы Ассамб
-
леясының мүшелері, Мұрағат қызметкерлері, сонымен қатар қаланың басқа да мекемеле
-
рі  мен  ұйымдарының  өкілдері  қатысты.  Алғы  сөзді  Қазақстан
 
Республикасының  Прези
-
денті  Мұрағатының  директоры,  техника  ғылымдарының  докторы,  профессор  Б.  Жапаров 
бастады.  Автор  өз  сөзінде  атап  кеткендей,  кітап  Н.Ә.  Назарбаевтың  идеясы  барлық  қа
-
зақстандық қоғам мен мемлекет өмірінің мағынасы мен рөлін пайымдауға мүмкіндік бере
-
ді. Мықты мемлекет құруда Н.Ә. Назарбаевтың идеясының шешуші рөлі атап көрсетілген. 
Қазақстан  халқы  Ассамблеясының  мүшесі,  филология  ғылымдарының  докторы  Қ.  Қасы
-
мов  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  біртұтас,  әлеуметтік,  экономикалық  және  саяси  тұрақты
 
мемлекет құруға және дамуға қосқан үлесінің баға жетпес екендігін атап өтті.
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
70 
 
7 сентября 2015 г
 
в Архиве Президента Республики Казахстан прошла презентация 
книги  С.Усенова  «Идеи  Нурсултана  Назарбаева  –
 
идеология  независимого  Казахстана». 
 
В  мероприятии  приняли  участие  представители  Медеуского  районного  филиала  партии 
«Нұр  Отан»,  НООФ  «Парасат
-
Инфо»,  члены  Ассамблеи  народа  Казахстана,  сотрудники 
Архива, а также других учреждений и организаций города. С приветственным словом обра-
тился директор Архива Президента РК, профессор, доктор технических наук Б. Джапаров. 
Книга, как отметил в своем выступлении ее автор, представляет собой попытку осмысления 
роли и значения идей Н.А. Назарбаева в жизни всего казахстанского общества и государст-
ва.  Отмечена  решающая  роль  идей  Н.А.  Назарбаева  в  построении  сильного  государства. 
Член Ассамблеи народа Казахстана, доктор философских наук К.Касымов отметил неоце-
нимый вклад Нурсултана Назарбаева в построение и развитие Казахстана как единого, со-
циально и экономически стабильного, политически устойчивого государства.
 
  
 
2015 жылдың 9 қыркүйекте
 
ҚР
 
ПМ қызметкерлері Е.В. Чиликова, Р.М. Әбдуәли –
 
Ә. Тәжібаев атындағы Қызылорда облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында
 
Қы
-
зылорда облыстық мемлекеттік мұрағаты, Қызылорда  облысының қоғамдық
-
саяси 
тарихының  мемлекеттік  мұрағаты,  Қызылорда  қаласы  мемлекеттік  мұрағаты  ұжымда
-
рымен
 
кездесу
-
семинар өткізді
. Қызылорда облысының мәдениет, мұрағаттар және құжат
-
тама басқармасы басшысының орынбасары Қазбекова Мира Жомартқызы алғы сөз сөй
-
леп,  облыстағы
 
мұрағат  саласы  туралы  айтты.  Іс
-
шарада  ҚР  Президенті  Мұрағатының 
жаңа  жобасы  «Екінші  дүниежүзі  соғысының  қазақстандық  әскери  тұтқындары.  Республи
-
калық деректер базасы» (
www.tutkyn.kz
) ұсынылды, Е.В. Чиликова ҚР Президенті Мұраға
-
ты  Құжаттарды  ғылыми  жариялау  басқармасында  жариялау  жұмысымен,  құжат  жинақ
-
тарын дайындау тәжірибесімен бөлісті. Жас мұрағатшылар кеңесінің мүшесі Р.М. Әбдуәли 
қатысушыларды
 
Кеңес  жұмысымен  таныстырып,  жақында  өткізілетін  жас
 
мұрағатшылар 
сайысы  туралы  айтты.  Кездесу  соңында  әріптестер  соңғы  жылдары  жарық  көрген  кітап
-
тармен алмасты.
 
 
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
71 
 
9 сентября
 
2015 г.
 
сотрудники АП РК Чиликова Е.В., Абдуали Р.М. провели встречу–
семинар  с  коллективами  Государственного  архива  Кызылординской  области,  Государст-
венного  архива  общественно
-
политической  истории  Кызылординской  области,  Государ-
ственного архива г. Кызылорды в Областной универсальной библиотеке им. А. Тажибае-
ва.
 
С приветственным словом выступила заместитель руководителя  Управления культу-
ры, архивов и документации Кызылординской области Казбекова Мира Жомартовна, ко-
торая  рассказала о состоянии  архивной  отрасли  в  области  и  перспективах  ее  развития. 
На мероприятии архивистам области были представлены новые проекты Архива Прези-
дента  РК,  так  в  частности  проект  «Военнопленные
-
казахстанцы  Второй  мировой  войны. 
Республиканская  база  данных»  (
www.tutkyn.kz
),  главный  эксперт  Чиликова  Е.В.  подели-
лась опытом публикаторской работы, подготовки документальных сборников в Управлении 
научной публикации документов. Член Совета молодых архивистов Абдуали Р.М. ознако-
мила  присутствующих  с  работой  Совета,  рассказала  о  предстоящем  конкурсе  молодых 
архивистов. В заключение коллеги обменялись книгами, изданными в последние годы.
 
    
 
2015  жылдың  2  қазанында
 
Ұлттық  тарихшылардың  ІІІ  конгресі  аясында  Қазақстан 
Республикасы  Президентінің  Мұрағаты  Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  Ұлттық  уни
-
верситеті  қабырғасында  «Конституциялық  құрылымның  мәселелері  мен  Елбасының 
рөлі»
 
атты тарихи
-
құжаттық көрмесін өткізді. 
Конгрестің салтанатты ашылуында Қазақстан 
Республикасы  Президентінің  Мұрағаты  директорының  орынбасары  Қ.Ш.  Әлімғазинов  құт
-
тықтау сөзімен сөйледі. Конгресс жұмысына Қазақстан Республикасының Мәжіліс депутат-
тары,  Қазақстан  Республикасы  Президенті  Мұрағатының,  Қазақстандағы  Украина  елші
-
лігінің,  Астана  қаласы  Мемлекеттік  мұрағатының,  Халықаралық  Түрік  академиясының 
 
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  Ұлттық  университетінің  өкілдері,  ҚР  Ұлттық  Академия 
ғылымының  академиктері,
 
тарихшы
 
профессорлар,  жас  ғалымдар  қатысты.  Секцияға 
 
Қ.Ш.  Әлімғазиновтың  «Қазақстан  Республикасы  Президенті  Мұрағаты  құжаттары  негізінде 
Қазақстандағы  конституциялық  құрылыс  тарихынан»  тақырыбымен  баяндамасы  ұсы
-
нылды. Конгресс қатысушылары Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
 
Елба-
сы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстанның конституциялық дамуындағы ерекше рөлін атап өтті.
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
72 
2  октября  2015  г

в  г.  Астане  в  Евразийском  Национальном  университете  им. 
 
Л.Н. Гумилева состоялся ІІІ Национальный конгресс историков Казахстана. Архивом Пре-
зидента  РК  была  подготовлена  историко
-
документальная  выставка  «Вопросы  Конститу-
ционального строительства и роль Лидера Нации»

На церемонии открытия Конгресса с 
поздравительной речью выступил заместитель директора Архива Президента РК, доктор 
исторических  наук  Алимгазинов  К.Ш.  В  работе  Конгреса  приняли  участие  Депутаты  Ма-
жилиса Республика Казахстан, представители Архива Президента Республики Казахстан, 
Посольства  Украины  в  Казахстане,  Государственного  архива  города  Астаны,  Междуна-
родной Тюркской академии, ЕНУ им. Л.Н. Гумелева, академики Национальной Академии 
наук  РК,  профессора  историки,  молодые  исследователи.  На  секции  был  представлен 
доклад Алимгазинова К.Ш. «Из истории Конституционного строительства в Казахстане (по 
документам  Архива  Президента  РК)».  Участники  Конгресса  дали  высокую  оценку  казах-
станскому опыту конституционного строительства, отметили особую роль Первого Прези-
дента Республики Казахстан –
 
Лидера Нации Н.А. Назарбаева в конституционном разви-
тии Казахстана.
 
 
 
 
 
2015  жылдың  7  қазанында
 
Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Мұрағатының 
қызметкерлері, «Германия апталығының» аясында өткізіліп жатқан Қазақстан Неміс
-
терінің  Ғылыми  Бірлестігінің  X  (мерейтойлық)  конференциясына  қатысты. 
Конфе
-
ренцияның ашылуында ҚНҒБ  Президенті, ҚР ҰҒА  академигі, профессор Эрнст Боос, Ал-
маты  қаласындағы  ГФР  Бас  Консулы,  доктор  Ренате  Шимкорайт,  ҚР  Президенті  Мұра
-
ғатының  директоры,  техника  ғылымдарының  докторы,  профессор  Б
.
Ә

Жапаров,  әл
-
Фа
-
раби  атындағы  Қазақ  ұлттық  университетінің  ректоры,  ҚР  ҰҒА  корреспондент  мүшесі 
Ғалымқайыр Мұтанов, Қазақстандағы «Кахак» корей ғылыми
-
техникалық Қоғамының Пре
-
зиденті,  профессор  Григорий  Мун,  Гете  Институтының  Алматыдағы  бөлімінің  директоры 
Барбара Френкель
-
Тонет сөз сөйледі. ҚР Президентінің Мұрағатының директоры Б.
 
Жапа
-
ров  өзінің  сөзінде 
www.tutkyn.kz
 
сайтын  мәліметтер  базасымен  толықтыру  мақсатында 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандық әскери тұтқындардың тағдырлары жайлы 
ақпараттар  іздеу  үшін  неміс  мұрағатшыларымен  бірлесе  жүргізіліп  жатқан  жоба  туралы 
айтты.  Сонымен  қатар

ҚР  Мұрағаты  соғыс  кезінде  Қазақстан  аумағында
 
кеңестік  неміс
-
терді жер аудару мәселелерін зерттеуді жалғастыруда. Б. Жапаров Алматы қаласындағы 
ГФР  Бас  Консулы,  доктор  Ренате  Шимкорайтқа
 
неміс  әріптестерімен  ынтымақтастықты 
дамытуға ықпал көрсету бойынша өтініш жасады. Алматы қаласындағы ГФР Бас Консулы, 
доктор  Ренате  Шимкорайтқа  жазушы  Г.К.  Бельгердің  80
-
жылдығына  арнап  Мұрағат 
дайындаған құжаттар жинағы сыйға тартылды.
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
73 
7  октября  2015  г
.
 
сотрудники  Архива  Президента  Республики  Казахстана  приняли 
участие в
 
X (юбилейной) конференции –
 
Научного Объединения Немцев Казахстана, ор-
ганизованной  в  рамках  «Недели  Германии». 
На открытии  конференции выступили:  Пре-
зидент  НОНК,  академик  НАН  РК,  профессор  Эрнст  Боос,  Генеральный  Консул  ФРГ  в  г. 
Алматы доктор Ренате Шимкорайт, директор Архива Президента РК, доктор технических 
наук, профессор Б
.
А

Джапаров, ректор Казахского Национального Университета им. Аль
-
Фараби,  член
-
корреспондент  НАН  РК,  профессор  Галымкайыр  Мутанов,  Президент  Ко-
рейского  научно
-
технического  Общества  Казахстана  «Кахак»,  профессор  Григорий  Мун, 
директор Алматинского отделения Института Гете г
-
жа Барбара Френкель
-
Тонет. Дирек-
тор Архива Президента РК Б. Джапаров в своем выступлении рассказал о проекте, про-
водимом совместно с немецкими архивистами, по поиску информации о судьбах военно-
пленных  казахстанцев  в  годы  Великой  Отечественной  войны  с  целью  пополнения  базы 
данных  сайта 
www.tutkyn.kz
.  Также  Архив  Президента  РК  продолжает  исследование  в 
изучении  проблемы  депортации  советских  немцев  на  территорию  Казахстана  в  военное 
время. Затем
 
Б. Джапаров обратился к Генеральному Консулу ФРГ в г. Алматы Р. Шимко-
райт  оказать  содействие  в  расширении  сотрудничества  с  немецкими  коллегами
-
архивистами.  Генеральному  Консулу  ФРГ  в  г.  Алматы  Р.  Шимкорайт  был  презентован 
сборник документов Бельгера Г.К., подготовленный Архивом к 80
-
летию писателя.
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015  жылдың
 
8  қазанында
 
ҚР  Президенті  Мұрағатында  «Екінші  дүниежүзілік 
соғыстың  қазақстандық  әскери  тұтқындары:  әдебиеттер,  дереккөздер,  мәліметтер 
базасы» ғылыми
-
зерттеу жобасы бойынша Ғылыми кеңес отырысы өткізіліп, 
жоба-
ны  қолға  алған  уақыттан  бері  атқарылған  жұмыстардың  есебі  жасалып,  2015  жылдың 
аяғына  дейін  және  2016  жылға  жұмыс  жоспары  талқыланды.  Отырысқа  Ғылыми  кеңес 
мүшелері  –
 
ҚР  Президенті  Мұрағатының  қызметшілері  мен  аталған  тақырып  бойынша 
шақырылған мамандар –
 
т. ғ. д.,
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
Әлеуметтік  тарих  кафедрасының  доценті  Бауыржан.  Олжабайұлы  Жангуттин,  «MA
NGI 
EL»  Халықаралық  тарихи
-
ғылыми  журналының  журналисті  Игсатова  Дина  Зейнолақызы, 
т. ғ. д., әл
-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Тарих, археология және этнология 
факультеті  Дүниежүзі  тарихы,  тарихнама  және  деректану  кафедрасының  профессоры 
Гүлжауһар Кәкенқызы Көкебаева, Батыс Қазақстан облысы мемлекеттік мұрағатының ди-
ректоры  Савғабаева  Айжан  Нұрғалиқызы,  саяси  ғ.  д.,  журналист  Бақыт  Исаинқызы 
Садықова  қатысып,  пікірлерімен  бөлісті.  Жоба  бойынша  жұмыстарды  жалғастырудың 
жаңа бағыттары белгіленді.
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
74 
 
8 октября 2015 г.
 
в Архиве Президента РК состоялось 
заседание Научного совета по 
научно
-
исследовательскому  проекту  «Военнопленные
-
казахстанцы  Второй  мировой  вой-
ны:  литература,  источники,  база  данных
»,  на  котором  был  предоставлен  отчет  о  проде-
ланной  работе  по  проекту,  рассмотрен  план  по  реализации  проекта  на  конец  2015  г.  и 
2016  г.  В  заседании  приняли  участие  члены  Научного  совета  –
 
представители  АП  РК  и 
приглашенные –
 
специалисты по данной теме Жангуттин Бауржан Олжабаевич –
 
д. и. н., 
доцент  Кафедры  Социальной  истории  Казахского  Национального  педагогического  уни-
верситета  им.  Абая,  Игсатова  Дина  Зейноллаевна  –
 
публицист,  исследователь  военной 
истории  и  женского  движения  Казахстана,  журналист  Международного  научно
-
популярного  исторического  журнала  «MANGI  EL»,  Кокебаева  Гульжаухар  Какеновна  –
  
д. и. н., профессор Кафедры Всемирной истории, историографии и источниковедения Фа-
культета  истории,  археологии  и  этнологии  Казахского  Национального  университета  им. 
аль
-
Фараби, Савгабаева Айжан Нургалиевна –
 
директор Государственного архива Запад-
но
-
Казахстанской  области,  Садыкова  Бахыт  Исаиновна  –
 
д.  полит.  н.,  журналист.  Опре-
делены новые направления продолжения работы по проекту.
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
75 
2015 жылдың 9 қазанында
 
«Тұран» университеті және «KazRENA» Қазақстанның 
ғылыми
 
және  білім  беру  компьютерлік  желісін  пайдаланушылар  қауымдастығы 
 
ҚР
 
Президентінің  Мұрағатымен
 
бірлесіп
 
профессор,  техника  ғылымдарының  док
-
торы, ҚР Президенті Мұрағатының
 
директоры Борис Әлікенұлы
 
Жапаровтың
 
60 жасқа 
толуына  арналған  «Білім  беру  мен  басқарудағы  заманауи  ақпаратты
-
коммуникациялық 
технологиялар: қазіргі жағдайы және даму перспективалары» атты халықаралық ғылыми
-
тәжірибелік конференция өткізді.
 
Аталған іс шараға отандық және шетелдік
 
ғалымдар, ғылыми қызметкерлер мен ақ
-
параттық технология саласының қызметкерлері, білім беру, зерттеу, қаржы ұйымдарының 
қызметкерлері,  кәсіпкерлер  құрылымдардың  және  мемлекеттік  органдардың  өкілдері  қа
-
тысты. Конференция шеңберінде жұмыс жасаған Ақпараттық технологияларды басқаруда 
қолдану
 
секциясында  мемлекеттік  мұрағаттардың
 
қызметтерінде
 
заманауи  ақпаратты
-
коммуникациялық  жүйелерді  және  компьютерлік  технологияларды  енгізу  және  пайдала
-
нудың өзекті мәселелері талқыланды. Конференцияға қатысушыларға өздерінің ұйымда
-
рындағы  Ұлттық  мұрағаттың
 
қор
 
құжаттарын
 
сақтаудың  электрондық  үлгілері,  сақтауды 
қамтамасыз
 
ететін жаңа әдістерді пайдалану және құжаттарды жариялау тәжірибелерімен 
бөлісті.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
76 
9  октября  2015  г
. 
Университет  «Туран»  и  Ассоциация  пользователей  научно
-
образовательной компьютерной сети Казахстана «KazRENA», совместно с Архивом
 
Пре-
зидента Республики Казахстан

провели международную научно
-
практическую конферен-
цию  «Современные  информационно
-
коммуникационные  технологии  в  образовании  и 
управлении:  состояние  и  перспективы  развития»,  посвященную  60
-
летию  профессора, 
доктора  технических  наук,  директора  Архива  Президента  Республики  Казахстан  Джапа-
рова Бориса Аликеновича.
 
В  мероприятии
 
приняли  участие  отечественные  и  зарубежные  ученые,  научные  со-
трудники и IT специалисты, работники образовательных, исследовательских, финансовых 
организаций,  представители  бизнес
-
структур  и  государственных  органов.  В  рамках  кон-
ференции  работала
 
секция
 
«Информационные  технологии  в  управлении»,  где  были 
обсуждены  актуальные  вопросы  внедрения  и  использования  современных  инфо
-
коммуникационных систем и компьютерных технологий в деятельности государственных 
архивов. Участникам представилась возможность поделиться опытом внедрения в своих 
организациях электронных форм хранения, использования новых приемов и современных 
средств консервации и популяризации документов Национального архивного фонда.
 
 
 
2015 жылдың
 
14 қазанында
 
ҚР Президенті Мұрағатында 
Ғылыми кеңес отырысы 
өткізілді.
 
Отырысқа  Ғылыми  кеңес  мүшелері  –
 
ҚР  Президенті  Мұрағатының 
қызметшілері  мен  аталған  тақырып  бойынша  шақырылған  мамандар  –
 
т.  ғ.  к., 
 
ҚР ҒТҚ ОММ сарапшысы Грибанова Елена Михайловна, т. ғ. д., Алматы Менеджмент уни
-
верситеті  Жалпы  білім  беру  пәндері  кафедрасының  профессоры  Қапаева  Айжан  То
-
қанқызы,  Қазақстан  Жазушылар  Одағының  мүшесі  Артемьева  Римма  Альбертовна  қа
-
тысты. 
«П.И.  Мариковский.  Воспоминания»  құжаттар  мен  материалдар  жинағы
 
(баянда
-
машы Құжаттарды ғылыми жариялау басқармасы басшысының м. а. Е.В. Чиликова) мен 
«Қазақстан  тарихы.  1917–2013  жж.  Құжаттар  мен  материалдар»  жоо  студенттеріне  ар
-
налған  хрестоматия
 
(баяндамашы  ҚР  Президенті  Мұрағаты  директорының  орынбасары, 
 
т. ғ. д. Қ.Ш. Әлімғазинов) қолжазбалары талқыланды.
 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет