Редакциялық алқасыPdf көрінісі
бет13/16
Дата15.03.2017
өлшемі7,14 Mb.
#9697
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
85 
тории Казахстана в годы Великой Отечественной войны
 (1941
–1945 гг.). Общее количест-
во  выявленных дел составило 222  единицы  хранения, это в  первую очередь различные 
списки эвакуированных, переписка по розыску эвакуированных, официальные документы, 
докладные записки, справки и сведения различных государственных структур о трудоуст-
ройстве, размещении и снабжении переселенцев и другие документы. Во время встречи 
американской строне были переданы электронные копии архивных документов на 7 CD. 
Американским  гостям  был  презентован  сборник  Архива  Президента  Республики  Казах-
стан  «Казахстан  за  безъядерный  мир»,  в  который  вошли  архивные  документы  с  1951–
2011 
гг.
 
 
 
2015  жылдың
 
6  қарашасында 
Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Мұра
-
ғатында  мемлекеттік  мұрағаттар  арасында
 
І  Республикалық  мұрағатшылар 
байқауы
 
өткізілді.
 
Байқау Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты мен Қазақстан Республика-
сы Мәдениет және спорт министрлігінің Мұрағаттық іс және құжаттама де
-
партаментімен 
бірлесе отырып ұйымдастырылды. Қазақстанның мұрағаттық шежіресі  –
 
мемлекеттің ор
-
тақ қазынасы. Бүгінгі күнде отандық мұрағаттар ғылыми және ағартушылық жұмысты жүр
-
гізуде,  жаңа  технологияларды  енгізуде,  зерттеушілер  мен  қалың  жұртқа  мұрағаттық  ақ
-
параттың қолжетімді болуына жан
-
жақты жағдай жасайды. Сондықтан мұрағатшылардың 
кәсіби біліктілігінен Ұлттық мұрағат қорының мүлтіксіз сақталуы ғана емес, сонымен қатар 
өткеннің тарихи құжаттық нақтылығы мен дәлдігі де байланысты. Мамандар арасында са
-
лалық  байқауды  өткізу  жас  кадрлардың  кәсіби  өсуі  мен  іскерлік  белсенділігін  арттыруға, 
мұрағатшылар  арасында  оңтайлы  және  шығармашылық  ортаның  қалыптасуына  ықпал 
етуге  бағытталған.  Байқауға  Батыс  Қазақстан  облысының  мемлекеттік  мұрағатынан 
«Ақжайық», Қызылорда облысының мемлекеттік мұрағатынан «Яксарт», Жамбыл облысы
-
ның мемлекеттік мұрағатынан «Ежелгі Тараз», Шығыс Қазақстан облысының Қазіргі заман 
тарихын құжаттандыру орталығынан «Мирас», Қазақстан Республикасының Орталық мем
-
лекеттік мұрағатынан «Мұрағат жастары», Алматы облысының мемлекеттік мұрағатынан 
«Мұрағат  арулары»,  Алматы  қалалық  мемлекеттік  мұрағатынан  «Архивисты  –
 
беспокой-
ные сердца», Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағатынан –
 
«Жас қыран» топта-
ры  қатысты.  Іс
-
шараның  демеушілері  –
 
Қазақстанның  мұрағаттық  мекемелерімен  тығыз 
қарым
-
қатынас ететін отандық компаниялар Recom.kz., Konica
 
Minolta, «Фактор» –
 
жүйелік 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
86 
зерттеулер  компаниясы,  KazRena,  Ақпараттық  және  әкімшілік  технологиялар  институты, 
«Құжат айналымы мәселелері» журналы болды. 
 
І  Республикалық  мұрағатшылар  байқауының  нәтижесі  бойынша  бірінші  орынды
 
«Ақжайық»  пен  «Жас  қыран»  командалары  иеленді.  Екінші  орынды  «Мирас»,  үшінші 
орынды «Архивисты –
 
беспокойные сердца» командалары алды. «Ең тапқыр топ» номи-
нациясында  «Мұрағат  жастары»,  «Ежелгі  Тараз»  командалары  жеңіске  жетті,  «Ең 
белсенді топ» номинациясына «Мұрағат арулары» тобы, «Ең үздік танытылым»  номина-
циясына «Яксарт»тобы ие болды.
 
 
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
87 
6  ноября  2015  г. 
в  Архиве  Президента  Республики  Казахстан
 
прошел  І  Республи-
канский конкурс молодых архивистов
 
среди государственных архивов.
 
Конкурс организован Архивом Президента Республики Казахстан совместно с Депар-
таментом  архивов  и  документации  Министерства  культуры  и  спорта  Республики  Казах-
стан.  Архивная  летопись  Казахстана  –
 
общее  достояние  государства.  Сегодня  отечест-
венные  архивы  ведут  научную  и  просветительскую  работу,  внедряют  современные  тех-
нологии, всемерно способствуют доступности архивной информации для исследователей 
и широкой общественности. Поэтому от профессиональной подготовки архивистов зави-
сит  не  только  сохранность  Национального  архивного  фонда,  но  также  и  объективность 
документального исторического прошлого. Проведение отраслевого  конкурса среди спе-
циалистов  нацелено  на их  профессиональный  рост  и  стимулирование  деловой  активно-
сти  молодых  кадров,  формирование  позитивной  и  творческой  атмосферы  в
 
профессио-
нальной  среде  архивистов.  На  конкурсе  приняли  участие  команды  из  Государственного 
архива  Западно
-
Казахстанской  области  «Ақжайық»,  Государственного  архива  Кызылор-
динской  области  «Яксарт»,  Государственного  архива  Жамбылской  области  «Ежелгі  Та-
раз», Центра документации новейшей истории Восточно
-
Казахстанской области «Мирас», 
Центрального государственного архива Республики Казахстан «Мұрағат жастары», Госу-
дарственного архива Алматинской области «Мұрағат арулары», Архива Президента Рес-
публики  Казахстан  «Жас  қыран»,  Государственного  архива  г.  Алматы  «Архивисты–
беспокойные  сердца».  Спонсорами  мероприятия  стали  ряд  отечественных  компаний 
Recom.kz.,  Konica  Minolta,  «Фактор»  –
 
компания  системных  исследований,  KazRena,  Ин-
ститут  информационных  и  административных  технологий,  журнал  «Вопросы  документо-
оборота», которые тесно сотрудничают с архивными учреждениями Казахстана.
 
По итогам І Республиканского конкурса среди молодых архивистов первое место за-
няли команды «Ақжайық» и «Жас қыран», второе место –
 
команда «Мирас», третье место 

 
«Архивисты –
 
беспокойные сердца». Команды «Мұрағат жастары» и «Ежелгі Тараз» вы-
играли в номинации «Ең тапқыр тобы», номинацию «Ең белсенді тобы» получила коман-
да «Мұрағат арулары», команда «Яксарт» стала победителем в номинации «Ең үздік та-
нытылым».
 
 
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
88 
2015 жылдың 6 қарашасында
 
Тұран Университетінде 
«ЕАЭО қатысушы
-
елдердің 
қалыптасуы,  проблемалары  және  даму  келешегі»  атты  ғылыми
-
тәжірибелік  конфе-
ренция  өтті.
 
Тұран  Университеті  мен  ҚР
 
Президенті  Мұрағатының  арасында 
шығармашылық  келісім  жасалып,  екі  мекеме  серіктес  болып  табылады.  Осы  серіктестік 
аясында  ҚР  Президентінің  Мұрағаты  «Еуразиялық  экономикалық  қауымдастығының 
құрылу  тарихы»
 
атты  тарихи
-
құжаттық  көрме  ұйымдастырды.
 
Осы  жылы  Еуразиялық 
экономикалық  қауымдастықтың  құрылғанына  15  жыл  толды.  1994  ж

Қазақстан  Рес
-
публикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінде  жасаған  дәрісінде  тұңғыш  рет  мемлекеттердің  Еуразиялық  одағын
 
құру 
туралы  идеясын  ұсынған  болатын.  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Мұрағаты 
ұйымдастырған  «Еуразиялық  экономикалық  қауымдастығының  құрылу  тарихы»  атты  та-
рихи
-
құжаттық көрмесінің құжаттары Еуразия интеграциялық жобасының қалыптасу және 
даму  тарихында  Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың  маңызды  орын  алатынын  көрсетеді.  Көр
-
менің  үш  бөлімі  –
 
Тәуелсіз  Мемлекеттер  Достастығының  құрылуын  (1  бөлім),  мемле
-
кеттердің  Еуразиялық  одағын  құрудағы  Н.Ә.  Назарбаевтың  белсенділігін  айғақтайтын 
 
(2 бөлім) және де Еуразия экономикалық қауымдастығының жағдайы мен болашақ әлеуеті 
туралы  құжаттардан  тұрады  (3  бөлім).  Көрменің  бірегей  мұрағат  материалдары  Еуразия 
экономикалық  одақтың  бастауы,  құрылу  себептері  мен  оның  орындалу  барысындағы 
негізгі  бағытын  терең  түсінуге,  Еуразиялық  одақтың  қалыптасу  тарихы,  интеграциялық 
жобаның теориясы мен тәжірибесі бойынша туындайтын сұрақтарға жауап табуға және де 
Еуразиялық  интеграцияның  идеологы  –
 
Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың  бұл  жобадағы  ше
-
шуші  рөлін  ашып  береді.  Көрме  Еуразиялық  экономикалық  одақтың  идеясының  дәріп
-
телуіне,  қалың  жұртшылық  назарын  еліміздің  соңғы  жылдардағы  басты  оқиғаларына 
аударуға  және  еліміздің  тарихына  тікелей  қатыстылығын  тәрбиелеуге  себепкер  болады. 
Конференцияның пленарлық отырысында «Еуразиялық экономикалық қауымдастығының 
құрылу  тарихы»  тақырыбымен  Құжаттарды  пайдалануды  ұйымдастыру  басқармасының 
басшысы Қасенов Б.Ә. баяндама жасады.
 
 
 
 
 
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
89 
6 ноября 2015 г. в Университете Туран 
прошла международная научно
-
практическая 
конференция  «Становление,  проблемы  и  перспективы  развития  стран
-
участниц  ЕАЭС»

Университет Туран является партнером Архива Президента, заключен договор о творче-
ском сотрудничестве. В рамках этого сотрудничества 
Архив подготовил и представил ис-
торико
-
документальную выставку «История становления Евразийского экономическо-
го сообщества».
 
В этом году исполнилось 15 лет становлению Евразийского экономиче-
ского  сообщества.  В  1994  г

Президент  Казахстана  Н.А.  Назарбаев,  выступая  в  Москов-
ском государственном университете им

М.В. Ломоносова, впервые сформулировал идею 
формирования  Евразийского  союза  государств.  Представленная  Архивом  Президента 
Республики Казахстан к этой знаменательной дате выставка «История становления Евра-
зийского  экономического  сообщество»  на  архивных  документах  показывает  ключевую 
роль Лидера Нации Н.А. Назарбаева в истории становления и развития евразийского ин-
теграционного  проекта.  Три  раздела  выставки  –
 
показывают  становление  Содружества 
Независимых Государств (1 раздел), документы об инициативах Н.А. Назарбаева о фор-
мировании Евразийского союза государств  (2 раздел), в  третьем  разделе представлены 
документы о состоянии и перспективы развитии Евразийского экономического сообщест-
во (3 раздел). Уникальные архивные материалы выставки позволяют глубже понять исто-
ки, мотивы и направления реализации Евразийского экономического союза и найти отве-
ты на многие вопросы по истории создания Евразийского союза, теории и практике инте-
грационных проектов, раскрывают ключевую роль Лидера Нации Н.А. Назарбаева –
 
глав-
ного  архитектора  евразийской  интеграции.    Выставка  способствует  популяризации  идеи 
Евразийского  экономического  союза,  привлечению  широкой  общественной  аудитории  к 
важнейшему событию последних лет и будет способствовать воспитанию чувства сопри-
частности  к  истории  нашей  страны.  На  пленарном  заседании  с  докладом  «История  ста-
новления  ЕАЭС»  выступил  руководитель  Управления  организации  использования  доку-
ментов Касенов Б.А.
 
 
 
 
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
90 
2015  жылдың  23  қарашасында
 
Алматы  метрополитенінің  «Байқоңыр»  бекетінде 
Қазақстан
 
Республикасының Тұңғыш Президенті күніне орай фотокөрме өтті.
 
Мерекелік іс
-
шараға «Нұр Отан» партиясы «Жас Отан» Жастар қанатының Ал-
маты  қалалық  филиалы,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Мұрағаты,  Алматы 
қаласы
 
әкімдігінің
 
Ішкі  саясат  және  Жастар  істері  жөніндегі  басқармалары,  Т.  Жүргенов 
атындағы
 
Қазақ
 
Ұлттық
 
Өнер
 
Академиясы,  Алматы  Метрополитені,  Қазақ  Мемлекеттік 
Қыздар
 
педагогикалық  университетінің  өкілдері  және  Алматы  қаласының  тұрғындары 
қатысты

ҚР
 
Президентінің Мұрағаты аталған мерекеге арнап мұрағаттық қорда сақтауда тұр
-
ған,  қайталанбас
 
тарихи  фотоқұжаттарды  көрмеге  ұсынды.  Көрменің  ашылу  сал
-
танатында  Алматы  қаласы  әкімдігінің  Жастар  істері  жөніндегі  басқармасының  басшысы 
 
Н.Е.  Сыдықов,
 
«Нұр  Отан»  партиясы  «Жас  Отан»  Жастар  қанаты  Алматы  қалалық  фи
-
лиалының  Төрағасы  А.Б.  Халбеков,  Алматы  Метрополитенінің  баспасөз  хатшысы 
 
А. Қырықбай,
 
ҚР
 
Президенті Мұрағатының қызметкері Қ.Д. Қабдолова құттықтау сөздерін 
сөйледі. Көрме қысқаша концерттік бағдарламамен аяқталды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
91 
2015 жылдың 25 қарашасында
 
«Нұр
 
Отан» партиясының саяси менеджмент мек
-
тебінде өткен жиналыста құжаттаманы басқару және құжаттарды ведомстволық сақ
-
таудың өзекті мәселелері талқыланды.
 
Жиналыста  Мектептің  директоры  К.Т.Калышев,  ҚР  Президенті  Мұрағаты  Астана  қа
-
ласындағы басқармасының (филиал) бас сарапшылары А.А. Ермағамбетова, Г.Ө. Құдай
-
бергенова сөз сөйледі. Құжаттамалық қамтамасыз ету және құжаттардың мұрағаттық сақ
-
талуына жауапты, Мектептің консультанты А.Ж.Сейтжанованың жұмыс туралы есебі тың
-
далды.
 
Есепте  бірлескен  іс
-
шаралар  жоспарының  ағымдағы  жылғы  құжаттау  үрдісі  мен 
құжаттарды
 
мұрағаттық  сақтауды  жетілдіру  бойынша  барлық  тармақтары  орындалғаны 
көрсетілді. ҚР Президенті Мұрағаты филиалының қызметкерлерінің көмегімен 2011–
2012 
жылдардағы  құжаттардың  құндылығына  сараптама  жасалынып,  нәтижесінде  ҚР  Прези
-
денті Мұрағатының СТӘК
-
пен келісілген
 
істер
 
тізімдемесі
 
жасалды. 
 
Жиналыс  барысында  құжаттармен  жұмысты  нормативтік
-
әдістемелік
 
құжаттарға
 
сәйкес  жетілдіру,  сондай
-
ақ  сақталатын  құжаттар  көлемінің  көбеюіне  байланысты  ве
-
домстволық
 
мұрағатқа жеке бөлмелер бөлу мәселесіне де көңіл аударылды.
 
 
25  ноября  2015  г
. 
состоялось  Совещание  в  Школе  политического  менеджмента 
 
Партии  «Нұр  Отан»  по  вопросам  управления  документацией  и  ведомственного  хранения 
документов.
 
На  совещании  выступили  заместитель  директора  Школы  К.Т.  Калышев, 
 
главные эксперты управления Архива Президента РК в г. Астане (филиал) А. А. Ермагам-
бетова, Г.У. Кудайбергенова. Заслушан был отчет о работе консультанта А.Ж. Сейтжано-
вой,  отвечающего  за  ведение  документационного  обеспечения  и  архивного  хранения 
 
документов.
 
В  отчете  отмечено,  что  все  пункты  совместных  мероприятий  на  текущий  год  по  со-
вершенствованию процессов документирования и архивного хранения документов выпол-
нены.  При  методической  помощи  ра-
ботников  филиала  Архива  Президента 
РК  проведена  экспертиза  ценности  до-
кументов за 2011–2012 гг., по результа-
там  которой  составленные  описи  дел 
были  согласованы  на  ЭПМК  Архива 
Президента РК.
 
В  ходе  совещания  обращено  вни-
мание  на  необходимость  совершенст-
вования  работы  с  документами  в  соот-
ветствии  с  нормативно
-
методическими 
документами,  а  также  с  увеличением 
объемов  хранящейся  документации 
вопрос  о  выделении  отдельного  поме-
щения для ведомственного архива.
 
 
 
 
2015  жылдың  25  қарашасында
 
«Қазақстан  Республикасы  Тұңғыш  Президенті  –
 
Елбасының кітапханасы» мемлекеттік мекемесінде Сараптамалық кеңестің бірінші 
отырысы өтті.
 
Сараптамалық  кеңестің  жұмысына  мемлекеттік  ұйымдардың  өкілдері,  мұрағаттану 
саласының  мамандары  ҚР  Президенті  Мұрағатынан  –
 
мұрағаттың  Астана  қаласындағы 
басқармасының (филиал) басшысы С.Ж. Әубәкіров
 
қатысты
.  
Кеңестің төрағасы кітапхананың атқарушы директоры Б.К.
 
Жұмабеков кіріспе сөзінде 
Қазақстан
 
Республикасының Тұңғыш Президенті –
 
Елбасының жеке мұрағаты заңнамалық 
тұрғыдан  ұлттық  құндылық
 
болып  табылатындығына,  Сараптамалық  кеңестің  осындай 
ерекше  мұрағатты  қалыптастыру  үшін  құрылғанына  тоқталды.  Бұл  кеңестік  ұйымның 
негізгі мақсаттары –
 
Кітапхана қызметінің мұрағат ісі бойынша басым бағыттарын анықтау 
және ғылыми
-
әдістемелік, сараптамалық және кеңестік көмек көрсету. 
 

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
92 
Отырыста мұрағатты жинақтау, құжаттарды классификациялау, құжаттарды пайдала
-
ну, сондай
-
ақ Сараптамалық кеңестің 2016 жылға арналған жоспарын келісу талқыланды.
 
Кеңес  жұмысының  қорытындысы  бойынша  ҚР
 
Президентінің  жеке  мұрағатының 
негізгі  бағыттары  бойынша  нормативтік
-
әдістемелік
 
құжаттарды
 
жасау  үшін  құжаттардың 
құрамы
 
мен мазмұнын одан әрі оқып танысуға шешім қабылданды. 
 
 
25  ноября  2015  года
 
состоялась  первое  заседание  Экспертного  совета  государст-
венного  учреждения  «Библиотека  Первого  Президента  Республики  Казахстан  –
 
Лидера 
Нации».
 
В работе Экспертного совета приняли участие представители государственных орга-
нов,  специалисты  в  области  архивоведения.  От  Архива  Президента  РК  –
 
руководитель 
управления Архива в г. Астане (филиал) Аубакиров С.Ж.
 
Во  выступительном слове  председатель  Совета исполнительный  директор  Библио-
теки Жумабеков Б.К. отметил, что личный архив Первого Президента Республики Казах-
стан –
 
Лидера Нации, согласно законодательству, является национальным достоянием и 
для формирования такого уникального архива и был создан Экспертный совет. Основные 
задачи этого совещательного органа –
 
определение приоритетных направлений деятель-
ности Библиотеки в области архивного дела и оказание научно
-
методической, экспертной
 
и консультативной помощи. 
 
На  заседании  обсуждались  вопросы  комплектования  архива,  классификации  доку-
ментов, использования документов, а также согласование Плана работы Экспертного со-
вета на 2016 год.
 
По итогам работы Совета было принято решение о дальнейшем изучении состава и 
содержании  документов  для  выработки  нормативно
-
методических  рекомендаций  по  ос-
новным направлениям работы личного архива Президента РК.
 
 
 
2015 жылдың 26 қарашасында
 
Қазақстан
 
Республикасы Президентінің Мұрағаты 
Т.
 
Сегізбаев атындағы футбол академиясында «Қайрат» Футбол клубы: халық ко
-
мандасының тарихынан» атты тарихи
-
құжаттық
 
көрме мен дөңгелек үстел өткізді. 
Бұл  іс
-
шаралар  Қазақстан  спорты  мен  дене  шынықтыру  саласына  арналған.  Негізгі 
мақсаты  –
 
жаңа  қазақстандық  патриотизмді  қалыптастырудың  тиімді  құралы  ретінде,  ха
-
лық арасында салауатты өмір салты мен отандық спорт жетістігін насихаттау. 
 
ҚР
 
Президенті Мұрағатында сақталған Қазақстан
 
Коммунистік партиясының Орталық 
Комитеті  мен  Қазақстан  Лениншіл  Коммунистік  Жастар  Одағының  Орталық
 
Комитетінің 
мұрағаттық қорларынан табылған Алматы қаласындағы футбол командасының құрылуын, 
қалыптасу
 
тарихын және оның жетістіктерін айқын көрсететін 1950–1981 жж. арасындағы 
құжаттар
 
алғаш рет көпшілік назарына ұсынылды.
 
Көрмеде,  мұрағат  құжаттарымен  бірге,  футбол  командасы  жарыстарының  қызықты 
және тартымды сәттерін, қажымай жаттыққан кездерін сипаттап, көрсететін ҚР Мұрағаты
-
ның  раритеттік  газет  қорынан  алынған  мақалаларының  көшірмелері  мен  ҚР  кино
-
фото
-
құжаттар
 
және  дыбыс  жазбалар  ОММ
-
ның  фотоқұжаттары  да  берілді.
 
Көрмеде
 
берілген
 
материалдармен
 
Мұрағаттық технологиялар басқармасының басшысы Б.Ж. Шайлазымов 
таныстырып өтті.
 
Бұл  шараға  команданың  нағыз  жанкүйерлері,  футболшылар,  Т.Сегізбаев  атындағы 
академия  оқушылары  қатысты.  Құрметті  қонақтар  ретінде  Қазақстан  футбол  Федера
-
циясының өкілдері және С.
 
Байшаков, Д.
 
Омаров, В.Катков, А.
 
Қожабергенов, Ю.
 
Шадиев, 
Д.
 
Огай, С.
 
Климов сияқты атақты ардагерлер келді. Ардагерлер тарихи
-
құжаттық
 
көрме
-
нің мәнін спортшының моральдік дайындығының маңызды элементі ретінде, әсіресе өсіп 
келе жатқан жастар арасында олардың спортқа деген рухын көтереді деп атап өтті. 
 
 
26  ноября  2015  г.
 
Архив  Президента  Республики  Казахстан  в  Академии  футбола 
имени  Т.  Сегизбаева  провел  историко
-
документальную  выставку  и  круглый  стол  «Фут-
больный  клуб  «Кайрат»: из  истории  народной  команды».
 
Мероприятия  были  посвящены 
физической культуре и спорту Казахстана. Основной целью их является пропаганда здо-

РЕСМИ БӨЛІМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
93 
рового образа жизни среди населения и достижений отечественного спорта как одного из 
эффективных инструментов формирования нового казахстанского патриотизма.
 
Впервые  широкой  общественности  были  представлены  документы  за  1950–1981  гг, 
раскрывающие  историю  возникновения,  становления  и  успехов  футбольной  команды 
 
г.  Алматы,  которые  были  выявлены  в  архивных  фондах  Центрального  Комитета  Комму
-
нистической партии Казахстана и Центрального Комитета Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Казахстана, хранящиеся в Архиве Президента РК

На ряду с архивными документами, на выставке были представлены копии
 
статей из 
раритетного  газетного  фонда  Архива  Президента  РК  и  фотодокументы  ЦГА  кино
-
фотодокументов и звукозаписей РК, содержание которых описывает и показывает момен-
ты интересных и захватывающих матчей и упорных тренировок футбольной команды.
 
С 
материалами выставки ознакомил руководитель Управления архивных технологий АП РК 
Шайлазымов Б.Д.
 
Мероприятия посетили ярые фанаты команды, футболисты, учащиеся академии им. 
Т. Сегизбаева. В качестве почетных гостей были представители Федерации футбола Ка-
захстана  и  именитые  ветераны,  такие  как  С.  Байшаков,  Д.  Омаров,  В.  Катков,  А.  Кожа
-
бергенов,  Ю.  Шадиев,  Д.  Огай,  С.  Климов.  Ветераны  отметили  значение  историко
-
доку
-
ментальной  выставки  как  важный  элемент  моральной  подготовки  спортсмена,  поднятия 
его спортивного духа, особенно у подрастающего поколения. 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет